ElőzőTartalomjegyzékKövetkező

Paulinyi Ákos mûveinek bibliográfiája

K stavbám ľelezníc na Slovensku v r. 1836–1867. In: Historické ątúdie 3. Bratislava, 1957. 73–79.

Zaloľenie valcovne v Podbrezovej. Historický èasopis 7. Bratislava, 1959. 390–419.

Zavedenie dúchania horúceho vzduchu v ľelezohutníctve na Slovensku. Hutnické listy 14. Brno, 1959. 145–146.

Poèiatky pudlovania na Slovensku. Hutnické listy 14. Brno, 1959. 326–328.

K dejinám Hroneckých ľeleziarní 1855–1856. In: Historické ątúdie 6. Bratislava, 1960. 7–47.

K niekktorým otázkam vývinu ľeleziarstva na Slovensku v prvej polovici 19. Storoèia. In: Sbornik Filozofickej fakulty UK-historica 11. Bratislava, 1960. 79–112.

Adalékok a rónici vasgyár technikai fejlõdéséhez. In: Magyar Tudományos Akadémia – Mûszaki Tudományok osztályának közleményei 28. Budapest, 1961. 149–188.

Übersicht über die technische Entwicklung der Eisenwerke von Rohnitz in der 1. Hälfte des 19. Jahrhunderts. Acta Technica 24. Budapest, 1961. 199–226.

K vývinu ľeleziarskej techniky na Slovensku v 1. polovici 19. storoèia. In: Zprávy komise pro dìjiny pøírodných, lékáøských a technických vìd. Èeskoslovenská akadémie vìd, Nr. 8. Praha, 1961. 20–25.

Príspevok k technologickému vývinu Hroneckých ľeleziarní. In: Sbornik pro dìjiny pøirodných vìd a techniky 6. Praha, 1962. 159–195.

Kusové (tzv. slovenské) pece a priama výroba kujného ľeleza na Slovensku v 18. Storoèí. In: Z dejín vied a techniky na Slovensku. Bratislava, 1962. 57–82.

Otázky hospodárskeho vývinu Slovenska v 50. a 60. rokoch 19. storoèia. Historický èasopis 11. Bratislava, 1963. 31–54.

Z bojov továrenského proletariátu na Slovensku. ©trajk v Podbrezovej roku 1870. In: Vlastivedný èasopis 14. Bratislava, 1965. 91–92.

Zum Problem der Manufaktur und des sozialökonomischen Charakters der Produktionsverhältnisse im Eisenhüttenwesen der Slowakei. In: Sbornik Filozofickej fakulty UK-historica 16. Bratislava, 1965. 31–44.

Súpis mier z roku 1776 a zavedenie jednotnej miery uhlia v rokoch 1776–1780 v stredoslovenskej banskej oblasti. In: Historické ątúdie 11. Bratislava, 1965. 263–281.

Sociálne hnutie baníkov na strednom Slovensku na prelome 18. a 19. storoèia. Stredoslovenské vydavate¾stvo s. l. 173.

®eleziarstvo na Pohroní v 18. a v 1. polovici 19. Storoèia. Slovenská akadémia vied. Bratislava, 1966. 290.

Filozofická fakulta Univerzity Komenského v rokoch 1945–1969. In: Pädesiat rokov Univerzity Komenského v Bratislave. Bratislava, 1969. 322–374.

Die Betriebsform im Eisenhüttenwesen zur Zeit der frühen Industrialisierung in Ungarn. In: Fischer, W. (Hg.): Beiträge zu Wirtschaftswachstum und Wirtschaftsstruktur im 16. und 19. Jahrhundert, Berlin, 1971 (Schriften des Vereins für Sozialpolitik, N. F., Bd. 63). 215–237.

Der sog. aufgeklärte Absolutismus und die frühe Industrialisierung. In: Lesky, E. (Hg.): Die Aufklärung in Ost- und Südosteuropa. Köln, 1972. 195–214.

Die sogenannte gemeinsame Wirtschaftspolitik Österreich-Ungarns. In: Brusatti, A. (Hg.): Die Habsburgermonarchie 1848–1919, Band 1: Die wirtschaftliche Entwicklung. Wien, 1973. 567–604.

Der technische Fortschritt im Eisenhüttenwesen der Alpenländer und seine betriebswirtschaftlichen Auswirkungen (1600–1860). In: Mitterauer, M. (Hg.): Österreichisches Montanwesen. Wien, 1974. 144–180.

Industriearchäologie. Neue Aspekte der Wirtschafts- und Technikgeschichte, (= Vortragsreihe der Gesellschaft für Westfälische WG e. V., Heft 19). Dortmund, 1975. 32.

Die Industriepolitik in Ungarn und in Österreich und das Problem der ökonomischen Integration (1880–1914). Zeitschrift für Wirtschafts- und Sozialwissenschaften, 1977/2. 131–166.

Industriearchäologie oder Geschichte der materiellen Kultur. In: SICCIM. 2. Internationaler Kongreß für die Erhaltung technischer Denkmäler. Verhandlungen. Bochum, 1978. 151–160.

Kraftmaschine oder Arbeitsmaschine. Zum Problem der Basisinnovationen in der Industriellen Revolution. Technikgeschichte, 45 (1978). 173–188.

Die ersten „feuerfesten” Fabrikbauten in England. Ein Beitrag zur Frühgeschichte des Gußeisens im Hochbau. In: ICOMOS-Deutsches Nationalkomitee: Kolloquium über die Rolle des Eisens in der historischen Architektur… . Mainz, 1979. 93–103.

Die Industrielle Revolution. Die Entstehung des Fabriksystems in Großbritannien. In: Eggebrecht, A., Flemming, J., Meyer, G., u. a.: Geschichte der Arbeit. Vom Alten Ägypten bis zur Gegenwart. Köln, 1980. 193–242.

Stand und Möglichkeiten der Technikgeschichte. In: Technik und ihre Geschichte. Tagung vom 28. bis 30. Mai 1980. Leitung J. Calließ. Loccumer Protokolle, 19/1980. 82–102.

Die Industrielle Revolution. In: Troitzsch, U., Weber, W. (Hg.): Die Technik. Von den Anfängen bis zur Gegenwart. Braunschweig, 1982. 233–281.

Der Technologietransfer für die Metallbearbeitung und die preußische Gewerbeförderung (1820–1850). In: Blaich, F. (Hg.): Die Rolle des Staates für die wirtschaftliche Entwicklung. Berlin, 1982. 99–144.

Die Erfindung des Heißwindblasens in Schottland und seine Einführung in Mitteleuropa. Ein Beitrag zum Problem des Technologietransfers. Technikgeschichte, 50 (1983). 1–33 und 129–145.

John Kays Schnellade, ihre Verbreitung und Folgewirkungen. Zur Problematik „bekannter Tatsachen” in der Technikgeschichte. Technikgeschichte, 52 (1985). 95–112.

Patente, die keine Rendite brachten: Der Fall von John Kay und Edmund Cartwright. In: Les Brevets. Leur utilisation en histoire des techniques et de l’économie… . Paris, 1985. 87–100.

Revolution and Technology. In: Porter, R., Teich, M. (Hgg.): Revolution in History. Cambridge, 1986. 261–289.

Das Puddeln. Ein Kapitel aus der Geschichte des Eisens in der Industriellen Revolution, (= Deutsches Museum (Hg.), Abhandlungen und Berichte, N. F., Bd. 4). München, 1987. 183.

Die Technik des Eisenschmelzens in der Habsburger-Monarchie vom 16. bis zum 18. Jahrhundert. In: Ebner, Herwig, u. a. (Hgg.): Festschrift: Othmar Pickl zum 60. Geburtstag. Graz und Wien, 1987. 463–477.

Technikhistorische Probleme der industriellen Revolution in Großbritannien in Schulbüchern und Curricula für Geschichte. In: König, W., Ludwig, K.-H. (Hgg.): Technikgeschichte in Schule und Hochschule. Köln, 1987. 114–156.

Das Wesen der technischen Neuerungen in der Industriellen Revolution. Der Marxsche Ansatz im Lichte einer technologischen Analyse. In: Pirker, T., Müller, H. P., Winkelmann, R. (Hgg.): Technik und Industrielle Revolution. Opladen, 1987. 136–147.

Industrielle Revolution. Vom Ursprung der modernen Technik. Reinbek bei Hamburg, 1989. 264.

Massenproduktion und Rationalisierung. Technikgeschichte, 56 (1989). 173–181.

Ressourcen – Verfahren – Produkte. Einige Probleme der Teilmodernisierung von Eisenhütten in der Habsburgermonarchie 1800–1850. In: Siegenthaler, Hansjörg (Hg.): Ressourcenverknappung als Problem der Wirtschaftsgeschichte, (= Schriften des Vereins für Socialpolitik, N. F., Bd. 192). Berlin, 1990. 47–106.

Die Entwicklung der Stofformungstechnik als Periodisierungskriterium der Technikgeschichte. Technikgeschichte, 57 (1990). 299–314.

Die Entwicklung der NC-Maschinen und das Liegenlassen der Record-Playback-Steuerungen im Maschinenbau der USA. In: ZATU e. V. (Hg.): Kolloquium, Nr.6: Technikgeschichte u. Gestaltungsmöglichkeiten. Nürnberg, 1990. 43–58.

Hat Technikgeschichte in der Ingenieurausbildung etwas verloren? In: Gräfen, H. (Hg.): Die Fachübergreifenden Qualifikationen des Ingenieurs. Anforderungen der Wirtschaft. Angebote der Hochschulen. Düsseldorf, 1990. 225–233.

Der Stand des Deutschen Werkzeugmaschinenbaus um 1850 und die Rolle der Preussischen Gewerbeförderung bei dem Techniktransfer für den Maschinenbau. In: Benad-Wagenhoff (1990), V.; Paulinyi, A.; Wengenroth, U. (Hgg.): Emanzipation des kontinentalen Maschinenbaus vom britischen Vorbild. Kolloquium an der Technischen Hochschule Darmstadt vom 4. bis 7. April 1989. Tagungsband. THD-Schriftenreihe Wissenschaft und Technik, 53. Darmstadt, 1990. 111–130.

Bemerkungen zu Bedeutung, Begriff und industrieller Vorgeschichte der Werkzeugmaschinen. Technikgeschichte 58 (1991). 263–277.

Die Umwälzung der Technik in der industriellen Revolution zwischen 1750–1850. In: Akos Paulinyi-Ulrich Troitzsch. Mechanisierung und Maschinisierung. Propyläen Technikgeschichte, hg. von W. König. Berlin, 1991. 271–495.

Die Rolle der preußischen Gewerbeförderung beim Techniktransfer im Maschinenbau. In: K.-P. Meinicke/ K. Klug (Hgg.): Wissenschafts- und Technologietransfer zwischen Industrieller und Wissenschasftlich-technischer Revolution. Stuttgart, 1992. 68–82.

Ungarn 1700–1850. In: Ilja Mieck (Hg.) Europäische Wirtschafts- und Sozialgeschichte von der Mitte des 17. Jahrhunderts bis zur Mitte des 19. Jahrhunderts (Handbuch der europäischen Wirtschafts- und Sozialgeschichte, Bd. 4). Stuttgart, 1993. 916–47.

Machine Tools in the Transfer Policy of the Prussian „Gewerbeförderung”. In: Dan Ch. Christensen (Hg.) European Historiography of Technology (Odense University Studies in History and Social Sciences, vol. 156). Odense University Press, 1993. 17–29.

Industrieförderung und Techniktransfer aus dem Deutschen Reich nach Ungarn zwischen 1880 und 1914. In: Holger Fischer und Ferenc Szabadváry (Hgg.) Technologietransfer und Wissenschaftsaustausch zwischen Ungarn und Deutschland. Aspekte der historischen Beziehungen in Naturwissenschaft und Technik (Südosteuropa Arbeiten 94). München, 1995. 167–210.

The transition to the indirect process in the Habsburg Monarchy between the 16th and 19th century. In: Gert Magnusson (Hg.) The Importance of Iron Making. Technical innovation and social change (Jernkontorets Bergshistoriska Utskott H 62). Stockholm, 1996 Bd. 2. 143–158.

Heissluftblasen und Gichtgasnutzung – Zum Spannungsverhältnis von Praxis und Wissenschaft in der 1. Hälfte des 19. Jahrhunderts. Ferrum. Nachrichten aus der Eisenbibliothek, Stiftung der Georg Fischer AG. Schaffhausen. Nr. 68 (1996). 82–89.

Wi(e)der eine neue Technikgeschichte. Blätter für Technikgeschichte 57/58 (1995/96). 39–47.

Ironmaking in Slovakia before the industrialisation (16th to 18th Century). In: Göran Ryden: The social organisation of the European Iron Industry 1600–1900. (Jernkontorets Bergshistoriska Utskott H 67). Stockholm, 1997. 89–102.

John Kays Schnellade, ihre Verbreitung und Folgewirkungen. In: Reinhold Reith (Hg.): Praxis der Arbeit. Probleme und Perspektiven der handwerksgeschichtlichen Forschung. Frankfurt, 1998. 217–240.

Unternehmensgeschichte und Technikgeschichte. In: Alice Teichova, Herbert Matis, Andreas Resch (Hgg.): Business History. Wissenschaftliche Entwicklungstrends und Studien aus Zentraleuropa (Veröffentlichungen der österreichischen Gesellschaft für Unternehmens-geschichte, Bd. 21). Wien, 1999. 87–97.

Revolution und Technik. In: Siegfried Buchhaupt (Hg.): Gibt es Revolutionen in der Geschichte der Technik. Workshop am 20. Februar 1998 aus Anlaß der Emeritierung von Akos Paulinyi. [Band 77 der TUD-Schriftenreihe Wissenschaft und Technik]. Darmstadt, 1999. 9–49.

Ugrás a lap tetejére

Szeged, 2001.03.21.

|| e-mail