Aetas repertórium

1985-1995

Összeállította:Kovács Katalin

 

Alapítók (1985):

Bárdi Nándor

Bellavics István

Koszta László

 

Főszerkesztők:

Koszta László 1985-1986

Greksza Attila 1987

Bellavics István 1987-1990

Koszta László 1990

Deák Ágnes 1991-től

 

Szerkesztőségi tagok:

Aradi Zsuzsa 1993-1995

Bárdi Nándor 1985-1987

Bellavics István 1985-1992

Dávid Tamás 1991-től

Deák Ágnes 1990-től

Greksza Attila 1986-1987

Hovorka Beáta 1991-1992

Koszta László 1985-től

Lele József 1991-től

Náfrádi Zoltán 1990-1991

Nyerges Zsolt 1993-1995

Papp Zoltán 1991-1992

Pelyach István 1991-től

Pikó András 1987-1988

Pribelszki János 1987-1988

Tomka Béla 1993-tól

Tóth Péter 1988-1990

Tóth Szergej 1993-tól

Vajda Zoltán 1988-tól

 

Tartalomjegyzékek

 

Tanulmányok

Módszertan

Kitekintés

Ismertetések

Tanulmányok

Forrásközlés

Beszélgetések

Ismertetések

Tanulmányok

Történészpályák

Kitekintés

Ismertetések

Tanulmányok

Ismertetések

Tanulmányok

Forrásközlés

Történészpályák

Kitekintés

Ismertetések

Tanulmányok

Forrásközlés

Történészpályák

Kitekintés

Ismertetések

Függelék

1987. 3. szám

Tanulmányok

68. Melyik út vezet Magyarország trónjához?: (Bethlen Gábor 1628-29-es keleti terve és annak diplomáciai háttere) / Németh Csaba. - p. 5-22.

Jegyzetek: p. 20-22.

69. "Nem hagyjuk a tsz szervezést a véletlenre...": (Kollektivizálás Homokmégyen
1958-1961) / Valuch Tibor. - p. 23-49.

Jegyzetek: p. 47-49.

Forrásközlés

70. Fjodor Raszkolnyikov levele Sztálinhoz: [1939. augusztus 17.] / a levelet ford. és
a jegyzeteket összeáll. Zilahi Tibor. - p. 50-62.

Jegyzetek: p. 58-62.

71. Az áldozatok vétke?: (Néhány megjegyzés a sztálini terror magyarázatául) / Bellavics István. - p. 63-69.

Felhasznált irod.: p. 69.

Határokon túl

72. Népiség és emigráció: Beszélgetés Borbándi Gyulával: [München, 1987. szeptember 11.] / a beszélgetést Pikó András készítette. - p. 70-86.

73. Borbándi Gyula válogatott műveinek bibliográfiája. - p. 87-88.

74. Magyar-magyar kapcsolatok / Borbándi Gyula. - p. 89-107.

Jegyzetek: p. 107.

Az írás részlet a szerző - A magyar emigráció életrajza című 1985-ben Bernben megjelent - könyvéből.

Kitekintés

75. A magyarországi forráskiadás hiánypótló vállalkozása: (A készülő Anjou-kori Oklevéltárról) / a beszélgetést Pribelszki János készítette. - p. 108-113.

Beszélgetés Kristó Gyulával.

76. Nemzetközi Tanácskozás a Mediterráneumról / Soós Edit. - p. 114-117.

77. Az ember és környezete - a komplex kutatás módszerének kialakításáért: (Az MTA Regionális Kutatások Központjáról és annak folyóiratáról) / Duró Annamária. -
p. 118-122.

Kritika - Vita

78. "...Haladásunk csaknem határtalan." / Deák Ágnes. - p. 123-136.

Ism.: Eötvös József / Schlett István. - Bp.: Gondolat, 1987.

Ismertetések

79. Nagy Lajos, Magyarország és Lengyelország királya / Vajda Zoltán. - p. 137-139.

Ism.: Louis the Great King of Hungary and Poland / ed. S. B. Vardy, G. Grosschmid,
L. S. Domonkos. - New York: Columbia University Press, 1986. - 534 p.

80. Lucien Febvre. Egy sors: Martin Luther / Robert Mandrou; ford. Szilasi László. -
p. 140-144.

Eredeti közl.: 450 Jahre Reformation / szerk. Leo Stern, Max Steinmetz. - Berlin, 1967. - p. 217-221.

81. Egy fasiszta politikus - egy politikus fasiszta / Tóth Péter. - p. 145-149.

Ism.: Mussolini / Ormos Mária. - Bp.: Kossuth, 1987.

 

1988. 1. szám

Tanulmányok

82. A kárpátaljai akció: (1938) / Hornyák Csaba. - p. 5-27.

Jegyzetek: p. 25-27.

83. "Reakciós az, aki kommunista: (Mindszenty József politikai tevékenysége 1945-1946) / Kása Csaba. - p. 28-50.

Jegyzetek: p. 46-50.

A tanulmányt rövidítve közli a szerkesztőség.

Forrásközlés

84. Kelet és Nyugat határán: (Csécsy Imre levelezéséből) / a bev., a leveleket közreadta és jegyz. Bán D. András. - p. 51-71.

Jegyzetek: p. 70-71.

85. Tájékoztató bibliográfia Csécsy Imre írásaiból. - p. 72-73.

Határokon túl

86. "...A kollízió olyan állapot, amelyen túl kell lépni": (Beszélgetés Molnár Gusztávval): [1988. május]. - p. 74-93.

87. Molnár Gusztáv válogatott műveinek bibliográfiája. - p. 94.

88. Molnár Gusztáv négy esszéje. - p. 95-121.

[1.] A Rajnától az Uralig...: Jegyzetek A német ideológiáról. - p. 95-109.

[2.[ Vázlat a marxizmusról. - p. 110-111.

[3.] A posztkritikai elméletről. - p. 111-114.

[4.] Tiéd a nyelv és a hatalom...: Egy Contemporanul-cikk néhány mondatának elemzése.- p. 114-121.

Kitekintés

89. "Helyünk Európában": (Beszélgetés dr. Fekete Lászlóval az MTA Közép- és Kelet-Európa Kutatóközpontjáról) / a beszélgetést Pikó András készítette. - p. 122-125.

90. "Now is the Winter of Our Discontent...": A Magyar Szociológiai Társaság vándorgyűléséről: 1988 április 5-6 / Jankó Attila. - p. 126-129.

91. A Hajnal István Kör megalakulása: [1988. március 22.]. - p. 130.

Kritika - Vita

92. "Feudalizmus" vagy "ázsiai termelési mód": (Megjegyzések a középkori japán fejlődés értelmezéséhez) / Telek János. - p. 131-135.

Jegyzetek: p. 135.

Előzm.: 1987. 2. [sz.]. - p. 5-41. Ld.: 57.

Folyt.: 1988. 2. [sz.]. - p. 121-140. Ld.: 106, 107, 108, 109.

Figyelő

93. [A középkori népi...] / Szilasi László. - p. 136-138.

Ism.: A középkori népi kultúra / Aron J. Gyurevics. - Bp.: Gondolat, 1987. - 440 p.

94. Az "Ungarns Geschichtsschreiber" c[ímű] sorozat / Molnár Orsolya. - p. 139.

95. Egy rendhagyó életrajz / Pikó András. - p. 140-143.

Ism.: Gróf Bethlen István politikai pályája: 1901-1921 / Romsics Ignác. - Bp.: Magvető, 1987. - 305 p.

96. A megszüntetett proletariátus / Löffler Tibor. - p. 144-147.

Bp.: Társadalomtudományi Intézet, 1987.

Melléklet I.

97. Piac az elméletben és a történelemben / vál., bev., a ford. egybevetette Fekete László; ford. Náfrádi Zoltán, Molnár Imre; [közrem.] Kovalcsik Attila, Perlaki Miklós. - p. 3-39.

Az Aetas fordításmelléklete.

[1.] Az értéktörvény Skyllája és az önszabályozó piac Kharybdise között: (Bevezetés). -p. 3-5.

Jegyzetek: p. 5.

[2.] A piac az elméletben és a történelemben / W. C. Neale. - p. 6-14.

Jegyzetek: p. 14.

A tanulmány eredeti címe és megjelenési helye: The Market in Theory and History =Trade and Market in the Early Empires Economies in History and Theory /ed. K. Polanyi, C. M. Arensberg, H. W. Pearsons. - Glencoe, Illinois: The Free Press, é. n. - p. 357-372.

[3.] Ki, hogyan írja meg a piac történetét? / Alain Cailé. - p. 15-28.

Kritikai megfontolások a történészi álláspontról, melyeket F. Braudel Anyagi kultúra,gazdaság és kapitalizmus c. munkája inspirált.

A tanulmány eredeti címe és megjelenési helye: Comment on écrit l'histoire du marché = Callié, A.: Spendleurs et miséres des sciences sociales. - Genéve, Paris, 1986. - p. 151-171.

[4.] A liberális piac mint átmeneti eset / Fred Hirsch. - p. 29-39.

Jegyzetek: p. 38-39.

A tanulmány eredeti címe és megjelenési helye: The Liberal Market as a TransitionCase / Fred Hirsch = Social Limits to Growth / Fred Hirsch. - London, 1977. -p. 161-177.

 

1988. 2. szám

Tanulmányok

98. A rapallói szerződés és előzményei / Barta Zsolt. - p. 5-17.

Jegyzetek: p. 16-17.

99. A kisebbségvédelem kérdései Középkelet-Európában: (1920-1930) / Tirts Tamás. -
p. 18-45.

Jegyzetek: p. 40-42.

Függelék: Az egyes középkelet-európai országok nemzetiségi kimutatásai p. 43-45.

Forrásközlés

100. "Ki fogja éjjel - nappal siratni rútságomat": Három erdélyi pasquillus Mihály vajda (1600) és a Gubernium (1691) korából / közreadja, az utó- és előszót írta, a jegyzeteket összeáll. Németh Noémi. Farkas Gábor. - p. 46-61.

Latin, német és magyar nyelvű fordítások.

Jegyzetek: p. 58-61.

Határokon túl

101. Egy européer az "Isten háta mögött": (Beszélgetés Fábián Ernővel): [1988 nyara]. -
p. 62-70.

102. Fábián Ernő műveinek bibliográfiája. - p. 71-72.

103. Fábián Ernő két tanulmánya. - p. 73-107.

[1.] A belső gyarmatosítás ideológiája. - p. 73-95.

Jegyzetek: p. 94-95.

[2.] Eötvös József a szocialista és kommunista eszmékről. - p. 96-107.

Jegyzetek: p. 106-107.

Kitekintés

104. "Intézetünk nem emigráns intézmény": (Beszélgetés K. Lengyel Zsolttal, a müncheni Ungarisches Institut tudományos munkatársával): [Budapest, 1988. szeptember] /
a beszélgetést Bellavics István készítette. - p. 108-115.

105. Honfoglalás - honfoglalók: (Magyar őstörténeti konferencia Szegeden) / Anders Alexandra. - p. 116-120.

Kritika - Vita

106. Japán és az "ázsiai termelési mód": (Válasz Telek János "Feudalizmus vagy ázsiai termelési mód" című cikkére) / Berend Nóra. - p. 121-123.

Jegyzetek: p. 123.

Előzm.: 1987. 2. [sz.]. - p. 5-41.; 1988. 1. [sz.]. - p. 131-135. Ld.: 57., 92.

Folyt.: p. 129-140. Ld. 107., 108., 109.

107. Egy elméleten kívüli elmélet?: (Az európai társadalomfejlődés és az ázsiai termelési mód) / Löffler Tibor. - p. 124-130.

Jegyzetek: p. 129-130.

108. Kategóriák bűvöletében: (Válasz Berend Nórának és Löffler Tibornak) / Telek János. - p. 131-136.

109. Eurázsia: (Két módszertani megjegyzés az "AETAS" feudalizmus vitájához) /
Szabó P. Csaba. - p. 137-140.

Figyelő

110. A történetfilozófia hírnöke / Pongrácz Tibor. - p. 141-143.

Ism.: A történelem eszméje / Robin G. Collingwood. - Bp.: Gondolat, 1987. - 406 p.

111. Analógiák igézetében / Pikó András. - p. 144-146.

Ism.: Az elsöprő kisebbség / Gerő András. - Bp., 1988. - 293 p.

112. Hunyadi: Legenda és valóság / Vajda Zoltán. - p. 147-148.

Ism.: Hunyadi: Legend and Reality / Joseph Held. - New York: Columbia University Press, 1985. - 164 p.

113. Nyugat-Pannónia román stílusú épületei / Németh Gabriella. - p. 149-150.

Ism.: Romanische sacralbauten Westpannoniens / Ilona Valter. - Eisenstadt: Roetzer, 1985. - 304 p.

114. [Szakrális építészeti terek...] / Dávid Tamás. - p. 151-152.

Ism.: Szakrális építészeti terek funkcióelemzése / Guzsik Tamás. - Bp.: Budapesti Műszaki Egyetem Építészettörténeti és Elméleti Intézet, 1988. - p. 1-111.

Függelék

115. A hazai tudományegyetemeken az 1987-88-as tanévben készült történeti tárgyú szakdolgozatok jegyzéke. - p. 153-156.

Melléklet II.

116. Az ember rabságáról és szabadságáról: részletek / Nyikolaj Bergyajev; a tanulmányokat vál. és ford. Farkas Zoltán, Mikola Gyöngyi; a bevezetőt írta Mikola Gyöngyi. - p. 3-25.

Jegyzetek: p. 24-25.

 

1990. 1-2. szám
Tanulmányok

117. "A magyar nemzet jövője cultura kérdése": Eötvös József nemzetiségpolitikai koncepciója: (1850-1868) / Deák Ágnes. - p. 7-28.

Jegyzetek: p. 26-27.Angol ny. rezümé: p. 28.A dolgozat a Magyarságkutató Intézet által támogatott, dr. Csetri Lajos vezetésével folyó kutatási program keretében készült.
118. A békét a győztesek kötik: A magyar kormány békepropaganda tevékenysége
1945-46-ban / Békés Csaba. - p. 29-56.

Jegyzetek: p. 51-53.Függelék: p. 54-56.Angol ny. rezümé: p. 56.A tanulmány egy hosszabb dolgozat átszerkesztett, rövidített változata.

Múltidéző

119. Magyarok és szerbek a Délvidéken: Djorde Stratimirovi emlékirata 1848-1849-ről / bevezette, sajtó alá rend. és jegyzetekkel ellátta Pelyach István;
a szöveget németből ford. Pingiczer Klára. - p. 56[!57]-81[!82].

Jegyzetek: p. 77[!78]-81[!82].

120. "...Tartózkodása államérdekből nem kívánatos": Beszélgetés Szabó Károllyal, a pozsonyi magyar meghatalmazott volt helyettesével a csehszlovák-magyar lakosságcseréről / a bevezetőt írta, a beszélgetést készítette és szerk. Molnár Imre. - p. 82[!83]-105[!106].

Eszmecsere

121. Eltérő és azonos érdekek a népi-urbánus viszonyban / Balog Iván. - p. 106[!107]-110[!111].

Az írás az 1989. október 5-én a Magyar zsidóság a Holocaust után c. budapesti konferencián elhangzott előadás szerkesztett változata.
Körkérdés

122. Nemzet és nemzetiség Közép-Európában: az Aetas körkérdése. - p. 111[!112]-168[!169].
Figyelő

123. Magyar történelem - zsidó szemmel / Balog Iván. - p. 169[!170]-175[!176].

Ism.: A magyar Holocaust: 1-2 / Randolph L. Braham. - Bp.; Wimington: Gondolat: Backburn International Incorporation, 1988.Jegyzetek: p. 175[!176.]
124. "Idola Tribus": Natio és/vagy ratio: a tudatosodás fokozatai / Pászka Imre. -
p. 176[!177]-178[!179].

Ism.: Idola Tribus / Tamás Gáspár Miklós. - Párizs, 1989. - (Párizsi Magyar Füzetek Könyvei)
125. Egy magyar nacionalista liberális víziója / Vajda Zoltán. - p. 179[!180]-181[!182].

Ism.: István Tisza: The Liberal Vision and Conservative Statecraft of a Magyar Nationalist / Gábor Vermes. - New York: Columbia University Press, 1985. - 627 p.
126. A transzcendens és a reális remény limesén / Bellavics István. - p. 182[!183]-186[!187].

Ism.: LIMES: Nemzetpolitikai Szemle / főszerk. Molnár Gusztáv. - 1989. 1. [sz.]
127. Kisebbségtudomány - Kisebbségvédelem / Tóth Péter. - p. 187[!188]-[188[!189].

Ism.: REGIO: Kisebbségtudományi Szemle. - 1. évf. 1. sz. 1990. január
1990. 3. számTanulmányok

128. A várjobbágyi birtoklás megítélésének változásai a tatárjárást követő másfél évszázadban / Zsoldos Attila. - p. 5-34.

Jegyzetek: p. 26-29.Rövidítések: p. 30-32.Német ny. rezümé: p. 33-34.
129. A királyi hatalom békeidőben: Limousin[a] XIV. század első felében / Laurent Bourdelas; ford. Kordé Zoltán; az ófrancia szövegrészleteket Újfalusi Németh Jenő ford.. - p. 35-50.

Felhasznált irod.: p. 50.
Anyagi kultúra

130. A középkori anyagi kultúra kutatása és néhány módszertani problémája /
Kubinyi András. - p. 51-68.

Jegyzetek: p. 61-67.Német ny. rezümé: p. 68.
131. A soproni polgárság anyagi kultúrája a későközépkorban / Szende Katalin. - p. 69-123.

Jegyzetek: p. 99-105.Rövidítések: p. 106-107.Függelék: p. 108-120.Német ny. rezümé: p. 121-123.
132. Táplálkozás és történelem: Táplálkozástörténeti kutatások az Annales-ban az elmúlt két évtizedben / Tóth Ferenc. - p. 124-129.

Táplálkozástörténeti cikkek az Annales-ban 1975 és 1989 között: p. 129.
Határainkon túl

133. "Patagóniában is magyar maradtam...": Beszélgetés Vajay Szabolccsal: [Genf, 1990. április 10.] / a beszélgetést készítette Koszta László. - p. 130-138.134. Vajay Szabolcs munkásságának részleges bibliográfiája. - p. 139-143.

A beszélgetés kapcsán felmerültekhez kapcsolodó címek.
135. A Szent Korona kamelaukion jellege / Vajay Szabolcs. - p. 144-152.

A tanulmány magyarul először a Nyugati magyar tanulmányírók antológiája 1987.
(vál. és szerk. Borbándi Gyula, Bern 1987.) kötetben jelent meg.
136. Egy életmű adatokban: Deér József (1905-1972) munkássága: Bibliográfia. -
p. 153-156.
Kitekintés

137. Középkori történelmünk új kézikönyve: (Beszélgetés Kristó Gyula professzorral a Magyar föld és nép korai történetének enciklopédiája társ-főszerkesztőjével) / a riportot készítette Pribelszki János. - p. 157-161.
Figyelő

138. A zarándokok világa / Dávid Tamás. - p. 162-163.

Jegyzetek: p. 163.Ism.: Isten vándorai / P. A. Sigal. - Bp.: Gondolat, 1989.
139. Évszázadok divatja / Dávid Tamás. - p. 164-165.

Jegyzetek: p. 165.Ism.: Régi magyar öltözködés / szerk. Benyóné Mojzsis Dóra. - Bp.: Magvető, 1988.
140. A hétköznapok anyagi kultúrája / Pozsár Annamária. - p. 166-168.

Jegyzetek: p. 168.Ism.: Magyar családélet és háztartás a XVI. és XVII. században / Radvánszky Béla. - Bp.: Helikon, 1986.
141. A közép-európai kereskedelem tengelye: Osztrák - magyar kereskedelmi kapcsolatok a Duna mentén a XV. századtól a XVIII. századig / Kovács Tamás. - p. 169-173.

Ism.: Österreichisch - ungarische Handelsbeziehungen entlang der Donau vom 15. bis zum 18. Jahrhundert: Historisches Jahrbuch der Stadt Linz / Othmar Pickl. - 1988. -
p. 11-40.
142. Az angol középosztály hétköznapjai a XVIII-XIX. században / Vajda Zoltán. -
p. 174-176.

Ism.: Family Fortunes: Men and women of the English middle class 1780-1850 / Leonore Davidoff, Catherine Hall. - Hutchinson, 1987.

 

1991. 1. szám

Tanulmányok

143. A szovjet birodalmi nyelv, avagy a totalitarizmus grammatikája / Tóth Szergej. - p. 5-39.

Jegyzetek: p. 33-37.Angol ny. rezümé: p. 38-39.A tanulmány készült: 1990. július-augusztus
144. Új Babilon épül: (Bolsevizmus és szociáldemokrácia. Adalékok a Szocializmus című folyóirat történetéhez 1934-1938) / Löffler Tibor. - p. 40-63.

Jegyzetek: p. 61-62.Angol ny. rezümé: p. 63.
145. A szovjet-jugoszláv konfliktus balkáni előzményei / Zilahi Tibor. - p. 64-86.

Jegyzetek: p. 83-84.Angol ny. rezümé: p. 85-86.
Határainkon túl

146. Meg kell-e újítani a szovjetológiát?: A Russian Review című folyóirat vitája a szovjetoló-giai kutatások új irányzatairól: (1986-87) / Náfrádi Zoltán, Vajda Zoltán. - p. 87-105.

Bibliogr.: p. 104-105.
147. Az államilag szervezett terror és a szovjet állam dezorganizációja / Rittersporn Gábor Tamás. - p. 106-146.

Jegyzetek: p. 135-146.A tanulmány készült: 1988. július-augusztus
148. Nyelv és ideológia: Lenin publicisztikájának pragmastilisztikai sajátosságai / Valerij Volkov; ford. Budai Julianna. - p. 147-152.

Jegyzetek: p. 152.
Eszmecsere

149. Ezerkilencszáztizenhét: Az orosz intelligencia és a forradalom: Szénási Sándor beszélget Szilágyi Ákossal. - p. 153-176.

A beszélgetés eredetileg egy könyv fejezetének készült 1988-ban.
Körkérdés

150. Kérdés-e a szovjet kérdés?: az Aetas körkérdése. - p. 177-186.

Helyreigazítás: Krausz Tamás válasza Horn Gyula neve alatt jelent meg. = 1991. 2. [sz.]. - p. 172-175.
Kitekintés

151. Érvek, érzelmek, indulatok: A francia forradalom a modern francia történettudományban / Kövér Lajos. - p. 187-197.

Jegyzetek: p. 196-197.
Figyelő

152. Sztálini terror - amerikai szemmel / Náfrádi Zoltán. - p. 198-204.

Ism.: A nagy tisztogatások eredete / J. Arch Getty. - Origins of the Great Purges: Cambridge University Press, 1988.
153. A "Mihály arkangyal" Légió / Kuti Ágnes. - p. 205-207.

Ism.: Die Legion "Erzengel Michael" in Rumanies: Soziale Bewegung und politische Organisation / Armin Heinen. - München: Oldenburg, 1986.
154. Az előítéletek nélküli embertől a tulajdonságok nélküli emberig / Balog Iván. -
p. 208-212.

Ism.: A History of Habsburg Jews: 1670-1918 / William McCagg Jr. - Indiana University Press, 1989.
Kötetünk képeiről

155. Az egyház kálváriája Oroszországban: Kötetünk képeiről / Tóth Szergej. - p. 213-216.

 

1991. 2. szám

(Szerkesztette: Koszta László)

Tanulmányok

156. A bűnök hierarchiája és társadalmi ellenőrzésük: Jegyzetek Worms-i Burchard bűnbánati könyvéhez / Paolo Galloni; ford. Hajnóczi Gábor. - p. 5-18.

Jegyzetek: Táblázat (Corrector) p. 14-17.Német ny. rezümé: p. 18.
157. Bertalan jegyző fiai: (Adatok a vasvári káptalan történetéhez) / Szovák Kornél. -
p. 19-25.

Jegyzetek: p. 22-24.Német ny. rezümé: p. 25.
158. Plébánosválasztások és egyházközségi önkormányzat a középkori Magyarországon / Kubinyi András. - p. 26-46.

Jegyzetek: p. 38-45.Német ny. rezümé: p. 46.
159. A hészükhazmus és az "élő ikon" fogalma / Valerij Lepahin. - p. 47-58.

Jegyzetek: p. 55-57.Német ny. rezümé: p. 58.
Határainkon túl

160. "Negyven év lemaradását kell bepótolnunk...!: Beszélgetést Adriányi Gáborral /
a beszélgetést Giczi Zsolt készítette. - p. 59-61.
161. Adriányi Gábor bibliográfiája. - p. 62-68.162. A Lefébvre-féle egyházszakadás / Adriányi Gábor; ford. Regényi Kund. - p. 69-83.

Jegyzetek: p. 80-83.
Kitekintés

163. Erdélyi és hódoltsági jezsuita missziók: 1609-1625: Beszélgetés Balázs Mihállyal / a beszélgetést Dávid Tamás készítette. - p. 84-87.

Jegyzetek: p. 87.
164. Beszámoló a gazzadai egyháztörténeti konferenciáról: [Gazzada (Olaszo.), 1990. szeptember 10-14.] / Molnár Antal. - p. 88-91.
Adattár

165. Magyarországi minoriták Észak-Itáliában 1526-ig: Antonio Sartori adatgyűjtésének magyar vonatkozásai / Veszprémy László. - p. 92-105.

Rövidítések: p. 93-100.Függelék: Testamentum magistri Jacobi de Arquade phisici: (Buda, 1385. szept. 9.) / közzéteszi Veszprémy László. - p. 101-105.Jegyzetek: p. 105.
166. Étienne de La Boétie - a tolerancia határán / Újfalusi Németh Jenő. - p. 106-116.

Jegyzetek: p. 114-116.
167. Javaslat a viszályok megbékéltetésére / Étienne de La Boétie; (ford. és a jegyzeteket írta Újfalusi Németh Jenő). - p. 117-152.

Jegyzetek: p. 146-152.
Figyelő

168. Laikusok és a középkori egyház / Marie-Madeleine de Pourquery; ford. Gállfy László. - p. 153-155.

Jegyzetek: p. 155.Ism.: Les laics au Moyen Age: pratiques et expériences religieuses / André Vauchez. - Paris, 1987.
169. Az ezeréves orosz kereszténység / Varga Beáta. - p. 156-159.

Ism.: Hrisztiansztvo i Rusz: (Szbornyik sztatyej). - Moszkva: Nauka, 1988.
170. Szentek élete / Dávid Tamás. - p. 160-161.

Jegyzetek: p. 166.Ism.: Legenda Aurea / Jacobus Voragine. - Bp.: Helikon, 1990. - Ill. - (Harmónia Mundi / szerk. Vízkelety András)
171. A magánélet terei a középkorban / Szende Katalin. - p. 162-163.

Ism.: Haus und Familie in der spätmittelalterlichen Stadt / Alfred Haverkamp. - Köln; Wien, 1984. - (Städteforschung / Institut für vergleichende Städtegeschichte gondozásában, 18.)
172. Egy középkori falu élete / Kis Anita. - p. 164-166.

Ism.: Montaillou, ein Dorf vor dem Inquisitor: (1294-1324) / Emmanuel Leroy Ladurie. - Frankfurt.M.; Berlin: Ulstein, 1989.
173. Kuruc gazdaság, kuruc háború / Lele József. - p. 167-170.

Ism.: A kuruc függetlenségi háború gazdasági problémái: 1703-1711 / Bánkúti Imre. - Bp.: Akad. K., 1991.

 

1991. 3-4. szám

(Szerkesztette: Koszta László)

Tanulmányok

174. Orientációs irányok a Kárpát-medencében az ezredforduló táján / Kristó Gyula. -
p. 5-13.

Jegyzetek: p. 11-12.Német ny. rezümé: p. 13.
175. Árpád-kori okleveleink grafikus szimbólumai / Solymosi László. - p. 14-39.

Jegyzetek: p. 27-34.Képek: p. 35-38.Német ny. rezümé: p. 39.
176. A pozsegai társaskáptalan tagjai a XIV. század közepéig / Koszta László. - p. 40-58.

Jegyzetek: p. 51-57.Német ny. rezümé: p. 58.
177. A plébániák és a városi környezet: Plébániatemplomok a XIV. és XV. századi magyar városokban / Marie-Madeleine de Pourquery; ford. Kecskés Gusztáv. - p. 59-93.

Függelék: p. 78-86.Felhasznált irod.: p. 87-88.Jegyzetek: p. 88-92.Német ny. rezümé: p. 93.
178. Fehér Ulászló lengyel herceg, a pannonhalmi bencés apátság kormányzója 1377-79-ben / Stanisaw Sroka. - p. 94-102.

Jegyzetek: p. 99-101.Német ny. rezümé: p. 102.
179. Erdély a tizenöt éves háborúban és a Porta / Lele József. - p. 103-136.

Jegyzetek: p. 129-135.Német ny. rezümé: p. 136.
Határainkon túl

180. Interdiszciplinaritás, összehasonlító vizsgálatok, középkorkutatás: Beszélgetés Bak János történésszel: [Budapest, 1991. december 17.] / a beszélgetést készítette Koszta László. - p. 137-145.181. Bak János bibliográfiája. - p. 146-151.182. Koronázástudomány - múlt, jelen és jövő / Bak János; ford. Novák György. -
p. 152-166.

Jegyzetek: p. 161-166.A tanulmány a Coronations; medieval and early modern monarchic ritual ed. János M. Bak University of California (Berkeley) 1990. kötet bevezetőjeként jelent meg angolul.
Kitekintés

183. "A regionalizmus a szó széles körű értelmében meg fog erősödni Magyarországon!": Interjú Enyedi Györggyel / a beszélgetést készítette Rácz Lajos. - p. 167-176.184. Enyedi György munkáinak válogatott bibliográfiája. - p. 177-179.185. A tradicionális társadalom és a természeti környezet kapcsolatáról / Rácz Lajos. -
p. 180-194.

Felhasznált irod.: p. 191-194.
186. Középkori mindennapok képekben: Riport Gerhard Jaritz történésszel a kremsi Institut für Realienkunde des Mittelalters und der frühen Neuzeit munkájáról / a riportot készítette Szende Katalin. - p. 195-200.

A riport témájához kapcsolódó cikkek: p. 200.
Figyelő

187. A világhódító / Tóth Sándor. - p. 201-203.

Ism.: Attila / Steven Béla Várdy. - New York, 1991. - (World Leaders - Past and Present series)
188. Magyarság és Európa / Kordé Zoltán. - p. 204-205.

Ism.: Acta Historica különszám: III. nemzetközi hungarológiai kongresszus (Szeged, 1991. augusztus 12-16.) tiszteletére
189. Corvinák és háborúk / László Attila. - p. 206-207.

Ism.: Din istoria bibliotecii "Corvina": Semmificatia politica a unui gest reparator = (A "Corvina" könyvtár történetéből: Egy jóvátételi gesztus politikai jelentősége) = Istorie si civilizatie: Profesorului C. Cihodaru la a 80-a aniversare = (Történelem és civilizáció: C. Cihodaru professzornak 80. születésnapjára). - Iasi, 1988. - p. 587-596.
190. Helytörténet európai színvonalon / Blazovich László. - p. 208-210.

Ism.: Baranya: (Történelmi és honismereti folyóirat 1988-1990)

 

1992. 1-2. szám

(Szerkesztette: Pelyach István)

Tanulmányok

191. Hatvani Imre szabadcsapatvezér és az abrudbányai katasztrófa / Hermann Róbert. -
p. 5-78.

Jegyzetek: p. 63-77.

Német ny. rezümé. p. 78.

192. A román nemzettudat fejlődése a Kárpátokon innen és túl egy nemzedék készülődésének tükrében / Borsi-Kálmán Béla. - p. 79-126.

Jegyzetek: p. 112-125.

Német ny. rezümé: p. 126.

A tanulmány a szerző "Nemzetfogalom és nemzetstratégiá(k). A Kossuth-emigráció és a román nemzeti törekvések kapcsolatának történetéhez" c. kandidátusi értekezésének első fejezete.

193. Egy román Jókai-regényhős viszontagságai 1848-49-ben / Miskolczy Ambrus. -
p. 127-135.

Jegyzetek: p. 134.

Német ny. rezümé: p. 135.

194. Egy forradalmár pap Görgey táborában / Zakar Péter. - p. 136-149.

Jegyzetek: p. 146-148.

Német ny. rezümé: p. 149.

Eszmecsere

195. Arról, amit az Erdély történetében írtunk...: (Mítoszok és modellek között:
Erdély 1848-49-ben) / Miskolczy Ambrus. - p. 150-157.

Jegyzetek: p. 156-157.

Múltidéző

196. Egy korszakzáró és áruló-mítoszt teremtő fegyverletétel: (Duka Tivadar emlékirata
a világosi fegyverletételről) / a szöveget szerk., a bevezetőt és a jegyzeteket írta Pelyach István. - p. 158-178.

Jegyzetek: p. 173-178.

Határainkon túl

197. Az erdélyi magyar történészek sajátos feladatai: Beszélgetés Csetri Elekkel / a beszélgetést készítette Pelyach István. - p. 179-185.

198. Csetri Elek bibliográfiája. - p. 186-193.

199. Teleki Sándor 1848-49-ben / Csetri Elek. - p. 194-210.

Jegyzetek: p. 208-210.

Kitekintés

200. Negyvennyolcas karikatúrák / Rózsa György. - p. 211-224.

Jegyzetek: p. 214.

Képek: p. 215-224.

201. Társadalmi kezdeményezés Görgey Artúr honvéd tábornok budavári lovasszobra újrafelállítására / Margitay Béla. - p. 225-227.

Figyelő

202. Román emlékírások 1848-ból / Panek Sándor. - p. 228-232.

Ism.: Memorialistica Revolutiei de la 1848 in Transilvania. - Cluj-Napoca:
ed. Dacia, 1988.

203. Az orosz intervenció Magyarországon 1849-ben / Vajda Zoltán. - p. 233-237.

Ism.: Nicholas I and the Russian Intervention in Hungary / Ian W. Roberts. - Macmillan, 1991. - 301 p.

204. A passzív ellenállás politikusa? / Kancsár Attila. - p. 238-241.

Ism.: Deák Ferenc politikai pályája 1849-1865 / Takács Péter. - Bp.: Akad. K., 1991. - 234 p.

205. Az "örök második" / Ruszoly József. - p. 242-246.

Ism.: Politikai jellemrajzok a magyar szabadságharcból: Gróf Batthyány Lajos, Görgei Artúr, Kossuth Lajos / Szemere Bertalan; sajtó a. r., a bevezetőt írta, a jegyzeteket és a mutatókat összeáll. Hermann Róbert és Pelyach István. - Bp.: Szépirod. K., 1990. - 733 p. + 300 kép [okmánytár]

206. Széchenyi István gróf, az ember / Szendi Péter. - p. 247-250.

Ism.: Széchenyi István / Csorba László. - Bp.: Officina Nova, 1991. - 195 p.: ill. + mell.

207. Magyarhon angol barátja / Hermann Róbert. - p. 251-258.

Ism.: Blackwell küldetése / Kabdebó Tamás. - Bp.: MTA, 1990. - 316 p. - (A Magyar Tudományos Akadémia Könyvtárának Közleményei. Új sorozat, 26. (101.))

 

1992. 3. szám

(Szerkesztette: Lele József)

Tanulmányok

208. Nádori reprezentáció a XVII. században / S. Lauter Éva. - p. 5-18.

Jegyzetek: p. 15-17.

Német ny. rezümé: p. 18.

209. Az ajándékozás Esterházy Miklós nádor politikai gyakorlatában / Hiller István. -
p. 19-27.

Jegyzetek: p. 24-26.

Német ny. rezümé: p. 27.

210. Csáky Anna Franciska és a pozsonyi klarisszák / Horn Ildikó. - p. 28-43.

Függelék: Pozsonyi klarisszák névsora (XVII. sz.) p. 37-38.

Jegyzetek: p. 38-42.

Német ny. rezümé: p. 43.

211. Olasz minoriták a XVII. századi Felső-Magyarországon: A kora újkori magyarországi missziók elméleti alapvetésének és tevékenységi formáinak történetéhez / Molnár Antal. - p. 44-77.

Jegyzetek: p. 72-76.

Német ny. rezümé: p. 77.

212. Oroszok Bécsben 1698-ban / L. Bozai Zsuzsanna. - p. 78-93.

Jegyzetek: p. 89-92.

Német ny. rezümé: p. 93.

Határainkon túl

213. "A történettudomány tárgya elsősorban a változás, a történeti folyamatok vizsgálata": Interjú Bernard Lepetit-vel / az interjút készítette Rácz Lajos. - p. 94-97.

Bibliogr.: Bernard Lepetit néhány fontosabb munkája p. 97.

214. Javaslatok az interdiszciplinaritás szűkített értelmezéséhez / Bernard Lepetit;
ford. Rácz Lajos. - p. 98-105.

Jegyzetek: p. 104-105.

Az eredeti mű: Propositions pour une pratique restreinte de l'interdisciplinarité / Bernard Lepetit = Revue de synthčse, t. CXI, no 3, juillet-septembre 1990, pp. 331-338.

215. Egy magyar keletkutató Németországban / Matuz József. - p. 106-111.

Életrajzi vázlat

216. Matuz József műveinek bibliográfiája / a bibliográfiát összeáll. Papp Sándor. -
p. 112-114.

217. A magyarországi török hódoltság néhány főbb sajátosságáról / Matuz József. -
p. 115-137.

Jegyzetek. p. 135-137.

A tanulmány első alkalommal a Gesta Hungarorum II. (szerk. Saáry Éva-Steinmann Judith) SMIKK, Zürich, 1985. kötetben jelent meg.

Adattár

218. Rendelet Guyenne tartomány békéjének helyreállítására: (Augen, 1561. október 8.) / ford. Újfalusi Németh Jenő. - p. 138-146.

Eredeti kiadás: Memoire sur la pacification des troubles (Malcolm Smith) / Étienne de La Boétie. - Genéve; Droz, 1983.

219. Étienne de La Boétie és az első türelmi rendeletek / Újfalusi Németh Jenő. - p. 146-147.

Jegyzetek: p. 147.

220. Lucio Paolo Rosello, egy XVI. századi nikodemista / Vígh Éva. - p. 148-153.

Jegyzetek: p. 152-153.

221. A türelemről avagy párbeszéd az udvari emberek életéről [= Dialoge de la vita de'cortegiani intitolato la patientia] / [Lucio Paolo Rosello]; ford. Vígh Éva. -
p. 154-162.

Jegyzetek: p. 161-162.

Figyelő

222. Konyhalatin: (A koraújkor [köz]nyelvéről) / Tusor Péter. - p. 163-165.

Ism.: Küchenlatein: (Sprache und Umgangssprache in der frühen Neuzeit) / Peter Burke. - Berlin, 1989.

223. Szerelem és szexualitás Nyugaton / Gálffy László. - p. 166-170.

Ism.: A L'Histoire 1991. januári számának 24 tanulmányáról.

224. Az analitikus történetfilozófia kérdései egy empirikus megközelítésben / Szécsi Gábor. - p. 171-176.

Ism.: The past within us: An Empirical Approach to Philosophy of History / Raymond Martin. - New Jersey; Princeton: Princeton University Press, 1989. - XIII, 160 p.

225. Egy szomszédság küzdelmes története / Dávid Tamás. - p. 177-178.

Jegyzetek: p. 178.

Ism.: Velence és Magyarország / Jászay Magda. - Bp.: Gondolat, 1990.

 

1992. 4. szám

(Szerkesztette: Tomka Béla)

Tanulmányok

226. A dualizmus-kori tőkeimport-számítások historiográfiai és módszertani kérdései / Kövér György. - p. 5-18.

Jegyzetek: p. 14-15.

Függelék: p. 16-17.

Angol ny. rezümé: p. 18.

A tanulmány historiográfiai része eredetileg 1987. május 23-án Szirákon, a Ránki György által szervezett "Az európai periféria gazdasági fejlődésének kérdései" c. nemzetközi konferencián hangzott el.

227. Az Osztrák-Magyar Bank felszámolása / Pogány Ágnes. - p. 19-33.

Jegyzetek: p. 29-31.

Angol ny. rezümé: p. 32-33.

Konferencia

228. Hitelintézmények Magyarországon a XIX. és XX. században. - p. 34-82.

A tanulmányok a miskolci Hermann Ottó Múzeum által 1992 júniusában Kékeden szervezett gazdaság- és társadalomtörténeti konferencia hitelügyi szekciójában elhangzott előadások átdolgozásai.

[1.] A falusi hitelélet néhány sajátossága / Kaposi Zoltán. - p. 34-43.

Jegyzetek: p. 42-43.

[2.] A megyei betáblázások és a középbirtokos nemesség / Glósz József. - p. 44-47.

Jegyzetek: p. 47.

[3.] Hódmezővásárhelyi pénzintézetek hitelezési gyakorlata a dualizmus korában: különös tekintettel a mezőgazdaságra / Marjanucz László. - p. 48-61.

Jegyzetek: p. 60-61.

[4.] Szlovák hitelegyletek a századfordulón / Tóth István. - p. 62-69.

Melléklet: p. 66-68.

Jegyzetek: p. 69.

[5.] A Magyar Általános Hitelbank és vállalati érdekköre / Pogány Ágnes. - p. 70-72.

Jegyzetek: p. 72.

[6.] A Magyar Nemzeti Bank hitelinformációs jelentései és a városi gazdasági elit a két világháború közötti Magyarországon / Tímár Lajos. - p. 73-82.

Jegyzetek: p. 82.

Múltidéző

229. "...Oroszország, te méltatlan kiválasztott!...": Bevezető megjegyzések a "Levél a szerbekhez" c. esszéhez / Sisák Gábor. - p. 83-89.

A címben szereplő idézet Alekszej Homjakov Oroszországhoz c. versének egy részlete.

230. Levél a szerbekhez. Üzenet Moszkvából / Alekszej Homjakov; ford. Kiss Ilona. -
p. 90-114.

Jegyzetek: p. 110-114.

Eredeti címe: K Szerbam. Poszlanyije iz Moszkvi. - Lipcse,1860.

A fordítás alapjául szolgáló kiadás: Polnoje szobranyije szocsinyenyij. - Moszkva, 1900. - 1. köt. p. 377-408.

Határainkon túl

231. "Én magát az államot tartottam mindig a főszereplőnek": (Beszélgetés Péter László történésszel): [London, 1992. április. 30.] / az interjút készítette Deák Ágnes. -
p. 115-124.

232. Péter László válogatott bibliográfiája. - p. 125-126.

233. Az 1868. XLIV. t.c.: "A nemzetiségi egyenjogúság tárgyában" és a törvényhatóságok hivatalos nyelve / Péter László. - p. 127-137.

Jegyzetek: p. 136-137.

Figyelő

234. Magyarország az oszmán politikában / Lele József. - p. 138-142.

Ism.: Magyarország és a török hódítás / Fodor Pál. - Bp.: Argumentum, 1991.

235. Are you German? No, I'm Austrian! / Eiler Ferenc. - p. 143-145.

Ism.: Vom Reich zur Republik / Gerald Stourzh. - Wien: Edition Atelier, 1990.

236. "Pax Britannica?" / Tandori Mária. - p. 146-149.

Ism.: "Pax Britannica?": British Foreign Policy: 1789-1914 / Muriel E. Chamberlein. - London: Longman, 1988. - 224 p. - (Studies in Modern History)

237. Franciaország válságtörténete / Soós Gábor. - p. 150-158.

Ism.: La fievre hexagonale: Les grandes crises politique 1871-1968 / Michel Winock. - Paris: Calmann-Lévy, 1987.

 

1993. 1. szám

(Szerkesztette: Dávid Tamás és Koszta László)

Tanulmányok

238. Adalékok a magyar koronázási palást Krisztus-ábrázolásának eszmetörténeti hátteréhez / Zsoldos Attila. - p. 5-13.

Jegyzetek: p. 10-12.

Német ny. rezümé: p. 12.

Angol ny. rezümé: p. 13.

239. A nyugati gót történetírás emlékei: (Isidorus Hispalensis és Johannes Biclarensis történeti művei) / Horváth Emőke. - p. 14-27.

Jegyzetek: p. 22-25.

Német ny. rezümé: p. 26.

Angol ny. rezümé: p. 26-27.

240. Az 1335. évi visegrádi királyi találkozó / Stanisaw Szczur. - p. 28-42.

Jegyzetek: p. 38-41.

Német ny. rezümé: p. 41.

Angol ny. rezümé: p. 42.

241. Egy recept a középkorból: A fejfájás csillapítására / Stanisaw Sroka. - p. 43-48.

Jegyzetek: p. 46-47.

Német ny. rezümé: p. 48.

Angol ny. rezümé: p. 48.

242. Kovácsmunka a késő középkori ónodi várban / Rasztik Tibor. - p. 49-63.

Jegyzetek: p. 56-60.

Függelék: p. 60-61.

Német ny. rezümé: p. 62.

Angol ny. rezümé: p. 62-63.

Kitekintés

243. A középkori magyar egyházra vonatkozó történeti kutatások az utóbbi évtizedekben: (1948-1988) / Koszta László. - p. 64-105.

Jegyzetek: p. 83-104.

Rövidítések: p. 104-105.

A tanulmány 1991 októberében, a MTA Egyháztörténeti Bizottságának ülésén hangzott el.

Forrásközlés

244. Pii II pontificis maximi De bello Turconico liber imperfectus: (Egy humanista műhelyéből) / Bellus Ibolya, Boronkai Iván. - p. 106-127.

Jegyzetek: p. 118-127.

245. Egy 15. századi ismeretlen spanyol szerző királytükre / Vígh Éva. - p. 128-142.

Fejedelmi útmutató: Spanyolország jó kormányzása érdekében, a fenséges királyoknak, Ferdinándnak és Izabellának szánva / ford. Vígh Éva. - p. 131-142.

Jegyzetek: p. 130., 142.

A kézirat előzéklapon a mű teljes címe: Directorio de príncipes para el buen govierno de Espaa endereçado a los Serenísimos reyes don Fernando e dona Isabel

Határainkon túl

246. [Bemutatjuk] James Ross Sweeney[-t]. - p. 143.

247. J[ames] R[oss] Sweeney bibliográfiája. - p. 144-146.

248. Ince és az esztergomi érsekválasztási vita. A Bone Memorie II. dekretális történeti háttere / James Ross Sweeney; ford. Sebők Ferenc. - p. 147-169.

Jegyzetek: p. 159-169.

A téma megvitatására a IX. Középkortudományi konferencián nyílt lehetőség Kalamazoo-ban, Michigenben, 1974. május 10-én.

Figyelő

249. Középkori novellák / Veszprémy László. - p. 170-172.

Ism.: Középkori históriák oklevelekben: 1002-1410 / vál., bev., jegyz. írta Kristó Gyula. - Szeged, 1992. - (Szeged Középkortörténeti Könyvtár, 1.)

250. Anonymus - latinul és németül / Kristó Gyula. - p. 173-176.

Ism.: Die "Gesta Hungarorum" des anonymen Notars: Die älteste Darstellung der ungarischen Geschichte / Unter Mitarbeit von László Veszprémy, von Gabriel Silagi. - Sigmaringen: Jan Thorbecke Verl., 1991.

251. Középkori törvényeink angolul / Petrovics István. - p. 177-181.

Ism.: The Laws of the Medieval Kingdom of Hungary

Vol. 1., 1000-1301 / translated and ed. by János M. Bak, György Bónis, James Ross Sweeny. - California: Charles Schlaks: Jr. Bakersfield, 1989. - LXI, 178 p. - (The Laws of Hungary / ed. Peter I. Hidas. - Series 1., vol. 1.)

252. A XV. század várépítészete / Piti Ferenc. - p. 182-184.

Ism.: Várak a későközépkorban = Die Burgen im Spätmittelalter = Castrum Bene 2. 1990 / szerk. Juan Cabello. - Bp., 1992.

253. Egy rendkívüli utazás krónikája / Makai János. - p. 185-186.

Ism.: Kolumbusszal Amerikába: 1492 / Pauló Emilio Taviani; ford. Tóth Éva. - [Bp.]: Helikon, 1992.

Melléklet

254. Pótlások a Magyarországi Középkori Latinság Szótárához: (1. közlemény): [A] / Boronkai Iván, Szovák Kornél. - p. 187-210.

Folyt.: 2. közlemény: [A-H] = 1994. 1. [sz.]. - p. 250-279. Ld.: 328.

 

1993. 2. szám

(Szerkesztette: Tóth Szergej)

Tanulmányok

255. Oroszország és a nemzetközi kapcsolatok rendszere: (1917-1922) / Majoros István. - p. 5-36.

Jegyzetek: p. 24-34.

Angol ny. rezümé: p. 34-35.

Német ny. rezümé: p. 35-36.

256. Nyugati típusú fejlődés az orosz birodalom határain belül: Finnország / Gombos József. - p. 37-87.

Jegyzetek: p. 78-84.

Angol ny. rezümé: p. 84-86.

Német ny. rezümé: p. 86-87.

A tanulmány egy készülő értekezés része.

Múltidéző

257. Szemtanúként a történelemről: Sesztov / Patkós Éva. - p. 88.

258. Mi az orosz bolsevizmus? / Lev Sesztov; ford. Patkós Éva. - p. 89-106.

A tanulmányt 1920. március 5-én írta Sesztov Genfben. Megjelenés: 1920. szeptember 1-jén a Mercure de France-ban franciául, oroszul 1991-ben a Sztrannyik c. kiadványban.

259. Az oroszországi zsidó pogromok / a bevezetőt írta Horváth Géza. - p. 107-132.

Jegyzetek: p. 109-111.

[1.] A gomeli pogrom / ford. Budavári Réka, Hárs Ildikó. - p. 112-116.

[2.] Az Igazságügyi Minisztérium I. sz. Ügyosztálya 2. sz. Bűnügyi Osztályának 2. sz. ügye: "A Kisinyovban lezajlott zsidóellenes zavargásokról" / ford. ElekAndrea. - p. 117-120.

[3.] Oroszországi Szociáldemokrata Munkáspárt: Litvánia, Lengyelország és Oroszország Általános Zsidó Munkásszövetsége / ford. Horváth Géza. - p. 121-123.

[4.] A. F. Malajev visszaemlékezése / ford. Elek Andrea. - p. 123-128.

[5.] A "Vörös Lovas" számaiból / ford. Kolontári Attila. - p. 128-132.

260. Az orosz politikai liberalizmus a századelőn / Menyhárt Lajos. - p. 133-138.

Jegyzetek és felhasznált irod.: p. 138.

261. A II. Állami Duma: A terror elítélésének kérdése / V. A. Maklakov; ford. Jobbágy József; a jegyzeteket készítette Menyhárt Lajos. - p. 139-159.

Jegyzetek: p. 154-159.

A fordítás alapjául szolgáló kiad.: Vtoraja goszudarsztvennaja duma: (Voszpominanyija szovremennyika) / V. A. Maklakov. - London: Overseas Publications Interchange LTD, 1991.

Határainkon túl

262. A szovjet múlt tisztázásához: Részletek a Harvard Egyetem Orosz Kutatóközpontjában 1992. február 12-én elhangzott előadásból / Alekszandr Nyekrics; ford. Belányi György. - p. 160-174.

Figyelő

263. A bolsevik-eszer koalíció története / Kiss Mária Rita. - p. 175-178.

Ism.: Bolseviki i levije eszeri oktjabr 1917 - ijul 1918: Na putyi k odnopartyijnoj diktature / J. G. Felstinszkij. - Paris: WMCA PRESS, 1985. - 287 p. - (Isszledovanyija novejsej russzkoj isztorii, 5.)

264. Új utakon a magyar szovjetológia: Gondolatok egy tanulmánysorozat kapcsán /
S. Horváth Jenő. - p. 179-184.

Ism.: Szovjet Füzetek: [tanulmánysorozat] / [közreadja a ] Magyar Ruszisztikai Intézet

265. Mitől friss egy tudományos munka? / Kocsis Mihály. - p. 185-188.

Ism.: [1.] Isztorija Ukrajni / Kripjakevics I. P.; red. F. P. Sevcsenko, B. Z. Jakimovics. - Lviv: Szvit, 1990. - 520 p. - (Pamjatki isztoicsji dumki Ukrajni)

[2.] Narisz isztoriji Ukrajni / A. Zsukovszkij, O. Szubtelnij; red. Ja Hricak, O. Romannyiv. - Lviv: NTS, 1992. - 230 p. - (Ukrajinoznavcsa biblioteka NTS, 1.)

266. Sztolipin és az orosz modernizáció kérdése / Gombos József. - p. 189-194.

Ism.: Nam nuzsna Velikaja Rosszija...: Poln. szobr. recsej v Goszuarsztvennoj dume i Goszudarsztvennom szovete: 1906-1911. - Moszkva: Mol. gvargyija, 1991. - 411 p. - (Zvonnyica, Antologija russzkoj publicisztyiki)

267. Elfeled(tet)ett múlt / Eiler Ferenc. - p. 195-201.

Ism.: Die Deutschen in der UdSSR in Geschichte und Gegenwart: ein internationaler Beitrag zur deutsch-sovjetischen Verständigung / Ingeborg Fleischhauer, Hugo Jedig. - Baden-Baden: NOMOS Verl., 1990.

 

1993. 3. szám

(Szerkesztette: Bárdi Nándor és Kordé Zoltán)

Tanulmányok

268. A székelyek és a Székelyföld régészeti kutatásának eredményei és feladatai / Benkő Elek. - p. 5-20.

Jegyzetek: p. 15-17.

Német ny. rezümé: p. 18-19.

Angol ny. rezümé: p. 19-20.

269. A székely eredetkérdés az újabb kutatások tükrében / Kordé Zoltán. - p. 21-39.

Jegyzetek: p. 33-38.

Német ny. rezümé: p. 38-39.

Angol ny. rezümé: p. 39.

270. Rendiség és nemzetiségi identitástudat a székelyeknél / Hermann Gusztáv Mihály. -
p. 40-56.

Jegyzetek: p. 53-55.

Német ny. rezümé: p. 55-56.

Angol ny. rezümé: p. 56.

271. Orbán Balázs temetései / Zepeczaner Jenő. - p. 57-75.

Jegyzetek: p. 72-73.

Német ny. rezümé: p. 74.

Angol ny. rezümé: p. 74-75.

272. Impériumváltás Székelyudvarhelyen: 1918-1920 / Bárdi Nándor. - p. 76-120.

Jegyzetek: p. 111-118.

Német ny. rezümé: p. 119.

Angol ny. rezümé: p. 120.

Forrásközlés

273. Kelemen Lajos levelei Bányai Jánoshoz / közzéteszi Zepeczaner Jenő. - p. 121-129.

Jegyzetek: p. 127-129.

274. Székely autonómia a XX. században: illúzió vagy realitás? / Vincze Gábor. - p. 130-139.

Jegyzetek: p. 136-139.

Szerződés: [székely autonómiaterv: 1946] / közzéteszi Vincze Gábor. - p. 139-150.

Kitekintés

275. A Székely Oklevéltár új sorozata / Demény Lajos. - p. 151-162.

276. Az identitás jelképei / Veres Péter. - p. 163-175.

Felhasznált irod.: p. 174-175.

277. Erdélyi közgyűjtemények bemutatása. - p. 176-240.

[1.] A kolozsvári levéltárak / Kiss András. - p. 176-189.

Jegyzetek: p. 188-189.

[2.] Az Erdélyi Református Egyházkerület Központi Gyűjtőlevéltára: Kolozsvár / Sipos Gábor. - p. 189-191.

[3.] Állami Levéltár: Marosvásárhely / Pál-Antal Sándor. - p. 191-201.

Jegyzetek: p. 200-201.

[4.] Az Állami Levéltár Hargita megyei fiókja: Csíkszereda / Albert Dávid. - p. 201-207.

[5.] Egyetemi és Akadémiai Könyvtár: Kolozsvár / Jakó Klára. - p. 207-211.

[6.] Székely Nemzeti Múzeum: Sepsiszentgyörgy / Pál Judit. - p. 212-219.

[7.] Tudományos Könyvtár: Székelyudvarhely / Róth András Lajos. - p. 220-223.b

[8.] A Brukenthal Könyvtár: Nagyszeben / Doina Nägler; ford. Aradi László. - p. 224-227.

[9.] Batthyaneum Könyvtár: Gyulafehérvár / Iacob Marza. - p. 227-229.

[10.] Teleki-Téka: Marosvásárhely / Deé Nagy Anikó. - p. 230-240.

Jegyzetek: p. 239-240.

Figyelő

278. [Várad] / Adrian Andrei Rusu; ford. Veress László. - p. 241-243.

Ism.: Boldog Várad / szerk. Bálint István János. - Bp.: Héttorony Kvk., 1992.

279. Az erdélyi román felvilágosodás / Remus Câmpeanu; ford. Veress László. - p. 244-245.

Ism.: Művelődés a XVIII. századi Magyarországon / Kosáry Domokos. - Bp.: Akad. K., 1980.

280. Vélemények egy új "Források és tanulmányok" sorozatról / Stelian Mândru; ford. Veress László. - p. 246-249.

Ism.: [1.] Egyház és forradalom: A kőröskisjenői ortodox román egyházi zsinat: 1849 / Szabad György előszavával és Miskolczy Ambrus bevezetésével. - Bp.: ELTE BTK, 1992. - (Encyclopedia Transylvanica)

[2.] Javallat: (Az első erdélyi magyar nyelvű büntetőtörvénykönyv-tervezet 1839) / Gál László; Hajdu Lajos bevezetésével. Bp.: ELTE BTK, 1992. - (Encyclopedia Transylvanica)

[3.] A fanariótáktól a Hohenzollernekig: (Társadalmi hanyatlás és nemzeti emelkedés a román történelemben 1711-1866). - Bp.: ELTE BTK, 1992. - (Encyclopedia Transylvanica)

281. A tragikus titok / Berkes Tímea. - p. 250-252.

Ism.: Trianon titkai, avagy hogyan bántak el országunkkal / Raffay Ernő. - Bp.: Tornado: Danenija, 1990.

282. A mozaik egy színe / Mirnics Károly. - p. 253-255.

Ism.: Egy felrobbant etnikai mozaik esete / Kocsis Károly. - Bp.: Teleki László Alapítvány, 1993.

283. Kirekesztők - Befogadók: Kígyótojás vagy kakukktojás?: A normális - mint kivételes jelenség / Balog Iván. - p. 256-262.

Ism.: [1.] Kirekesztők: Antiszemita írások 1881-1992 / vál. és a bevezetőt írta Karsai László. - Bp.: Aura, 1992.

Jegyzetek: p. 260.

[2.] Befogadók: Írások az antiszemitizmus ellen 1882-1993 / vál. és a bevezetőt írta Karsai László. - Bp.: Aura, 1993.

284. Véres história / Vincze András. - p. 263-264.

Ism.: The History and Sociology of Genocide / Frank Chalk, Kurt Jonassohn. - Newhaven; London: Yale University Press, 1990.

 

1993. 4. szám

(Szerkesztette: Deák Ágnes és Tomka Béla)

Tanulmányok

285. A történelmi megismerés alapjai / Szécsi Gábor. - p. 5-26.

Jegyzetek: p. 24-25.

Német ny. rezümé: p. 26.

Angol ny. rezümé: p. 26.

286. A Jagelló-kori rendiség kutatása a két világháború között / Sebők Ferenc. - p. 27-43.

Jegyzetek: p. 39-41.

Német ny. rezümé: p. 42.

Angol ny. rezümé: p. 42-43.

287. Kísérlet a magyar nyelvű diplomatika megteremtésére (Horvát István és Schwartner Márton) / Soós István. - p. 44-91.

Jegyzetek: p. 76-88.

Német ny. rezümé: p. 88-89.

Angol ny. rezümé: p. 90-91.

A tanulmány egy Horvát István életművéről készülő monográfia része.

288. A totalitarizmuselméletektől az "új társadalomtörténet"-ig: Változó hangsúlyok
a Harmadik Birodalom értelmezésében / Tomka Béla. - p. 92-112.

Jegyzetek: p. 107-110.

Német ny. rezümé: p. 111.

Angol ny. rezümé: p. 112.

Műhely

289. Változások a magyar város- és településrendszerben 1784 és 1910 között: Egy adatbázis első tanulságai / Czoch Gábor, Szabó Gábor, Zsinka László. - p. 113-133.

Jegyzetek: p. 125-126.

Függelék: p. 127-133.

Elmélet és módszer

290. Feminizmus és történetírás: Beszélgetés Susan Arpaddal: [Szeged, 1993. január] /
az interjút készítette Molnár Edit Katalin. - p. 134-138.

291. A nemek társadalmi viszonyai: A nők történelmének módszertani jelentősége / Joan Kelly-Gadol; ford. Molnár Edit Katalin. - p. 139-153.

Jegyzetek: p. 150-153.

A cikk eredetileg a Signs: Journal of Women in Culture and Society vol. 1, no. 4-ben jelent meg 1976-ban. A fordítás a Sandra Harding, szerk.: Feminism and Method (Bloomington: Indiana University Press, 1987.) című kötet (15-28. old.) alapján készült.

292. Episztemológiai kérdések / Sandra Harding; ford. Molnár Edit Katalin. - p. 154-164.

Jegyzetek: p. 163-164.

Kitekintés

293. AETAS-körkérdés: a magyar történetírás szerkezetéről és intézményrendszeréről /
az AETAS Szerkesztősége. - p. 165-212.

294. Történetírás Nagy-Britanniában: Beszélgetés R. J. W. Evansszel, az English Historical Review társszerkesztőjével: [Oxford, 1992. július 9.] / a beszélgetést készítette Deák Ágnes. - p. 213-217.

295. Felfedezés vagy holocaust?: Megjegyzések Amerika felfedezésének 500. évfordulójáról / Anderle Ádám. - p. 218-222.

Jegyzetek: p. 221-222.

Figyelő

296. Női hang / L. Bozai Zsuzsanna. - p. 223-226.

Ism.: Histoire des Femmes en Occident / Sous la direction George Duby et Michelle Perrot

3., XVIe-XVIIe sičcles / Sous la direction Natalie Zemon Davis et Arlette Farge. - Paris: Plon, 1991.

297. Idő nélkül és időben / Nagy Edit. - p. 227-231.

Ism.: Időben élni: Történeti-szociológiai tanulmányok / vál. Gellériné Lázár Márta. - Bp.: Akad. K., 1990. - (Hermész Könyvek)

298. Továbbra sincs alapmű / Gángó Gábor. - p. 232-235.

Ism.: Magyar liberalizmus / vál. Tőkéczki László. - Bp.: Századvég, 1993. - 560 p.

299. Holocaust Romániában és Szlovákiában / Karsai László. - p. 236-242.

Jegyzetek: p. 242.

Ism.: [1.] A szlovákiai zsidók üldözése 1939-1945 / Sas Andor; a szöveget gondozta és szerk. Csanda Gábor. - Pozsony: Kalligram, 1993. - 255 p.

[2.] Holocaust Romániában 1940-1944 / Matatias Carp; ford. Takács Ferenc. - H.n.: Primor, 1993. - 289 p.

300. A történész életei / Szász Géza. - p. 243-245.

Jegyzetek: p. 245.

Ism.: Histoires d'un historien: Kantorowicz / Alain Boureau. - Paris: Gallimard, 1990. - (L'Un et l'Autre)

 

1994. 1. szám

(Szerkesztette: Koszta László)

Tanulmányok

301. "Cum capsa... cum bacillo": Középkori magyar zarándokok / Csukovits Enikő. - p. 5-27.

Jegyzetek: p. 20-25.

Német ny. rezümé: p. 25-26.

Angol ny. rezümé: p. 26-27.

A cím idézet Janus Pannonius Galeotti peregrinationem irridet című verséből.

302. Szent László uralmának vitás kérdései a legendában és krónikában / Gerics József. - p. 28-35.

Jegyzetek: p. 33-34.

Német ny. rezümé: p. 34.

Angol ny. rezümé: p. 35.

303. Közös motívumok a 12-13. századi magyarországi és hispániai historiográfiában / Veszprémy László. - p. 36-48.

Jegyzetek: p. 43-46.

Német ny. rezümé: p. 47.

Angol ny. rezümé: p. 47-48.

304. Esetleges spanyol (León-aragóniai), valamint nyugati behatás III. András diétáinak összetételében / Kosztolnyik Zoltán. - p. 49-57.

Jegyzetek: p. 54-55.

Német ny. rezümé: p. 56.

Angol ny. rezümé: p. 57.

305. Jób esztergomi érsek kapcsolata III. Béla királlyal és szerepe a magyar egyházi művelődésben / Györffy György. - p. 58-63.

Felhasznált irod.: p. 61.

Német ny. rezümé: p. 61-62.

Angol ny. rezümé: p. 62-63.

306. Egy francia származású főpap Magyarországon: Bertalan pécsi püspök: (1219-1251) / Koszta László. - p. 64-88.

Jegyzetek: p. 81-86.

Német ny. rezümé: p. 87.

Angol ny. rezümé: p. 88.

307. Egy lengyel származású főpap a 14. századi Magyarországon: Boleszló esztergomi érsek: (1321-1328) / Stanisaw Sroka. - p. 89-101.

Jegyzetek: p. 95-99.

Német ny. rezümé: p. 99-100.

Angol ny. rezümé: p. 100-101.

308. Szalkai László esztergomi érsek politikai szereplése / Kubinyi András. - p. 102-119.

Jegyzetek: p. 112-117.

Német ny. rezümé: p. 117-118.

Angol ny. rezümé: p. 118-119.

309. Az első Habsburg a magyar trónon: Albert király 1438-1439 / Mályusz Elemér;
[a Mályusz Elemér hagyatékában lévő kéziratot Soós István rendezte sajtó alá]. -
p. 120-150.

Jegyzetek: p. 143-147.

Német ny. rezümé: p. 147-149.

Angol ny. rezümé: p. 149-150.

Forrásközlés

310. Az 1327. évi nagyszombati királytalálkozó szerződéslevele / Almási Tibor, Kőfalvi Tamás. - p. 151-157.

Határainkon túl

311. Bemutatjuk Jerzy Koczowski lengyel egyháztörténészt. - p. 158-159.

312. Jerzy Koczowski munkásságának válogatott bibliográfiája. - p. 159-165.

313. A civilizáció fejlődése Közép- és Kelet-Európában a XIV. és XV. században / Jerzy Koczowski; ford. Újfalusi Németh Jenő. - p. 166-186.

Jegyzetek: p. 184-186.

A tanulmány eredeti, francia nyelvű megjelenési helye: Quaestiones medii aevi, 1. (1977) 111-138.

Vita

314. Ki volt Károly Róbert első felesége? / Stanisaw Sroka. - p. 187-193.

Jegyzetek: p. 191-193.

315. Orosz hercegnő volt-e Károly Róbert első felesége? / Kristó Gyula. - p. 194-199.

Jegyzetek: p. 198-199.

Kitekintés

316. "Az empíriának és az intuíciónak találkoznia kell": [Beszélgetés Gyimesi Sándorral] /az interjút készítette Rácz Lajos. - p. 200-207.

317. Erdélyi közgyűjtemények címtárából / Zepeczaner Jenő. - p. 208-215.

Az összeállítás a Teleki László Alapítvány Könyvtárának "Közép-Európa kisebbségi intézményrendszere" c. kutatási programja keretében készült.

318. XVIII. nemzetközi történész kongresszus: Montréal 1995. augusztus 27. - szeptember 3. - p. 216.

Figyelő

319. A templomos rend tündöklése és bukása / Szász Géza. - p. 217-221.

Ism.: Vie et mort de l'ordre du Temple 1118-1314 / Alain Demurger. - Paris: Seuil, 1989. - (Points Histoire)

321. A Piasztok és az Árpádok dinasztikus kapcsolatai / Stanisaw Sroka. - p. 225-227.

Jegyzetek: p. 227.

Ism.: Rodowód pierwszych Piastów / Kazimierz Jasiski. - Warszawa; Wrocaw, 1993. - 298 p. + geneal.táblák

322. Elődeink története az Árpád-kor végéig / Nógrády Árpád. - p. 228-231.

Ism.: A Kárpát-medence és a magyarság régmúltja (1301-ig) / Kristó Gyula. - Szeged, 1993. - 299 p. - (Szegedi Középkortörténeti Könyvtár, 3.)

323. Szent László a középkori magyar falképeken / Prokopp Mária. - p. 232-233.

Ism.: A Szent László-legenda középkori falképei / László Gyula. - Bp., 1993. - (Tájak - Korok - Múzeumok Könyvtára, 4.)

324. "Csillagok közt fényességes csillag" / Prokopp Mária. - p. 234-235.

Ism.: Szent László király / Szőke Gyula. - Bp., 1993. - A Szent László Alapítvány kiadása.

325. Fügedi Erik életművéről, posztumusz könyve kapcsán / Jakó Zsigmond. - p. 236-243.

Ism.: Az Elefánthyak / Fügedi Erik. - Bp.: Magvető, 1992. - (Mikrotörténelem)

326. Erdélyi parasztfelkelés / Török János. - p. 244-246.

Ism.: Az 1437-1438. évi erdélyi parasztfelkelés forrásai / előszóval és jegyzetekkel közzéteszi Demény Lajos; a latin okleveleket ford. Bodor András, Köllő Károly, Szabó György. - Bukarest: Kriterion, 1991.

327. Az újjászervezett Erdélyi Múzeum Egyesület és kiadványai / Monok István. - p. 247-249.

Ism.: Erdélyi Múzeum kötetei. - Kolozsvár: Erdélyi Múzeum Egyesület

53. köt. - 1991.

54. köt. - 1992.

Melléklet

328. Pótlások a Magyarországi Középkori Latinság Szótárához = Supplementum ad Lexicon Latinitatis Medii Aevi Hungariae voll. I-IV: (2. közlemény): [A-H] / Szovák Kornél. - p. 250-279.

Előzm.: 1. közlemény: [A] = 1993. 1. [sz.]. - p. 187-210. Ld.: 254.

 

1994. 2.

(Szerkesztette: Pelyach István)

Tanulmányok

329. Nemzeti törekvések és dinasztikus velleitások az Osztrák-Magyar Monarchia külpolitikájában a 19. század utolsó harmadában / Diószegi István. - p. 5-42.

Jegyzetek: p. 34-41.

Német ny. rezümé: p. 41-42.

Angol ny. rezümé: p. 42.

330. Lajos Fülöp, a Polgárkirály / Vadász Sándor. - p. 43-74.

Jegyzetek: p. 70-72.

Német ny. rezümé: p. 72-73.

Angol ny. rezümé: p. 73-74.

331. XVI. Lajos és Franciaország / Kövér Lajos. - p. 75-101.

Jegyzetek: p. 95-99.

Német ny. rezümé: p. 99-100.

Angol ny. rezümé: p. 101.

332. Egy elfelejtett házasságkötési szándék a spanyol Bourbonok és a Romanovok között
a 18. század elején / Kovács Marian. - p. 102-120.

Jegyzetek: p. 115-119.

Német ny. rezümé: p. 119.

Angol ny. rezümé: p. 120.

Műhely

333. A svéd dinasztizmus: (1523-1721) / Kenyeres Zsolt. - p. 121-133.

Jegyzetek: p. 131.

Függelék: II. Gusztáv Adolf búcsúbeszéde a rendekhez 1630. május 30-án p. 132-133.

Kitekintés

334. A román romantika és folklórszemlélete: (Elemzések és megközelítések) / Miskolczy Ambrus. - p. 134-169.

Jegyzetek: p. 163-169.

A tanulmány a Mioria című román népballada "életrajzát" és értelmezéseit bemutató nagyobb - Amikor a mítosz születik ... (Egy román népballada útja Sovejától Párizsig és vissza) című - munka része.

Múltidéző

335. Egy dinasztia szolgálatában? / Diószegi István. - p. 170-171.

Otto von Bismarckról.

336. A hármasszövetség / Otto von Bismarck; ford. Pingiczer Klára. - p. 172-193.

A fordítás Otto von Bismarck: Gedanken und Erinnerungen (Safari-Verlag, 1942.) című visszaemlékezéseinek 266-294. oldalai alapján készült.

Határainkon túl

337. A történelem a múlt életének a megértése: Beszélgetés Vermes Gáborral: [Szeged, 1993. július 16.] / az interjút készítette Deák Ágnes. - p. 194-202.

338. A délszláv törekvések és a magyar nacionalizmus az Osztrák-Magyar Monarchiában / Vermes Gábor; ford. Duró Gábor. - p. 203-220.

Jegyzetek: p. 218-220.

339. Vermes Gábor műveinek válogatott bibliográfiája. - p. 221-222.

Figyelő

340. A még mindig hiányzó monográfia / Deák Ágnes. - p. 223-228.

Ism.: Deák Ferenc / Király Béla. - Bp.: Akad. K., 1993.

341. Portrék, hazai tájban / Gángó Gábor. - p. 229-231.

Ism.: Sic Itur ad Astra. - 1992. 1-3. sz.; Történészportrék / vál., előszó, jegyz., bibliogr. Vörös Boldizsár

342. Gondolatok Deák István "Volt egyszer egy tisztikar 1848-1918" című könyvének olvasása közben / Bencze László. - p. 232-241.

Ism.: Volt egyszer egy tisztikar 1848-1918 / Deák István. - Bp.: Gondolat, 1993.

343. Kalkhasztól Szimonidesz Lajosig / Zakar Péter. - p. 242-247.

Ism.: A magyar tábori lelkészet története / Borovi József. - Bp.: Zrínyi K., 1992.

344. Parasztszerelem az újkorban / Gálffy László. - p. 248-250.

Ism.: Les amours paysannes / Jean-Louis Flandrin. - Paris: Gallimard, 1993.

345. Az Alapító Atyák (Új)világa / Magyarovics Tamás. - p. 251-257.

Ism.: Köztársaság az Újvilágban / Urbán Aladár. - Bp.: Nemzeti Tankvk., 1994.

 

1994. 3.

(Szerkesztette: Tomka Béla)

Tanulmányok

346. Az antropometrikus történetírás jelentőségéről / John Komlos. - p. 5-16.

Jegyzetek: p. 12-15.

Német ny. rezümé: p. 15.

Angol ny. rezümé: p. 16.

347. Cluster-analízis a földbirtokszerkezet vizsgálatában: Porosz és magyar példák a 19. század végéről / Scott M. Eddie. - p. 17-36.

Jegyzetek: p. 32-34.

Német ny. rezümé: p. 35.

Angol ny. rezümé: p. 35-36.

348. A szegényügy "szerves" fejlődése vagy radikális szociális reform?: Kommunális közjótékonyság Budapesten és Bécsben: (1873-1914) / Gerhard Melinz, Susan Zimmermann. - p. 37-56.

Jegyzetek: p. 50-55.

Német ny. rezümé: p. 55-56.

Angol ny. rezümé: p. 56.

A tanulmány a Wiener Geschichtsblätter 1992. 2. számában megjelent cikk magyar változata.

349. Otto Bauer külpolitikája és a Magyar Tanácsköztársaság / John C. Swanson. - p. 57-70.

Jegyzetek: p. 66-68.

Német ny. rezümé: p. 68-69.

Angol ny. rezümé: p. 69-70.

Határainkon túl

350. "A gazdaságtörténészek véleménye ugyanolyan fontos a jelenlegi helyzet megértéséhez, mint a közgazdászoké": Aetas-beszélgetés David F. Good-dal: [Minneapolis, 1993. június] /az interjút készítette és ford. Tomka Béla. - p. 71-79.

351. Gazdasági átalakulás Közép- és Kelet-Európában: Történelmi kitekintés / David F. Good. - p. 80-92.

Jegyzetek: p. 89-92.

352. David F. Good bibliográfiája. - p. 93-94.

Műhely

353. Magyarországi polgárosodás: Tallózás az 1988-1992 közötti történeti irodalomban / Halmos Károly. - p. 95-130.

Jegyzetek: p. 124-129.

Felhasznált irod.: p. 129-130.

Bibliogr.: A polgárról, polgáriról és a polgárosodásról szóló irodalom: 1988-1992 / összeáll. Halmos Károly. - p. 131-154.

Mutatók: p. 147-154.

Figyelő

354. A történelem, mint veszélyeztetett faj?: Viták a posztmodern történetírásról / Deák Ágnes. - p. 155-161.

Ism.: [1.] History and Theory. - 1989-1990.

355. A Bibó-életmű időszerűsége és feldolgozásának nehézségei / Berkes Tímea. - p. 162-166.

A tartalomjegyzékben a cím: Bibó aktualitása.

Ism.: A hatalom humanizálása: Tanulmányok Bibó István életművéről / szerk. Dénes Iván Zoltán. - Pécs: Tanulmány, 1993.

356. Holocaust Franciaországban / Karsai László. - p. 167-171.

Ism.: Persécutions et sauvetages. Juifs et Français sous l'Occupation et sous Vichy = (Üldöztetések és mentések. Zsidók és franciák a megszállás és Vichy idején) / Asher Cohen; préface de René Rémond. - Paris: Les Éditions du Cerf, 1993.

357. Homokszemek / Soós Gábor. - p. 172-177.

Ism.: A kovakőtől a szilíciumig: A tömegkommunikációs eszköz története / Giovanni Giovannini. - Bp.: Püski, 1990.

358. Eszmetörténet a periférián / Miskolczy Ambrus. - p. 178-181.

Ism.: Román eszmetörténet: 1866-1945 / vál. és az utószót írta Pászka Imre. - Bp.: Aetas - Századvég, 1994.

 

1994. 4.

(Szerkesztette: Vajda Zoltán)

Tanulmányok

359. Katonai forradalom a 14. századi Angliában / Andrew Ayton; ford. Vajda Zoltán. -
p. 5-26.

Jegyzetek: p. 21-24.

Német ny. rezümé: p. 25.

Angol ny. rezümé: p. 26.

360. VII. Henrik és a londoni lobbyk / Velich Andrea. - p. 27-52.

Jegyzetek: p. 47-51.

Német ny. rezümé: p. 51-52.

Angol ny. rezümé: p. 52.

361. Politikai játékszabályok Angliában a 18. század közepén / Borus György. - p. 53-71.

Jegyzetek: p. 67-70.

Német ny. rezümé: p. 71.

Angol ny. rezümé: p. 71.

362. A reformmozgalom irányzatai a brit parlamentben az 1780-as évek elején / Tandori Mária. - p. 72-106.

Jegyzetek: p. 99-105.

Német ny. rezümé: p. 105.

Angol ny. rezümé: p. 106.

363. Turgot politikai pályája / Kövér Lajos. - p. 107-132.

Függelék: p. 121-125.

Jegyzetek: p. 126-130.

Német ny. rezümé: p. 131.

Angol ny. rezümé: p. 132.

Forrásközlés

364. Egy reformer a 18. századi Franciaországból: Részletek Turgot és a champagne-i intendáns levelezéséből / közzéteszi Szász Géza. - p. 133-159.

Jegyzetek: p. 157-159.

Határainkon túl

365. Beszélgetés a 18. századról Jean Bérenger professzorral: [Párizs, 1993. november 24.] /
az interjút készítette Tóth Ferenc. - p. 160-164.

366. Jean Bérenger műveinek válogatott bibliográfiája. - p. 165.

367. A francia külpolitikai stratégia főbb vonulatai a 18. században / Jean Bérenger; ford. Cs. Tóth Annamária. - p. 166-178.

A tanulmány a La France dans le monde au XVIIIe sičcle / Jean Bérenger, Jean Meyer. - (Regards sur l'histoire moderne / ed. André Corvisier) első fejezetének magyar fordítása.

Figyelő

368. Brit nemzet a 18. században? / Bárány Attila. - p. 179-185.

Ism.: Britons: Forging the Nation 1707-1837 / Linda Colley. - New Haven; London: Yale University Press, 1992. - 429 p.

369. A huszárok és Franciaország / Tóth Ferenc. - p. 186-188.

Jegyzetek: p. 188.

Ism.: Les Hussards et la France / André Corvisier. - Bruxelles: Musée del l'Armée-Editions Complexe, 1993. - 253 p.

370. Szokásaiban lázad az angol? / Csontos Szabolcs. - p. 189-195.

Jegyzetek: p. 195.

Ism.: Customs in Common / Edward Palmer Thompson. - London: Merlin Press, 1991. - 547 p.

 

Tanulmányok

Műhely

Forrásközlés

Elmélet és módszer

Határainkon túl

Figyelő

Tanulmányok

Forrásközlés

Határainkon túl

Figyelő

Tanulmányok

Múltidéző

Elmélet és módszer

Kitekintés

Figyelő

 

A mutatók használatához

A mutatókban szereplő számok a tartalomjegyzék sorszámozott tanulmányira, recen-zióira és egyéb írásaira utalnak. A személynévmutatóban a különböző betűtípusú té-telszámok a személynek az adott cikkben betöltött szerepét jelzik. A normál betűtípus szerzőt (esetleg más közreműködőt) jelöl. A kurzív számokkal jelzett személyek az adott cikkben más művek szerzőiként szerepelnek. Az aláhúzott számok a cikkben említett személyeket mutatják, míg a duplán aláhúzott számok arra utalnak, hogy az adott cikk arról a személyről szól.

 

Anyagi kultúra, életmódtörténet

130, 131, 140

Diplomáciatörténet

38, 40, 68, 82, 98, 118,120, 145, 207, 209, 212, 240, 255, 274, 310, 329, 332, 336, 367, 390

Egyháztörténet

2, 52, 83, 114, 156, 157, 158,162 163, 164, 168, 175, 177, 178, 209, 211, 248, 307, 313, 319, 389, 404, 405

Eszmék, ideológiák, társadalmi mozgalmak története

Gazdaságtörténet

18, 41, 98, 128, 173, 217, 228, 256, 264, 289, 347, 351, 360, 377

Hadtörténet

7, 23, 35, 40, 68, 112, 255, 333,342, 345, 395, 396

Historiográfia

13, 17, 24, 25, 46, 47, 49, 60,67, 73, 75, 85, 86, 87, 94, 101, 104, 115,

133, 134, 136, 137, 151, 160, 161, 180, 181, 183, 184, 195, 197, 198, 205, 206,

Igazgatástörténet

217, 256, 261, 266, 382

Jogtörténet

128, 251, 280/2, 362, 407, 418

Konferencia (kongresszus, felolvasóest) - körkérdés - egyetemi történészképzés

14, 26, 27, 50, 51, 52, 63, 76, 90, 105, 164, 188, 228, 267, 318

Mentalitástörténet

17, 18, 93, 111, 142, 172, 296, 370, 373

Művelődéstörténet

28, 61, 93, 114, 149, 163, 165, 170, 189, 208, 211, 279, 305, 313, 357, 405, 410

Politikatörténet

6, 7, 12, 19, 23, 35, 49, 53,65, 79, 83, 95, 111, 112, 125, 174, 187,

Sajtótörténet

Szociológiatörténet

29, 66, 90

Társadalomtörténet

t 3, 17, 26, 112, 121, 125, 128, 142, 146, 149, 151, 153, 171, 192,217, 228, 256,

Történetelmélet - Történetfilozófia

86, 88/1, 88/2, 88/3, 89, 91, 110, 186, 214, 224, 285, 292, 297, 317, 392, 393

- Módszertan 4, 5, 146, 413, 414

Történeti segédtudományok

Társtudományok

Országok és régiók mutatója

Albánia 4, 145

Algéria 76

Inka Birodalom 31

Amerika 63, 253, 295

Amerikai Egyesült Államok 38, 99, 255, 345, 420

Anglia 7, 38, 98, 103, 142, 207, 209, 236, 255, 294, 329, 332, 336, 359, 360, 361, 362, 365, 367, 368, 370, 378, 390, 410, 417, 420

Ausztria 55, 99, 186, 227, 235, 332, 349, 411, 420, 309

Baltikum 99, 333

Bánát 272

Bizánci Birodalom 135, 174, 239, 393, 395

Bulgária 4, 99, 145, 174, 329

Csehszlovákia 6, 99, 120, 227, 299

Csehország 240, 309, 310, 406, 407

Dánia 339

Délvidék 27, 119, 145, 230

Erdély 24, 37, 43, 56, 68, 86, 100, 163, 179, 191, 193, 195, 197, 199, 202, 208, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 326, 327, 371, 372, 373, 380, 382, 385

Európa (Nyugat) 2, 7, 28

Finnország 99, 256

Flandria 7

Franciaország 7, 38, 50, 98, 103, 129, 151, 166, 167, 168, 218, 219, 223, 237, 255, 329, 330, 331, 332, 333, 336, 344, 356, 359, 363, 364, 365, 367, 369, 391, 413, 414, 420

Frank Birodalom 174

Görögország 4, 99, 145

Habsburg Birodalom 11, 68, 103, 141, 154, 179, 207, 208, 209, 212, 365, 367, 375, 385, 407, 408

Havasalföld 179, 192, 385

Hispánia 239, 303, 304

Hun Birodalom 187

India 362

Írország 103, 362

Itália 22, 61, 220, 221, 222, 225, 367

Japán 57, 92, 106, 107, 108, 109, 255

Jugoszlávia 4, 27, 40, 145, 282

Kárpát-medence 34, 174

Kárpátalja 40, 82

Közép-Kelet-Európa 90, 96, 99, 103, 122, 124, 127, 240, 312, 313, 394, 406

Lengyelország 4, 14, 40, 68, 79, 82, 99, 103, 209, 240, 255, 314, 321, 333, 373, 395, 399, 403, 406, 420

Líbia 76

Litvánia 99, 406

Magyarország 4, 5, 12, 17, 20, 23, 29, 30, 34, 35, 36, 40, 44, 45, 48, 51, 52, 54, 65, 66, 67, 69, 72, 74, 75, 78, 79, 82, 83, 84, 90, 91, 95, 99, 103, 105, 112, 113, 115, 117, 118, 120, 121, 122, 125, 128, 130, 131, 137, 139, 140, 141, 157, 158, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 189, 190, 194, 196, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 225, 227, 228, 234, 238, 240, 242, 243, 248, 249, 250, 251, 252, 254, 274, 281, 283, 286, 287, 289, 303, 304, 305, 307, 308, 309, 310, 314, 315, 321, 322, 323, 324, 325, 328, 340, 347, 349, 353, 365, 374, 375, 383, 384, 385, 386, 387, 388, 394, 395, 398, 399, 403, 406, 407, 408, 409, 410, 411

Marokkó 76

Mediterránum 76

Mezopotámia 223

Moldva 179, 192

Mongol Birodalom 53, 371

Morvaország 174

Németország 38, 39, 40, 80, 82, 98, 99, 255, 288, 329, 335, 336, 420

Olaszország 40, 81, 82, 98, 165, 329, 334, 358, 419

Oroszország 62, 68, 149, 155, 159, 169, 203, 212, 229, 230, 255, 256, 258, 259, 260, 261, 263, 266, 267, 315, 329, 332, 333, 336, 349, 365, 393, 395, 396, 400,

Oszmán Birodalom 68, 179, 208, 217, 234, 367, 371, 373, 375, 385, 394

Osztrák-Magyar Monarchia 3, 19, 32, 103, 111, 226, 234, 329, 336, 338, 342, 348

Poroszország 347, 365, 367

Románia 4, 40, 99, 101, 103, 122, 126, 153, 192, 255, 274, 281, 299, 334, 358, 419

Spanyolország 209, 239, 245

Svédország 68, 99, 256, 333, 420

Szerbia 99, 272, 329, 338

Szovjetunió 20, 38, 40, 62, 70, 71, 98, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 150, 152, 262, 264, 267, 288

Törökország 4, 99, 329, 336

Tunézia 76

Ukrajna 255, 259, 265

Vatikán 83, 162, 389

Aachen 138, 301

Abrudbánya 191, 193

Admont 55

Agen 218, 219

Agincourt 359

Aix 177

Akkon 319

Akmár 382

Albertes Villa 98

Alcsernáton 410

Alexandria 61

Alexandrovo 336

Alsósófalva 272

Anberoche 359

Angers 369

Ankara 394

Apáti 178

Aquileia 187

Arad 199, 203, 205, 217, 317, 408

Aranyosgyéres 277/1

Aras 177

Arhangelszk 255

Árkos 268

Arzamasz 255

Aschbach 141

Asidonia 239

Assisi 211

Athén 61

Atyha 272

Aubusson 129

Augsburg 141, 374

Auschwitz 123

Avignon 177, 178

Babilon 223

Bábolna 326

Bács 23, 35

Baden-Baden 336

Baja 228/6

Balánbánya 277/4

Balázsfalva 192, 193, 199, 202, 279, 317

Bánfyhunyad 277/1

Bannockburn 359

Baráthely 268

Barcaföldvár 268

Barcelóna 245, 306

Bari 211, 301

Barsszentkereszt 375

Bártfa 177, 308, 309

Bátyu 82

Baza 239, 245

Bázel 43, 277/10, 377

Bécs 40, 48, 55, 68, 82, 119, 141, 177, 200, 208, 209, 210, 212, 227, 234, 277/10, 287, 309, 313, 332, 336, 342, 348, 349, 365, 372, 374, 375, 378, 407, 408, 411, 420

Becse 217

Becskerek 217

Bécsújhely 308

Békéscsaba 228/4

Belényes 191

Belgorod 396

Belgrád 82, 141, 145, 272, 338, 378

Bene 82

Berchtesgaden 141

Beregszász 82

Berlin 289, 336, 420

Beszowa 313

Beszterce 43, 199, 277/1, 309, 317

Besztercebánya 177, 377

Bethlen 199

Biccse 208

Bisztrica 145

Bled 82, 145

Boica 191

Boleslawiec 240

Bolhás 228/1

Bologna 43, 175, 211

Bonn 267

Bordeaux 50, 166, 331

Bormező 382

Boroszló 43, 309

Boroughbridge 359

Borsava 82

Boston 345

Bosworth 360

Botfalu 268

Bögöz 268

Brád 191

Brancion 306

Brandenburg 397

Brassó 177, 179, 271, 308, 317, 408, 410, 419

Breszt-Litovszk 255, 258, 263

Bristol 420

Brive 129

Bruges 177

Brüsszel 43

Brzesc 178

Buda ld. Budapest

Budapest 23, 35, 36, 48, 74, 82, 141, 158, 165, 177, 179, 200, 201, 207, 210, 227, 228/6, 234, 287, 289, 313, 324, 348, 349, 355, 398, 407, 408, 410, 411

Bukarest 145, 192, 378, 379

Buzás-Bocsárd 382

Caerlaverock 359

Calais 359

Cambrai 332

Cambridge 294

Cannes 38, 98

Catalaunum 187

Cateau-Cambrésis 166

Cegléd 228/6

Cervera 303

Châlons 364

Champagne 363, 364

Chaumont 364

Chavin de Huantar 31

Chelmno 313

Clermont 364

Cluny 306

Compiégne 331

Conciord 345

Córdova 239

Cornwall 360

Coyanza 304

Crécy 359, 417

Cuzco 31

Czenstochova 301

Czintos 382

Csanád 217

Csátalja 44

Csejte 309

Csekefalva 268

Cseljabinszk 255

Csepel 83

Csernát 268, 317

Csernyigov 395, 396

Csesznek 217

Csesztve 382

Csíkszék 270, 277/4

Csíkszentkirály 268

Csíkszentmárton 277/4

Csíkszentmihály-Cibre 268

Csíkszereda 271, 272, 277/3, 277/4, 317

Csókakő 217

Csongra 382

Csóra 382

Csucsa 199

Dakar 162

Dálnok 277/6

Danzig 333, 336, 397, 406

Debrecen 74, 141, 177, 191, 196, 217, 228/6, 309, 316, 408, 411

Dés 199, 277

Déva 191, 272, 317

Dicsőszentmárton 277/3

Dijon 50, 178

Diósgyőr 309

Dobronya 309

Dôle 331

Donai 177

Drassó 276, 382

Drezda 43

Drinápoly 192

Dunaapáti 66

Dupplin Moor 359

Ecône 162

Ecsed 68

Edo 57

Eger 26, 177, 179, 217, 385, 408

Elbing 397

Elekes 382

Eperjes 177, 228/4, 309, 375, 377, 408

Erősd 277/6

Érsekújvár 374

Eszék 408

Esztergom 26, 177, 179, 217, 228/6, 248, 305, 307, 308, 374, 385

Fajsz 30

Farkastelke 382

Fehéregyháza 317

Fehrebellin 333

Feldkirchen 375

Felsőbánya 277/1

Felsőboldogfalva 268

Felsősófalva 272

Ferrara 220, 393

Fiatfalva 268

Firenze 22, 43, 220, 393, 405

Fiume 329, 338, 408

Fogaras 317

Fontainebleau 331

Frankfurt 43, 374, 407

Friburg 162

Fülek 217

Gabud 382

Galac 192

Galánta 208

Gálfalva 199

Galipiezo 303

Gallipoli 394

Gant 177

Gara 44

Gastein 336

Gazzada 164

Genf 103

Genova 38, 98

Gergelyfája 382

Girbó 382

Gladova 378

Gniewkow 178

Gomel 259/1

Gorzafalva 277/6

Görény 309

Görösgál 217

Görz 141

Granada 245

Graz 375

Guéret 129

Gulács 178

Gyalu 24

Gyergyószárhegy 268

Gyergyószék 277/4

Gyergyószentmiklós 268, 277/1, 277/4, 317

Győr 177, 179, 217, 228/6, 289, 324, 374, 385

Gyula 217, 385

Gyulafehérvár 191, 193, 209, 272, 274, 277/9, 277/10, 317, 371, 372, 382, 419

Halics 313, 395, 396

Halidon Hill 359

Hall 141

Hamburg 43

Harkov 147

Hatvan 217, 308

Helsinki 122

Herszon 238

Hódmezővásárhely 228/3, 228/6, 289

Homokmégy 69

Homoródalmás 268

Homoródoklánd 268

Huarochiri-völgy 31

Huszt 308

Iai (Jászvásár) 192, 334

Ikafalva 268

Illava 386

Ilok 228/4

Innsbruck 375

Inowrocklaw 240

Ispánlaka 382

Ivangorod 267

Jajca 23

Jalta 145

Jarisev 396

Jaroszlav 255

Jemappes 330

Jenő 179

Jeruzsálem 138, 301, 319

Jókő 309

Jószás 191

Kákova 382

Kalocsa 276

Kalotaszeg 276

Kamakura 57

Kanizsa 179

Kányád 268

Kanyev 396

Kápolna 194, 326

Kápolnásfalu 277/4

Kaposvár 228/6

Karabas 262

Karlóca 119, 141, 211

Karna 382

Kassa 36, 68, 120, 177, 375, 408

Kászonszék 277/4

Kecskemét 90

Keszthely 26

Kézdikővár 268

Kézdiszentlélek 268

Kézdivásárhely 270, 277/6, 317

Kijev 313, 393, 395, 396

Kisbacon 317

Kisinyov 259/2

Kiskászon 268

Kismarton 208

Kisvárda 82

Kolozs 277/1

Kolozsmonostor 326, 372

Kolozsvár 24, 43, 86, 141, 177, 193, 197, 199, 272, 277/1, 277/2, 277/3, 277/5, 317, 326, 327, 372, 408

Komárom 141, 196, 374

Konstantinápoly 48, 61, 68, 135, 141, 174, 179, 239, 276, 313, 319, 334, 336, 373, 378, 393, 410

Konstanz 2

Koppány 217

Korond 272, 277/6

Kőrösbánya 191

Kőröskisjenő 280

Kőröspatak 277/6

Kovacica 228/4

Kökös 268

Köln 377

Königgrätz 336

Königsberg 333, 397

Körmöcbánya 177

Kövi 158

Krakkó 211, 309, 313, 395, 399, 408

Krems 141, 186

Kristyár 191

Kulm 397

Kutyfalva 382

Küsmöd 277/6

Kyoto 57

La Courtine 129

La Roche Derrien 359

Laibach l. Ljubljana

Languedoc 405

Legnano 55

Leiden 277/10

Lemberg 408

León 304

Lexington 345

Leyden 43

Libreville 162

Ligetfalu 120

Likava 309

Lille 50

Limoges 129, 363

Limousin 129

Linz 141, 336, 374, 375

Lipcse 309

Lipótvár 386

Lippa 179, 217

Liptószentmiklós 228/4

Ljubecs 395

Ljubljana 141

Lőcse 177, 211

London 43, 177, 231, 255, 274, 360, 361, 362, 368, 374, 410, 420

Loreto 301

Losonc 196

Luck 395, 396

Lugano 48

Lugos 196, 272

Luzancy 369

Lübeck 68, 397

Lwów 406

Lyon 50, 166, 330

Magyarhermány 277/6

Magyarózd 382

Mainz 301

Makfalva 277/6

Makó 289

Malaga 239

Málnás 277/6

Malomfalva 268, 276

Mantova 220

Máramaros 308

Máramarossziget 317

Margit-sziget 30

Márianosztra 386

Mariazell 138, 301, 394

Marienburg 240, 397

Maros Káptalan 382

Maros-Csúcs 382

Maros-Gese 382

Maroshévíz 277/4

Maroskoppánd 382

Maros-Szentjakab 382

Marosvásárhely 199, 268, 270, 272, 277/1, 277/3, 277/10, 317, 408

Marosszék 270, 277/3

Marosszentkirály 276

Marseille 177, 330, 369

Mauron 359

Medgyes 199, 268, 317, 372

Merida 239

Metz 177, 364

Mezőbodon 276

Mezőkeresztes 179

Mezőkövesd 276

Mihálcfalva 382

Miháld 309

Miháldi 228/1

Mihelény 191

Miklóslaka 382

Milánó 22, 43, 164, 221

Miskolc 196, 289

Mohács 217, 234

Montaillon 172

Montreal 318

Morlaix 359

Mosonmagyaróvár 324

Mosorin 119

Moszkva 145, 155, 255, 313, 393

Munkács 68, 375, 378, 386

Murány 208

Murmanszk 255

Murov 255

Muzsaly 82

Mühldorf 310

München 104

Nagybánya 197, 199, 317

Nagybecskerek 338

Nagybittse 228/4

Nagyenyed 43, 272, 317, 382, 386

Nagyhalmágy 191

Nagylak 228/4

Nagymedesér 268

Nagysomkút 199

Nagyszalonta 317

Nagyszeben 43, 141, 177, 199, 272, 277, 277/8, 277/10, 408, 411, 419

Nagyszombat 177, 210, 228/4, 310, 375

Nagyvár 309

Nagyvárad 177, 179, 191, 278, 289, 317, 324, 375, 408

Nándorfehérvár 23, 394

Nantes 177, 331

Nápoly 398

Narbonne 177

Narva 267, 333

Naszód 199, 317

Navarino 336, 378

Navarra 303

Neszmély 309

Nicea 239

Nikápoly 7, 179, 394

Nizza 50

Nógrád 217

Northhampton 420

Novgorod 313, 396

Novgorod Szeverszk 396

Novij Torg 396

Nowogródziek 313

Nördling 377

Nürnberg 141, 374

Nyitra 174, 307, 324

Nystadt 367

Odessza 255, 259/3

Ohába 382

Oláh-Bogát 382

Oláh-Szilvás 382

Oliva 333

Olmütz 119, 372

Oltszem 277/6

Omszk 255

Ónod 242

Oroszi 382

Orsova 309, 378, 379

Osztyorszkij Gorodok 396

Oxford 43, 61, 294

Ötting 301

Padova 43

Pancsova 119

Pannonhalma 175, 178

Parajd 272

Pardo 332

Párizs 43, 50, 61 118, 145, 177, 237, 255, 277/10, 305, 330, 334, 336, 345, 359, 365, 377, 420

Passau 141

Path 228/1

Pécs 77, 176, 177, 190, 272, 228/6, 306

Perejaszlavl 395, 396

Pereszopnyica 396

Pérouse 177

Perovolotnaja 333

Pest ld. Budapest

Pest-Buda ld. Budapest

Péterlaka 382

Pétervár 62, 336

Pétervárad 119, 307

Petőfalva 268, 277/6

Petrőcz 228/4

Petrograd 255

Pettau 141

Philadelphia 345, 420

Piacenza 43

Piski 199

Plevna 329

Poissy 166

Poitiers 50, 177, 359, 417

Poltava 333

Porvov 256

Posen 103, 336

Potsdam 103

Pozsaverác 141

Pozsegavár 176

Pozsony 30, 48, 68, 119, 120, 141, 158, 177, 208, 210, 212, 287, 289, 309, 324, 372, 374, 375, 377, 378, 408

Prága 48, 177, 179, 309, 313, 372, 408

Priqueux 177

Przemysl 313

Quedlinburg 174

Rád 211

Rapallo 98, 255

Rasinár 317

Rastatt 367

Régen 277/3

Regensburg 55, 141, 208, 209, 301, 374

Reichstadt 336

Reims 359, 364

Rennes 359

Resicabánya 317

Réty 268

Reval 333

Ribinszk 255

Riga 255, 333

Rigómező 394

Rimaszombat 196

Rocamadour 301

Roissy 364

Róma 43, 82, 138, 211, 220, 239, 248, 301, 393

Rosztov 396

Rotterdam 43

Rouen 377

Rózsahegy 228/4

Rozsnyóbánya 307

Rudnica 313

Rugonfalva 268

Ruszcsuk l. Rusze

Rusze 141, 378

Ryswiycki 367

Saint Malo 359

Saint-Étienne 50

Saint-Germain 227, 349

Saint-Léonard 129

Saint-Yrieix 129

Sajkásgyörgye 119

Sajó 395

Sajósárvár 268

Salgótarján 26

Salzburg 141, 336, 375

San Salvador 253

San Stefano 329

Sanet Wolfgang 301

Sanok 313

Santiago de Compostella 138, 301

Saratoga 345

Sáromberke 277/10

Sárospatak 211, 277/10, 308, 373

Saskő 309

Segesd 52

Segesvár 199, 268, 272, 277/3, 317

Sekigaharn 57

Sellemberk 100, 179

Selmecbánya 177

Sempte 208

Sepsibükszál 268

Sepsikilye 268

Sepsiszentgyörgy 268, 277/3, 277/6, 317, 410

Sevilla 239

Shrewsbury 420

Siklós 217

Silistra 394

Simontornya 217

Simonyi 228/1

Skierniewice 336

Sluys 417

Soborsin 191

Soissons 332, 367

Solymár 309

Somogyapáti 228/1

Somogyvár 175

Somogyviszló 228/1

Sopron 131, 177, 209, 228/6, 289, 309, 377, 408

Spalato 306

Spring 382

Stockholm 256

Stoke 360

Strasbourg 50

Sugág 382

Szabadka 289

Szakállasfalva 199

Szakolca 228/4

Szaladin 319

Szalánkemén 309

Szamosújvár 272, 277/1, 317

Szanda 309

Szanok 395

Szarakszó 382

Szászpatak 382

Szászváros 277/1, 419

Szatmárnémeti 277/1, 317

Szécsény 217

Szeged 63, 76, 105, 163, 177, 188, 196, 217, 272, 289, 309, 355, 408

Szejke-fürdő 271

Székelyhíd 317

Székelykeresztúr 268, 271, 273, 277/4, 317

Székelyszáldobos 268

Székelyudvarhely 268, 270, 271, 272, 275, 277/3, 277/4, 277/7, 317

Székesfehérvár 48, 177, 179, 217, 234, 309

Szekszárd 217

Szelindek 199

Szendrő 309

Szenic 228/4

Szentábrahám 268

Szentegyházasfalu 277/4

Szentes 289

Szentgotthárd 374

Szentgyörgyvár 217

Szentkeresztbánya 277/4

Szentkert 268

Szentpéter 277/4

Szentpétervár 256, 267

Szenttamás 119, 191

Szevasztopol 255

Szigetvár 217

Szigliget 217

Szilincs 307

Szilisztria 378

Szklarska Poreba 145

Szmolenszk 146, 147, 152, 395

Szob 324

Szófia 145

Szolnok 217

Szombathely 74, 307

Szörény 309

Sztropkó 211

Szuzdal 396

Tarpa 82

Tata 179

Temesvár 141, 179, 196, 217, 272, 317, 385, 408

Teschen 367

Thorn 397

Tiahuanaco 31

Tihany 175

Tihuca 199

Tilsit 256

Tirnovo 394

Titel 119, 309

Tokaj 217

Toledo 239

Tolna 23, 35

Tolnavár 309

Topánfalva 191

Torda 277/1, 317

Tordos 382

Torja 268

Tornyospálca 82

Torockó 277/1, 317

Toulouse 50, 166, 177

Tournai 359

Tours 50, 129, 138, 237

Tölgyes 272, 277/4

Törcsvár 317

Tövis 179

Trencsén 240, 309

Trianon 122, 227, 272, 281

Trier 138

Trieszt 329

Troyes 364

Tudela 303

Turbes 369

Túrócszentmárton 228/4

Türnye 307

Udvarhely 277/4

Udvarhelyszék 270, 277/4

Ugod 217

Ugra 268

Újvidék 119, 228/4, 272, 338

Ulm 141

Ungvár 82

Unkiar-isskelessi 378

Ussel 129

Utrecht 43, 277/10, 332, 360, 367

Uxelles 306

Vác 179, 194, 196, 217, 308, 386

Vága 307

Vágújhely 228/4

Valladolid 245

Valmy 330

Vannes 359

Várad 217, 371

Varászló 228/1

Varese 164

Vargyas 277/4

Várna 378, 394

Városfalva 277/4

Varsó 82, 420

Vásárosnamény 82

Vaskút 44

Vasvár 141, 157

Végles 309

Velemér 324

Velence 22, 43, 48, 55, 68, 141, 220, 225, 307, 395

Verbász 119

Veresháza 382

Verespatak 191

Versailles 38, 98, 99, 330, 331, 336, 363

Veszprém 217, 308

Veszprémvölgy 175

Véza 382

Vidin 394

Világos 196, 199

Vilovo 119

Vingrád 382

Visegrád 48, 179, 240, 307

Visgorod 396

Vízakna 199

Vlagyimir 395

Vlagyimir-Szuzdal 395

Vlagyivosztok 255

Volhinia 395

Vologda 255

Westminster 68

Wittenberg 80

Yorkshire 362

Yorktown 345

Zabola 268, 277/6

Zagorszk 313

Zágráb 177, 324, 338, 408

Zalatna 191

Zengg 398

Zernyest 375

Zetelaka 272

Zilah 277/1, 317

Zimony 378

Znióváralja 228/4

Zobor 175

Zólyom 309

Zombor 289

Zrínyi-Újvár 374

Zürich 43

Zsablya 119

Zsitvatorok 141, 179, 217

 

Névmutató

A. Sajti Enikő l. Sajti Enikő, A.

Aaron, Florian 192

Aba Sámuel, m. k. (1041-1044) 174

Abaleard (Abélard), Pierre 223

Abdul-Hamid, II., tör. sz. (1876) 189, 258

Ábel Béla 126

Aberdeen, George Hamilton Gordon, Lord 236

Abondolo, Daniel 231

Abraham a Santa Clara 375

Abrams, Meyer Howard 334

Achim L. András 32

Acquaviva, Claudio 211

Acsády Ignác 234, 376

Adalbert, Szent, Prágai 397, 399

Adams, Henry 345

Adams, John 345

Adelaide, Eugénie Louis 330

Adelhaid (Piast), hg.nő 399

Adorján Andor 59

Adorján, erd. püspök 305

Adriányi Gábor 104, 160, 161, 162, 243

Ady Endre 19, 64

Aerenthal-Lexa, Aloys, gr. 329

Agapetus, I. Szent 61

Ágh Attila 107

Ágnes (Habsburg), m. k.né 307

Agnoletto, Attilio 389

Ágost, III., l. k., szász vál.fej. (II.) (1733-1763) 332, 367

Ágoston (Augustinus), Szent 8, 9, 10, 156, 167, 211, 239, 297, 355, 379

Ágoston Vilmos 86

Agulhon, Maurice 330

Ajtmatov, Csingiz 103/1, 149

Ajtony, törzsfő 174

Akerovics, Pjotr, kijevi metropolita 371

Akszakov, Ivan Szergejevics 230

Akszakov, Konsztantyin Szergejevics 229, 230

Alapuro, Risto 256

Albericus de Trois 371

Albert (Habsburg), főhg. 372

Albert (Habsburg), m. k., ném-róm. cs. (II.) (1438-1439) 394

Albert Dávid 271, 277/4

Albertus Magnus 61

Albrecht, Frigyes Rudolf (Habsburg), főhg. 329, 408

Alciatus 220

Áldásy Antal 293

Aldobrandini, Giovan Francesco 372

Alecsandri, Vasile 192, 334

Alekszejev, Mihail V. 255

Alexandrowa, Vera 144

Alexiosz, I., Komnénosz, biz. cs. (1081-1118) 48, 135

Alfonz, I., Aragónia k. (1104-1134) 303

Alfonz, IX., León k. (1188-1230) 304

Alfonz, X., Bölcs, Kasztília k. (1252-1284) 304

Alfréd, Nagy, Wessex k. (871-899) 238

Alkuin l. Alquin

Allatius, Leo 211

Allenby, Edmund Henry H. 255

Allmand, Christopher 417

Almási István 276

Almási Miklós 22, 58

Almási Tibor 46, 52/1, 75, 188

Álmos (Árpád-ház), hg. 301

Álmos, m. fej. (?-895) 269

Alquin 61, 238

Althusser, Louis 96

Alvinczi Péter 48

Alzati, Cesare 164

Amalteo, Attilio 372

Ambrosius, Szent 8

Ambrózy Lajos, gr. 338

Ambrus Péter 66

Amé, VI., Zöld Gróf 394

Anat 15

Ancel, Jean 299

Anderle Ádám 63, 76, 188, 293, 295

Anders Alexandra 105

Andersen, Hans Niels 255

Anderson, Matthew 331

Anderson, Michael 420

Andersson, Ingvar 333

Andics Erzsébet 243, 293, 392

Andor Mihály 66

Andorka Rudolf 82

András János 275

András, I. (Árpád-ház), m. k. (1046-1060) 175

András, II. (Árpád-ház), m. k. (1205-1235) 48, 128, 135, 175, 176, 248, 269, 301, 304, 395

András, III. (Árpád-ház), m. k. (1290-1301) 48, 251, 304

Andrássy Gyula, gr. 117, 329, 336, 342, 407

Andrássy Gyula, ifj., gr. 12, 338

Andrássy Manó 200

Andrej Jurjevics, kijevi nagyfej. 396

Angeli, Moriz Edler von 408

Angelusz Róbert 376

Angi János 62

Angiviller, Charles-Claude Flahaut, gr. 331

Angyal Dávid 376

Ankhialoszi Mihály 48

Anna (Ágnes), Châtillon, m. k.né (1154-1184) 305

Anna (Stuart), ang. és ír k.nő (1702-1714) 361, 367

Anne du Bourg 166

Anonymus 250, 269, 303

Ansbach-Hohenzollern, Albrecht von 397

Anscombe, Elizabeth 285

Antal G. László 126

Antal, Szent, Nagy 159

Antoine, Michel 367

Antonescu, Ion 153, 299

Antonov-Ovszejenko, Vlagyimir A. 70

Apáczai Csere János 56, 64, 277/5, 277/10

Apafi Mihály, I., erd. fej. (1661-1690) 100, 374, 375

Apáthy István 272

Apicius 21

Apor László 48

Apor Péter 140

Apponyi Albert, gr. 32, 98, 204, 338

Apponyi György, gr. 411, 412

Apponyi Rudolf, gr. 330

Apurimac 31

Aradi László 277/8

Arago, Dominique François 330

Arakcsejev, Alekszej A. 257, 258

Aranka György 270

Arcudius, Petrus 211

Arendt, Hannah 99, 123, 146, 288, 355, 356

Aretino, Pietro 220

Aries, Philippe 28, 223

Ariosto, Lodovico 220

Arisztotelész 22, 61, 355, 379

Arius 167

Arneth, Alfred 407

Arneth, Joseph C. von 342

Aron, Raymond 49, 255, 392

Aroszev, Alekszandr J. 70

Árpád, m. fej. (896-907) 269

Arpad, Susan 290

Arquá, Jacobus da 165

Artevelde, Jacob van 7

Arundel (Sir Thomas Howard), earl 209

Asachi, Gheorge 192, 334

Asnaghi, Adolfo 164

Astori, Giovanni 211

Atahuallpa 31

Atanáz, Szent 167

Attila, hun k. (?-453) 187, 269

Aubry, Abraham 374

Audisio, Gabriel 405

Auer Pál 118

Augustinus Aurelius l. Ágoston, Szent

Augustus 393

Augusz Antal, br. 233

Aulich Lajos 196

Austen, Jane 368

Aventius 269

Aya, Rod 195

Ayer, Alfred Jules 231

Aymard, Maurice 374

Ayton, Andrew 359, 417

Azéma, Jean-Pierre 237

Azola, José María de 295

Azor, Johannes 211

B. Szabó János l. Szabó János, B.

Baal 15

Babeuf, François Noël 103/2

Bach, Alexander 103/1, 336, 407, 408

Bachhofen, Johann Jakob 291

Bacon, Roger 61

Bácskai Vera 89, 251, 293, 420

Baechler, Jean 97/3

Bagehot, Walter 97/4

Bagi Ibolya 402

Bahrusin, Szergej V. 169

Bahtyin, Mihail 93, 401, 402

Bairoch, Paul 185

Bajazid, II., Ópiumszívó, tör. sz. (1481-1512) 217

Bajomi Lázár Endre 118

Bak János Mihály 94, 180, 181, 182, 250, 251, 384, 406

Baker, Alan 213

Bakócz Tamás 23, 54

Bakosi Miksa 228/3

Bakunyin, Mihail A. 144

Baky László 299

Blceanu, Ion 192

Balambér, hun k. 187

Balás Gábor 274

Balassa Iván 276, 277/6

Balassi Bálint 277/10

Balázs Éva, H. 180, 293, 341

Balázs Márton 277/6

Balázs Mihály 163

Balázs Sándor 86, 274, 412

Balboa, Miguel Cabello de 31

Blcescu, Nicolae 64, 192, 193, 334

Balics László 176

Bálint Csanád 137

Bálint István János 278

Bálint Sándor 33, 177, 243, 278

Balk, Hermann 397

Ball, Terence 285

Balla Antal 118

Balla D. Károly 122

Ballagi Mór 412

Balmas, Enea 405

Balog Iván 121, 123, 154, 283, 355

Balogh Dénes Árpád 120

Balogh Elemér 418

Balogh István 83, 96

Balogh Jolán 278

Balogh József 59

Balogh Júlia 126

Balogh Margit 343

Balzer, Oswald 178, 399

Bán D. András 84

Bán Péter 190

Bánáss László 83

Báncsa István 188

Bándi Zsuzsa 243

Bánffy Boldizsár 372

Bánffy Dezső, br. 32, 195, 338

Bánffy György 100

Bánffy János 191

Bánffy Miklós 64, 273

Bánkúti Imre 173

Bánlaky Pál 77

Bányai János 271, 273

Bányai László 275

Barabás Miklós 334

Barabás Samu 268

Bárány Attila 368, 417

Barany, George 350

Baranyai Decsi János 179, 371, 372

Bárányné Oberschall Magda l. Oberschall Magda, Bárányné

Barannyikov, Alekszej 143

Barberini, Antonio 211

Barbeyrac, Jean 379

Barbiano, Alberico da 398

Bárczi Géza 74

Bárczy István 348

Barcsay Ákos 373

Bárdi Nándor 4, 27, 56, 64, 67, 272, 355

Bariska István 190

Bariiu, Gheorghe 192, 202, 277/5, 334

Barker, Ernest 231

Barkóczy László 209

Barlaam, Kalabriai 159

Barna Imre 126

Barnave, Antoine 330

Brnuiu, Simion 192, 193, 199

Baross Károly 347

Baróti Szabó Dávid 270

Barraclough, Geoffrey 248

Barrot, Odilon 330

Bársony György 375

Barszanophiosz és János, Szent, Nagy 159

Barta Zsolt 38, 98

Bartal Antal 130

Bartal György 233

Bartenyev, Pjotr I. 230

Barth, Fredrik 414

Bartha Albert 12, 272

Bartha Károly 82

Bartha Miklós 338

Barthou, Jean Louis 98

Bartlett, Roger P. 267

Bartoniek Emma 251

Basire, Isaac 373

Basler, Djuro 243

Basta, Giorgio 100, 179, 371

Baszileosz, II., Bolgárölő (Makedón), biz. cs. (960/3, 976-1025) 174

Baszileosz, Szent, Nagy 167

Bateman, John 347

Báthori András, erd. fej. (1599) 68, 100, 179, 372

Báthori Boldizsár 372

Báthori Gábor, erd. fej. (1608-1613) 68, 371

Báthori István (ecsedi), nádor 23

Báthori István (somlyói), erd. fej. (1571-1586), l. k. (1575-1586) 68, 179, 372

Báthori Kristóf 372

Báthori Zsigmond, erd. fej. (1588-1599, 1601-1602) 68, 100, 179, 371, 372, 385

Báthori Zsófia 209, 277/10

Battaglia Salvatore 76

Batthyány Ádám, gr. 208, 210

Batthyány Benedek, gr. 308

Batthyány Ignác, gr. 270, 277/9

Batthyány Kázmér, gr. 196, 205, 207

Batthyány Lajos, gr. 78, 119, 203, 205, 207, 342, 343, 407

Batthyány Tivadar, gr. 338

Batu, kán 53, 371

Baudeau, Nicolas 363

Baudelaire, Charles 334

Bauer Tamás 90

Bauer, Otakar 240

Bauer, Otto 56, 144, 235, 288, 349

Bauerreiss, Romuald 2

Baxter, Richard 402

Bayer József 196

Beard, Charles Austin 224, 345

Beauvoir, Simone de 291

Bebel, August 291

Bebler, Ales 145

Becanus (Martin van der Beck) 211

Beck Salamon 84

Beck, Josef 40, 82, 99

Becket Tamás 305

Beda Venerabilis 238

Bedy Vince 177

Beethoven, Ludwig von 407

Beheim, Michael 394

Beke György 271

Beke József 191

Békefi Remig 130

Békés Csaba 118

Békés Gellért 164

Békés Lajos 190

Beksics Gusztáv 103/1, 338

Béla, I. (Árpád-ház), m. k. (1060-1063) 175, 399

Béla, II., Vak (Árpád-ház), m. k. (1131-1141) 395, 396

Béla, III. (Árpád-ház), m. k. (1172-1196) 135, 175, 176, 248, 301, 305, 395

Béla, IV. (Árpád-ház), m. k. (1235-1270) 30, 52/3, 94, 128, 251, 304, 371, 395

Béládi László 62

Béládi Miklós 74

Belányi György 262

Belcredi, Richard, gr. 407

Belényesy Márta 130

Belényi Gyula 188, 355

Belij, Andrej 149

Belinszkij, Visszarion G. 149

Beljajev, Ivan D. 230

Bell, Daniel 97/4

Bellarminus, Robertus 211

Bellavics István 4, 19, 71, 104, 126

Bellus Ibolya 244

Belos, bán 395

Below, Georg von 182

Beluszky Pál 77

Bély, Lucien 367

Bem József 119, 191, 193, 196, 199, 203

Bencze László 342

Benczédi Székely István 276, 371

Benda Gyula 26, 289, 353, 420

Benda Kálmán 89, 158, 179, 190, 369

Bendjebbar, André 369

Bene, Eduard 103/1, 120, 122

Benedek Elek 272

Benedek Gábor 409

Benedek, XII. (Jacques Fournier), pápa (1334-1342) 172, 210

Benedek, XIV. (Bernard Garnier), pápa (1425-1430) 211

Benedictus de Benedecti 211

Benelli, Giovanni 162

Beniczky Lajos 196

Benigni, Joseph 277/5

Benisch Artúr 127

Benkő Elek 268

Benkő József 270, 277/10

Benkő Loránd 105

Benston, Margaret 291

Bentham, Jeremy 64, 103/2, 379

Bentley, Walter Sir 359

Benyóné Mojzsis Dóra l. Mojzsis Dóra, Benyóné

Beöthy Ödön 191

Bercsényi Imre 210

Bercsényi László 369

Bercsényi Miklós, gr. 210

Berde Mária, L. 277/2

Berend Nóra 57, 92, 106, 107, 108, 109

Berend T. Iván 81, 99, 183, 256, 272, 293, 353

Berengár, Tours-i 2

Bérenger, Jean 365, 366, 367

Bergmann, Werner 297

Berguin, Louis de 166

Bergyajev, Nyikolaj 116, 149, 229, 262, 393

Berija, Lavrentyij 152, 262

Beriszló Péter 23

Berkes Tímea 281, 355

Berkovits György 66

Berlin, Isaiah 334, 379, 392

Bernády György 277/3

Bernárdffy János 179

Bernáth Aurél 84

Bernede, Allain 369

Berr, Henri 49, 80

Berrár Jolán 130

Berriot-Salvadore, Évelyne 296

Bertalan jegyző 157

Bertalan, pécsi püspök 306

Berthelot, Henri Mathias 255

Berzeviczy Albert 408, 411

Bespici, Huan 394

Bessenyei György 410

Besszonov, Pjotr A. 230

Bethlen Gábor, erd. fej. (1613-1629) 17, 43, 48, 64, 68, 179, 197, 275, 277/3, 371, 373

Bethlen Gergely, gr. 196, 199

Bethlen István, gr. 59, 82, 95, 272

Bethlen János 373

Bethlen József, gr. 196

Bethlen Mihály 37

Bethlen Miklós, gr. 37, 100, 140

Bethlen Péter 37, 43, 68

Bethlen Zsuzsánna, gr.nő 277/10

Bethmann-Hollweg, Theobald von 255

Bettelheim Ernő 349

Beust, Friedrich Ferdinand, br. 329, 336, 407

Béze, Theodore de 166

Bezerédj István 200, 228/2

Bezerédy Győző 190

Bibó István 44, 57, 64, 72, 86, 99, 103, 118, 123, 126, 235, 353, 355, 387

Biclarensis, Johannes 239

Biclarensis, Johannes 239

Bidault, Georges 118, 274

Bielik, Emerlich 343

Bienstock, Gregor 144

Bigga, Petar 119

Biliski, Leo 338

Biller, Peter 405

Biondo, Flavio 22

Bîrlea, Ovidiu 334

Bíró Ferenc 353

Bíró Judit 355

Bismarck, Otto von 329, 335, 342

Bisterfeld, Johann Heinrich 373

Bitay Ödön 275

Black, Jeremy 390

Blackbourn, David 288

Blackstone, William 361

Blackwell, Joseph Andrew 207

Blaga, Lucian 358

Blanc, Louis 103/2

Blanche, Vidal de la 49

Blanckenstein Miklós 164

Blandrata, Giorgio 372

Blanqui, Adolphe 103/2

Blazovich László 75, 190, 403

Bléda, hun k. 187

Bljuher, Vaszilij K. 70

Bloch, Ernst 103/2

Bloch, March 49, 97/3, 132, 182, 214, 341, 392, 401, 414

Blok, Alekszandr 149

Blum, Léon 237

Blum, Robert 119

Blühm, Elger 374

Boba Imre 250

Bobbio, Noberto 379

Bobrikov, Nyikolaj I. 256

Bock, Franz 48

Boczkó Dániel 191

Bocsan, Nicolae 202, 279

Bocskai István 179, 270, 275, 371, 372

Boda Miklós 190

Bodin, Jean 379

Bódog János 179

Bodoni, Giambattista 277/10

Bodor András 197, 275

Bodor Pál 122

Bódy Zsombor 391, 413

Boethius 61

Boétie, Étienne de la 166, 167, 219

Boffa, Massimo 13

Bogáti János 301

Bogel, Elsa 374

Bogoljubszkij, Andrej, szuzdali fej. (1155-1157, 1169) 396

Boguphali, posnani püspök 397

Bogyay Tamás 46, 47, 48, 94, 104, 243, 250, 302

Boila, Romul 272

Boissau, Raymond 369

Bojti Veres Gáspár 371

Boldizsár Iván 118

Bolens, Lucie 132

Boleszláv, I., Vitéz (Piast), l. k. (992-1025) 399

Boleszláv, III., Ferdeszájú (Piast), l. hg. (1102-1138) 395, 397

Boleszláv, IV., Göndörhajú (Piast), l. hg. (1146-1173) 395, 396, 397

Boleszló, esztergomi érsek 307

Bolgár Elek 118

Bolintineanu, Dimitrie 192, 334

Bolla Ilona 128, 293

Bolliac, Cezar 192, 193, 334

Bólya Lajos 120

Bolyai Farkas 277/10

Bolyai János 277/10

Bombelles, Heinrich, gr. 342

Bóna István 137

Bonacina, Martinus 211

Bonaventura da Genova 211

Bonchidai Márton 68

Bonfini, Antonio 36, 251, 276, 371, 394

Bonifác, VIII. (Benedetto Caetani), pápa (1294-1303) 129

Bónis György 5, 243, 251, 275, 293, 418

Bónis Sámuel 196

Bonnassie, Pierre 132

Bonne, Jean-Claude 182

Bonnefon, Paul 166

Bonnet, Jean Claude 132

Boorstin, Daniel J. 345

Borbándi Gyula 72, 73, 74, 122

Bori Imre 371

Borisz, I., bolgár kán (852-889) 174

Borisz, Kálmán fia 395, 396

Borkowska, Urszula 164

Bornemissza Ferenc 43

Bornemissza János 308

Boronkai Iván 244, 254

Boros Elek 271

Borosnyai Nagy János 43

Borosy András 243, 249

Borovi József 243, 343

Boroviczényi Károly György 243

Borrow, George 410

Bors, ispán 395

Borsa Gedeon 243

Borsa Iván 328

Borsi Kálmán Béla 126, 192

Borsody István 72, 118

Borsos Tamás 179, 371

Borus György 361

Boserup, Ester 414

Bóta Ernő 118

Botoran, Constantin 4

Bottero, Jean 223

Boudon, Philippe 414

Boulanger, Georges 237, 336

Bouman, Cornelius 182

Bourbon, Étienne de 402, 405

Bourdelas, Laurent 129

Bourdieu, Pierre 297, 376

Boureau, Alain 300

Bowring, John 410

Bozai Zsuzsanna, L. 212, 296

Bozius, Thomas 211

Bozóky Edina 405

Böhm Antal 77

Böhm Vilmos 12, 349

Böhme, Jacob 116

Bökönyi Sándor 137

Bölöni Farkas Sándor 103/2, 199, 277/5

Bözödi György 271

Brâtianu, Dimitru 192

Brâtianu, Ion C. 192, 334

Brâtianu, Ionel 99

Bracciolini, Poggio 61

Bracher, Karl Dietrich 288

Braham, Randolph L. 123

Brancaleone, Leo 248

Branch, Michael 231

Brandenburgi Katalin 43, 210

Brandt, Ahasver von 131

Branite, Valer 272

Brankovics György 394

Brassai Sámuel 277/5, 408

Bratman, Michael E. 285

Braudel, Fernand 18, 49, 50, 97/3, 132, 206, 214, 341, 354, 363, 365, 401, 413, 414

Braun Róbert 84

Braunfels, Wolfgang 49

Breit József 272

Brémai Ádám 397

Brenon, Anne 405

Bresslau, Harry 175

Bretter György 86

Bretter Zoltán 355

Briand, Aristide 38

Brigden, Susan 360

Bright, Richard 410

Brigitta, Szent, Svéd 168

Brjuszov, Valerij 149

Brockdorf-Rantzau, Ulrich gr. 98

Bródy András 90

Broglie, Charles Victor de, hg. 237, 330

Brooke, John 361

Broszat, Martin 288

Brower, Daniel R. 146

Browne, Peter 231

Brozer István 43

Bruckenthal Sámuel, br. 277/8

Bruckmüller, Ernst 353

Brueghel, Pieter, id. 402

Brunet, Roget 414

Bruno, Giordano 220

Brunó, Szent, Querfurti 399

Bruszilov, Alekszej A. 255

Brückmann, John 182

Brückner, Alexander 399

Bryant, Lawrence 182

Brzezinski, Zbigniew K. 288

Bubnov, Andrej Sz. 70, 262

Buchinger Manó 144

Budai Julianna 148

Budai Péter 373

Budavári Réka 259

Budé, Guillaume 166

Bugenhagen, Johannes 211

Buharin, Nyikolaj I. 70, 71, 98, 146, 149, 152, 262

Bulcsú 174

Bulgakov, Mihail A. 149, 164

Bulgakov, Szergej Ny. 229, 261

Bullinger, Heinrich 211

Bullitt, William 255

Bulow, Nicolas 393

Bulwer, Henry 330, 334

Bunyin, Ivan A. 149

Buol-Schauenstein, Karl Ferdinand, gr. 336

Buonarotti, Filippo Michele 103/2

Burchard, wormsi püspök 156

Burckhardt, Jacob 22, 341, 354

Burgio, pápai nuncius 308

Burgoyne, John 345

Burguičre, André 132

Buridan, Johannes 61

Burke, Edmund 64, 97/4, 362, 368, 379

Burke, Peter 222, 392

Burzio, Giuseppe 123

Busaeus, Johannes 211

Busbecq, Augier Ghiselin de 217

Bute (John Stuart), Lord 361

Buteanu, Ioan 191, 193

Butterfield, Herbert 361

Buzás Gergely 252

Büki István, kalocsai érsek 301

Bynum, Carolyne 180

Byrnes, James Francis 118, 274

Byron, George Gordon, Lord 236, 334

Cabello, Juan 252

Cabet, Étienne 103/2

Cahen, Claude 215

Cailé, Alain 97

Cajetanus (Thomas de Vio) 211

Calafeeanu, Ion 4

Calancha, Antonio de la 31

Clinescu, Gheorge 192, 334

Calleo, David P. 288

Calonne, Charles-Alexandre de 364

Camden (John Jeffries Pratt), Lord 362

Campanella, Giovanni 211

Campanella, Tommaso 103/2

Campano, Giannantonio 244

Câmpeanu, Remus 279

Campianus, Edmundus 211

Campus, Elisa 4

Camus, Albert 334

Canini, Marco Antonio 192

Cannadine, David 420

Canning, George 236

Cantemir, Dimitrie 334

Capeci, Ferdinando 372

Caprara, Albert 375

Caprioli, Adriano 164

Caraffa, Carlo 211

Carillo, Alfonso l. Carrillo, Alfonz

Caritá, Enrico 357

Carlone, Carlo Martino 208

Caro, Jakub 178

Caron, François 391

Carp, Matatias 299

Carpini, Plano 53, 371

Carr, Edward Hallett 146, 224, 357, 392

Carranza, Bartolomeus 211

Carrara, Francesco da 165

Carričre, Charles 363

Carrillo, Alfonz 179, 372

Cartwright, Major John 362

Cassiodorus 61, 239, 397

Castagni, Nicoletta 357

Castiglione, Baldasarre 220

Castlereagh, Robert Stewart, Viscount 236

Catullus 223

Cavaignac, Louis Eugčne 330

Cavallier József 83

Cavendish, John, Lord 362

Ceauescu, Nicolae 122

Ceginskas, Kajetonas J. 164

Celesztin, III. (Giacinto Bobone Orsini), pápa (1191-1198) 248

Cennerbné Wilhelm Gizella l. Wilhelm Gizella, Cennerbné

Cerri, Urbano 211

Châtilloni Ágnes l. Anna, m. k.né (1154-1184)

Chaduc, Gérard-Jean 369

Chalk, Frank 284

Chamberlain, Arthur Neville 82

Chamberlain, Murel E. 236

Charle, Christophe 391

Charričre, François 162

Chartier, Roger 214, 374

Chase, William 146

Chassinand-Nogaret, Guy 223

Chastel, André 28

Chateaubriand, François Rene de 49, 334

Chatham (William Pitt), Lord 362

Chaucer, Geoffrey 397, 417

Chaumié, Jacqueline 151

Chaunu, Pierre 295

Chauvelin, Germain Louis 331

Chiapelli, Fredi 22

Childe, Gordon 277/6

Choiseul-Amboise, Etienne François hg. 365, 367

Chorin Ferenc 228/6

Christian, por. püspök 397

Christie, Ian R. 361, 362

Chruszczewski, Adam 404

Chrysostomos, Johannes 405

Churchill, Winston Leonard Spencer Sir 255

Ciano, Galeazzo 40, 82

Cicero, Marcus Flavius 15, 61, 355, 379

Cillei Hermann 394

Cîmpineanu, Ioan 192

Cioculescu, erban 334

Cioran, Emil 358

Cipariu, Timotei 334

Cipolla, Carlo Maria 97/3, 228/1

Cirill Lukarisz 68

Ciureanu, Ioan 202

Clam-Martinic, Heinrich, gr. 338

Clarendon, Edward Hyde 390

Classen, Peter 55

Claudianus, Claudis 61

Claudius de Sainctes 211

Clavering, Thomas Sir 362

Clemenceau, Georges Benjamin 255

Clerke, Philip Jenning Sir 362

Clinet, Mircea 164

Cochlaeus, Johannes 211

Cohen, Asher 356

Cohen, Gary 350

Cohen, Stephen F. 146

Colbert, Jean-Baptiste 363

Colet, Henry 360

Collalto, Rambaldo I. 209

Colley, Linda 368

Collingwood, Robin G. 110, 224, 285, 379, 392

Colquhoun, Robert G. 334

Colson, Felix 192

Commodus, Aurelius 285

Conachit, Constantin 334

Condorcet, Marie Jean Antoine de, márki 363

Condorelli, Orazia 22

Conquest, Robert 146

Conrad, Johannes 347

Constant, Benjamin 78, 379

Constantinus l. Konstantin, I., Nagy

Corfield, Penelope J. 420

Cornea, Paul 334

Cornides Dániel 287

Cornwallis, Charles 345

Corvin János 301

Corvisier, André 367, 369

Cosa, Huan de la 394

Coser, Lewis Alfred 297

Cosmi da Mogliano, Francesco 211

Costerus, Francesco 211

Coucy, Charles de 218, 219

Coucy, Euguerrand de 7

Cowling, Maurice 294

Crainic, Nichifor 358

Crewe, John 362

Croce, Alessandro della 211

Croce, Benedetto 285, 334

Cromwell, Olivier 103/1

Cunninghame, Thomas 349

Curipeschitz, Benedict 394

Cushing, Georg 231

Cuza, Alexandru Ion 192

Cyíprianus, Szent 167

Czarnkowi Janko 178, 241

Czebe Jenő 118

Czeglédi István 373

Czeglédy Károly 215

Czetz János 191, 199

Czigány Lóránt 74

Czigler Ignác 343

Czillich Ede 196

Czoch Gábor 289, 413, 414

Czudar László 178

Cs. Gyimesi Éva l. Gyimesi Éva, Cs.

Cs. Sebestyén Károly l. Sebestyén Károly, Cs.

Cs. Szabó László l. Szabó László, Cs.

Cs. Tóth Annamária l. Tóth Annamária, Cs.

Csaba-monda 269

Csajanov, Alekszej 149

Csáky Anna Franciska 210

Csáky István (XII. sz.) 51, 100, 209, 210

Csáky István 82

Csáky László 208, 209

Csalog Zsolt 122

Csanád, egri püspök 307

Csanády István 191

Csanda Gábor 299

Csánki Dezső 140

Csány László 191, 196

Csaplovics, Jan 407

Csapó Dániel 228/2

Csapodi Csaba 17, 243

Csapodi Zoltán 375

Csécsy Imre 84, 85, 144

Cseffei László 43

Cseke Péter 86

Csekey István 256

Cselbi, Evlia 374

Csemegi József 243

Csengery Antal 78, 196, 408

Cserey Jánosné Zathureczky Emília l. Zathureczky Emília, Cserey Jánosné

Csernátori Pál 43

Csernohorszky Vilmos 74

Csernovics Péter 119

Csernus Sándor 50

Cservenkov, Vlko 145

Csetri Elek 195, 197, 198, 199, 380

Csicserin, Georgij V. 38, 98, 255, 262

Csicsibabin, Alekszej J. 70

Csiffári Tamás 127

Csikós Zsuzsa 188

Csiky Ágnes Mária 74

Csiszov, Fjodor V. 230

Csizmadia Andor 243, 251

Csóka J. Lajos 243

Csontos Szabolcs 370

Csoóri Sándor 283/1

Csorba László 206

Csukovits Enikő 301

Csulai György 277/10

Csurka István 283/1

Csutak Kálmán 191

Csutak Vilmos 271, 273, 277/6

D'Andeli, Henri 61

D'Argenson, René Louis 331

D'Arnouville, Jean Baptiste Machault 331

D'Aussy, Legrand 132

Dabis László 84

Dbrowski, Jan 178, 240, 307

Dagworth, Thomas Sir 359

Dahn, Felix 239

Daladier, Édouard 237

Damjanich János 119, 196, 338

Dan, II., havasalföldi v. (1420-1431) 394

Dan, Theodor 144

Dániel Arnold 84

Daniel Gábor 271

Danielik János 408, 412

Danielisz János 196

Dankó Jenő 26

Dannecker, Theodor 356

Danto, Arthur C. 285, 354

Danton, Georges Jacques 330

Darányi Kálmán 82

Darlan, François Jean 237

Darmon, Pierre 223

Darnton, Robert 337, 414

Darvas József 72

Dassel, Rainald von 55

Daumard, Adeline 391, 413

Daumier, Honoré 330

Dávid Ferenc 277/5, 372

David Szvjatoszlavics 396

Dávid Tamás 114, 138, 139, 163, 170, 225

Davidoff, Leonore 142

Davidson, Donald 285

Davis, Natalie Ann Zemon 291, 296, 402

De Gaulle, Charles André Joseph Marie 237

De la Gorce, Pierre 330

De Sainte-Aulaire, Louis-Clair 330

De Vries, Jan 185

Deák Ágnes 11, 78, 117, 188, 231, 294, 337, 340, 354, 355, 408, 415

Deák Ferenc 78, 103/1, 200, 204, 233, 338, 340, 342, 407, 408, 411, 412, 418

Deák István 342, 415, 416

Debreczeni László 277/2

Decsy Sámuel 48

Dedek, Crescens Lajos 307

Deé Nagy Anikó 277/10

Deér József 48, 135, 136, 180, 243, 286, 395, 399

Defoe, Daniel 368

Degler, Carl N. 345

Degré Alajos 410, 418

Delort, Robert 129

Dembinski, Henryk, gr. 196

Demény Lajos 275

Demeter Béla 276

Demeter János 86

Demkó Kálmán 140

Demszky Gábor 66

Dénes Iván Zoltán 126, 293, 355

Dér Terézia 75

Derathé, Robert 379

Dercsényi Dezső 79

Dernschwam János 276

Derrida, Jacques 354

Des Périers, Bonaventure 166

Desgraves, Louis 211

Desmoulins, Camille 330

Desportes, Pierre 177

Dessewffy Arisztid 196

Dessewffy Aurél, gr. 78

Dessewffy Emil, gr. 412

Dessewffy Gyula 118

Détshy Mihály 243

Deutsch, Felix 267

Deutsch, Julius 349

Dezső László 343

Diaconu, Ion 334

Diadokhosz, Photikai 159

Dibenko, Pavel J. 70

Dienes István 105

Dilthey, Wilhelm 285

Dimitrie, Grigore 192

Dimitrov, Georgi 145

Dionüsziosz 167

Diószeghy László 277/6

Diószegi István 329, 335

Disraeli, Benjamin 236

Dugosz, Jan 178, 241, 394, 395, 399

Dobb, Maurice 97/3

Dobrin György 272

Dobszay László 243

Dodds, Emmanuel 86

Dolce, Ludovico 220

Dolet, Étienne 166

Dolhorouky, Ivan hg. 332

Dollfuss, Engelbert 235, 288

Domanovszky Sándor 24, 130, 195, 231, 293

Domokos Géza 275

Domonkos Pál Péter 243

Domonkos, pannonhalmi apát 178

Donagan, Alan 285

Donáth Ferenc 72, 83, 183

Donatus, Aelius 61

Dorotheosz apát 159

Dosztojevszkij, Fjodor M. 229

Douglas, John 361

Doumerque, Gaston 237

Douseline, Szent 168

Dovzsenko, Alekszandr P. 262

Dowdeswell, William 362

Döbrentei Gábor 287

Döry Ferenc 251

Dragomir, Silviu 195

Drago, Ioan 191, 193, 280

Draskóczy István 75

Draskovics György 211

Dray, William 285

Dreher Jenő 228/6

Dreyfus, Alfred 237

Dubley, Edmund 360

Dubois, Guillaume 367

Duby, Georges 49, 50, 97/3, 223, 296, 401

Duclos, Jacques 145

Dudith András 211

Duka Tivadar 196

Dulong, Claude 296

Dumouriez, Charles-François 330

Duncan, Carol 291

Dundas, Henry 362

Dunham, Vera 146

Dunn, John 379

Dunning, John 362

Dupâquier, Jacques 391

Dupont de Nemours, Pierre-Samuel 363

Duray Miklós 86

Durica, Milan 164

Durkheim, Émile 49, 214, 297, 392, 413

Duró Annamária 77

Duró Gábor 338

Dusán István, szerb c. (1346-1355) 394

Dusburg, Peter von 397

Duschek Ferenc 196

Dutasta, Paul 227

Duval, Lucien Aimé 129

Duvernoy, Jean 172, 405

Dzerzsinszkij, Felix E. 143, 262, 263

Dzodze, Kocsi (Xoxe, Koçi) 145

Dzsingisz, kán (Temüdzsin) (1206-1227) 53, 371

Easton, David 146

Eberhard, I., salzburgi érsek 55

Eckhart Ferenc 48, 231

Ecsedy István 190

Eddie, Scott M. 347

Eden, William 362

Edgeworth de Firmont, Henri Essex, apát 331

Edward, a Fekete Herceg (1330-1376) 359

Edward, I. (Anjou-Plantagenet), ang. k. (1272-1307) 304, 359

Edward, II. (Anjou-Plantagenet), ang. k. (1307-1327) 359

Edward, III. (Anjou-Plantagenet), ang. k. (1327-1377) 359, 417

Edward, IV. (York), ang. k. (1461-1470) 360

Efrém, Szent, Szíriai 159

Egyed Ákos 195

Egyed Péter 56

Ehrenburg, Ilja G. 149

Eiler Ferenc 235, 267

Einhart 397

Einhorn Ignác 343

Eisemann, Louis 407

Eisner, Dagmar 164

Ejdelman, Natan 256

Eldarov, Giorgio 164

Elek Andrea 259

Elekes Lajos 5, 140

Eley, Geoff 146, 288

Eliade, Mircea 334, 358

Eliade, Pompiliu 192

Elias, Norbert 97/3, 140, 297

Ellerholz, Paul 347

Elze, Reinhard 182

Ember Győző 251

Endre László 299

Engel Pál 5, 128, 137, 252, 269, 293

Engel-Janosi, Friedrich 350

Engels, Friedrich 56, 103/2, 291, 292

Entz Géza 243, 277/1

Enyedi György 77, 183, 184, 277/5

Enyedi István 373

Eördögh István 164

Eötvös József, br. 11, 56, 64, 77, 78, 103/1, 103/2, 117, 207, 233, 338, 340, 353, 355, 407, 411, 412

Epifanosz, Szent, Ciprusi 159

Epstein, Barbara 415

Erasmus, Rotterdami (Erasmus Desiderius) 166, 220, 402

Erdei Ferenc 72, 77, 183, 289, 353, 355, 409

Erdélyi Ágnes 126

Erdélyi János 103/2

Erdélyi József 72

Erdélyi Lajos 271

Erdélyi Pál 277/5

Erdélyi Sándor 126

Erdélyi Zsuzsanna 164

Erdmann Gyula 26, 293, 388

Erdmann, Karl 182

Erdmann, Karl Dietrich 235

Erdő Péter 243

Erdődi János 118

Erdődy Ferenc 210

Erdős Zoltán 82

Erdősi Ferenc 77

Erdősi Péter 372

Erik, XIV. (Vasa), sv. k. (1560-1568) 333

Eringonus, Johannes 211

Ermandsdorff, Otto von 82

Érszegi Géza 75, 164, 243, 251, 252, 328

Éry Kinga, K. 105

Erzsébet (Kotromanics), m. k.né (1339-1387) 178

Erzsébet (Lokietek), m. k.né (1305-1380) 307

Erzsébet (Luxemburgi), m. k.né (1409-1442) 48, 51

Erzsébet (Romanov), or. cárnő (1741-1761) 332

Erzsébet, Farnese 332

Erzsébet, I. (Tudor), ang. k.nő (1558-1603) 290

Erzsébet, Szent, Árpád-házi 168

Esterházy István (XII. sz.) 208

Esterházy István, gr. (1822-1899) 196

Esterházy János 120

Esterházy Julianna 209

Esterházy Mária Magdolna 210

Esterházy Miklós, gr. 17, 51, 68, 208, 209

Esterházy Pál Antal, hg. (1786-1866) 207

Esterházy Pál, hg., nádor (1681-1713) 208, 209, 374, 375

Eszterházy Móric, gr. 411, 412

Etényi Nóra, G. 374

Eubulos 223

Eufémia, m. k.né 395

Eufrozina, m. k.né (1130 k.-1189 után) 395, 396

Eusebius, Caesareai 2, 167, 239

Evans, Joan 130

Evans, Richard 288

Evans, Robert J. W. 294, 407, 410

Ézsaiás, Remete 159

F. Font Mária l. Font Mária, F.

Faber, Felix 301

Fábián Ernő 56, 64, 86, 101, 102, 103, 355

Fábri Anna 353

Fábry Zoltán 86, 103/1

Facta, Luigi 98

Fahidi János 130

Fahrenbach Volmár 68

Faidson, Merl 71

Fajon, Étienne 145

Falk Miska 407

Falkenhayn, Erick von 255

Falvy Zoltán 243

Faragó József 276

Faragó László 118

Faragó Tamás 293

Faraszov-Rogyionov, Alekszandr I. 70

Farge, Arlette 296

Farkas Csamangó Gyöngyi 407

Farkas Gábor 100

Farkas Mihály 145

Farkas Zoltán 116

Favier, Jean 177

Fáy Ferenc 74

Febvre, Lucien 49, 80, 97/3, 132, 213, 214, 337, 414

Fejér György 178, 287, 408

Fejérpataky László 293

Fejtő Ferenc 118, 204

Fekete Lajos 215

Fekete László 89

Feld István 252

Félegyházi József 243

Fellner Frigyes 226

Fellner, Fritz 350

Felszeghi István 277/6

Fenneberg, Fenner von 407

Fényes Elek 191

Fenyő Miksa 74

Ferdinánd (Szász-Koburg-Koháry), bolgár fej. (1887-1908) 329

Ferdinánd, I., Nagy, Kasztília k. (1035-1065) 304

Ferdinánd, I. (Habsburg), ném.-róm. cs. (1556-1564), m. k. (1526-1564) 48, 179, 211, 217, 234

Ferdinánd, II. (Habsburg), ném.-róm. cs., m. k. (1619-1637) 48, 68, 208, 371

Ferdinánd, III. (Habsburg), ném.-róm. cs., m. k. (1637-1657) 208

Ferdinánd, V. (Habsburg-Lotharingiai), Ausztria cs., m. k. (1835-1848) 200, 342

Ferenc József, I. (Habsburg-Lotharingiai), Ausztria cs., m. k. (1848-1916) 48, 200, 203, 329, 336, 338, 342, 407, 408

Ferenc, I. (Habsburg-Lotharingiai), ném.-róm. cs. (II.), m. k. (1792-1835) 48

Ferenc, I. (Valios), fr. k. (1515-1547) 166, 167, 357

Ferenc, Szent, Assisi 30

Ferenczi Géza 268

Ferenczi István 268

Ferenczi László 355

Ferenczi Zoltán 340

Ferenczy János 287

Feren, Ioan 243

Ferge Zsuzsa 353

Ferhád pasa 179

Ferrero, Guglielmo 355

Ferro, Marc 213

Ferroni, Clemente 211

Ferroni, Giovanni Battista 211

Ferszman, Alekszandr J. 262

Festetich György, hg. 228/6

Festetics Sándor 12

Fettich Nándor 277/6

Feuchtwangen, Siegfried von 397

Feuerbach, Ludwig 86, 88/1

Fichte, Johann Gottlieb 56

Ficquelmont, Karl Ludwig, gr. 407

Fietier, Roland 177

Filderman, Wilhelm 299

Filimon, Nicolae 192, 334

Filipon Márton 272

Filipp, moszkvai metropolita 393

Filippov Szergej 393

Filofej, szerzetes 393, 400

Filoteosz, Sinai 159

Finkel, Caroline 385

Finnlayson, James 256

Fischer Ferenc 63

Fischer Lajos 31

Fischhof, Adolf 407

Fish, Stanley 354

Fitzpatrick, Sheila 146

Fjodor diakónus 393

Flachbart Jenő 274

Flacius Illyricus, Mathias 167

Flandin-Blety, Pierre 129

Flandrin, Jean-Louis 344

Flauch, Paul 44

Flavius, Josephus 15

Fleury, André Hercule de 331, 367

Flógel József 140

Florenszkij, Pavel 159

Florus 403

Foch, Ferdinand 255

Fodor István 105, 137, 269

Fodor Pál 234

Fodor Sándor 271

Folz, Robert 49

Font Márta, F. 190, 395, 396

Forbes, Duncan 379

Forgách Ádám 210, 374

Forgách Antal 407, 411, 412

Forgách Balázs 398

Forgách Ferenc, esztergomi érsek (1607-1615) 208

Forgách Ferenc, történetíró (1530-1577) 371

Forgách János, gr. 228/6

Forgách Mihály 37, 43

Forgách Miklós (XVII. sz.) 210

Forgách Miklós (XVIII. sz.) 270

Forgách Zsigmond, gr. 48, 208, 371

Formica, Matthäus 375

Forró Elek 191

Fors, Olga 149

Fotinosz, Dionisziosz 334

Foucault, Michel 214, 341, 379, 386

Fox, Charles James, ifj. 362

Földváry Károly 196

Frâtean, Stefan 122

Fraknói Vilmos 139, 243

France, Anatole 256

Francestel, Pierre 49

Franchet d'Esperey, Louis 255

Franchini, Giovanni 211

Francis, Sir Philip 362

Franco (Bahamonde), Francisco 288

Frangepán Gergely 308

Franklin, Benjamin 345

Fráter (Martinuzzi) György 234

Frazer, Sir James George 49, 185

Fredegár 238

Frei, Norbert 288

Freisingi Ottó l. Ottó, Freisingi

Fricsy Ádám 163, 190

Fried István 334

Friedjung, Heinrich 407

Friedländer, Saul 288

Friedmann, Alfred 407

Friedrich, Carl J. 288, 379

Frigyes, I., Barbarossa (Stauf), ném.-róm. cs. (1152/1155-1190) 55, 395

Frigyes, II. (Stauf), ném.-róm. cs. (1212/1220-1250) 52/1, 300

Frigyes, II., Nagy (Hohenzollern), por. k. (1740-1786) 365, 367

Frigyes, III. (Habsburg), ném.-róm. cs. (1440-1493) 48

Frowick, Henry 360

Fröhlich Dávid 43

Frunze, Mihail V. 255

Frye, Northrop 334

Fuhl, Imrick 122

Funck, Margarethe 377

Furet, François 151, 331, 413

Fügedi Erik 79, 158, 164, 243, 252

Fülöp Ágost, II. (Capet), fr. k. (1180-1223) 223, 305

Fülöp Géza 357

Fülöp Mihály 274

Fülöp, II. (Habsburg), sp. k. (1556-1598) 166

Fülöp, II., Orleans hercege 363, 367

Fülöp, IV. (Habsburg), sp. k. (1621-1665) 209

Fülöp, IV., Szép (Capet), fr. k. (1285-1314) 129

Fülöp, V. (Bourbon), sp. k. (1700-1724, 1724-1746) 332, 367

Fürst, Paulus 374

Füzesi Miklós 190

Füzi Mihály 122

G. Etényi Nóra l. Etényi Nóra, G.

Gaál Gábor 56

Gaál György 380

Gábor György 355

Gábor Helén 349

Gábor Mózes, P. 393

Gábor R. István 353

Gábor Sándorné 349

Gácsi Hedvig 37, 43

Gafita, Mihai 202

Gage, Thomas 345

Gagnon, Edouard 162

Gailel, Veit 276

Gaj, Ljudevit 338

Gajzágó László 274

Gál Ferenc 379

Gál István 272

Gál László 280

Gál Polixéna 410

Gál Sándor 199, 410

Galamb György 18, 22

Galántai Erzsébet, Sz. 75, 403

Galanus, Clemens 211

Galasi Péter 353

Galbiati, Enrico 164

Gálffy István 272

Gálffy János 372

Gálffy László 223, 344

Galignani, Pietro 164

Galla Ferenc 211

Gállfy László 168

Galli, Ptolomeo 372

Gallie, Walther Bruce 285

Galloni, Paolo 156

Gángó Gábor 298, 341, 386

Gara László 118

Garai Miklós 54

Garami Ernő 12

Garamvölgyi Antal 74

Garbai Sándor 118

García Gallo, Alfonso 303

Gardie, Gabriel de la 333

Gardizi 371

Gárdonyi Albert 158

Garonne, Gabrielle 162

Gáspár Zoltán 84

Gaster, Moses 419

Gatterer, Johann Christoph 175, 287

Gay, John 368

Gazda Klára 276, 277/6

Gazzato, Pietro 241

Géczi Lajos 75

Gecse Gusztáv 343

Gecsényi Lajos 75

Geertz, Clifford 276, 354, 414

Geleji Dezső 84

Gelenczey-Miháltz Alirán 355

Gellériné Lázár Márta l. Lázár Márta, Gellériné

Gellért, Szent 94

Gellner, Ernst 99

Gennep, Arnold van 344, 372

Gentile bíboros 48

Gentile, Giovanni 288

Gentilis, pápai legátus 307

Gentz, Friedrich 412

George, Stefan 300

Geras, Norman 96

Gerevich László 130, 243

Gergely András 78, 207

Gergely Attila 358

Gergely Jenő 190, 243

Gergely, I., Szent, Nagy, pápa (590-604) 239

Gergely, IX. (Ugolino, Segni grófja), pápa (1227-1241) 52/1

Gergely, Szent, Palamasz 159

Gergely, Szent, Sinai 159

Gergely, VII. (Hildebrand), pápa (1073-1085) 13, 302

Gergely, XI. (Pierre Roger de Beaufort), pápa (1370-1378) 178

Gerics József 243, 251, 302, 303

Germain, George, Lord 362

Gerő András 111, 293

Gerő Ernő 65, 83, 118

Gerő László 252

Gerschenkron, Alexander 228/5, 350

Gerson, Jean 405

Getty, Arch J. 146, 152

Géza, I. (Árpád-ház), m. k. (1074-1077) 48, 135

Géza, II. (Árpád-ház), m. k. (1141-1162) 55, 175, 395, 396

Géza, m. fej. (940k.-997) 48, 174, 238, 399

Gheorghiu-Dej, Gheorge 145

Ghica, Ioan 192

Ghika, Aurélie 334

Ghyczy János 372

Giacomo da Arguá l. Arguá, Jacobus da

Gibson, Ralph 391

Giczi Zsolt 160

Gide, André 144

Giesebrecht, Wilhelm 182

Gieysztor, Alexander 182

Gillingham, John 359

Ginzburg, Carlo 354

Giovannini, Barbara 357

Giovannini, Giovanni 357

Giráj, Feth, kalga 385

Giráj, Gázi, kán 385

Giráj, Hádzsi, kán 385

Giráj, Mengli 385

Girard, René 334

Giraud, René 215

Giron, Peter 191

Giuseppe da Capua 211

Given-Wilson, Chris 417

Gizella, m. k.né 174

Gladstone, William Ewart 236

Glassl, Horst 104

Glatz Ferenc 180, 231, 243, 293, 392

Glatz, Jacob 407

Gleb Jurjevics 396

Gleich Richárd 191

Glósz József 228

Gluck, Mary 350

Gobellini, Iohannes 244

Godechot, Jacques 151

Gogol, Nyikolaj V. 258

Gogolák Lajos 393

Goldthorpe, John 97/4

Golovin, Fedor A. 261

Goluchowski, Agenor, gr. 329

Gombos Gyula 72, 74

Gombos József 256, 266

Gomulka, Wladysaw 145

Gonzaga, Vincenzo, I., hg. 372

Good, David F. 350, 351, 352

Goodman, Anthony 359

Góra Lajos 144

Gorbacsov, Mihail 264

Gorcsakov, Alekszandr M., hg. 329, 336

Gordon Ferenc 118

Gordon, Sir Robert 207

Goricseva, Tatjana 164

Gorkij, Makszim 149

Gosztonyi János 74

Gottfried, admonti apát 55

Gotthárd, fehérvári prépost 48

Gottwald, Klement 120

Gouldner, Alvin W. 71

Gournay, Jean Claude Marie Vincent de 331, 363

Gőz Gabriella 63

Göbbels, Joseph 299

Göckenjan, Hansgerd 94, 250

Gönczi Jenő 84

Görgei Artúr 194, 196, 201, 203, 205, 343

Görgei Kornél 196

Görgey Ármin 196

Göring, Hermann Wilhelm 299

Grabar, André 135

Gramsci, Antonio 58, 96, 103/2, 288

Granasztói György 213

Grandpierre Emil 272

Granville, George, Lord 329

Graus, Frantisek 180

Gray, Thomas Sir 359, 368

Graziani, Casparo 162, 163

Greenblatt, Stephen 354

Greksza Attila 50

Grendel Lajos 122

Grenier, Jean-Yves 214, 413

Gribaudi, Maurizio 413

Grieco, Sara F. Matthews 296

Grigorjev, Andrej A. 229

Grodecki, Roman 240

Grosseteste, Robert 61

Grősz József 83

Grotius, Hugo 379

Groza, Petru 101, 145, 274

Gruber, Gregor 287

Grundmann, Herbert 405

Grünwald Béla 338

Grzesik, Ryszard 399, 406

Guadagnolo, Philippus 211

Gucskov, Alekszandr J. 261

Guevara, Antonio de 245

Gui, Bernand 405

Guibert, Louis 129

Guicciardini, Francesco 22, 220

Guise, François de 166

Guizot, François Pierre Guillaume 49, 117, 330

Gulácsy Irén 273

Gunda Béla 122

Gunst Péter 89, 293, 420

Gurevics, Aron J. 93, 211, 392, 401, 402, 405

Gurian, Waldemer 146

Gusdorf, Georges 334

Gusti, Dimitrie 276

Gusztáv Adolf, II. (Vasa), sv. k. (1611-1632) 68, 333

Gusztáv, I. (Vasa), sv. k. (1523-1560) 333

Gusztáv, III. (Holstein-Gottorp), sv. k. (1771-1792) 256, 367

Gutenberg, Johannes 357

Gutheil Jenő 243

Guyon Richárd 196

Guzsik Tamás 114, 243

Gündisch, Gustav 243, 275

Gyáni Gábor 293, 420

Gyarmati Sámuel 287

Gyémánt László 279

Gyenes Antal 83

Gyenyikin, Anton I. 255, 258

Gyetvai Péter 243

Gyilasz, Milovan 145

Gyimesi Éva, Cs. 56, 86, 122

Gyimesi Sándor 89, 293

Gyjakonov, Mihail 393

Gyomai Imre 118

Győri Péter 66

Győry János 303

Győry Tibor 241

Gyömrői István 126

Gyöngyösi Ferenc 120

Gyöngyösi Gergely 243

Gyöngyösi János 44, 118

Györffy György 176, 238, 250, 268, 303, 305, 371, 399

Györffy István 276

György Ernő 84

György Lajos 273

György, I. (Hannover), ang. k. (1714-1727) 361, 367, 368, 390

György, I., Dolgorukij (Rurik), kijevi nagyfej. (1149-1154) 395, 396

György, II. (Hannover), ang. k. (1727-1760) 361, 390

György, III. (Hannover), ang. k. (1760-1811/1820) 345, 361, 362, 390

Gyula, törzsfő 174, 399

Gyulai Pál 271

Gyulay Endre 122

Gyurgyák János 29

H. Balázs Éva l. Balázs Éva, H.

Haáz Rezső 271, 276

Habermas, Jürgen 58, 376

Hadik András 190

Haga, Cornelius 68

Hahn István 15

Hahner Péter 151

Hajdu Lajos 280

Hajdú Péter 137

Hajdú Zoltán 77

Hajnal István 17, 195, 207, 231, 353, 355, 382

Hajnik Imre 48, 251

Hajnóczi Gábor 156, 164, 188

Halberstam, David 345, 357

Halecki, Oskar 240

Hall, Catherine 142

Haller János 100, 210

Halmos Károly 353

Hamilton, Alexander 345

Hamilton, Bernard 405

Hampel József 48

Hanák Péter 127, 130, 293, 340, 350, 353, 415

Hankiss Elemér 90, 353

Hanley, Sarah 182

Hantsch, Hugo 350

Haraszti Emil 59

Haraszti Éva, H. 207

Harding, Sandra 290, 292

Hardreshull, Sir John 359

Hare, Thomas 32

Hárs Ildikó 259

Harsányi László 51

Hárssing László 243

Hartsock, Nancy 292

Hartvik püspök 48, 302

Harvard, Henri 140

Hadeu, Bogdan Petriceicu 358

Hasenohr, Geneviéve 405

Hatton, Ragnhild 367

Hatvani Imre 191

Hatvany Lajos 84, 199

Havas Endre 84

Havas Gábor 66

Havas Géza, K. 84

Havas László 403

Havassy Péter 54

Havelock, Erich A. 285

Haverkamp, Alfred 171

Hawkwood, John 359

Haycraft, John 331

Hayek, Friedrich von 86, 97/4

Haymerle, Heinrich 329

Haynau, Julius Jacob von 203, 342

Házi Jenő 131, 157, 177

Heckenast Gusztáv 173, 242, 407, 408

Hedemann, Anne 182

Hegedűs András 71

Hegedűs László 190

Hegedűs Nándor 274

Hegel, Georg Wilhelm Friedrich 292, 379

Heidegger, Martin 96

Heine, Heinrich 334

Heinen, Armin 153

Heisterbach, Cesarius von 405

Héjjas Iván 82

Helbling, Seifrid 139

Held József 112

Helmer, Olaf 285

Heltai Gáspár 36, 43, 277/5, 371

Henrik, I. (Normandiai), ang. k. (1100-1135) 417

Henrik, I., Szakállas (Piast), Szilézia hg. 397

Henrik, II. (Valois), fr. k. (1547-1559) 166, 167, 344

Henrik, IV. (Száli) ném.-róm. cs. (1056/1084-1106) 13, 302

Henrik, IV., Navarrai (Bourbon), fr. k. (1589-1594) 363

Henrik, V. (Lancaster), ang. k. (1413-1422) 359

Henrik, veszprémi püspök 307

Henrik, VII. (Tudor), ang. k. (1485-1509) 360

Henrik, XI., Jasomirgott (Babenberg), hg. 395

Henriquez, Henricus 211

Henry of Grosmont, Derby gr. 359

Henry, Lancaster hg. 359, 417

Hentzi, Henrik 407

Hérakleiosz, I. (Hérakleiosz), biz. cs. (610-641) 61

Heraklész 223

Herder, Johann Gottlieb von 64, 334

Herepei János 277/2, 277/6

Heribert 175

Hermann Antal 276

Hermann Egyed 177, 243, 343

Hermann Gusztáv Mihály 270, 271

Hermann Róbert 191, 205, 207, 293

Hermányi Dienes József 43

Hermenegild 239

Hervay Ferenc Levente 190, 243

Herzen, Alekszandr I. l. Jakovlev

Heshusius, Tilmanus 211

Hészükhiosz, Jeruzsálemi 159

Hevenesi Gábor 287

Heydrich, Reinhard 299

Heytesbury, William, Lord 330

Hidas I. Péter 251

Hideyoshi (Toyotomi) 57

Hieronymos l. Jeromos, Szent

Hierotheos 174

Hilberg, Raul 299

Hildebrand, Karl 288

Hilferding, Rudolf 98, 228/5, 288

Hill, Christopher 294

Hill, Thomas 360

Hiller István 51, 209, 293

Hillgarth, Jocelyn 239

Hilton, Rodney 97/3

Himfi Imre 130

Himfy Benedek 165, 301

Himmler, Heinrich 299

Hincker, François 166

Hintze, Otto 231

Hintze, Paul von 98

Hintz-Hinescu, Johann 334

Hirsch, Fred 97

Hitler, Adolf 40, 82, 146, 283/1, 288, 299, 356

Hlinka, Anton 164

Hmelnyickij, Bogdan 259, 265

Hobbes, Thomas 103/2, 379

Hobsbawm, Eric 294

Hocquet, Jean-Claud 132

Hodoiu, Iosif 233

Hodzsa, Enver (Hoxha, Enver) 145

Hoffmann Tamás 130

Hofmann, Johann 374

Hofmann, Werner 288

Hogarth, William 368

Holl Béla 164, 243

Hollán Ernő 412

Holland, (Henry Fox), Lord 362

Holtzmann, Walter 243

Holub József 243

Hóman Bálint 79, 268, 286

Homebon, Szent (Homebon de Crémone) 168

Homérosz 61

Homjakov, Alekszej Sz. 229, 230

Homlok Sándor 82

Homonnai György 210

Homonnay Drugeth Bálint 179

Honorius, III. (Cencio Savelli), pápa (1216-1227) 52/1, 397

Honti Ferenc 118

Horányi Elek 48

Horkay Hörcher Ferenc 379

Horn Gyula 122, 150

Horn Ildikó 51, 210

Hornyák Csaba 40, 82

Hort Dezső 144

Horthy Miklós 82, 188, 299

Hortus, Mercantius 211

Horvát István 287

Horváth Andor 358

Horváth Barna 353, 355

Horváth D. Tamás 26

Horváth Emőke 239

Horváth Géza 259

Horváth J. Gyula 190

Horváth János 238, 303

Horváth János, ifj. 243

Horváth Jenő 207, 272

Horváth Jenő, S. 264

Horváth Magda 376

Horváth Mihály 196, 204, 205

Horváth Zoltán 118

Horváti Pál 398

Hosisus, Stanislaus 211

Hosszú László 199

Hosszútóthy György 209

Hotman, François 166

Hough, Jerry F. 146

Hödl, Günther 55

Höffner, Joseph 162

Hösch, Edgar 104

Hötzendorf, Franz Conrad von 255, 338

Hruscsov, Nyikita Sz. 264

Hrusevszkij, Mihail 265, 395

Huayna Capac 31

Hubbes Éva, Molnárné 277/7

Hudi József 26, 387

Hudson, Anne 405

Huesca, Durand de 405

Huet, Albert 277/8

Hufton, Olwen 296

Hughes, Andrew 182

Hughes, Charles Evans 38

Hugo, Victor 334

Huizinga, Johan 28, 49, 64, 341, 354

Hume, David 361, 379

Hunfalvy Pál 269

Hunyadi János 112, 217, 394

Hurban-Vajanský, Svetozar 338

Hurlihy, David 180

Husak, Gustav 120

Husserl, Edmund 297

Husz János 405

Huszár Vilmos 86

Huszka József 276, 277/6

Hüttenberger, Peter 288

I. Tóth Zoltán l. Tóth Zoltán, I.

Iancu, Avram 191, 193, 196, 202

Ibrahim, tör. nagyvezér 179

Ibrileanu, Garabet 334

Ibsen, Henrik 256

Ieyasu (Tokugawa) 57

Iglói Endre 393

Ignoli, Francesco 211

Ignotus Pál 74, 84

Iliescu, Crisan 4

Illapa 31

Illarion, metropolita 393

Illésházy György 374

Illésházy István, br. 179, 208

Illyés Gyula 72, 74, 84

Imre (Árpád-ház), m. k. (1196-1204) 48, 135, 175, 248, 304

Imre Mária, L. 190

Imre Samu 74

Imrédy Béla 40, 82, 299

Imreh István 195, 197, 270, 271, 275, 380, 381, 382

Imrényi Tibor 122

Ince, III. (Lotario, Segni grófja), pápa (1198-1216) 48, 248, 301, 395, 397

Ince, VI. (Etienne Aubert), pápa (1352-1362) 129

Incze László 277/6

Inczédy László 191

Ingaro, Charles 350

Inti 31

Iorga, Nicolae 56, 195, 334, 358, 419

Ipatyev, Vlagyimir Ny. 70

Ipolyi Arnold 48, 243

Ipsilanti, Alexandru 192

Irányi Dániel 192, 196

Issekutz Aurél 272

István, Habsburg főhg. 119

István, I., Szent (Árpád-ház), m. k. (997/1000-1038) 48, 94, 174, 175, 238, 251, 301, 302, 399

István, II. (Árpád-ház), m. k. (1116-1131) 395

István, III. (Árpád-ház), m. k. (1162-1172) 175, 395

István, IV. (Árpád-ház), m. k. (1163-1165) 395

István, V. (Árpád-ház), m. k. (1270-1272) 30

Istvánffy Miklós 179, 372

Iszidorosz, or. metropolita 393

Iván Imre 82

Ivan Rosztyiszlavics 395

Iván, III., Nagy (Rurik), or. c. (1462-1505) 393

Iván, IV., Rettegett (Rurik), or. c. (1533/1547-1584) 267, 333, 393

Ivanics Mária 215, 385

Ivanovich, Franz 191

Iványi Béla 251, 328

Izabella, m. k.né 48

Izidor, Szent, Sevillai 61, 239, 303

Izjaszlav, II. (Rurik), kijevi fej. (1146-1154) 395, 396

Izlaszjav Davidovics, csernyigovi fej. 396

Izsák, II. (Angelosz), biz. cs. (1185-1195, 1203-1204) 395

Izsák, Szent, Szíriai 159

Jablonski, Szczepan Zachariasz 164

Jackson, Richard 182

Jagamas János 276

Jágocsi Péterffy József 412

Jagoda, Genrik G. 152, 262

Jakab Elek 270

Jakab, I. (Stuart), ang. k. (1603-1625) 402

Jakab, I., Hódító, Aragónia k. (1213-1276) 303, 304

Jakab, II. (Stuart), ang. k. (1685-1688) 361, 390

Jakabffy Elemér 272

Jákli István 104

Jakó Klára 277/5

Jakó Zsigmond 24, 104, 243, 270, 275, 277/1, 277/7, 293, 328, 380

Jakobi Kálmán 272

Jakovlev (Alekszandr Herzen) 258

Jakubovich Emil 250

Jakusich György 211

Jancsó Benedek 103/1, 195, 272

Janics Kálmán 120

Jankó Attila 66, 90

Jankó János 276

Jankovich László 412

Jankovich Miklós 243, 287

János Kázmér, II. (Vasa), l. k. (1648-1668) 209

János Pál 268

János Pál, II. (Karol Wojtya), pápa (1978-) 162

János Zsigmond l. János, II. (Szapolyai)

János, (Szapolyai), m. k. (1526-1540) 23, 36, 48, 130, 179, 217, 234, 286, 308

János, II. (Szapolyai János Zsigmond), m. k., erd. fej. (1540-1571) 48, 217, 234

János, III. (Sobieski), l. k. (1674-1696) 375

János, III. (Vasa), sv. k. (1568-1592) 333

János, kalocsai, esztergomi érsek 175, 248

János, macsói bán 398

János, Szent, Aranyszájú 167

János, Szent, Keresztelő 238

János, Szent, Késői 159

János, Szent, Lépcsős 159

János, Vak (Luxemburg), cseh k. (1311-1346) 240

János, VIII. (Palailogosz), biz. cs. (1425-1448) 393

János, XXIII. (Angelo Giuseppe Roncalli), pápa (1958-1963) 162

Jánosi Mónika 75, 251

Jaritz, Gerhard 186, 131

Jaropolk, II. (Rurik), kijevi nagyfej. (1132-1139) 395, 396

Jaross Andor 299

Jaroszláv Szvjatopolcsics, volhiniai fej. 395

Jaroszláv Vlagyimirovics, halicsi fej. 396

Jaroszláv, I., Bölcs (Rurik), kijevi nagyfej. (1016-1018, 1019-1054) 265

Jasiski, Jan 307

Jászay Antal 231

Jászay Magda 225

Jászi Oszkár 2, 12, 56, 78, 84, 103, 118, 195, 338, 353

Jaures, Jean 237

Jay, John 345

Jean, Georges 357

Jeanne d'Arc 168

Jebb, John 362

Jegorov, Alekszandr I. 70

Jelagin, Nyikolaj A. 230

Jelcin, Borisz 264

Jellai, Josip 119, 199, 200, 342

Jemisdzsi Haszán 179

Jenei Dezső 197

Jenkinson, Charles 362

Jenő, IV. (Gabriele Condulmer), pápa (1431-1447) 301, 393

Jenukidze, Avel 262

Jeromos (Hieronymos), Szent 239

Jeszenyin, Szergej 149

Jezernik, Maksimilijan 164

Jezsov, Nyikolaj I. 70, 152, 262

Jiménez de Rada, Rodrigo 303

Jób, esztergomi érsek 248, 301, 305

Jodál Gábor 272

Joffe, Adolf A. 38, 98

Johanna, I. (Anjou), nápolyi k.nő (1343-1381) 398

Johnson, Samuel 368

Joinville, François 330

Jókai Mór 193, 205, 338, 353

Jona, moszkvai metropolita 393

Jónás Ilona 243

Jonassohn, Kurt 284

Jones, Philip 22

Joó Rudolf 99

Jordanes 269, 303, 397

Jósika István 372

Jósika Samu, br. 408

Jouhaud, Christian 363

Jovanovi, Mihail 119

Joyce, Patrick 354

József Attila 72, 144

József, I. (Habsburg), ném.-róm. cs., (1687/1705-1711) 375

József, II. (Habsburg-Lotharingiai), ném.-róm. cs., m. k. (1780-1790) 48, 270, 331, 365, 367, 407

József, II., konstantinápolyi patriarcha 393

Jugyenyics, Nyikolaj Ny. 255

Juhász Kálmán 243

Juhász László 74, 250

Juhász Pál 66

Julianus 94, 371

Jungingen, Konrad von 397

Jurij Dolgorukij l. György, I., Dolgorukij

Jussila, Osmo 256

Justh Gyula 273

Justinianus, I., Nagy (Justinus), biz. cs. (527-565) 61

Justinosz, Szent 167

Jusztus Pál 118

Jutikkala, Eino 256

Jutkevics, Szergej J. 262

K. Éry Kinga l. Éry Kinga, K.

K. Havas Géza l. Havas Géza, K.

K. Lengyel Zsolt l. Lengyel Zsolt, K.

Kabdebó Tamás 207

Kaczmarczyk, Zdzisaw 240

Kada Lajos 164

Kádár János 65

Kádár Judit 378

Kadlubek, Vincentius 397

Kaganovics, Lazar M. 262

Kaindl, Raimund Friedrich 399

Kajtár István 190

Kalán, pécsi püspök 248

Kalász Elek 328

Káldi György 277/10

Kalinyin, Mihail I. 147

Kállay Zsuzsanna 277/1

Kálmán, Könyves, (Árpád-ház), m. k. (1095-1116) 251, 301, 302, 395

Kálnoky Gusztáv 329

Kálvin János 166, 167, 211

Kamenyev (Leo B. Rozenfeld) 38, 70, 262

Kancsár Attila 204

Kanizsai Dorottya 242

Kanizsai János 48

Kanizsai László 130

Kant, Immanuel 297, 379, 413

Kanter, Rosabeth Moss 292

Kantorowitz, Ernst H. 49, 180, 182, 300

Kánya Sándor 40, 82

Kapi Béla 387

Kapisztrán János 343

Kaplan, Morton A. 255

Kaposi Zoltán 26, 190, 228

Kaprinai István 287

Karácsony András 355

Karácsonyi Béla 293

Karácsonyi János 243

Karadi, Vuk 334, 407

Karazmin, Nyikolaj 393

Kardelj, Edvard 145

Kardos Lajos 231

Kardos Tibor 79, 243

Karlstadt (Bodenstein), Andreas 167

Károli Gáspár 277/10

Károly Róbert l. Károly, I. (Anjou)

Károly Sándor 130

Károly, I. (Anjou), m. k. (1310-1342) 48, 75, 79, 128, 240, 307

Károly, I. (Stuart), ang. k. (1600-1649) 209

Károly, I., Nagy (Karoling), frank k. (742-814) 2

Károly, II. (Stuart), ang. k. (1630-1685) 361, 390

Károly, II., Kis, Durazzói (Anjou), nápolyi és m. k. (1354-1386) 398

Károly, III. (Bourbon), sp. k. (1759-1788) 332

Károly, IV. (Luxemburg), ném.-róm. cs. (1346-1378) 287, 394, 406

Károly, IV. (Bourbon), sp. k. (1788-1808) 332

Károly, IX. (Valois), fr. k. (1550-1574) 218

Károly, IX. (Vasa), sv. k. (1604-1611) 333

Károly, V. (Habsburg), ném.-róm. cs. (1519-1556), sp. k. (I.) 129, 167, 245

Károly, VI. (Habsburg), ném.-róm. cs. (1711-1740) 332, 367

Károly, X. (Bourbon), fr. k. (1824-1830) 330, 331

Károly, X. Gusztáv (Pfalz-Zweibrücken), sv. k. (1654-1660) 333

Károly, XI. (Pfalz-Zweibrücken), sv. k. (1660/1672-1697) 333

Károly, XII. (Pfalz-Zweibrücken), sv. k. (1697-1718) 333, 367

Károlyi Alajos 329

Károlyi Attila 9, 15

Károlyi Mihály 12, 349

Karpinszkij, Alekszandr P. 262

Karsai László 283, 299, 356

Kása Csaba 83

Kasic, Bartol 163

Kassák Lajos 19

Kasztner Rezső 123

Katalin, I. (Romanov), or. c.nő (1725-1727) 332

Katalin, II., Nagy (Holstein-Gottorp-Romanov), or. c.nő (1762-1796) 267, 365, 367

Katalin, Szent, Sienai 168

Katapán püspök 175, 248

Katona István 178, 270, 287

Katona Miklós 199

Katona Szabó József 271

Katus László 164, 226, 293

Kautsky, Karl 32, 144

Kazinczy Ferenc 287, 410

Kazinczy Lajos 196

Kazlauskas, Vytautas 164

Kázmér, III., Nagy (Piast), l. k. (1333-1370) 79, 240, 406

Kazsdan, Alekszander 384

Keán 174, 399

Keans, Gerard 420

Kecskeméthy Aurél 411

Kecskeméthy Csapó István 277/2

Kecskeméti Gergely 43

Kecskés Gusztáv 177

Kecskés Pál 231

Kégl János 84

Keith Ferenc 272

Kéki Béla 357

Kelemen Krizoszton 83

Kelemen Lajos 24, 271, 273, 277/1, 277/3

Kelemen Márton 277/10

Kelemen, III. (Paolo Scolari), pápa (1187-1191) 302

Kelemen, V. (Bertrand de Got), pápa (1305-1314) 129

Kelemen, VI. (Pierre Roger de Beaufort), pápa (1342-1352) 138

Kelemen, VII. (Giulio de' Medici), pápa (1523-1534)

Kelemen, VII. (Robert genfi gróf), ellenpápa (1378-1394) 178, 211

Kelemen, VIII. (Ippolito Aldobrandini), pápa (1592-1605) 372

Kelleher, Partrick J. 48

Kellner Judit 26

Kelly, Catriona 354

Kelly-Gadol, Joan 290, 291

Kemény Dénes 199

Kemény Farkas 199

Kemény Gábor 117

Kemény István 66, 353, 355

Kemény István br. 202

Kemény János 210, 277/1, 373

Kemény József 268, 277/5

Kemény Zsigmond, br. 103/2, 353, 411, 412

Kemp, Betty 362

Kempelen Károly 196

Kende Péter 126, 355

Kende Zsigmond 84

Kendeffy Gábor 355

Kendy Sándor 179, 372

Kenedi János 355

Kenez, Peter 146

Kennan, George Frost 146, 255

Kenyeres Zsolt 333

Keppel, August, Lord 362

Kéraglio, Robert 330

Kerbl, Raimund 48

Kerenszkij, Alekszandr F. 255, 258

Keresztély Ágost 211

Keresztury Dezső 74

Kern, Fritz 303

Kershaw, Ian 288

Kertész István 118, 274

Kertzer, David I. 420

Kéry János 68

Keserű Bálint 163

Kessel, Elisja Schulte van 296

Kéthly Anna 118

Keynes, John Maynard, Lord 97/4

Kézai Simon 269, 276, 303

Khuen-Héderváry Károly 228/4, 338

Kibédi Varga Áron 74

Kierkegaard, Sören 334

King, Gregory 347

Kinnamosz, biz. krónikaíró 395

Kinszki Imre 84

Király Béla 340

Kirejevszkij, Ivan Sz. 229

Kirov (Szergej Mironovics Kosztrikov) 144, 147, 152, 262

Kis Aladár 81

Kis Anita 172

Kiss András 277/1

Kiss Ernő 119, 196

Kiss Géza 26

Kiss Gy. Csaba 127

Kiss Ilona 230

Kiss Lajos 105

Kiss Mária Magdolna 190

Kiss Mária Rita 263

Kiss Sándor, M. 66, 199

Kiss Szaléz, P. 83

Kiss Z. Géza 190

Kitto, Humphrey Davy F. 291

Kivimäe, Jüri 267

Kiyomori (Taira) 57

Kjátib Cselebi 179

Klaniczay Gábor 26, 243, 341, 406

Klaniczay Tibor 243, 376

Klapka György 191, 410

Klára, Szent 168

Klein, Victor 191

Kleinschroth, Balthasar 375

Klemperer, Viktor 143

Klinge, Matti 256

Kljujev, Nyikolaj 149

Koczowski, Jerzy 164, 404, 406

Knapp Éva 243

Knauz Nándor 243, 251

Knézy Judit 26

Knianin, Stevan Petrovic 119

Kniezsa István 176, 269

Knoll, Paul W. 79

Knolles, Robert Sir 359

Knotik Mária 105

Kocka, Jürgen 288

Kocsis Károly 282

Kocsis Mihály 265

Kodály Zoltán 74, 277/6

Koeber, Ernest 342

Koestler, Arthur 71

Koglniceanu, Mihail 192, 334

Kohli, Martin 297

Kohn, Hans 64, 334

Kohner Henrik 228/3

Kokas Károly 17

Koksa, Djuro 164

Kolbt, Jacob 374

Kolcov, Mihail J. Fridljand 70

Kolcsak, Alekszandr V. 255

Kolin Péter 58

Kollár Ádám 270

Kollár, Jan 407

Koller József 48, 287

Kollonich Lipót 211, 212

Kolnai Aurél 84

Kolontári Attila 259

Kolosi Tamás 90, 353

Kolumbán Lajos 272

Kolumbán, Szent 156

Kolumbusz Kristóf 245, 253

Komáromi Csipkés György 277/10

Komjáthy Miklós 243

Komlos, John 226, 346

Komoróczy Géza 107

Konrád György 127, 353

Konrád, III. (Stauf), ném.-róm. k. (1138-1152) 395

Konrád, mazóviai hg. 397

Konstancia, aragón hg.nő 304

Konstantin (Constantinus) I. (Nagy), róm. cs. (306/324-337) 167, 238, 239

Konstantin nagyhg. 196, 203

Konstantin, VII., Bíborbanszületett (Makedón), biz. cs. (911-959) 135, 174, 269, 398

Konstantin, XI. (Palaiologosz), biz. cs. (1449-1453) 393

Konsza Samu 277/6

Kont Miklós, nádor 178

Kónya Ádám 277/6

Kopec, Jerzy Józef 164

Kopitar, Bartholomaeus 407

Koppány Tibor 243, 252

Koppány, törzsfő 174, 399

Kordé Zoltán 75, 129, 188, 269

Kormo, Alexander 122

Kornai János 353

Kornis Ferenc 210

Kornis Gáspár 100, 372

Kornis Gyula 231, 392

Kornis Mihály 43

Kórossy György 272

Kőrösi Csoma Sándor 197

Kós Károly 276, 277/6

Kósa László 353

Kósa Szántó Vilma 271

Kosáry Domokos 89, 231, 234, 279, 293, 337, 392

Koselev, Alekszander I. 229, 230

Koselleck, Reinhart 379

Koslowski, Peter 334

Kossuth Ferenc 338

Kossuth Lajos 78, 191, 194, 196, 199, 200, 204, 205, 207, 233, 337, 338, 340, 407, 410, 411

Koszta László 5, 24, 52, 75, 133, 176, 180, 190, 243, 306

Kosztolnyik Zoltán 304

Kosztov, Trajcso 145

Kottanner Jánosné 377

Kovách Ágoston 191

Kovachich József Miklós 251

Kovachich Márton György 251, 287, 328

Kovács András 355

Kovács Béla 243

Kovács Éva 48, 238

Kovács Gábor 355

Kovács Imre 72, 74, 118

Kovács Lajos 411, 412

Kovács László 137

Kovács Marian 332

Kovács Péter 243

Kovács Sándor Iván 43

Kovács Tamás 141

Kovács Teréz 77

Kovács Zsuzsanna 75

Kovacsóczy Farkas 372

Kovalcsik Attila 97

Kővári László 140, 193

Kováts Zoltán 293

Kozák Károly 243

Kozma Mihály 122

Kozma Miklós 82

Köbler, Gerhard 171

Köblös József 75, 243

Kölcsey Ferenc 48, 78, 204, 410

Költő Gábor 272

Köpeczi Béla 369, 375, 376

Köpeczi Sebestyén József 271, 273

Köprülü Ahmed 374

Köprülü Mehmed 373

Körmendy Adrienne 75, 243

Körmendy Gabriella 51

Körmendy József 243

Körmendy Kinga 243

Kövér György 226, 293, 353

Kövér Lajos 151, 331, 363

Krajcár, Jan 164

Kralovánszky Alán 243

Krama, Karel 99

Kramolin Viktor 228/4

Kraslán, tefan 122

Kraszin, Leonyid B. 38, 98

Krausz Tamás 62, 264

Kreutzer Andrea 51

Krilenko, Nyikolaj 70, 262

Kripjakevics, Ivan P. 265

Kristó Gyula 52/2, 75, 128, 137, 157, 174, 188, 243, 249, 250, 293, 383, 384, 395

Kristo, Pandi 145

Kristóf György 277/2

Kristóffy József 32

Kriza János 276, 334

Krizosztom, Kluzsevic 211

Krizsán fia, György 301

Krizskó Pál 328

Kubinyi András 75, 130, 158, 242, 243, 252, 293, 308

Kucinskis, Stanislavs 164

Kukovecz György 63, 188

Kula, Witold 13

Kulcsár Péter 5, 243, 403

Kumorovitz L. Bernát 243

Kun Béla 12, 20, 349

Kun Zsigmond 84

Kunfi Zsigmond 12

Kupa Hümér 196

Kurecskó Mihály 404

Kuromiya, Hiroaki 146

Kuropatkin, Alekszej Ny. 256

Kurucz Ágnes 249

Kurucz György 231

Kurze, Dietrich 158

Kusnyev, Borisz 149

Kutassy János 211

Kuti Ágnes 153

Kürti Béla 105

L'Hospital, Michel de 166, 219

L. Bozai Zsuzsanna l. Bozai Zsuzsanna, L.

L. Imre Mária l. Imre Mária, L.

L. Nagy Zsuzsa l. Nagy Zsuzsa, L.

La Vauguyon, Antoine Paul Jacques de, hg. 331

Labádi Károly 190

Labrousse, Ernest 391, 413, 414

Labuda, Gerhard 397, 399

Lacarra, José Maria 303

Lackfi András 371

Lackfi István 301

Lackó Mihály 337

Lactanius, L. Caecilius Firmianus 15

Láczay Magdolna 26

Ladányi Erzsébet 243

Ladó Bálint 372

Lafayette, Marie Joseph de Motier, márki 330

Lafitte, Jacques 330

Lagzi István 188

Lajos Fülöp, Polgárkirály (Orleans), fr. k. (1824-1830) 330, 331

Lajos, I., Nagy (Anjou), m., l. k. (1342/1370-1382) 75, 79, 128, 165, 178, 240, 241, 301, 371, 394, 398, 406

Lajos, II. (Jagello), m., cseh k. (1516-1526) 23, 35, 36, 286, 308

Lajos, VII. (Capet), fr. k. (1137-1180) 395

Lajos, XIV., Napkirály (Bourbon), fr. k. (1643/1661-1715) 331, 367, 375

Lajos, XV. (Bourbon), fr. k. (1715/1723-1774) 331, 363, 365, 367

Lajos, XVI. (Bourbon), fr. k. (1774-1792) 330, 331, 363, 365

Lajos, XVIII. (Bourbon), fr. k. (1814/1815-1824) 330, 331

Lakatos István 86

Lakatos László 355

Lamarque, Maximilien, gr. 330

Lamartine, Alphonse de 331

Lamphere, Louise 291

Lander, Gerhard 182

Lander, Jack Robert 360

Láng Éva 353

Láng Gusztáv 86

Láng Imre 345

Langlois, Charles-Victor 130

Lanzedelli, Josef 200

Laski, Harold 118

Laslett, Peter 379, 420

Lászai János 301

László Attila 189

László Ferenc 277/6

László Gyula 130, 139, 269

László, I., Szent (Árpád-ház), m. k. (1077-1095) 33, 94, 175, 251, 301, 302, 371, 395, 399

László, III. (Árpád-ház), m. k. (1204-1205) 48, 248

László, IV., Kun (Árpád-ház), m. k. (1272-1290) 128, 251, 307, 371

László, pécsi püspök 307

László, V. (Habsburg), főhg., m., cseh k. (1452-1457) 48, 394

Lauka Gusztáv 200

Lauter Éva, S. 51, 208

Laval, Pierre 356

Lavisse, Ernest 331

Lavrentyev, Mihail A. 145

Lawrence, Jeanne Chaterine 420

Laymann, Paulus 211, 402

Lázár István 228/3

Lázár Márta, Gellériné 297

Lazar, Gheorge 192

Lázár, szerb fej. (1371-1389) 394

Lazarevics István, szerb fej. (1389-1427) 394

Lazari, Andrzej 393

Le Bel, Jean 359

Le Fort, François Jacques 212

Le Goff, Jacques 13, 49, 50, 132, 223, 243, 337, 401, 402, 413

Le Pay, Fréderic 414

Le Roy Ladurie, Emmanuel 132, 172, 185, 213, 354, 401, 402, 405

Le Tronse, Guillaume-François 363

Lebige, Arlette 223

Lebrun, François 223

Ledentu, Johann 374

Léderer Emma 231, 243, 377, 392

Lee, Richard Henry 345

Lee, Robert W. 420

Lefebvre, Georges 151, 213

Lefébvre, Marcel François (érsek) 162

Lefévre d'Étaples, Jacques 166

Lehmann, H. 402

Leibniz, Gottfried Wilhelm 97/1

Leiningen-Westerburg Károly 196

Lele József 25, 173, 179, 234

Leleszi János 372

Lemercier de la Rivičre, Pierre Paul de 363

Lenau, Nikolaus (Niembich von Strehlenau) 407

Lengyel András 355

Lengyel Balázs 84

Lengyel Gabriella 66

Lengyel György 228/6

Lengyel Imre 105

Lengyel Zsolt, K. 104, 122

Leniek, Jan 178, 240

Lenin, Vlagyimir Iljics 56, 62, 97/3, 148, 255, 258, 262, 263, 379

Leó, I., Szent, Nagy, pápa (440-461) 187, 248

Leó, VIII., pápa (963-965) 302

Leó, X. (Giovanni de' Medici), pápa 23, 35, 167, 211

Leopold Lajos 353

Leovigild, gót k. (568-586) 239

Lepahin, Valerij 159

Lepetit, Bernard 213, 214, 289, 413, 414

Lerner, Gerda 290, 291

Lerner, Robert E. 405

Lessing, Gotthold Ephraim 367

Leszczyski, Stanisaw, l. k. (1704-1709, 1733-1736) 332, 367

Leszek, I., Fehér, Krakkó hg. 397

Leszih Andor 242

Lesznai Anna 84

Leu, Valeriu 202

Lévai Béla 357

Lévai Lajos 271

Levi, Giorgio 413

Levin, Mohse 71

Levitschnigg, Heinrich 407

Levy, Miriam 350

Lewin, Moshe 146

Libényi János 408

Lichtenstein József 29

Lienhart, Achille 162

Ligeti Lajos 215

Lilkó András 343

Limborch, Philipp 172

Lindanus, Guilelmus Damasus 211

Linder Béla 12, 272

Lipót, I. (Habsburg), ném.-róm. cs., m. k. (1658/1655-1705) 100, 141, 212, 373, 374, 375

Lipót, II. (Habsburg-Lotharingia), ném.-róm. cs., m. k. (1790-1792) 365

Lippay György 208, 210, 211

Lipsius, Justus 37, 43

Liptay Lajos 191

Liria, Duque de 332

Liszt Ferenc 407

Litva, Felix G. 164

Litván György 29, 355, 415

Litvinov, Makszim M. 38, 98, 255, 262

Liuva, gót k. (568-573) 239

Livet, Georges 367

Livius, Titus 403

Lloyd George, David 38, 98, 99, 255

Locke, John 86, 97/1, 345, 353, 379

Lockwood, David 97/4

Lojkó Miklós 231

Lombardi, Carlo 357

Longo, Luigi 145

Lónyai Anna 277/1

Lopez, Roberto S. 97/3

Lorántffy Zsuzsanna 211, 373

Lőrincze Lajos 74

Lósy Imre 211

Lotharingiai Ferenc István, hg. 367

Lovell, Lord 360

Lovinescu, Eugen 64

Low, Alfred D. 349

Lowe, William 361

Loyolai Ignác, Szent 166

Lozoraitis, Stasys 164

Löbert, Horst 130

Löffler Tibor 16, 41, 58, 96, 107, 108, 109, 144

Löw Lipót 343

Lucas de Tuy 303

Lucas, Carl 408

Lucchese, Philiberto 208

Lucius, Johannes 398

Ludassy Mária 78, 355

Lueger, Karl 342, 348

Lukács György 96, 149, 231, 292, 293, 334

Lukács László 163, 338

Lukács Móric 103/2

Lukács Zs. Tibor 373, 376

Lukács Zsuzsa 371

Lukács, esztergomi érsek 305

Lukács, John 337, 345

Lunacsarszkij, Anatolij V. 70, 149

Lurija, Alekszandr R. 285

Lustkandl, Wenzel 204

Luther, Martin 80, 167, 211, 283/1

Luttor Ferenc 83

Luxardo, Giuseppe 227

Lüdtke, Alf 288

Lünig, Johann Christian 212

Lvov, Georgij Jergenyejevics, hg. 258

Lyka Károly 277/6

Lynne Viola 146

M. Kiss Sándor l. Kiss Sándor, M.

M. Nepper Ibolya l. Nepper Ibolya, M.

Mably, Gabriel Bonnot de 103/2

Macartney, Carlyle Aylmer 231, 399

Macfarlane, Alan 402

MacFarlane, Kenneth Bruce 417

Machiavelli, Niccolo 22, 166, 220, 379

MacIntyre, Alisdair 379

Mackie, John Duncan 360

Mac-Mahon, Edme Patrice de, hg. 237

Macpherson, James 334

Madách Imre 103/1, 103/2

Madarász László 200

Maddicott, John 294

Madison, James 345, 379

Maggiori, Pietro 372

Magyar Bálint 66

Magyar Kálmán 243

Magyarics Tamás 345

Magyi János 158

Mahler, Moritz 407

Mahno, Nyesztor 259

Mahon (Charles Stanhope), Lord 362

Maior, Petru 192

Maiorescu, Ioan 192

Maiorescu, Titu 334, 419

Maistre, Joseph Marie de, gr. 379

Maithstein, Ignaz Wildner 407

Majakovszkij, Vlagyimir 149

Majdán János 190

Majoros István 255

Makai János 253, 396

Makarij, metropolita 393

Makariosz, Szent, Nagy 159

Makk Ferenc 75, 137, 188, 293, 395

Makk József 408

Makkai Ádám 74

Makkai László 89, 130, 195, 293, 376

Makkai Sándor 273

Maksay Ferenc 243

Maksutovici, Geleu 4

Makszimosz Kapszokalivit, Szent 159

Malenkov, Georgij M. 145

Malinowska, Ewa 14

Malonyay Dezső 277/6

Malthus, Thomas Robert 185, 413

Maltzan, Ago Freihler von 98

Mályusz Elemér 5, 54, 75, 128, 139, 157, 243, 249, 286, 293

Mamie, Pierre 162

Manco Capac 31

Mandelbaum, Maurice 285

Mandrou, Robert 80, 341, 363, 402

Mândru, Stelian 280

Mani 8

Manikowska, Halina 243

Maniu, Iuliu 272

Mannheim, Karl 355

Manning, Roberta T. 146

Manolescu, Nicolae 334, 358

Manolescu, Radu 24

Manrique, Gómez 245

Manteuffel, Tadeusz 397

Mánuel, I. (Komnénosz), biz. cs. (1143-1180) 135, 395

Manutius, Aldus 357

Márai Sándor 74

Maranus, Ludovicus 211

Maráz Borbála 190

Marcellus, domonkos perjel 30

Marcosson, Isaac 62

Mares, Francesco Venceslao 164

Márffy Ödön 84

Márfi Attila 190

Margit, Szent, Antiochiai 30, 33, 52/3

Margit, Szent, Árpád-házi 30, 52/3

Margitay Béla 201

Marguerite d'Angouléme l. Navarrai Margit

Mária (Laszkarisz) 30

Mária Amália, szász hgnő 332

Mária Krisztina (Habsburg) 372

Mária Terézia (Habsburg-Lotharingia), m., cseh k.nő (1740-1780) 270, 332, 365, 367, 382

Marie-Antoinette (Habsburg) 330, 331, 363

Marjanucz László 228

Márk György 122

Márk, Szent, Aszkéta 159

Márki Sándor 195

Markos György 183

Marosi Ernő 137, 243, 252

Marosi Ildikó 277/3

Marot, Clément 166

Maróti György 130

Marshall, Alfred 97/4

Marshall, Dorothy 362

Marsigli, Luigi Fernando 270, 276

Marsilio da Padova l. Marsilius

Marsilius (Marsilio da Padova) 22, 379

Martin, Raymond 224, 285

Márton Áron 83, 86

Marton Imre 76

Márton József 407

Marton László 74

Márton, V. (Oddo Colonna), pápa (1417-1431) 2

Martov, Jurij Oszipovics Cederbaum 144, 149

Marty, François 162

Maruyama, Masao 379

Marx, Karl 13, 16, 56, 58, 88/1, 97/3, 103/2, 144, 258, 288, 291, 292, 354, 379, 391

Mârza, Iacob 277/9, 279

Masakado (Taira) 57

Masaryk, Tomas Garrigue 99, 118, 231

Maschke, Erich 171

Maternus, Firmicus 15

Mathiez, Albert 151

Matuz József 215, 216, 217

Mátyás, I. (Hunyadi), m., cseh k. (1458-1490) 48, 189, 217, 251, 286, 308, 406

Mátyás, II. (Habsburg), ném.-róm. cs., m. k. (1608-1619) 48, 208

Mauny, Walter Sir 359

Maupeou, René Nicolas Charles Augustin de 331, 363

Maurras, Charles 288

May, Arthur 233

Mayerhofer von Grünbühel, Ferdinand 119

Mazzini, Guiseppe 410

McCagg, William Jr. 154

McCoy, Richard 182

Medgyesi Pál 373

Medici, Cosimo de 220

Mednyánszky Cézár 194, 343

Medvegyev, Roy 62, 71

Megyericsei János 301

Mehemet beglerbég 36

Mehmed, II., Hódító (Oszmán), tör. sz. (1451-1481) 217

Mehmed, III. (Oszmán), tör. sz. (1595-1603) 179

Melichár Kálmán 343

Melinz, Gerhard 348

Melith György 211

Melith Péter 211

Méliusz Juhász Péter 371

Menzsinszkij, Vjacseszlav R. 262

Menyhárt Lajos 260, 261

Mercier de la Rivičre l. Lemercier de la Rivičre

Mérey Károly 412

Mérey Klára, T. 77

Méri István 130

Merighi, Giovanni Tommaso 211

Mérimée, Prosper 334

Merton, Robert King 288, 297

Messenhauser, Cäsar Wenzel 119

Mesterházy Károly 243, 268

Mestra Ágota 49

Mészáros Béla 190

Mészáros István 243

Mészáros Lázár 191, 194, 196, 343, 410

Mészöly Miklós 283/2

Metternich, Klemens Lothar von, hg. 200, 330, 342, 378, 407

Meyer, Alfred G. 146

Meyer, Jean 367

Meyer, Teodor 49

Meyerhold, Vszevolod E. 70

Mezey Barna 386

Mezey László 55, 243

Mezey Ödön 272

Mézieres, Philippe de 394

Michelet, Jules 49, 331

Micu-Klein, Inochentie 192, 277/5, 280

Miczkiewicz, Adam 404

Mieszko, I. (Piast), l. hg. (960-992) 399

Mihai Viteazul, havasalföldi v. (1599-1600) 100, 179, 270

Mihailovi, Konstantin 394

Mihajlovics, Alekszej, or. c. 393

Mihály Fjodorovics (Romanov) 68

Mihály vajda l. Mihai Viteazul

Mihály, III. (Amóri), biz. cs. (842-856) 174

Mihály, VII., biz. cs. (1071-1078) 48

Mihályi Gábor 199

Mihelyes János 277/10

Mikeres Imre 272

Mikes János, gr. 83

Mikes Kelemen 94

Miklós, győri püspök 307

Miklós, I. (Holstein-Gottorp-Romanov), or. c. (1825-1855) 203, 229, 256, 257, 258, 266, 330, 378

Miklós, I. Szent (Nagy), pápa (858-867) 248

Miklós, II. (Holstein-Gottorp-Romanov), or. c. (1894-1917) 255, 256, 258, 260

Miklós, III. (Giovanni Gaetano Orsini), pápa (1277-1280) 307

Miklós, pécsi püspök 176

Mikó Ferenc 179

Mikó Imre, gr. 271, 273, 276, 277/5

Mikola Gyöngyi 116

Miksa, (Habsburg) főhg. 141, 179, 372

Mileti, Svetozar 233, 338

Miljukov, Pavel Ny. 255, 258, 260

Miljukov, Pjotr 393

Mill, John Stuart 56, 86, 97/4, 379

Miller, Jim 350

Millman, Marcia 292

Milo (Obrenovic), hg. (1780-1860) 378

Mindszenty József 83, 387

Mirabeau, Victor Riqueti, márki 363

Mirbach, Wilhelm, gr. 263

Mircea, havasalföldi v. (1509-1510) 394

Mirnics Károly 282

Mises, Ludwig von 86

Mishkova, Diana 350

Miskolczy Ambrus 193, 195, 280, 334, 358, 419

Mocioni, Alexandru 233

Mocsáry Lajos 32, 338

Mód Aladár 204

Mód Aladárné 353

Moesz Gusztáv 277/6

Moga, Iosif 193

Mohai Lőrinc 382

Mohamed Ali 330, 378

Moisil, Constantin 277/3

Moisuc, Viorica 4

Mojzsis Dóra, Benyóné 139

Molay, Jacques de 129

Moldoveanu, Milia 4

Mollay Károly 131, 243

Molnár András 340, 417

Molnár Antal 164, 211

Molnár Edit Katalin 290, 291, 292, 394

Molnár Erik 5, 293

Molnár Gusztáv 56, 86, 87, 88, 126

Molnár Imre 97, 120, 127

Molnár István 243, 268

Molnár József 72, 74, 128, 275

Molnár Judit 283/2

Molnár Orsolya 94

Molnárné Hubbes Éva l. Hubbes Éva, Molnárné

Molotov, Vjacseszlav M. Szkrjabin 118, 122, 145, 262

Moltke, Helmuth Karl Bernhard von, gr. 329

Mommsen, Hans 288

Monaci, Lorenzo de 398

Monok István 163

Montagu Mária 139

Montaigne, Michel Eyquem de 166

Montanari, Giacomo 211

Montecuccoli, Raimondo, gr. 374

Montesquieu, Charles de Secondat, br. 353, 379

Montmorency-Nivelle, Philipp de 166

Montmorin-Saint-Hérem, Armand Marc de, gr. 331

Mónus Ervin 144

Mónus Illés 144

Móra Ferenc 72, 139

Moravcsik Gyula 48, 243

Moretti, Antionetta 164

Morgan, Kenneth 294

Morgan, Lewis Henry 291

Morgan, Philip 359

Morgan, Prys 368

Móricz Miklós 273

Morin, Edgar 49

Morison, Samuel Eliot 253

Móró Mária Anna 190

Morosini, Paulus 211

Morozov, Nyikolaj A. 70

Morus, Thomas 402

Mosóczy Zakariás 251

Mossi, Claude 223

Motal, Josef 164

Mowe, William 345

Mögest, Hans 394

Mörner, Magnus 63

Msztyiszlav Jurjevics, novgorodi fej. 396

Msztyiszlav Vlagyimirovics, kijevi fej. 395, 396

Muchembled, Robert 402

Murád, I. (Oszmán), tör. sz. (1359-1389) 394

Murád, III. (Oszmán), tör. sz. (1574-1595) 179

Muret, Pierre 367

Murgu, Eftimie 192

Musat, Mircea 4

Muskata, Jan, krakkói püspök 307

Musnai László 277/2

Mussolini, Benito 81, 82, 288

Musztafa, Kara 375

Muziot, Girolamo 220

Müller Péter 242

Müller, Wieslaw 164

Müllerowa, Lídia 404

Nabéra-Sartoulet, Georges 369

Nadányi János 37, 43

Nádasdy Ferenc, br. (1555-1604), hadvezér 372

Nádasdy Ferenc, gr. (1801-1884), bir. igazságü.min., erdélyi kanc. 412

Nádasdy Ferenc, gr. (1625-1671), országbíró 209

Nádasi Éva 77

Náfrádi Zoltán 97, 146, 152

Nägler, Doina 277/8

Nagy András 277/2

Nagy Edit 297

Nagy Endre 355

Nagy Ferenc 12, 83, 118, 274

Nagy Géza 43, 277/2, 277/6

Nagy Imre 215, 388

Nagy Imre Gábor 190

Nagy Jenő 276

Nagy Károly 74

Nagy László 76, 179

Nagy Olga 276

Nagy Péter Tibor 59

Nagy Sándor 243

Nagy Szabó Ferenc 371, 373

Nagy Vince 84

Nagy Zsuzsa, L. 272

Nagyajtai Kovács István 277/5

Nagylucsei Orbán 54

Nagysándor József 196

Nahoum-Grappe, Véronique 296

Nami király 15

Namier, Lewis Sir 361, 362

Nanker, krakkói püspök 307

Napóleon, I. (Bonaparte), fr. cs. (1804-1814, 1815) 256, 330

Napóleon, III. (Charles Louis Napoleon Bonaparte), fr. cs. (1852-1870) 288, 329, 330, 336

Náprágy Demeter 100, 372

Naszonov, Arszenij Ny. 396

Naszuf, pasa 371

Nation, Carrie 290

Naulicza Antal 211

Navarrai Margit 166

Navarrus, Martinus 211

Naymlap 31

Necker, Jacques 331, 363

Nedeczky István 412

Nedeczky Jenő 412

Negoiescu, Ioan 334

Negruzzi, Costache 192

Nehring, Karl 179

Nelli, René 405

Nelson, Janet 182

Nemes Dezső 293

Németh Andor 144

Németh Csaba 68

Németh Gabriella 113

Németh Géza 122

Németh Gyula 215, 276

Németh László 56, 64, 72, 74, 283/1, 355

Németh Noémi 100

Németh Péter 243

Nemoianu, Virgil 334

Nepper Ibolya, M. 105

Neuberger Anna 28

Neumann Tibor 120

Neumann, Franz 288

Neustadt, Adolf 407

Nevizánszky Gábor 105

Névtelen Minorita 269, 371

Newman, Francis 410

Newman, John Henry 410

Newton, Isaac Sir 297

Nicholson, Eric A. 296

Nicolas de Clamances 2

Niederhauser Emil 150, 293

Niederkorn, Jan 385

Nietzsche, Friedrich 334, 379

Nifon, novgorodi püspök 396

Nikeforosz 159

Niketasz, biz. krónikaíró 395

Nikon 393

Niksics György 211

Nistor, Ion 275

Nobunaga (Oda) 57

Nochlin, Linda 291

Nogaj, kán 371

Nogaret, Guillaume de 129

Noica, Constantin 358

North, Frederick, Lord 345, 362

Novák György 182

Novák László 276

Novalis (Friedrich von Hardenberg) 334

Novomesky, Laco 120

Nowacki, Bronisaw 240

Nugent, (Robert Craggs-Nugent), Lord 362

Nyáry Krisztina 210

Nyáry Pál 196, 200, 233

Nyekrics, Alekszandr 262

Nyeronov, Iván, protopópa 393

Nyers Rezső 90

Nyikon, Nyikita Minov 169

Oakeshott, Michael 379

Oberschall Magda, Bárányné 48, 135

Oddi, Silvio 162

Ódor Imre 26, 51, 190

Oekolampadius (Heutzgen), Johannes 167

Oláh Miklós 211, 276

Oleg Szvjatoszlavics 396

Oleg, Bölcs (Rurik), or. fej. (879-912/913) 265

Omer pasa, Mihail Latos 230

Ong, Walter 285

Orbán Balázs, br. 270, 271, 276

Orbán Imre 14, 24, 30, 33, 52/3, 243

Orbán János 104

Orbán, II. (Eudes de Châttilon), pápa (1088-1099) 302

Orbán, II. (Odo de Lagery), pápa 2, 138

Orbán, VI. (Bartolomeo Prignano), pápa (1378-1389) 398

Orbán, VIII. (Maffeo Barberini), pápa (1623-1644) 211

Oresme-i Nicolaus 61

Origenész 156, 167

Orlando, Vittorio Emanuele 99

Ormos Mária 81, 272

Orosz István 293, 420

Orseoló Ottó, velencei dózse 174

Ortega y Gasset, José 64, 103/2

Ortelius 374

Ortutay András 26

Ortvay Tivadar 243

Orwell, George 62

Osiander, Andreas 167

Ossietzky, Karl von 415

Osterman, Heinrich Johann Friedrich, br. 332

Oszvald Ferenc 243

Ottlik György 59

Ottó (Wittelsbach) bajor hg., m. k. (1305-1308) 48

Ottó, Freisingi, püspök 269

Ottó, I., Nagy (Szász), ném.-róm. cs. (936/962-973) 174, 302

Ottó, III. (Szász), ném.-róm. cs. (983/996-1002) 48

Owen, John B. 361

Owen, Robert 103/2

Oxenstierna, Alex, gr. 333

Ozanan, Didier 332

Ozorai Pipo (Filippo Scolari) 394

Ozouf, Mona 151

Ötvös Mihály 199

Özbek, kán 53

P. Gábor Mózes l. Gábor Mózes, P.

P. Kiss Szaléz l. Kiss Szaléz, P.

Paál Árpád 272, 274

Pach Zsigmond Pál 5, 183, 293

Pachacamac 31

Paderewski, Ignacy Jan 99

Padrore, Francesco Morales 63

Paget, John 410

Paine, Thomas 345, 361

Pál Judit 277/6

Pál Tibor 27

Pal, Francisc 24

Pál, I. (Holstein-Gottorp-Romanov), or. c. (1796-1801) 332

Pál, III. (Allessandro Farnese), pápa (1534-1549) 167

Pál, pécsi püspök 176

Pál, VI. (Giovanni Battista Montini), pápa (1963-1678) 162, 164

Palacký, Frantiek 329, 407

Pál-Antal Sándor 272, 277/3

Paléologue, Maurice 255

Pálffy István 48

Pálffy János 212

Pálffy Miklós, gr. 179, 208, 374

Pálffy Móric 411, 412

Pálffy Pál 51, 208

Pálfi Albert 200

Palmer, William 229

Palmerston, Henry John Temple, Lord 203, 207, 236, 330, 334, 378

Pálóczi Horváth Ádám 287, 410

Pálóczi Horváth János 43

Pamlényi Ervin 293

Pándi Lajos 188

Panek Sándor 202

Pann, Anton 334

Panofsky, Ervin 49

Paolini, Lorenzo 405

Pápai Páriz Ferenc 37, 43, 277/5

Papen, Franz von 288

Papiu Ilarian, Alexandru 192, 202

Papp Klára 26

Papp Sándor 216

Papuek, Gregor 122

Paravy, Pierrette 405

Pares, Richard 361

Pariacaca 31

Parsons, T. 66

Paschalis, II. (Raniero di Bieda), pápa (1099-1118) 302

Pascu, tefan 86

Paskai László 164

Pasko, Godyslaw 395

Passaui Névtelen 405

Pasuto, Vladimir A. 395

Pászka Imre 16, 56, 124, 358

Paszkievics, Ivan F., gr. 196, 203

Paszter, Borisz 149

Pásztor Edith 164

Pásztor Lajos 138, 164, 301

Pataki József 275, 380

Patay József 200

Patchovsky, Alexander 405

Patkós Éva 257, 258

Pató Attila 49

Patrizzi, Agostino 244

Pátzay Pál 84

Pauler Gyula 48

Pauler Tivadar 408

Paulinyi Oszkár 293

Pázmány Péter 164, 208, 209, 210, 211, 277/10

Péchi Simon 277/5

Péczeli József 410

Pecsevi Ibrahim 179

Pécsváradi Gábor 301

Peéry Rezső 74

Pelayo, Asztúria k. (718/722-737) 303

Pelham, Henry 361

Pelyach István 119, 196, 197, 205

Percy, Thomas 334

Perczel Mór 119, 200

Perényi Gábor 308

Perényi Imre 23, 242

Perényi József 392

Perényi Zsigmond, br. 196

Perger János 287

Peri, Vittorio 164

Périer, Casimir 330

Perjés Géza 180

Perlaki Miklós 97

Perrot, Michelle 296

Persián Kálmán 271

Pesti Sándor 54

Pesty Frigyes 338

Pétain, Henri Philippe 237

Péter György 353

Péter Katalin 17, 164

Péter László 231, 232, 233, 353

Péter, fehérvári prépost 48

Péter, I., aragón k. (1094-1104) 303

Péter, I., Nagy (Romanov), or. c. (1682/1721-1725) 169, 212, 230, 256, 267, 332, 333, 393

Péter, II. (Romanov), or. c. (1727-1730) 332

Péter, Szent, Damiani 156

Péterffy Gedeon 83

Péterfy Jenő 207

Pethe Márton 211

Pethő István 211

Pethő Tibor 118

Pétion, Jerome 330

Petkov, Kiril 394

Petljura, Szimon 259

Pető Iván 150

Petőfi Sándor 199, 200

Petrityvity Horváth Kozma 373

Petrőczy István 375

Petrolay Margit, W. 170

Petrovich Ede 243

Petrovics István 1, 251, 243

Petrovics Péter 234

Pettazzoni, Raffaelle 49

Pezzen, Bartholomeus 179

Pfleger, Johannes 374

Philippidész, Dimitrosz 334

Phillips, John A. 420

Philotheosz, Sinai 159

Pisudski, Józef 288

Pickl, Othmar 141

Pidal, Menéndez 303

Pietek, Robert 14

Pifkó Péter 26

Pikó András 72, 89, 95, 111

Pillersdorf, Franz, br. 407

Pilnyak, Borisz A. Vogau 70, 149

Piltz, Elizabeth 135

Pingiczer Klára 119, 336

Pinieri, Vincenzo 211

Pintér Géza 144

Pio, Marquis 374

Piovano, Adalberto 164

Pipes, Richard 393

Pipinus, Franciscus 398

Pirenne, Henri 97/3, 341

Pirici, Theodor 272

Pirinen, Kauko 256

Pisan, Christine de 405

Piti Ferenc 252

Pitt, William ifj. 236, 362

Pius, II., (Enea Silvio Piccolomini), pápa (1458-1464) 244

Pius, IV. (Giovanni Angelo de'Medici), pápa (1559-1565) 211

Pius, IX. (Giovanni Maria Mastai-Ferretti, gr.), pápa (1846-1878) 408

Pius, V. Szent (Antonio Michele Ghislieri), pápa (1566-1572) 211

Pius, XII. (Eugenio Pacelli), pápa (1939-1958) 83, 162

Pjade, Mosa 145

Pjatakov, Georgij L. 70, 262

Plamenatz, John 231, 379

Platon 8, 61, 103/2, 379

Plautus 223

Plotinosz 8

Plutarkhosz 15

Pocock, John G. A. 379

Pócs Éva 105

Poeltenberg Ernő 196, 203

Pogány Ágnes 227, 228

Pogány József 12, 349

Pogogyin, Mihail P. 229, 230

Poincaré, Raymond 38, 98, 99

Pokol Béla 41

Polányi Imre 228/4

Polányi Károly 29, 84, 97/3

Polányi Mihály 84

Polc, Jaroslav 164

Polgár Vilmos 376

Polignac, Jules Armand, hg. 330

Polikarpov, Vaszilij 70

Polin, Raymond 379

Polit-Desani, Mihajlo 338

Polonyi Péter 107

Polükarposz 167

Pomogáts Béla 74

Pompéry János 412

Pongrácz István 196

Pongrácz Tibor 110

Ponsonby, Lord 207

Poór János 341

Popély Gyula 127

Popini Albert 256

Popovics Sándor 227

Popovics, Kocsa 145

Poppel Éva 210

Popper, Karl 103/2, 285

Pór Antal 241, 307, 328

Porcsalmy András 277/5

Pósán László 397

Possevino, Antonio 372

Possony, Stefan 146

Postan, Michael Moissey 417

Poulantzas, Nicos 288

Pourquery, Marie-Madeleine de 168, 177

Pozsár Annamária 140

Pozsgay Imre 90

Pölczlin, Andre 377

Pölöskei Ferenc 19

Pragensis, Cosmas 269

Prateolus (Gabriel du Preau) 211

Pray György 178, 287

Praak, Richard 243

Preissl, Wilhelm 191

Prém József 82

Prépostváry Bálint 179

Pribelszki János 51, 75, 137

Pribievi, Svetozar 338

Prim, Bernard 405

Primo de Rivera y Orbaneja, José Antonio 288

Prinz, Michael 288

Priscianus 61

Priszkosz Rétor 276

Privitzer István 412

Prodan, David 24

Protopopov, Alekszej D. 255

Proudhon, Pierre Joseph 103/2

Pseudo-Kodinosz 135

Pucariu, Sextil 334

Puchaim, Adolf von 374

Puchner, Anton 191, 199

Pufenporf, Samuel 379

Puffer, Joseph von 119

Puimichel, Delphine de 168

Pulszky Ferenc 78, 407, 410

Pulteney, William 362

Pupinis, Vincenzo 164

Puriskevics, Vladimir M. 258, 261

Puskás Lajos 272

Putnam, Emily 291

Püsky János 211

Püspöki Nagy Péter 75

Pynsent, Robert 231

Pyrker, János 407

Quesney, François 97/1, 331, 363

Quilla 31

Quin, Michael Joseph 378

Quinet, Edgar 334

R. Berde Mária l. Berde Mária, L.

R. Süle Andrea l. Süle Andrea, R.

R. Várkonyi Ágnes l. Várkonyi Ágnes, R.

Raki, Franjo 338

Rabelais, François 166, 402

Rabikauskas, Paulius 164

Rácz Gyula 84

Rácz Lajos 34, 183, 185, 213, 214

Radek, Karl 38, 98, 144, 288

Radetzky, Joseph 342

Radlica, Jan 241

Radnóti Sándor 283/1

Radó Polikárp 243

Rádovic, Amfilochije 164

Radu, havasalföldi v. 371, 394

Radu, VIII. erban (Basarab), havasalföldi v. (?-1611) 179

Rdulescu, Iaon Heliade 192, 334

Radvánszky Albert 48

Radvánszky Béla 130, 140

Rady, Martyn 231

Raffay Ernő 272, 281

Rajai, Josip 119

Rajczi Péter 190

Rajeczky Benjámin 243

Rajk László 65, 83, 274

Rákóczi Ferenc, II., erd. fej. (1704-1711) 173, 365, 367

Rákóczi György, I., erd. fej. (1630) 51, 275, 371, 373

Rákóczi György, II., erd. fej. (1648-1657, 1658-1659, 1659-1660) 51, 208, 209, 373

Rákóczi László 51, 208

Rákóczi Zsigmond 179, 373

Rákosi Jenő 338

Rákosi Mátyás 65, 83, 388

Rakovszkij, Krisztyián 98

Ranke, Leopold von 334, 341

Ránki György 81, 123, 183, 256, 272, 293, 353

Rankovics, Alexander 145

Ransanus, Petrus 394, 403

Rapp, Max 227

Rasin, Alois 227

Raszkolnyikov, Fjodor F. Iljin 70, 71

Rászlai Tibor 243

Raszputyin, Grigorij J. 149

Rasztik Tibor 242

Rat, Gherasim 280

Ráth Károly 328

Rath, John R. 350

Rathenau, Walter 98

Ratzinger, Joseph 162

Raynal, Guillaume-Thomas, abbé de 49

Razumnyik, Ivanov 149

Razván István 179

Rázsó Gyula 234

Reccared l. Rekared

Récsey Ádám 407

Redl Károly 243

Redlich, Josef 407

Regensburg, Berthold von 405

Regényi Kund 162

Reggiani, Giovanni Battista 211

Rehák László 122

Rein, R. A. 261

Reinerth, Karl 243

Reinhold, Heegn 272

Reitzer Béla 355

Rekared, gót k. (586-601) 239

Remellay Gusztáv 196

Remizov, Alekszej 149

Renner, Karl 349, 415

Rescher, Nicholas 285

Restif de la Bretonne (Nicolas Restif) 344

Rétif de la Bretonne l. Restif de la Bretonne

Reusche, Fedor 200

Révai József 65, 83, 84, 118, 145

Révai Miklós 287

Révay László 209

Révay Péter 48, 208

Révész László 105, 242

Rey, Michel 223

Reynaud, Jean-Louis 369

Rhédey Ferenc 373

Ribakov, Borisz A. 169

Ribbentrop, Joachim von 40, 82

Ricardinus 405

Ricardo, David 379, 413

Richard, II. (Anjou-Plantagenet), ang. k. (1377/1386-1399) 359

Richard, III. (York), ang. k. (1483-1485) 360

Richelieu, Armand Jean de Plessis, hg. 344, 363

Richmond hg. (Charles Lennox) 362

Riczkó Károly 199

Ridley, Matthew White Sir 362

Rieger, Frantiek Ladislav 329

Rigby, Richard 362

Rikov, Alekszej I. 70, 152

Rimay János 208

Rittersporn Tamás Gábor 146, 147

Roberts, Henry 415

Roberts, Ian W. 203

Roberts, Michael 333

Robespierre, Maximilien François de 64, 103/2, 330

Robien, Louis de 255

Robinson, John 362

Roboz István 6

Rocaberti, Giovanni Tomaso 211

Roch, Jean-Louis 132

Roche, Daniel 132

Rockingham (Charles Watson-Wentworth), Lord 345, 362

Rodrigo, gót k. 303

Rodriquez, Emmanuel 211

Roe, Sir Thomas 68

Roebuck, John 410

Roediger Lajos 277/6

Roemer, Hans-Robert 215

Roger, II., Nagy (Hauteville), Szicília k. (1130-1154) 395

Rogerius 94, 371

Rogers, John 420

Rohonczy István 208

Rokay Péter 75

Roman Msztyiszlavics 395

Roman, Alexandru 202

Roman, Constantin 199

Roman, Petre 299

Rómer Flóris 243, 328

Romhányi László 283/1

Romm, Mihail I. 262

Romsics Ignác 95, 345

Rónai András 274

Rónai Zoltán 144

Róna-Tas András 53, 105, 137

Rosaldo, Michelle Zimbalist 291

Rose, George 362

Rosello, Lucio Paolo 220, 221

Rosenberg, Alfred 334

Rosenberg, Bernand 132

Rosenthal, Paul-André 414

Roska Márton 277/6

Roslanowski, Tadeusz 130

Ross, Charles 360

Rosztyiszlav Jurjevics, novgorodi fej. 396

Rosztyiszlav Msztyiszlavics, szmolenszki fej. 396

Róth András Lajos 271, 277/7

Roth Otto 272

Roth, Joseph 342

Rothermere (Harold Sidney Harmsworth), Lord 59

Rotta, Angelo 83

Rottal János 210

Rotterdami Erasmus l. Erasmus, Rotterdami

Rousseau, Jean Jacques 64, 103/2, 334, 379

Roussel, Jakob 68

Roux, Jean-Paul 53

Rowbotham, Sheila 291

Roye, Renaud de 394

Rozgonyi Pap János 277/7

Rozs András 190

Rózsa György 200

Rozsnyai Dávid 374

Rtyiscsev, Fjodor 393

Rubin László 84

Rubinek Gyula 347

Rubint Dezső 272

Rubletzky Géza 118

Rudelle, Odile 237

Rudnyánszky Béla 228/4

Rudolf (Habsburg), m. k. (I.), ném.-róm. cs. (II.) (1572-1608) 48, 100, 179, 208, 372, 373, 385

Rudolf, I. (Habsburg), ném. k. (1273-1291) 304,

Rudolph, Richard L. 228/5, 350

Rudzutak, Ivan 98, 262

Ruga, hun k. 187

Ruggiero, Romano 22

Rugonfalvi Kiss István 293

Ruis, Johan 394

Runcina, Steven 2

Rurik, varég fej. (862-879) 265

Rusch, Gebhard 354

Ruscielli, Girolamo 220

Russo, Alecu 192, 334

Rusu, Adrian Andrei 278

Ruszoly József 205

Ruzicska Pál 164

Rúzsás Lajos 376

Rüdiger, Fjodor, gr. 196, 203

Rydlo, Jozef M. 164

S. Horváth Jenő l. Horváth Jenő, S.

S. Lauter Éva l. Lauter Éva, S.

Sade, Donatin Alphonse François de, márki 223

Sadoul, Jacques 255

Saffi, Aurelio 410

Saffi-Craufurd, Nina 410

Safran, Alexander 299

Sailly, Thomas 372

Saineanu, Lazar 192

Saint-Germain, Claude Louis Robert de, gr. 331

Saint-Just, Louis-Antoine-Léon de 151

Sajti Enikő, A. 45, 188

Salamon (Árpád-ház), m. k. (1063-1074) 48, 302

Salamon Ferenc 17, 179

Salazar-y-Frias, Alonso de, inkvizítor 402

Salentiny, Fernand 31

Salisbury János 304

Salisbury, Robert Arthur Talbot, Lord 329

Salles, Catherine 223

Sallmann, Jean-Michel 296

Sallustius 403

Salo, Vello 164

Sambin, Paolo 165

Sanchez, Thomas 211, 344

Sand, George 330

Sándor Klára 53

Sándor Pál 340

Sandor, Anastasie 202

Sándor, I. (Holstein-Gottorp-Romanov), or. c. (1801-1825) 256

Sándor, II. (Holstein-Gottorp-Romanov), or. c. (1855-1881) 256, 258, 259, 266, 329, 336

Sándor, III. (Holstein-Gottorp-Romanov), or. c. (1881-1894) 258, 329, 336

Sándor, III. (Rolando Bandinelli), pápa (1159-1181) 55,

Sándor, VI. (Rodrigo de Borgia), pápa (1492-1503) 138

Sandrart, Jacob 374

Sanjek, Franjo 405

Sántha György 191

Saphir, Moritz Gottlieb 407

Sápi Vilmos 243

Sappho 223

Sarbak Gábor 243

Sárkány Ambrus 308

Sárközy István 287

Sárközy Péter 164

Sarlós Béla 340

Sarmiento de Gamboa 31

Sarolta, Géza fejedelem felesége 399

Sartori, Antonio 165

Sartori, Carlo 357

Sartre, Jean-Paul 96

Sartre, Maurice 223

Sas Andor 299

Sasfi Csaba 289

Sasso, Gennaro 22

Sauer, Wolfgang 288

Savile, George Sir 362

Savonarola, Girolamo 211

Savoyai Jenő 367

Sawbridge, John 362

Scalimoli da Castellana, Andrea 211

Scéve, Maurice 166

Schama, Simon 354

Schapiro, Leonard B. 288

Schedel, Hartman 394

Schedius Lajos 287

Schelling, Friedrich Wilhelm 334

Schepper, Cornelius 394

Schierendorf, Schierl von 407

Schiffer Pál, ifj. 66

Schiller Bódog 286

Schlauch Lőrinc 277/5

Schlegel, Friedrich 64

Schlesinger, Arthur M. 187

Schlett István 78

Schlieffen, Alfred von 329

Schmerling, Anton von 204, 233, 407, 411, 412

Schmidegg Kálmán, gróf 196

Schmitt, Carl 334

Schmitt, Jean-Claude 13, 177

Schnitzler, Lucas 374

Schorske, Carl 350

Schönemann, C. T. Gottlob 287

Schönholz, Friedrich Anton von 407

Schönwetters, Johann B. 374

Schramm, Percy Ernst 49, 180, 182, 303, 406

Schreiber, Georg 2

Schultz, Alwin 130

Schumpeter, Joseph A. 97/4, 185

Schuselka, Franz 407

Schuster, Hans-Werner 104

Schwartner Márton 175, 287

Schwarz Gottfried 48

Schwarzenberg, Felix, hg. 119, 203, 336, 342

Schwarzenberg, Karl, hg. 408

Schwenckfeld, Kaspar von 167

Scialoja, Vittorio 255

Scitovszky János 408

Scottus, Michael 61

Scotus, Dominicus 211

Scribner, Bob 405

Scriven, Michael 285

Scserbatov, Alekszandr P. 203

Scsukin, Borisz V. 262

Searle, John 285

Sebbi 238

Sebes Dénes 272

Sebesi János 272

Sebestyén Gyula 277/6

Sebestyén Károly, Cs. 276

Sebestyén Pál 120

Sebők Ferenc 7, 23, 35, 75, 188, 248, 286

Seeckt, Hans von 98

Seipel, Ignaz 235

Seláf Levente 405

Seneca, Lucius Annaeus 379

Senyk, Sophia 164

Sennyei Pál, br. 411, 412

Sennyei Pongrác 179, 372

Seper, Franjo 162

Serfőző Lajos 188

Serlin, Wilhelm 374

Sesztov, Lev 257, 258

Seton-Watson, Hugh 231, 256

Seton-Watson, Robert W. 231, 233, 338

Severu, Axente Ioan 191, 202

Shelburne (William Petty), Lord 362

Shelley, Percy Bysshe 334

Sherwood, Peter 231

Sherwood, Robert E. 345

Shklar, Judith 379

Shvoy Kálmán 83

Si 31

Siclari, Andela Dioletta 164

Sieder, Reinhard 420

Siegler Géza 40, 82

Sierpowska, Anna 401

Sieyčs, Emmanuel Joseph 379

Sigal, Pierre André 137

Sighere 238

Silagi, Gabriel 94, 243, 250

Silberman, Felix 349

Silone, Ignazio 144

Silvers, Robert 415

Sima, Horia 153

Simándi István 211

Simeon, Szent, Új Teológus 159

Simiaud, François 49

Simnel, Lambert 360

Simon Györgyi 275

Simon, Jules 237

Simonffy József 191

Simons, Walter 38

incai, Gheorge 192, 277/5

Sinka István 72

Sinkó Ervin 20

Sinkovics István 286

Sinor Dénes 74

Sion, Gheorghe 277/5

Sipos Gábor 243, 277/2

Sirokay Zoltán 343

Sisák Gábor 229, 400

Sisman János, tirnovói c. 394

Sismondi, Jean Charles Léonard Simonde de 103/2

Sivori, Franco 372

Sixtus, V. (Felice Peretti), pápa (1585-1590) 211

Skerlecz István 338

Skinner, Quentin 285, 379

Skrabek, Jan 404

Slachta Margit 83

Slansky, Rudolf 145

Slavici, Ion 419

Smahel, Franti_ek 405

Smith, Adam 64, 97/1, 97/4, 362, 370, 379

Smith, Joshua Toulmin 410

Smout, Christopher 294, 368

Smuts, Jan Christian 118

Snellman, Johan Wilhelm 256

Soboul, Albert 151, 341

Solé, Jacques 223

Soltész Elemér 343

Solymosi László 75, 158, 175, 243, 253

Sombori László 372

Somercote-i Lőrinc 248

Somogyi Ambrus 372

Somogyi Ferenc 79

Somogyi István 283/1

Somogyi Zoltán 243

Somorjai Ádám 164

Somssich Pál 119, 411, 412

Sonkoly Attila 190

Sonkoly Gábor 413

Sonnet, Martine 296

Soós Edit 76

Soós Gábor 237, 357, 420

Soós Imre 243

Soós István 287, 341

Soós Katalin 188

Sorel, Albert 331

Sorokin, Pitirim A. 297

Sőtér István 78

Soult, Nicolas Jean de Dieu, hg. 330

Southern, William 243

Spalatoi Tamás 305

Spee, Friedrich 402

Spencer, Herbert 256

Spidlik, Tomas 164

Spiegel, Gabrielle M. 354

Spinoza, Baruch 353, 379

Spiru, Naku 145

Sprandel, Rolf 171

Sprentporten, Göran Magnus 256

Sproxton, Charles 207

Srazimir, vidini despota 394

Sroka, Stanisaw 178, 241, 307

Srsan, Stjepan 190

Stabius, Johannes 394

Staël, Madame de 334

Stalnaker, Robert 285

Stancaro, Francesco 167

Stanescu, Eugen 275

Stanford, Michael 392

Stankovi, Jovan 119

Stanley, Henry 334

Starevi, Ante 338

Starmüller Géza 276

Stauffenberg, Johann von 374

Steckel, Richard 346

Stefanovi von Volivo, Jovan 119

Stein Miksa 191, 193

Stein, Lorenz 103/2

Steiner Kálmán 82

Stejn, Borisz 98

Stephan Valér 82

Stepun, Fedor 144

Sternberg, Adalbert, gr. 342

Sternhell, Zeev 237

Stifter, Albert 407

Stock, Brian 405

Stone, Lawrence 354

Stourzh, Gerald 235

Strassburg, Paul 68

Stratimirovi, Djordje 119, 233

Strauss, Leo 379

Strayer, Joseph R. 384

Street, Brian V. 405

Strossmayer, Josip Djuraj 329, 338

Stuart, Dudley, Lord 410

Stuart, John l. Bute, Lord

Stubbs, William 360

Stuller Ferenc 196

Sturdy, David 182

Sturdza, Mihail 192, 203

Stürgkh, Karl, gr. 338

Stürmer, Michael 255

Suarez, Franciscus 211

Suda, Zdenjek 6

Sue, Eugene 408

Suky László 277/5

Sulowski, Zygmunt 164

Sully, Maximilien de Béthune, br. 363

Sulyok Hedvig 389, 398

Sulyok Vince 74

Sumitomo (Fujiwara) 57

Sumption, Jonathan 417

Supilo, Frano 338

_upljikac, Stevan 119

Surján László 150

Sutcliffe, Anthony 420

Süle Andrea, R. 127

Süle Tamás 190

Sümegi József 2

Swanson, John C. 349

Swantopolk, danzigi hg. 397

Sweeney, James Ross 94, 243, 246, 247, 248, 250, 251

Sweezy, Paul A. 97/3

Swift, Jonathan 103/1, 368

Sz. Galántai Erzsébet l Galántai Erzsébet, Sz.

Szabad György 228/1, 280, 293

Szabó Ágnes 8, 10

Szabó Bálint 65

Szabó Dezső 64, 72, 86, 355

Szabó Ferenc 164

Szabó Gábor 289

Szabó György 242

Szabó István 158, 243, 283/1, 286, 293, 382

Szabó János Győző 243

Szabó János, B. 371

Szabó Kálmán 130

Szabó Károly (XIX. sz.) 269, 270, 276, 277/5

Szabó Károly (XX. sz.) 120

Szabó László 26

Szabó László, Cs. 64, 74

Szabó Lőrinc 72, 74

Szabó Máté 41

Szabó Miklós 56, 72, 126

Szabó P. Csaba 3, 12, 32, 109

Szabó Pál 72

Szabó T. Attila 104, 275, 276

Szabó Zoltán 72, 74

Szabolcs Ottó 293

Szádeczky K. Gyula 277/6

Szádeczky Lajos 270

Szádeczky-Kardoss Tibor 228/5

Szakály Ferenc 5, 234, 243

Szakasits Árpád 83, 118

Szalai Ferenc 105

Szalai Sándor 118, 231

Szalárdi János 373

Szálasi Ferenc 48, 82

Szalatnai Rezső 120

Szalay László 17, 78, 103/2

Szalkai Balázs 394

Szalkai László, esztergomi érsek 308

Szamarin, Jurij F. 229, 230

Szamosközy István 179, 372

Szamota István 130

Szamuely László 264

Szántó Imre 25

Szántó István 372

Szántó Konrád 243

Szántó Miklós 74

Szarka László 127

Szász Géza 300, 364

Szász József 277/10

Szász Judit Anna 104

Szász Károly 199

Szász Zoltán 122, 228/4, 272

Szatmári Pap Mihály 277/5

Szaturdzsi Mehmed 179

Szavinkov, Borisz V. 255

Szczur, Stanisaw 240

Széchenyi István, gr. 64, 78, 200, 206, 207, 340, 378, 407, 410, 411

Széchenyi Simon 54

Széchy György 209

Széchy Mária 208

Szécsen Antal 407

Szécsi Gábor 224

Szegedi János 251

Szegedi Kiss István 371

Szegedy-Maszák Aladár 118

Szegfű László 52/4, 75, 243, 303

Székács József 338

Székely Artúr 84

Székely György 23, 243

Székely István 269

Székely László 118

Székely Mózes 100, 179, 371

Székely Zoltán 268, 277/6

Szekfű Gyula 19, 24, 56, 59, 243, 286, 293, 376

Szelényi Iván 353

Szelepcsényi György 208, 375

Szeles János 270

Szelim, I., Vad (Oszmán), tör. sz. (1512-1520) 23, 217

Széll Kálmán 342

Szemere Bertalan 196, 205, 338, 407

Szemere Pál 287

Szénási Sándor 149

Szenci Fördős Lajos 408

Szenci Molnár Albert 43

Szenczei László 118

Szenczi Miklós 231

Szende Katalin 131, 171, 186, 377

Szende Pál 29

Szende Tamás 143

Szendi Péter 206

Szendrei Janka 243

Szendrey István 243

Szendrey Zsigmond 276

Szente Imre 74

Szentirmai Judit 276

Szentirmai, Alexander 243

Szent-Iványi Károly 191

Szentiványi Márton 251

Szentiványi Vince 411, 412

Szentkirályi Mór 411

Szentmártoni Kálmán 271

Szentpétery Imre 293

Szepesi Jakab 178

Szepsi Laczkó Máté 179

Szerb Antal 94

Szerebjakova, Galina J. 70

Szerelmey Miklós 200

Szergij, Szent, Radonyezsi 159

Szigeti Kilián 243

Szilágyi Ákos 149, 264

Szilágyi Dezső 338

Szilágyi Lóránd 251, 286

Szilágyi N. Sándor 86, 179

Szilasi László 36, 80, 93

Sziluan, Athosz-hegyi 159

Szilveszter, II. (Gerbert d'Aurillac), pápa (999-1003) 48, 174

Szimonidesz Lajos 343

Szinai Miklós 349

Szinán, nagyvezér 179

Szinte Gábor 276

Szirmay Antal 287

Szirtes Andor 84

Szirtes Gábor 190

Szirtesi Zoltán 122

Szita László 190

Szívós Mihály 408

Szkobelev, Mihail D. 336

Szkoropadszkij, Pavlo 259

Szőcs Géza 56

Szokolay István 408

Szokolnyikov, Grigorij J. Brilliant 38, 70

Szókratész 220, 238

Szolovjev, Vlagyimir 149

Szolovjov, Szergej M. 229, 393

Szolzsenyicin, Alekszandr I. 70, 71

Szomszéd András 26

Szorszkij, Nil 159

Szovák Kornél 55, 75, 157, 254, 328

Szperanszkij, Mihail 256

Sztálin, Joszif V. 62, 70, 71, 97/3, 145, 146, 152, 262

Sztambolov, Stephan N. 329

Sztáray Zoltán 74

Szterényi József 226

Sztójay Döme 299

Sztolipin, Pjotr A. 258, 261, 266

Sztripszky Hiador 276

Sztruve, Pjotr B. 255, 260, 261

Szubtelnij, Oreszt 265

Szűcs Jenő 5, 180, 243, 270, 293, 353, 355, 377

Szűcs László 29

Szuhay István 179

Szuhay Péter 26

Szuhay-Havas Ervin 345

Szulejmán, I. (Hatalmas) 217, 234

Szunyogh Gáspár 210

Szúnyogh Rudolf 196

Szvjatopolk, nagyfej. 395

Szvjatoszlav Olgovics, csernyigovi fej. 396

Szvjatoszlav Vszevolodics, kijevi nagyfej. 395, 396

Szvjatoszláv, I., or. fej. (945/962-972) 265

T. Mérey Klára l. Mérey Klára, T.

Taaffe, Eduard von, gr. 329

Tabajdi Csaba 122

Tacitus 397

Tadatsune (Taira) 57

Takács Éva 26

Takács Ferenc 299

Takács István 105

Takács János 173

Takács Laura 190

Takács Péter 204

Takáts József 355

Takauji (Ashikaga) 57

Talleyrand, Charles 68

Talleyrand-Périgod, Charles Maurice de, hg. 330, 336

Tamás Ágnes 13

Tamás Gáspár Miklós 86, 124

Tamás, esztergomi érsek 307

Tamás, Szent, Aquinoi 61, 223, 379, 402

Tamási Áron 72

Tamássi György 144

Tamburini, Filippo 389

Táncsics Mihály 199, 200

Tandori Mária 236, 362, 390

Tangl, Michael 55

Tanner, Adam 402

Tar Mihály 209

Tardieu, André 99

Tardos Márton 90

Tardy Lajos 179

Tari Lőrinc 301

Tarisznyás Márton 276

Tarnai Andor 243

Tárnok Alajos 228/1

Tarr Krisztina 13

Tasner Antal 378

Tasso, Torquato 220

Tate, Robert 360

Taviani, Paolo Emilio 253

Tawney, Richard Henry 97/4

Taylor, Charles 379

Tazbir, Janusz 164

Tegzes Ferenc 190

Teke Zsuzsanna 5, 251

Telegdi Miklós 251

Telegdy János 210, 211

Telegdy Zsigmond 215

Telek János 92, 106, 108, 109

Teleki Ádám, gróf 199

Teleki József 277/5

Teleki László 287, 410

Teleki Mihály 373, 375

Teleki Pál (XVII. sz.) 37, 43

Teleki Pál (XX. sz.) 45, 272

Teleki Sámuel, gr. 277/3, 277/10

Teleki Sándor 199, 410

Tello, Julio Cesar 31

Temesvári János 371

Temesvári Pelbárt 371

Tempfi József 278

Temple, George Nugent-Temple-Grenville, Lord 362

Tencala, Carpoforo 208

Tenenti, Alberto 28

Tengri 53

Teodor, Pompiliu 279

Terentius 223

Terray, Joseph Marie, abbé 363

Tertullianus, Quintus Septimius Florens 2, 167

Teutonicus, Johannes 248

Thalheimer, August 288

Thaly Kálmán 293, 392

Thaumaturgosz, Gregoriosz 2

Theoliptosz, Filadelfiai 159

Thiele, Christoph Abraham 277/10

Thierry, Augustin 49

Thiers, Adolphe 330

Thietmar 399

Thinsz Géza 74

Thoemmes, Elizabeth 301

Thomas de Vio l. Cajetanus

Thompson, Edward Palmer 297, 370

Thomson, James 368

Thoroczkay Viktor, br. 338

Thököly Ferenc 100

Thököly Imre 375

Thugot, Johann Amadeus de Paula, br. 336

Thuküdidész 49

Thun, Franz Anton 103/1, 199

Thun, Leo, gr. 408

Thurlow, Edward, Lord 362

Thuróczy János 269, 276, 302, 371, 394, 398, 403

Thúry József 179

Thurzó György, nádor 208

Thurzó Imre 43

Tiktin, Hariton 334, 419

Tildy Zoltán 83

Tilly, Richard H. 228/5

Tímár György 190, 243

Tímár Lajos 228

Tímár Péter 52/5

Timon Ákos 48

Timur Lenk 217, 394

Tincu, Bucur 202

Tirpitz, Alfred 255

Tirts Tamás 99

Tisza István, gr. 19, 125, 337, 338, 342

Tisza Kálmán 32, 329

Tito, Joszip Broz 145

Tkacsov, Pjotr Ny. 144

Tocqueville, Charles Alexis Henri Clérel de 86, 97/4, 103/2, 354

Togliatti, Palmiro 288

Tőkéczki László 298

Tőkei Ferenc 57, 92, 106, 107, 108

Tőkés László 278

Toldalagi Mihály 68

Toldy Ferenc 17

Toletus, Franciscus 211

Tollas Tibor 74

Tolnai Gábor 17

Tolnay Károly 412

Tolsztoj, Lev 148

Tomasina Morosini 304

Tomi, Jaa 338

Tomka Béla 39, 288, 350

Tompa László 271

Tóth Ágnes 20, 44, 45, 387

Tóth Andrea 411, 412

Tóth Annamária, Cs. 367

Tóth Árpád 392

Tóth Béla 104

Tóth Endre 190, 238

Tóth Éva 253

Tóth Ferenc 132, 365, 369

Tóth István 190, 228

Tóth Kálmán 277/7

Tóth Péter 75, 81,127, 190

Tóth Sándor 187, 419

Tóth Sándor László 385

Tóth Szergej 143, 155

Tóth Tibor 228/2

Tóth Zoltán 353

Tóth Zoltán, I. 192

Touraine, Alain 49

Townson, Robert 410

Toynbee, Arnold Joseph 341

Tölcseki István 43

Tömörkény István 72

Török János 277/5

Török József 164, 243

Törzsök Erika 86

Töttösy Ernő 74

Trefort Ágost 407

Treitschke, Heinrich 103/1

Trestik, Dusan 180

Tretyakov, Szergej M. 70

Trockij, Lev Davidovics Bronstein 62, 70, 71, 146, 149, 152, 255, 263

Trócsányi Zsolt 140, 173, 280

Trubeckoj, Nyikolaj Sz. 255

Trudaine, Jean Charles Philibert 364

Trumbi, Ante 338

Tubero, Lodovico 398, 403

Tuchman, Barbara 7

Tuck, Anthony 417

Tucker, Josiah 363

Tucker, Robert C. 146

Tuhacsevszkij, Mihail Ny. 70

Tulaba, Ladas 164

Tulogdi János 277/6

Tupoljev, Andrej Ny. 70

Turgot, Anne Robert Jacques de l'Aulne, br. 331, 363, 364

Túri László 382

Tusor Péter 222

Türr István 410

Tyekvicska Árpád 26

Udvardy József 243

Ugron Ákos 272

Ugron Gábor 271

Uhland, Ludwig 375

Uhlirz, Mathilde 48

Újfalusi Németh Jenő 129, 166, 167, 218, 219

Újfalvi Imre 373

Újlaki Miklós, bosnyák k. 301

Ulászló, I. (Jagelló), m., l. k. (1440/1434-1444) 48, 394

Ulászló, I. Lokietek (Piast), l. k. (1320-1333) 240

Ulászló, II. (Jagello), m., l. k. (1490-1516) 286

Ulászló, IV. (Vasa), l. k. (1632-1648) 209

Ullmann, Walter 182, 243

Undó Márton 372

Unger Mátyás 293

Unsliht, Joszif 262

Unwin, George 360

Urbán Aladár 207, 343, 345

Urban, Karl 199, 408

Urbanitsch, Peter 231

Ürményi József 411, 412

Vaccaro, Luciano 164

Váczi Mihály 74

Váczy Péter 60, 61, 231

Vadász Sándor 151, 330, 331

Vágó József 84

Vajay Szabolcs 48, 133, 134, 135

Vajda Mihály 81, 150

Vajda Zoltán 79, 112, 125, 142, 146, 203, 359

Vajna János 118

Valensi, Lucette 213

Válentsik Ferenc 272

Valera, Diego de 245

Valéry, Paul 334

Valter Ilona 113, 243

Valuch Tibor 65, 67, 69, 388

Vámbéry Ármin 215

Vámbéry Rusztem 84, 118

Vámszer Géza 271, 276

Van Dyck, Anthonis 331

Vándor Zoltán 144

Vanoviczy János 211

Vanyó Tihamér 243

Várady Aurél 271

Várdai Ferenc 23

Várdy Béla 79, 187, 293

Vardy, Steven Béla l. Várdy Béla

Varga Beáta 169

Varga Béla 83

Varga János 228/2

Varga József 343

Varga László 74

Varga Lívia 243

Vargha Gyula 228/3

Vári András 354

Varjú Elemér 48, 130, 139

Várkonyi Ágnes, R. 185, 293, 376, 392

Varró István 84

Várszegi Asztrik 164

Vas István 74

Vasady Nagy Gyula 277/6

Vásáry István 53

Vass Csaba 122

Vass Vilmos 74

Vaszilij, II. 393

Vaszilko, tyerebovli fej. 395

Vata 174

Vauchez, André 168, 406

Vaultier, Roger 344

Vavilov, Nyikolaj 262

Vay Miklós, br. 410, 412

Vázsonyi Vilmos 3, 348

Vecseklőy József 345

Végh András 252

Végh Ferenc 210

Vehe-Glirius, Matthias 15

Vékony Gábor 105

Velich Andrea 360

Vencel (Pemysl), m., cseh k. (III.) (1301-1304/1305-1306) 48

Vencel, II. (Pemysl), cseh k. (1278-1305) 240

Venczel József 276, 277/1

Verancsics Antal 269, 276

Veres Péter 72, 84, 276

Veress László 278, 279, 280

Vergennes, Charles Gravier de, gr. 331, 365, 367

Vergerio, Pier Paolo 220

Vermes Gábor 125, 337, 338, 339

Verusio, Domenico 211

Veszprémy László 165, 249, 243, 250, 303

Veyne, Paul 97/3, 223

Viadana, Cesare 372

Vianu, Tudor 64

Vida Andrea 21

Vida Mária 243

Vidasics Ede 194, 343

Vidéky János, ifj. 200

Vierhaus, Rudolf 267

Vígh Éva 220, 221, 245

Vígh Károly 122

Viktor, IV. (Ottaviano de Moticello), ellenpápa (1159-1164) 55

Villani Frigyes 59

Villari, Pasquale 410

Villon, François 28

Villot, Jean 162

Vilmos, I. (Hohenzollern), por. k. (1861-1888) 336

Vilmos, II. (Hohenzollern), por. k. (1888-1918) 329, 335, 336

Vilmos, III. (Orániai-Nassau), Hollandia k. (1849-1890) 390

Vilmos, pécsi püspök 176

Vincze András 284

Vincze Gábor 274

Viollet-Le-Duc, Eugčne Emmanuel 414

Viracocha 31

Virágh Benedek 287, 412

Visconti, Alfonso 372

Visinszkij, Andrej J. 118, 147, 262

Viski Károly 276

Visszarion, nikeai metropolita 393

Vitányi Iván 66

Vitcu, Dumitru 189

Vitéz János 36, 394

Vitéz Mihály, vajda 371

Vitnyédi István 373, 374

Vitte, Szergej J., gr. 255, 256, 266

Vittoria, Francisco 344

Vizkelety András 249, 383

Vjacseszlav 396

Vlad Lajos 199

Vladimirescu, Tudor 192, 202, 334

Vlagyimir, I., Nagy, Szent (Ruridak), or. nagyfej. (988-1015) 169, 238, 265

Vlagyimir, II., Monomah, kijevi nagyfej. (1113-1125) 395

Vlagyimirko (Vlagyimir Volodarevics), halicsi fej. 395, 396

Vnyifatyjev, Sztyefan 393

Vocelka, Karl 373

Vodopivec, Giovanni 164

Volkov, Valerij 148

Volodar, peremisli fej. 395

Volosin, Makszimilian 149

Voltaire, François Marie Arouet 49

Vonyó Éva 190

Voraigne, Jacobus 170

Vorosilov, Kliment J. 262

Vorovszkij, Vaclav 98

Vovelle, Michel 151

Völkl, Ekkehard 104

Vörös Boldizsár 341

Vörös Károly 228/6

Vragas, Stefan 164

Vrangel, Pjotr 259

Vszevolod Msztyiszlavics, novgorodi fej. 396

Vszevolod Olgovics, csernyigovi nagyfej. 395, 396

Vukmanovics-Tempo, Svetozar 145

Vukovics Sebő 196, 338

W. Petrolay Margit l. Petrolay Margit, W.

Waitz, Georg 182

Waldapfel Eszter, V. 128, 207

Waldemar, brandenburgi őrgróf 240

Waldemar, II., Győztes (Waldemar), dán k. (1202-1241) 397

Waldersee, Alfred von 329

Waldhauser, Conrad 405

Waldmüller, Lothar 243

Wall, Ricardo 332

Wallerstein, Immanuel 97/3, 365

Walpole, Thomas Sir 361, 390

Walterskirchen, Georg Wilhelm von 407

Wandruszka, Adam 231

Wank, Solomon 350

Warbeck, Perkin 360

Ward, Paul 182

Washington, George 345

Wattenbach, Wilhelm 55

Watzl, Hermann 243

Weber, Eugene 415

Weber, Max 22, 57, 96, 97/3, 286, 341, 353, 354, 379

Wehrli, Max 383

Weiskirchner, Richard, br. 348

Wekerle Sándor 338

Welden, Ludwig, br. 342

Welf, VI., hg. 395

Wellek, René 334

Wellhöffer, Elias 374

Wellington, hg. Arthur Wellesley 236

Wellmann Imre 382

Weltner Jakab 349

Werbőczy István 287

Werder, August von, gr. 336

Werner, Szent 168

Werth Henrik 82

Wertner Mór 399

Wessel, Klaus 135

Wesselényi Anna 210

Wesselényi Ferenc, gr., nádor 208, 374

Wesselényi Kata 277/10

Wesselényi Miklós, br. 78, 197, 199, 270, 338, 340, 407

Weszprémi István 48

Weygand, Maxime 237

White, Hayden 354

White, Jessie 410

White, Linda 410

Whitman, Edmond A. 227

Wichner, Jacob 55

Widemann, Elias 208

Wiesmeyer Emil 84

Wild, Hans 371

Wilfrid püspök 238

Wilhelm Gizella, Cennerbné 375

Wilkes, John 362

Williams, Bernard 379

Willmott, Peter 97/4

Wilson, Thomas Woodrow 99, 255, 272

Winch, Peter 285

Windecke, Eberhard 394

Windisch-Grätz, Alfred hg. 119, 200, 342

Winock, Michel 237

Winter, Max 348

Wirth, Joseph 98

Witericus 239

Witkowska, Alexandra 164

Witte l. Vitte

Wittman Tibor 63, 107, 293

Wizdalek, Josef 409

Woden 238

Wohl Janka 410

Wolff, Fridericus 212

Wolin, Sheldon 379

Wollstonecraft, Mary 379

Wood, Gordon S. 354

Wulfstan 397

Wurzbach 407

Wyclif, John 2, 405

Wyplel, Johann 409

Wyrozumski, Jerzy 240

Wyvill, Christopher 362

Yoritomo (Minamoto) 57

Young, Michael 97/4

Zachar József 369

Zadravecz István 343

Zagorin, Perez 354

Zaharia, Gheorghe 4

Zakar Péter 194, 343

Zala Tamás 345

Zalányi Boldizsár 43

Zambecchi, Giuseppe 211

Zámbelly Lajos, von Bibersheim 196

Zamfir, Mihai 334

Zamjatyin, Jevgenyij 149

Zamoyski, Jan 179

Zampis, Anton 200

Zarnecki, Georg 243

Zarnowska, Anna 420

Zathureczky Emília, Cserey Jánosné 277/6

Zathureczky Gyula 94

Závada Pál 66

Závodszky Levente 251

Zay Miklós, gr. 338

Zayzon Ferenc 277/6

Zderka, Alexander 122

Zeiler, Martin 374

Zékány János 212

Zemsztov, Ilja 143

Zepeczaner Jenő 271, 273

Zetkin, Clara 288

Zeuceanu, Alexander 227

Zichy Antal 411,412

Zichy Ferenc, gr. 196

Zichy Henrik, gr. 412

Zichy Károly, gr. 228/1

Zientara, Benedykt 397, 406

Zilahi Tibor 70, 145

Zilahy Lajos 74

Zimmermann, Ludwig 255

Zimmermann, Martin 374

Zimmermann, Susan 348

Zinovjev (Grigorij J. Radomiszlszkij) 70, 98, 144

Zola, Émile 256

Zolnai Béla 334

Zolnai Gyula 130

Zolnay László 139

Zombori István 52/6

Zoszima, metropolita 393

Zrínyi Ilona 375

Zrínyi Miklós 51, 209, 211, 374

Zweig, Stefan 331

Zwingli, Ulrich 167

Zsámboki János 251

Zsdanov, Andrej A. 145, 152, 262

Zsidai Ágnes 355

Zsigmond (Luxemburg), ném.-róm. cs., m. k. (1410/1433/1387-1437)1 48, 252, 301, 394

Zsigmond, III. (Vasa), l., sv. k. (1587/1592-1632) 68, 333

Zsinka László 289

Zsófia, főhg. nő 342

Zsoldos Attila 128, 238

Zsukovszkij, Arkagyij 265

Zsurmay Ignác 199