Ungváry Krisztián Orbán zsoldjában

2016 január 25 9:45 de.541 hozzászólás

Zsoldos a férfi, a nő szajha,
szivüket el nem érhetem.
(József Attila)

Soros György szerint Orbán a Horthy Magyarországát akarja visszaállítani, és örülnünk kell, hogy ő is kimondja, amit mi például az Amerikai Népszavában már régen mondogatunk, mert Soros György hangja helyzeténél fogva messzebbre hallatszik el, mint a miénk. Én legutóbb éppen ugyanott, az Amerikai Népszavában, Az újjászülető Horthy kultusz és a zsidók című dolgozatomban még arra is fölhívtam a figyelmet, hogy az egész Horthy kultuszt néhai Antall József kezdte, Orbán csak fölkapta, mint céljainak megfelelő ideát, és továbbvitte a klerikál-nacionalizmusra, a minden másság gyűlöletére és az alattvalói magatartásra történelmileg hajlamos magyar lakosság lelkes asszisztálása mellett.  Antall látta úgy, hogy a második világháborús vereség és a szovjet megszállás a Horthy-féle úri (gentleman-like) Magyarországot „függesztette föl ideiglenesen”; a szovjet csapatok kivonulásával ránk virradó rendszerváltás tehát (folytonossági alapon) ennek a restaurálására ad lehetőséget.

(És nem arra, hogy az ország csatlakozzon végre a mainstream-hez, a főáramhoz, a világ élvonalához.)

A Horthy rezsim újjáélesztését tehát nem is Orbán találta ki, de a megvalósításához ő tudott lehetőséget teremteni minden magyarok megelégedésére. A nemzet végre önmagára talált. És Kaczinski vezetésével végre a lengyel nemzet is önmagára talált, amennyiben most helyreállítja a Piłsudski féle klerikál-nacionalista, vastagon antiszemita, félfeudális úri Lengyelországot.

Helyreáll tehát a világ rendje, mely legutóbb a két világháború között volt teljes!

Európát most úgyis lefoglalja a menekült áradat okozta válság és a dzsihádista terrorveszély, Brüsszel nem tud odafigyelni a keleti végekre: szabad a vásár!

Ebbe a „szabad a vásár” légkörbe illik bele Ungváry Krisztián legújabb könyve, az A magyar megszálló csapatok a Szovjetunióban – 1941-1944. című történetírásnak látszó dolgozat. Azért merem már itt, az elején minősíteni, mert előttem többen, legilletékesebben és leghitelesebben Krausz Tamás, ezt már megtették.

Már régebben meghozattam ide, Montrealba Krausz Tamás azonos című levéltári dokumentum gyűjteményét. Ennek ismeretében először (a címazonosság okán) azt hittem, hogy Ungváry Krausz Tamás dokumentumgyűjteményét akarja népszerűsíteni, a nagyközönség számára élvezhetőbb narratívákkal ellátni, de az első recenziók és a szerzővel készült első riportok olvastán fölszisszentem, hiszen Ungváry arra vette a bátorságot, hogy egy ellen-Krausz Tamást adjon ki az ő könyvének címét elorozva: – egy grandiózus és hazug szerecsenmosdatást. Egy munkát annak bizonyítására, hogy a Második Magyar Hadsereg, ha nem is volt hős, de bűnös semmiképp, nem bűnösebb, mint az orosz-szovjet partizánbandák, akiknek megfékezése a föladatuk volt. A módszer roppant ismerős: valamit bagatellizálni úgy a legkönnyebb, hogy bebizonyítom, nem egy gyalázat volt, hanem kettő. Schmidt Mária történész nagyasszony módszere: nem egy holokauszt volt, hanem kettő, a hitleri és a sztálini, itt Auschwitz és amit a szó jelent, amott a Gulag. Egy náci, egy bolsi – kilóra megvan.

Magyar katonák a keleti fronton 1942-ben (Fortepan).

Magyar katonák a keleti fronton 1942-ben (Fortepan).

Vártam, hogy valaki helyre teszi Ungváryt, leginkább Krausz Tamás megszólalását vártam, és nem hiába, Tamás megszólalt, „Úriember” megszállók és „jogtipró” partizánok? címmel kőkemény recenziót írt az Ungváry-kiadványról. Mint történész Krausz Tamás leginkább Ungváry önkényes és tudománytalan dokumentum- és forrásanyag kezelési módszerét szedi ízekre. Ahogy Ungvári szemelget a dokumentumok között, azt rántja elő, azt helyezi reflektorfénybe, ami az eleve hazug prekoncepciójának megfelel, az olyan, mint aki Bibliai idézetekkel akarja igazolni, hogy nincs Isten. Ami nem nagy kunszt, ha valaki ügyesen válogat.

Persze csalódtam Ungváryban, akit tisztességes történésznek gondoltam idáig, de hát úgylátszik ő is beállt a sorba, beállt Orbánhoz zsoldosnak elárulva a tudományt és a történész szakmát. Nem ő az első a sorban. Ő is Soros Györgyöt igazolja: ez a fajta történelemhamisítás a Horthy-Magyarország helyreállításának ideológiai alapját képezi, hiszen a megszálló csapatokat vitéz nagybányai Horthy Miklós ellentengernagy, országgyarapító kormányzó urunk küldte a Szovjetunióba.

Mindjárt itt tisztázzuk: nem a Szovjetunió támadta meg Magyarországot, a Horthy-Magyarország támadta meg a náci Németország csatlósaként (eufemisztikusan: szövetségeseként – bár egyremegy) a Szovjetuniót.

Kissé hátrább kell ugranunk az időben és kissé nyugatabbra is a térben, hogy tisztán lássunk, mert ez a téboly nem itt és akkor kezdődött.

A harmincas évek közepétől láthatta Európa, a humánus és demokratikus Nyugat, hogy mi történik Németországban. Minden felelős politikus olvashatta a Mein Kampf-ot, ismerhette Hitler terveit. Az első világháborút lezáró békeszerződéseknek a volt tengelyhatalmakat érintő igazságtalanságaival az egykori szövetségesek minden politikusa tisztában volt, éreztek is miatta lelkifurdalást rendesen, tudták, hogy egy revízió nemcsak a levegőben lóg, de akár jogos is lehetne. Azzal mégsem áltathatta magát senki, hogy a hitleri, lassan nácivá váló Németország egyetlen célja csak a versaillesi békeszerződés revíziója lenne. Nem olvasták a Mein Kampf-ot? Nem hallották Hitler uszító, hisztérikus szónoklatait? Nem olvasták Goebbels cikkeit, nem elemezték a beszédeit? Nem tudták, hogy mi készül? Monsieur Daladier-nek és Mister Chamberlainnek senki nem fordította le, mit jelet az, hogy Lebensraum?

Tudhatta mindenki, aki nem dugta a homokba a fejét azt is, hogy mit jelent Hitler szájából az Übermensch. Hogy a fölsőbbrendű germán fajnak élettér kell, és ezért a szláv és egyéb európai népek nagyját ki kell irtani, a maradék pedig rabszolgája lehet a német Übermenschnek. A többi árják, vagyis indogermánok: a latin népek, a hollandok, a skandinávok, és még az angolok is mint „rokonfajok” szövetségesek lehetnek; nekik joguk lesz az „Új Európában” engedelmes alattvalókként szolgálniuk a német faj egyeduralmát. A zsidó Unmensch. Nem-ember. Féreg, patkány, az írmagja is kiirtandó. Az 1935-ös nürnbergi törvények után, amikor a zsidókat faji alapon megfosztották az állampolgárságuktól, és 1938., a Kristallnacht pogromsorozata után egész Európa tudhatta, mi vár a zsidókra, ha akarta volna, csak nem akarta. Még a zsidók, maguk a német zsidók sem akarták tudomásuk venni.

Európa kapitalistái a kommunizmustól féltek, amit a Szovjetunió testesített meg számukra, nem Hitlertől. Remélték, hogy Hitler elintézi nekik a Szovjetuniót, sőt, szerencsés esetben a két totális diktatúra szépen fölfalja egymást, míg ők páholyból nézik a Nagy Mutatványt a Csatorna és a Maginot-vonal védelme mögül.

Hitler azzal kezdte, hogy a versaille-i békeszerződés túlzásait akarja korrigálni, az eredmény világégés lett, ötvenkétmillió halott, hatmillió áldozatot követelő holokauszt (a számokon kívül minden előrelátható volt!), és Európa egyre csak késlekedett, azzal ámítva magát, hogy hiszen a német egy kultúrnép, Goethe, Hölderlin, Nietsche, Kant, Beethoven, Mozart népe, hogy ez a Hitler is csak ember, amikor éppen nem visel egyenruhát, nyakkendőt is köt, és nem szopogatja a cipőfűzőjét. Nem igaz, nem volt ember. Sem emberi elmével, sem emberi pszichével nem rendelkezett.

Volt akkor is valami Thomas Mann azzal az Achtung Europa! című kiáltványával, de ki figyelt oda egy ilyen hisztérikus értelmiségire?! Thomas Mann úr maradjon a kaptafájánál, írjon szép regényeket! A fő, hogy Párizsban, Londonban, Oslóban, Brüsszelben tovább járjuk a charlestont, a foxtrottot, meg az argentin tangót, kellemes burzsoá haláltáncunkat, igyuk a pezsgőt és a whiskyt, élvezzük kifinomult, puha, nyugati dekadenciánkat, hiszen Hitler úr megígérte. Hitler úr mégiscsak egy kultúrnemzet fia, egy úriember, miért ne hihetnénk neki, főleg, amikor hinni akarunk!

Kevés olyan nagykultúrájú nép van Európában, mint a cseh, és kevés olyan nagymúltú kulturális központ, mint Prága. De ha a békénk ára Csehszlovákia, mit tegyünk? Tudomásul kell vennünk: ez a járulékos veszteség, de ezzel vége. A Szudéta-vidék talán csakugyan… talán a német élettérhez tartozik… Cseh-Morva Protektorátus, istenem… protektorátusban is lehet élni… Szlovákia meg direkt önállóságot kap! Hitler úr megmondta, hogy mást már nem akar. Hitler úr megígérte.

Ha behunyom a szemem, előttem a filmkocka: Mr. Chamberlain hajadonfőtt (haja sötét, kissé hullámos, a halántéktájon finoman őszül), hosszú, elegáns kabátban ragyogó arccal újságolja honfitársainak a nagy és boldogító eredményt: „Peace for our days!” Hitler úrral minden megbeszéltünk.

Sztálin despota volt, szörnyeteg volt, de nem hülye. Ő is látta, mire megy ki a játék. Azt is látta. hogy a német hadigépezet sokkal erősebb a szovjetnél, egy háború esetén Hitler nagyon kemény ellenfél lenne. Miért ne akart volna Hitler úrnak erős hátteret biztosítani, hogy ne kelljen szegénynek kétfrontos háborúba bonyolódnia, ha meg akar indulni, ahogy a náci induló is harsogta: „gegen Engeland”, Anglia ellen. Ezt szolgálta a Molotov-Ribbentrop paktum. A titkos záradék Lengyelország kétoldali megtámadásáról és fölosztásáról, már csak hab volt a tortán. Sztálin és szovjet vezetés a nyugat politikusaival szemben komolyan elemezte Hitler terveit, ők tudták, hogy egész Ukrajna és az orosz mezőgazdasági területek jó része is német Lebensraum, az élettér részeként, éléskamrának volt betervezve, a lakosság kiirtásra (kisebb részük rabszolgamunkára) ítélve, hát bolond lett volna nem megtenni mindent, hogy ezt a pokoli jövőt elkerülje. Ha a nyugat járulékos veszteségként beáldozta Csehszlovákiát (az egyetlen kelet-európai demokráciát), Sztálin miért ne áldozta volna be – alkalomadtán, ha Hitler mégis kelet felé indulna – a Piłsudski marsall féle klerikál-feudális, félfasiszta, kapitalista Lengyelországot?

Erről volt szó. Sztálin ugyanúgy megpróbálta Hitlert a nyugat felé fordítani, ahogy a nyugat a szovjetekre akarta uszítani a Harmadik Birodalmat. Erről, és nem arról, hogy a két totális diktatúra megegyezett, és aztán valamiért mégis egymásnak ugrott.

Fogalmazzunk csak pontosan! Nem egymásnak ugrott, hanem a náci Németország a szövetségeseivel, a megnemtámadási szerződést fölrúgva, orvul és az érvényes nemzetközi törvényeket semmibe véve, hadüzenet nélkül, megtámadta a Szovjetuniót. Függetlenül attól, hogy mindkét országban totális diktatúra volt, Németország volt az agresszor és a Szovjetunió az agresszió védekezésre kényszerített áldozata.

De miért? Miért kellett Hitlernek mégis kétfrontos háborúba bocsátkoznia a józan ész minden parancsa ellenében? Megőrült?

Igen. Megőrült. Régi mondás: akit Isten el akar veszejteni, annak elveszi az eszét.

Angliában Chamberlaint – mondhatjuk: az emberiség szerencséjére – leváltotta Churchill.

Hitler a Maginot-vonalat megkerülve (nota bene ez is előrelátható lett volna, ha valaki logikusan gondolkozik, és kiszámítja, hogy a gátlástalan nácik fütyülnek Hollandia és Belgium semlegességére, és a Blitz-Krieggel keresztülgázolnak rajtuk Franciaország felé), lerohanta Párizst, már az Arc De Triomphe alól nézett győzelmes farkasvigyorral Frau Riefenstahl kamerájába. De az angolok – Dunkerque-nél szinte az ölükben mentve át megvert hadseregüket a Csatornán – ellenálltak a németek légifölénynek, túlélték Coventryt, London terrorbombázását, nem roppantak össze az Atlanti Óceánon a német tengeralattjárók támadásaitól, Amerika már Perl Harbor előtt is ontotta a hadianyagot és a hadfölszerelést Britannia megsegítésére… vagyis: Churchill vezetésével a makacs angolok megállították a villámháború lendületét; a nyugatot Hitler nem bírta lerohanni, úgy ahogy tervezte.

Hát ezért. Ha a nyugat – pillanatnyilag – túl erős, akkor egyelőre hagyjuk őket a fenébe, és menjünk neki a gyönge Szovjetuniónak.

Ez volt az az elmebajos döntés, ami végső soron megásta Hitler sírját.

Vagyis szó sem volt arról, amire Ungváry ravaszul céloz, hogy Hitlernek valamiféle preventív háborúba kellett volna bocsátkoznia a Szovjetunió ellen, minthogy Sztálinnak esze ágában sem volt támadni; egyetlen célja volt, megúszni a háborús konfliktust Németországgal, ha csak lehet. Ungvári odáig nem mer elmenni a Horthy Magyarországát újrateremteni akaró Orbán szolgálatában, és így a Horthy kurzus morális igazolása érdekében, hogy a Szovjetunió elleni agressziót az istentelen bolsevizmus elleni szent keresztes háborúnak állítsa be, de azért a fönti két holokauszt, két egyenlő értékű totális diktatúra, az egy náci, egy Bolsi – KILÓRA MEGVAN dumánál finoman továbbmegy, mert azt azért érzékelteti, hogy a náci-német hadigépezet valamiféle magasabb rendű európaiságot képvisel a félázsiai szovjet hordákkal szemben.

Ettől eltekintve azt akarja az önkényesen válogatott dokumentumokkal igazolni, hogy itt két egyenrangú és egyenértékű totalitárius diktatúra csap össze tértől és időtől függetlenül, mintha a bolsevista, osztály-alapú ideológia és a náci, faji-alapú ideológia morálisan ugyanazon a szinten állna.

A faji alapon álló náci Németország megsemmisítő háborút folytatott, ami eo ipso magában foglalta a tudatos népirtást. Hitler célja kezdetektől a német élettér megszerzése volt a Szovjetunió területén, és az élettér megtisztítása a lakosságnak teljes vagy részleges kiirtása, a maradék rabszolgasorba hajtása által. Amit a németek és a hátországot biztosító szövetségesei, a magyarok csináltak, az a holokauszt, vagyis Auschwitz tudatos kiterjesztése volt a szovjet területekre, gázkamrák helyett kézifegyverekkel, géppuskával, aknavetőkkel, krematóriumok helyett meszesgödrökkel. Szabályos genocídium. Ezzel szemben a szovjet hadvezetés leggyalázatosabb akciója a katyni tömegmészárlás az elfogott lengyel katonatisztek, tehát hadifoglyok ellen irányult. Tisztázzuk: katonakorú férfiak ellen. Nem egy teljes nép, korra és nemre való tekintet nélkül: nők, férfiak, gyermekek, csecsemők, fiatalok és aggastyánok ellen, mint az ukrán, a belorusz és orosz falvak teljes kiirtása minden, hangsúlyozom: MINDEN lakójukkal együtt, partizánvadászat ürügyén.

Nem akarom a despota és szörnyeteg Sztálin borzalmas rendszerét mentegetni; iszonyú sok vér tapadt Sztálin és bandája kezéhez is, de ami ott történt – sajnálom, a tények beszélnek! – nem volt genocídium. A fogolytáborokban hullottak a foglyok a hidegtől, az éhínségtől, a dilettáns szovjet vezetés slendriánságától, a szervezetlenségtől. A Gulag áldozatait sem lőtték halomra, nem lökték őket a gázba; elpusztultak a hidegtől, a kemény kényszermunkától, az éhezéstől és attól, hogy a korrupt (amúgy szintén éhező) őrök ellopták a minimális ellátmányt is. A Gulag foglyai a rendszer (sokszor mondvacsinált) politikai ellenfelei, ellenségei voltak, de nem egész népek, nem „fajok” (genetikai alapon), nem nők és férfiak, a csecsemőtől az aggastyánig 1). Az osztályellenség likvidálása nem a kiirtásukat, hanem osztályhatalmuktól és vagyonuktól való megfosztásukat jelentette. Kegyetlenül. Embertelenül. Annyira, hogy sokan belepusztultak. De mindez nem keverhető össze a genocídiummal.

A partizánok nagyobbik része nem a szovjethatalmat védte, valószínű, hogy párttag sem volt: a bőrét védte, a családját, öreg szüleit, asszonyát és gyerekeit, a barátait, a földijeit; ha azt mondom, hogy a hazáját, az is annyira elvont fogalom, hogy nem biztos, hogy a tudatáig eljutott. Az ellenség patologikus kegyetlenségét, népirtó szándékát egyszerűen nap-nap után tapasztalta a megszállás első percétől kezdve, hát ösztönösen védekezett.

A katonát küldték, hatalmi szóval, paranccsal kényszerítették, a partizán önként, belső kényszertől hajtva fogott fegyvert; ezen az alapon érezhettek morális fölényt a reguláris hadsereg tagjai az önkéntes, szervezetlen bandák, a „félázsiai hordák” ellenében.

A partizánok fölbukkanása újabb ürügyül szolgált a népirtás kiterjesztésére, mert a lakosságot – akár segítette a partizánokat, akár rettegett tőlük, félve a megszállók bosszújától –, a rendfönntartók mindenképpen halomra gyilkolták a partizánok szövetségeseként.

És a reguláris hadsereg katonája úgy érezte, eljárása jogos az orvtámadó haramiákkal és az őket segítő lakossággal szemben. Azt elfelejtették, és a Horthy rendszert Orbán zsoldosaként tisztára mosó Ungváry is elfelejti, ki kezdte. Ki hatolt be másnak a hazájába. Ki ütött először, ki volt az, aki védekezve visszaütött.

Mindegy. Az Ungváry dolgozat beleillik abba az új szellemiségbe, amely Orbán Magyarországát a Horthy rendszer restaurációja érdekében elárasztja.

Tudom, Soros György alapítványait nem ő maga kezelte; kuratóriumok és kurátorok intézték segítő akcióit és adományait, melyek célja az volt, hogy a Szovjetunió fölbomlása után Kelet-Európa fölzárkózhasson a nyitott társadalmakhoz, de vajon gondol-e néha rá, hogy az ő végtelenül tiszteletreméltó filantrópiájának a sors fintora folytán mekkora szerepe volt abban, hogy Orbán pattogó kis bolhából elefánttá növekedjen.

*

1) Aki a Gulag szépirodalmi földolgozására kíváncsi, annak ajánlom A. I. Szolzsenyicin: Ivan Gyenyiszovics egy napja című remekművét.

Kertész Ákos

541 hozzászólás

 • Az egyébként kiváló elemzést lerontja, hogy Kertész Ákos úgy tűnik elfejtette az antropológiát és genetikát, mert egyébként általános iskolai tananyag, miszert: AZ EMBERISÉG EGYETLEN FAJ (Homo sapiens, bár az lenne!), NINCS KÜLÖN “NÉMET FAJ” vagy egyéb EMBERFAJOK, CSAK RASSZOK LÉTEZNEK… Az azonos fajhoz tartozó élőlények ugyanis egymással szaporodva TERMÉKENY UTÓDOKAT NEMZENEK!!! Persze a náciknak, fasisztáknak nagyon kedves az “EMBERFAJOK” elnevezésű baklövés, mert így a “fajelméletet” megalapozottnak tekinthetnék…

 • Az idő már túllépett Horthy és a Szentkorona tanos rendszer restaurálhatóságán is.

  A nyugati áldemokratikus, álnéphatalmi konstrukció is beleégett a tömegek tudatába. Annak ismerete is szépen terjed, hogy egy bűnszervezet milyen álságosságokkal (látszatok gerjesztésével) tartja fenn a felhatalmazottságának és erejének LÁTSZATÁT. Ezekkel pedig tartja kezében az irányítórendszert, az események meghatározását.

  Ezek elkerülhetetlenül hozzák magukkal az impériumi konstrukciók elerodálódását, ezzel párhuzamosan a valódi (közösségi többségi felhatalmazottságos) demokratikus (egyéni és közösségi önrendelkezéses) konstrukciókra való átalakulást. Az élőhelyek alapú élőhely fenntartó és megélhetési közösségek újraszervezését és ezek szövetségi hálójának kiépítését. A nagyobb léptékű szervezettségek működtetéséhez ezen belül az elöljáróságok hierarchikus konstrukciót.

  Mi különösen jó helyzetben vagyunk, mert a hagyományainkban őrizzük (megvalósítottság szinten) ennek receptjét. Nem csupán a struktúrát és működtetési elvet, hanem a gazdasági, megélhetés teremtési technológiákat is.

 • Nagyszerű leírás és sajnos minden szava igaz. K. Ákos KÖSZÖNÖM az igazságot keresők nevében.

 • Tudod, kedves Ákos, ezt kéne beleverni történelemórákon a nebulók fejébe..

 • Most már csak azt kéne megmagyarázni a népnek, hogy Horthy restaurálásába hogyan illik bele Putyin? Mert, ha Sztálin reinkarnációja Putyin, akkor vajon ki Obama és vajon miért nem köt szövetséget vele a nácik ellen? De, ha mégis a muszlim migránsok a nácik, akkor Orbán nem lehet Horthy, mert Horthy nem épített kerítést a nácik ellen.

 • A Horthy reprint konstrukcióhoz a Jobbikot gyártotta le a vezérkarunk.
  Aztán, mivel a váltást nem tudták a nagy (összeurópai) politikára rászinkronizálni (nem fért bele a Jobbik arculatuk EU ellenessége) és jöttek a választások, a Jobbikot kénytelenek voltak szalonképtelenné tenni, nehogy befusson a választásokon. Ehhez átfazonírozták a Hitleri náci arculatúra. Ehhez a nemzetőrségként indított Gárdából is párthadsereget csináltak.
  Ezt sem lehet már meg nem történtté tenni. A Jobbik mentetetlenül egyre fogyatkozó táború réteg párttá vált.
  Az Orbán kabinet pedig már eddig annyi félét játszott, h közben teljesen elhiteltelenedett a nép szemében. Ezt sem lehet már visszacsinálni. A Hazai imperátorok már minden arculatukban bebuktak. És hiába próbáltak újabb befuttatható arculatot gyártani.
  Európai szinten is megy a szétesés. Erre csak rágyorsít a Muszlim betelepítés második hulláma (az első a vendégmunkás akció volt).

 • jani
  2016 január 25
  12:38 du.
  Már megbocsáss, de hogy kerül ide Putyin, Obama, meg a reinkarnáció?

 • Ez mind látásközi vélemény. AZ én véleményem az, hogy a vesztes csoport, ami nem tudta behozni Gyurcsányt, az ma Orbán ellenes. Képtelenek egyesek elfogadni, hogy a magyar nép, nem kivánja már a baloldali kormányzást.
  Elég volt. 45 évig volt uralmon anno, és minden lehetősége megvolt arra, hogy valami jó is kikerüljön tőlük.
  Lehet, hogy sok hibája van a mostaninak, de ezt választotta a nép, és ezt kell szeretnie.
  Mindig, a kandai választásokat figyelem ugyanakkor. Megbukott a Konzervatív párt novemberben, most a Liberális van uralmon.
  A konzervatívok nem pocskondoirozzák köztudatban a győzteseket, néha kritizálják, ha valami nem tetszik, de maradnak békében amíg az új választás nem jön.

 • A cikkhez: érdekes és elgondolkoztató.
  De az írója jobb lenne, ha már a mának élne, és kicsit belenézne a külpolitikai helyzetbe, minden szempontból.
  A múltat mindenki a maga tapaszatalatai szerint hordozza, de be kell látni még 80 felett is, hogy ma már egészen más problémái vannak a magyaroknak és Európának.

 • Mindent ertek, kiveve azt, hogy miert kellett itt a Sorost belekeverni az egeszbe?

  Ungvary konyvet en sem olvastam. Ugyanakkor valoban meglepo, hogy pont o probalja meg relativizalni a magyar hadsereg akkori buneit.

 • Ákos bácsi… 🙂 🙂 🙂

 • Göllner András

  Kertész Ákos megint a lényeget mondta el. A Figyelőnek ezzel mi a baja, azt nem értem, de az tulajdonképpen kit is érdekel már. Csak mondja a magáét, oszt jó napot.

  A lényeg pedig az, hogy a mi nagyszerű, nagytekintélyű Horthy Miskánk hadat üzent Amerikának, Kanadának, Angliának, az Oroszoknak, és 200,000 magyar katonát küldött a vesztükbe a Don kanyarba, akik, mielőtt elfogták, vagy lemészárolták őket az oroszok, több 10,000 ártatlan Ukrán, Orosz vérét ontotta ki. Magyarország nem csak a Ruszkik ellen küzdött Horthy Miskánknak és a keresztény magyar kurzusnak köszönhetően, hanem Kanada ellen, Amerika ellen, az egész akkori demokratikus világ ellen. Ezt csinálta az ország az első világháború alatt, és megint ezt az utat járja. Semmit sem tanulunk a történelmunkből. A végén még azt is el fogjuk veszíteni amit nekünk hagytak Trianon után. Aztán majd megint csak jön a zsidókramutogatás ezért is, ugyi Géyza ????? 🙂

 • Figyelő,
  figyelmedbe ajánlanám,hogy a cikk Ungváry Krisztián seggnyalása nyomán íródott.Ha utána olvasol lehet,hogy észre veszed.A cikk írója pedig nagyon is a mának él.Ezért menekült el a Kárpát-lavórból. Neked könnyű 7000 kilométerről segédkezni a szittya fergeteg fényezgetésében.A 15.000 munkaszolgálatos levadászásának ismeretében,a 2. magyar hadsereg hős gyilkosai által.Nem találok rá magyarázatot,miért van rá szükséged. Érdemtelenül is kedvellek!

 • Figyelő ezerszer is bebizonyítja mérhetetlen osobaságát , mint a mostani hozzá röffenésével is.
  Felfoghatatlan tényleg hogy miért járatja itten le magát napról napra…

 • Göllner Bandi:
  Mindenről a nyamvatt zsidók tehetnek.
  Mohácsról , aztán Atila haláláról is, a Krakatau kitöréséről…mindenről.

 • Figyelő
  2016 január 25
  2:05 du.
  Homályosíts már fel, hogy mi a rák az a “látásközi vélemény”…

 • Ungváry biztosan nem lett Orbán s.ggnyalója, elég csak a náci emlékmű elleni kiállására gondolni.

  Az tény, hogy nem baloldali szemszögből ítéli meg a dolgokat, hanem konzervatív liberálisként. Én sem értek vele mindenben egyet, de a II. világháborús írásaiban eddig nem relativizált, hanem inkább tárgyilagos igyekezett maradni. A fenti dolgozatot nem ismerem, és nehezen tudom elhinni Krausz vádjait, hogy a források ismerete nélkül írt volna Ungváry.

 • Göllner András, nem szorul rá Ungváry az én védelmemre, de szerintem pont az ilyen fröcsögő értelmetlenségek ellen emelné fel a szavát, ami a maga tollából is árad.

  Horthy rasszista volt, de nem hülye. Azt hitte, hogy Közép-Európában vereség esetén is megmarad a német befolyás. A II. hadsereget bár helytelen célból, de nem a vesztükbe küldték. Ilyen alapon minden vesztes hadvezért mészárosnak lehetne minősíteni.

  A magyar katonák kegyetlenkedéseiről a Kádár-korban egy szót sem lehetett hallani, azzal mostanában szembesül a magyar társadalom. Ungváry még mindig jobb, mint az öreg Boross, aki szerint felháborító, hogy a civil lakosság elleni kegyetlenkedéseket magyar egyetemeken tanítani lehet!

 • Kedves Kertész Ákos barátom !
  Köszönjük ezt a kitűnő minőségű történelemdolgozatot. Kivánok számodra jó egészséget és sok erőt a jövőbeni hazánk történelmi igazság kereső munkáidhoz.
  Ami elmúlt, az történelem. A cikk elolvasása után hosszan elmerengtem hazánk történelmén, különösen a két világháború közötti időszakon. Jól tudom, hogy “Hindsight is a wonderful thing”, – ennek ellenére nagyon vágyódok olvasni egy komoly dolgozatot, valakitől / valahonnan, amibe a fő téma az lenne, hogy mit kellett volna tennie a Horthy rezsimnek ebben a világválságos években, hogy elkerűlje hazánk belesodrását történelmünk legmélyebb katasztrófájába.

 • Ungváry a könyvéről a Mancsban.

  Szerintem nem menti föl a magyarokat, és Sztálint sem démonizálja, legalábbis az interjúban. Az tényleg látszik, hogy a partizánokat inkább haszontalan politikai népségnek tekinti, mint a szovjet hivatásos hadsereg hasznos segítőinek. Ehhez nem tudok hozzászólni.

  http://magyarnarancs.hu/belpol/a-halal-infrastrukturaja-97782

 • Bármennyire is sajnálom a Magyar Tanácsköztársaság bukása miatt szenvedőket, azért én nem merném kijelenti, hogy az SZU-tól való félelem alaptalan volt abban a korban.

  Nekem ez a része Kertész Ákos írásának nehezen elfogadható. Tudjuk, hogy a bolsik permanens forradalomba akartak átmenni, de Leninnek volt annyi esze, hogy pillanatnyilag lemondjon a világ proletárjairól. Az ukránokról meg tudni lehet, hogy mennyire nem csípik az oroszokat, és a nácikról azt hitték először, hogy segítenek az önálló Ukrajnában. Lehet, hogy ott üldözték a partizánok a civileket, nem tudom.

 • hazai lámpa!

  Borosst még véletlenül se említsd egy napon Ungváryval (se) meg mással se! Nem azért mert U.K.-nak feltétlenül igaza lenne, hanem mert Borosst viszonylag normálisan gondolkodó egyedekkel, így a liberális konzervatív U.K.sem szabad vele semmilyen vonatkozásban együtt említeni. Ő gonosz, mérhetetlenül elvakult, és született Horthysta! Nem hinném, hogy az életkora tehet arról hogy annyi baromságot összehord, normális társadalomban szót sem kapna – és ha Antall nem betegszik és hal meg az ilyen Boross félék labdába sem rúghattak volna, nem hogy min.elnökök lehetnének!
  Ez is az egyik rohadt nagy tévedés, hogy a magyarok csak áldozatként szerepelnek a doni mondákkal kapcsolatban, és elképzelni sem tudták/tuk évtizedekig, hogy kegyetlenkedtek a lakossággal, loptak, gyilkoltak, erőszakoskodtak!

  És igen!Jól mondod, aki szándékosan küldi- a tények ismeretének birtokában – katonáit a vesztébe, hiszen semmi meglepő, vagy váratlan nem történt, pontosan kiszámíthatóak voltak a következmények – az igenis egy mészáros!
  A magyar társadalom valóban mostanában szembesül (kényszerül) a valósággal, bár nem hiszem, hogy Krausz Tamás előtt ezt soha senki nem írta volna le, ne tárta volna fel – de sokkal egyszerűbb volt a Boross- féle ámítás, és tudomásul nem vétele dolgoknak, mint a valószínűségnek megfelelően gondolkodni!

  Olvastam K.T. könyvét, és őszintén meglepve, és megrendülve hallgattam amikor beszélt róla a TV ben,de nem hiszem hogy Ungváry a források ismerete nélkül vonta volna le következtetéseit, legfeljebb mást mondott neki is ugyanaz a dolog – de a tény akkor is tény marad, mely nem vitatható. Többen vélik úgy, hogy a levéltárakba már eleve csak vizsgált és szűrt anyag kerülhetett, az ott található dokumentumok “erősen egy irányba mutattak” – ez is kevéssé valószínű.

  Igen, a magyar társadalomnak szava sem lehetne, ha tudomásul venné, hogy a Don kanyarhoz – bár parancsra és küldték “őket” – de valóban a magyar hadsereg rontott be, hívás nélkül! Mit is vártak?
  Írtam már azt hiszem de nem árt még egyszer: férjem egyik idős rokona édesapját a Don kanyarban veszítette el, 3 évesen – ő volt az ország első hadiárvája ( ezt vagy százszor elmondta már, valamiért büszke volt rá ) évtizedekig gyászolta, a hősök napi megemlékezéseken minden évben szavalt – pátosszal rikoltozott, énekelt, és minden porcikájával szidta a “komcsikat” – mint tette ezt azóta is egyfolytában, hiszen “nekik köszönhette, hogy apja odalett a Donnál” ! Ennyit tudott a magyar történelem akkori vonatkozásairól, apja és sorstársai szerepéről,úgy egyébként Kádár, Horn, vörös posztó volt előtte, és láthatóan nagy volt a katyvasz a fejében.stb
  Sokat gondolkodtam, hogy K.T. könyvét odaadom neki, olvasson egy kicsit, tudjon meg többet, hátha érdekli – de nem tudtam hogyan fogadja, megbántani nem akartam, nálam jóval idősebb becsületes de nagyon korlátolt, alapvetően jó lélek volt! Aztán addig törtem a fejem, míg a nyáron minden előzmény nélkül elment, és én azóta is sajnálom, hogy nem beszélgettem vele erről!
  Kertész Ákosnak igaza van – vannak tények melyek esetében nem szabad széplelkűsködni!

 • falusi

  Putyin, Obama és a reinkarnáció nagyjából (pont) úgy jön a két történész vitájához, mint “Orbán zsoldja”.

 • Pityi Palko:
  Sztálin , a bajszos MEGÜZENTE a vén tömeggyilkosnak hogy maradjon ki a Szovjetúnió elleni hadjáratból , még a végén jól is járhat. A megcsonkított országjával együtt.
  PErsze a lágyagyú “matróz” (ahogy közvetlen bűntársai nevezték a háta mögött” semmit nem értett az egészből.A baromi kemény Magyar Hírszerzés vagy minek titulálták magukat akkoriban , képtelen volt rájönni arra, hogy Sztálin valamiért kedveli a magyarokat, még az 1848.-as elzsákmányolt hadilobogókat is viszadta , nagy katonai pompa keretében.
  Azt sem tudták felfogni a hülye dzsentrik ott a Vezérkarban , hogy a románokat kuuvvául útálja a Bajszos. Merthogy jól rátörtek a Szovjetúnióra a németekkel közösen.
  Namármost ahelyett hogy az Osztrák meg más határokra sorakoztatta volna a rongyos operett-hadseregét, megtámadta az oroszokat. A hülyéje.
  Viszont később meg a románokat kezdte el kedelni a Bajszosjóska , mert azok meg kiugrottak a háborúból és felsorakoztak az oroszok mellett.
  Ígyaztán egy nagy szart kaptunk mi vissza , nem Erdélyt.
  Horthy, a hazaáruló nemzetveszejtő tömeggyilkos ezt a lehetőséget (is) elpaccolta.

 • hazai lámpa:
  nem tudsz te semmit a magyarok kegyetlenkedéseiről Csernyigov járásban.
  ( Senkit ne tévesszen meg a “járás” kifejezés , az közel nyolc Magyarországnyi terület.)
  És arról sincs halványlila fingod se, hogy miért NEM ejtettek erről szót a Varsói Szerződés idején.
  De én nem fogok erről neked magyarázni.
  Okos fiúnak tűnsz , majd felásod.
  Aztán meg le és el tagadod.

 • Chris:
  Légyszíves javítsad ki a beírásomat :
  a következőképpen :
  “….miért NEM ejtettek erről szót a Varsói szerződés idején”

  Köszi )

 • Besancon, a történészek azt szokták mondani, pl. a fent említett Ungváry is, hogy el lehetett volna húzni a hadbalépést, de megúszni nem.

  http://tenyleg.com/index.php?action=recordView&type=places&category_id=3821&id=873842

 • Pityi Palko
  2016 január 25
  6:08 du.

  Könyvet én sem ismerek a témáról, de az egy jó módszer lehet, ha összehasonítod a hasonló helyzetű országokat, pl. Lengyelo., Szlovákia, Románia. Vagy lerohanták a nácik vagy átálltak maguktól.

 • hazai lámpa

  2016 január 25
  6:49 du.

  Ezzel tökéletesen egyet lehet érteni!
  Még nekem is, a “mérhetetelen” ostobának.

 • Kertész Ákos (és mindenki) figyelmébe: Isac Deutcher “Sztalin” c. művét.

  1) Sztalin “a sátáni elvtárs” a kommunista forradalom exportjának meghirdetésével világuralomra tört, éppen úgy mint Hitler “úr” (lebesraum).
  A két diktátor árgus szemmel figyelte egymást és Hitler lépett előbb. A Szovjetúnió 1939-től (a rendszer konszolidálása után) óriási hadi-ipari fejlesztésbe fogott és ezt Hitler is jól tudta. Ha tovább várt volna Hiler, Sztalin indit támadás Nyugat Európa ellen “felszabaditandó” a proletárokat a kapitalista kizsákmányolás alól.
  Hitler “banánhéja” az amerikai F.D.Roosvelt volt.
  2) Nem relativizálva a tömeg gyilkosságokat: Az elpusztitott embereknek és családjaiknak teljesen mindegy, hogy tarkólövéssel, fagyhalálban, kiéheztetéssel (ukrán parasztok milliói!), vagy krematóriumokban, stb. pusztulnak el. Mindegyik esetben a “végeredmény” az emberi élet pusztulása.
  3) A sátáni Hitler faji-alapon (üzemszerűen) pusztitott, a nem kevésbé sátáni Sztalin politikai- (osztály-) alapon tette ugyanazt.

 • hazai lámpa:
  Semmi sem elkerülhetetlenebb annál a hadbalépésnél, amit magunk is akarunk.
  / Murphy után szabadon /

  Szaal ne fényezzed már annyira azt a régi “úri” Magyarországot.
  (Amiben -tudjuk jól- “kitántorgott Amerikába másfélmillió enberünk ” .

 • Krausz és Ungváry könyvét egyaránt elég alaposan olvastam.
  A szerzők elvi álláspontja ellentétes néhány kérdésben, pl., hogy – Krausz szerint – a háborúban Németország a rossz, a SzU pedig a jó oldalon harcolt, mig Ungváry szerint két, egyformán “a gonosz birodalmának” tekintett állam kűzdött egymással. Én a Churchillnek tulajdonított kijelentést pártolom; “ha Hitler Németországa ma megtámadná a Poklot, nem mulasztanám el, hogy holnap az alsóházban elismerésemet fejezzem ki Lucífer úr felé, és segítséget nyújtsak csapatainak”.

  Az én értelmezésemben a két könyv – a szerzők közötti kiélezett elvi és személyes vita ellenére – nem cáfolja, hanem kiegészíti egymást, Ungváry könyve a tények tekintetében számomra nagyjából és egészében alátámasztja a Krausz-féle kötetet és viszont.

  Javasolom, hogy aki érdekel, nézze meg pl. ezt az egyórás dokumentumfilmet:
  http://film.indavideo.hu/video/f_doni_tukor
  A film témája csak a Don vidéket egykor megszálló, és nem a teljes, kb. félmillió négyzetkilométeres területet megszállt magyar katonai erők tevékenységéről való orosz emlékezes, de azért érdekes.

  Végül sajnálattal kell tájékoztatnom pl. Tropát, Figyelőt és még néhány társukat, hogy a témát illetőn részletesebb vitába nem megyek bele, nem akarom őket meggyőzni. Nem tudok rá időt szakítani, ugyanis a berlini Zoo nemrég megbízott, hogy két öszvérüket tanítsam meg az irracionáls függvények integrálására, s ez utóbbit sokkal több sikerrel kecsegtető feladatnak érzem, mint az említett hölgyek és urak bármiről is történő meggyőzésének megkísérelését. 🙂 :-:

 • kisferi:
  ahogy így olvasom a ” relativizálásodat ” még a végén oda is eljuthatunk hogy a Horthy hadbalépése a Szovjetúnió ellen egy mélységesen emberbarát , megbecsülendő és humanitárius tett volt.
  Viszont ajánlanám becses figyelmedbe Jakovlev , a repülőgéptervező rendkívül olvasmányos kor-rajzát , középpontban persze a repülőgép-gyártással.
  Címe : ” Szárnyak Emberek ”
  Csak írd be bátran a Gugliba , meglátod mi jön fel.
  Meg is veheted , már ha van 1700 Forintod plusz postaköltség.
  Namármost ebből a könyvből kiderül az , hogy az akkori , általad csak ” Orosz katonai-ipari komplexumnak ” aposztrofált izé mekkora távolságban volt az angoltól például. Az USA hadiiparáról már nem is beszélve.
  Sztálin lószart akart megtámadni , nem a Nagyvilágot.
  Még a jappcsikkal sem bírt Halhin Gol .-nál. A finnek elleni hadjárata is majdnem katasztrófával végződött.
  Ajánlanám hogy NE OKOSKODJ .

 • kisferi
  Maradjunk Kertész Ákosnál és a tényeknél, ez a “Sztálin is megtette volna ” nem jó szöveg.
  Az alapvető tisztesség “azt követelte volna ” a magyaroktól, hogy ne üzenjenek hadat senkinek,ne áldozzanak fel egy magyar életet sem. Nem ez történt.
  Szervusztok, jó napot !

 • hazai lámpa
  2016 január 25
  6:49 du.
  Öreg. Valami vén szatír már egyszer elmondta, hogy a háborúhoz három dolog kell.. Pénz, pénz, meg pénz..
  A Szu-nak meg egyik sem volt..
  Ideológiák jártak-keltek már BC. 5OO-ban is.
  Nem említve azt, hogy Lenin et-t a németek is, az angolok is,- uram bocsá’, a franciák és az amerikaiak is támogatták..
  Ahogy Hitler elftársat is..

 • Franco , a véreskezű spanyol diktátor , aki VALÓBAN Hitlernek köszönheti a hatalmát hiszen a náci Condor Légió ott csapott először össze a Világ békeszerető népeinek pilótáival!
  ( És jól meg is haltak páran közülük )
  Tehát ennek dacára Franco ki tudta magát vonni a Második Világháborúból.
  Nem voltak idiótikus területszerző vágyai , nem voltak idiótikus nép-nemzeti elméletei , egyszerűen csak hatalomban akart maradni. És ott is mardhatott a gusztustalan rendszerével egyetemben , egészen a haláláig.
  Gyakorlatilag ez vár Magyarországra is , hála a Marcsi meg Lelszi féléknek.

 • kisferi
  2016 január 26
  3:30 de.
  Dréga egykomám kizsferi!!
  Aszongyaja tanittóur hogyteitten valamit murvára nemértő. (Én hiszek a tanittóurnak, mer marhára okos, meg teheccséges, még fügébű is tud pájinkát csinyáni!!!)
  Szal.. (Aszongyaja plébánosur hogy szeggyemneked pontyokba.)
  1.Sztalineltárs a nácieltársakat örömme fogatta, mer nekijje ejurópába – tutta- keresnivalója csak akkó, ha valamit edugnak.)
  Merhogyám 39be a ruszkiknak a katonasággya nemhogya nácikokat, demégáma törököketse tutta vóna megverni.
  Haja rohattmocsokfujjabelemkigyün amerikánusok nemküttek vóna fegyveret, hadidógokat, meg nyeranyagot, a nácikok úgymentek vóna áttal rajtuk, minda kántorunk Amálijanéni kertyin, amikó az kapállás közbe vizze ijjeszgette.
  Tod, a muszkák a Szahalinn szigetekre hajtottak a rizsevó Jappánokka szembe. Azé vót a haderejük dílkeletenn, amikó a nácikok hátbatámatták üket.
  2.
  vanbenne igasságmorzsa dejazér a zíhenhattakat, megfagyottakat vót móggyaja rokonyéknak tisztessígge etemetni. mer tod éhenhani büszkénnis lehet,embernek tünikk a koporsóba akkoris hacsak harminc kila, deakirű gumislagga mossák le a taknyát, nyálát, bélsarát, oszt belehajincsák egy gödörbe, leöntik petrólejumma oszt főgyujcsák, ottan semmiféle büszkesig, vagy vígtisztessíg nemláccik.(Ezéismond ollan szíp hosszú dicsíreteket a zehunytakró a plébánosur akkoris, haazok utósó trógerok vótak..)
  3. Naggyábú. Ezémongyák asztat, hogyha szart szarra akarnak ípítgetni, hogy orosz teknikáva kíszütt.
  Csak tenekednek, a gulág vagy uktájna hawaj vót a koncentrácijós táborokhó kípest..

 • Falusikám:
  Mindannyian tudjuk hogy a Szovjetúnió EGYÁLTALÁN nem volt “világhatalom” és tudomásunk szerint nem is állt szndékában azzá válni.
  A Második Világháború tette azzá. Mégha gazdasági értelemben nem is.
  De ezek a félkegyeműek itt mindent megpróbálnak beadni a képzetlenebbeknek , csakhogy a magyarul alig tudó Horthyt kipucolhassák aból a vérmocsokból amiben a hatalma született és befejeződött hálistennek.
  Nem véletlen hogy kb. olyan 15-17 évvel ezelőtt a küönféle náci szerveződések tudatosan küldték a “jugendjeiket” az ELTE történemtanári karjaira , hogy megmérgezzék a honi fiatalság gondolkodását a ferdítéseikkel , csúsztatásaikkal és hazudozásaikkal.
  Akkoruban “hála” a liberalizált iskolarendszernek , az egyes iskolák majdnemhogy azt tanítottak amit akartak.
  Nem véletlen hogy ezt a FIDESZ lóhalálában eltörölte törvényileg , nehogy megismétlődhessék ez a folyamat, csak most más oldalról kezdeményezve.
  Mára sajnos beérett , “szárba szökkent” a vetés. MA Magyarország fiataljainak nagyobbik része gyakorlatilag a Jobbik híve.

  A mindenkori szoci kormányok ELÉVÜLHETETLEN bűne hogy tűrték ezt !
  Holott Magyarország aláírta a II Vilhábot lezáró Békeszerződést, amiben -többek között- az áll hogy -idézem- :
  A MAGYAR ÁLLAM SOHA TÖBBÉ NEM TŰR MEG TERÜLETÉN NÁCI SZERVEZŐDÉSEKET…

 • Geyza több kommentje, és mások.

  Azért kíváncsi lennék, hogy mit mondanátok ti és Kertész Á., ha Németo. és Magyaro. mintademokrácia lett volna, mikor megtámadta a diktatórikus SZU-t? Ilyen a mai világban is van, pl. IÁ elleni háború.

  Mielőtt lenácizna valaki, természetesen tudom, hogy Hitler nem a szabadságot vitte volna a leigázott népeknek.

 • Sztálin.

  Volt genocídium Sztálin alatt, de nem rasszista, hanem politikai alapon (krími tatárok). Én is úgy tudom, hogy Sztálin nem akart az SZU-ból világhatalmat a háború előtt, mindenesetre ez utána megvalósult. Az USA a dominó elv miatt fegyveresen beavatkozott Vietnamban, Afganisztánban.

 • Geyza
  2016 január 26
  10:13 de.
  Tedd hozzá, hogy ugyanezt a mi Mikink is megtehette volna…
  (Amíg Teleki Pál élt, volt legalább egyetlen- ugyan kompromisszumkész, de -tisztességes politikus a hazai Parlamentben, ki nagyjából elmagyarázta Horthynak, homy mi, merre, meg hány kila..))

 • Horthy.

  Szerintem épp elég, hogy Horthy rasszista, soviniszta, irredenta volt és valszeg illiberális, bármit is jelentsen ez utóbbi. Szerintem aki hülyézi, az pont fölmenti a tettei következményei alól. Persze tudjuk, hogy nem volt egy IQ-bajnok, de a tanácsadói azok voltak, tehát ők még jobban felelősök a rossz döntésekért, Bethlen, Hóman, Teleki.

  Magyarország teljesen más geopolitikai helyzetben volt, mint pl. Spanyolo. Szörnyű ezt kimondani, de a térségben ott volt a zsidóknak némi esélyük a túlélésre, ahol nácibarát volt a vezetés! Ha Magyarország a kommunista diktatúra ellen lép hadba, az szerintem morálisan elfogadható lett volna. Határrevízióért valamint új területekért a mai mércével felesleges dolog és embertelen, de a kortársak többsége szerint elfogadható volt.

 • Belzebub, ügyesen kihagytad a legnagyobb vitát kiváltó tételt: szovjet partizánok.

  Krauszék szerint hős embermentők voltak, Ungváry szerint ócska politikai haszonszerzők, én így vettem le. Most melyiknek higgyünk? Nyilván ezt nem mi fogjuk itt eldönteni, de szívesen olvasnánk más történészek véleményét.

 • Falusi, én nem tudom, milyen törikönyvből tanultál, de sürgősen vegyél egy újat!

  Lenint a Luddendorf nevű német tábornok támogatta azért, hogy destabilizálja Oroszországot. A franciák meg a többiek megalakulásától támadták a vörös Oroszországot, és támogatták a fehér cári csapatokat (intervenció).

 • Geyza, milyen “vérmocsokra” gondolsz?

  Arra, hogy az antant egyedül Horthyval állt szóba, mert egyedül ő fogadta el a trianoni békét? Ez az egyetlen normális tette volt Horthynak, mert megszűnt a hadiállapot az országban. Kár, hogy számításból tette, és soha egy percig nem vette komolyan ezt a gesztust.

  A kádárista történészek közt rengeteg volt a titkos jobboldali, ez megállapítható az áradozásból, amit Szent István, az egyik legvéresebb kezű, legkatolikusabb magyar király dicséretére zengtek. Ebben semmi változás nem volt a rendszerváltás után sem.

 • Géza irja:
  1) “Horthy hadba lépése a Szovjetúnió ellen egy mélységesen emberbarát, megbecsülendő és humanitárius tett volt.”
  Nem volt humanista tett, sőt. Az “pusztán” pragmatikus és logikus lépés volt (Trianon-revizió), akkor amikor Hitler csapatainak vesztére nem sokat tettek a brit fogadó irodákban-:) Horthy “csupán” rossz lóra tett (ce la vie).
  2) “…Sztálin lószart akart megtámadni…”
  Tessen utána olvasni a korabeli történelmi törekvéseknek
  3) “Ajánlanám hogy NE OKOSKODJ” Mit nem mond kelmed-:) Nem okoskodni kell, hanem okosnak kell lenni.

 • hazai lámpa:
  Fjodorov: Partizánok Élén.
  Olyan 590 – 780 Forintért megkapod NET-en , plusz postakőlcség.
  Alapmű !
  Semmi emelkedettség , csakis a háború realizmusa egy kicsit döcögős , de azért olvasmányos stílusban.

  Egy érdekes adalék, ami független minden politikától , tavaly vettem benne észre amikor 25 év után ismét elolvastam:
  Van benne egy kifejezés
  (asszem 1948-ban vagy 50-ben fordították magyarra , most nem megyek ki a könyvtáramba felásni )
  ami a következőképpen hangzik :
  ( a szövegkörnyezetet kihagyom )
  tehát : egy dolog valami más dologra HAJAZ .
  (Hasonlít ugyebár )
  EZ a kifejezés az utóbbi három évben jelent meg a magyar nyelvben…érdekes..

 • hazai lámpa:
  Had ne magyarázzam el már most sokadszorra a Horthynak köszönhető megszámlálhatatlan sok gyilkosságot mikor bevonult a kócsagtollasaival , a két világháború közötti akasztásokat , a háború alatti masszív tömeggyilkosságokat illetve azokban történt segítségadást, a csernyigoviak lemészárlását Kárpátalját , Szlovákiát , Erdélyt , Szerbiát, a magyar második hadsereg vágóhídra küldését , a magyar munkaszogálatosok legyilkolását Orosz-földön,satöbbi.
  Nézz má magad utána , miért mindig nekem kell ezeket be be írogatnom ide ? Neked , NEKTEK is van két kezetek és minimum négy ujjatok , ott a kéj-bord előttetek a NET .
  Mi ebben a nehézség ?

 • Mondjuk Krausz sok újat nem mondott a könyvében, mert ezek a dokumentumok, sőt több is megvan a hadtörténeti levéltárban. Ha dokumentum gyűjtemény, akkor illett volna teljesebbé tenni. Az orosz levéltárak is hozzáférhetővé tették a dokumentumokat, ami a magyar tevékenységre vonatkozik. Sok történelmileg érdekes dokumentum van közötte. Valamivel többet lehetett volna tanulmányozni ezeket is.

 • kisferi:
  Úgy-e nem baj sajnos ha nem vitázok veled ?
  TE annyira együgyű vagy hogy még a mondataimat is a riposztodba kell írnod hogy magadelőtt lássad őket, mert félő hogy mire a fenntebb látható rövidke mondataimnak a végére jutsz nagy nehezen, elfeleded az elejét.
  Szaal pajtás nem vagy partner a vitában.
  TE nem vagy ellenfél, csak egy piszlicsáré kis ellenség.

 • Geyza, hiába fárasztod magad, ha képtelen vagy értelmezni a leírtakat.

  Ismétlem: “Szerintem épp elég, hogy Horthy rasszista, soviniszta, irredenta volt és valszeg illiberális, bármit is jelentsen ez utóbbi.” Ezekből le lehet vezetni a rossz döntéseit, amivel egymillió magyar ember halálához hozzájárult, de nem ő okozta egyedüliként!

  Az a sok fröcsögés amit összehordasz, emberileg érthető, de a tömeggyilkos nem történelmi kategória. Tessék, bíráld fölül Sztálint, ő mentette föl Horthyt a háborús bűnösség vádja alól!

 • Geyza, engem nem érdekel annyira a szovjet partizánok története, döntsék el ezt a kérdést a történészek.

  De butaságnak tartom Ungváryt ez és a Sztálin iránti véleménye miatt le Orbán-zsoldosozni. Ungváry épp legutóbb a Hóman-szobor ellen is teljes mellszélességgel kiállt. Én sem értek vele egyet mindenben, de szerintem most inkább neki van igaza.

 • Krími tatárok. (wikipédia)

  “Az 1917-es oroszországi forradalmak után 1917. december 26-án a Noman Çelebicihant és Cafer Seydamett is magában foglaló új elit kikiáltotta az iszlám világ első köztársaságát, a Krími Népköztársaságot. Azonban ez egy rövid életű ország volt, melyet a bolsevikok 1918. januárjában meg is döntöttek.

  ….

  A krími tatárok aránya Krímben 1939-ben.
  Az orosz polgárháború során Kun Bélára bízták a Krím-félszigeten a bolsevik uralom megszilárdítását. Ez elsősorban a „vörösök” által elfogott „fehér” hadifoglyok ezreinek tömeges kivégzésében (forrás például Victor Serge) és a krími tatárok elleni etnikai tisztogatásban nyilvánult meg. Két éves működése egyes becslések szerint csak a tatárok között 60 000 áldozatot követelt.[5] Az atrocitásokat Kun Béla és Zemljacska, a krími régió párttitkára kezdeményezte.[6] Működésének nyomán, mint Magyarországon is annak idején, terrorhullám söpör végig a tartományban, melynek törökök, tatárok és oroszok további ezrei estek áldozatul.

  ….

  1944. május 18-án kollektív büntetésként minden krími tatárt az Üzbég SZSZK-ban és a Szovjetunió más, távoli területein felállított speciális településekre deportáltak.[7] A krími tatárokról szóló határozat szerint az áttelepítés nagyon emberbarát eljárás. Ettől eltérnek az áldozatok memoárjaiban megtalált visszaemlékezések. Az áttelepített lakosság 46,3%-a a betegségek vagy az éhség miatt meghalt. Ezt az eseményt krími tatár nyelven Sürgünnek nevezik. Közülük jó néhányat szovjet Gulag táborokba vittek el, ahol robotolniuk kellett.[8]”

 • hazai lámpa:
  Gondoltam.
  Csak viccből írtam.

 • hazai lámpa:
  Pontosan tudom hogy Sztálin mentette meg Horthyt , te még új vagy itt ezek szerint ha nem emlékszel arra hogy hányszor beírtam ezt a tényt ide.
  Azt is leírtam többször hogy milyen alapos oka volt erre Sztálinnak , aki aljasságai ellenére egy igen gyors észjárású okos ember volt.
  Hosszútávú politikai céljai voltak ezzel az akcióval.
  De többé nem írom le , főleg neked nem.
  Okos fiúnal tűnsz , ha érdekel majd felásod.
  Ha nem érdekel akkor bakfitty.

 • hazai lámpa:
  Hát ha neked az a történelmi és levéltárakban megtalálható tény csak fröcsögés hogy imádottad kezéhez közvetlenül és közvetve mennyi vér tapad , akkor áldásom reád és szard össze magad.

 • Géza irja:
  “Úgy-e nem baj sajnos ha nem vitázok veled?” (helyesen “vitázom”).

  Nem baj sőt, okosan teszed. Igy nem égsz majd, mint az a bizonyos birodalmi gyűlés épülete Berlinben anno-:)

  (Légszi ne válaszolj, ha csak személyeskedni és gyűlölködni tudsz – érvek helyett)

 • Hazai Lámpa

  “Belzebub, ügyesen kihagytad a legnagyobb vitát kiváltó tételt: szovjet partizánok.”

  Valóban kihagytam, sőt még rengeteg egyebet is. Ha nem is mentség, de talán magyarázat, hogy egyszerű öszvér-idomító vagyok a a berlini Zoo–ban, ahol két öszvért tanítok az integrálszámítás rejtelmeire. 🙂
  Tehát sajnos, nem vagyok olyan zseniális, mint Ön, hogy egy 630 oldalas dokumntumgyűjteményt és egy 468 oldalas könyvet, vitájukat összZe tudjam foglalni 15-20 sorban.

  “Krauszék szerint hős embermentők voltak, Ungváry szerint ócska politikai haszonszerzők, én így vettem le.”

  No, tessék, már olvasni sem tudok. Én sem Krausznál nem olvastam azt a szamárságot, hogy “hős embermentők” lettek volna, sem Ungvárynál azt a marhaságot, hogy “ócska politikai haszonszerzők”. Ön feltehetőleg alaposabban elmélyült Krausz professzor és Ungváry tanár úr vitájában, és a szovjet partizánmozgalom historiogáfiájában, így nem vállalhatom, hogy az utobbiról magyarázzak Önnek. Elég nekem a két öszvért tanítani.. 🙂

 • T. Don Ovuz
  “Mondjuk Krausz sok újat nem mondott a könyvében, mert ezek a dokumentumok, sőt több is megvan a hadtörténeti levéltárban.”

  Mondani éppen mondhatjuk, csak éppen nem lenne igaz. A RÁB anyagok többsége(tehát a kötet nagy része) új feltárás, eddig se oroszul, se magyarul nem volt hozzáférhető.

  Don Ovuz
  “Ha dokumentum gyűjtemény, akkor illett volna teljesebbé tenni.”

  Egyetértek. Ám a kb. 45.000 db., egyenként sem egyoldalas RÁB jegyzőkönyvtől lehet, hogy kicsit vastag és súlyos lett volna a kötet. (Legalábbis én nem szeretek emelődarú segítségével olvasgatni.)

 • kisferi:
  olyan vagy mint a régi hülye sláger:
  ” Mindenjót Mónika, ha nem írok ne válaszoljál ”
  Csakhogy maga nem amorosó én meg nem vagyok mónika.
  Tehát válaszolok, bár nem írtál semmitsem.

 • Belzebub:
  Tényleg öszvéridomító vagy ?
  Istenem…de rég szerettem volna megismerni ennek a titokzatos és izgalmas szakmának a rejtelmeit.
  Már csak amiatt is hogy az ilyen
  Kisferi
  féle makacs nyelvtanarakat és más képződményeket megtaníthassak véges idő alatt a politikai matematika -számukra- érthetetlen , de amúgy cseppet sem bonyolult fortélyaira.

 • hazai lámpa:
  Most mit túráztatod magadat ?
  Ajánlottam egy -valóban- mértéktartó és jó müvet.
  De az téged nem érdekel.
  Akkor meg miajófenét akarsz ?
  Senki nem fog a kedvedért kilómétereket írni , csak mert neked az a célod itt hogy szanaszéjjel csesszed a topicot !

 • Belzebub
  2016 január 26
  1:41 du.
  Mondjuk úgy, nem feszegették a kérdést.
  Ki lehetett volna teríteni a dolgot már a Kádár korszakban, de a kölcsönösség jegyében agyonhallgatták mind a két oldalt. Azok ideológiai megfontolások voltak, de ennek ellenére mindenképpen akkor kellett volna szembenézni a tettekkel. Ugyanis a magyar levéltárakban is az anyag nagyobbik része megvan.
  Megértem hogy fél a sérvműtéttől, valóban hatalmas anyag. Ez nem is vitatéma, egyetértünk.

  Valahol most hazai lámpával értek egyet, bár nem mindenben. Ő az eseményeket geopolitikai tényezőkre is visszavezeti. Ez lényeges kérdés a hadba lépésnél. Félreértés ne essék, az elkövetett háborús bűnök azok bűnök.
  A második világháborúban a népirtás nem járulékos tényező volt! Erről szólt! A német élettér kiszélesítése, és a területek etnikailag történő megtisztítása, a szláv területek gyarmatosítása. Ez az alaphelyzet. Geopolitikailag a szlávok közé beékelődve fekszik az ország. Katonailag az adott időszakban csírája sincs az ellenerőnek. Politikailag meg meglengetik a területbővítési lehetőséget.
  Azt hiszem, pár mondatban lefektetve ez az alapvonal, hogy Magyarország beállt a rossz oldalra. Viszont az, hogy a rossz oldalon volt, nem kérdés.

 • hazai lámpa
  2016 január 26
  11:03 de.

  Többféléből. Tod, én még Rákosi alatt kezdtem az iskolát. Aztán a hatvanas évektől változott a történelemtanítás. Odahaza is. A nyolcvanas évektől megint. Viszont Angliában, az USA-ban, de Németországban és Argentínában is szinte állandóak voltak a történelmi tények a történelemkönyvekben. Volt szerencsém mindegyíkből tanulgatni egy keveset. Hiszed, nem, a Világ televan Európai Történelem tanszékekkel. Ott nem fél vagy egyoldalon tárgyalnak egy-egy eseményt, hanem komoly szakirodalmat ajánlanak hozzá, amit el kell olvasni ahhoz, hogy a végén a nebuló diplomát kapjon belőle.
  Tod, Lenin 2O millió aranyrubelt kapott a forradalma megszervezéséhez.
  Ezt a pénz egy Alekszandr Lvovics Parvusz, eredeti nevén Izrail Lazarevics Gelfand hajtotta fel. Talán hallottál róla, hogy a 9O5-ös sztrájkoknak, megmozdulásoknak, félkótya forradalomnak Trockij mellett ö volt a másik prominense.
  A németek – miután az oroszok megverték a török szövetségest- egyetlen lehetőséget láttak kimászni a sokfrontos harcolászásból: forradalmakat kreálni az ellenséges területeken.
  Parvusz zseni volt a pénzek felhajtásában. Pénzt hajtott fel mindenkitől, aki valamilyen formában részese lett a háborúnak. (És melyik nemzet nem volt részese?)
  Suba-subaru: a németek 12 millió aranyrubelt, az amerikaiak ötöt, a franciák és az angolok másfél-másfél milliót voltak hajlandóak áldozni, mert bár Marx tanait, a kommunista pártok erősödését ijesztőnek találták, de az üzletemberek lehetőséget láttak egy-egy forradalom utáni káosz gazdasági befektetéseiben.
  Szal, így. Leninbácsi éppen a Francia forradalmat tanulmányozta Svájcban, amikor 16-ban Parvusz felkereste.
  Hát.. röviden.

 • Belzebub, jó a kilátás onnan az elefántcsonttoronyból?

  Egyesek itt vették a bátorságot, hogy Kertész egyetlen cikke alapján rögtön áradozzanak, hogy “kiváló írás” stb.

  Én kérek elnézést, hogy a kommentelés szűkös lehetőségei között, de próbáltam a másik felet is megérteni! Ha te tudod, hogy Ungváry ócska Orbán bérenc, akkor miért nem teszed ki ezt ide nyíltan? Mit kell sumákolni meg mellébeszélni?

 • Falusi, a new-yorki zsidó bankárokat kihagytad!

  Meg a szabadkőműveseket, állítólag az egész világháború az ő művük volt. Üdvözöl téged a Bogár László!

 • Geyza
  2016 január 26
  1:00 du.

  Tudom, a németek is utálják, ha valaki Hitlert embernek tekinti! Én nem tudok leszokni erről a rossz szokásról.

  Horthy szerintem jó lett volna politikusnak, mert nem volt szemüveges bölcsész, aki meg akarja váltani a világot. Volt egy olyan konzervatív értékrendje, ami hosszú ideig segített neki elkerülni a nagyobb bajt. Arról nem ő tehet, hogy ez az értékrend nem felelt meg a modern kor kihívásainak, és a magyar nép valódi érdekeinek. Hibának tartom, hogy hiányzott belőle az empátia, és a megbánás képessége.

  Nem talált ki új ideológiát, mint Lenin vagy Hitler, hanem kitaposott ösvényre lépett, ahogy Bartus szokta mondani. Ez az ösvény a keresztény-nemzeti út, ez vitte bele a magyarságot a népirtásba. Szerintem ezért nem felelős Horthy egy személyben Magyarország háborús bűneiért.

 • Don Ovuz
  2016 január 26
  2:43 du.

  Amit a népirtásról írtál, hogy ez nem járulékos tényező, abban egyetértek, legalábbis a németek esetében. Horthyék szerintem azzal intézték el magukban a kérdést, hogy “úgyse merik megcsinálni”, már ami az életteret illeti. Hogy ti. a magyarok nem lesznek rabszolgasorba hajtva, ha a szlávok igen.

  De a harmincas évek végén már késő volt, hogy B-tervet csináljanak. Ha a huszas években Mo. egy mintademokrácia lett volna, a nagyhatalmak nyomása akkor is felmorzsolta volna az országot. De talán a német hadiipari túlteljesítések nélkül hamarabb véget ér a háború. Viszont egy nem csatlós ország nem tud menekülteket befogadni.

  Mindenképp az az eredmény jön ki, hogy egy ország sem maradt ki a térségben a háborúból, tehát az ősbűn nem a nácikkal való szövetség! Itthon az ezeréves Mo. eszméje írta fölül a józan észt kritikus helyzetekben, és megakadályozta a német függés lazítását.

 • Hazai lámpa
  “Ha te tudod, hogy Ungváry ócska Orbán bérenc, akkor miért nem teszed ki ezt ide nyíltan? Mit kell sumákolni meg mellébeszélni?”

  Ilyesmit nem írtam, sőt, még csak nem is gondoltam.(Arról meg, hogy Ön hiányzott az általános iskola első-második osztályában, így nem tanult meg olvasni, nem én tehetek.)

  Ám, hogy az Ön vágya valóra váljon, nem sumákolok, nem beszélek mellé; Ungváryról a legkevésbé sem gondolom, hogy ócska Orbán-bérenc, Önről viszont mindinkább gondolom, hogy egyáltalán nem ócska, ellenkezőleg, rafinált Orbán-bérenc.
  Remélem, elégedett.

 • Ungváry ma megszólalt, más ügyben.

  “Politikai konkurencia csak a Fidesztől jobbra van Magyarországon – vázolta a Népszavának Ungváry Krisztián. Épp emiatt a Fidesz megpróbálja meghamisítani a történelmet és olyan politikai kettős beszédre felhasználni ami eleget tesz a neonáci és a polgári köröknek is. Ezzel azonban a kormányzó párt hosszútávon a népesség “hülyülését” éri el – jelentette ki a történész. A cél nyilvánvalóan éppen az, hogy a történelmet mindenki fideszes értelmezésben ismerje meg.”

 • Belzebub, azt gondolsz rólam, amit akarsz, gondolatszabadság (még) van.

  Nem tudom, kinek van igaza, de Kertész Á. fekete-fehéren ezt írta le: “Persze csalódtam Ungváryban, akit tisztességes történésznek gondoltam idáig, de hát úgylátszik ő is beállt a sorba, beállt Orbánhoz zsoldosnak elárulva a tudományt és a történész szakmát. Nem ő az első a sorban. Ő is Soros Györgyöt igazolja: ez a fajta történelemhamisítás a Horthy-Magyarország helyreállításának ideológiai alapját képezi, hiszen a megszálló csapatokat vitéz nagybányai Horthy Miklós ellentengernagy, országgyarapító kormányzó urunk küldte a Szovjetunióba.”

  Ezt te, mint nagy erkölcsbajnok, ezzel próbáltad elintézni: “Ungváry könyve a tények tekintetében számomra nagyjából és egészében alátámasztja a Krausz-féle kötetet és viszont.”

  Az ilyen véleményalkotásra mondják, hogy nesze semmi, fogd meg jól!

 • Belzebub:
  csak kibújuk a szög a zsákból…illetve Hazailámpából.

 • Horthynak nem értékrendje volt hanem masszív tömeggyilkosságai.
  Hitlert embernek tekinteni ?
  Hát kedves Hazzay… tiszteltetem az izlését..

 • Don Ovuz:
  “Mondjuk úgy, nem feszegették a kérdést.”

  Ez valóban így volt.

  D.O:
  “Ki lehetett volna teríteni a dolgot már a Kádár korszakban,”

  Ebben azért kissé kételkedek. Legalábbis a RÁB jegyzőkönyvek 1945-től 1991-ig a Szovjetunióban teljesen hozzáférhetetlenek voltak. (Ami az egykori magyar katonai megszállás időszakából az orosz un. “hatósági irattárakban” van, még ma is teljesen hozzáférhetetlen.) Azt persze nem tudhatjuk, hogy ha anno közvetlenül Kádár kéri az anyagokat mondjuk Hruscsovtól vagy Brezsnyevtől, megkapta volna -e vagy sem valamelyik magyar levéltár, s ha netán igen, akkor milyen feltételekkel? De ez ma már csak puszta találgatás.

  D.O:
  “Ugyanis a magyar levéltárakban is az anyag nagyobbik része megvan.”

  Az 1945-48 közötti magyarországi népbírósági perek nagy része megvan részben a Fővárosi Levéltárban, részben az ÁBTL-nél.
  Hogy a csernyivogi per anyaga Magyarországon meglett volna, arról nem tudok. Tudtommal a Krausz-Varga féle dokumentumkötet előtt az orosz FSZB központi archívumában őrzött, a magyar megszállók katonai vezetésére vonatkozó NKVD/MVD és NKGB/MGB iratok is ismmeretlenek voltak Magyarországon. Hasonlóan ismeretlenek voltak a RÁB jegyzőkönyvei, sőt, azoknak egy kisebb része még ma is feltáratlan.

 • Geyza, jól van, te is állj be abba a sorba, hogy mindenki Orbán-bérenc, aki nem te vagy!

  Így kell szépen előkészíteni az országot Orbán harmincéves teljhatalmára! Elmondhatjuk, hogy Magyarországot nem csak a jobboldal teszi tönkre, hanem a változásra képtelen, a Kádár-korban szocializálódott baloldali öregek is!

  Nem haragszom rád, te nem demokratikus országban töltötted a gyermekkorodat, mint én (ti. Magyarország, kilencvenes évek). Soha nem tanultad meg, hogyan kell demokratikus vitát folytatni, ellentétben velem. Megszoktad, hogy amit a Kádár-kor egyébként példamutató értelmiségi tekintélyei kinyilatkoztatnak, azt nem szabad bírálni, mert akkor “jön a fasizmus”.

  Szóval nem haragszom, de azt nem tudom megbocsátani, hogy előtérbe tolod magad, és taposod a fiatalokat, akik neked ellentmondanak!

 • T. Hazzay úr:
  Csak nehogy rögvest elbőgjem magamat.

 • Christopher Adam

  Mondjuk abban van valami azt hiszem, hogy masszív generációs szakadék létezik Magyarországon. Döbbenetes, hogy demokratikus baloldal, mint olyan, mennyire nem is létezik, mondjuk az én generációmban (34 éves vagyok). Vannak itt-ott még PM-esek, pár LMP-s talán, de öt ujjomon tudom megszámolni, hogy hányan vannak még harcmincvalahány évesek, akik mondjuk szavaznának az MSZP-re, DK-ra, vagy Együttre.

  És úgy veszem észre, hogy az ellenzéki “együttműködés” pártjai már nem is próbálják megszólítani azokat, akik már 1989 körül vagy azután nőttek föl. Egyszerűen feladták és szívesen futnak neki még egy választásnak azzal, ami 2010-ben és 2014-ben sem jött be.

  Ez a tartós Fidesz/Jobbik uralom biztos receptje.

 • Chris:
  Ki fog emelkedni egy új liberális demokrata baloldal.
  Rengetegen vagyunk jelenleg, akik nem szavazunk senkire.
  Az MSZP meg DK és hasonlók kedvéért én ugyan a kisujjamat sem mozdítom többé, amúgy sem érdemes.
  Hiszek Bartuslaci megállapításaiban !
  A Jóistennek célja volt a FIDESZ-el : az hogy eltakarítsa a VALÓBAN demokratikus új párt útjából a megrothadt MSZP-t , a diktatórikus DK-t , a szerencsétlen PM-et stb.
  Lehet hogy ez sokáig fog tartani , hisz tudjuk: a társadami folyamatok lassúak.
  Dehát magunknak csináltuk a bajt , Ámerika nem fog minket megmenteni…saját magunktól !

 • Pityi Palko

  “… ennek ellenére nagyon vágyódok olvasni egy komoly dolgozatot, valakitől / valahonnan, amibe a fő téma az lenne, hogy mit kellett volna tennie a Horthy rezsimnek ebben a világválságos években, hogy elkerűlje hazánk belesodrását történelmünk legmélyebb katasztrófájába. ”

  Van egy olyan sanda erzesem, hogy Horthy a leheto legjobbat tette. Ha nem all be a sorba Hitler segget csokolgatni, felteheto, hogy az orszag fel lett volna darabolva Romania, Szlovakia es Horvatorszag kozott. A maradekot (ha lett volna) pedig legkesobb 1941-ben megszalltak volna a nemetek. Akkor viszont nem csak a videki zsidok lettek volna kiirtva, a pestiek is.

  Probalj meg emlekezni, hogy mennyire izgattak magukat az angolok Lengyelorszag sorsa miatt is, pedig meg szovetsegesek is voltak. No es milyen konnyed eleganciaval adtak at a Szudetavideket Hitlernek, es a cseheknek meg kellett erteniuk.

  Horthynak valasztania kellett ket rossz kozott. Az ilyesmi nem konnyu.
  A helyeben azt hiszem meg a legfiloszemitabb magyar is ugyanezt valasztotta volna.

 • kisferi,

  Nem voltam ott, leveltarakba sem jarok (es asszem hiaba is jarnek) de valamiert azt hiszem, hogy:

  1., Oroszorszagba azert importaltak be Lenineket az elso orosz forradalom utan, mert megbizhatoan hulyenek tartotta oket az amerikai es angol Establishment, es ugy gondoltak (helyesen) a komcsik majd szepen gyeprevagjak Oroszorszag gazdasagat, aztan bagoert el lehet hordani Oroszorszag kincseit. (Errol van egy nagyon jo, rovid kis konyvecske angolul, ha erdekel megadom az URL-jet.)

  2., Amig bizonyos szempontokbol nezve Lenin valoban megbizhatoan volt hulye, Sztalin mar nem. Sztalin annyira volt kommunista, mint en. Az o szemei elott Szent Oroszorszag Anyacska Birodalom ugye lebegett.
  Ettol viszont veszelyesse valt egyeseknek.

  3., Kellett egy masik megbizhatoan hulye proxy, akinek igazabol nem kell legyoznie Oroszorszagot, csak meggyengitenie azt annyira, hogy evtizedekig ne legyen ra gond. Tehat jott Hitler. (Ezert terelgettek Hitlert olyan nagyon kelet fele mar a 30-as evekben.)

  4., Ennek erdekeben, amerikai segedlettel mar a 30-as evek kozepetol fogva kiepitettek egy hatalmas hadiipart az Uralban.

  Es bar Hitler valoban eleg nagy baromnak bizonyult, megharapta a gazdait is, vegulis kis hijan megnyerte Nemetorszag a haborut.

 • Geyza,

  ” Franco , a véreskezű spanyol diktátor , aki VALÓBAN Hitlernek köszönheti a hatalmát hiszen a náci Condor Légió ott csapott először össze a Világ békeszerető népeinek pilótáival! ”

  Ezt ugye viccnek szantad? Mert azt nem gondolhatod komolyan, hogy barmely felelos es normalis politikus karbatett kezzel nezze, amint nemzetkozi csirkefogok felduljak a hazajat.
  No es ezek a “bekeszereto” emberek akkor es ott Spanyolorszagban halomra lovoldoztek az apacakat, a papokat is (persze elobb kicsit megkinoztak oket) aztan cellovoldet rendeztek be a templomokban. Es ez nem az egyetlen aljassag, amit elkovettek a hoseid.

  Franconak rendet kellett tennie, altalaban az ilyesmi nem nagyon megy puskaloves nelkul, ha a masik fel gyilkolaszik, kegyetlenkedik. (Ugyanugy, ahogy nem varhatjuk el manapsag Izraeltol sem hogy cvikipuszikkal gyozzek meg a molesztinokat a bekes elet elonyeirol.)

  ” Tehát ennek dacára Franco ki tudta magát vonni a Második Világháborúból. ”

  Egyreszt neki volt ra lehetosege, nem volt az utban Anglia, vagy Oroszorszag fele. Masreszt ez is azt mutatja, hogy okos, felelossegteljes ember volt, aki a hazaja erdekeit nezte elsosorban.
  Leginkabb az tetszik nekem Franco-ban, hogy amikor Hitler kikerte tole a spanyolorszagi zsidokat, o nyersen annyit valaszolt Hitlernek, hogy “Spanyolorszagban csak spanyol allampolgarok elnek.”
  Nem hiszem, hogy tul sok politikus akadt akkoriban Europaban, akinek volt ennyi ver a f_szaban.

 • hazai lámpa
  2016 január 26
  5:08 du.
  Valóban, ebben a kérdésben még egyetértek.
  Az ősbűn nem a németekkel való szövetség, nem is a hadba lépés, hanem a 100 000 civil, 25 000 hadifogoly lemészárlása, és 600 000 magyar állampolgár deportálása. Itt válik ketté a dolog a politikai lavírozás, és a bűnösség között.
  Horthy felelős, mivel mint kormányzó, az irányvonalat ő adta meg. Innen kezdve nem lehet tisztára mosni. Egy katona kormányzó lehet politikailag korlátolt, a hadsereg irányításában viszont nem. Így a bűnösségének bagatelizálása inkább szerecsenmosdatás. Hiába súrolod, barna marad.

 • .

  Remek, hibátlan esszé, kritika, egy renegát történelemhamisító történész hókusz-pókusz csaló legújabb alattomos műveletéről, a saját boldogulásáért…

  Orbanisztánnak, bizony már nagy szüksége volt erre az újabb – mostmár nemcsak Smitt, hanem – Ungvári blöffre, mert az említett Krausz Tamás dokumentum kötet érvanyaga már évek óta űberelte a Holokauszt relativizálására szánt szovjet megszállás és a Gulag regét. Jól látja Kertész Ákos, ezért volt időszerű kirukkolniuk ezzel kontra parírral… Egyébként ennek igényét már a KMH jobboldali kommentátorainál rendre tapasztalni lehetett – hát megrendelték Ungvárinál. Így már ő is előléphetett udvari történésszé, mely kitüntető cím talán megnyitotta az utat számára még a jólfizető Veritas Intézet, vagy a Terrorháza hivatalos szkriptóriumaiba is…

  Csak megjegyezném, Hogy Ungvári Krisztián apja Ungvári Rudolf még csak véletlenül sem azon az oldalon áll, ahová ez most besodródott. Vajh “krisztián” hogyan számol el az antifasiszta édesapjának..?

  Úgy összességében elmondható, hogy az ifjú Ungvári részéről is a Mephysto-szindrómát láthattuk kibontakozni.

  .

 • Belzebub
  2016 január 26
  6:23 du.

  Ki beszél itt az orosz levéltárakról? Ungváry facebookján van egy fényképsorozat, amit magyar tisztek készítettek egy nácibarát kozákról, akinek a családját a bolsevikok irtották ki. Éppen lefejez egy foglyot nekifutásból, talán kommunistát vagy zsidót. Ezeket a fényképeket a magyar állam őrizte a II. vh. vége óta.

 • Moshe Akiva
  2016 január 26
  9:46 du.

  1. Leninék már akkor ott voltak, mikor megbukott a cár, de nem ők buktatták meg. Az általad említett nyugati üzletemberek másik kezükkel valszeg azokat a nyugati politikusokat támogatták, akik intervenciót indítottak a vörösök ellen, aztán ütközőállamokat vontak az SZU köré kelet-európai államokból.

  2. Sztálin nem tett semmi mást, csak Lenint utánozta mindenben, még a terrorban és a központosításban is. Lenin volt az agy, és szerintem Sztálinnak is volt annyi esze vagy hazai tanácsadója, hogy magától kimatekozza a II. világháború esélyeit.

  3. Hitlert a német nagytőkések is éppen eléggé támogatták, nem feltétlen az amerikaiak érdekei miatt.

  4. Tényleg nagy baromnak bizonyult H., ráadásul az oroszokból világhatalmat faragott, pedig ki akarta őket irtani.

 • Geyza
  2016 január 26
  7:26 du.

  Nem gondolod ugye, hogy mentegetőzni fogok a szánalmas vádjaid ellen? Csak az egyik nyilvánvaló tévedésedet javítom ki ezért, ti. akkor már Hazzay asszonynak kéne szólítanod.

  Hitler mégis mi más lehetett volna, ördög vagy ufó? Szerintem épp elég baj, hogy torz, pszichopata lelki alkata volt, a szánalom legkisebb jele nélkül a gyengébbek iránt. A szeretőit is lelkileg kínozta.

 • Moshe Akiva
  2016 január 26
  10:05 du.

  Azért tegyük hozzá, azok a papok és apácák valszeg több generációnyi frusztrált és lelkileg megnyomorított spanyol embert neveltek ki, természetesen ez nem mentség a gyilkosságokra.

  Szerintem a spanyoloknak nem sok hasznuk volt a Franco uralomból, inkább Európának kedvezett, hogy a kommunizmus nem tudott Ny-Európában állami szintre emelkedni.

 • Don Ovuz
  2016 január 27
  12:28 de.

  Kikérem magamnak ezt a gyanúsítást, direkt félremagyarázást! én se nem bagatellizálom Horthy bűneit, se nem súrolom őt!

  Horthy rasszista volt, mert egyes zsidók neki nem tetsző viselkedését az egész népnek tulajdonította. A deportálásoknál begubózott a csigaházába, holott ügyes fellépéssel valszeg emberek tízezreit menthette volna meg. Pl. ha lassítja Endréék tempóját, főleg hogy hivatkozhatott volna arra, hogy a német lágerekben nem bírják a napi 5-6 vagonnyi embert “lepakolni”.

  Az ukrán zsidók ügyében intézkedtek: megtiltották a részvételt a tisztogatásokban, igaz csak a doni harcok idején. Azt sem hitték szerintem, hogy Hitler képes lenne az európai zsidóságot az utolsó szálig kiirtani. Inkább itt az a súlyos, mint Kamenyec-Podolszknál, hogy a “galíciáner” zsidók ügyét annyival elintézték magukban, hogy azok úgyis mind kommunisták, nem kár értük …

  Valamint: a népirtásban való részvételt Horthy nem a maga eszétől találta ki, hanem a hazai antiszemita teoretikusok sugallatára, úm. Hóman, Prohászka, Bangha stb. Ezért tartom ÉN sunyi szerecsenmosdatásnak Horthyra irányítani az össztüzet, ahelyett hogy a katolikus Magyarország antiszemitizmusát bírálnák a “bátor” barnázók.

 • Geyza
  2016 január 26
  7:50 du.

  Bolond, aki Kádár-kori lózungokkal próbálja a mai fiatalságot a baloldalhoz hajlítani.

  1. Mert már idejétmúlt, mások a konkrét problémák, mégha a lényegük hasonló is.
  2. Nem áll mögöttük a szovjet hadsereg.
  3. A mai fiatalok egy polgári demokráciával szeretnék Orbánt helyettesíteni, nem egy újabb kommunista diktatúrával.

  Ha már tiszteled Bartust, legalább pontosan idéznéd, nemcsak kimazsoláznád a te vágyaidat alátámasztó részeket! Bartus pont az MSZP-re mondja, hogy meg lehetne reformálni egy gyökeres átalakítással. Bartus azt mondja, hogy a fidesznek az lehet a küldetése, hogy a hatalommániás rendszerváltó liberális értelmiséget szorítsa ki a közélet irányításából, mert ők nem hagyják kibontakozni az új kezdeményezéseket!

 • hazai lámpa:
  Nem gondolok semmit.
  Egyszerűen csak únom már a felturbózottan rafinált relativizálásaidat, ahol csak lehet ezekre fel fogom hívni a figyelmet.

  Moshe Akiva:
  Szerintem meg egy csirkefogó gyilkos diktátor volt a Franco.
  DE nem állok le veled ezen vitázni, van annál jobb dolgom is.
  Ha neked más a meglátásod vele kapcsolatban, akkor légy vele boldog.

 • Voronyezs, Ungváry ezt mondja a Kertász Á. által kifogásolt mancs interjúban:

  “A magyar csapatok feladata az volt, hogy megteremtsék a gyilkosságokhoz szükséges infrastruktúrát. Ők szedték össze a lakóhelyükön a zsidókat, ők vezették a vesztőhelyre őket, ők készítették fel az áldozatokat arra, hogy „megfelelően” viselkedjenek.

  MN: Mit jelentett ez?

  UK: Ezerötszáz ember – körülbelül ennyit vittek egyszerre a vesztőhelyre – kivégzése nem megy egyik pillanatról a másikra, el kell juttatni őket oda, el kell érni, hogy először százasával elkülönüljenek, majd tízesével meztelenre vetkőzzenek, majd ötösével beálljanak a gödör szélére. El kell érni, hogy elfogadják a sorsukat, hogy ne álljanak ellen, ne omoljanak össze, ne próbáljanak szökni nagyobb számban. Ennek a metodikáját nem a magyarok találták ki, hanem a németektől kapták a receptet.” (A halál infrastruktúrája)

  Kétlem, hogy U. ezzel belopta volna magát Orbán szívébe …

 • Hazzay:
  ahogy így olvasom soraidat, az az érzésem alakul ki hogy kiskegyedben annyi a mások szenvedéseivel kapcsolatos “beleérző képesség” mint tehénaknában a lőpor.

 • Geyza
  2016 január 27
  7:26 de.

  Ne is gondolkodj, még megárt! Azt nem érted te se, amit Kertész Á. Ungváryval kapcsolatban. Attól, hogy egy mai magyar fiatal megpróbálja kontextusba helyezni az akkori történéseket, még nem relativizál. Nem tudok azért gyűlöletben élni, mert a családodnak rettenetes veszteségei voltak a II. világháborúban. A legtöbb, amit tehetek, hogy elítélem a bűnösöket, még ha a saját nagyszüleimről is van szó, és nem ismétlem meg a bűneikhez vezető folyamatot.

  Nem kívánhatod, hogy a nem zsidó fiatalok sátánként tekintsenek a saját rokonaikra, de belőled kinézem ezt is!

 • Hazaikám hát akkor ne használj Kádár-kori lózungokat.
  Bartus Laci írásainak a felidézgetését pedig ne kapargassad, sokkal jobban ismerem az összes írását sőt, öt magát is , mint kiskegyed az egyáltalán képzelheti.

 • Geyza
  2016 január 27
  8:13 de.

  Aki a barátaival tud csak dicsekedni, az elég szánalmas ember!

  Én sokkal jobban értem Bartust, mint te, ez az eddigi írásaid alapján nyilvánvaló, pedig én nem is ismerem személyesen. Ha kicsit is értenéd, talán nem kellett volna Bartusnak Amerikáig menekülnie, hanem itthon is szervezhetné az ellenállást. Az ilyen pancser “barátok” miatt nem tudta elviselni a sz.rzuhanyt, amit a vénasszonyosan jajgató klerikálfasiszták zúdítottak rá! Minek neki ellenség, mikor ilyen “barátai” vannak!

 • Geyza
  2016 január 27
  7:26 de.

  Érdekes, arra nem siettél fölhívni a figyelmet, mikor falusi -tévesen- kézzel, lábbal tiltakozott az ellen, hogy a Zsidó Tanácsok vezetői tudatosan küldték a halálba vidéki sorstársaikat. De hogy megnyugtassalak, én nem gondolom ezért róluk, hogy hihetetlen gonoszság hajtotta őket, “egyszerűen” hoztak egy rossz döntést.

 • Geyza
  2016 január 27
  8:07 de.

  Amennyiben nálad az az empatikus, aki CSAK a te frusztrációidat dédelgeti, akkor valóban egy gonosz, lelketlen, szívtelen perszóna vagyok.

 • Geyza
  2016 január 27
  8:13 de.

  Még jobb lenne, ha te se használnád! De te nem tudsz elszakadni a kortól, és nem veszed észre, hogy ezzel csakis a fidesz malmára hajtod a vizet!

 • Hazzay Lámpa:
  Ennél nagyobb dícséretet nem is kaphattam volna:
  Ákosbácsi Mr. Kertészhez hasonlítottál.
  Ezer köszönet érte !

  Az elcsépelt csettes szófordulatokat és közhelyeket viszont hagyd meg a nyeretlen kétéveseknek:

  “Szánalmas vagy” meg még hogy ” Akinek ilyen barátai vannak annak nem kell ellenség” továbbá azt hogy ” Pancser vagy ” stb.

  Megnyugtatlak sokkal jobban értek a NET.-es marakodáshoz tekintve hogy a magadfajta bepállott gondolkodású Horthy-fanokat már 1998 óta próbálom a magam cseppet sem bonyolult és cizellált stílusával jobb belátásra bírni, miközben ők köznevetség tárgyává válnak.
  Ne akard hogy viszonozzam a személyeskedéseidet, nem lenne az jó Neked.

 • Geyza
  2016 január 27
  9:06 de.

  Dumaszínházban lenyomnálak, hogy a füled kettéállna, ez nem vitás! Nem mintha érdekelne, mit gondolsz, de nem vagyok Horthy-fan.

  Én szemüveges bölcsész vagyok, mindkét ágról vidéki paraszt felmenőkkel. Tehát nagyon távol áll tőlem az a teniszezős, bulizós, fehér kesztyűs dzsentritípus, amit Horthy képviselt. A politikai nézeteit avíttnak gondolom, amik már a középkorban is nélkülözték a humanizmus legalapvetőbb elemeit, de ezt már föntebb írtam. Nem hallgatom el, hogy apai nagymamám nagy Horthy-rajongó volt és antiszemita, de ennek ellenére nagyon szerettem őt.

  Kertész Á. egy jó embernek látszik, minden véleménykülönbségem mellett is!

 • Geyza
  2016 január 27
  9:06 de.

  Fenyegetsz? Nem mondtam, hogy te vagy szánalmas, hanem azt, hogy a viselkedésed. Te bajod, hogy magadra vetted! Pancserozásért nem véres bosszút kéne fogadnod, hanem elgondolkodni, hogy a cizellált viselkedésed vajon eddig hozott-e konkrét hasznot? Néhány kellemes percen és a frusztrált barátaidon kívül?

  Én is megsértődhetnék, mert rászálltál a személyemre! Moshe Akivát bezzeg nem állítottad pellengérre azért, mert ő is azt írta, hogy a pesti zsidók valszeg Horthy nácibarátsága miatt maradtak életben!

 • Hazzaykám.
  Fenyegetőzés?
  Á dehogy…
  Csak baráti jószándékkal próbáltam a tudomásodra hozni azt hogy mi a szitu.
  Dumaszínházba meg más evilági úri huncutságokba pediglen nem járok, nekem dolgoznom kell.
  Tudod itt , minálunk,tanyán, nehéz a munka a földeken, sok energiát emészt.
  A röggel nem lehet tegeződni, alázattal kell megművelni.
  Csakúgy mint a Vast. Azt is addig kell ütni míg meleg.
  (Vagy amíg meg nem változtattya a nézeteit.)

  Ja.
  Harmadik téma.
  Mit értesz ” frusztráltság” alatt ?
  Mert pl. ma valóban eléggé frusztrált vagyok, nem lett jó egy mérés-sorozatom lennt a laboratóriumomban.
  Viszont kiskegyed frusztráltságára eléggé koherensen mutat rá a soha végetnemérő értelmetlen okoskodás-áradata.
  Erre magácskának miszüksége van?
  Ha viszanézem a topicokat , kiskegyedről szól már itt minden.
  Valamit kompenzálni igyekszel ezzel ?

 • Hazzai Lámpa:
  Előbbihez még:
  Akiva már valami nyolcvan vagy kilencven éves , véresen jobbos , gyerekkorában a haláltáborból megmenekült izraeli.
  Bartus is meg Ille is pont eleget tiltotta, mit rágódjak ilyen dolgokon?
  Majd ha magácska is 80-90 éves leszel, akkor átsiklok a hülyeségei felett.

 • Dumaszínház kérdés mégegyszer:
  Hazzay nagysád:
  Ezzel a Dumaszínház dumáddal lukat dumáltál a hasamba:
  Biztos vok benne hogy ott -amint fennteb írod- ” lenyomnál” engemet a nagy dumáddal.
  Csakhogy most nem vagyunk a Dumaszínházban és biztosra veszem hogy az jelenlévők tűlnyomó többsége sem jár a magyar humor lesilányításának egyik “szentélyébe” !
  ÉS ÉN SE !
  Nem fogok odamenni és elvbarátaid ( Badár meg hasonlók) között arról hőbörögni hogy de mennyivel jobb a nyugati életforma , mint a bepállott Horthyzmus.
  Ellenben TE idejársz és elárasztasz minket a nézeteidnek sűrített szószjával.
  Nem kapsz elég lehetőséget a “valós térben” hogy kiéld önmutogatási kényszeredet?
  Frusztrált vagy emiatt ?
  Ez OK de miért minket kínzol vele ?

 • hazai lámpa
  2016 január 27
  Csodálom, hogy nem rándul görcsbe az ujja a sok gépeléstől. No meg azt ahogy mindenkivel a személyeskedés felé tereli a dolgot.
  Most az, hogy amikor Jaross bemutatta a tervezetet, Horthy szabad kezet adott a kivitelezésben, nem fogja felmenteni.
  Az hogy ne tudtak volna különbséget tenni zsidó és kommunista között, nem hihető érv. Meg hogy úgy mondjam, csak az ön véleménye. A kiküldött parancsok, intézkedés tervezetek egész másról mesélnek.
  Az hogy nem a pesti zsidókkal kezdték, nem Horthyn múlott, hanem Eichmann javasolta, hogy, akkor kívülről befelé.
  Más érvet az egész litánia sorozatban nem találtam, mivel a többi személyeskedés mindig valakivel. Így már nem is érdekel a keresgélés némi tényszerű morzsa után.

 • Hazzaffyash Nagysád:
  Nem én kezdtem kiskegyeddel a személyeskedést, te voltál oly szíves és körülbelül a következőt addresszáltad nekem pár napja:
  ” Attól hogy jó szakember, még lehet egy nulla ”
  Nem szószerint idéztem, mert annyit te nem érsz meg nekem hogy most időt nem kímélve viszakeressem kis fuvallatodat,amit úgy írtál hozzám hogy előtte ÉN soha még csak hozzád se szóltam.
  Azért mert nem reagáltam egyből, nem jelenti azt hogy nem konstatáltam megjegyzésedet.
  Csakhogy engem az ilyesmi nem nagyon érdekel. Mit lehet erre mondani? Hogy “de nem is beee”..nem vagyunk óvodásak.
  Ha igy gondolod hát Istenem. Légy boldog a véleményeddel. Engem nem zavar.
  Viszont azt már nem tűröm hogy itten kilómétereken át fényezzed azt az embert aki majdnem elveszejtette Magyarországot !
  Csak azért maradhatott meg Magyarország mert Sztálin valami miatt kedvelte a magyarokat. (Szerintem különben ok nélkül.Dehát Sztálin diktátor volt nem pedig tévedhetetlen guru , olyan mint aminek kiskegyed is próbálja folyton beállítani magát.)

 • Moshe Akiva

  2016 január 26
  9:46 du.
  Azt hiszem, te látod a legjobban itt, azt a kort. Én szólni sem merek róla, mert mindjárt rámugranának.
  Átéltem azt kort, és elég jól emlékszem mindenre. Magyarországot azért foglalták el a németek, mert nem bíztak Horthyban, nem teljesitette a követelésüket. A zsidók kiírtása késett, csak a vidékieket vitték el.
  Horthynak t.i. sok zsidó barátja volt. Egyszer megismertem interneten egy ilyent. Ő olyan hálás volt Horthynak, hogy családjával elment Horthy újra temetésére,.

 • Figyelő már megint baromságokat firkál maga.
  A magyarországi zsidókérdés harminckettedik rangú problémája volt akkor már a III Birodalomnak.Különben is addigra már a javát deportálták.
  Ellenben idióta jóasszony, Horthy ki szeretett volna lépni a háborúból ezért titkos tárgyalásokat kezdeményezett az oroszokkal a kiugrás részleteiről.
  Csakhogy Horthy közvetlen környezete addigra már Hitler-bérenc nácivá vált , mindent leadtak a németeknek.
  Ezért szállták meg hirtelen Magyarországot.
  Nem tudta ?
  Akkor tessék, itt van :
  https://hu.wikipedia.org/wiki/1944-es_kiugr%C3%A1si_k%C3%ADs%C3%A9rlet
  Tájékozodjék mielőtt sokadjára lejáratja magát!

 • hazai lampa,

  Itt sajnos surun fordul elo szemelyeskedes. Ugyanakkor vannak olyanok is, akik eseteben neha nehez is eltekinteni a szemelyeskedestol. Azaz hiaba mondod el neki 10 000-szer, hogy Izrael sajat teruleten csinal amit csinal, o csak fujja a magaet valamifele allitolagos illegalis megszallasrol, mikozben total osszeteveszti a tuzoltot a gyujtogatoval.

  Tehat nem kell tulzottan mellre szivni, ha hulyeznek egy kicsit inkabb mellozni kene. 🙂
  Kulonbenis, ha ismerted az Illet, akkor tudod, hogy a jelenlegi helyzet nagyon is jo. 🙂

  Mellesleg se 80 eves, se ve’res nem vagyok. 🙂
  De az igaz, hogy jobboldali vagyok, es a komcsikat es a politikai korrektseget nem tulzottan kedvelem.
  Ugy altalaban semmilyen rablogyilkos bandat nem kedvelek, annak dacara sem, hogy megideologizaljak azt es “forradalomnak”, vagy Allah dicsosege kiterjesztesenek keresztelik el a rablogyilkos hadjarataikat.

 • Figyelo,

  Azoknak, akiknek a horthysta tortenelem a deportalasokkal kezdodik es azzal is vegzodik nehez latniuk, hogy a 2. Vilaghaborus keszulodes patthelyzetbe hozta egesz Magyarorszagot, nem csak Horthyt.

  Ezert irtam, hogy ket rossz kozott kellett valasztaniuk, ami nem volt konnyu.

  Semlegesseg eseten ugy jart volna az orszag, mint Ausztria. Es akkor csak a jo Isten tudja kit tettek volna meg Magyarorszag vezetojenek a nemetek, de kotve hinnem, hogy a legfiloszemitabb magyar lett volna az.
  Ami azt is jelentette volna, hogy a zsidok deportalasara lett volna minimum 4 evnyi ido. Nem csak 4-5 honapnyi.

  Igy tehat – es ez csak a vegeredmenyt tekintve igaz (mert nem ez volt a szandek) – az a 200 000 szerencsetlenul jart magyar fiatalember azert (is) valt aldozatta, hogy megmentse a pesti zsidosag nagyobbik reszet.
  Persze tudom, hogy ezzel sokan nem fognak egyeterteni, mert nem akarjak beismerni, hogy Horthy nelkul lehetett volna sokkal rosszabb is a vegeredmeny.

 • hazai lámpa
  2016 január 26
  3:59 du.
  A New York-i zsidó bankárok nem Hatodik Lenint, hanem a német elftársakat pénzelték.
  A new yorki Morgan bankház által kidolgozott Dawes-tervvel, amelyet a Morgan-házbeli Owen Young terve módosított, milliárdos hitelek folytak Németországba 1924-től, többnyire az USA-ból, kisebb részt Nagy-Britanniából. A hitel egy része felfújt kamatok mellett az államhoz, másrészt az iparhoz került, hogy a gazdaságot fellendítsék. Az állam a hitel némely részét infrastruktúrára fordította, a legtöbbet azonban a jóvátételre.1924.-31 Németország a Dawes és Young terv keretében 33 milliárd aranymárka hitelt vett fel az USA-tól és 36 milliárdot fizetett ki jóvátételre. A Young terv aranyban követelte a törlesztést, kölcsön fedezeteként lefoglalta a reálgazdaságot és ingatlanokat.Ennek köveztében a német gazdaság mélypontra jutott és 8 millió munkanélküli lett.
  Owen Young támogatta Roosevelt United Europian vállalkozását. A jóvátételi pénzek 3/4-t 3 Wallstreet-i bankház kezelte a Dillon, Read,and Harris; Forbes; National City Company ebből is finanszírozták az I.G.Farben létrehozását amely a német hadianyag 95 %-t állította elő.1925-ben megalakul az I.G.Farben a Rothshild ügynök Max Warburg segítségével igazgató Paul Erlich aki maga is zsidó. Standard Oil-nak ipari alkohol monopóliuma van Németországban az I.G.-n keresztül. Amerikai I.G. igazgató tanácsában Walter Teagle /Standard Oil Co.és Roosvelt barátja, Paul Warburg /FED/, Edsel Ford, John Foster Dulles/ Amerikai Pénzjegynyomda vezetője/, Charles Mitchell /a Rockefeller National City Banktól/, Carl Bosch, Herman Metz /Bank of Manhattan igazgatója .

  A jóvátétel mértékét illetően a szakértők adatai különböznek. Antony C. Sutton szerint Németország 1924. és 1931. között nagyjából 36 milliárd márka jóvátételt fizetett és kb. 33 milliárd hitelt kapott. Guido G. Preparata a hitelt 1930-ig 28 milliárd dollárra teszi,a jóvátételt pedig 10,3 milliárdra. Carrol Quigley szerint az 1924-1931. közötti hitelek összege 18,6 milliárd márka, a jóvátételt 10,5 milliárd márka volt . Minden esetben a jóvátételt messzemenően vagy teljesen hitelből finanszírozták, hogy Németország kívánatos gazdasági fejlődését megkönnyítsék.

  „Emlékezzünk arra, hogy ezt a rendszert a nemzetközi bankárok hozták létre. Más embereknek pénzének (az amerikai befektetők pénzének) kölcsönzése Németországnak, ezeknek a bankároknak nagyon nyereséges volt. Ezeknek az amerikai kölcsönöknek a segítéségével Németország újra fel tudta építeni iparát és a világ második legjobbikává tudta tenni. (…) Ezeknek a kölcsönöknek a segítségével Németország (jóvátételi-) hitelezői képesek voltak arra, hogy megfelelő áruk vagy szolgáltatások szállítása nélkül a (saját) háborús adósságaikat Angliának és az Egyesült Államoknak megfizessék. A deviza államkötvények formájában került Németországba, aztán jóvátételként tovább Olaszországba, Franciaországba és Nagy-Britanniába, és végül a háborús adósságok visszafizetéseképpen az Egyesült Államokba.

  Onnan aztán, további kamatteherrel, ismét Németországba irányították – és így tovább.„Ami a rendszerben a gond egyedül az volt, hogy a) összedőlne, ha az Egyesült Államok megszűnne hitelezni, és b) hogy a köztes időben az adósságot csak az egyik számláról a másodikra tolnák , de senki se kerül valójában közelebb a fizetőképességhez . Ezáltal igazából semmi sem volt szabályozott, de a nemzetközi bankárok a mennyben érezték magukat a díjak és jutalékok tartós bevételétől.”
  Ugyanakkor meg kell jegyezni, hogy a finanszírozók időnként levették a bankárkalapjukat és helyette új kalapokat vettek fel – államférfiakként. Államférfiként dolgozták ki a Dawes- és a Young-tervet, hogy a jóvátételi fizetések „problémáját” megoldják, és bankánként helyezték ki a hiteleket.
  Téged a kenyeresjány csókoltat.

 • falusi,

  Olvasd el legyszives ezt a rovid konyvet. Ebbol kiderul, hogy azon new-yorki “zsido” bankarokbol csak nehany volt zsido. Tobbseguk kereszteny amerikai.

  http://reformed-theology.org/html/books/bolshevik_revolution/index.html

 • M Akivagy ! 6,55

  Igazad van;Ha nagymamának áramszedője volna, ő lenne a villamos.

  Gratulálok 😀

 • Krisz !

  Kérlek olvasd el Moshe Akivagy/6,25 Hazai Lámpához intézett kommentjéből ezt a mondatot:
  .

  “Különben is, ha ismered az Illét, akkor tudod, hogy a jelenlegi helyzet nagyon is jó.”

  .
  Azt hiszem, ez a “dicséret” – ti. a KMH felé – valójában felér egy nagyon súlyos kritikával.
  Egy nagy ember mondta pár évtizeddel ez előtt:
  “Ha ellenségeid dicsérnek, nézd meg gyorsan, hol hibáztál !”

 • Don Ovuz 12,28! + HaLám!

  Horthy ellentengernagy nem csupán a kormányzóúrőfőméltósága “tiszteletreméltó” képében tetszelgett és parádézott, hanem előbb még az ellenforradalom (ti. így nevezte a rendszerét, ami az is volt) “f ő v e z é r e k é n t” (ennek meg, sajátmagát titulálta) vonult be a megtisztított, bűnös városba, Budapestre és a nagy történelembe. E szerepében pedig – egészen kormányzóvá avanzsáltatásáig – azon fáradozott, hogy kompenzálja azt a jogos valóságot, hogy a rendszere “győzelemre vitelében” neki, mint katonának(!) bizony (az ellenforradalmi szabadcsapatok megszervezésén túl) semmi szerep nem jutott, hogy a babért valójában a számára nem is idegen, ANTANT haderő, sőt az egész Horthy-éra alatt oly sokszor kárhoztatott “a románok” aratták le. Őt – pillanatnyilag számukra jobb nem lévén – a megszállók ráültették a király nélkül maradt ezeréves magyar trónra… Ez az állapot úgy két évig tarthatott, mígnem egy látszatparlamenti komédiával majd egy negyed századra kormányzóvá – bár ütötték volna – kenték fel…
  Eme Antant-címeres negyed évszázad alatt aztán már másról sem szólt a Magyar Királyság politikája, mint a (tulképp. általa aláírt) Trianont okozó zsidók, a kommunisták és persze (az őt trónra ültető) románok bűneiről…
  Mindehhez tegyük hozzá, hogy az ő szégyellhető terheit kompenzáló, sunyi politikáján túl, mindig is a feudális földbirtokos osztály érdekeit, az el, illetve visszacsatolásokkal is ezek visszaszerzését tartotta a figyelme célkeresztjében úgy, hogy közben persze – biztos, ami biztos – a trónra egyedül jogosult, és/mert fölszentelt – IV.Károlyt apostoli királyunkat – ő, mint “kormányzó és a legfőbb hadúr” – katonai erővel zavartatta ki a “Magyar Királyságból”… 😀

 • Belzebub 7:23 :

  5*********************************************************

 • Figyelő 2,05 és 2,37 !

  Más a TÉT Kanadában és más Magyarországon. És nem mindegy, hogy mi az…
  Ebben a nemzetállamokkal összemaszatolt Európában az a legalapvetőbb politikai tét, hogy többé ne fordulhasson elő az, hogy senkiháziak más, békés polgárokat a születésük okán emberségüktől és vagyonuktól kifosztva eltehessenek a láb alól, azt vélvén hogy nekik nekik ettől majd jobb lesz. Ennek kizárása itt a szavak szintjén sem nyert még polgárjogot. Egyesek még mindig veszik a bátorságot, hogy e lehetőségnek ma is alternatívát biztosítsanak és . n e m . z á r j á k . k i . megcsillantani, és jogot formálni, ha csak jelképekben is, de ismét fenyegetik egyes polgártársaikat… És ráadásképp, ha ezt a skandallumot szemükre vetik, még nekik áll följebb, agresszivitásról és intoleranciáról kiabálnak – ők.
  Ezzel szemben Kanadában a mindennapi, hétköznapi gondokon túl nem keverednek a politikai kártyába ilyen élet-halál sorskérdések. Ott, 6000 km-re tőlünk valóban demokratikus hagyományként egyfajta politikai inga leng ide-oda, választástól választásig. Azonban az ottani konzervatívnak sincs semmi köze az európai értelembe vett “nemzeti”, harcos nacionalista, úgynevezett konzervatívizmushoz, amely amely a másik nemzetet – ha tehetné – az ősiség jogán megfojtaná akár egy kanál vízben is.
  Az amerikai konzervatív republikánus nagyobb liberális az európai profi liberálisnál. Nála nem kérdés, hogy a szabadság kf.árnyalatokban bár, de az emberi méltóság, a humanizmus első számú kritériuma és TÉTJE.

 • Moshe Akiva
  2016 január 27
  6:55 du.

  Azt hiszem kimondhatjuk, hogy véget ért az az ámokfutás, amit a ballib értelmiség nagy öregjei rendeztek Horthy-ügyben a rendszerváltás óta. Teljesen hibás stratégia volt Horthyra irányítani az össztüzet, és ennek eredménytelenségét itt egyesek nem akarják látni.

  1. A Horthy-szobor állításon kívül a fidesz mindent meg tudott valósítani, amivel a Horthy-kor dicsőítését beleverheti az emberek fejébe.
  2. A Horthy-gyűlölet megakadályozta a zsidó-nem zsidó megbékélést. Gondolok itt arra pl., hogy én őszinte voltam a nagyszüleimet illetően, erre megkapom egyesektől, hogy mocskos náci vagyok. Csak azért mert nem tudom gyűlölni Horthyt és a nagyszüleimet, pedig a bűneiket elítélem, és nagyon sajnálom az áldozatokat.

 • Don Ovuz
  2016 január 27
  1:46 du.

  Kár, hogy arra nem sikerült válaszolni, amit írtam.

  A helyes stratégia szerintem az lenne a Horthy-kor ellen, ha az agytrösztöket pécézné ki a ballib ellenzék, úm. Bethlen, Teleki, Prohászka, ahogy Bartus ajánlotta. Megállapítható, hogy Horthyt a tanácsadói irányították, ezért valószínűsíthető, hogy tudott volna alkalmazkodni egy nem rasszista, nem irredenta politikához is. Pl. Ungváry szerint a német megszállás után Bethlen javasolta neki, hogy maradjon bezárkózva a Várban. Ez a lépés szörnyű nagy hibának bizonyult.

  Bethlen, aki az agytröszt volt, számomra sokkal ellenszenvesebb, mint Horthy.

 • Geyza
  2016 január 27
  3:02 du.

  Neked elveszi a tisztánlátásodat az, hogy minden bokorban nácit keresel! Én csak egy érvelési hibára hívtam föl a figyelmedet, eszembe se jutott téged sértegetni, mert addigi kommentjeid alapján (még) tiszteltelek.

  Ha náci vagyok szerinted a Horthy-véleményem miatt, akkor az vagyok, nem érdekel mit mondasz. Szerintem Bethlenéknek volt választásuk, pl. egy Szapolyai-féle stílust tanácsolhattak volna Horthynak. Ti. vonuljon vissza a kis országába, mint János Zsigmond Erdélybe, és bízza az időre a magyar sebek orvoslását. Hajoljon meg a kort befolyásoló nagyhatalmak előtt, úm. az antant és az SZU. A zsidókra tekintsen úgy, mint az új szászokra, akiket a magyar nemzet befogad, és akik felvirágoztatják az országot, mint annak idején a szász telepesek a szabad királyi városokban.

  Ha valakinek van jobb ötlete, tőlem leírhatja. Aki meg csak a mocskolódásért, meg a szellemi maszturbációért jár ide, az nem én vagyok.

 • Geyza
  2016 január 27
  11:00 de.

  Ebbe meg egy másik topikba írtam többet, mert érdekel a kor, és zavar a fidesz térnyerése. Ha ez baj, akkor nem kell olvasnod, át lehet ugorni. Nehezen hiszem, hogy nálam nagyobb tanyasi vagy, de hát nem látok át a monitoron. A dumaszínházas lenézésedből most az is kiderült, hogy finnyás, nagyképű kultúrnáci vagy, már bocsánat a kifejezésért.

  A te frusztráltságodat szerintem az okozza, hogy a lelked mélyén tudod, hogy a zsidó vezetőknek is van valamennyi felelősségük, de ezt nem mered nyíltan elismerni. Ezért minden haragodat Horthyra fröcskölöd. Szerintem minden családot értek sérelmek úgy a Horthy-, mint a Kádár-korban, term. különböző mértékben. Mégis van, aki vagy akinek a leszármazottja képes elvonatkoztatni az egyéni sérelmektől, és az ország érdekét nézni, vagyis a többi emberét.

 • Moshe Akiva
  2016 január 27
  6:25 du.

  Egyetértek, Ille nagyon véresszájú moderátor volt.

  Izrael politikáját nem nagyon ismerem, és nem igazán követem figyelemmel. A Netanjahu nekem azóta nagyon ellenszenves, hogy olvastam, hogy ugyanaz a tanácsadója, mint Orbánnak. 🙂

 • voronyezs
  2016 január 28
  12:56 de.

  Szerintem Horthynak ne tulajdonítsunk már olyan szellemi képességeket, mint teszem azt Orbán Viktornak! Nem mondom, hogy Horthy intellektuális kihívásokkal küszködött, mert a magához való esze megvolt. De nem volt ideológus, és nem ő volt a saját rendszere fő teoretikusa.

  Gyakorlatias politikus volt, jó nyugati kapcsolatokkal, ez mindenképp mellette szól. A középosztály felemelése elvben jó ötlet lett volna Bethlenéktől. De a gyakorlatban az arisztokraták és nagytőkések s.ggét nyalták, vagy maguk is azok voltak. Senkit nem engedtek alulról a középosztályba.

  Végül, ami a legfontosabb, az ÚRI jelző azt takarta, hogy NEM ZSIDÓ, ahogy arra Bartus számtalanszor fölhívta a figyelmet. Lehetett sváb, szerb, szlovák származású igaz magyar, csak ZSIDÓ nem.

 • Ms Hazzay:
  Hát ne szapuljuk most Szapolyait, különben sem ismertem.
  Arra kérném tenné már fel szemüvegét arra bölcsész orrára és nézze meg mikor neveztem kiskegyedet nácinak jó ?
  Ezzel a tirádájával közös platformra helyezkedik itt a valódi nácikkal, akik kórusban siránkoznak ha őket a nevükön nevezik.
  Maga nem náci csak egy automata.
  Olyasmi mint amiket ügyes mesteremberek készítettek a XVII-XVIII században : A híres tojni is tudó automata kacsa , vagy a legendás Kempelen-féle sakkozó automata .
  ( mondják egy sakkozni tudó törpe ült a hasában és ide-oda csúszkált benne mikor kinyitották a gépezetet.)
  Azt nem mondanám ogy magácska valami elektronikus számítógép-féle, annál maga finomabb mívű mint ezek a tucat-termékek.
  Ellenben magácskában forog egy megváltoztathatalan, “bedrótozott” kernel , egy mag-program, aminek a feladata a Hothy mindenáron való fényezése, a szigorú történelmi tények dacára.
  Maga ezután számokat kap a külvilágtól, ezeket a számokat ( hányszázezer halottat idézett elő a Horthy , mekkora volt az elvándorlók száma az ő idejében, etc..etc..) és utána a magprogramja feldolgozza az adatokat.A számok aztán kijönnek magából, kellően feldolgozva aképpen hogy minden adat azt igazolja hogy Horthy jó ember volt és megérdemli az imádatot.
  MAgácska ennyi és nem több.
  A valóban helyes meglátásai csak arra szolgálnak hogy szimpátiát keltsen maga iránt ( Akár a tojni is tudó automata kacsa díszes tollazata ) aztán beültethesse az emberekbe a meghamisított adatait.

 • hazai lámpa:
  Jó hogy mondod hogy “nem azé jársz ide”
  Me már kezdtem épp azt hinni hogy a kielégüléseid miatt van szükséged ezekre a magamutogatásokra.

  (Egyes nők,ha kétségeik támadnak önmagukkal kapcsolatban, szeretik megmutogatni magukat. Vagy így , vagy úgy, de mindenképp. Mégha szemüveges bölcsész is az illető, mert ez az állapot nem zárja ki ezt az “attitűdöt” .)

 • hazai lámpa
  2016 január 28
  3:51 de.
  Kicsit bekormozódott az üveg.
  Sem “ballib”, sem ellenzék nem vagyok, magácska benézte. Sőt, állampolgár is csak négy-öt éve. Addig csak gügyögtem a magyart. Igaz, néha még vannak gondjaim a nyelv fordulataival. Bár itt dolgozom egy multi cégnél segítve önöket, de pár év múlva elhúzok. Vagyis egy józanul gondolkozó ember vagyok mindössze.
  A legnagyobb probléma magyarországon, hogy a ballibeznek józan gondolkozás helyett. A párthűségük felülírja a tudatukat, utána évszázadokat sírnak, amiért mégsem használták az eszüket.
  Az ön esetében is ezt látom. Lexikális tudása éppen lenne, már csak a józan gondolkozás hiányzik. Nem hinném hogy csak a liberálisok tudnának értelmesen gondolkozni.

 • sebestyén eszter

  @Chris re 2016 január 26 7:29 du.

  Sajnos minden sorod igaz, annyival egészíteném ki, h ezt is látják helyesnek, az igazi gáz 2022vel kezdődik.

  @Geyza re 2016 január 26 7:50 du.

  “Ki fog emelkedni…” 2048-körül…

 • Moshe Akiva
  2016 január 27
  8:30 du.
  Valamit félreérthettél.. hazai lámpa beírására, miszerint “2016 január 26
  3:59 du.
  Falusi, a new-yorki zsidó bankárokat kihagytad!

  Meg a szabadkőműveseket, állítólag az egész világháború az ő művük volt. Üdvözöl téged a Bogár László!”
  volt válasz az, amit ideráncigáltam.
  Tod, a féligazságok sokkal többet ártanak, mi9nt a hazugságok. Az utóbbit ugyanis lehet cáfolni, a részigazságoknak viszont csak az elemeit.
  Hát így…

 • Geyza
  2016 január 28
  7:06 de.
  Komám, a második mondatod első fele eléggé taplósra sikeredett…
  Nemkéne..

 • Geyza
  2016 január 28
  6:58 de.

  A Monarchiát se Ferenc “Jóska”-kornak nevezik! Megtehetnék, csak éppen nem lenne igaz! A Horthy-kor elnevezést lehet, hogy csak azért találták ki a kommunista történetírók, mert politikai megrendelés volt feléjük, mert tudták, hogy Horthy népszerű volt az országban! (És egyáltalán nem artam Horthy-imádatról, ne hazudj légyszi.) Szerintem pl. a király nélküli királyság sokkal jobban kifejezné azt a korszakot! Benne van az antiszemitizmus, a klerikálfasiszta rendszer, a Habsurg Birodalom minden káros öröksége.

  Beléd táplálták a Kádár-kori lózungokat, te meg mint a kintornás, tekered ki magadból a megfelelő dallamot. Van két-három tekercsed, és amint hozzád szól valaki, elkezded ugyanazt hajtani unos-untalan.

  Szeretnél te olyan nőt megkapni, mint én vagyok, de én nem vagyok ilyenekre rászorulva! A férjem teljesen egyetért Sophia Lorennel, hogy a szemüveges nők is észvesztően jól tudnak kinézni!

 • voronyezs
  2016 január 28
  12:56 de.
  ?
  Mi a baj a kommentemmel?
  A beírás se nem cáfolja, se nem erősíti az általam leírtakat. Sőt, egész másról beszél. Ne haragudj, valamiért nem tudtam összefűzni a két dolgot. Az említett kommentben én arról írtam, hogy a korszak fő bűne nem a szövetség, hanem a népirtásban tevékeny részvétel.
  Szerintem az általad leírt apró flusztáció semmilyen összefüggésben nincs a háborús bűnökkel.

 • Don Ovuz
  2016 január 28
  7:50 de.

  Lámpással se találom, hol neveztem magát ballib ellenzékinek! Én mindössze írtam a ballib stratégiáról ez ügyben, ami az volt a rendszerváltás óta, hogy Horthyt kell ütni ezerrel. Pl. a Horthy-újratemetésnél mindenki csak óbégatott, hogy az MDF mekkora fasiszta párt! Ez amúgy igaz is lehet.

  De ez még nem menti föl a ballib ellenzéket, hogy egy avítt, Kádár-kori Horthy-képet nyomatnak azóta is! Sajnálom, hogy erről nincs semmi véleménye. Maga, mint kívülálló, talán tudna tanácsot adni ezeknek a balosoknak. Rám, a hazai liberálisra nem hallgatnak.

  A konzervatív liberálisok közül van, aki kedveli Horthyt, pl. Vekerdy Tamás.

 • falusi
  2016 január 28
  8:21 de.

  Már nem emlékszem, mi is volt az eredeti kérdés ezzel kapcsolatban?

  Remélem, összeveszni nem fogunk rajta!

 • Falusikám :
  ÉS nem véletlenül !
  Percekig súlyoztam a szavakat, hogy az gyöjjön ki, mint ami kigyött.
  Me komám inkább ez gyöjjön ki, mint a tűzoltó, nemiga ?.. )

 • hazai lámpa

  2016 január 28
  6:56 de.
  Ebben az írásban van némi igazság! Csak a Horthy korában, általában minden europai társadalom így volt felépitve, nem csak a magyar. Angolokról már nem is beszélve.

 • Hazzaykám.
  Igen, kintornás vok.
  (bár nagy kín ez nekem a magafélékkel)
  Egyféle pénzre , amit itten maguk szórnak, nem tudok hatféle dallamot zenélni.
  Már mebocsássál de én semmiféle pártnak a tagja soha nem voltam, a Kádár-korszakban pedig az elektronikai tudományokat plántálták belém.
  Mondok példát :
  ” És most kollegák vonjunk gyököt, mert ahol nem lehet gyököt vonni, oda nem megy az elektron.”
  Namármost amiatt hogy ilyen racionális a gondolkodásom, világosan látom a maga által érzelmi alapon feldícsért szarházy aljasságait.

  Honnan veszed hogy pont rád vágyok? Azé mer bemondod hogy yonö vagy , még nem fogok a topánkáid elé ájulni !

  Reprintelek neked erre egy verset hogy ércsed :

  Reprint….Reprint….Reprint….

  Horgosi Őrs : (A címét nem tudjuk )

  Vettem neked egy penetráns karkötőt
  De te nem örültél, bammeg.
  Aztán loptam neked egy poroltót,
  De te csak röhögtél, bammeg.
  Most mit, mit, mit, mit csináljak,
  Meghalok, ha nem szeretsz,
  Majd jól megölöm magamat
  Aztán meg majd sírhatsz, bammeg.

  A ” bammeg ” szóban kettő “m” betűt írtam a “z” betű helyett, kényesbb lelkületűek kedvéért.

 • Geyza

  2016 január 27
  5:39 du.
  Kikérem magamnak, a sértő megszólitást! Nem adtam okot rá, és én sem hívom magát hülyének.
  Legfeljebb agymosottnak!
  T.i. a link amit küldött nekem, már elkopott igazság számomra! Horthy kilépési kisérletéről , már gyerekkoromban tudtam. T.i. Volt egy családi ismerős aki elment Moszkvába, Horthy kiugrási levelével, de egy napot késett sajnos!

 • A fenti történelmi eseményről egy könyv is megjelent otthon, mindenhol megveheti 1800 Ft.ba kerül. Címe: “Küldetésben Horthy Futáraként” írója, Nemes József festőmúvész emlékíratai.

 • figyelő:
  Áhha…tehát nem a Horthy volt a hibás hanem az a hülye vonat.Mert késett.

  Erre mondja Hofi:

  Azt nyilatkozza a csapat kapitánya:
  -Tulajdonképpen meg is nyerhettük volna a meccset , ha a kapufáról nem kifelé, hanem befelé pattan a labda…

  Na peerszee..a kapufa..az a hülya akác.Az a hibás..nem ám más, a kapufa..

  (idézet vége)

 • Figyelő:
  nem látom hol írtam vona hogy hülye lenne , de ha már így felhozta… 😀

  Én spec az vagyok.
  Ezt minden barátom és ellenségem tudja rólam.
  Sakkó mivan ?

 • Géjza, soha nem mentegettem Horthyt! Csak a történelmi tényeket emlitettem. Az emlitett könyvben le van írva, hogy miért, hogyan jutott el Moszkváig a levélgordó, a harctéren keresztűl.

 • voronyezs

  2016 január 28
  2:34 de.
  Igaz, Kanadának mások a problémái.
  De nem szabad elfelejteni, hogy egy egészen más formájú állam. A magyar nemzeti, mint a német vagy a francia. A kanadai meg nemzetközileg alakult ki. Minden fajta és minden nemű bevándorló alapította, alkotta nagy nemzeté, hasonlóan az USA-hoz.
  Teljesen más a profilja, mint az európai államoké.-

 • Figyelő.
  Deogynem mentegeted.
  Most is mentegeted.

 • Geyza

  2016 január 28
  11:37 de.
  Sajnos, az agyadat úgy kimosták, hogy nincs rá orvosság!
  K.b. tudom mikor jártál iskolába és szocializáltál hasonlókkal.
  Ha tárgyilagos, történelmi TÉNYEKET tudnál olvasni olyan forrásokból, melyek egy pártrendszert sem képviselne, talán ez segítene…

 • Geyza
  2016 január 28
  10:21 de.

  Valami konkrétumot a témához? Belegyalogoltam ezzel a Kádár-kori lemezzel valami komolyba, úgy látom. Te is érzed, hogy nem tudsz váltani, ezért inkább taposod a fiatalokat, akik sikeresebbek nálad.

 • Figyelő
  2016 január 28
  10:16 de.

  Én úgy tudom, hogy az angolok alkotmányos monarchia voltak. Azt nem tudom, hogy a király nélküli királyság mennyiben különbözött, volt-e akkor alkotmánya az országnak? Angliában is volt arisztokrácia, de szerintem nem nézték le úgy a vidékieket, mint nálunk még ma is! A Downton Abbey nagyon jó sorozat a korról, már többször ment vmelyik. kereskedelmi csatornán. Ráadásul Angliának nagyobb volt a területe, ott voltak a gyarmatok.

  Ungvárynál olvastam a minap, hogy 1943-ban már Horthy is fontolgatta a földosztást! Azt, amit Bethlen István tűzzel-vassal akadályozott az 1920-as években!

  Az is érdekes még, hogy nem Horthy volt az első kormányzója az országnak, hanem József főherceg, de őt az antant leparancsolta vagy átadta a hatalmat, már nem is tudom. Mindenesetre Horthyt kezdetben egyáltalán nem akarták a Habsburg-párti arisztokraták és főpapok!

 • Figyelő! Több emlékirat is létezik. A legjobb a Kossuth Kiadó Tények és tanuk sorozatában 1979-ben(!) megjelent A ludovikától Sopronkőhidáig c, könyv, amelyben Horthy békekezdeményezései is szerepelnek. A Törökországban az angoloknál való tapogatózástól kezdve – amelynek Szentgyörgyi Albert professzor is részese volt -, egészen a román kiugrás után sürgetővé vált tárgyalásokig. A magyar fél egyik célja az volt, hogy a Balkán felől az antant csapatok jöjjenek Magyarországra. Az angolok (a Kállay kormány volt talán angolbarátnak nevezhető)világossá tették: a magyaroknak a szovjetekkel kell tárgyalniuk. A másik feltétele volt a különbékének, hogy a magyar hadsereg azonnal a németek ellen fordul – tehát harcol a szovjetek oldalán. Ezt akkor még Horthy elutasította, de 44 nyarán mégis delegációt küldött Moszkvába, hiszen a Vörös Hadsereg már átlépte a Kárpátokat, aug. 23-án kiugrottak a románok, az amerikaiak és angolok meg még Olaszországban harcoltak, nem érték el a Balkánt, ahol viszont erős irreguláris szerb csapatok szorították a német és magyar hadsereget. A moszkvai delegációt Dálnoki Miklós Béla vezette – a hadsereg magasrangú (tán tábornok volt, nem emlékszem) tisztje volt. (Ő lett a a háború utáni első,’44. november 21-én Debrecenben alakult ideiglenes magyar kormány vezetője.) Viszont nem kaptak felhatalmazást semmilyen feltétel elfogadására. Kádár Gyula maga is a Horthy-sereg tisztje volt, de Kéri Kálmán az I. magyar Hadsereg vezérkari főnöke is így írt ezekről az eseményekről.
  Mindezekről már a hetvenes években lehetett olvasni nyilvánosan megjelent könyvekben.

 • falusi
  2016 január 27
  7:18 du.

  hazai lámpa
  2016 január 26
  3:59 du.

  ” A New York-i zsidó bankárok nem Hatodik Lenint, hanem a német elftársakat pénzelték. ”

  ======================

  Az idezojelbe tett resz nekem nagyon ugy nezett ki, hogy a falusi irta a hazai lampanak.
  Ha nem az, kernem, hogy valahogy tegyunk kulonbseget az idezett resz es arra valaszolt iras kozott.

 • hazai lampa,

  A Horthy szobor otlete kicsit tullott a celon, mondhatnam ugy is, hogy nem szokas olyannak szobrot allitani, aki gyava, azt sem tudja hogyan kell lemondani, es meg egy jo otlete sincs.
  Az, hogy a hulyesegevel veletlenul sikerult neki megmentenie nehany szazezer zsidot szepnek nez ki, de szobrot nem erdemel.
  Foleg, hogy kozben ugyanakkor behozta Magyarorszagra a sztalinista remuralmat – meg ha epp azt akarta is elkerulni.

  Izrael politikaja roppant egyszeru: Elethalalharc a vademberek ellen, minden fronton. Nem csak fizikai, szellemi frontokon is. A vadak nem birjak elviselni, hogy a kisebbik testveruk jatszoterhez jutott – akarmennyire paranyi is az – irigykednek ra, es el akarjak venni azt tole.

  Ugy gondolod, hogy Bibinek es az Orbannak is az Isten a tanacsadoja? Ez konnyen meglehet. 🙂

  Illevel mas, komoly problemak is voltak, de ne feszegessuk, mert nincs jelen, hogy megvedhesse magat.

  Nem tudom hany eves vagy (sajat magadat fiatalnak mondod) azt se tudom melyik nembol, de vedd eszre hogy vannak emberek akik szandekosan akarnak teged lehuzni az o szintjukre. Cukkolnak, idegesitenek. Aztan persze vannak olyanok is – es minel “baloldalibb” annal jobban latszik ez rajta – akik egyszeruen nem turik az ellenvelemenyt. Ha szemelyesen kozolned vele (szepen bekesen a velenyedet) meg talan meg is olne.

  Tehat ajanlanam, hogy soha se valaszolj kapasbol, varj egy orat, vagy egy napot az olyan beirasok megvalaszolasara, amik sertegetoek. De a legjobb egyszeruen csak atnezni rajtuk, mintha ott sem lennenek.

 • hazai lámpa

  2016 január 28
  1:51 du.
  Mindenesetre, nem Anglia a lényeg, csak példának hoztam fel. Azt szerettem volna tudatositani, hogy az akkori korban mi volt egy teljesen elfogadott nemzeti szókás Európában.

 • talalom

  2016 január 28
  2:04 du.
  Változatlanul az a véleményem, hogy a németek azért szállták meg Magyarországot és lett a kormány feje Szálasi, mert Horthyt nem tartották elég ellenállónak és nácinak. Nem írtatatta ki még a magyar zsidókat sem!Végsőfokon, ezért nem is itélték el Nünbergben!

 • talalom

  2016 január 28
  2:04 du.
  Bocsi, de ebben tévedsz! Kicsit bele kell nézni a történtekbe. A németek megszállták a magyarokat és náci kormány került az élre. Az igaz, hogy Horthy rákényszerült a hadüzenetere az orosz, amerikai, anglia stb ellen, de a magyarokat úgy tekintették akkor, mint náci barátok. Mindez féléven múllott.

 • Moshe Akiva
  2016 január 28
  2:49 du.

  A közös tanácsadó Finkelstein.

  Nem azért válaszolok, mert érdekelne a cukkolás, hanem mert nemrég jöttem rá, hogy mennyi kommunista klisét tanultunk Horthyról, pedig a rendszerváltás után jártam gimnáziumba. Nem arról van szó, hogy most csodás embernek látom, hanem arról, hogy sokáig nagyon Horthy-gyűlölő voltam a ballib sajtó nyomán. Egy ideje becsapottnak érzem magam a hazai ballib elit által.

  Az általam nagyra tartott Bartus is fasiszta diktátornak tartja Horthyt, és ezzel nagyon megvezetett. Teljesen elvonta a figyelmem a két erdélyi grófról, akik a háttérben rendesen kavartak, és megkockáztatom többet ártottak az országnak, mint H.

  Szerintem lehetne Horthy-szobor, de akkor Kádárról is legyen!

 • Hazaikám:
  Átnéztem minden írásomat a maga két szép pápaszemes szeméért:
  Sehun nem látom benne a kádárista lózungokat.
  Csak azt látom hogy rühellem a Horthyt,mert kiirtott vagy kiirtatott jópárszázezer jómagyarembert ( köztük a családom tekintélyes részét is) akit viszont te meg imádolsz és emiatt a dologgal való szembenézés helyett inkább rágalmakat szórsz rám (is).

 • Figyelő:
  a Horthyval és a nácikkal kapcsolatos véleménmyed a nullával egyenlő.
  TE leszarod a történelmet.
  Ez a ti stílusotok :
  ” Ha a valóság nem felel meg az izlésednek, változtass rajta “

 • Így indult:
  hazai lámpa
  2016 január 26
  3:59 du.
  Falusi, a new-yorki zsidó bankárokat kihagytad!

  Erre volt a válasz, hogy ” A New York-i zsidó bankárok nem Hatodik Lenint, hanem a német elftársakat pénzelték. ”
  (Tod, ahogy klassziklus énekelgette: “Vagy mindent, vagy semmit…”)

 • hazai lámpa
  2016 január 28
  9:16 de.
  Szinte biztos, hogy nem. Akikkel nemóhajtok véleményt cserélni, azoknak egyszerűen hozom a sóvivő, a tanító, meg a plébános urakat,- megspékelve a kántorral, meg a korcsmárossal.
  A dolog onnét indult, hogy ki pénzelte Lenin forradalmát.
  A válaszomra (falusi
  2016 január 26
  3:33 du.) írtad azt, hogy a zsidó bankárokat kihagytam..

 • Figyelő
  2016 január 28
  3:16 du.
  Nehagyd magad megzavarni a történelmi tények által.

 • Bocs.. A 3:55-ös meirásom Moshénak szólt..

 • Figyelő! Nem tudom miben tévedek, mert nem a véleményemet írtam, hanem tényeket.
  1944. március 19.: a németek megszállják Magyarországot.
  1944. október 15.: a kormányt elzavarják, Szálasi Ferenc és a Nyilaskeresztes Párt átveszi a hatalmat (választások nem voltak)
  KÖZBEN eltelt HÉT HÓNAP, ezidőben Horthy kormányzó mindvégig a helyén maradt, és gyors ütemben megkezdődik a vidéki zsidóság deportálása.
  Mivel fejből írom, lehet, hogy napi dátumot nem tudok, de nézz utána.
  KÖZBEN: Horthy szolgálatkészen leváltja a kormányfőt, és a volt berlini nagykövetet, Sztójay-t nevezi ki. A magyar állam szervezetei: MÁV, csendőrség stb. parancsot kapnak a németekkel való együttműködésre
  KÖZBEN: Júniusban, vagy júliusban Horthy figyelmeztetést kap a szövetséges hatalmaktól és a római pápa helyi követétől, hogy a háború végén az elbírálásánál komolyan latba esik majd, hogy miként bánik a maradék magyar zsidókkal. (Mellesleg a rómkat egyház helyi vezetői – imádott Prohászkájuk szellemében -a pápai figyelmeztetést állítólag elsikkasztják Horthy elől.)
  Horthy még mindig kormányzó.
  KÖZBEN: miután június 6-án a szövetségesek partra szállnak Normandiában, augusztus elején kiverik a németeket Párizsból. Olaszországban megbuktatják Mussolinit és visszahívják a királyt.
  Horthy még mindig kormányzó.
  KÖZBEN: A keleti fronton a Vörös Hadsereg átlépte a Kárpátokat, Ukrajnából kiverte a németeket.
  KÖZBEN: A román király ’44 augusztus 23-án kiugrik a háborúból, ezzel megnyílik a szovjet csapatok előtt a déli határ.
  Horthy még mindig kormányzó.
  KÖZBEN: a vidéki gettók kiürítése gőzerővel zajlik. Megkezdődik a budapesti gettó “megtöltése”, illetve a zsidóság “csillagos” házakban való koncentrálása.
  Horthy még mindig kormányzó.
  KÖZBEN: A II. ukrán front seregei (a Vörös Hadsereg Déli Hadseregcsoportja) átlépik a jelenlegi magyar határokat. Debrecen környékén a háború egyik legpusztítóbb tankcsatája zajlik, majd a Vörös Hadsereg győzelmével végződik. Észak-Erdély (amit visszaadott a bécsi döntés) elveszik. Szeptember 23-án a szovjet seregek Battonyánál átlépik a trianoni magyar határokat.
  Horthy még mindig kormányzó.
  KÖZBEN: Néhány, az eszét még teljesen el nem vesztő katona – látván, hogy a háború elveszett, menteni akarván a menthetőt, próbálja előkészíteni a kiugrást, amit már Horthy sem ellenez.
  Október 15-én MINDEN KATONAI ELŐKÉSZÍTÉS NÉLKÜL, a rádióban olvastat föl egy proklamációt, amelyben közli: a háború elveszett, béketárgyalásokat kell kezdeni. De még a hadsereg vezetői sem tudtak a szándékáról: a harctéren (ami már magyar területeken volt) teljes a fejetlenség, a tisztek nem tudják, mit tegyenek, parancsokat nem kapnak.
  A proklamáció szövege kizárólag arról szól, hogy ő (mármint Horthy) mi mindent tett, és a németek átverték. Olvasható, meghallgatható itt: https://www.youtube.com/watch?v=_ZRYontbeqM
  Ekkor kezdődik a nyilas puccs: elrabolják a kormányzó Miklós nevű fiát, megtámadják a palotát, Horthy-t lágerbe vitték. Szálasiék átvették a hatalmat a többi ismert.
  Miben tévedek?

 • hazai lampa,

  Ne szegyenkezz amiatt, hogy megtevesztettnek erzed magad a “liberalisok” altal.
  Ezzel mindenki igy van, ugyanis ok mindenkinek hazudnak, meg sajat maguknak is, bar van amikor komolyan hisznek is a bugyutasagokban.
  Nincs az a “liberalis” “ujsag”, amiben ne alhirek, megdolgozott hirek, feligazsagok hemzsegnenek.
  A “liberalis” elvtarsak azt hiszik, hogy mindenki mas a buksijara pottyant, es ha elegszer ismetlik meg ugyanazt a hazugsagot, akkor elobb-utobb az emberek hinni fognak nekik.

  No es persze az en kushado, kivenhedt kukimnak is lehetne szobrot allitani, foleg hogy minden lany es no szerint sokkal jobban nez ki a korulmetelt fajta, de szerencsere azota mar befele elnotte magat – igy erre mar nem kerulhet sor.
  Tehat, mindennek es mindenkinek lehet elvileg szobrot allitani (sot meg mas dolgokat is lehet allitani, ha eleg fiatal es egeszseges hozza az ember) de vannak esetek, amikor ugye a szoborallitas kisse torz, vagy furcsa lenne.

 • Találom, nem sokban tévedsz.
  Horthy szerepére, elmenése és maradása nem világos szerintem. Azt tudom egyedűl biztosan, hogy 1944 oktoberében béke levelet akart küldeni még Moszkvába. Gyerek voltam, és nem figyeltem annyira az eseményekre.
  A levélről is nem rég kaptam meg a könyvet.
  Családom és magam sem kedveltük Horthyt. Pl. én utáltam a személyi kultuszt ami körülötte és családja körűl ment.
  A rádió csak ezzel volt tele. Mint a Kennedy család. Végsőfokon, a Szálasi uralma volt nagy hatással az emberekre. Nem mindenki szerette a németeket, ás főleg a nácikat.

 • Sajnos, az ostrom alatt a Svábhegyen laktunk, ott béreltek szüleim egy villát, béna nővérem miatt.
  Mivel a ház sarokház volt, és egy töltés tetején állt, a német katonáknak főhadiszállása lett. Minket leköltöztettek az alaksorba. A német, ahogy a kertajtón belépett, első dolga volt, lelőni a kutyánkat, mert ugatott.
  A házat 3 hétig védték, de olyan helyzetben, hogy jobbról már oroszok voltak, és alattunk lévő házban is.
  A végén kéziharc is lehetett, mert mikor elesett már a ház, a lakásban magyar, német és orosz katonák hulláit találtuk. A házat rommá lőtték, csak a konyha és ebédlőfal maradt meg.

 • Figyelő 11.33

  Na! Kösz! A 2,34-es kommentemben éppen erről beszéltem részletesen:

  Sajnos úgy néz ki, hogy nemzetállamokból demokratikus unióvá kovácsolni Európát, az maga egy fából vaskarika, ami a nemzetállami lét önmagán belüli e látható ellentmondásosságából fakad. Habsburg Ottó őfelsége hiába törekedett tehát ezt az antagonizmustfeloldani, igyekezetének fiaskója most látszik beigazolódni, amikor olyan uborkafára mászott bugrisok, mint Orbán Viktor is, a Magyar Nép igazi érdekeit is félredobva veszik maguknak a bátorságot és egyfajta kalandor politikába bonyolódva összeakasztják a bajszukat Európával, valamint restaurálják a horthysta Magyarországot, az elszeparálódást és elzákózást az uniós törekvésektől. Pedig a nyitott határoknál; az eszmék, emberek és áruk szabad áramlásánál jobbat itt még senki nem élt meg és nem is talált ki…

  ui: A diktátornak csak addig jó “az unió” weimarista, naiv optimizmusa és gépiessége, amíg akaratlanul is az ő hatalmát támogatja kemény €-milliárdokkal.

 • +1

  Utána, egyértelmű, hogy kilépteti az országot belőle.

 • A cikk legfontosabb mondata, analógiája a mai jobboldal godolati és érvrendszerének:

  “Európa kapitalistái a kommunizmustól féltek, amit a Szovjetunió testesített meg számukra, nem Hitlertől.”

 • Hát igen Akiva 😀
  (Bár szteem a szenilitás cseppet sem nevezhető érdemnek )

 • Moshe Akiva
  2016 január 28
  8:02 du.

  Én szívesen látnák a Szabadság téren kuki és punci szobrot, mert végre lenne ott valami értelmes. Ha te Kelet/Közép-Európában Gandhi-tisztaságú politikusoknak szeretnél szobrot állítani, az nem nagyon fog menni. Én arra szavaznék, hogy Teleki, Bethlen szobor pont nem kéne, de Horthy és Kádár megítélése változhatna.

  Mi a cél? Az, hogy értelmes kompromisszumokkal békét kössön végre a kettészakított ország, vagy az, hogy lehetetlen föltételek miatt a fidesz uralkodjon itt ötven évig?

  Nem szégyenlem magam a naivságom miatt, inkább örülök, hogy átláttam a szitán. Inkább sajnálom, hogy annyi szavazatom a pocsékba ment, amit az szdsz-re adtam le.

 • Geyza
  2016 január 28
  3:23 du.

  Gézácska, nem mintha érdekelne, mit gondolsz rólam, de szólok, hogy ha szerinted egy mocskos náci vagyok, akkor szerinted Ormos Mária is az.

  Tegnap találtam ezt az írását, miközben a Horthy-életrajzot olvastam a wikin:

  “Egy kis csokrot kötöttem azokból a kérdésekbõl, amelyekre mint gyakorló egyetemi tanár a tanteremben nem találom a magabiztos választ. És nem találják a diákok, a tanárok, az egyetemisták, nem találja a nem történész átlagértelmiségi és az átlag magyar.

  Mit is tanult õ, az átlag magyar annak idején? Megtanulta, hogy a Horthy rendszer restauráló, fasiszta, fasisztoid, fél-fasiszta, diktatórikus, militarista, nacionalista, önzõ, népnyúzó, hatalomféltõ, utolsó csatlós és így tovább. És fõleg: ellenforradalmi. Most ezt hallja és olvassa: konzervatív, autokrata, autoritárius, tekintélyelvû, nemzeti, öncélú, dinamikus, modernizáló, magárahagyott, becsapott stb. Nos, azt hiszem, hogy itt és most egy új, átgondolt szintézisnek még akkor sem járt le az ideje, ha a világ nagyobbik részében történetesen ez lenne a helyzet. A magyarok ugyanis láthatóan nem akarnak lemondani a történelmükrõl, és joggal azt hiszik, hogy ezt végre megkaphatják. Egy új szintézisnek megvannak tehát a fõ feltételei, és megvan rá az igény is. A történelmi “revizionizmus” vádja pedig aligha tarthat vissza bárkit is, hiszen a felmérést indokolja a lezajlott nagy politikai fordulat és a vele együtt frissen támadt lehetõség is, emellett pedig a történettudomány nem is nevezhetõ tudománynak, ha idõrõl-idõre nem újítja meg önmagát.” (Jelzők és történelem. Kérdések a Horthy-korszakról.)

  Szegény professzor asszony, ha tudta volna, hogy 2015-ben ehelyett már az lesz a legfőbb vád Horthy ellen, hogy népirtó és gyilkos, aki egyszemélyben felelős egymillió magyar ember haláláért!!!! És ezeket a hazugságokat a ballibek terjesztik, míg a jobbosok visszatérnek a kritikátlan Horthy-imádathoz.

  Szegény Magyarország, szegény emberek. Le a rendszerváltó politikai csürhével, és a körülöttük lévő értelmiségi holdudvarokkal! Erkölcsi forradalmat!

 • talalom
  2016 január 28
  4:30 du.

  Azért te is elkövetsz néhány logikai bakugrást, amit valszeg a kommunista történetírás talált ki és vert a magyar fejekbe, hogy befeketíthesse Horthyt. Pl. a román kiugrás idején már nem voltak vidéki zsidók az országban sajnos. Akiket nem mellesleg a Zsidó tanácsok tudatosan áldoztak fel a pesti zsidóság megmentése érdekében. A budapesti gettót Horthy elfogása után állították fel a nyilasok, amikor Horthy már nem volt kormányzó értelemszerűen.

  Horthy katonákkal készítette elő a kiugrást, de a tisztikar nagyobb része nácibarát volt, és utálta Horthyt! A nácibarát tisztek körében divat volt a Horthy-gyalázás, és ők hallani sem akartak semmiféle kiugrásról.

  Szerintem nem volt hiba, hogy nem mondott le a kormányzóságról, nagyobb baj, hogy nem tudta megfelelően felhasználni a hatalmát. Ebben akadályozta a személyes képességek hiánya, valamint a nem megfelelő tanácsadók.

 • Geyza:
  “…rühellem a Horthyt,mert kiirtott vagy kiirtatott jópárszázezer jómagyarembert ( köztük a családom tekintélyes részét is) akit viszont te meg imádolsz…”

  A fentieket természetesen nem nekem, hanem Hazai lámpának írta. Teljesen egyetértek Önnel, egy-két apró megjegyzésel kiegészítve.
  Például érdekesnek tartom, hogy a Hazai Lámpa féle elég rafinát Horthy-mosdatók milyen következetesen “feledkeznek el” pl. arról, hogy őfőméltósága 1944 augusztus közepén engedélyezte a budapesti zsidó deportálását. (Theodor Horst Grell követségi zsidóügyi tanácsos

 • Lámpa kisasszony vagy nagyasszony, mindegy.
  Gyújcsa már meg magában a gyertyát és tartsa a monitorjához, hogy jobban el tudja olvasni miket írtam magához.
  Sokmindent írtam magához , hiába a férfiember szeret udvarolni a szép nőknek, mégha az illető saját magát aposztrofálja is annak.
  Tehát.
  Én olyat soha nem írtam hogy kiskegyed náci lenne , vagy hogy ne adj’ Isten mocskos náci lenne.
  Maga nem náci csak túlmozgásos nagyokos aki valami miatt Horthyt kedveli a történemi tények figyelembe vétele nélkül és akiből kissé hiányzik az az emberi vonás ami az átlagembert érzékennyé teszi a mások szenvedése iránt.
  Ez utóbbi nem bűn , ez egy betegség ? még talán az sem. De mindenféleképpen fiziológiai okai vannak. Aki ebben “szenved” egyszerűen nem tehet róla.
  Ha érdekel a dolog , írok róla bővebben (persze hogy nem érdekel téged az ilyesmi)

  Erkölcsi forradalom.
  Hát állj az élére ha közröhely tárgyává akarsz válni.
  Voltak már szüfrazsettek , ( nagyon helyesen, csak túlzásba vitték kissé a kérdést mostanra)
  legyenek akkor “Moralité-exigé” .-k is !

 • Egy pillanatra elszállt a gépem, itt folytatom a 7:16-os írást)

  A tervek szerint a budapesti zsidók elszállítása aug.25-én kezdődött volna meg 20.000 fő, majd azt követően napi 9.000 fő csendőri elszállításával három, a Duna valamelyik Budapest feletti szigetén e célra létrehozandó gettó-táborba, innét vihették volna őket tovább a németek.

  Az augusztus 23-i román átállás után Horthy megváltoztatta az álláspontját. Magához hivatta Veesenmayert, és közölte, hogy Budapestről ugyan gettó-táborokba szállítatja a zsidókat, de nem engedélyezi, hogy az ország területéről elszállítsák őket. Majd pár nap után közölte a követtel, hogy nem találtak megfelelő helyet a gettó-táboroknak, ezért a zsidók a budapesti csillagos-házakban maradnak.

  A fentiek évtizedek óta ismert, dokumentált tények, sajátos, hogy némely Horthy-mosdató úgy tesz, mintha nem ismerné ezeket. (Jó, persze z nem minden Horthy-mosdatóra áll, hiszen akad a KMH-nál egy-két olyan kommentelő is, akikről még azt is elhiszem, hogy azt sem tudják, hogy Horthy mikor élt.)

 • Belzebub:
  Hát Istenem.
  Eggyel több vagy kevesebb szerecse…izé…Horthy-mosdató..
  nem mindegy már ennek az országnak ?

  Ez a Lámpa látszólag elég okos ahhoz hogy képes legyen felfogni a dolgok valódi állását , de nem akarja.
  Hogy mi oka van rá az nem világos.

 • Belzebub
  2016 január 29
  7:44 de.

  Belzebub, milyen tények, ki állítja? Annyi a tény, hogy Horthy a nyílt színen beleegyezett a budapesti zsidók deportálásába augusztusban, de közben valszeg B-tervet is kovácsolni kezdett ő és köre. Augusztus végén leváltotta Sztójayt és szervezte a kiugrást. Hitler is kötött megnemtámadási szerződést a SZU-val, mégis lerohanta őket. Ezzel csak azt akarom mondani, hogy egy papír alapján még nem vonhatunk le messzemenő következtetéseket. Én nem mondom, hogy ezt csak a zsidók két szép szeméért tette, és nem védte ezzel a saját s.ggét. De ez alapján azt állítani, hogy Horthy szadista örömmel nézte volna végig a pesti zsidók halálát, az mennyire korrekt történészi szempontból?

  Épp elég baj, hogy a vidéki zsidók halálát karba tett kézzel végignézte, de ha ezért elítéljük, akkor a Zsidó Tanácsok felelősségét is ismerjük el!

  Majd Eichmann októberben jön vissza Mo.-ra, mert azt hiszi, hogy szabad a vásár, de szerencsére októberben már leálltak Auschwitzban a gázkamrák, a német hadseregnek meg kisebb gondja is nagyobb volt annál, hogy ezzel foglalkozzon.

 • Okos lány ez a Hazzay , csak a veleje romlott.
  Kár érte,,

 • hazai lámpa
  2016 január 29
  6:28 de.
  Horthy Miklós Magyarország volt államfője háborús bűnös.
  Versailles-i Békeszerződés 227-229. cikke alapján precedens értékű: megalapozta azt, hogy a háború, a “parancsra tettem” bűncselekmény estében nem mentesít senkit. Így Horthyt sem, hogy tanácsadók mondták, én meg hittem. Ugyanez a szerződés már foglalkozik a háborús bűnök egy csoportjával is.Az I. Világháborút lezáró Versailles-i Békeszerződés kimondja, hogy az agresszióért, a háború bevett szabályainak megsértéséért, a “nemzetközi erkölcs és a szerződések szentségének megsértéséért” indokolt a személyi felelősségre vonás

  Ugyanezt az elvet és gyakorlatot megerősíti a Németország feltétel nélküli kapitulációját rögzítő 1945. május 8-i dokumentuma. Végül a három győztes hatalom vezetőjének Potsdami Értekezlete (1945. június 17- augusztus 2.) 5. pontja rögzíti, de már tulajdonképpen 1939-re minden jogi alap megvan.

  Ilyen előzmények után 1945 augusztus 8-án Londonban az USA, Nagy-Britannia, a Szovjetunió és Franciaország (hozzájuk Norvégiától Ausztráliáig 19 állam csatlakozott) jogtudósai megalkották a háborús főbűnösök megbüntetéséről szóló Nürnbergi Statútumot, a Nemzetközi Katonai Törvényszék alapdokumentumát. A Statútum négy pontban határozta meg a háborús főbűnöket: A) Támadó vagy szerződésszegő háborúk tervezése vagy erre irányuló összeesküvésben való vezető szerep. B) béke elleni bűncselekmények, azaz: az összeesküvéssel kirobbantott háborúban való részvétel, annak irányítása,folytatása. C) háborús büntettek, azaz a hadviselés normáinak megszegése, hadifoglyokkal való kegyetlenkedés. D) emberiesség elleni büntettek, azaz a polgári lakossággal szembeni kegyetlenség, tömeggyilkosság, politikai , vallási, faji okból való üldözés, deportálás, kiirtás, rabszolga munkára való kényszerítés.

  Egyértelmű Horthy felelőssége abban is, hogy Magyarország 1941. december 12-én hadat üzent az Egyesült Államoknak is. A háborús bűnös Bárdossy László miniszterelnök az államfő hozzájárulása nélkül ezt semmiképp sem tehette volna meg.
  Később, 1942 tavaszán-nyarán a 2. Magyar Hadsereg frontra küldése már csak következménye az 1941-es hadba lépésnek. Igaz, a súlyos moszkvai veresség után, 1942 tavaszán már egyértelmű a német nyomás, hogy (Jány Gusztáv, a 2. Magyar Hadsereg főparancsnokának megfogalmazása szerint “ütköző élőerőnek”) újabb 200 ezer embert küldjenek a magyarok a szovjet frontra. Viszont megállapítható Horthy felelőssége abban, hogy a silányul felszerelt, téli hadviselésre alkalmatlan hadsereget legkésőbb 1941 decemberében meg sem próbálta a pusztulás elöl hazarendelni

  Továbbá Horthy legsúlyosabb bűntette, hogy az ország 1944. március 19-i német megszállása után nemcsak a helyén marad, de legitimálva a történteket kinevezi Sztójay Dömét miniszterelnöknek. Ezzel törvényesítette Sztójay összes később intézkedését. Úgy a több mint 400 ezer vidéki zsidó származású magyar állampolgár halálba deportálását, mint ahogyan az ország élő erejének és anyagi forrásainak totális háborús igénybevételét. A teljes magyar közigazgatás, alispánok, polgármesterek többsége, a csendőrség, a kormány, a Horthy Miklós által kinevezett miniszterelnök utasítására mind a deportálást, mind az újabb és újabb alakulatok frontra küldését “törvényesen”, az államfő kinevezésének értelmében hajtják végre.

  Horthy Miklós legalább is közvetett felelőssége egyértelmű a civil lakosság elenni bűntettekben. A magyar honvédség a Szovjetunió területén ártatlan emberek ezreit végzi ki, falvak tucatjait égeti fel pusztán azért ,mert partizánok jelenlétére gyanakodnak.

  Horthynak ezekről a bűntettekről, csak úgy, mint a munkaszolgálatosok tömeges meggyilkolásáról, halára éheztetéséről tudnia kellett. Annál is inkább,mert a rövid ideig honvédelmi miniszter, tisztességes nagybaczoni Nagy Vilmos részletesen jelentett mindent a kormányzónak. (Ugyanígy heti rendszerességgel tett jelentést Szombathelyi Ferenc vezérkari főnök is.)
  Horthy Miklós bűnrészessége ugyancsak egyértelmű a negyedek nürnbergi vádpontban. Vagyis a polgári lakosság kiirtása, politikai, faji alapú üldözése, rabszolga munkára kényszerítése (munkaszolgálat).

  Horthy Miklós a polgári jogegyenlőséget megszüntető zsidótörvényeket mindvégig helyesnek ítélte, hozzájárulása nélkül ezeket a törvényeket nem lehetett volna hatályba léptetni. Sőt, az első numerus clausus-szal (1920 XXV tc.), Európa első generális faji törvényével Magyarország messze megelőzte a hitleri Németországot

  Horthy közvetett felelőssége a vidéki zsidóság halálba deportálásában egyértelmű. A vidéki zsidóság – több mint 400 ezer állampolgár, gyerekek, nők, aggastyánok – deportálását Horthy szó nélkül tűrte, meg sem próbált ellene bármit tenni. Az, hogy a kormányzó teljesen tehetetlen volt a németek miatt, valótlanság. Mikor a XII. Pius pápa, a svéd király, főként pedig az USA elnöke, Roosevelt figyelmezteti, hogy ha nem tesz valamit a deportálások ellen, nem fogja elkerülni a legsúlyosabb felelősségre vonást, Horthy igenis cselekszik. 1944. június 26-án a Koronatanácson intézkedik, hogy a fővárosi zsidóságot ne deportálják. És az állítólag tehetetlen Horthy utasítására valóban leállítják a deportálást

  De azért nem ennyire emberszerető!
  Ugyanis a kormányzó néhány nap múlva mégis hozzájárul a fővárosi zsidóság deportálásához. Nem rajta múlott, hanem Románia 1944. augusztus 21-i sikeres kiugrásának, és a szovjet hadsereg gyors előretörésének volt köszönhető, hogy a budapesti zsidóság deportálására már nem kerül sor.

  Források:
  Karsai László professzor, Gerő András, Bojtár Endre de sok más kutatót is hozhatunk.
  Viszont minek, mivel a hit és az ész nem mindig jár egy úton. Főleg a Horthy hívőknél.

 • hazai lámpa ,
  úgyismint szemüvegén át szexisen kinéző világmegváltó dumagép hitvallása sűrített formában és rímekbe szedve :

  Moralite Exigee

  “Moralite Exigee” hirdetem útfélen
  Punciszobor álljon fenn a Kossuth téren!
  Mellette egy phallos,márványból ‘hogy illik,
  Olyan ami elõzõbe pontban bele illik.

  Legyen itt új erkölcs,mindenen át lépünk
  Tapsikol is hozzá jól meghülyült népünk
  Éljenek a gyilkosok! Éljen a vén Horthy!
  (Kádárista lózungos, aki mást mer szólni.)

  / 2016 01 29 du.félötkor /

 • chris:
  légyszíves javícsad ki a dátumotha lehet, mert elcsesztem:
  / 2016 01 29 du. félötkor /
  köszi 😀
  (az se baj ha ezt a kérésemet nem rakod ki )

 • Geyza
  2016 január 29
  9:25 de.

  Úgyse fogod megérteni, de azért leírom.

  1. Ha egy demokrata egy dologban hazudik, akkor elveszti a hitelességét, mert akkor másban is képes hazudni.

  2. A legtöbb nem zsidó magyar sejti magáról, hogy neadjisten hasonló helyzetben nem lenne egy Salkaházi Sára. De azért embert menteni nemcsak ezen a szinten lehet, hanem pl. félrenézel, nem jelented föl, nem rabolod ki stb. Elviselhetetlen terhet rak az a nem zsidókra, aki Salkaházi Sára szintű helytállást vár el mindenkitől. Ráadásul itt ezt olyan zsidó értelmiségiek teszik, akik a saját vezetőik bűneit egy ujjal nem érintik.

 • Don Ovuz
  2016 január 29
  9:32 de.

  Hivatalosan nem háborús bűnös. Konkrétan szerintem a támadó háború ténye állna meg Horthy ellen, és a vallási okokból üldözés, és ezekért számtalan magyar vezetőt felelősségre vontak, kivégeztek a háború után.

  A többi, amit leírsz csupa féligazság, és attól a Gerőtől idézed, aki Romsics Ignácot is leantiszemitázta!

 • hazai lámpa

  2016 január 29
  6:28 de.
  Le a kalappal! Kitünő történelmi analizis!
  Sajnos, öregségemben, csak azt tudom állitani, hogy annyi kort éltem meg már magyar vonalon, hogy szinte sok!
  Horthy korban voltam gyerek, II:Világháború, nácizmus,kommunizmus, Orbánizmus. Kanada.
  De azért, magyar maradtam.

 • hazai lámpa
  2016 január 29
  11:11 de.
  Melléduma.
  De nem is vártam mást. Az, hogy szerinted mi állna meg sehol nem jegyzik. Csak akkora dumagép vagy, így egy tételes cáfolat jobb lett volna, már ha az Istenedet támadják. 😀
  Ez így a részedről nulla. Elégtelen, leülhet.

 • Figyelő
  Fél napja még azt hazudta maga hogy nem ismeri Orbánt.
  Azt is hazudta hogy régen kivándorolt.
  Most azt hzudja hogy Kanada előtt élt az Orbán-érában.
  (Ez nyilván az első FIDESZ regnálása idején történhetett.)
  Maga úgy és azt hazudja ahogy bír és ami az eszébe jut, közben magakörül mindenkit agyalágyultnak hisz, akik nem emlékeznek korábbi hazudozásaira.

  Aszongya ” magyar maradt”
  Na persze.
  A tyúk is tyúk marad,amikor már megfőtt a fazékban.
  De azért valahogy mégiscsak más.

 • Don Ovuz:
  Ez a nő idióta.
  Lehet ennek mondani akármit.
  Olyan mint a Figyelő, csak némileg fiatalabb kiadásban.
  A tények nincsenek rá hatással, Murphy egyik törvényét követi:

  “Ha a tények nem felelnek meg az izlésednek,változtass rajtuk.)

 • Figyelő
  2016 január 29
  11:13 de.
  Sokszor leírta már ezeken az oldalakon, hogy ötvenhatban 14 évesen vett részt. Számoljon vissza egy picikét. 😀

 • hazai:
  aszondod Horthy HIVATALOSAN nem háborús bűnös.
  Csakhogy ha valaki önként belemászik a szarosgödörbe, de onnan másvalaki kihúzza és levakarja róla a trutymót , hiába mondják róla hogy de már nem is szaros , az emberek kerülni fogják mert azért a szaga megmarad.

  Persze mindig voltak/vannak perverzek, akik szeretik a budi “illatát” mind fizikai mind szellemi vonatkozásban.
  (ilyenekkel vannak tele a legundorítóbb porno-lapok.)
  TE és Figyelő barátnéd a szellemi budi szaglászói közé tartoztok.
  Jóegésséget hozzá.

  Különben meg semmi közöm azokhoz a demokratákhoz akik már egyszer (vagy másszor) hazudtak. Gondolom a fiatalabbjára céloztál.
  Nem is értem mit akartál ezzel mondani nekem.

 • Valaki mondja már el, hogy ki ez gyűlölködő paprikajancsi?

 • Don Ovuz
  2016 január 29
  11:36 de.

  Valami konkrétum esetleg a témáról? Persze, nehéz lehet annak önálló véleményt formálni, aki Gerő fenekéből nézi a Történelmet.

  Kivégezték a fél magyar kormányt, de szerinted az kevés, mert a vén Horthyt puszta számításból életben hagyták. A nem zsidó magyarok nem tanultak abból, ahogy Sztójayékat föllógatták, nekik a vén lovastengerész kötélen himbálózó testét kéne nap mint nap a reggeli kávéjuk mellett bámulni? Mert akkor biztos megbánnának mindent, és hamut szórnának a fejükre, igaz?

 • lapulevél
  2016 január 29
  1:09 du.

  Nem tudom, nem ismerem Gézát életben. Azt mondja, valami mérnök, és ismer mindenkit, aki itt számít.

  (Csak viccelek.)

 • Geyza
  2016 január 29
  12:03 du.

  Bizony, az öreg Horthy nem bánt meg semmit az emlékirataiban, csak mentegeti magát, és erre TE, mint bűntelen nap, mint nap emlékeztetni fogod a közvéleményt, ugye? Egyem azt a kis igazságos szíved, amelyik biztos MINDEN bűnössel szemben ilyen szorgalmas!

 • Érdekes.
  Kedves Lámpa,honnan tudja hogy Levél nekem adresszálta fuvallatát.
  Hacsak nem kiskegyed invitálta őt ide, hogy kissé helyreállíttassa vele némileg már megtépázott egóját ?

  (Tudjuk jól.A magafajta nagyokos és bonyolult lelkek , ha valaki megdádázza őket, sírva rohannak valahová/valakihez segítségért.)

 • Geyza
  2016 január 29
  1:51 du.

  A te ismerősöd lesz az, nyugodj meg.

 • Miért?
  Rámküldöd pár cimborájával ?

 • Hát ide sűllyedt ez az oldal is.

  Ha valaki nem osztja a nemzeti fasiszták nézeteit, megverettetéssel fenyegetik.

  Ezért nem regisztrálok SEMELYIK magyar oldalra, gyakorlatilag minmdenhol ez megy beleértve a Magyar Népszavát is.
  (ahogy olvasom néha ott a kommenteket)

  Hát most már ide is elért ez a mocsok…

 • hazai lámpa
  2016 január 29
  1:39 du.
  Karsai László professzort például elfelejtetted leszólni. Valamit róla?
  No meg ha akkora lángész vagy, cáfold őket. A lehetőség adott. Fel van sorolva, miben miért.
  Írjad azt a dolgozatot, mert ebből nem lesz diploma! Már ha akkora tudósnak tartod magad. Mivel inkább a te beszólogatásod nem fél, de negyedinformáció. Úgyhogy hajrá, nyitott a tér! Várjuk az ellen dolgozatot.
  Körülbelül mikorra lesz meg?

 • annyi esze nincs a nőnek.
  Csak egy dumagép.

 • Don Ovuz
  2016 január 29
  11:57 de.
  Rosszul emléxel, Donom, vagy valamit félreértettél.
  Figyelő a háború végét érte meg 14 évesen.

 • Geyza
  2016 január 29
  2:41 du.
  🙂

 • Hazai 6:38. Amennyiben Kádár Gyula és Kéri Kálmán – mindketten a Horthy hadsereg magasrangú vezérkari tisztjei (Kéri egy időben a VKF1 vezetője) kommunista történetírók, akkor ők végezték az “agymosást”.
  Rendben, Horthy nem háborús bűnös volt. Horthy békebeli bűnös volt. Ha nem lett volna kormányzó, azt is mondhatnánk, nem bűnös volt, csak kicsinyes, szűklátókörű, önző – a ma használatos idegen kifejezéssel: illiberális. A maga ostoba módján fürdött a “nemzet” megmentője szerepében (ahogy Figyelő is említette). Nem volt könnyű dolga, amikor ’20 körül megteremtette a kormányzói tisztséget: egy háborútól kivérzett, a győztesek bosszúálló mohóságától sújtott országra tenyerelt rá. Megtehette volna, hogy arra kondícionálja a népét, hogy használja ki az új helyzetből is adódott lehetőségeket. Hiszen nem kellett már nemzetiségi követelésekkel bajlódnia. Mondhatta volna a nyomorgóknak (és nemcsak a proli, meg a zsellér nyomorgott, hanem a hivatal, meg tulajdon nélkül maradtak is): építsünk békés, gazdag hazát ezen a 93 ezer négyzetkilométeren! Svájcnak sincs se sóbányája, se aranya – de még termőföldje sem! Nekünk meg van termékeny földünk, bővizű folyóink. teremtsünk virágzó gazdagságot, abból segíteni tudjuk a határokon kívül rekedt testvéreinket! Nem, ő ehelyett a revansvágyat, a bosszút fűtötte. És nemcsak győztesek ellen, hanem a “belső” ellenség, a szegények, a másvallásúak ellen. A ’19-ben földhöz jutott zsellér ellen, vagy csak a Margitszigetre látogató proli ellen – no, és persze a gazdag bankárok, “tuggyukkik” ellen. Nincs kártékonyabb, mintha egy parvenű hatalomhoz jut – láthatjuk ma is. Horthy bűnös volt, és nem békés emigrációt érdemelt volna. Itt kellett volna élnie – nem a palotában, nem is kitelepítve – csak egy átlagos magyar életét, mondjuk egy körúti kétszobás lakásban (a háború után még húsz évvel is ez mesés helyzetnek számított), és végig kellett volna néznie “honvédő” háborújának következményeit.

 • Geyza

  2016 január 29
  11:38 de.Uram, ahogy írtam magyar maradtam!
  Az Orbánizmus létezik ma kis hazánkban, és változatlan figyelem az ottani eseményeket. Egy szóval sem írtam, hogy ott éltem (élek)az uralma alatt! Én eljöttem 1956 nov.22-én, és azóta kint élek.

 • Don Ovuz

  2016 január 29
  11:57 de.
  Bocsánat, de maga Gézja verziójára emlékszik csak, mert ő meg akar hazudtolni és keveri a dátumokat. Ahogy fentebb írtam ( s bizony már sokszor), a forradalom elvesztése után jöttem ki, 24 éves koromban! A 14 éves kor úgy létesült meg itt, hogy Géjza az iskolai storimat keveri, mint a kását.-
  Sajnos, egyszer leírtam az akkori élményeimet is. Nagy kár volt, de naív voltam, nem hittem , hogy itt olyan ember is van mint Gézja. Aki készakarva keveri az életem történetét, de persze, ezzel nem tud innen kiutálni!

 • Figyelő:
  Nem ezt írta felljebb : ( idézem,bár nem szokásom)

  ***************************************
  Figyelő
  2016 január 29
  11:13 de.

  hazai lámpa

  2016 január 29
  6:28 de.
  Le a kalappal! Kitünő történelmi analizis!
  Sajnos, öregségemben, csak azt tudom állitani, hogy annyi kort éltem meg már magyar vonalon, hogy szinte sok!
  Horthy korban voltam gyerek, II:Világháború, nácizmus,kommunizmus, Orbánizmus. Kanada.
  De azért, magyar maradtam.
  ********************************************

  Ebből az jön le hogy élt Orbán valamelyik miniszterelnőksége alatt itt, még Kanada előtt.

 • talalom
  2016 január 29
  3:54 du.
  Egyetlen kérdésben nem értek egyet.
  Ha lopsz, tolvaj vagy. Ha embert ölsz, gyilkos vagy. Ez független attól, hogy emiatt elítélnek, avagy sem. A tettek elkövetése a lényeges. Ebből a szempontból Horthy annak minősül.
  Tiltott, engedélyezett, utasított, a megfelelő pozícióba a célnak megfelelő embereket tett akik véghezvitték az elképzeléseket. Lehet sorolni azokat a dolgokat amiben mint az ország legelső embere kimerítette ezeket a tényeket.
  A heti audienciákon tájékozódott, megadta a teendők listáját.
  Itt már csak egyetlen dologgal lehetne érvelni, nem a saját kezével ölt.

 • hazai lampa,

  En inkabb semmilyen szobrot nem latnek, mert felesleges.

  Te Gandhit valamelyest “tisztanak” hivtad.
  Neked minden bizonnyal megbocsajtjak ezt a hibadat a hinduk korodra es nemzetisegedre valo tekintettel. (Mas szavakkal; a tudatlansagod oszinte, es ok vannak olyan gentlemen-ek, hogy nem akarnak ezert lefejezni teged.)
  De tudod, Gandhi kozgyuloletnek orvend Indiaban a hinduk koreben – amit hagyok neked kifundalni, miert – es mar csak emiatt is baromsag szobrocskazni politikusokkal, foleg ropke nehany evtized tavlatabol. Majd talan 1000 ev mulva, ha meg mindig akadnak olyanok, akik azt hiszik, hogy az a bizonyos “nagy” volt, akkor szobrocskazzunk.

  ” Én arra szavaznék, hogy Teleki, Bethlen szobor pont nem kéne, de Horthy és Kádár megítélése változhatna.
  Mi a cél? Az, hogy értelmes kompromisszumokkal békét kössön végre a kettészakított ország, ”

  Latod, ez az oka annak, hogy altalaban nem engednek embereket a politika kozelebe, mielott legalabb 40 evesek lennenek. (Soxor meg az is tul korai.)

  Fiatalsagod naivitasakent fogom fel azt, hogy te ezt komolyan gondolod. Ket (vagy tobb), egymastol nezeteiben teljesen kulonbozo embercsoport kompromisszumot kot csak azert, mert mindket fel elfogadja a masik fel eroszak-jelvenyet? Raadasul megmintazva egy-egy gyava, barkit kiszolgalo seggfejrol?
  Ez rosszabb, mintha en es a Geyza itt nekiallnank egymas segget csokolgatni, kiegyeznenk mindenben, csak azert mert van London utcain egy Chamberlain es egy Churchill szobor is.

  Egy kesobbi keltezu hozzaszolasodban ez volt:

  “Ráadásul itt ezt olyan zsidó értelmiségiek teszik, akik a saját vezetőik bűneit egy ujjal nem érintik.”

  Ugyan nem reszletezted, de gondolom, hogy Rakosira es a tobbi komcsi, Magyarorszagon szuletett zsido szarmazasura gondoltal.
  Nos hat hadd mondjam el, hogy nekem (mint zsidonak) ok annyira voltak a vezetoim, mint neked. Maximum akkor, amikor eppen az edes anyukajukra vezettek a vezerbikat.

  Te ugy latszik abban a tevhitben elsz, amiben a zsidogyulolok is altalaban, hogy a zsidosagnak valami oknal fogva gondolkodas nelkul el kell fogadniuk barmi zsidot vezetonek, akkor is ha az egy ortodox rabbi, akkor is ha az egy reform rabbi, akkor is ha az egy demokrata, akkor is ha az rojalista, barmi is legyen, ha egy “zsido vezeto azt mondta”, akkor ez azt jelentheti csak (a betegeknek), hogy minden zsido vezetojenek fogadta azt, es azonnal felzarkozik mogeje es tamogatja.

  Ezzel azt akarom mondani, hogy probald meg megerteni, mielott tulzottan elmerulnel a zsidozasban, hogy Rakosi es tarsai, kesobbi kovetoi, nem a zsidosag vezetoi voltak. Ok a magyarsag vezetoi voltak, meg ha senki erre meg sem kerte oket.

  Jobb ha tolem tudod, ugy altalaban a zsidosagnak egyaltalan nincsenek vezetoi. Ugyanugy megosztottak vagyunk mindenfelekeppen, mint barmi mas nep fiai.

 • Don Ovuz:
  Aki revolverrel lelő valakit, az sem a saját kezével öl.
  Ő és az áldozat között rengeteg, ember számára áthatolhatatlan fém fal helyezkedik el :
  A fegyver-tok , az ütőszeg, a muníció hátsó felülete, maga a lőpor. ÉS nem utólsósorban a pár méter légréteg amin athatol a lövedék.
  Az ilyen “elkövető” nem érezheti azt a gyikosok számára kéjes örömet, amit a rohamkés aáldozatba mélyesztése koz, továbbá azt a gusztustakan cuppano hangot amikor kihúzza belőle azt.
  Akkor tehát -jogi értelemben- nem is gyilkos , hiszen csak egy mechanikát hozot működésbe kallantyúk segítségével.

  Persze az egészen más lenne ha a gyilkos odamegy az áldozathoz , elővesz egy lőszert és fakalapáccsal beléje veri.
  (Azé kő a fapkalapács, nehogy véletlenül felrobbannyon a kezében.)

 • Magam részéről elleneznék minden féle szobor állitást! T.i. a lakosság nagy része megoszlott már évtízedek óta, s valakinek a szobor bizony ellenérzelmeket kelthetne!
  Sajnos, Radnótival elmondhatjuk mi is, hogy ” hisz bűnösök vagyunk mi, akár a többi nép..”

 • Aszongya, hogy “a magyar nemzet megtalálta ÖNMAGÁT”. (!!!).

  Igen. Punktum.

  De ebben a helyzetben az 1910-es évek, illetve 1945 utáni évek destruktor idegenségének NEM JUT SZEREP!

 • Moshe Akiva
  2016 január 30
  1:02 de.

  Én a Zsidó Tanácsok vezetőire gondoltam “bűnös vezetők felelőssége” címszó alatt. Mekkora az esélye, hogy március-áprilisban Horthy kidobja őket az előszobájából, ha valami tényleg használható konspirációs tervvel állnak elő? Ehelyett annyi volt a zsidó vezetők elképzelése, hogy a vidékiek “gördülékenyen” menjenek ki az országból, aztán majd csak lesz valami.

  Eichmann júniusban két nap alatt deportálta volna őket, tehát nem is érthető, hogy miben reménykedtek addig. Egy magyarázat lehet: talán gondolták, hogy “bizonyos” áldozatok árán majd Horthynál kieszközölnek valamit? Nem tudom.

 • Don Ovuz
  2016 január 29
  2:38 du.

  Egyetlen reakciót fognak a magyar fiataloknál elérni a Gerő-féle történészek Horthy meghurcolásával: Így segíts a zsidókon, ez lesz a hála …

  Karsai műveiben nem olvastam ennyi baromságot, azért hagytam ki. Gerőről viszont tudjuk, hogy ő már látásból felismeri az antiszemitát! Ugyanis ha olvasta volna Snitt Mariska “történész asszony” megállapításait, akkor biztos nem dolgozna vele a Sorsok Házában, lévén az a nő egy elismert h.-relativizáló.

  Nem írok semmiféle dolgozatot, azt hagyjuk meg a történészeknek. Viszont a kommentelést szeretem arra használni, amire való, ti. sorstársaim, a kisemberek véleményét szeretem olvasni.

 • talalom
  2016 január 29
  3:54 du.

  Nem ismerem a két vezérkari tiszt munkásságát. A kormányzói tisztséget nem Horthy találta ki, azt József főhercegtől vette át. Az antant egyedül Horthyt tartotta kormányképesnek akkor.

  A többivel nálam nyitott kapukat döngetsz, mert azt írtam feljebb, hogy Horthy állítólag az 1940-es években már hajlott a földosztásra. Arra a földosztásra, amit az 1920-as években az arisztokrata erdélyi gróf Bethlen István elszabotált!

  Ha már valamit mindenáron gyűlölni kell, akkor én a KIRÁLY NÉLKÜLI KIRÁLYSÁG korát gyűlölöm. Az ország széthullását a magyar nép se lenyelni, se kiköpni nem tudta. Szomorú végjátéka volt ez egy ezeréves “uradalom” történetének.

 • Geyza
  2016 január 29
  2:31 du.

  Én azt hittem, te küldted rám! 🙂

  Horthyn kívül, akit a nácibarát tisztek zsidóbérencnek tartottak, kinek lett volna legalább minimális beleszólása a dolgokba?

  “néhány mondat Otto Winkelmann, Himmler személyes kiküldöttje (Höhere SS- und Polizeiführer in Ungarn) egyik jelentéséből:
  „Valamennyi minisztériumban egyre kevesebb történik. A régi kedves nemtörődömség újra feltámadt. Egyik minisztérium akadályozza a másikat, hogy akár a legcsekélyebbet is megtegyék. […] Azonban, ha ő [Sztójay] és miniszter kollégái a kormányzónak világosan kinyilvánítanák, hogy kikérik maguknak, hogy az ő illetékességükbe beleszóljon, valószínűleg, másképp állna a helyzet. Ha egy miniszter elkezd dolgozni, a kormányzó valamelyik megfigyelője minden bizonnyal szalad, hogy erről neki jelentést tegyen. Az esetek többségében aztán a kormányzó megteszi a szükséges intézkedéseket, hogy a tervezett akciót megakadályozza.”
  (Gellért-Turbucz: Egy elmaradt számonkérés margójára. Horthy Nürnbergben.)

 • A műből kimondva-kimondatlanul azért kiderül, hogy Horthy ingadozó, gyenge, a saját vezérkultuszába belefeledkezett, időnként az erőszaktól sem visszariadó, történelmi fordulópontokon többször is rosszul döntő államfő volt. Döntései és nem döntései egyaránt hozzájárultak súlyos katasztrófahelyzetekhez, így a népirtáshoz is. Magyarország ugyan nem maradhatott ki a második világháborúból, de Turbucz szerint a kormányzónak komoly a felelőssége a történtekért, amelyek – tegyük hozzá – olyan károkat okoztak a magyarságnak és Magyarországnak, amelyeket még ma sem ismernek sokan.

 • Idéztem a HVG.hu ból.

  Nekem nincs szükségem segítségre a csettes marakodásban.
  Nem vagy ellenfél, túl sokat írsz feleslegesen.
  Felületeket nyújtasz

  ” Ne sokat árulj el magadról ellenfelednek, mert ki fogja használni a balhé során ”
  / Részlet a “Csettes balhék és ezek elemei” c. művemből./

 • Geyza
  2016 január 29
  10:30 de.

  Nagyon jó! A végét megpróbáltam átírni.

  “Moralite Exigee” hirdetem útfélen
  Punciszobor álljon fenn a Kossuth téren!
  Mellette egy phallos, márványból ‘hogy illik,
  Olyan ami elõzõbe pontban bele illik.

  Legyen itt új erkölcs, mindenen át lépünk
  Szemüveges bölcsészek ne rontsák meg népünk!
  Éljenek a halucok, éljen a vén Horthy!
  (Kádárista lózungos, aki mást mer szólni.)”

  (halucok fiatal cionosták, akik sokszor életük kockáztatásával is mentettek)

 • TE csak ne írd át az én verseimet jó?
  Találj ki magadnak…ha tudsz !

 • Az én versem frankó,
  Nem kell azt át írni
  Utókorban ..annó
  Nagyon fogják bírni

 • Geyza
  2016 január 30
  5:30 du.

  Horthyt két teljesen más irányú esemény mentette meg valszeg a TELJES morális megsemmisüléstől (tehát nem a részleges megsemmisüléstől).

  1. Eichmann nem Pesten kezdte a deportálásokat.
  2. Románia átállt.

  Ha ezek nincsenek, akkor valszeg nincs semmiféle földi hatalom, amelyik a magyar zsidóságot megmenthette volna. Kiemelendő tettek:

  1. Egy magyar haluc eljuttatta az Auschwitz-jegyzőkönyveket Svájcba.
  2. A szövetségesek tiltakoztak, közeledett a Vörös Hadsereg.

  Én csak azt mondom, hogy Horthyt nem egy Gandhihoz kéne mérni, hanem a saját gyengeségeihez. Ha csak rajta múlik, nem marad meg a zsidóság, de igazán válságos helyzetekben képes volt jót cselekedni (akár az elvei ellenére).

 • Geyza
  2016 január 30
  5:36 du.

  Ezt biztos ide akartad írni?

 • talalom
  2016 január 29
  3:54 du.

  Horthy szerintem inkább régi vágású középnemes, mint parvenü.
  “A nemesítésre Kolozs vármegyében került sor 1657. június 21-én.[1]
  Miklós apja, Horthy István (1830–1904),[2] a magyar főrendiház tagja, egy 1500 holdas birtok tulajdonosa, igen szigorú ember volt – még saját gyermekeivel is.” wiki

  Ehhez képest Horthy nem az a Pató Pál típus volt, hanem sportos, nyugatias társasági ember. Szerintem érdekes fotó róla, ahol lánynak van beöltözve farsangon, és ahol úszódresszben a medence szélén kapaszkodik, irdatlan nagy tetoválással a karján. Mondjuk nem tudom, hogy a korabeli közönség ismerhette-e ezeket?

  Turbuczék szerint, hogy ha hazajött volna, előbb-utóbb kivégzik és mártírt csinálnak belőle, és ezt a korabeli magyar vezetés mindenképp el akarta kerülni.

 • hazai
  igen ide akartam írni.
  Azt hittem eléggé tájékozott vagy hogy megértsed külön címzések nélkül is hogy a beírásom első része a Turbucz-féle mű elemzésének a forrását jelöli, merthogy fennteb elfelejtettem odaírni a forrást .
  A második pedig annak az értéelése hgy mi lehetett a Lapulevél féle különös jelenség mögött.
  Tartom azt hogy TE !
  Ha azt hitted volna hogy Levél az én kreációm, akor nem válaszolsz neki rám vonatkozólag abban a szúrásban , ahogy megérkeztél ide.
  Elhamarkodtad édes lányom !
  Türelmetlen vagy , nem tudtad kivárni azt, hogy mi történik.
  Még gyakorolnod kell ezt a műfajt.

 • hazai lámpa,
  horthy nem mentett meg életében soha senkit.Az,hogy százezrek életének elszámolásával maradt adós,az sem vitás.Egy azonban bizonyos,hogy a maga módján,osztrák-magyar-szittya”hazafffyyy”volt. Ugyanis 1944-ben a szövetségesek által,bombázásaik közben leszórt röplapjaikban ez állt:”Budapest zsidók nélkül=Magyarország Budapest nélkül.”A vitéz nagybányai gyalogsági lovastengerész őfőgyilkossága ezt már nem merte bevállalni.Mert azért azt tudjuk,hogy a gyilkosok saját életüket nem áldozzák fel még a legszentebb nézeteikért sem. Így történt,hogy őfőméltósága a zsidó chorin család kitartottja lett élete végéig Portugáliában.Nem egy harci-kürtös befejezés egy “kormányzó”számára.A chorin áron féle zsidók miatt viszont mi, megmaradott zsidók szégyelljük magunkat.Nem is kicsit.

 • Moshe Akiva
  2016 január 30
  1:02 de.

  Félreértések elkerülése végett, nem én akarok szobrot Horthynak, hanem a jobboldal.

  Én egy Magyar-Magyar Megbocsátás Emlékparkot szorgalmaznék, nemsokára az orbánizmus bukása után, ahol a következő szoborpárok kaphatnának helyet pl:

  Antall-Göncz Árpád,
  Kádár-Nagy Imre,
  Rákosi-Rajk László,
  Horthy-Károlyi,
  Ferenc József-Kossuth,
  Mária Terézia-Rákóczi,
  Szapolyai-Dózsa György,
  Károly-Róbert-Zách Felicián,
  István király-Koppány
  stb.

  A fölsorolt emberek ha bűnösök is voltak, de nem voltak bábok, megpróbáltak tenni valamit az országért.

 • Geyza
  2016 január 30
  5:50 du.

  Az utókor legföljebb egy gyűlölködő f.sznak tartott volna, ha nem írom át a versedet. Inkább megköszönnéd!

  Én inkább aforizmákat szoktam írni.

  pl. Ha csak Horthyn múlott volna, nem maradt volna meg a zsidóság, de az, hogy megmaradt, Horthyn is múlott.

 • Geyza
  2016 január 31
  1:12 de.

  Te azt gondolod rólam, hogy én valami egyetemi professzor vagyok, aki itt összeesküvést sző ellenetek? Ugyan már.

  Fogalmam sincs ki lapu és kit utál, de csodálkoznék, ha támogatóra találnék ezen az oldalon.

 • gyuri10
  2016 január 31
  4:00 de.

  A Saul fia topikban már idéztem ezt:

  “Időt próbáltak nyerni, úgy gondolták, hogy az engedelmesség politikája és a háború közelgő vége megmentheti a zsidóság legalább egy részét. A zsidókat minden csatornán engedelmességre és törvénytiszteletre szólították fel, és meghiusítottak minden ettől radikálisan eltérő kezdeményezést. A tömeggyilkosságról rendelkezésükre álló értesüléseket, az ún. Auschwitz-jegyzőkönyv tartalmát a testület tagjai érthetetlenül, indokolhatatlanul későn és kevesek számára tették hozzáférhetővé, akkor, amikor a vidéki zsidóság deportálása a végéhez közeledett. A Zsidó Tanácsnak ugyanakkor fontos szerepe volt a budapesti zsidók megmentésében.”

  http://www.holokausztmagyarorszagon.hu/index.php?section=1&type=content&chapter=12_1_1

 • hazai lámpa Figyelő Marcsi meg többi fasisztoid:
  Nem tartozom neked kedves Lámpa köszönettel azért hogy belerandítottál a versembe annélkül hogy pontosan megjelenítetted volna a forrást.
  Vagyis lopsz mint példaképeid.

  El is várom hogy az utókor megtudja hogy tisztaszívvel gyűlölölöm Horthyt, aki lehetővé tette a fél családom kiirtását, és magunkközt szólva mindazokat is rühellem akik ezeket a bűneit megpróbálják megmagyarázni Turbucz-al meg Mudruccal vagy kikkel egyetemben.

  Deha nem is irtatta volna ki a családomat, ha áramszünet miatt elmaradt volna a Második Vilháb, akkor gyűlölném mert 1919-1920-1921 tájékán közvetlenül kiirtott 240 000 jó magyarembert a kócsagtollasainak a segítségével.

  Csak emlékeztetőül, fennti kihagyásával :
  A kócsagtollasok leállítása után is volt jópárszáz akasztás.
  1941-ben kb. 30 000 zsidó megöletése.
  Utána a nyilas hatalomátvételig párszázezer zsidó
  deportáltatása.
  Aztán,csak mint bokréta a kalap mellé, Csernyigov környékén jópár ezer orosz halomra gyilkoltatása egészen fiatal gyermeklányokat is beleértve úgy hogy előtte átment rajta a fél büntetőszázad, tízezrek megkínzatása.
  (Maguk a németek is meg voltak döbbenve a magyarok bestialitásán.Levéltári anyagok vannak róla.)
  Aztán a II Magyar Hadseseg halálba küldése.
  Nem elég ez ahhoz hogy felhúzzák ?

  De neked Lámpa beszélhetünk akár félkegyelmű Marcsának, semmi foganatja.
  Ráadásul ezzel az elvonatkoztatott idiótikus ötleteddel terhelsz itt minket hogy Rákosi meg Rajk egymás mellett satöbbi…

  Úgylátom , a te túlspilázott bölcsész-egód már kezd átfordulni nettó idiótizmusba.
  Innen nár csak egy lépés odáig hogy elkezded nekünk fejtegetni hogy mi volt előbb : vajon a tyúk, vagy a tojás ? Mert ugye a kettő kizárja egymást logikailag.

  Szaal tényleg igaz a Peter elv egyik alap-tétele :
  ” Túlzott alkalmasság = alkalmatlanság ”

  Marcsának meg Figyelőnek :
  Ezek a dolgok , főleg amit oroszországban végzett a horthysta ” haderő” elég lett volna ahhoz hogy Sztálin megszüntesse Magyarországot .Ugyan ki tehetett volna ellene bármit is?
  De mindezek ellenére valamiért kedvelte ezt a népet,tehát NEKTEK hálásnak kell lenni neki nem pedig mocskolódni meg bolsizni úton-útfélen.
  Tessék tudomásul venni hogy a gyilkolászásnak ára van.
  Megmaradt az ország , a nemzet, de meg kellett érte fizetni a ruszkiknak.Francot sem érdekel Figyelő állandósult rikácsolása hogy neki mekkora sérelmei voltak. MEgmaradt az ország és csak ez számít.

 • Geyza,
  általában,majd mindig igazad van.Itt az utolsó mondatod nem feltétlen igaz.Nem a Te beírásodba való.Ha az ukrajnai és doni becstelenségeket akarták volna a ruszkik csak részben is vissza fizetni,akkor a magyaroknak kisebb rezervátumot létesítettek volna a kanadai indiánrezervátumnál.

 • A “Horthy-régime” NEM MÁS, mint az Ősrobbanás óta fennálló abszolut és szakrális Magyar Királyságnak a trianoni gyilkosság utáni – nem habsburgiánus, de legitimista “in integrum restitutio”-ja. A Magyar Történeti Alkotmány területi és személyi szuverenitásában súlyosan sérült, haderejét mélyen lenyomták, aki átélte (dédapám, félig tót ember, de teljesen magyar identitás, és a kutya Szerbia egyik occupatora, nagyapám, aki miatt és által a MAI lettem)
  , csakis arra tudott 18-20 éven át gondolni, hogy EZT A KOZMOPOLITA és történelmi-geográfiai hazudozáson alapuló állapotot fel kell számolni. Ha kell, erővel.
  Így aztán semmi más út nem vezethetett a LEGITIM államfő és az Országgyűlés által legitim módon megválasztott Kormány számára, – mint Márai 1942-ben megírta, source of: Röpirat a nemzetnevelés ügyében, Budapest, 1942.)- mint hogy a totális győzelem előtt álló tengelyhatalmak mögé sorakozzon, már csak a honvédségünk (tábornoki, tiszti, főtiszti kara, vezérkara NÉMET kiképzettsége és porosz utas világnézete miatt is, értsd: keresztény-nemzeti-konzervatív eszmerendszer, a finánctőke és ipari tőke mellett a NEMESEBB tulajdon a földbirtokmaradt, stb.; értsük meg, SEHOGYAN SEM TÖRTÉNHETET MÁSKÉPPEN! Sztójay és Szálasi természetesen illegitim és puccsista, nemzetáruló politikusok voltak. Méf EGY: 1870-1905 között a Magyar Királyság 326 km2 területére a 80 ezres diaszpóra felduzzadt 1 millió főre a zsidóságot illetően. (Ld. Teleki “vörös térképe” 1910-ből) S ez még hagyján, de amint teljes polgárjogot, állampolgárságot és bevett felekezetté nyilvánítást kapott a nagyobb részben békés izraelita tömeg, a KIUGROTT, már nem hívő, világiasan liberális és anarchista, bolsevik, szocialista szélsőség útján a MÉGIS önmagát “felsőbbrendűnek” tartó mesümed vagy mifajta vér szerint zsidó a magyar nemzeti állam fölötti ABSZOLUT URALOMRA TÖRT! Hát ne csodálkozzunk a Theresianum és a Ludovika emlőin kiképzett MAGYAR TISZTIKAR véres bosszúján, mert ma is megtennénk. S megteszik mások, a muszlimokkal.

 • Vannak itt egészen elveszett elmék is.

  Nem a logikus és alakilag, tudásban adekvát bal-lib kommentelőkre gondolok.

  De hogy pl. a”Zsidó Tanács” mi volt, arról azért a KÁUÓ jut eszembe. Mindenki menteni akarta a bőrét.
  S még egyszer: az atlantista, gyarmattartó országokban kevésbé volt antiszemitizmus.
  A “porosz utas”, földbirtok-nemesség-nemesi rendi közigazgatás és az erőszakszervezet lelkes támogatottsága által élő Közép- és Kelet-Európában öngyilkosság volt Uljan-ov (kalmük, azaz nyugati mongol, jelentése: Vörös…Nomen est omen;) “leggyengébb láncszem”-re való utalása a Világforradalmat illetően. Már hogy ahol nem erős a monopolkapitalizmus és a finánctőke, ott lehet civilizációt buktatni! A háborús fura vereségek, az operatív szervezetek Berlin-München-Bécs-Budapest-Isztanbul lázadásai pszichésen érthetően a paranoid, agyon-frusztrált nemzetekből a bűnbak – keresést és TALÁLÁST hozták ki.
  S nem is minden alap nélkül!

 • Error, jav.: “arról azért a KÁPÓ jut eszembe”…..

 • A helyzet az, hogy a KORMÁNYZÓ tisztsége a NÁDOR – mint a király távollétében annak helyettesítője – volt.
  II. Endre (András) szentföldi inváziója és várépítése idején Bánk kormányzott, de az ostoba német nő, Gertrud ezt nem értette. A gyilkosság pusztán a Haza megtisztításának eszköze volt.

  De Ulászló várnai lefejezése után, 1444-48 között Európa akkori legnagyobb hadvezére, mérhetetlen vagyon ura, Hunyadi János is KORMÁNYZÓ (rontott latinnal: “gubernátor”) volt.

  S az 1849 áprilisi, debreceni Habsburg-detronizáció után a köznemes Kossuth Lajos is KORMÁNYZÓ volt, bár itt respublika gondolata is szerepet játszott, amit viszont Görgey és tisztjei nem bírtak cérnával. Széchenyi István még kevésbé.

 • Gyuri10: nem akartam ilyen sarkosan fogalmazni de jól tudjuk: ettől kisebb dolgokért is számolt már fel népeket Sztálin, mint amit MI műveltünk ott !
  ( igen MI … Mert még mindig nem nézett a nagyar nép szembe ezekkel a dolgokkal, nem számoltunk le és el a múltunkkal, ellentétben a német néppel.Ők már mondhatják hogy ” Azt azok tették ” vagy mondhatják hogy azok “Nazi-Deutschland” tettei voltak.Mi még nem.)

 • Nocsak! Van egy önjelölt fejedelem is az oldalon!

 • Don Ovuz:
  A fejed elem.
  Mert már jól fel van töltve itt mindenfélével hehehe

 • Geyza
  2016 január 31
  10:46 de.
  Szerintem hagyjuk magára. Nem érti meg, hogy a szavak minősége és nem a mennyisége a döntő. Tények, adatok nem érdeklik, átlép rajtuk.
  Horthy nem csupán kormányzó volt, hanem képviselője az adott korszaknak, mindannak ami az uralma alatt tudtával és beleegyezésével történt. Nem csupán egy csüngő kardbojt, hanem az ország vezetője, aki vagy támogatta, irányította, vagy kinevezte azokat a vezetőket is, akik végrehajtották az általa képviselt politikát. Ha nem tették volna, nem nevezi ki őket, avagy közbelép. Ha valaki ezt az alaptényt nem érti meg, annak valóban hiába magyarázzuk a tényeket.
  Ez a hölgyemény meg nem is érvel, csak általánosságokat szajkózik.

 • hazai lampa,

  Hat akkor felreertettelek, elnezest kerek a hibamert.

  Viszont azt hiszem nem tudsz arrol, hogy a magyarorszagi zsido vezetok a Soah elokoszitese es kivitelezese soran szinte semmit sem tudtak tenni.
  Mentoakcioik elsosorban azokra hatarolodtak be, akik meg tudtak venni a magyar, (kesobb) a nemet es a celorszag hatosagait, hogy odamenekuljenek. Nem volt olcso mulatsag.

  Amerika elzarkozott a zsidok bevandorlasatol, meg a kozep es del-aamerikai allamoknak is megtiltottak, hogy zsidokat engedjenek be, Anglia nem engedett zsidot “Palesztinaba” … egyszeruen nem volt hova menni.
  Szerinted ilyen helyzetben milyen frappancs otlettel lehetett volna elorukkolniuk a zsido vezetoknek?

  gyuri,

  Kanadaban nem egy, hanem rengeteg indian rezervatum van. Igaz, van koztuk egeszen paranyi is. 🙂

 • Moshe Akiva
  2016 január 31
  3:27 du.

  Semmi gond, és hozzátenném, hogy mikor ezt a Saul fia topikban leírtam, Géza meg falusi rögtön úgy eltűntek onnan, mint szürkeszamár a ködben. Igaz, ha Géza válaszol bármire, abban sincs sok köszönet.

  Mint ugyanott leírtam, én nem értékítéletet mondok. Szerintem meg kell számolni, hogy hány megmentettje volt vidéken a Zsidó Tanácsoknak, és hány Endre László csillaghegyi csendőrparancsnoknak (0 ill. 3-400 az utóbbi javára). Ráadásul Endrének nem volt olyan pontos információja, mint az A.-jegyzőkönyv. Papírokkal mentett, kihallgatás ürügye alatt emelt ki embereket a sorból, ill. magával vitt egy zsidó kislányt. A házában történő bujtatás nem volt sikeres, mert feljelentették őket.

  A Zsidó Tanácsoknak is talán lettek volna ilyen lehetőségei, és én részben kifogásnak tartom, hogy a tömeghisztériától féltek. Nem tudom. De az tuti, hogy valami hasonlót csinál a mai kollaboráns ellenzék, és ki tudja, hány ember szenvedését okozta máris, hogy tapétát játszanak Gyurcsányék a parlamentben?

 • Na végre!
  Már kezdtem náci-hiány-mérgezést kapni.Sebaj megérkezett a dr. kütyü.
  Végre,marcsi lelépése után van aki elszórakoztasson minket.Az,hogy a szennycsatorna idevetette színesebbé és orrfacsaróbbá teszi a KMH-t.Az már csak Chrisen múlik,hogy meddig fogja zavarni itt az amúgy sem egészen tiszta levegőt.Minden esetre kívánjunk sok szerencsét a kuruc in fosból érkezőnek.

 • Geyza
  2016 január 31
  10:46 de.

  Nem is várom el tőled, hogy ismerd a Magyar-Török barátság Parkot Szigetváron Szulejmán és Zrínyi szobrával. Szerinted nyilván azok is tök hülyék, akik azt állították.

  (Szerintem azt se tudod, hogy az idén bejelentettek egy olyan régészeti szenzációt a magyar tudósok, aminél nagyobb csoda már csak Attila sírjának megtalálása lenne! Ti. megtalálták Szulejmán türbéjét.) Tudom, hogy tőled túlzás lenne elvárni olyat, hogy tiszteld a tényeket! Nyomasd nyugodtan a Kádár-kori lemezt, ha ez téged megnyugtat.

  Mivel a legkisebb módon se vagy képben a mai magyar valóságot illetően, ezért figyelmeztetlek, hogy az ország újabb pusztulás felé halad, többek közt az ilyen begyöpösödött kádárista-lózungosoknak “köszönhetően”. Hajtogatod a hülyeségeidet a peronon, közben meg a robogó vonatról -amit a fidesz vezet-, integetnek neked az áldozatok.

 • gyuri10:
  Arra is van orvosság:

  Nátha ellen egyél kását
  Bánat ellen egyél kását
  Minden ellen egyél kását
  Nem használ de nem is árt e gyógyszer..

  / Hofi /

 • 240…240…240…ezerecske
  hejj de 19…hej de 20 hejjjj de 1920
  rezegnek a kócsagtollak Horthy Horthy fehérlovon navigál.

 • Dr. Gyarmati Pál “Kündü”
  2016 január 31
  12:23 du.

  Biztos megköveznek itt egyesek, de nekem ne tiltsa meg senki, hogy szóba álljak bárkivel, legfeljebb a moderátor. A királyságról szóló vita szerény véleményem szerint legitim. Ahogy Orbán mondaná, a halálbüntetésről szóló vita is legitim, amíg nem rá alkalmazzák.

  A köztársasági elnökök nem tudták megvédeni a demokráciát. Idehaza a királyságot csak két kemény föltétellel engedném visszaállítani: a király választható, és a cím nem örökölhető semmiképp. Előnye lenne a hagyományokhoz kapcsolódás, ill. hogy a király nem köszönne le négy év után, maga után hagyva egy nagy sz.rkupacot, mint némely közt. elnök.

  Az elnöki rendszert semmiképp se támogatnám, mert itt mindig szörnyűségekhez vezetett a centrális erőtér. A kündü-gyula felállás mindig is megfelelt (volna) a magyarok helyzetének, nagyon sok haszna lenne ma is, persze nem föltétlen ezen a néven.

 • hazai lámpa:
  köszönöm szíves invitálásodat, de én már nem használok türbét…momentán kinőttem abból a korból.

 • Nincs annál szórakoztatóbb, mint amikor

  [MODERÁLVA GYŰLÖLETBESZÉD MIATT. – KMH]

 • Geyza
  2016 január 31
  10:46 de.

  Ha már tényekről van szó, áruld már el, hogyan jött ki neked a fehérterror áldozatainak száma 240 000-re?

  Ráadásul sunyi módon úgy csinálsz, hogy aki most kapcsolódik be, az azt higgye, hogy én ezeket a bűnöket nem ismertem el föntebb kismilliószor. Nagyon sajnálom a népirtás áldozatait, és szeretném, ha ez soha többet nem ismétlődne meg.

  A háborús elesettek halála azért nem ugyanaz, mint a kiirtás, mégha emberileg minden halál egy tragédia. Persze jobb lett volna a béke, de a világháborút nem Magyarország kezdte. Telekiéket pont fölöslegesen hibáztatod, mert voltak olyan hülyék, hogy azt higgyék ingyér visszakapják a régi országot, harc nélkül.

  A fehérterror áldozatai sajnos önkény által haltak meg, nem bíróság előtt. DE akkor ítéld el Kádárt is a 200 halálos ítéletért, amit kiosztott az 56-osoknak.

  A szegény csernyigoviakat meg hagyhatnád már békében nyugodni, ahelyett hogy belecibálod őket aljas politikai játszmáidba! Ebben az országban az öreg Borosson kívül senki nincs, aki nem ítélné el a magyar katonák részvételét az ukrajnai náci népirtásban. Megjegyezném, hogy Horthyék innen tudták mi vár a zsidókra, ill. megtiltották később az ebben való részvételt. (A szovjet partizánok persze hótiszták, mert ők csak magasabb szempontok miatt gyilkolták a lakosságot, ugye?)

  Sztálin egymagában akkor se tudta volna megszüntetni Mo.-t, ha akarta volna. Vedd már észre, hogy a magyarokat mindig is szerették Európában, azért maradtunk meg! A büntetések jogosak voltak, de nem gyűlölnek minket.

 • hazai lámpa
  2016 január 31
  6:51 du.

  Bocsánat, kimaradt a lényeg. A vitaindító Kertész Á. írásnak is az a lényege, mint Gézának, hogy inkább a SZU és a szocializmus, ha már a két rossz közül kell választani.

  Én azt mondom, hogy egyik sem!, és ezért érvelek folyamatosan föntebb. Sajnálom, ha ez úgy jön ki, mintha én a király nélküli királyság korát visszasírnám. Horthyt továbbra is állítom, hogy hiba emblematikus alaknak beállítani, és óriási tévedés. Ezt alá is támasztottam érvekkel, aki akarja, megcáfolhatja.

 • hazai lámpa:
  Rezegnek már rezegnek…navigál.

 • Don Ovuz
  2016 január 31
  2:01 du.

  Elő már azokkal a tényekkel, annyira hőn áhítom őket! Én lennék a legboldogabb, ha végre olyan konkrétumot mondanál, amit ne lehetne azonnal megcáfolni!

  pl. ez: “támogatta, irányította, vagy kinevezte azokat a vezetőket is, akik végrehajtották az általa képviselt politikát.”
  Pont az kimaradt, hogy LEVÁLTOTTA azokat, akik nem követték a politikáját/szerinte ártottak az országnak. Persze, jó a lottó ötös is, meg ha nem csak tíz ember által ismert liberális politikusok irányították volna az országot, de ez már a mesetopik témája lenne.

 • hazai lámpa:
  ne itt rabold idődet,irány a levéltár.

  Heijjjj de 240 ezerecskeeee…jeee jeeahh..mind meghaltaaaakk szépen..

 • hazai lampa,

  Tehat azt mondod, hogy az uldozott zsidonak kellett volna bujtatnia valahogy a gettoban a zsido tarsat, hogy a magyar hatosagok ne vegyek eszre?
  Esetleg bekoltozni a Bakonyba betyarnak, vagy remetenek?

 • Figyi Hazzaykám.
  A versemet már elloptad és átírva olyanmódon hogy a magad elméletét segítse , kiposztoltad ide az eredeti állapot megjelenítése nékül..
  Ócska kis plagizátor vagy.
  Most tovább léptél alávaló hazudozásaid és pofátlanságod útján mert olyan szavakat tulajdonítasz itten nekem amiket sohasem írtam le.
  Nagy szemétláda vagy te..a szemüvegeddel, a lenácisodott ELTÉS bölcsészi végzettségeddel meg a Dumaszinház-béli humortalan jánosos hinterlandoddal.

 • Don Ovuz
  2016 január 31
  2:01 du.

  Döntsétek már el, most akkor kevés a hely egy kommentben vagy sok? Beszéljünk a korról vagy nincs itt kérem semmi látnivaló?

  Horthy a történetben a NÉP emblematikus képviselője szerintem, nem a kormánynak. A magyarok is pont annyira nyüzsgő, frusztrált, a jövőtől f.só emberek voltak mind egy szálig, mint a kormányzó. Képzeljük el, hogy pl. a Római Birodalom bukása után nem futkos mindenki össze-vissza, mint a mérgezett egér! Elképzelhetetlen.

  Szerény véleményem szerint a ballib oldalon föl kellene oldani a politikai karantént, amibe Horthyt helyezték. Ez a föloldás semmi másra nem vonatkozik, csak Horthy személyére. A rendszer ideológiáját, annak megalkotóit, továbbá a nácibarátokat ugyanúgy lehetne ekézni továbbra is. DE akkor a szocdemekről is legyen köztudott, hogy a jobb kezüket nem tudták megkülönböztetni a baltól, a polgári politikusokban meg annyi empátia volt a parasztság iránt, mint köröm alatt a piszok!

  Legyen elítélve a két erdélyi gróf a rendszer fő ideológiája miatt plusz Prohászka. A nácibarátokat, mint Sztójay, Hóman stb. már akkor sem szerette senki, azok maradhatnak továbbra is a szégyenpadon.

 • Geyza
  2016 január 31
  7:27 du.

  Nem hiszed, hogy ezen a képtelen számon fogok veled vitatkozni? Ne égesd már légyszi Kertészt azzal, hogy ilyen hülyeségeket írsz a topikjába!

  Nekem nem kell hinned, de talán Ormos Máriának?
  “Horthy elsõ politikai lépése az volt, hogy elhatárolta magát a szegedi kormánytól, a második, hogy egyezségre lépett a román parancsnoksággal, és alakulatait ennek szellemében a neki kijelölt övezetbe irányította, a harmadik, hogy József fõherceggel ugyan megerõsíttette magát, de nem állt a Friedrich István vezette kormány (1919) szolgálatába, a negyedik, hogy Lehárral megalkudott és õt rávette, hogy elismerje hadúri jogait, az ötödik — és talán a legfontosabb — pedig abban állt, hogy a koalíciós kormány létrehozása érdekében Budapestre küldött Sir George Clerk angol diplomata elsõ szavára elejtette a katonai diktatúrát (ha valaha is komolyan foglalkozott ezzel a gondolattal), sõt kiadott egy nyilatkozatot, amelyben a lehetõ legkeményebben elítélte a zsidók ellen elkövetett atrocitásokat.”

 • hazai lámpa
  2016 január 31
  7:22 du.
  A tényekkel neked kellene előállni!
  Mivel szimpla kis propagandista vagy amire egyértelműen utal, hogy a számadatokkal, tényekkel nem tudsz mit kezdeni, Geyza szórakozik veled. Engem untatsz. Ha nekem kellene védenem Horthyt, egész másképpen tenném. A valós védelemhez tények is kellenének, nem csak link duma. Mivel ellentmondásos személyiség és ellentmondásos politikus volt, lennének valós lehetőségeid is. De a személyiségedből adódóan nincsenek. Jelenleg körbe kerengsz önmagad körül.

 • SENKI nem tudja lekontrollálni Hazudóssy Lámpa elképesztő adathalmazait és -asszem- nem is akarja.

  Ha kis dolgokban hazudik, pl. abban hogy a hozzá intézett szöszenetemet a saját szája íze szerinti alakra átírva ide visszaírja úgy hogy frissen érkezett olvasónak nem világos ki a szerző,vagy hogy itteni szerzőknek illetve nekem olyan szavakat, gondolatokat tulajdonít amiket nem közölt/közöltem , akkor mi várható el tőle nagyobb ügyeben ?

  Feltételezhető hogy FOLYAMATOSAN ferdít , csúsztat azokban az idézeteknek látszó felemlegetésekben , amiket idehány vég nélkül és amelyekkel azt próbálja lenyomni a torkunkon hogy Horthy Miklós inkább áldozat volt mintsem elítélendő háborús bűnös.

 • Hey!
  “A királyságról szóló vita szerény véleményem szerint legitim” – írta Hazai Lámpa.

  Szerintem viszont a Német-Római Szent Birodalom helyreállításáról szóló vita lenne legitim; a Birodalmat (amely nem volt német, nem volt római, nem volt birodalom, és a legkevésbé sem volt szent) Alcsut-Felcsut birodalmi székhellyel, s természetesen őfelsége I. Miklós (korábbi polgári neve: Orbán Viktor Miklós) császár vezetésével kellene heyreállítani.

  Persze, apróbb gondok a Birodalom helyreállításával felmerülhetnének. Pl. az 1356-ban véglegesített hét választófejedelmi poszt a Fidesz-KDNP vice-führereinek számához képest kevés; a választófejedelmek létszámát új Gránitba Vésett Szent Birodalmi Alaptörvényben vagy magasabban kellene megállapítani, vagy – és számomra ez a szimpatikusabb – a választófejedelmi rangra áhítozó vice-führerek a Parlament előtti téren egymás közötti életre-halálra menő nyilvános lovagi tornán versengve bizonyítanák be igényük jogosságát. 🙂

 • Moshe Akiva
  2016 január 31
  7:30 du.

  Nem. Azt mondom, hogy nem kellett volna eltitkolni a vidéki zsidók elől, hogy a halálba mennek. Ha ezt tudják, akkor legalább sokan a kicsi gyerekeket nem viszik magukkal, hanem kvázi “örökbe adják”, mint pl. Az ajtóban.

  Nem a tömeghisztéria lett volna a vidéki zsidók érdeke, hanem hogy ők döntsenek a saját sorsuk felől! Mint ismeretes volt aki bevette a ciánt azért, hogy legalább a fiatalok megmeneküljenek. Valószínűsíthető, hogy sok felnőtt vállalta volna tudatosan a gázkamrát, ha legalább a gyermekeit biztonságban tudja.

 • Geyza
  2016 január 31
  7:33 du.

  Haj Géza, ilyen a népköltészet! Viseld el a névtelenséget, cserébe évezredekig fönnmaradhat a műved!

  Nem is az ELTE-n szereztem bölcsészi végzettséget, és a Dumaszínházban sem voltam soha még nézőként sem. Ha nyomoztál utánam, úgy látszik rossz információkat kaptál.

  Ha a magyaroknak felelniük kell a csernyigoviak haláláért, akkor tedd hozzá, hogy az ukránoknak is! Volt nácibarát ukrán vezetés, zsidó lakások elfoglalása ukránok által, ukrán katonák a nácik oldalán.

 • Don Ovuz
  2016 február 1
  1:06 de.

  Jól van, örülök a haladásodnak! Horthy nálad már csak ellentmondásos személyiség, nem népirtó tömeggyilkos.

  Tessék, itt egy tény: nem Horthy állította össze a kormányokat. A miniszterelnököt a választásokon győztes pártból nevezte ki. A győztes Kisgazdapárt, majd Egységpárt nem csak a választási csalásoknak köszönhette győzelmét. Az ellenzékhez tartozó Szocdem Pártnak 100-150 ezres támogatottsága volt, a polgári liberálisoknak dettó.

  Tény, hogy Horthy a kormányzópárthoz állt közelebb. A szintén ellenzékhez tartozó nyilasokkal sem szimpatizált.

  Megemlíteném még, hogy mikor a Károlyi-kormány munkanélküli segélyt akart bevezetni a szakszervezeti tagoknak, akkor a polgári liberálisok felháborodása miatt kellett ettől a tervtől elállnia! A földosztás szabotálása főleg Bethlen bűne szerintem és a nagybirtokosoké, mint Eszterházyak, Zichyk, valamint a katolikus egyház, de a szocdemek és a liberálisok sem tartották fontosnak a kérdést.

 • Belzebub
  2016 február 1
  4:28 de.

  Amíg te itt ezen kedélyeskedsz, süsd meg, a klerikálfasiszta diktatúra itt lopakodik a kertek alatt.

  https://nepszava.us/bartus-laszlo-a-vegso-csapas/

 • hazudóssy lámpás:
  Tévedésben vagy.
  Ha egy mű alá van írva , akkor az nem népköltészeti remek.
  (Megjegyzem a nevem és a verseim eléggé ismertek hazai csettes körökben.Persze nem a magadfajta léleknélüliek között.
  Ha pl. P.Howard valamely aranyköpését itt valaki megpróbálná saját magának vindikálni , azonnal el lenne küldve a francba.Pedig P.Howard sohasem létezett. Csak a Horthy-fasizmus antiszemitizmusa okán kellett Rejtőnek felvennie ezt az álnevet, másképp nem adták volna ki a “zsidóbolsevista népellenes” munkáit.
  Asztán.
  Nem TE írtad a következőket feljebb? (részlet) :

  hazai lámpa
  2016 január 27
  9:34 de.

  Dumaszínházban lenyomnálak, hogy a füled kettéállna, ez nem vitás! Nem mintha érdekelne, mit gondolsz, de nem vagyok Horthy-fan….stb…stb…bla..blaaa…
  idézet vége.

  Ezek szerint szerettél volna odamenni velem kéz a kézben s ottan felizgulva a humornélküli jánosok nevetséges erölködésein, lenyomtál volna velem egy menetet a padsorok között ? Hogy a fülem is kettéállt volna a boldogságtól?
  (Merha nem voltál még ott soha, akkor nemtom másképp értelmezni fennti megnyilvánulásodat.)

 • hazai lámpa
  2016 január 30
  5:39 du.

  Te akartad. Most idemásolom, és ideírom a te kedvedért, hogy Gézának írtam azt, hogy nagyon jó a verse, és két sort javasoltam neki a végén, amihez szerintem bárkinek joga van itt a topikban.

  Geyza
  2016 január 29
  10:30 de.

  Nagyon jó! A végét megpróbáltam átírni.

  “Moralite Exigee” hirdetem útfélen
  Punciszobor álljon fenn a Kossuth téren!
  Mellette egy phallos, márványból ‘hogy illik,
  Olyan ami elõzõbe pontban bele illik.

  Legyen itt új erkölcs, mindenen át lépünk

  (Géza: Tapsikol is hozzá jól meghülyült népünk
  Éljenek a gyilkosok! Éljen a vén Horthy!)

  hazai lámpa: Szemüveges bölcsészek ne rontsák meg népünk!
  Éljenek a halucok, éljen a vén Horthy!
  (Kádárista lózungos, aki mást mer szólni.)”

  (halucok fiatal cionisták, akik sokszor életük kockáztatásával is mentettek)

 • Geyza
  2016 február 1
  3:36 de.

  Az idézetek közül melyiket nem tartod ellenőrizhetőnek? Ormost vagy a Holokauszt Múzeumot?

  Ha eldöntöd, hogy a Vörös Hadsereg felszabadító vagy megszálló volt-e a mi esetünkben, akkor én is megmondom neked, hogy Horthy áldozat volt-e vagy bűnös!

 • hazai lámpa
  2016 február 1
  7:48 de.

  Bocsánat, a fenti kommentem fejléce helyesen:

  Geyza
  2016 február 1
  3:36 de.

  Te akartad. Most idemásolom, és ideírom a te kedvedért, hogy Gézának írtam azt, hogy nagyon jó a verse, és két sort javasoltam neki a végén, amihez szerintem bárkinek joga van itt a topikban.

  “hazai lámpa
  2016 január 30
  5:39 du.

  Geyza
  2016 január 29
  10:30 de.

  Nagyon jó! A végét megpróbáltam átírni.
  … “

 • kisferi:TE hazzugffy lámpa méltó társa vagy a hazudozásban.
  Ezt válaszoltad nekem feljebb:
  kisferi
  2016 január 26
  11:23 de.

  Géza irja:
  1) “Horthy hadba lépése a Szovjetúnió ellen egy mélységesen emberbarát, megbecsülendő és humanitárius tett volt.”
  Nem volt humanista tett, sőt. Az “pusztán” pragmatikus és logikus lépés volt (Trianon-revizió),..bla..bla..blaaa…

  Az eredeti bejegyzésem így volt olvasható:

  Geyza
  2016 január 26
  7:24 de.

  kisferi:
  ahogy így olvasom a ” relativizálásodat ” még a végén oda is eljuthatunk hogy a Horthy hadbalépése a Szovjetúnió ellen egy mélységesen emberbarát , megbecsülendő és humanitárius tett volt….etc…etc…

  A fasiszták de főleg a kisferi féle nyilas-simpatizánsok legfontosabb módszere valaki lejáratásában az , hogy a mondanivalójából ( szöveg-környezetből) kiemelnek egy mondatot és azt skandálják aképp, hogy a mondat ellenkező fényben tüntesse fel a szerzőjét.
  Vagyis hazudnak lopnak…egyelőre. Később gyilkolni is fognak.

  Mondok példát hogy lehet átalakítani egy mondatot kis rosszakarattal:
  (Régi régi példa )

  “Bejött a gróf a szobába.A kezén kesztyű.A lábán cipő.A fején kalap.”

  Ebből a következő lesz kis alakítással:

  “Bejött a gróf a szobába a kezén. Kesztyű a lábán.Cipő a fején. Kalap.

 • Tekintetes nemzetes Hazudosshy Lampa :
  Majd’ elfelejtettem megkérdezni:
  Ha nem az ELTE.-n szerezted a bölcsészi végzettségedet , akkor hol ?
  Taláncsak nem az University of Mucsán ?

 • Hazudós Lámpa:
  A verset ugyan magam követtem el , de ahogy itt most felemlegeted , egy kukkot nem értek a mondanivalódból.
  Meghogy miért kellet a verset is ide citálni , ráadásul összevissza .
  De ne hidd hogy nagyon izgat (már maga a vers vagy annak sorsa )
  Ilyen kis szösszeneteket én bármikor fabrikálok , tízesével ha kell.
  Ellenben maga az eljárásod , az valami gusztustalan.
  Én amiatt emelek szót.
  Hogy láthatóvá váljon a hungaro-mentalitásod:
  ” Minden az enyém amit el lehet venni, ezért el is veszem, mások dögöjjenek meg , de még a tehenük is.”

 • hazai lámpa
  2016 február 1
  7:38 de.
  Még mindig rosszul fogod meg a dolgot.
  Ami a haladásomat illeti, ki kell ábrándítsalak. Ugyanis a végeredmény ugyanaz az álláspont amit eddig képviseltem, mindössze valós vita irányába akartalak terelni. Az hogy bűnös volt nem kétséges, és a tényeket amúgy is tagadó mélymagyarokon kívül mást úgy sem tudsz meggyőzni. A tények makacs dolgok. Hiába tagadják őket, léteznek tőled függetlenül. A mélymagyarokat meg amúgy sem kell győzködnöd. Vagyis így is, úgy is üresben túráztatod magad.

 • Geyza
  2016 február 1
  8:31 de.
  Ez nagy poén volt! Bocs, most én borítottam magamra a kávém.
  (copyright: Geyza)

 • Don Ovuz
  2016 február 1
  1:06 de.

  Én soha nem gondoltam, hogy nekem kell egyszer megvédenem Horthyt, de a jelenlegi ballib hangadó értelmiségek történelemhamisításai mellett már nem lehet elmenni szó nélkül!

 • Don Ovuz
  2016 február 1
  9:13 de.

  Ki tagadja a tényeket, csak nem te? Te úgy tiszteled a Tényt, hogy elterelsz mindenkit az útjából, nehogy valaki felfedezze!

  A kommentjeid összefoglalom fél mondatban: vitázzunk, vitázzunk, vitázzunk, de Horthyról csak azt mondhatod, amit Gerő!

  Horthyt nem lehet kinevezni sem bűnösnek, sem áldozatnak, és ezt a magyarok nagy többsége így gondolja, ki kell ábrándítsalak. Ha nem így lenne, akkor elsöprő többsége lenne vagy a Horthy-imádóknak vagy a Horthy-ellenzőknek.

 • Geyza
  2016 február 1
  8:31 de.

  Nem gondolod, hogy közöd van hozzá, ugye? De azt jó tudni, hogy neked a Pesten kívüli bölcsészkarok már mind Mucsa …

 • Geyza
  2016 február 1
  7:48 de.

  Álmodozz csak! Én csak finoman utaltam rá, hogy a humorod enyhén szólva nincs rejtői magasságokban, de neked erről is a szex jutott eszedbe ….

  Akkor tiltasd le a versemet, bár nem tudom, milyen alapon tennéd. Én nem bántásból írtam, csak segíteni szerettem volna.

 • Geyza
  2016 február 1
  9:10 de.

  A vers minden sorának alapgondolatát tőlem szedted, és én mégsem kezdtem éktelen rikácsolásba, hogy tőlem loptad!

  Te a tüzet nem adnád oda az embereknek, ha te lennél Prométheusz! Te ha föltalálnád a kereket, inkább gyalog járnál, nehogy más is meglássa! A paradicsomi almát “csupa jószándékból” elvennéd az asszonytól, és “önfeláldozóan” megennéd stb!

 • hazai lampa,

  Komolyan hiszed, hogy minden zsido csalad talalt volna valakit, aki hajlando es kepes felnevelni a gyerekeit ugy, hogy ezt kozben a hatosagaok eszre sem veszik?

  Kepzeld el, ha ezt “nagyuzemi” szinten probaljak meg a zsido vezetok megszervezni, hanyadik magyar lett volna az elso, aki beszalad a kakastollasekhoz jelenteni, hogy “a zsidok keverik a szart”? Szerintem ugy a masodik mindjart.

  Nem elsz veletlenul valamifele alomvilagban? (Latom, a hazaarulo Gandhit is meg mindig oriasnak tartod.)
  Elvarod a fegyvertelen, kisemmizett uldozottol, hogy kapaszkodjon bele a sajat hajaba es emelje ki magat a veszelybol. Furcsa.

 • Moshe Akiva

  2016 február 1
  10:41 de.
  Kedves Miklós, én vagyok olyan öreg, hogy emlékezzem arra az időre-
  Sok ismerős, barát, rokon is áldozatul esett az üldöztetésnek.
  De ma sem értem, hogy miért nem TUDTÁK elhinni, mi folyik Európában, már a szomszéd Ausztriában is. Megelőzve a magyar nácizmus pusztitását, menekülnie kellett volna minden zsidónak. Az igaz, hogy sem Anglia, sem Amerika nem akarta befogadni. Bár mindkét helyre volt olyan akinek sikerült.
  Hiszen a legtöbbnek volt pénze, s akinek nem volt esetleg segített volna a gazdagabb zsidó!
  Itt volt egy gyáros, családi jó barát, aki viszont az aranyát kijutatta Angliába még időben, s mikor már látta mi folyik, sikeresen emigrált.
  Nem, szerintem a többség nem hitte el, hogy ez megtörtéhet magyarokkal. Egyik oka, hogy sok bizott Horthyba s nem gondolt arra, hogy a nácik viszont leváltják. Éppen azért mert nem üldözte elég szigoruan a pesti zsidóságot.

 • Nos , ÉN nem a “Kuruc in fos”-ból érkezek. Önjelölt fejedelem sem lettem, de 11 éven át ezen a nicken nyomuéltam, amíg a féleszű gonosz, a Gyurcsányi ORMÁNYZOTT ehun!
  S akkor minden alap megvolt a csontvelőt rázó, vérgőzüs sikolyra.
  Ma meg mi vagyunk hatalmon.
  Maradunk is.

 • Dr. Gyarmati Pál “Kündü”
  2016 február 1
  11:18 de.
  Nem ismeretlen tudjuk ki ön.
  http://partizaninfo-arctalanuszitok.blogspot.hu/2007/11/vrgzs-elmebeteg-usztra-bukkantak.html

 • hazai lámpa
  2016 február 1
  10:10 de.
  🙂 Üres vagy. Azt hittem van puskaporod is. Tévedtem.

 • Moshe Akiva
  2016 február 1
  10:41 de.

  Komolyan gondolod, hogy meg se próbálták volna az anyák és nagyszülők legalább a kisbabákat megmenteni, ha tudják az igazságot? Egy három év alatti gyerekre bárki rámondhatja, hogy az unokahúga kórházba került, és ő vigyáz a gyerekére. Nem felnevelést kértek volna, hanem “gyermekmegőrzést” a háború végéig. Az ajtóban Emerencet a hálószobabútor ígéretével veszik rá arra, hogy vállalja a babát sajátjaként, és vigye haza a falujába, amíg a szülők nem üzennek neki.

  Ráadásul így a kisgyerekes anyáknak mindjárt nagyobb az esélye a túlélésre, mert őket a peronon kiszelektálták munkaképességük ellenére, nehogy kiabáljanak a gyerekük után. Ismerjük az esetet, mikor botokkal és kövekkel mentek neki az SS-nek abban a táborban, ahol égetőgödrökbe még gyerekeket is dobáltak.

  Sajnos ezt már nem fogjuk megtudni, hogy mit léptek volna, mert a vidéki zsidóknak akkor nem volt választásuk. Nem tudták mi vár rájuk, mert a Zsidó tanácsok eltitkolták előlük azt a tényt, hogy a gyerekek, öregek, betegek a halálba mennek.

  Szerintem joguk lett volna dönteni a saját sorsukban! Illetve milyen lelki terhet pakol már az a túlélőkre, aki beáldozza helyettük a vidékieket? Nem hiszem el, hogy ez nem okozott máig ható lelki sérülést a budapesti zsidóságban.

 • Don Ovuz:

  Idegesnek tűnik ma a Lámpa.
  Be kén’ venni valamit reája
  Akármit de lényeges hogy hasson
  Vagy inkább egy hátaslóval ….?

 • Don Ovuz
  2016 február 1
  12:35 du.

  Donna Ovuz, az lehet, hogy én nem lövök rád, de te meg föntebb írtad, hogy nem vagy magyar, és pár év múlva dobbantasz is tőlünk. Én erre való tekintettel meg akartalak kímélni a tényekkel való szembesítéstől, de te kikényszeríted.

  Don Ovuz
  2016 január 29
  9:32 de.
  Ebben a kommentedben olyan enyhén szólva csúsztatásokat (szinte hazugságokat) írtál, amik mellett nem mentem volna el, ha tényleg érdekelt volna téged a téma. De láttam rajtad, hogy te lehorgonyoztál a Gerő-értelmezésnél, és meg is elégedsz azzal a szinttel.

  Azt írtad, a “tisztességes” Nagybaczoni meg Szombathelyi jelentettek Horthynak, csak a gonosz vén háborús bűnös soha semmit nem vett figyelembe. Csak azt a tévhitet nem vetted elő, hogy a gonosz háborús bűnös Horthy papírtalpú bakancsokban küldte ki az ártatlan, mit sem sejtő magyarokat a frontra! Sokat kellene még neked a magyar történelemről tanulnod, de addig is hálásak lennénk, ha kibicként nem avatkoznál bele az ügyeinkbe. Itt van egy kis segítség.

  http://tenyleg.com/index.php?action=categoryView&type=places&category_id=3821

 • hazai lámpa:

  Nem ” tőled szedtem ” a gondolatot hanem rímbe öntöttem a te szellemi kiskátédat:

  Nem te követeltél feljebb erkölcsi forradalmat ?
  De te .

  Nem te lelkesedtél a nemiszerveket ábrázoló szobrok állításáért a Kossúth téren?
  De te voltál

  Nem te fényezed a vén tömeggyilkos nemzetáruló Horthyt foggal körömmel?
  De te vagy az.

  Nem te rikácsolod azt hogy aki mást mond ( köztük én is ) az kádárista lózungokat szajkóz ?
  Persze hogy te .

  A mű, amit TE ihlettél meg bennem mint afféle fejjel lefelé szálldosó fekete Múzsa , TÉGED fejez ki röviden tömören és világosan. Egyszerűen.Nagyszerűen. Életképeben is ábrázova téged.

  TE nem vagy képes ilyen brilliáns módon kifejezni önmagadat azért nyúltam alád kicsit a verssel, ami az én meghosszabított kezem. Vagy lábam.Verslábam.

  Különös pedig , mert úgytudtam a bölcsészeket arra is idomítják eddzőik , hogy egyszerűen és világosan közöljék gondo..téveszméiket a tudatlanokkal. Legalábis az ELTE.- ez a módi. Hogy aztán felétek, az University of Mucsán ,mi a tanrend , a fene se tudja..

 • hazai lámpa:
  A faterom , mikor kivitték a Donhoz MUSZ-osnak , papírtalpú bakancsot kapott.( a flekk-tífusz mellé , de az már azután volt hogy egy keretlegény kiverte majdnem az összes fogát.)
  Ezt baromi régen mesélte , teljesen el is felejtettem.
  Jó hogy felemlítetted !

 • Moshe Akiva
  2016 február 1
  10:41 de.

  Gandhit lehet, hogy nem szeretik a hinduk a muszlimok csókolgatása miatt, de tény, hogy nem szervezett fegyveres felkeléseket, és mégis kizavarta a briteket Indiából. Európában Gandhi az erőszakmentes politizálás jelképe, akit mindenki ismer.

 • hazai lámpa,
  Szerintem, kissé naív, vagy tudtalan vagy a témában.
  Ahogy fentebb írtam, részben a zsidók nem hitték, hogy rájuk is az a sors vár, minta többi európai zsidónak jutott, és részben a nagymamájukat is elvitték, tehát nem volt kire hagyni a gyereket!
  Anyám bujtatott egy 18 éves lányt egészen a háború végéig, nálunk élt.
  Valóban, voltak keresztények akik segítették őket, de nem volt meg a kapcsolatuk ilyenekkel!

 • Geyza
  2016 február 1
  2:16 du.
  Hát nem tudom. Ha szép fehér ló, átgondolom.

 • hazai lámpa
  2016 február 1
  2:17 du.
  Egy apró csúsztatás az ön részéről, avagy ezt sem értette.
  Bár nem tartozom leírással, ma kevesen tudják odáig visszavezetni a családfájukat mint én. De ez magánügy. Nem érdekel különösebben, de ha már magyarkodunk…
  Nem itt születtem, de ha már ide vezérelt a sors, így az állampolgárságot is megkértem. Nem ide tartozik, de ha már ide hozta.

  Horthy viszonyát a bűneivel a tettei és a jog viszonya határozza meg. Ebben mindkettőnk véleménye semleges lenne, csak a különbség az, hogy az én véleményem a joghoz van közelebb, az öné a személyes szimpátiájához.

 • hazai lampa,

  A “naivitasod” mar kezd gyanus lenni. Kb. annyira tunsz naivnak nekem jelenleg, mint Obama elnok Amerikaban.

  Eloszoris, a magyarorszagi zsidosag elol nem titkolt el semmit a zsido vezetoseg.
  Az mar onmagaban egy hatalmas baromsag lenne feltetelezni, hogy a budapesti zsidoknak megmondjuk, hogy nemet teruleten elgazositas var rajuk, de a videki zsidok elol eltitkoljuk. “Es ti pesti zsidok, psssssszt, egy szot se!”
  Mennyire kell valakinek hulyenek lennie, hogy elhiggye, nem akadt egyetlen pesti zsido sem, aki elmondja ezt legalabb az egyik videki rokonanak?
  No es akkor meg mindig azt hiszed, hogy a magyar csaladoknak csak ugy tomegesen lehetett volna atpasszolni a zsido gyerekeket, mindossze a zsidoknak ezt akarniuk kellett volna…

  Ti minket neztek hulyenek, vagy barmi marhasagot elhisztek, ami rozsasabba akarja tenni az akkori magyar vezetoseg tetteit, illetve azok hianyat?

  Komolyan gondolod, hogy a videki zsidok nem tudtak mi var rajuk? Dehogynem tudtak. Oregapam videki volt, es nem veletlenul bujkalt hamis papirokkal.
  Kezdek igazat adni a Geyzanak veled kapcsolatban.

  Beleneztem az egyik cikkbe egy webpage-en, amit valaki masnak ajanlottal, mar az elso cikk felrebeszel ott is az elso zsido torveny kapcsan.
  Annak kapcsan mindenki ugy erti “az elso zsidoellenes torvenyt Europaban”, hogy a 20. szazadban. Az hogy korabban mi volt, es hogy nehany esetben a mar meglevo zsido torveny atelte magat a 20 szazadba, egy egesz mas kaposzta.
  A tobbi cikk is ilyen ertelmes ott?

 • Don Ovuz,

  Na, hat ez egy elegge erdekes kis site a doktor urrol. 🙂

  Figyelo,

  Nem 10-20 ezer zsidorol volt ott szo, hanem kozel 800 000-rol. A szelrozsa egyik iranyaba sem lehetett szokni, csak megvesztegetes utjan lehetett valahogy lelepni nehany szerencsesnek.
  Ahhoz viszont nem mindenkinek volt eleg penze, es ha lett volna sem hiszem, hogy engedtek volna az egesz zsidosagot lelepni. Arrol nem is beszelve, hogy egyik orszag sem volt hajlando akar 100 000-et is befogadni egyszerre.

  A zsidok tudtak nagyon jol mi var rajuk kulfoldon, maximum nehezen akartak elhinni. Oregapamnak egy malma volt, nem tartozott a zsido vezetok koze, megis tudta nagyon jol, hogy bujkalnia kell.
  Mit tud csinalni egy kisemizett, lerongyositott, eheztetett, betegge tett tomeg fegyveres katonak ellen? Vonatra szall, ha azt mondjak neki.

 • “..Egy munkaszolgálatos 50 százalékos eséllyel jött haza a Don-kanyarból, míg egy honvédnak erre körülbelül 75 százalékos esélye volt. Ennek az aránytalanságnak egyetlen magyarázata lehetséges, nevezetesen az, hogy a hadsereg tervszerűen elhanyagolta munkaszolgálatos katonáinak ellátását. Mindez nem lett volna szükségszerű, ugyanis a munkaszolgálat, minden ezzel kapcsolatos mítosz ellenére, nem volt „mozgó vesztőhely”. A háború teljes időtartamát nézve egy munkaszolgálatosnak jóval több esélye volt a túlélésre, mint egy fegyveres katonának…”

  Ungváry Krisztián

 • hazai lampa,

  Gandhi senkit sem vert ki, foleg nem bekesen.

  Az angolok ugy dontottek, hogy feladjak a gyarmataik legnagyobb reszet, koztuk Indiat is, es csak siman ugy dontottek, hogy Gandhit teszik fel a “tronra” tobb leheteseges ember kozul.

  Gondolom, azert valasztottak ot, mert o megbizhatoan hulyenek tunt ahhoz, hogy India feldarabolasat zokszo nelkul alairja.

 • Hazai lámpa:
  “Don Ovuz…te meg föntebb írtad, hogy nem vagy magyar, és pár év múlva dobbantasz is tőlünk…. addig is hálásak lennénk, ha kibicként nem avatkoznál bele az ügyeinkbe.”

  No, hát a Horthy-imádó Barbie jobb hiján végre kivágta az asztalra a mindenkori magyar “fajvédő” szélsőjobb örök kártyáját, a “te idegen vagy!”-ot Barbie bemutatkozott.

  Mellékesen: szerintem aki a véleményét egyesszám első személy helyett többesszám első személyben adja elő, az egyéb gaztettekre is képes.

 • Don Ovuz:
  Olyan kétértelmű vagy… 😀
  Én aztat javallottam főfájás ellen neki, hogy mennyen ki lovagolni egyet a határba.A jó levegő jóttesz.
  Meg is mutatom képi alakban hogy gondoltam :

  Lovagzás a határba’

  Lovagolni teliholdnál a legjobb gondűző
  Nem kell hozzá szemüveg se bár az nagyon szexi
  Szakadjon a csipkebugyi nyíljon ki a fűző
  Bokor alján a legényen sincsen most már semmi

  Hanyatt fekszik bámul sok sok csillagot az égen
  Bölcs leányzó szemüvegben jól meglovagolja
  Igy vannak el bokrok alján boldog kéz a kézben
  Néha aztán keze helyett mását is markolja.

  Prologus

  Nem a Mását, bár szeretné , de nem lehet kérem
  Mert ma Mása más kásákat mással kavar éppen.

 • jani:
  Há mer “relativizál” ez az Ungváry.
  (Most mongyam azt hogy hazudik ? )

  Faterom túlélésének a kivonatos sztorija:
  Mikor visszavonult a század a Vörös Hadsereg csapásai miatt,
  a már alig mozgó flekk-tífuszos MUSZ-osokat élve felhajigálták egy szekérre és irány a gödör , aztán földet rájuk.Az emberi dögkút.
  Apámat is feldobták , de jött egy őrmeser akit addig soha nem látott , rámutatott apámra és azt parancsolta hogy ” azt az embert vegyék le és haggyák itt” Azzal elvonultak, faterom meg ott maradt az árok szélén félhalottan.
  Egy ukrán öregasszony mentette meg az életét. Nem volt más élelmiszere csak rengeteg hagyma-zöldje. Azt etette apámmal.
  Ezért lehet tán hogy én is nagyon szeretem az újhagyma zőggyét ?

 • Geyza

  Én is relativizálok, ha megengeded. A mi családi legendánk szerint annak idején az egyik baka nagybátyámnak is tüdőgyulladása volt a Donnál.(de lehet, hogy flekk-tífusza). A bajtársai vonszolták lázasan egy szánkón a hómezőn, ő pedig kérlelte őket, hogy hagyják ott. Nem tették. Ja, és lefagytak a lábai, pedig csizmája volt. Disznóólban aludtak és marharépát ettek. Kijevbe érve le akarták vágni a lábait, de nem engedte. Hazaszállították, itthon aztán egy doki azt mondta, hogy megtarthatja a lábait, de élete végéig szenvedni fog vele. Rokkantnak nyilvánították és leszerelték. Volt egy másik nagybátyám is, ő is túlélte, haza is került, de róla semmit nem tudok.

  Egyébként lehet, hogy tényleg apád kalandjának köszönheted, hogy szereted az újhagyma zölggyét. Bár ez akkor volna logikus, ha szeretned az öregasszonyokat is. Én viszont nem szeretem a marharépát. Igaz, a nagybátyán nem az apám, nem örökölhettem a gusztusát. Esetleg a lányai, bár sose kérdeztem.

 • Hazai lámpa
  “Amíg te itt ezen kedélyeskedsz, süsd meg, a klerikálfasiszta diktatúra itt lopakodik a kertek alatt.
  https://nepszava.us/bartus-laszlo-a-vegso-csapas/

  A mai, új formáju hungarofasizmus nem a kertek alatt lopakodik, hanem egyrészt a parlamentben, másrészt a mindennapokban.
  Érzékeléséhez nincs szükségem Bartus – enyhén szólva is túlmozgásos – katolicizmus-ellenességére. Magyarázatként – bár sok mindenben nem értek egyet a szerzővel – itt van pl. a demokratikus, tisztességes, értelmes és vitathatatlanul jobboldali Ungváry Rudolf írása.

  http://www.mozgovilag.hu/ungvary-rudolf-a-lathatatlan-valosag/
  http://www.mozgovilag.hu/ungvary-rudolf-a-lathatatlan-valosag-2/

 • jani:
  Amit elmeséltél , teljesen életszerű !
  Apám sztorijában is vannak hasonló részletek .

 • Belzebub:
  Szerintem a fasizmus hazai lopakodása úgy értendő hogy apránként ,lépésről lépésre lopakodik -lopják be- a közéletbe .

 • (Janinak és atöbbiekeknek MUSZ ügyben)

  Egy cáfolat Ungváry idézetéhez a . c i n i k u s a n . a l j a s . tárgyilagosság álarcába bújtatott érveléséhez a munkaszolgálatosok [MUSZ] “m a t e m a t i k a i ” túlélési esélyeihez… Ezt az esély-próbát már egyébként a másik, hasonlóan setéten cinikus gondolkodású Schmidt Mária miniszetrelenöki főtanácsadó is megjátszotta egy előadásában…

  Dorsicsban, Kijev mellett egy kolhoz istállóját ki nevezték a flekktifuszos MUSZ-osok “kórház épületének”. A szalmatetős épületet szögesdrót kerítés és külön őrség őrízte.
  Ide zsúfoltak be kb 1000 magatehetetlen súlyos beteget. 1943. április 29-én a magyar katonai és orvosi parancsnokság(!)radikális döntést hozott a flekktífusz felszámolására. Éjjel az őrség tagjai az épület két végén lezárták a fa kapukat, majd benzinnel körbe locsolták benzinnel és felgyújtották. A munkaszolgálatosok nagy része bennégett, aki meg mégis valahogy menekülni próbált, azt lőfegyverekkel levadászta a magyar – tehát nem német – személyzet.
  Zelk Zoltán költő, aki maga is “munkaszolgálatosként szolgálta a hazát”, így tudósít a történtekről:

  Dorsici alkony 1943.

  A gödörben harminchárom halott.
  És zuhant már a harmincnegyedik.
  Mennyit temettünk! S két hónapja már.
  Rakhattuk volna föl az egekig.

  Nagybaconi Nagy Vilmos honvédelmi miniszter által kiküldött vizsgálóbizottság megállapította, hogy a dorsici “tűzesetet” a gondatlan cigarettázó munkaszolgálatosok okozták.A gyilkosok és segítőik közül csak néhányan nyerték elbüntetésüket. Tanúvallomások és visszaemlékezések alapján megállapítható, hogy a tűzhalálra és a kivégzésekre utasító parancsot dr.Szentendrei László főorvos és Szentkatolnay Reinitz Dezső munkaszolgálatos-zászlóalj parancsnok adta ki…

  A fenti eset is azt bizonyítja, hogy a fegyvertelen munkaszolgálatosok túlélési esélyeit mennyire csökkentette a fegyveres katonák velük szemben megnyilvánuló megalázó magatartása és sok esetben még a fegyveres erőfölényük kihasználása is…

 • Irodalom:

  Lebovits Imre: Zsidótörvények – zsidómentők

 • Belzebub
  2016 február 1
  4:21 du.

  Don Ovuz bizonyára hálás neked, amiért zsidó származásra célozgatsz vele kapcsolatban. Nekem eszembe se jutott, azt hittem nyugat-európai nem zsidó származású, aki mindent elhisz, amit egyes hangadó ballibek mondogatnak. Különben meg ő beszélt “önök országáról”, tehát ha te ebből megállapítod, hogy ő magyarnak vallja magát, akkor te varázsló vagy.

  A náci kártya nálad olyan, mint a náciknál a zsidóbérenc. Előhúzod, ha kell, ha nem. Ha Horthy valami jót csinált, akkor azt szerinted véletlen vagy számításból tette. Bezzeg ha valami nagyon balul sült el, azt szerinted biztos örömmel és direkt csinálta a vén lovastengerész. Ennyit a te “objektivitásodról”.

 • Moshe Akiva
  2016 február 1
  3:22 du.

  Konrád György is úgy menekült meg, hogy Pestre küldték a rokonokhoz, ezt ő mesélte egy interjúban.

  Annyit pontosítok, hogy a Holokauszt Múzeum honlapján azt írják egészen pontosan, hogy a Zsidó tanácsok késve és nagyon szűk körben terjesztették az A.-jegyzőkönyvet. (A Zsidó Tanácsok dilemmái címszó alatt találod.) Majd ha te elfogadod a tényeket, akkor utána hülyézhetsz és naivozhatsz nyugodtan bárkit.

  http://www.holokausztmagyarorszagon.hu/index.php?section=1&type=content&chapter=12_1_1

 • Figyelő
  2016 február 1
  2:44 du.

  Szabó Magda Az ajtóban szerintem megtörtént esetet dolgoz fel. Emerenc a háború alatt cselédlány volt, és mielőtt bevagonírozták a szülőket (a nagyszülők ciánt nyeltek), rábízták a kisbabát, és ő vidékre vitte a családjához. Mikor az apja megverte, akkor se mondta el, hogy zsidó a kislány, hanem eljátszotta, hogy az ő leányanyaként született gyereke.

  Nem évekig kellett bujtatni az embereknek egymást. Ha valaki márciusban megúszta a gettósítást Munkácson vagy Kolozsváron, az októberben környékén felszabadult (okt. 6-án már Debrecennél járt a Vörös Hadsereg). A deportálások júliusban álltak le, tehát ha akkor véletlen lebukik egy kisgyerek, úgyse vitték volna a többiek után. Három hónapig a leghülyébb embermentő is meg tud őrizni egy ismeretlen kisgyereket hamis papírokkal. Mire azt leellenőrzik, addigra odaér a front, mint ahogy erre volt is példa Pesten nem egy esetben.

 • Don Ovuz
  2016 február 1
  3:03 du.

  A nyilatkozataidból én nem tudtam megállapítani, hogy magyarnak vallod-e magad, és folyamatosan kívülállóként nyilatkozol elég vehemensen.

  Horthyt a tettei alapján pozitívnak kellene értékelned, hiszen évekig nem engedte deportálni a magyar zsidókat, aztán megmentette a budapestieket. A jog nem ugyanaz, mint a jogászkodás. Hóman Bálintot is fölmentették jogilag, mégse tartja senki ártatlannak.

 • DonGolo
  2016 február 2
  6:32 de.

  A MUSZ elvileg azt is jelentette, hogy a munkaképes zsidó férfit nem tudták deportálni! Ne felejtsd el, hogy Hitler már 1942-től mondogatta Horthynak, hogy mit kéne csinálni a magyar zsidókkal is! Szálasi is több embert mentett meg a MUSZ-szal, mint a Sztójay-kormány.

  Ungváry “matekozása” nem cinikusság, hanem úgy hívják: tudomány. Leírja, hogy ha törődött volna a hadsereg a MUSZ-osok ellátásával, sokkal többen maradnak életben, mert nem igaz, hogy embertelenül bánt volna velük a katonaság minden tagja. Ez a “mozgó vesztőhely” kádárista-lózung, ha úgy tetszik.

 • DonGolo
  2016 február 2
  6:32 de.

  Ha százezer MUSZ-osból hazatért 50 ezer, az 50 ezer fiatal zsidó férfit jelent, köztük vidékieket is.

  Azt senki nem mondja, hogy nem voltak a keretlegények közt szadista állatok, akik nem mellesleg hadbíróság elé is álltak több esetben. Az örök szégyen, hogy a honvédség elszabotálta a MUSZ-osok ellátását. Viszont valaki itt föntebb Nagy Baczonit és Szombathelyit véletlennek állította be, mint akik erősítik a szabályt. Ha ez így lenne, akkor a MUSZ-ból senki nem tért volna haza, és tudjuk, hogy ez nem így van.

 • Hazai lámpa:
  “Moshe Akiva! … Annyit pontosítok, hogy a Holokauszt Múzeum honlapján azt írják egészen pontosan, hogy a Zsidó tanácsok késve és nagyon szűk körben terjesztették az A.-jegyzőkönyvet. (A Zsidó Tanácsok dilemmái címszó alatt találod.) Majd ha te elfogadod a tényeket, akkor utána hülyézhetsz és naivozhatsz nyugodtan bárkit.
  http://www.holokausztmagyarorszagon.hu/index.php?section=1&type=content&chapter=12_1_1

  A Holokauszt Múzeumról ennyit:
  “Nyílt levél 2014. január 26. Dr. Haraszti György professzor úrnak, a Kuratórium Elnökének Dr. Szita Szabolcs Igazgató úrnak Holokauszt Emlékközpont Páva utca 39. H-1049 Budapest Kedves György és Szabolcs, Azzal a kéréssel fordulok hozzátok, hogy nevemet távolítsátok el a Holokauszt Emlékközpont Téka és Információs Központjáról. Nehéz szívvel hoztam ezt a döntést azt követően, hogy a legújabb magyarországi fejleményeket nagy aggodalommal követtem. Megdöbbentett engem – és bizonyára másokat is – az elmúlt néhány év történelemhamisító kampánya, amelynek célja a Horthy-korszak tisztára mosása…”
  Randolph L. Braham
  http://vs.hu/kozelet/osszes/visszakuldte-kitunteteset-randolph-l-braham-0126

  Lámpa, Moshe Akiva téved: Ön nem hülye, még kevésbé naiv.

  Kétségtelen, hogy Ön az elemi ismereteinek a hiányát nagyképűséggel és nagyszájúsággal próbálja (nem túl sikeresen) álcázni, valamint azzal, hogy visszatérően meghamisítja vitapartnereinek írásait, vagy azokban kifejtett véleményüket.

  Gratulálok, ha így folytatja, Önre még nagy jövő vár a jelenlegi magyarországi rezsimben.

 • Belzebub
  2016 február 1
  7:40 du.

  Ki nem állhatom az öreg Ungváryt, szerintem ő az igazi szobatudós. Pl. szerinte Európában lezárultak a vallásháborúk 1630-ban. TGM-t is úgy lebolsizta múltkor az atv-n, mint a pinty (nem, TGM nem bolsi, hanem marxista).

  Majd ha ráérek, elolvasom. Bartus abban különbözik tőled, hogy ő keresi a bajok gyökerét, ti. az európai antiszemitizmus a katolikus antijudaizmusból származik. Egy csomó példa van rá, hogy a katolikusok jobban belehülyültek az állandó zsidó-nem zsidó rágódásba, mint a többiek.

  Pl. Hitler a katolikus Bécsben lett antiszemita.

  Pl. a színtiszta katolikus Lengyelországban, Horvátországban sokkal kegyetlenebbül bántak a zsidókkal, mint Magyarországon, és ott alig maradtak életben.

  Pl. a református Horthy nem hajlongott a katolikus főpapok előtt, az elején meg se akarták őt választani. A katolikus Teleki ellenben nagyon becsavarodott, és gondolom a kiscserkészek közt se volt sok zsidó származású.

 • Hazai Lámpa:
  “Don Ovuz bizonyára hálás neked, amiért zsidó származásra célozgatsz vele kapcsolatban.”

  Nem, én az Ön hagyományos “fajvédő” érvelésére (ha nem tudná, a magyar un. “fajvédők” nemcsak antiszemiták voltak, hanem sváb-, szerb-, stb. ellenesek is), szélsőjobboldali mivoltára céloztam – és telibe találtam.

 • Belzebub
  2016 február 2
  8:02 de.

  Nagyon szép elméleted van irányomban, csak kár, hogy nem igaz. Ha igaz lenne, akkor Gézának miért nem mondom, hogy idegen?

  Téged az érdekel maximum, hogy telibe találj bárkit jól időzített gyűlölet-bombával, akár igaz, akár nem. A magyar fajvédők alatt nem tudom kikre gondolsz, de hogy az akkori antiszemiták nagy része az idegen alatt a nem-zsidót értette, az tuti.

 • Belzebub
  2016 február 2
  7:52 de.

  “A 2001-ben magánemberek által alapított Budapesti Holokauszt Múzeum és Oktatási Központ (BPHM) non-profit civil szervezet. A BPHM legfontosabb célja, hogy a magyar és külföldi iskoláskorú generációk számára közérthető formában, modern eszközökkel mutassa be a magyarországi és az európai holokauszt tragédiáját, az antiszemitizmus és a rasszizmus különböző formáit.”

  “Partnereink

  Magyar Nemzeti Múzeum
  Történelemtanárok Egylete
  ELTE Holokauszt és Társadalmi Konfliktusok Program
  Centropa Magyarország
  Hannah Arendt Egyesület
  Magyar Zsidó Múzeum és Levéltár
  Yad Vashem – The Holocaust Martyrs’ and Heroes’ Remembrance Authority
  United States Holocaust Memorial Museum
  Auschwitz-Birkenaui Állami Múzeum
  Jewish Foundation for the Righteous”

 • nem bír leállni ez az agyament tyúk.
  Hazudik..hazudik…ferdít…ferdít…és esmégcsak hazudik.

  Turbo-fasisztoid.
  Nácinek még nem nevezném…egyenlőre.

  Majdha a nyilasok egyikét-másikát kezdi el mentegetni.
  Nem kell aggódni, annak is el fog jönni az ideje.

  Az ilyeneknek nincs megállása.

 • hazai lámpa
  2016 február 2
  8:28 de.

  Bocsánat javítok: “az akkori antiszemiták nagy része idegen (nem magyar) alatt a zsidót értette”

 • Belzebub
  2016 február 1
  7:40 du.

  Szerintem az országban mindenkinek “Bartus túlmozgásos katolicizmus-ellenességére” lenne szüksége, és őszintén szólva neked sem ártana egy kis szellemi felfrissülés.

  Már bevezették a kötelező hittant és kivételeznek az egyházi iskolákkal, és mégsem ordít síppal-dobbal a ballib ellenzék, hogy veszélyben van itthon a szekularizáció.

  Annyival egészíteném ki Bartust, hogy nem lehet személy szerint rámondani bármely katolikus papra, hogy tudatosan világpolitikai célokat szolgál, de a szervezetre szerintem áll Bartus minden megjegyzése.

 • Sűrített véleményem a következő:
  Nagybaczonitól Kisfacomig minden horthysta főtisztet egy kalap alá kell venni a hazaárulás és népirtás tekintetében.
  (Beleértve a vasúti és a csendőrségieket is.)
  Egy két kivételtől eltekintve :
  Vitéz Lófő Dálnoki Miklós Béla vezérezredes és talán Kéri Kálmán vezérkari ezredes..meg még egy-kettő.
  A többi szót sem érdemel.
  Teljesen mindegy hogy melyik felel 1-2 illetve 1-2 ezer magyarember haláláért.Bűnösök .
  Kár itt a mostani kurzus kiszolgálóinak leszopogatni róluk a szart, amit ők ragasztottak önmagukra .

  Különös hogy az undorító Kurucinfó úgy ugat Dálnokiról hogy -idézem- “aljas hazaáruló” , ehhez képest a FIDESZ nem akar szobrot állítani ennek a valóban nagyszerű embernek.
  Sőt , mintha ki akarnák törölni a történelemből.

 • Hazai Lámpa
  “Ki nem állhatom az öreg Ungváryt, szerintem ő az igazi szobatudós.”

  Szerintem nem az a kérdés, hogy egy gondolkodót kedvel az ember, vagy ki nem állja, hanem az, hogy értelmes -e az írása, s ha igen, akkor mennyiben helytálló, mennyiben nem, mennyiben hiányos, stb.
  Szobatudós? Lehet, nem tudom; hosszú ideje könyvtári informatikával, azon belül osztályozás-elmélettel, thezaurusz-építési kérdésekkel kereste a kenyerét, én meg ezekhez a tudományokhoz, technikákhoz nem értek. És ha szobatudós, akkor mi van? Miért baj az?

  Lámpa:
  “szerinte Európában lezárultak a vallásháborúk 1630-ban.”

  Ha jól tudom, általában a westfáliai békével (1648) szokták lezártnak tekintetni az európai vallásháboruk időszakát. De ezek a korszakolási kérdések mindig vitathatóak; mikor kezdődött pl. Európában a 20-ik század?

  Lámpa:
  “TGM-t is úgy lebolsizta múltkor az atv-n, mint a pinty”

  TGM-et én sem nevezném bolsinak, de mint említettem, Ungváry jobboldali, és a magyar jobboldaliaknak nem igazán erőssége a marxista, szociáldemokrata, kommunista, bolsevik, stb. fogalmak közötti disztinkció.

  Lámpa:
  “Majd ha ráérek, elolvasom.”

  OK., kivételesen egy jó pont.

  A katholikus versus protestáns eszmefuttatásba – kellő hozzáértés híján – nem megyek bele. A jelenlegi magyarországi nagykatolikus és kiskatolikus (református, HIT-es) valamint zsidó belső politikákat nem ismerem a kellő mélységben.

 • hazzaykám TE csak ne védekezzél velem .
  Az én idegenszívűségemet vagy idegenségemet neked nem tiszted eldönteni.
  Ahhoz te kevés vagy mint Horthyban a jóakarat.

  ( Jól tudja a spíné, ha megpróbálkozik ilyesmivel , válaszaim következtében rajta fog röhögni vagy 100 000 idelátogató.)

 • Geyza
  2016 február 1
  2:35 du.

  Jól van, látom leszálltál már a dakota döglött lóról, nagyon helyesen! Nem gyanúsítasz lopással, mert tudod, hogy nem igaz, bár bocsánatot mégsem kértél tőlem.

  Horthyt nem a bűneitől védem, hanem a hazudozóktól, akik nem a tettei alapján ítélik meg, hanem a feltételezett szándékai alapján. Teszem ezt a következő bibliai igék alapján.

  1. A jó ember gyümölcseiről (tetteiről) ismerszik meg.
  2. Az a fiú kedvesebb az atyjának, aki nemet mond a kérésére, de aztán mégis kimegy a szőlőbe.

 • Geyza
  2016 február 2
  8:45 de.

  Miben hazudtam, egy példát mondjál! Nem tudsz, csak vádaskodsz. Nem mentegettem senkit, csupán az Igazságot!

  Te meg Sztójay Dömét véded, mikor a nyilasokat rosszabbnak állítod be. Ugyanolyan bűnös a népirtásban Sztójay, aki kíméletlenül deportáltatta a zsidókat a halálba, mint a kisnyilas, aki a Dunába lőtte őket.

  Gratulálok a remek fideszes logikádhoz, biztos túl sokat jártál a Terror Háza Múzeumba!

 • Geyza
  2016 február 2
  9:34 de.

  A lényeg hogy elismerted, hogy egyszer sem idegeneztelek le!

 • Moshe Akiva
  2016 február 1
  3:22 du.

  Ezt Kertész Ákos írja a fent említett Az újjászülető Horthy-kultusz és a zsidók c. dolgozatában:

  “És a zsidók annyira asszimilálódtak a magyar magatartásformákhoz, hogy ugyanazzal a sunyító, gyáva, alattvalói lelkülettel fogadták el a Hatalom újabb és újabb rúgását, mint a feudalizmusba ragadt magyarok, hisz amikor a magyar csendőrök puskatussal terelték be őket nyolcvanasával az Auschwitz felé tartó marhavagonokba, akkor is magyarnak érezték magukat, akkor is vitéz nagybányai Horthy Miklós védenceinek érezték magukat (erről biztos nem tud a mi drága kormányzó urunk!); és elhitték, mert el akarták hinni, hogy csak munkára viszik ki őket Németországba… munkára…?! a ma született csecsemőtől a nyolcvan éves aggastyánig…?! Hát persze – találtak erre is magyarázatot –, a mi érdekünkben, hogy együtt maradjon a család…”

 • Belzebub
  2016 február 2
  9:20 de.

  Például a kis Ungváry azért nem szobatudós, mert ő eljut az emberekhez, és változást ér el a munkáival.

  Bocsánat az elírásért, idősebb Ungváry is a harmincéves háborúra utalt. A szakszavak, amiket leírtál, nekem kínaiul vannak, ezért ehhez nem tudok hozzászólni. Szerintem a vallásháborúk akkor zárulnak le, ha senki nem fenyegeti többé a szekularizációt, talán soha. A vesztfáliai béke biztos az első rést ütötte a vallásos államon, de nem győzte azt le.

  Lehet, hogy nem szakterületed, de azért csak van véleményed az egyházi iskolák extra támogatásáról és a kötelező hittan/erkölcstanról?

 • Hazaikám.
  A lopkodásaid mostanra már nyilvánvalóakká váltak itt mindenki számára , mit ismételgessem őket.
  Tudjuk ki vagy ( legalábbis e tekintetben.)

  A dakotai ló-vész nem az én hatásköröm, a TE kultúrkörödből érkeznek a hasznos értesítések.
  (Kár hogy nem maradtatok meg amellett , a Horthy-fényezés valahogy kezd becsődölni.)

  Annak azért örülök hogy te tudod azt amit én tudok , pontosabban amit nem tudok , mert a tudásod felette van mindeneknek és más nemtudását is kipótolja.
  ( Megjegyzem ezt mintha -kissé másképpen- , olvastam volna valahol. Csak nem valami Mussolíni féle államelméletben ? )

  Horthyt csak ítéld meg TE magad , a saját feltételrendszereddel, amiknek szerves részét képezik Horthy azon szándékai , amikről ő maga sem tudott.
  (Kedves olvasó , lásd az eggyel felljebb lévő pargráfot.)
  Viszont nem kéne vele lyukat beszélni nap mint nap mindenki hasába.

  KEdves Lámpinanny : Már írtam egy tényfeltáró verset arra vonatkoztatva , hogy milyen élvezetes neked kinn a bokrok alján.(Holdfényben)
  Címe : asszem valami lovagzás , rég írtam és felejtek.Ha valaki kéri , reprintelem ide. Beprintelem. Vagy mi.
  Most ne akard hogy “megzenésítselek” mint tékozló fiút aki kimegy a szőlőbe a miért is ?

  Ha nagyon akarod megteszem. Én egy yoember vok.)

 • Hazai Lámpa:
  “A magyar fajvédők alatt nem tudom kikre gondolsz”

  Javaslatom:
  Gyurgyák János: Magyar fajvédők (Osiris, 2012., 276.p.)
  Paksa Rudolf idevág tanulmányai

  Lámpa:
  “az akkori antiszemiták nagy része idegen (nem magyar) alatt a zsidót értette”

  Köszönöm a meglepően bölcs felvilágosítását, hiszen eddig azt hittem, hogy az akkori ANTISZEMITÁK az idegen (nem magyar) alatt a magyarországi TRÓJAI kisebbséget, esetleg 19-20-ik századi magyarországi VALDENS eretnekeket értették. 🙂

  Ha még azt is ilyen bölcsen kifejtené, hogy a magyar un. FAJVEDŐK (akik egyébként valóban antiszemiták IS voltak) kiket értettek MÉG idegen alatt?

 • Geyza
  2016 február 2
  9:04 de.

  Ha szerinted nem kell a bűnösök közt különbséget tenni, akkor az áldozatok közt se? Pl. oda mernél menni a megmaradt lengyel zsidókhoz, és a szemükbe mondani, hogy te ugyanannyit szenvedtél, mint ők? Heller Ágnest kevesebbért is kihajították a lengyel zsinagógából, pedig ő csak ott ült. Azt mondták neki, hogy “maguk szalámit zabáltak, amíg a lengyel zsidókat öldösték”.

 • Belzebub
  2016 február 2
  10:24 de.

  Nem tudom, mi közöm lenne a magyar fajvédők hülyeségeihez. Nem tudtad rám bizonyítani, hogy hibás egy nem magyart külföldinek hívni, pedig nagyon akartad.

  Az igaz, hogy Don Ovuz magyar állampolgár, de ő mondta, hogy az “önök országából”.

 • Geyza
  2016 február 2
  10:15 de.

  Ugye lengyel és ukrán barátaidtól is ilyen szigorúan megköveteled, hogy ilyen következetesen gyűlöljék Josef Pilsudskit és Sztepan Banderát?

  Nekem tök mindegy mit gondolsz Horthyról, mert szerintem senkit nem tudsz meggyőzni.

  Orbán többet tett az antiszemitizmus ellen, mint te valaha is fogsz: ti. azzal, hogy felállította a náci emlékművet, előzékenyen közölte a magyarokkal a rendszere lényegét. Ilyet rajta kívül egyedül Bartus tett.

 • “Don Ovuláció” NEM ÁM “2016 február 1
  11:18 de.”,

  hanem 2007 tavasza volt az a “partizaninfo” poszt, NEM ÉN ÍRTAM, hanem egy hülye , aki azt hitte hogy kaliforniai és new-jersey-i magyar dollármilliárdosok “Kurucinfo” – ami Ámerikából jön, – online újságját koppintani tudja, itthonról, balról,
  s TE AZT tartod hitelesnek….

  Dr. Gyarmati Pál – a “Kündü” nicket soviniszta okból “báró Zsupán Kálmánra” cserélve – ITT VAN:

  http://onoguristan.blogspot.com/

  http://jurisprudentiahungariae.blogspot.com/

  Erdélyről:
  http://daciabarbaricuminferior.blogspot.com/

  Tisztában vagyok azzal, hogy itt KIFÉLÉK nyomulnak.
  KIFAJTÁK írnak.

  Azonban mint a v. nb. HM Társaság 314. sz. militáns nemzeti jogvédőjének , kötelességem TITEKET A LÓ FARKÁHOZ köttetni!!!!

 • Mostmár erről az agyament tyúkról fog szólni ez az oldal ??!
  Gyerekek..könyörgök..valaki dobjon már rá egy lapát havat vagy egy csöbölyő vizet !!
  🙁 🙁 🙁 🙁 🙁

 • Belzebub
  2016 február 2
  10:24 de.

  Ha valami véleményt mondanál a katolikus egyházról II. vh. utáni szerepéről is, azt nagyon megköszönném. Véletlenül se gondolnám, hogy direkt kerülöd a témát.

  “A jugoszláviai háború május 15-én ért véget. A II. világháború idején minimum 600 000 szerb, 30 000 zsidó és 29 000 cigány pusztult el Pavelić vezetése alatt.

  A II. világháború után

  Pavelić április 15-én menekült Ausztriába (Murau környékére), majd onnét Olaszországba, ahol Rómában bujdosott. Az amerikai titkosszolgálat (CIA) egy dokumentuma szerint ebben a Vatikán bizonyos tagjai segítették.[1] Innen fél év múlva Argentínába távozott. Buenos Airesben újjászervezte az emigráns usztasák mozgalmát … és Juan Domingo Perón diktatórikus hatalmú elnök biztonsági tanácsadója lett.”

  Ante Pavelic, Wikipédia

 • A “kis ” Ungváry ROSSZABB, mint az apja.

  A “nagy” Ungváry a jaltai-potsdami szövetségesek nézeteit vallja, az ELLENSÉGÉT!

  Krisztián meg Ablonczy Balázszsal közösen – “újszerű”, úgymond “kurrens történelmet” kezdett gyakorolni írásaikban, ami MÜNK a Mandineren csak “kurvás történelem”-nek hívunk, ugyanis ÁRUCIKKÉ teszi a történettudományt, a folyamatokat és az események nézőpontjait.

  Tűrhetetlen.

 • Gyarmatikám előtted a pálya eredj és verd le a jaltai négyeket.
  Ha megvagy vele , gyere vissza és jelentsed nekünk.

 • Gyarmatikollega a lófarkára meg saját magát helyezze fel ha kérhetném.
  (Kérdés hogy a ló mit szólna hozzá. Annak is van jóizlése.)

 • Geyza
  2016 február 2
  11:58 de.

  Van egy világhírű filmsorozat, amiben egy zsidó holokauszttúlélő bosszút forral, hogy különleges képességei révén kiirtja az emberiséget. Persze nem sikerül neki, de odáig még nem jutott a filmváltozat, hogy megbánja a tetteit.

  Magneto, az X-men főszereplője nem olyan idegesítő, mint te. Neki legalább van mentsége, mert a lágerben volt személyesen, mikor az anyját megölték. Te igyekszel még a túlélőknél is keményebb lenni! Nem bírod elviselni a tudatot, hogy édesapád és így te is, nemcsak a vakvéletlennek, hanem emberi döntéseknek IS köszönhetitek az életben maradásotokat.

  Lehet, hogy te ugyanígy folytathatnád ezt a láncot, de így nem fog menni, ha csak a múltban élsz …

 • Dr. Gyarmati Pál “Kündü”
  2016 február 2
  12:00 du.

  Én abban nem hiszek, hogy a magyar királyi korona szent lenne, és attól függne a magyar nép sorsa. A tárgyat az emberek gondolatai teszik azzá, ami.

  A történettudományhoz az a jó, ha minél többen hozzáférnek, és nem marad kevesek kiváltsága. A folyamatokat az emberek alakítják. Az események nézőpontjait a közösségek határozzák meg.

  Jaltában, ami Eurázsia választóvonalán található, a világ akkori nagyhatalmai nem biztos, hogy olyan hülyeséget csináltak a fejünk fölött. A Magyar Királyságot leválasztották a német kultúrkörről, és ezzel Magyarország tulképp. az évezredes kvázi német-római gyarmatosítás alól szabadult fel.

  Most nem kéne ezt visszacsinálni, és saját kezűleg segédkezni a Német-Római Szent Birodalom újraalakításában. Orbán pont ezen buzgólkodik ezerrel.

 • hazai lámpa

  2016 február 2
  7:56 de.
  Ne essen túlzásokba, a katolikus gyűllőlködéssel. Keresztények voltak azok, akik kersztúlvitték azokat a tetteket! Hitlerről nem tudom honnan vette, hogy katolikus volt,de tudomásom szerint ateista volt.
  Hogy mire keresztelték az tárgytalan.

 • Dr. Gyarmati Pál “Kündü”
  2016 január 31
  12:50 du.

  Sztójay, Endre főispán, Baky ezek voltak a mi kápóink. Csekély haszonért cserében a németek gyarmatává tették az országot. Nem kéne a zsidókra mutogatnunk, mikor mi ugyanúgy ki voltunk szolgáltatva a saját pszichopatáinknak.

  kápó

  németek által a táborokban kinevezett munkafelügyelők, akik a megkülönböztetett bánásmód és ellátás fejében általában igen kegyetlenül bántak fogolytársaikkal.

 • hazai lámpa

  2016 február 2
  7:02 de.
  Azt hiszem az idővel van baja, mi történt a zsidókkal 1944-45.ben. T.i,. a bajok elkezdődtek sokkal előbb, az utolsó félév csak az igazi végművelet volt.
  Amit az egyszerű ember feltételezne a zsidókról, milyen okosak, milyen előrelátóak, sajnos, saját esetükben nem vették észre a bajt.
  Ismétlem, bíztak Horthyba, és nem gondoltak az utólsó félévi náci uralomra.
  Nem látták meg előre.
  Nem hibáztatom ezért őket, inkább sajnálatos.

 • Dr. Gyarmati Pál “Kündü”
  2016 január 31
  12:23 du.

  A Magyar Királyság Kr. u. 1000-ben keletkezett, az is elég szép kerek szám, nem? Miért kell visszamenni az ősrobbanásig?

  Felvidéket Szvatopluktól loptuk, bár becsületes harcban győztük le. Erdély igazán soha nem volt a miénk, azt István király testvérháborúban szerezte szégyenletes módon. Horvátország soha nem volt a miénk.

  Az ún. “Magyar Történelmi Alkotmány” egy nagy humbug, politikai délibáb kergetők bolondítják vele az arra fogékonyakat. A magyarság első polgári alkotmánya az 1848-as áprilisi törvények.

 • hazai lámpa:
  Már megint jobban tudsz mindent magamról mint én magam.
  De megsúgom:
  Egyáltalán nem szoktak eszembe jutni a családom megpróbáltatásai a vészkorszaban.
  Csak ha azzal találkozok , hogy egyesek , pl. TE megpróbáljátok kifényesíteni az akkor történt dolgok felelőseit.

  Engemet elsősorban műszaki problémák érdekelnek lexarom mindazt amiket itt kilómétereken át előadsz , nem is szólok bele.
  De a Horthy-fanatikusságod kissé zseníroz.
  Ugye nem baj ?
  Továbbmegyek. Még a Horthy-fanatikusságod sem érdekelne , ha képes lennél észrevenni magadat.
  Elmondtad , mégegyszer elmondtad , alátámasztottad érvekkel , jólvan. Ottegye a fene ez a TE álláspontod , fátylat reá.
  De TE képtelen vagy leállni vele. Azthiszed , ha nem hagyod abba , akkor egy idő után Ákosbácsi Mr. Kertész megváltoztatja a cikke tartalmát , esetleg eltűnik innen a cikk ?

 • hazai lámpa:

  Feljebb azt írtam rólad hogy MÉG nem vagy náci , majd akkor leszel az ha a Szálasiékat kezded el mentegetni.

  Mikor ezt írtam , már ott volt a most következő kis bejegyzésed, csak nem vettem észre.
  (Teljes terjedelmében másolom,nehogy az legyen hogy kiemelek részeket a szövegkörnyezetből)

  ****************************************
  hazai lámpa
  2016 február 2
  7:20 de.

  DonGolo
  2016 február 2
  6:32 de.

  A MUSZ elvileg azt is jelentette, hogy a munkaképes zsidó férfit nem tudták deportálni! Ne felejtsd el, hogy Hitler már 1942-től mondogatta Horthynak, hogy mit kéne csinálni a magyar zsidókkal is!
  ——————————————————–
  Szálasi is több embert mentett meg a MUSZ-szal, mint a Sztójay-kormány.
  ——————————————————–
  Ungváry “matekozása” nem cinikusság, hanem úgy hívják: tudomány. Leírja, hogy ha törődött volna a hadsereg a MUSZ-osok ellátásával, sokkal többen maradnak életben, mert nem igaz, hogy embertelenül bánt volna velük a katonaság minden tagja. Ez a “mozgó vesztőhely” kádárista-lózung, ha úgy tetszik.
  *******************************************

  Bekereteztem kicsit az elbujtatott lényeget.
  Ennyi… 🙁

 • Hazai lámpa:
  “Nem tudom, mi közöm lenne a magyar fajvédők hülyeségeihez.”

  Nem kell szerénykednie, nem különbözik tőlük, legföljebb kicsit tehetségtelenebb, de ettől még sokra viheti.

  Lámpa:
  “Nem tudtad rám bizonyítani, hogy hibás egy nem magyart külföldinek hívni, pedig nagyon akartad. Az igaz, hogy Don Ovuz magyar állampolgár, de ő mondta, hogy az “önök országából”.

  Szerintem elég nagy merészség (mondhatnám arcátlanság) Öntől, hogy megpróbálja letagadni az ebben a topicban nemrég (febr.1 2:17 du) írt bejegyzését. Hát nézzük:

  Hazai lámpa:
  “Don Ovuz…te meg föntebb írtad, hogy nem vagy magyar, és pár év múlva dobbantasz is tőlünk…. addig is hálásak lennénk, ha kibicként nem avatkoznál bele az ügyeinkbe.”

  1. Ön kétségbe vonja egy Magyarországon élő magyar állampolgár magyarországi poblémákat érintő vélemény-nyilvánítási jogát arra hivatkozva, hogy az illető “nem magyar”.
  2. Szerintem bárki, egy Magyarországon soha nem járt nigériai ibo vagy hausza, az északi sarkkörön túl élő számi, teljes joggal véleményt formálhat és nyilváníthat bármiféle magyarországi problémáról, pláne akkor, ha az illető ibonak, hauszának, száminak – Önnel ellentétben – netán még valamiféle halovány ismerete is van a kérdéses problémáról. (Mint ahogy elvileg én is véleeményt alkothatnék és nyilváníthatnék pl. a kanadai problémákrók, de nem teszem, mert nem ismerem ezeket.)
  3. Az irormányából kitűnően Ön – többi “fajvédő” nemzettársához hasonlóan – jogot formálna annak elbírálására, hogy Don Ovuz – vagy bárki más Magyarországon élő magyar állampolgár – magyar vagy nem magyar. Ebből a szempontból irreleváns, hogy az illető saját magát agyarnak tartja -e, vagy sem. (Nagy különbség van aközött, hogy pl. egy Romániában élő, román állampolgárságú magyar kijelenti magáról, hogy ő nem román, hanem magyar, és aközött, hogy az illetőt egy hülye nacionalista román kibicnek, “bozgornak” nevezi.) Közömbös szerintem az is, hogy a Magyarországon élő magyar állampolgár esetleg azt tervezi, hogy majd valamikor (vagy a jövő héten – teljesen midegy) végleg küldöldre távozik (amit egyébként elég szép számú magyarországi magyar tervez). Ameddig itt él, addig – legalábbis az állampolgári jogegyenlőség hívei szerint, szemben az Ön “fajvvédő” elvbarátaival – épp annyi joga van, mint bármelyik másik itt élő magyar állampolgárnak.

  Ön a hivatkozott irományából kitünően egyértelműen szélsőjobbos “fajvédő” – és ezt a Jóisten sem moshatja le Önről.

 • Geyza
  2016 február 2
  5:31 du.

  Ha te fent nem szóltál bele, akkor milyen, mikor beleszólsz? Ezt és a többi hazugságot ideírod, és nem szakad be a monitor!

  Horthy-fanatikussággal megvádolni, mikor Horthy a topik témája! Erre is csak te vagy képes. Mégis miről kellene beszélgetni, a lábgombádról? Elég felesleges volt fél kilométeren át fűrészelned a fingot, ugyanis én nem fényesítettem a király nélküli királyság korát, csak leírtam a véleményemet az egyszerű emberek szemszögéből, akiket Horthy képviselt.

  A történelem szereplői nem csak a sz.r emberek, hanem akiken áll vagy bukik az emberiség továbbélése! Ha én nem erőltetem a témát, akkor tőled se tudjuk meg az ukrán mama példaadó viselkedését. Bele vagy gárgyulva, hogy ha te nem sz.rozod állandóan a korszak felelőseit, akkor azok véletlenül kitisztulnak! A dolgok nem ilyen egyszerűen működnek, de hát egy mérnökkel nem lehet ezt megértetni … Kit érdekel, hogy téged mi zseníroz? Ez nem kívánságműsor, hanem véleményoldal.

  Kertész papától én nem várok semmit, de annyira beletrafált valamibe, hogy csodálkoznék, ha nem lenne ez a posztja klasszikus.

 • Hazai Lámpa:
  “Ha valami véleményt mondanál a katolikus egyházról II. vh. utáni szerepéről is, azt nagyon megköszönném.”

  Hölgyválasz? 🙂 Megtisztelő, hogy Ön felkér keringőre,, de öbbb okból is kénytelen vagyok Önt visszautasítani.

  Lámpa:
  “Véletlenül se gondolnám, hogy direkt kerülöd a témát.”

  Dehogynem, kifejezetten szándékosan kerülöm, ahogy szintén szándékosan kerülöm az alacsonyfrekvenciájú elektromágneses hullámok mélytengeri terjedésével kapcsolatos, a tengeralattjárók komunikációja szemontjából lényeges témákat is. Tudja miért?
  Ha már ilyen bizalmas viszonyba kerültünk, s megígéri, hogy a kettőnk titka marad, Önnek kívételesen elárulom; mert nem rendelkezem a kellő ismerettel egyik témából sem, és – Önnel ellentétben – nem szokásom olyan témákról okoskodni, amelyekről halvány elképzelésem sincs.

  “A jugoszláviai háború május 15-én ért véget. A II. világháború idején minimum 600 000 szerb, 30 000 zsidó és 29 000 cigány pusztult el Pavelić vezetése alatt.
  A II. világháború után Pavelić április 15-én menekült Ausztriába (Murau környékére), majd onnét Olaszországba, ahol Rómában bujdosott. Az amerikai titkosszolgálat (CIA) egy dokumentuma szerint ebben a Vatikán bizonyos tagjai segítették.[1] Innen fél év múlva Argentínába távozott. Buenos Airesben újjászervezte az emigráns usztasák mozgalmát … és Juan Domingo Perón diktatórikus hatalmú elnök biztonsági tanácsadója lett.”
  Ante Pavelic, Wikipédia

  Igen. Bár nem rendelkezem olyan enciklopédikus és mély Wikipédia-műveltséggel, mint Ön, de ezt én is így olvastam. Sőt, valahol mintha még arról is olvastam néhány flekket, hogy a jasenováci koncentrációs tábor egykori parancsnoka, aki ha jól emlékszem ferencrendi szerzetes volt, a felszabadulás után a klérus segítségével elmenekült, elrejtőzött, és néhány esztendővel ezelőtt, késő öregkorában álnéven, szerzetesként halt meg Ausztrában, egy idős szerzeteseket gondozó franciskánus kolostorban.

  És? Mindebből miért következne, hogy az Ön – nyilván megtisztelőnek szánt – “megrendelése” miatt olyan témákról is kellene írnom, amelyeket egyáltalán nem ismerek eleggé?

 • Figyelő
  2016 február 2
  4:32 du.

  Ha csak a fele igaz, amit a horvát usztasákról írnak, már az is sok. Ők “csak” mellékesen gyilkolászták a zsidókat, a fő célpontjuk a szerbek voltak. Az usztasák katolikusok voltak, és a szerbeket az ortodox vallásuk miatt is üldözték.

 • hazai lámpa
  2016 február 2
  4:48 du.
  Szvatoplukot többször legyőztük, bár nem egészen. Ő elsősorban a frankokkal háborúzott, amihez a frankok többször kértek magyar segítséget.
  Amikor a frankok végleg legyőzték a morvákat, a birodalom széthullása után tartottunk igényt a gazdátlan területekre.
  Bár egyes történészek a 907-es pozsonyi csatát tekintik a birodalom végének, azért ne ékeskedjünk idegen tollakkal. A birodalom akkorra már nem létezett.

 • hazai lámpa
  2016 február 2
  7:14 du.
  Ha a Horthy korszakot akarja védeni, bontsa ketté politikai és gazdasági vonalra. Menjen végig az eseményeken időrendben. Így tulajdonképpen hogy de bűnös volt, de nem, de mégis, de mégse, csak önmagát kategorizálja. Vannak pontok ahol védhető a korszak, van, ahol nem.
  A védelemmel most az a baj, hogy a szélsőjobb kisajátítja a kultuszt, annak a háborús bűneit is pozitívumnak feltüntetve. Az, hogy ön kategorikusan felmenti, ez okozza a vita elmérgesedését.
  Összességében Horthy elkövette a háborús bűnöket. Így a végkövetkeztetés, hogy háborús bűnös volt. Ebben mindegy, hogy egy-két évig hezitált rajta vagy sem.
  Már eleve rosszul indított, amikor kategorikusan állást foglalt a felmentése mellett. Ez bonyolultabb, és árnyaltabb kérdés. Például a kezdésnél egyetértettem, hogy a szövetség megkötésében szerepe volt geopolitikai tényezőknek.
  Ha védeni akarja, elemezze a dolgokat, az vitaalap. Jelenleg nem az, a de igen, de nem pozícióban lemerevedett a dolog.

 • Hazai Pilács! 7:41

  Amit itt összehordasz, az a holokauszt és rasszista diszkrimináció tipikus, és igenis cinikusan relativizálásra – e törekvésében a horthysta bűnök enyhítésére – törekvő megnyilvánulása.

  Miféle tudományról, meg miféle zsidók túlélési esélyeiről hablatyolsz te itt olyanoknak (is) akiknek például az édesapjukat egyszerűen főbelőtték például az erőltetett menetben…

  Jó kis fizetésért teheted ezt propaganda munkát, amely tökéletesen megfelel a
  FidSS és annak – a szintén Orbán alapította – Jobbik fiókszervezete ideológiai főcsapás irányának;
  amely előbb a Horthy fasizmus náci fősodrának szerecsenmozsdatását, majd annak restaurációját tűzte ki céljául.

  …Ha pedig mégse pénzért, tehát nem rászorultságból, hanem hivatástudatból teszed mindezt, mint afféle fogadatlan prókátor, hát annál szégyenletesebb, hisz így már te is büszkén vallhatod magad nácinak, Hazai Lámpa…
  🙁

 • ui.H-i !
  Azért jelöltem a nick-nevét lámpa helyett pilácsnak, mert annak az icipici, pirinyó történelmi igazságnak a selytelmes fénye néha mégiscsak fel-fel villan egyes szövegeiben, amelyeket viszont úgyszintén a rossz célra fókuszál, hogy a maga vélt nagy igazságát, a Horthy nimbuszt, ebben a hamis fényben tünthesse fel.
  Nem baj, biztosan az vigasztalja magát, hogy a korhadt fadarab némely példánya is fényt bocsájt ki, de a lidércfény is a rothadó és bűzlő mocsáron pislákol…
  Csak az a baj, hogy az a bűzlő gáz a metán, ami bármikor robbanással fenyegeti a világot. Ezért le kell folytani és örökre elzárni. Sajnos úgy látszik, ’45 kevés volt ehhez…

 • hazai lámpa:Annyira undorító amit itt előadsz…

 • Belzebub
  2016 február 2
  7:08 du.

  Szerjozsa meg Csing-ling is magyar állampolgár, amióta megvette a letelepedési államkötvényt, mégse akarnak beleszólni a magyar politikába.

  Don Ovuz ezzel a furcsa névvel véleményt nyilvánított az “önök országáról”, de mivel nem akar itt élni, neki tök mindegy, hogy itt mi történik. Ezt ő írta, csak más szavakkal. Fűrészelheted még a fingot fajvédő témában, de hogy semmi köze ehhez a vitához, az tuti.

 • Belzebub
  2016 február 2
  7:56 du.

  El vagy tévedve, talán mert az ördögök elfordították a fejedet. Egy kommentben nem akadémiai székfoglalót kell írni, hanem átlagemberek leírják, hogy mi a véleményük a katolikusok tündökléséről. Ha merik.

 • Geyza
  2016 február 2
  7:05 du.

  Ezt mondd azoknak az embereknek, akiket a MUSZ mentett meg Auschwitz-tól! Nem a MUSZ-ra kell lőni, hanem azokra, akik azt népirtásra használták.

  Sztójayról a Holokauszt Múzemban is azt írják, hogy meg se próbálta menteni az embereket MUSZ-ra küldéssel.

  Nevetséges, hogy nálad az a náci, aki nem követi a te eszement politikai véleményedet. Nálad az igazi nácik megússzák, mert ugyanazt mondják, mint te … pl. a német megszállás koráról.

 • Figyelő
  2016 február 2
  4:45 du.

  A zsidók zseniálisak a kereskedelemben és a filmkészítésben, de a politikában olyan bénák szegények, hogy az már fáj. A legszánalmasabb, hogy erőltetik a politizálást, talán rossz önismeret miatt, talán kivagyiságból. A halott, becsődölt politikai irányokról akkor sem tudnak letérni, mikor már nyilvánvaló a kudarc. A magyar történelemben Rákosi volt az egyetlen zseniális zsidó származású politikus, és ő is behülyült a végén.

  A mai zsidó magyarok kitalálták maguknak azt a politikát, hogy Horthyt kell ütni ezerrel. Ma már mindenki látja, hogy ez a stratégia becsődölt, csak a művelői nem. A nem zsidóknak elegük van a Horthy-gyűlölésből, és ha csak meghallják a témát, már sikítófrászt kapnak.

  Stern Samuék pont ezt csinálták a háború alatt, nem adtak hitelt az Endlösungról szóló pletykáknak. Talán azért, mert kereskedők voltak, akik semmit nem értettek a pszichológiához. Meg is lett a sajnálatos eredmény, de a zsidók szerint az Ő vezetőik semmiről sem tehetnek.

 • Don Ovuz
  2016 február 3
  1:10 de.

  A frankok legyőzték a morvákat, mi meg a pozsonyi csatában legyőztük a frankokat, akik meg akartak minket semmisíteni, mint újabb államalapítókat.

  Hol vannak ebben az idegen tollak, mert én nem látom?

  Ettől függetlenül a magyar arisztokrácia soha nem tudta asszimilálni a szláv köznépet. Mennyire volt a Felvidék magyar az ezerév során? Inkább erre lehetne mondani, hogy idegen tollal ékeskedés.

 • Don Ovuz
  2016 február 3
  1:31 de.

  Nagy tévedés, mert én soha nem akartam a Horthy-korszakot védeni. Horthyt akarom védeni, de nem a jogos kritikáktól, hanem a hazugságoktól!

  Semmi közöm a gazdasághoz, én kizárólag Horthy politikáját elemeztem, érvekkel alátámasztva. Mindenre az volt a válasz, hogy az hülyeség. Ezek után ki az, aki nem képes a vitára, és önmaga körül forog?

  Furcsa logika: ha a szélsőjobb kultuszt csinál neki, akkor az ellenzéknek meg ellenkultuszt kéne csinálni. Nem inkább a saját véleményünk mellett kéne kitartani? Ki az a hülye, aki a széljobbhoz igazítja a politikáját?

  Nem tehetek róla, hogy itt már az alapvetéssel sem értenek egyet. Újra leírom: Horthy talán a törvény szövege szerint háborús bűnös volt, de nem tartották annak sem a szövetségesek, sem a kortársak, sem a mai magyarok nagy része!

  Az, hogy “egy-két évig hezitált” már eleve egy súlyos ítélet. Annyit tudunk, hogy évekig nem adta át deportálásra a zsidókat. Ezt itt úgy adják elő, hogy ez Horthy személyiségétől független, és véletlen volt vagy számítás. Na ez a hazugság és a rosszindulat szerintem.

 • hazai lámpa:
  Megintcsak böszmeségeket írsz.
  A faterom , minekutána hazavergődőtt nagy nehezen a Szovjetúníóból , pár hónap mulva megkapta az értesítést arra hogy “munkatáborba” fogják deportálni a haza érdekében.
  Csendőrők hozták ki a papírt , felszólították hogy aranytárgyait -jegyzőkönyv ellenében- szolgáltassa be és majd hazatérte után visszakapja ,aztán elkísérték a gyülekezési ponthoz.(Soha többé nem látta viszont az aranyait, de a szüleit sem.)

  Auschwitzba vitték , de ott már akkor teltház volt a háború vége felé.Csak másfél napig volt ott.
  A jóerőben lévő heftlingeket ezért “valódi” munkatáborokba tobábbították. (EZ a titulus ne tévesszen meg senkit , ezekben is volt akasztás , agyonverés, élveelásás stb.) de legalább nem volt gázkamra és krematórium. Csak munka , szinte élelmezés nélkül . Az apám életét az mentette meg hogy a kerítés mellett robotolt éppen ( egyedül ) amikor megjelent kívül egy csukott fekete autó , valaki odabentről letekerte az ablakot és áthajított a kerítésen egy jó marék cigarettát.
  Az már akkor nagy kincsnek számított az őrőknél is , nemhogy az őrők által csak “muzulmánoknak” csúfolt foglyok között.
  A faterom aztán olyan kétnaponta megsúgta az egyik NORMÁLIS őrkatnának hogy van egy (1 szál ) cigije , üzleteljék el pár deka kenyérrel. Ezzel húzta ki az apám az USA haderő megérkeztéig. Papírom van róla angol nyelven hogy ott volt , amerikai katonai pecséttel.Az NSzK fizetett is rá vagy félmillió Forint jóvátételt, ( mostani pénzbe átszámolva )mint hozzátartozónak.

  Mindez pedig történt egy Alpok-béli festői tengerszem közelében , Ebensee mellett.

  Tudom Lámpa , most a tőled kitellő és elvárható lelketlenségeddel be fogod bizonyítani hogy a nyilas-éra zsidókat mentett azáltal hogy a sok szállítmánnyal túlterhelte Auschwitzot és Mauthausent, azok így már “fogadásképtelenné” váljanak és a többi zsidót “csak” munkatáborokba továbbítsák túlélésük érdekében .

 • DonGolo
  2016 február 3
  1:36 de.

  Én tőled még értelmetlen fröcsögésnél egyebet itt nem olvastam. A gyűlöleted emberileg teljesen érthető, de ennek köze sincs bármiféle értelmes politizáláshoz.

 • Geyza
  2016 február 3
  3:14 de.

  Annyira undorító az az álszentség, hogy amit itt az önjelölt keresztes hadjáratod során előadsz, azt politizálásnak mered nevezni.

  A Horthy-gyűlölettel azt fogjátok elérni, hogy még a nektek segíteni akaró nem zsidókat is elmarjátok magatok mellől. Doktrinerek vagytok, mert az elveket nézitek, nem a való életet.

  Horthy nem volt doktriner, mert az elvei ellenére tudott helyesen dönteni. Szerintem soha nem lépte át a lelkében a Rubicont, ami ahhoz kell, hogy megölje a szívében a másik embert. Ez abban a korban nem volt kis teljesítmény. Lehet, hogy fennen hirdette, hogy mennyire utálja a zsidókat, de a tettei mást mutatnak.

 • hazai lámpa
  2016 február 3
  8:00 de.

  Bocsánat, kimaradt: “Annyit tudunk, hogy évekig nem adta át deportálásra a zsidókat, és utána is kelletlenül.”

  Most ezt itt összemossák Sztójay-féle háborús bűnösökkel, akik önként és dalolva küldték a zsidókat a halálba, sőt alig várták hogy ezt megtehessék! Ez az összemosás szerintem a valódi emberiesség elleni bűntett, nem az, hogy Horthy megtámadta az SZU-t, és zsidótörvényeket hozott.

 • Geyza
  2016 február 3
  8:03 de.

  Tudod Géza, az első szakaszban deportált vidéki zsidóknak még ennyi esélye se volt a túlélésre! Mengele a 20 év alatti gyerekek 80%-át és a hatvan év feletti felnőttek 90%-át rögtön a gázba küldte!

  Ennek megfelelően a náci emlékmű arról szól, hogy októberben, mire a nyilas bábkormány hatalomba került, már egy “darab” zsidó a vidéki Magyarországon nem volt! Még a náci emlékműből is többet tudnak meg a nem zsidók a kor aljasságairól, mint tőled!

 • hazai lámpa:
  Megintcsak böszmeségeket írsz amikor a zsidó politikusok tehetségtelenségét taglalod.
  Azzé az (akkor még) Budapest-lakosságú Izrael csak felvergődőtt regionális középhatalommá nem ?
  A “tehetségtelen” zsidó politikusainak a révén.
  Vagy tévednék ?

 • Geyza
  2016 február 3
  8:03 de.

  Úgy megszoktad a hazudozást, hogy nem tudsz vele leállni, ugye? Mikor a nyilasok hatalomba kerültek október végén, Auschwitzban akkor álltak le a gázkamrák. Ettől még száz halál leselkedett a deportáltakra, de nekik nem lesz jobb attól, hogy te itt össze-vissza hazudgálsz.

  Lelketlen nem én vagyok, hanem az, aki most se ragaszkodik az Igazsághoz, amikor megtehetné. Nincs már Kádár-kor, nem kell a Párt irányvonalát követni történelmi kérdésekben.

 • hazai lámpa:
  Szépen fejlődsz.
  Éltessed csak a náci-emlékművet, védd Szálasit.
  (Elég sok ilyen folyamatot volt szerencsém itten végignézni , azthiszed valami különleges vagy ?)

 • Geyza
  2016 február 3
  9:18 de.

  Izraelről még nem jutott eszembe a “sikeres politika” szóösszetétel, de majd gondolkodom rajta.

  Az biztos, hogy amit ti erőltettek, az teljes csőd. A nem zsidók inkább meghalnak az Orbán-rendszerben, de nem adják Horthy papát. Tőlük a kor minden bűnét és bűnösét lehet ekézni akár buldózerrel is, de nem fogják Horthyt meggyűlölni.

  Még az is lehet, hogy nincs igazuk a nem zsidóknak, de tény: aki itt Horthy-gyűlölettel akar politikai tőkét kovácsolni, az buktára van ítélve. A rendszerváltás óta egy Horthy-gyűlölő formáció se tért el tartós sikert. És nem azt mondják a nem zsidók, hogy Horthy bűntelen, hanem azt, hogy nem tartják gonosz és vállalhatatlan személynek. Magyarul: szeretik, és megbocsátják neki az ország ellen elkövetett hibákat. Természetesen a zsidók ellen elkövetett bűnöket csak a zsidók tudják megbocsátani.

 • hazai lámpa
  2016 február 3
  7:45 de.
  “Felvidéket Szvatopluktól loptuk, bár becsületes harcban győztük le. ”
  Idézet öntől. Nem mi győztük le, az az idegen toll.

  A magyarok terület alapú uralmat folytattak, nem asszimilációst. Vagyis egyetlen nemzetiséget sem akartak asszimilálni. Ez a politika a Habsburg uralom végére tehető, ami részben hozzájárult a nemzetiségi mozgalmak erősödéséhez. Bár ez a politika sem volt agresszív, de nyomon követhető.

 • hazai lámpa

  Pedig a gazdaság igen jelentős dolog, mivel a gazdasági válság miatti törleszkedés a tengelyhatalmakhoz, nagyban befolyásolta a döntéseket. Ott is voltak ellentétek, hogy a németekhez, avagy az olaszokhoz.

 • hazai lámpa:
  Relativizálsz mindig.
  GűHorthysta revizionista programbeszédeket tartasz itt , megregadva ninden lehetséges alkalmat , kiforgatva mások szavait.

  Egyébként a Horthyt ÉN SEM gyűlölöm , miért gyűlölném , nem is ismertem.
  Mintahogy Nérót a római rémet sem gyűlölöm. Vagy pl. Eichmannt sem.
  De a tetteiket , amit ezek az állat-emberek műveltek embertársaikkal , igenis gyűlölöm és mindazokat is akik a mai világban megpróbálják visszalopni ezeknek az ordas eszméit.

  Különben meg meddig fogsz itt lyukakat beszélni mindenki hasába ? Nincs jobb témád ?

 • hazai lámpa:
  nem tudom mikor álltak le a gázkamrák , lehet hogy drága volt a németeknek a gáz , kitudja.
  Ha leálltak , akkor meg azért vitték más táborokba a foglyokat nm tökmindegy ?
  Nem az imádottad bizonyos Nagybányai miatt és kérésére álltak le de nem is a titkos kedvelted , bizonyos Szálasi kedvéért.
  Effelől biztosíthatlak.

 • Geyza
  2016 február 3
  9:43 de.

  Te élteted a náci emlékművet azzal, hogy Snitt Mariskát ismétled (ti. “a nyilasok tehetnek mindenről”)!

  Ez megint olyan, hogy ha megmondod melyik a rosszabb, a Fidesz vagy a Jobbik, akkor én is megmondom melyik a rosszabb, Sztójay vagy Szálasi?

 • Geyza
  2016 február 3
  12:47 du.

  Nem is te fogod az emberiséget megmenteni az újabb gázkamráktól, hanem az értelmes emberek.

 • Geyza
  2016 február 3
  12:43 du.

  Nem tudsz a napi hazugság-drog adagodról lemondani, igaz? Horthyt Néróhoz meg Eichmannhoz hasonlíthatod, de egy horvát vagy lengyel zsidó lehet, hogy mást mondana erről. Mind a háromszáz, akik valami csoda folytán megmaradtak.

  Még a legalja csendőrökről és nyilasokról se tudunk olyat, mint az átlag tábori usztasáról. Horvátországban kibelezték a foglyokat, elvágták a torkukat, kivájták a szemüket stb. Tudom, hogy ez téged nem érdekel, de a tudósok és a jó érzésű emberek talán szeretnék megmagyarázni a különbségeket.

 • Don Ovuz
  2016 február 3
  11:42 de.

  Érdekes. Én azt hittem, hogy a szlovákok mindig is utáltak minket a fehér ló mondája miatt. Nem gondoltam, hogy csak a 19. század óta próbálnak önállósodni, de igazad lehet.

 • hazai lámpa:Igazad van.
  Imádottad , Vitéz Nagybányai annyiban különbözik Nérótól hogy ő az én családom felét irtatta ki.

  Védjed tovább a védhetetlent. Kitartás !

 • hazai lampa,

  Latom, szereted fujni a zoldseget. 🙂

  Amit ideztel a Kertesztol azt hiszem te magad sem olvastad el alaposabban, csak nehany szot emelesz ki, ami szerinted teged igazol.
  Probald meg ujra elolvasni es szentelj el kicsit tobb figyemet a puskatus szora es a tobbire, ami azt mutatja, hogy a zsidoknak nem volt valasztasuk.
  Hogy ki mit hitt sem a tenyeken, sem az adott zsido akkori lehetosegein semmit sem valtoztat(ott).

 • Geyza
  2016 február 3
  3:41 du.

  És az mit szóljon, akinek az egész családját kiirtották, és azért nem gépel itt, mert meg sem született?

  Te olyan vagy, hogy csak addig követeled az empátiát, amíg téged érint, de a nálad rosszabb helyzetben lévő embereket nem sajnálod.

  Te nem olyan vagy, mint Kertész Á., aki így ír:
  “Ezért a pesti zsidók, akik megúszták, nem autentikusak. Tudom. Én is pesti zsidó voltam. Amit mi végigcsináltunk, az se volt egy májusi sétagalopp. Gettó. Bujkálás. Hetekig a jéghideg szenespincében. Dunapart. Cipőket levetni, mezítláb a jeges hóba. Sortűz. Zuhanás a zajló Dunába. Óbudai téglagyár. Gyalogtúra a haláltáborok felé, ahová, idő híján nem jutottunk el, miközben sorra dőltek ki mellőlünk a szeretteink, sorstársaink, bajtársaink, sorra lőtték ki mellőlünk testvéreinket. De az nem azonos a rámpával. Mengelével. Se Mengele mindent eldöntő mutatóujjával, se Mengele doktor szikéjével. A gázzal. Az Appelplatz-cal. A kordéval, amin a gázból a tűzbe viszem a hullákat, akik között ráismerek eltorzult arcú anyámra, apámra, a haláltusától kicsavarodott testű, gyönge húsú húgocskámra…”

  Az újjászülető Horthy kultusz és a zsidók

 • Hínyeateringettét

  Te Jó Isten, hová keveredtem, honnan fújt a szél ide ennyi tudós történészt, filozófust, ideológust, teológust, katonai szakértőt, politológust és polihisztort, és a legszörnyűbb az hogy összes azt hiszi hogy csak neki lehet igaza, ha szemtől-szembe állnátok még vér is folyna?

 • Don Ovuz
  2016 február 3
  12:00 du.

  Ma pont ugyanolyan rossz a helyzet gazdaságilag Magyarországon, mint a királyság korában.

  Abban a korban volt egy olyan ideológia az országban, amivel egy vékony réteg uralkodni tudott a többieken. Ez a vékony arisztokrata réteg a katolikus egyház a birtokaival és az olyan katolikus nagybirtokosok, mint a 200 ezer holdas Esterházy, vagy a Zichy, Pallavicini család. Ezek szabotálták a földosztást, mikor a földbirtokaikon 1 millió ember élt! Az ideológia a politikai katolicizmus, ami szerint joga van az államnak uralkodnia az embereken.

  Az arisztokrata Bethlen meg Teleki ezeknek a s.ggét nyalta. Elég sok társadalmi feszültséget lehetett volna csökkenteni, ha a Kisgazdapártot hagyják működni, és a sarokba állítják ezt a díszes társaságot, persze ez ellen a liberálisok kajabáltak volna a leghangosabban!

 • hazai lámpa
  2016 február 3
  3:13 du.
  A Szlovákok (tótok) akik ráadásul nem is morvák, nem a fehér ló miatt utáltak minket, hanem a revizionista politikánk miatt, ami az önállóságukat veszélyeztette. Az hogy ebbe a legendákat is belekeverik, más kérdés.
  Ugyanez a revizionista szemlélet fonódik össze a mai Horthy-kultusszal. A mai Horthy hívők 98-99 % nem érdekli mit tett Horthy vagy mit nem tett. Egy a lényeg, revizionista politikát folytatott. A maradék 1-2 % ideológiát gyárt.
  A korszakból nem lehet kivenni Horthyt. Mint ahogyan a jelenlegi kultusz sem vehető külön az újjáéledő revizionizmustól.

 • Hínyeateringettét
  2016 február 3
  7:24 du.

  Na, honnan fújta ide a szél ezt a kis önjelölt igazságosztót, akiben az a legszörnyűbb, hogy a cinikus finnyáskodásáról azt hiszi, hogy csak neki van igaza.

  Ez a legundorítóbb viselkedés, mikor valaki a vitázó feleket azzal próbálja elhallgattatni, hogy egy pisztollyal a levegőbe lő, csak mert sérti a fülét a zaj …

  Addig örülj, amíg itt vitázunk, nem a gázkamrák előtt, te szerencsétlen!

 • Moshe Akiva
  2016 február 3
  5:50 du.

  Így van, én nem azoktól a szerzőktől idézek, akik maradéktalanul alátámasztják a koncepciómat, hanem azoktól, akiket hitelesnek tartok. Döntse el az olvasó, hogy kinek hisz!

  A tényeket látom, nem sikerült megemésztened, ti. a vidéki zsidók közül tényleg volt, aki elhitte, hogy dolgozni mennek. Talán ezzel is magyarázható, hogy ellenállás nélkül még a kisbabákat is magukkal vitték. Jellemző, hogy te azt nevezed zöldségnek, ha valaki azt firtatja, hogy ezt hogyan lehetett volna megakadályozni!!

  Emberileg érthető az álláspontod, hogy felejtsük el a múltat! De ez súlyosan etikátlan lenne az áldozatok és a jövő generációk szempontjából, ugye tudod?

 • Hazai Láp.

  Nekem meg az a véleményem rólad, meg a te úgyneveztett hideg logikával összeállított náci “érvelésedről”, hogy az azonos a himleri, a horthysta és szálasista áltudományos logikával. Mert, ami akkor 1920. és 1945. között a magyar földön lejátszódott, arra nincs magyarázat és nincs is mentség. Erőlködhettek nyilas barátaiddal, amíg csak a “rendszer” megengedi nektek, de csak addig…

  Én például a KMH helyében már rég kirugtalak volna innen, de hát Cristopher Adamot meg abból a – már bocsánat, de – bután naiv, weimari fából faragták, akik – hallgattasék meg a másik oldal is alapon – oly ügyesen engedték át a hatalmat Hitlernek, pedig nála, már a megválaszása előtt is rengeteg jel utalt, a nem csupán szalonképtelen, de kultúrvilághoz, Európához méltatlan, minősíthetetlenül alattomos és nyilvánvalóan emberellenes “nézeteire”.
  Horthy fővezért(1919.) ettől az alaktól csak az különbözteti meg, hogy az nem fektette le könyvbe ugyanezeket a förtelmeket, ám tetteiben, törvényeiben, rendeleteiben már Hitler előtt is jóval, termékenyebb volt e téren is.

  ÉS még egy. Nem hitlertől, és nem is 1942-ben vette át, hogy “mit kell tenni a zsidókkal”, mert őfőméltósága már egy évvel korábban, 1941-ben 3 hét leforgása alatt képes volt összeszedni “belőlük” 18600-at*, hogy aztán a ti “idegenrendészeti logikátok” szerint MÁV-szerelvényeken kiküldje őket az ukrajnai Kőrösmezőre bérmunkában kivégeztetni… Hitler tehát, bármíly alattomos is volt, elmélet és gyakorlat terén sem tudott Horthy-magyarországnak újat nyújtani.

  Harmadszor, te kis butus, láthatod, ez nem fröcsögés, hanem történelmi tény, ami bizony nagyott loccsan, de fröcsköl is, amikor langyos állóvízbe pottyan.
  ˙

  .
  *Szándékosan nem írtam 18600 személyt, mert akkorra már a hatályos magyar törvények a zsidókat a kiegyezéstől és 48-as polgárjogi törvényektől visszakapott emberi mivoltuktól is megfosztották, melyek értzelmében – ez így “logikus” – már nem voltak személyek.

 • BrunszvikTeri

  A (színes) beszélő fotóról nekem egy orosz népdal magyar fordításának csupán e két megrázó szakasza jutott az eszembe:

  “Puszta, néma táj, rajta út se visz,
  Ott a hómezőn halt meg egy kocsis.

  Nem volt véle más, csak egy jóbarát,
  Néki mondta el végső óhaját…”

  .
  Mit is kerestünk mi ott ? 🙁

 • BrunszvikTeri

  Hazai Lámpa!

  Belőled árad a gyűlölet a zsidók felé. Aki egyáltalán képes összehasonlítani, az egyik szenvedését a másik valamivel enyhébb szenvedésével, hogy szembe állítsa az egyik csoportot a másik szenvedővel annál valami nem stimmel odaffönt. Gyűlöletből Ötös…
  Ellenben ismertem egy családot, ahol a nagyapa a poesti gettóban halt meg, akilenc éves kislányuk szenespincékben bújkált és talált krumplit rágcsált, az apát a gyorsított menetben lőtték főbe a keretlegények – ez volt szerinted a jobb sors… Hadd ne használjak jelzőt az egyéniségedre és a nézetrendszeredre !!!

 • BrunszvikTeri

  P.S.

  Kertész Ákos nem azért írta le azokat a sorokat, hogy beteges észjárású alakok kárörvendve azon csámcsogjanak és áldozatokat akarjanak egymásra uszítani.

 • BrunszvikTeri

  Hínnyejateringettét!

  Talán konkrétabban kéne, nemde?
  Mi az, hogy csak úgy általába véve?
  Kire gondol? Ha mindenkire, akkor minek is szólal meg egy vita-fórumon? Maga a világ valami inkognitós főokosa?

 • HEHEEEHEHEEHEeheehehehehehehe
  “HAZAI LÁP”…..de hülye vagy DonGolo 😀 😀 😀 😀 😀

 • Brunszvik Teri:
  Azért is írtam e topicban le többször is azt, hogy ez a nő, bizonyos Hazai Láp , nem rendelkezik egy nagyon fontos emberi tulajdonsággal, nevezetesen a “beleérző képességgel” Nem tehet róla , ennek fiziológiai okai vannak. Olyan mint az imun-hiány de nem olyan veszélyes.Az ilyen ember képtelen átérezni a másik ember fájdalmát, szenvedését. Az ilyenből kitűnő női kápó válna a haláltáborban. Vagy olyan mérnök, aki gondosan megtervezi egy halálgyár rendszer-felépítését úgy, hogy az a lehető leg gazdaságosabban tudjon “termelni” .

 • Az ilyen eszmecserék, melyek itt olvashatók elgondolkoztatnak.
  Isten bizony, egyszer szeretnék olyanról is olvasni, mely a kommunizmus áldozatairól szólnak. Ilyen volt százezer!
  Érdekesnek tartom, hogy a túlélők itt nem szólnak semmit. Vagy ide se jönnek.

 • DonGolo
  2016 február 4
  6:02 de.

  Nem fogok áldozatok leszármazottaival vitázni, és ellentmondani nekik. De azért az, hogy 70 év után nem tudnak itt egyesek a témáról úgy beszélni, hogy ne csak fröcsögésből álljon, szerintem az se normális dolog.

 • BrunszvikTeri
  2016 február 4
  6:33 de.

  Ha te ilyen okos vagy, hogy ezt így megállapítottad monitoron keresztül, akkor legyen úgy ahogy te mondod. Biztos én vagyok a gyűlölködő, és nem az, aki egy könnycseppet sem tud ejteni azokért, akik még nála is többet szenvedtek. Természetesen nem Kertész Ákosra gondolok.

  Ha a zsidók azt szeretnék, hogy egyszer idehaza is németországi szintű legyen a szembenézés, akkor az még nagyon sokára lesz ezzel a hozzáállással. Ha valaki itt ki szeretne állni, hogy bocsánatot kérjen a nagyapja bűneiért, ízekre tépnétek, mielőtt a nácik vernék agyon.

 • Hazai Lámpa:
  “Nincs már Kádár-kor, nem kell a Párt irányvonalát követni történelmi kérdésekben.”

  Ha nem kell, akkor Ön miért követi oly hűségesen a Vezérének “pávatáncát”? Igaz, miért is ne követné, hiszen “magánszorgalmú kutyák” mindig is akadtak.

 • BrunszvikTeri
  2016 február 4
  6:56 de.
  Nekem lapulevél II -nek tűnik.
  Már ha végigolvasta a kommenteket. Bár sok érdemleges nincs bennük ennél témánál.

 • BrunszvikTeri
  2016 február 4
  6:37 de.

  Szerintem neked elhomályosította az erkölcscsőszködés a szemedet. Hol írtam én olyat, hogy a vidéki zsidók a budapesti átlag zsidókra haragudjanak?

  Én annyit írtam, hogy a nem zsidók nem tehetnek különbséget, minden vezetőjüket (akik egyébként a zsidók vezetői is) egyformán utálniuk kell szerintetek! Bezzeg a zsidó vezetők esetében egy szó nem érheti a ház elejét, és a zsidó közösség kivédi őket, ha kell, ha nem.

 • Nemveszitek észre, hogy Házi Fénycsóvánk arra viszi a beszélgetés fonalát, amerre akarja.
  A legutóbbi kéttucat hozzászólásnak már annyi köze sincs az eredeti témához, mint nekem a spenóttermesztéshez..

 • Hazal lámpa Geyzának:
  “Horthyt Néróhoz meg Eichmannhoz hasonlíthatod”

  Lámpa, ebben Önnek van igaza, Horthyt szerintem se lehet Eichmannal hasonlítani.
  Eichmann az RSHA IV/4-b (zsidóügyi) csoportjának vezetője, “fontos és precíz munkát” végző náci, de a náci összbirodalom szempontjából jelentéktelen, bármikor bármelyik SS-tiszttel fölcserélhető nem túl magasrangú SS-Obersturmbannführer volt (kb. alezredes, aki 1960-ban a jeruzsálemi rendőri kihallgatásakor azon síránkozott, hogy anno nem léptették elő még ezredessé sem).
  Horthy viszont Magyarország kormányzója volt, Legfelsőbb Hadúr. Amikor az 1944. augusztus 23-i román átállás után Horthy közölte Veesenmayerrel, hogy korábbi engedélyét visszavonva, mégsem járul hozzá a budapesti zsidók deportálásához, Eichmann nem tehetett egyebet, mint táviratozott az RSHA-nak kérve Berlinbe történő visszarendelését, mert Budapesten már nincs “munkája”, összepakolt, és 3 nap múlva már Berlinben volt.
  A két ember, Horthy és Eichmann rangja, magyarországi hatalma – és ennek megfelelően a Magyarországon történtekkel kapcsolatos történelmi felelőssége – valóban össze sem hasonlítható.

 • Belzebub
  2016 február 4
  1:17 du.

  Októberben meg lefogták az öregembert és elrabolták a fiát. Csak azért nem géppuskázták le őket egy németországi kastélyban, mert az őrség parancsnoka meggondolta magát. Ha nem nevezi ki Sztójayt, és nem hagyja garázdálkodni “a három Lacit” (korabeli elnevezés), akkor ezt márciusban ugyanígy megtehette volna a szerinted tehetetlen Eichmann.

  A Zsidó Tanács hetekig ült az Auschwitz-jegyzőkönyvön, ők bezzeg nem felelősek semmiért szerintetek. Ezt írják a Holokauszt Múzeumban:
  “A Zsidó Tanács tagjait és a cionista vezetőket ugyanakkor súlyos felelősség terheli az Auschwitz-jegyzőkönyv elhallgatása miatt. Úgy tűnik, a dokumentum talán már április végén, de május folyamán már bizonyosan eljutott Magyarországra. A zsidó vezetők azonban érthetetlen módon hetekig nem tettek semmit, csak a fordítással vesztegették a drága időt. A kormány tagjainak, Horthynak, az egyházi vezetőknek és a diplomatáknak csupán június közepén kezdték el osztogatni az Auschwitz-jegyzőkönyvet, amely csak június végén jutott el külföldre. Addigra azonban a vidéki zsidók nagy részét deportálták. A nemzetközi tiltakozás és Horthy így már csak a budapestieket menthette meg.”

  http://www.holokausztmagyarorszagon.hu/index.php?section=1&type=content&chapter=10_1_4

 • falusi
  2016 február 4
  1:16 du.

  Igaza van Bartusnak, ti nem mertek a katolikus egyházzal szembeszállni! Féltek attól, hogy a véresszájú papok vallásüldözéssel vádolnak meg benneteket! Ez az értetlenkedés, hogy nem “érted” mit írtam föntebb, elég gyanús.

  Azért megjegyezném, hogy én katolikusként merem bírálni az egyházamat, míg ti az alkalmatlan vezetéshez is lojálisak vagytok. Ami számomra megdöbbentő az, hogy a hangadó zsidók az antiszemitákkal együtt hordják a rőzsét az “eretnekek” talpa alá!

 • Belzebub:
  EZ AZ !!! Ezt nem értettem ebben a spinkóban !
  Hol így hol meg úgy formálja a véleményét.
  Pávatáncot lejt itten.

  Hazai lámpa: Undorító vagy !!
  Régebben azt hittem van egy csepp humorod és emberséged de baromi nagyot tévedtem.Forgatod a szót úgy ahogy valami istenverte szemináriumon megtanították neked.
  Mindenesetre különös fejlemény az , hogy amióta itt van ez ez a hazai lápi net-rém , megszaporodtak a fasisztoid-jellegű hozzáböfögések olyanok részéről akiket eddig soha nem láttunk.
  Úgy tűnik napi kettő van idáig.
  (Vezetem a statisztikát időpontokkal és nick-ekkel)

 • Hazai Lámpa kitűnően alkalmazta idáig a következő Murphy-féle szabályt :

  ” Zavard össze vitapartneredet és amikor már semmit nem ért, csapj le reá “

 • hazai lámpa
  2016 február 4
  4:57 de.
  Ezt írod: “A tényeket látom, nem sikerült megemésztened, ti. a vidéki zsidók közül tényleg volt, aki elhitte, hogy dolgozni mennek. Talán ezzel is magyarázható, hogy ellenállás nélkül még a kisbabákat is magukkal vitték.”
  Tod, nem a bizalom gyeleként hurcolászták magukkal a csemetéket, hanem kényszerből.
  Az meg teljesen logikátlan, hogy az öregeket, betegeket, gyerekeket, csecsemőket “munkára ” vitték. Ezt még az sem hihette el, akit az első VH-ban légnyomás ért, és azóta teljesen süket és vak volt.

 • Belzebub
  2016 február 4
  12:28 du.

  Ez a te érvelési hibád, hogy ha nincs érved, akkor a vitapartnered biztos fideszes.

  Az meg, hogy “kutyához” hasonlítottál, az egy fokkal nem különbözik a “görényezéstől”, nem így gondolod?

 • Geyza
  2016 február 4
  2:02 du.

  Tudom, nehéz ezt elhinni, hogy nem mindenki imádja a szekértáborokat. Szerinted ha orbánista lennék, akkor Sztójayékat szidnám? Mit gondolsz, mennyit vonnának le ezért a fizetésemből a pártközpontban? Szavanként!

 • falusi,

  Hogy lehet ilyen nevvel nem termeszteni spenotot? 🙂

  hazai lampa,

  ” Igy van, én nem azoktól a szerzőktől idézek, akik maradéktalanul alátámasztják a koncepciómat, hanem azoktól, akiket hitelesnek tartok. Döntse el az olvasó, hogy kinek hisz! ”

  Egen… csak kisse felremagyarazod azokat az idezeteket. Felteve, hogy az idezetek valoban igazak, pl. ideideztel valamit – ha jol emlexem – Hellertol, miszerint neki lengyel zsidok mondtak: “na es ti mit jajgattok, amig ti szalamit zabaltatok, minket oltek!?” – vagy valami ilyesmi.
  Megint hangsulyozom, meg ha ez igaz is, ez legjobb esetben is csak egy (egyetlen egy) elkeseredett ember velemenye, amit normalis korulmenyek kozott nem is merne hangoztatni, mert mindenki hulyenek nezne. De te ezt irod a zaszlodra mint altalanos es orokervenyu velemenyet az egesz zsidosagnak, es lobogtatod, hogy “lam, milyen messze veti a fenyt a hazai lampa”.

  Ezert nalad teljesen mindegy, hogy olyanoktol idezel, akik teljesen egyetertenek az elore kitervelt allaspontoddal (azaz ugy “kutatsz”, hogy lett egy otleted es ahhoz ketseegbeesetten keresgelsz adatot) vagy eppen olyanoktol, akiket te tartasz hitelesnek.
  Te mindenkeppen arra keresed a valaszt, hogy Horthy Miklos miert nem volt gazember – ami a zsidok uldozeset illeti. Tehat a “kutatasod” eredmenye mar eleve elrendelt – altalad. Minden mas adatot, ami az eleve elrendelt (szent cel) elmeletnek ellent mond, egyszeruen figyelmen kivul hagysz.

  Te kenyelmesen elfelejted az osszes zsido torvenyt, a gettositast, amiket se Hitler, se Sztalin, se a magyar urak nem eroszakoltak ra Horthyra, es o maga mar a csirajaban elfojthatta volna a gondolatat is ezeknek. De nem tette. Te meg csokolgatod az elrohadt segget. Hat ha van gusztusod ra…

  ” A tényeket látom, nem sikerült megemésztened, ti. a vidéki zsidók közül tényleg volt, aki elhitte, hogy dolgozni mennek. Talán ezzel is magyarázható, hogy ellenállás nélkül még a kisbabákat is magukkal vitték. Jellemző, hogy te azt nevezed zöldségnek, ha valaki azt firtatja, hogy ezt hogyan lehetett volna megakadályozni!!”

  Jellemzo, hogy megint “felreertetted” amit a szadba ragnak. Nagyapam nem azert bujkalt hamis papirokkal, mert budos volt neki a munka, hanem azert mert tudta mi kovetkezik – a kiirtas. Nem volt egyedul ezzel, tobbezer mas videki zsido is ugyanezt tette. Ok sem munkaiszonybol bujkaltak, hanem a varhato kiirtas elol bujtak el, amirol nagyon is jol tudtak, hogy utban van.

  Te tenyleg nem veszed eszre, hogy olyanokat nezel itt hulyenek, akiknek elsokezbol vannak megbizhato beszamoloik a Soah-rol, es azok nem Rakositol, nem Kadartol, hanem a szuleiktol szarmaznak, akiknek semmi okuk nem volt hazudni a gyerekeiknek?

  Zoldsegnek azt hivtam, hogy valaki van akkora hulye, hogy komolyan hisz (vagy azt kepzeli, hogy a ma elo zsidok vannak akkora hulyek, hogy beveszik tole) abban a baromsagban, hogy a Soah soran a magyarorszagi zsidoknak csak akarniuk kellett volna es megmenekulhettek volna. De mivel a zsido vezetok nem tettek semmit, hat mit tudunk mi, jo magyarok csinalni, nem igaz? Igy tehat Horthy es az egesz magyarsag artatlan, a zsidok sajat magukat oltek meg. (Tudom, hogy szo szerint te ezt nem mondod, csak suggalod szamunkra “finoman”.)
  Ez az “elmeleted” kb. olyan ertelmes, mint amikor megkoveteled a mar csatat vesztett, guzsbakotott katonaktol, hogy ne hagyjak magukat lefejezni, ne hagyjak a noiket megeroszakolni es aztan a noiket es a gyerekeiket rabszolganak eladni a gyoztes mohamedan hadseregnek.
  Vagy ugyanolyan “okos” otlet, mintha azt kerned a kezuket-labukat beklyozott, libasorban vezetett afrikai negerektol, hogy keruljek el a rabszolgapiacot pusztan azzal, hogy valasztanak maguk kozott vezetoket. Mert az szerinted eleg.

  ” Emberileg érthető az álláspontod, hogy felejtsük el a múltat! De ez súlyosan etikátlan lenne az áldozatok és a jövő generációk szempontjából, ugye tudod? ”

  Nagyon szepen probalod adni az embersegest, aki meg akar mindenkit erteni, az igazsagot keresi es azt akar szolgaltatni.
  De nem.
  Te hazudsz itt is, ahogy fenn is hazudtal (amikor “felreertettel”).
  En sosem mondtam, hogy felejtsuk el a multat. Te a szamba adsz dolgokat, amiket nem mondtam, aztan meggyozol arrol, hogy en milyen kis butuska vagyok, te pedig milyen bolcs es emberseges.

  Kicsit jobban fel kell kossed a gatyeszt, vagy a bugyit, ha ilyen modon ohajtasz “vitatkozni” velem.
  Jo-jo, oreg es szenilis vagyok kicsit, de ennyire azert meg nem vagyok hulye.

 • Hazai lámpa:
  “Az meg, hogy “kutyához” hasonlítottál, az egy fokkal nem különbözik a “görényezéstől”, nem így gondolod?

  Az “önszorgalmú ” kifejezést közismerten Illyés Gyula használta a Rákosi-rezsim Önhöz hasonló önkéntes figuráira. (Már említettem, hog az Ön műveletlenségéről nem én tehetek; Én Önt nem, csakis a rám bízott két öszvért próbálom magasabb matematikára tanítani, az ő esetük ugyanis nem reménytelen.) Gondolom, a hangsúlyt Illyés is az “önkéntes”-re tette, hiszen a kutyák becsületes és értelmes állatok.

 • Lámpának!

  Javítok: Illyés az “önszorgalmú kutyák” kifejezlst használta.

 • Ez a spíné már sohasem fog leállni.
  Ki fog nyírni más komolyabb témájú topicokat is.
  Önszorgalomból.
  Meggyőződésből.
  Akár MUSZ-osok keretlegényei:
  Morálisan ( már úgyértem hogy az ö erkölcsiségük szerint) nem lehet elítélni őket, mert abban a meggyőződésben rugdalták halálra a hóban már félig megfagyott menetképtelenné vált zsidót vagy esztétát vagy szocdemet , hogy ezzel jót tesznek a Hazának.

  Gyerekeeek könyörgök olcsa mán le valaki brühühühüüü…

 • falusi
  2016 február 4
  2:09 du.

  El kell olvasni a visszaemlékezéseket. Nekem ez jött le belőle, és sajnos több forrás állítja egybehangzóan.

  “S. H. 1944. április 19-én éppen kenyérért állt sorban szülőhelyén, Volócon, amikor egy keresztény ismerőse megszólította: “Kért, hogy szökjem meg és szóljak a szüleimnek is. Ő majd várni fog este a szőlőhegyen, szállingózzunk oda egyenként. Ha mind ott leszünk, elbújtat bennünket. Rögtön hazamentem és elmondtam apámnak a tervet. Ő jónak találta, de anyám habozott két kisöcsém miatt, akikkel nehezebb lenne a szökés.”

  http://www.degob.hu/index.php?showarticle=15

 • Moshe Akiva
  2016 február 4
  3:13 du.

  Gugli a legjobb barátod:

  “Hadd meséljek megint el egy történetet. 1963-ban férjemmel, Fehér Ferenccel zarándokútra Auschwitzba mentünk. Közben meglátogattuk a Krakkói gettónak akkor még romos maradványait. Betértünk egy működőnek tűnő zsinagógába. Férjem megszólította, németül majd oroszul, a két ott tevékenykedő öreg zsidót. Végül az egyik (jiddises németséggel) megkérdezte, hogy honnan jöttünk. Feri válaszolt, hogy Magyarországról. Mire ő kendőzetlen gyűlölettel a hangjában fordult hozzánk körülbelül ezekkel a mondatokkal: ”Maguk szalámit ettek, miközben a mi testvéreinket a kéményben füstölték el”. Ferivel sokat beszélgettünk utána arról, hogy a megjegyzés igazságtalan volt – de nem teljesen.”
  (A jó emberekről és a zsidó zsidómentőkről)

 • Mondom! Csak nem haggya abba !!

 • Moshe Akiva
  2016 február 4
  3:13 du.

  Hitler már 1943-ban ki akarta irtani a magyar zsidókat. Horthy át is adhatta volna az összeset, ha gyűlöli őket. Ilyenkor szoktad azt mondani, hogy csak számításból nem deportáltatta őket.

  http://www.holokausztmagyarorszagon.hu/index.php?section=1&type=content&chapter=10_1_3

 • Geyza
  2016 február 4
  3:40 du.

  Te mégis hogyan szoktál a holokauszt megismétlődése ellen harcolni a rendszerváltás óta?

  Hányszor voltál iskolákban, hogy mesélj a gyerekeknek apukádról, és válaszolj a kérdéseikre? Hányszor fogtál kezet csendőrrel, aki megbánta bűneit, a nagy nyilvánosság előtt? A Kádár-korban ez lehetetlen volt, de azóta azért eltelt huszonöt év.

 • Belzebub
  2016 február 4
  3:23 du.

  Illyés Gyula Hóman Bálintot is sajnálta, mikor a népbíróság életfogytigra ítélte. Tehát a témánk szempontjából tök mindegy, mit gondolt ő a Rákosi korról.

 • hazai lámpa
  xy ( a sógornőm) 41 őszén született, édesapját sosem látta, mert nem jött vissza a munkaszolgálatból.
  zv szintén soha nem látta az édesapját, születése előtt belelőtték a Dunába.
  Csak ennek a két családnak a tragédiája köteteket tenne ki,de nem írtak visszaemlékezéseket.
  Szervusztok, jó estét !

 • hazai lampa,

  Hiaba jobarat a Kugli, Horthyt nem menti semmi sem, ami a zsidosagot illeti. Hogy Hitler mit akart 1943-ban, vagy 41-ben, annak semmi koze a Magyarorszagon joval korabban meghozott zsido torvenyeknek.
  Te tenyleg ennyire hulyenek nezel itt mindenkit, vagy neked vannak problemaid vallon felul?

  ====================================
  “S. H. 1944. április 19-én éppen kenyérért állt sorban szülőhelyén, Volócon, amikor egy keresztény ismerőse megszólította: “Kért, hogy szökjem meg és szóljak a szüleimnek is. Ő majd várni fog este a szőlőhegyen, szállingózzunk oda egyenként. Ha mind ott leszünk, elbújtat bennünket. Rögtön hazamentem és elmondtam apámnak a tervet. Ő jónak találta, de anyám habozott két kisöcsém miatt, akikkel nehezebb lenne a szökés.”
  ===================================

  Es?

  Csak nem azt akarod bizonyitani ezzel a tortenettel, hogy a videki zsidok is tudtak nagyon jol mi var rajuk, amint kiteszik a labukat Magyarorszagrol? Mert ha ezt akartad bizonyitani, akkor ez sikerult.
  Eddig viszont pont az ellenkezojet bizonygattad.

  No es akkor meg nem feszegettuk azt a kerdest, hogy mennyire volt lehetosege ott barkiknek is “szallingozni” akar egyenkent, akar tobbedmagaval. Tudod, ezeket oriztek, hogy ne tudjanak megszokni.

  Melyik egitesten elsz te?

 • Hazai lámpa:
  “Októberben meg lefogták az öregembert és elrabolták a fiát.egy része ”

  Valóban, 1944 október közepén elrabolták a fiát – a Horthy-mosdatók legostobábjai ezzel szokta indokolni az Ön kedvenc vén tömeggyilkosának 1944 március 20-tól 1944 október 15-ig, sőt, akár az 1938-tól 1944 tavaszáig viselt dolgait. Ez nevetséges.
  Természetesen Horthy környezete, rokonai, barátai teljes joggal sajnálták Horthyt, mint magánembert, a feltehetően gondos, szerető családapát, akinek egyik fia, Horthy István a m.kir légierő főhadnagya már 1942 augusztusában légibaleset ádozata lett. Ám, mint ahogy azelőbb már – természetesen sikertelenül – megpróbáltam megértetni Önnel, Horthy nem egy névtelen kisember, nem magánember, hanem vezető államférfi, Magyarország kormányzója volt, s tetteit is az utóbbi fényében kell megítélni.

  Csak összehasonlításképp egy másik, Horthynál sokkal több áldozatot produkáló tömeggyilkos esete.

  Sztálin fia, Jakov, a Vörös Hadsereg főhadnagya 1941 júlliusában német fogságba esett. A német 6. hadsereg sztálingrádi veresége után a németek közvetitő útján megkeresték Sztálint, és fogolycserét ajánlottak föl: a szovjet fogságba esett von Paulus vezértábornagyért cserébe átadták volna Sztalin fiát. Sztálin válasza: “Egy Generalfeldmarsallt egy főhadnagyért?! A németek megőrültek?”
  Jakov Dzsugasvili főhadnagy pár héttel később a sachenhauseni koncentrációs táborban ismeretlen körülmények között életét vesztette.

 • Bolond vagy Lámpa?
  Én különféle laborokban csendben és elmélyülten dolgoztam / dolgozok az ország érdekében.( Időnként országon túlra is.)
  Mit érdekelnek engem holmi csöndérek ?
  (Meg még valami Pilsudskyt vagy kiafrancot is számonkértél a minap rajtam)

  Viszont nem fogom szó nélkül hagyni a te Horthy-reviziódat.Továbbá undorítónak találom a végtelen lelketlenségedet. Hányingerrel tölt el a “pávatáncod”

 • Geyza,

  Persze, hogy nem hagyja abba. O az a fajta “tudos”, akinek eloszor lett egy otlete, es aztan azt mindenaron be akarja bizonyitani – a tenyek ellenere is.

  Mondjuk van valamire 10 millio adat. O ezt a 10 milliot lelkiismeretesen at is olvassa, ezekbol 10 ezret kivalaszt ami igy-vagy-ugy hasznalhato az “elmeletehez”, de azok nagy reszeben is csak azt latja meg, amit akar. Hogy a tortenet egesz mast jelent az smafu neki, o 2-3 szon lovagol. A maradek, minimalis, szamara hasznalhato anyagot pedig Szentirasnak veszi, mikozben abszolut nem zavarja az az “aprosag”, hogy mar eleve total figyelmen kivul hagyott 9 990 000 adatot az egeszbol.

  Mindezt fuszerezi azzal, hogy a szankba akar adni dolgokat, amiket mi nem mondtunk neki. Ez pl. a legutobbi “gyongyszem” tole:

  ” Hitler már 1943-ban ki akarta irtani a magyar zsidókat. Horthy át is adhatta volna az összeset, ha gyűlöli őket. Ilyenkor szoktad azt mondani, hogy csak számításból nem deportáltatta őket. ”

  En ilyet soha nem mondtam, nemhogy szoktam mondogatni.

  Barki, aki valaha is olvasta Horthy privat leveleit tudja, hogy Horthy is utalta a zsidokat, csak eppen felismerte, hogy nelkuluk nem docog a gazdasag, szukseg van rajuk. Meg csak nem is azert allt el a deportalasoktol, mert felt a Nyugat bosszujatol arra az esetre, ha azok nyerik meg a haborut.
  Annyi talan igaz, hogy Horthy nem faji alapon utalta a zsidokat, ezert nem volt annyira elvakult, mint Hitler, ez viszont nem sokat segitett a meg Magyarorszagon kisemmizett es legyilkolt zsidokon. Meg az sem valtoztat a tenyeken, hogy 1-2 hulye zsido, aki nem tudott Horthy maganleveleirol, elete vegeig patyolgatta ofomeltosagat a szamuzetesben.

  Tehat a zsidogyuloletet, a zsido torvenyeket, a gettositast hazai lampa elvtarsno ugy akarja beallitani, mint valami peldamutato, emberseges tetteket, amit persze ugy tesz, hogy azokat teljesen figyelmen kivul hagyja, mikozben egy arva adaton lovagol, miszerint Horthy nehany evig nem engedte a magyar allampolgarsagu zsidosag deportalasat.

  Figyeld meg, “nagy tortenesz” lesz belole hamarosan.

 • Hazai lámpa:
  “Szerjozsa meg Csing-ling is magyar állampolgár, amióta megvette a letelepedési államkötvényt, mégse akarnak beleszólni a magyar politikába.”

  Nem ismerem a magyar letelepedési kötvénnyel kapcsolatos szabályokat; azt sem tudom, hogy megvásárlásuk csak a letelepedésre jogosit -e, vagy az állampolgárság kérelmezésére is, netán alanyi jogot is az állampolgárságra? Nem is érdekel a dolognak ez a része, ha már eddig vettem ilyen kötvényt, akkor feltehetően a jövőben se fogok.

  Kérdésem viszont lenne Önhöz.
  Ha Szerjózsa és Csing-Ling urak akár kötvényvásárlással, akár más módon, de törvényesen magyar állampolgárok lettek, akkor – szerintem – pontosan olyan jogok illetik meg és olyan kötelezettségek terhelik őket, mint bármely más magyar állampolgárt. Ez esetben viszont Szerjózsa és Csing-Ling honfitársunk miért ne szólhatna bele a magyar politikába, mint bármely másik honfitársunk?

 • Késő van, megint kihagytam egy “nem” szócskát Helyesen:
  …ha már eddig nem vettem ilyen kötvényt…

 • mavtelep
  2016 február 4
  4:10 du.

  A visszaemlékezéseket olyan emberektől vették jegyzőkönyvbe, akiknek Auschwitzban meghalt öt kishúga vagy kisöccse, a nagymamája, nagypapája és az anyja. Ők kamaszként valahogy túlélték.

 • Moshe Akiva
  2016 február 4
  4:58 du.

  Nem gondoltam, hogy olyan lusta vagy, hogy végig se olvasod a linket. Az idézet sajnos így folytatódik.

  “Az édesanya azzal az érvvel bírta maradásra a család többi tagját, hogy – mint azt a hivatalos szervek hangoztatták – úgyis csak az országon belüli mezőgazdasági munkára viszik őket, így hát együtt maradnak a gyerekekkel és dolgozni fognak. S. H. 1945-ben 16 évesen, egyedül tért vissza Budapestre az öttagú családból.[4]”

 • Moshe Akiva
  2016 február 4
  5:30 du.

  Melletted még Lázár János is atomfizikusnak tűnik, pedig ez már nagy szó.

  Azt, hogy te mennyire (nem) értesz meg egy történetet, ami az orrod előtt van, hagyjuk. Te képtelen vagy elhinni, hogy ha valaki kimondta, hogy “kótyomfitty”, akkor az tényleg kimondta, hogy “kótyomfitty”. Mindenféle mesét költesz arról, hogy de az nem is úgy volt, mintha te ott lettél volna a szobában, és poloskával tudnád igazolni, hogy az illető nem is mondta, hogy “kótyomfitty”.

  A zsidótörvények és a nem deportálások közötti kapcsolat világosan le van írva a linkelt szövegben, majdhogynem kiveri a szemedet. Horthy másfél évig húzta-halasztotta Hitler parancsának teljesítését, miközben Hómanék ott lihegtek a nyakában, és petíciókkal ostromolták ezügyben. Ha nincs zsidóüldözés, akkor rögtön ráfogták volna, hogy “zsidóbérenc”, és lett volna, aki helyette örömmel átad vidékitől, budapestiig mindenkit együtt ….

 • Geyza
  2016 február 4
  5:29 du.

  Én kérek elnézést. Túl magasra tettem a lécet irányotokban, ez egyértelmű.

 • Belzebub
  2016 február 4
  6:50 du.

  Ha Don Ovuz Magyarországot érzi második hazájának, akkor miért írta, hogy az “önök országa”?

 • Belzebub
  2016 február 4
  5:21 du.

  Nem tudom, a Horthy-imádók mivel mentegetik. Én csak annyit mondtam, hogy mi akadálya lett volna Horthy lefogásának fél évvel előbb?

  1944. márciusában is lefogathatta volna Hitler az öreget a klassheimi kastélyban, ha nagyon aggatja a lábát. Itthon meg bemondták volna a rádióban, hogy őfőméltósága fürdőre utazott, ahol a köszvényes lábait gyógyítgatja.

 • Hazai lámpa:
  “…van véleményed az egyházi iskolák extra támogatásáról és a kötelező hittan/erkölcstanról?”

  Van, de nem értek azzal egyet. 🙂 Ez így hülyeségnek tűnik (lehet, hogy az is), de megpróbálom röviden megmagyarázni.

  Elvileg ellenzem az egyházi iskolák kiemelt állami támogatását.

  Ebben az ügyben az “ősbűnt” szerintem Horn követte el, valamikor 1997-ben vagy ’98-ban, a magyar-vatikáni megállapodás megkötésekor. Ebben a magyar állam vállalta a róm.kath. egyházi iskolák extra állami támogatását. Ebből – az akkori alkotmány (helyesen) kimondta a különböző egyházak egyenjogúságát – persze következett, hogy ha a róm. katolikusoknak jár, akkor alkotmánysértő lenne, ha a gör. kath., a gör.keleti, a református, az evangélikus, a zsidó, stb., stb. iskolák nem kapnának. Hát kaptak. Az idők során a mind kevesebb közp. költségvetési támogatást élvező, lassan elnyomorodó önkormányzatoknak érdekévé vált, hogy mind több és több iskolájukat adják át az egyházaknak, azok meg átvették, hiszen ők megkapták az extra állami támogatást.
  Talán részben emiatt, de valószínűleg méginkább a jelentősebb felekezetek állami járszalagra fűzése céljából a Párt 2001-ben új, borzalmasan rossz egyházügyi törvényt alkotott, majd ezt (az alkotmánybírósági, majd a strausbourgi döntések nyomán) sorozatos, egyre rosszabb és rosszabb módosítások követték. Úgy tudom, a strausbourgi pereknek a mai napig nincs teljesen vége.

  A nem-egyházi közoktatás elmúlt évekbeli totális centralizációjával és gleichschaltolásával “sikerült” az addig is nagyon rossz, az otthonról hozott hátrányokat általában még fel erősítő közoktatást jelentősen tovább zülleszteni. Tuomásom szerint jelenleg azoknak a szülőknek mind nagyobb része, akik földrajzilag, anyagilag és kuturálisan megtehetik, igyekeznek a gyerekeiket a KLIK vezérelte állami iskolákból kimenekíteni, lehetőségeikhez képest alapítványi vagy felekezeti iskolába irányítani.

  Ismétlem: elvileg határozottan ellenezném az egyházi iskolák exra állami támogatását. Ám mivel az elmúlt egy-két évtizedben tucatszámra kerültek nagyon szegény vidékek még szegényebb általános iskolái (ahol nem kevés, elképesztő nyomorúságban élő gyermek tanul) pár erősen karitatív elkötelezettségű kisegyház kezelésébe, semmiképp se kívánhatom az extra állami támogatás megszüntetését. Igen ám, de az xtra állami támogatásból nagyságrendekkel többel részesülnek azok az “kvázi-államegyházi” iskolák, mint az említett erősen karitatív elkötelezettségű kisegyházi kezelésben lévő, a támogatásra rászoruló iskolák. A jelenlegi rendszeren belül a dilemmát tehát nem látom megoldhatónak.

  A másik kérdésre egyszerübb a válaszom.
  A nem-felekezeti iskolákban a kötelező hitoktatást ellenzem, de nem ellenezném a 7-8.osztályban és minden középiskola-tipusban a vallástudományi-vallástörténeti elemi szintű profán oktatást. Az etika-oktatást az áltaános iskolákban korainak tartom, a gimnáziumokban támogatnám.

 • hazai lámpa
  2016 február 4
  1:53 du.
  Ez nagyon mellé ment.
  Nem vagyok zsidó, bár akkorsem gondolkodnék másként, ha az lennék. Az identitás egy állapot, ami rajtunk kívülálló okok miatt esték meg magukat.
  Családomban papok, kanonokok, Bencés tanárok sorakoznak, családfámat anyai ágon hatszáz, apain négyszáz évre visszamenőlegesen lehet megtalálni.
  Ps. Francmegette az olyan vitát, ahol tobzódnak a többesszámok. Ami engem illet, a saját véleményemet mondom. Magányos farkas vagyok, mindígis az voltam, messze a falkától. Ettől még a magányos farkas ugyanolyan hangokat képes kiadni magából, mint a falkában élő.
  Csak mondom, mert hátha nemtudtad..

 • hazai lámpa
  2016 február 4
  3:42 du.
  Tökéletesen alátámasztottad azt, amit írtam…

 • hazai lampa,

  Igy van, nagyon is helyes az altalanos diagnozis rolad.

  Jobb eseteben csak szajkozni tudod ugyanazt, mikozben a tortenet legnagyobb reszen nagystiluen atsiklasz, mintha ott sem lenne, de legtobbszor mellebeszelsz vagy hazudsz.

  Ezennel rabizlak teged a Geyzara, o tud kozvetlenebb stilusban is csacsogni veled.

 • hazai lámpa
  2016 február 4

  Az hogy önök, avagy mi, mindössze annyit jelent, hogy teljesen mindegy, hogy valaki kötődik valamelyik magyarországi párthoz, avagy sem, Horthy megítélése az újfasiszták kivételével egységes.
  Minő fájdalom, nem csak a családfát tudom visszavezetni, hanem a vérvonalat is. Egy pontot megint le kell vonnom öntől. 🙂

  Az semmit nem jelent, hogy egy-két évig hezitált a dolgon, hogy a németek revíziós ajánlatát fogadja el és deportáljon területi revíziók ellenében, avagy elfogadja Sztálintól a felajánlott Erdélyt, és helyezkedjen szembe Hitlerrel.
  A hezitálás maximum annyit jelentett, hogy a néhány év csend miatt néhányan valóban elhitték miszerint csak dolgozni viszik őket. Vagyis a megtévesztésen kívül mást nem eredményezett. Végül mégis Hitler ajánlatát fogadta el, és pótolta a lemaradást, akkora ütemben szállítva az embereket, hogy már a németek kezdtek visítani a gyors ütemezés miatt.

  Az nem érv, miszerint a végrehajtók mások voltak. Mint az ország legelső embere az ő felelőssége az ami az uralma alatt történik. Innen kezdve nincs miről vitatkozni. Akkor beszélhetnénk önhatalmúságról, ha közbelép, próbál intézkedni, avagy felelősségre vonja a renitenst. De mint tudjuk, ezek nem történtek meg. Azt is tudjuk, hogy mindenről részletes jelentéseket kapott, vagyis mindenről megvolt a kellő információja ahhoz, hogy ha akart volna intézkedni, intézkedik.
  Vagy legalábbis megkísérli, mint a délszláv vérengzés után tette.
  A nagy gazdasági válságból ami megrendítette az ország iparát és mezőgazdaságát semmissé téve a földosztás esetleges élénkítő hatását kiút volt csatlakozni a tengelyhatalmakhoz. A hadiipar és a háborús beszállítások megállították a recessziót. Ez az alapvető ok amiért nem Sztálin ajánlatát fogadta el, hanem Hitlerét, annak minden következményével egyetemben.
  A végeredmény tekintetében nem lehet érvet találni, ami felmentené őt. A döntés következményei megrendítőek.

 • Hazai lámpa:
  “Ha Don Ovuz Magyarországot érzi második hazájának, akkor miért írta, hogy az “önök országa”?”

  Én – az Ön által saját magára rendszeresen használt többes szám első személlyel (királyi többes?) ellentétben – csak a magam nevében írok. Kérdését tehát nem nekem kell feltennie.

  De ha Ön arra kíváncsi, én mit gondolok a mai magyar hazáról, akkor Adyval szólva: “Ebek hazája mi, nem az enyém”.

  “Otthon bolondját járja a világ,
  Majmos, zavaros, perces, hittelen,
  Nagy, súlyos álmok kiterítve lenn,
  Fenn zűrös, olcsó, kis komédiák.

  Magyar Bábelnek ostoba kora,
  Ments Atyaisten, hogy bennelegyek –
  Engemet kötnek égbeli jegyek
  S el kell hogy jöjjön nászaink sora.

  Most perc-emberkék dáridója tart,
  De építésre készen a kövünk,
  Nagyot végezni mégis mi jövünk.
  Nagyot és szépet, emberit s magyart.

  Robogok honról rejtett vonaton,
  Ebek hazája ma, nem az enyém –
  S ha marad csak egy hivőm, szent legény,
  Még a holttestem is ellopatom.

  Ez a ricsaj majd dallá simul át,
  Addig halottan avagy éberen,
  Pihenjen a szent láz s az értelem,
  Míg eltünnek a mai figurák.

  Magyar leszek majd hogyha akarom,
  Ha nem sutáké lesz itt a világ,
  S fölcsap minden szent és igazi láng
  Rejtekből avagy ravatalon.”

  Ady Endre: A perc-emberkék után

 • Hazal lámpa:
  “Nem tudom, a Horthy-imádók mivel mentegetik.”

  Semmi baj, megtudja, csak olvassa vissza a saját hozzászólásait.

  Lámpa:
  Én csak annyit mondtam, hogy mi akadálya lett volna Horthy lefogásának fél évvel előbb?”

  Csak annyi, hogy Horthy 1944 március 19-20-i esetleges lemondása durván sértette volna a Reich érdekeit. Ez esetben a magyar állami szervek valószínűleg nem szolgálták volna olyan lelkesen ki a német gazdasági, katonai és politikai kívánságokat. A németek épp a gazdasági is katonai igényeik fokozott kielégítése érdekében vonultak be magyar szövetségesük területére.
  Önnek talán el kellene olvasnia Veesenmayer márc. 19-e előtt Berlinbe küldött jelentéseit…
  (De nem! Eh, már megint olvasást ajánlok Önnek! Minek? Ne olvasson, inkább igyon – az talán jobban meglátszana a hozzászólásain.)

 • Hazai lámpa!

  Nem válaszolt a kérdésemre, hát megismétlem, hátha válaszol.

  Ha Szerjózsa és Csing-Ling urak akár kötvényvásárlással, akár más módon, de törvényesen magyar állampolgárok lettek, akkor – szerintem – pontosan olyan jogok illetik meg és olyan kötelezettségek terhelik őket, mint bármely más magyar állampolgárt. Ez esetben viszont Szerjózsa és Csing-Ling honfitársunk miért ne szólhatna bele a magyar politikába, mint bármely másik honfitársunk?

 • Don Ovuz
  2016 február 5
  1:41 de.

  Mese-mese mátka. Horthyról annyit tudunk, hogy megakadályozta a budapesti zsidók deportálását. Hogy ezt szerelemből tette-e vagy véletlen, az már a népmese kategóriájába tartozik.

  Ilyen alapon ki lehetne jelenteni, hogy a szövetségesek meg a Vatikán azért szirénázott júliusban Horthynál, mert féltették a s.ggüket a szabad világ közvéleményétől. Hamarosan vége a háborúnak, és mivel magyarázzák a szövetséges országok közvéleménye felé, hogy nem tettek semmit a zsidókért? Körülbelül úgy tudod ennek az ellenkezőjét bebizonyítani, ahogy Horthy gonoszságát: sehogy.

 • Belzebub
  2016 február 5
  4:06 de.

  Ne legyél már ennyire naiv! Van, aki csak praktikus okokból vesz ilyen papírokat, nem azért, hogy itt letelepedjen tartósan.

 • Moshe Akiva
  2016 február 4
  10:24 du.

  Egy közvetett bizonyíték van az akkori zsidó vezetők felelőtlen magatartására: az olyanok, akik most csitítják a népet, hogy ez nem diktatúra.

  Ma ugyanezt csinálják az országban, és ti itt csevegtek a neten, hogy az akkori átlag zsidókért mindent megtettek a vezetőik. Ma már lajstromba vannak véve a szegények, bárkitől egy tollvonással meg tudják vonni a segélyt, és bármikor berángathatják kényszermunkára.

  Mindeközben a zenekar játszik a Titanicon, az úri közönség táncol.

 • Belzebub
  2016 február 5
  3:33 de.
  Szeretne bekategorizálni zsídó származásúnak, ezért lovagol a kérdésen.
  A másik ok, hogy kívülállót akarna lemosni.

  Amit nem tudok még eldönteni vele kapcsolatban, hogy mennyire meggyőződéses. Vannak akik csak egyes részletekben értenek egyet a sötét eszmékkel. Csak részletekben azonosulnak, és akkor elkésve kapkodnak fűhöz-fához, amikor az eszmék kiteljesednek, és már nincs visszaút.

 • Belzebub
  2016 február 5
  4:02 de.

  Hitlernek 1942-től fontosabb volt az Endlösung, mint hogy megnyeri-e a háborút. Ehhez Sztójay, Hóman, Endre, Baky olyan lelkesen asszisztáltak, hogy még az emlegetett Veesenmayer is megnyalta a tíz ujját, már elnézést a kifejezésért. Ha Horthy ekkor már a klessheimi kastélyban csücsül, ki sírt volna utána? Kállay meg Bethlen, akik éppen az életüket mentették?

  A lakosság továbbra is élt volna bele a világba, nem fogott volna fegyvert a németek ellen.

 • Don Ovuz
  2016 február 5
  1:41 de.

  És ezt az elméletet hol olvastad, hogy ha Sztálin ajánlatát fogadja el Horthy, akkor Magyarország nem válik hadszíntérré, kevesebb a polgári és katonai áldozat? Írd már meg légyszíves az ezzel foglalkozó történész(ek) nevét, mert érdekelne!

  Emberileg nekem is szimpatikusabb lett volna Horthy, ha Sztálin kezéből fogadja el Erdélyt, de arra kicsi az esély, hogy a közvélemény ezt támogatta volna, és a végeredmény lehetett volna még rosszabb is!

  A földosztás az egész Horthy-kor alfája és omegája volt, mivel Magyarországon a nagybirtokosok nyomtak el mindenkit. Most ugyanez van, vidéken az új földesurak földjeire hajtják dolgozni a népet, ahelyett, hogy segítenék a fiatalokat földhöz jutni. Az ipar hiába fejlődött dinamikusan, ha nem tudott fölszívni két-három millió cselédet meg törpebirtokost!

 • Don Ovuz
  2016 február 5
  8:08 de.

  Gézával sok bajom van, de az pont nem, hogy zsidó származású.

  Kérdezte itt valaki a te származásodat? Te írtál itt hol többes szám első személyben, hol meg az “önök országáról”.

  Az biztos, hogy nem vagy képben a magyarországi állapotokat illetően, mert itt nem az “újfasiszták”, hanem a keresztény-nemzetiek ajnározzák Horthyt, vagyis inkább a Horthy-kort. Én csak Horthyt védem, nem a rendszer bűneit, amit vezetett.

  Leírtam már, hogy szerintem itt Bethlen meg Teleki volt “a Gazda”, majd Gömbös és az általa helyzetbe hozott nácibarát tisztikar és hivatalnokréteg nyomott el minden értelmes kezdeményezést. Horthy ezeket megpróbálta ellensúlyozni, főleg a vége felé.

 • Hazai Lámpa:
  “Egy kommentben nem akadémiai székfoglalót kell írni, hanem átlagemberek leírják, hogy mi a véleményük a katolikusok tündökléséről. Ha merik.”

  Annyit tudok, hogy keresztény egyházak – köztük a római katolikus klérus – második világháború alatti történetével, szerepével ezernyi szerző több könyvtárra való kötete foglalkozik. E rengeteg könyv közül én valaha, merő véletlenségből félig-meddig, felületesen beleolvasgattam egy (azaz egyetlen) német válogatásba.
  Tudom, vannak zsenik, mint pl. feltehetően Ön is, akik elolvasnak egy Malaparte regényt, egy Wikipédia-cikket, s máris mindent tudnak az usztasákról, megnéznek egy Rolf Hochhuth -Costa Gavras filmet, és mindent tudnak a Vatikán világháború alatti szerepéről.
  Csodálattal tekintek e zsenikre, de Önnek igaza van, én nem vagyok olyan botor… pardon, olyan bátor, mint Ön, hogy nagy arccal vitázzak olyan témákról, melyekről elképzelésem sincs.

  Inkább készülődök, megyek vissza Berlinbe a két öszvéremhez, ezúttal valószínűleg hosszabb időre.

 • Ez a félkegyelmű nö úgy beszél itt a világ legnagyobb gazembereiről mintha velük partyzott volna pár hete.
  Mág azt is jobban tudja Horthyról hogy mit gondolt akkor , amikor áthívta magához Őfőméltóságos Asszonyunk , hogy a havi kötelességét teljesíteni próbálja , de nem akart sikerülni az aktus.

 • falusi
  2016 február 4
  9:36 du.

  Ha belegyalogoltam a lelkivilágodba a katolikus egyházról való véleményemmel, akkor bocs. 🙂

  Nem tudom, hogyan támasztottam alá a véleményedet. Az idézetben szereplő anya pont azt hitte, hogy munkára mennek.

  De ha a visszaemlékezéseknek nem hiszel, akkor higgyél a közvetett bizonyítékoknak! A budapesti szülők többször is megpróbálták a sorokból kilökni a gyerekeket vagy hagyták, hogy elszökjenek.

 • Hazai lámpa:
  “Ne legyél már ennyire naiv! Van, aki csak praktikus okokból vesz ilyen papírokat, nem azért, hogy itt letelepedjen tartósan.”

  Biztosan van, de ez semmit se változtat a kérdésemen, amire Ön igyekszik elkerülni a választ. Még egy nekifutás:

  Ha Szerjózsa és Csing-Ling urak akár kötvényvásárlással, akár más módon, de törvényesen magyar állampolgárok lettek, akkor – szerintem – pontosan olyan jogok illetik meg és olyan kötelezettségek terhelik őket, mint bármely más magyar állampolgárt. Ez esetben viszont Szerjózsa és Csing-Ling honfitársunk miért ne szólhatna bele a magyar politikába, mint bármely másik honfitársunk?

  Egyébként nem vagyok naív; manapság eszembe se jutna nekem sem, hogy tartósan Magyarországon telepedjek le, sokkal inkább az, hogyan és miként távozzak el innét véglegesen.

 • hazai lámpa:
  nekem csak annyi bajom van veled , mint azzal a dologgal, amibe ” halkan beleléptem ” .

  ( Hogy Karinthyt idézzem .)

  Akkor , amikor a belvárosban sétáltam az aszfalton és kissé figyelmetlen voltam : nem néztem a lábam elé.

 • hazai lámpa
  2016 február 5
  10:15 de.
  Atheista vagyok, hát tökmindegy. (Családon belüli harczolászások az ötven-hatvanas években a lelkemért, mára vigyorogtató emlékek csupán.)
  Az idézet.
  Nekem nem ez jön le..
  Ha menekülni kell, de ott a gyerek(ek), az bonyolultá teszi a dolgot. Nemtom, léptél-e már át határokon útlevél, poggyász nélkül, hátadon is, mejjeden is egy gyerekkel. Nem maga menetelés, menekülés a legborzasztóbb, hanem a félelem attól, hogy elvesztheted a gyereket.
  Ha valakinek szólnak, hogy oszolj, mert holnap jönnek érted, az nem azt jelenti, hogy nemtudták, hogy hová, mire viszik őket. A dátum is fontos lehet, 44, április 19. Valahonnét már tudhatták, hogy nem birkahús osztás lesz, kóshervágásból..

 • hazai lámpa
  2016 február 5
  9:37 de.
  Akkor olvad vissza és értelmezd. Ha egy kommentet nem tudsz értelmezni, hogyan értelmezel egy korszakot?
  Lassan ötszáz körüli a komment szám, de még mindig ott állsz, ahol kezdted. sehol. Horthy nem vehető külön az általa irányított korszaktól. Erre nézve a hablatyoláson kívül egyetlen valós érvet sem tudtál, és nem tudsz felhozni!
  A budapesti zsidók két esetben menekültek meg. Először Adolf Eichmann javaslatára, aki a deportálások megkezdésének a magyarokkal ellentétben nem Budapestet javasolta, hanem azt, hogy a külső területeken kezdjék, és befelé haladjanak. Végül ezt a javaslatot fogadták el. Másodszor amikor az USA, Svédország, és a pápa javaslatára átmenetileg felfüggesztette egy rövid időre.

  Minő meglepetés! A hatalma nincs Horthy egy utasítással le tudta állítani!

  Horthyt egyetlen esetben tudnád mentegetni. Ha kísérletet tesz valamelyik általad emlegetett csicskás lemondatására, és sikertelenség esetén, de csak akkor megállhatna az elméleted. Tudod, nem egy cégvezető felelős egy cég irányultságáért, hanem a tulajdonos. Ha a tulajdonosnak nem tetszik a cégvezető munkája, leváltja.
  Hogy mennyi lett volna az áldozat egy semlegességet megcélzó politika esetén ami már megfelel egy szembehelyezkedésnek, így nem tudni. Te sem tudhatod, én sem. Minden esetre nem kellene lapítani a háborús bűnök miatt. Igaz, akkor okod sem lenne egy háborús bűnöst mentegetni.

 • hazai lámpa
  2016 február 5
  Újat és valós érvet úgysem tud mondani. Én most lezárom a vitánkat.
  Ahhoz, hogy ez a lámpa fényt sugározzon, először belül kellene meggyújtani a kanócot, hogy odabent felragyogjon a fény. Utána lehetne kifelé is világítani. Amíg odabent sötét van, egy lámpa sem világít.

 • Historia est magistra vitae ….
  Az lenne az igazi, ha valóban így lenne.

 • Don Ovuz
  2016 február 5
  10:56 de.

  Duma, elméleti fejtegetés. Az életben van olyan, hogy tisztelik a süllyedő hajó kapitányát az emberek! Ha a kapitány alá egy toldozott-foldozott, rozsdás hajót tesznek, de süllyedéskor nem menekül patkány módjára, akkor tisztelhetik az emberek.

  Veled képtelenség vitatkozni, mert ha bárki példát hoz arra, hogy Horthy lemondatott embereket, akkor rögtön közlöd, hogy azt csak véletlenül mondatta le! Ilyen volt pl. Sztójay, akit Lakatosra cserélt le.

  Történészek egybehangzóan állítják, hogy Horthy nem volt diktátor, aki kénye-kedve szerint irányíthatta volna az országot. Inkább klikkek harcoltak egymás ellen, és a kormányzó közöttük egyensúlyozott.

 • falusi
  2016 február 5
  10:44 de.

  Abból, hogy az édesanya azt mondta, hogy mezőgazdasági munkára mennek? Neked ebből az hogy jön le, hogy a halálba mentek tudatosan?

 • belzebub,

  ” Ez esetben viszont Szerjózsa és Csing-Ling honfitársunk miért ne szólhatna bele a magyar politikába, mint bármely másik honfitársunk? ”

  Miert ne… miert ne…? Egyszeru. Azert mert o nem turulmagyar, hanem csak egy mocskos bevandorlo, akit senki sem hivott ide.
  Ezert nem tud a hazai lampad valaszolni neked. 🙂

  hazai lampa, veled pedig tenyleg komoly problemak vannak.
  Eddig azt hittem, hogy csak hulyenek nezel minket, de most mar latom az allando jellegu felrebeszelesedbol, a felesleges es bugyuta kiserleteidbol, ahogy temat akarsz valtani hogy kikerulj egy valaszt, es az unos-untalan szajkozasodbol, es a tortenelmi tenyek messze tobbsegenek figyelmen kivul hagyasabol, hogy egyreszt elegge butacska, masreszt elegge rosszindulatu is vagy.

 • Belzebub
  2016 február 5
  10:17 de.

  Nem járok kocsmába, de most ez a példa jutott az eszembe.

  Van egy kis kocsma, amiben a különböző törzsasztalok nagyon összevesznek valamin, pl. a kocsma új elnevezésén. Az éktelen rikácsolásra bejön egy várakozó utas a buszmegállóból, és csak úgy heccből kiáll az egyik csoport mellett, akik ennek nagyon örülnek. Ezen mindenki megsértődik, kidobják az egyik csoportot, a másik kettő összeverekedik. A kocsma törzsközönsége felbomlik, a kocsmáros tönkremegy. Az utas kimegy a buszhoz, és soha többé tájára sem néz a kocsmának.

  Az egyik csoport mondjuk az Ellentengernagyhoz, a másik a Gazda és a papok, a harmadik a Respublikához elnevezést javasolta. A harmadik csoportban lett volna olyan, aki átáll az elsőhöz bizonyos feltételek esetén, viszont a második csoportnak senki nem fogta pártját. A veszekedés közben azonban a harmadik csoport tagjai kidobták az első csoportot a saját társukkal együtt, majd megverették magukat az addig karba tett kézzel figyelő második csoporttal.

 • Don Ovuz
  2016 február 5
  10:56 de.

  “Másodszor amikor az USA, Svédország, és a pápa javaslatára átmenetileg felfüggesztette egy rövid időre.”

  Ja, a pápa, aki mindvégig kapcsolatban volt a horvát usztasákkal, hirtelen meggondolta magát? Hüpp-hüpp.

  Bezzeg a vén ellentengernagy csak két évig küzdött Hitlerrel, hogy megakadályozza a deportálásokat, ilyen egy számító vénember.

 • Kedves feleim:

  Láthattyák szümtikkel:
  Ez a spinkó nem azért van itt hogy vitázzon.
  Azé van itt hogy a most hivatalos állami propagandát terjessze méghozzá az objektivitás álarca mögül.

  Valahol valakik ráébredtek arra hogy ezt az oldalt többszázezren látogatják az egész világból .

  Ezek az ovasók képezik a dumagép célcsoportját.

  Mi csak azért kellünk hogy valamiféle hivatalos okát tudja adni az oldal tulaja előtt ennek az állami propagandának.

  Merthogy hát itten ugyebár ” vita ” foyik.

  Nincs semmiféle vita. Propaganda-hadjárat van.

  CHRIS ÉBRESZTŐŐŐŐŐŐŐ !!!!!!!!!!

  FIDESZ-szócső lett a lapodból !!!!!!!!!!!!!!!

 • Ennyi szófosást ritkán láttam, ezen a lapon, mint a lámpás agymenését! Mikor érti már meg, hogy itt ez nem kosher!?
  Pl. mikor aanyám hosszan prédikált nekünk gyerekenek a jómodorról, majdnem elaludtam. Tehát, odas se figyeltem.
  Ezzel is így vagyok, már el se olvasoma szövegét a lámpásnak.

 • hazai lámpa
  2016 február 5
  12:37 du.
  Bocs, de ezt nem az édesanya mondta, hanem ” a hivatalos szervek”.
  A zsidó tanács nem volt “hivatalos szerv”.
  Maga a tény, hogy valakit menekülésre biztatnak, valahol okozat.
  Az alapkérdés, menni és meghalni, vagy maradni és meghalni.
  Habitus, erő, és hozzáállás kérdése.
  Volt nekem egy öreg zsidó barátom,- már amennyiben egy tizenéves barátja lehet egy hetvenéves túlélőnek.
  Vasárnaponként kiült a házunk elé, és figyelte a piacra menő vidékieket az árujaikkal. Ott ült egészen addíg, amig-olyan dél körül- jöttek vissza a piacról. Lelkendezve, vagy panaszkodva.
  Néha odaintett, hogy ne magába beszéljen, és közölte: “Piac után okos a paraszt”..
  Így vagyok ezzel az egész Horthy, náci, Holokaust dologgal.
  Tod, volt egyszer egy koszorús (mai napig agyonhallgatott) aki Váci Mihály után szabadon az egyik 57-ben elkövetett versében azt írta, hogy” Nehéz a szó, de mégis szólni késztet belső parancs. Megharcoltam veled marcangoló vád, riasztó kisértet, nyugtor nemhagyó lelkiismeret. Mert “vétkesek közt cinkos, aki néma”! Ostort csördít a szó, szívemre csap, s torkomban a hangok buboréka jelzi, hogy fojtogatnak a szavak. Mert nem volt, aki az okos szót kimondja mikor a végzet maga kérdezett, s az összekeveredett hangyabolyban vinnyogtunk csak, de nem az életet, és nem a sok csahost hívtuk igazolni a megbántott nép súlyos igazát, nem akartuk a szekerét tolni annak, aki leköpte önmagát.”
  Ennyire emléxem.
  Az illetót Pákolicz Istvánnak hívták.

 • Figyelo,

  Kar, hogy itt nem lehet like-olni. Ezert irva csatlakozom hozzad.

  Ugyanazt a hazugsagot, ugyanazt a bugyuta otletet fujja esznelkul, teljesen mindegy ki es mit mond neki.

 • Csatlakozok Akiva kollegához AAAAA++++ pont Figyelőnek 😀 😀

 • hazai lámpa

  2016 február 4
  1:53 du.

  hazai lámpás!

  Most már elegünk volt a lámpásból, túl sötét a fénye! Levagy szavazva!
  Különben is, csak hihetetlen gyűlőleted és butaság ragyog ki a szófósásból. A zsidók után, jöttek a katolikusok. Mi jöhet még? a mohamedánok?
  üdvözlettel
  Lehet, hogy ezt a sok zagyvaságot terápiának használtad orvosi rendelére, de probálj más fórumot tovább boldogitni

 • Moshe Akiva!!! /3:13

  Ez a kommented biztos, hogy az elmúlt időszak legjobbjai közül való. Kerek perec, minden mondata ül és igaz…
  Köszönet neked érte, mert helyettem is szólottál… 🙂

 • “Nem fogok zsidó áldozatok leszármazottaival itt vitatkozni…” – írja Hazai Láma…

  Egyet pedig legalább tudomásul kellene vennie ennek a fölényeskedő személynek, hogy Magyarországon, sőt, az egész világon minden zsidó valahol a holokauszt áldozatainak a leszármazottja, illetve rokonai révén maga is érintett, tehát egy-egy áldozat.

  Ergo, Hazai kizárná ebből a vitából azokat, akik a saját bőrükön keresztül, már a zsigereikben érzik a nácizmus, azon belül is a hidegfejű Horthyzmus szalonképtelen tarthatatlanságát. Miért is? Mert, mint utal is rá Hazai, hogy őket “elfogult” tanúkként nem tartja alkalmas vitapartnereinek. Ő is tudja, azok akik ezeknek az égbekiáltó bűnöknek az elszenvedői (áttételesen még ma is), azok soha nem lesznek hajlandók millió polgár tömeggyilkosa, Horthy Miklós mellett hamis tanúságtételt tenni, amint ezt ő, Hazai ebben a hatszáz kommentjében következetesen mantárzva szajkóz, vagy inkább károgva követeli tőlük.

  Azzal pedig, hogy éppen a legérintettebbeket zárná ki a róluk szóló dialektusból, pontosan a maga demokráciától kölcsönvett jogosítványát teszi érvénytelenné.

  Érthetetlen viszont még ezek után is a Kanadai Magyar Hírlapnak ez a naiv, vagy inkább “bután megengedő” engedékenysége az úgymond józan náci okoskodás előtt…

 • Helyesbítés (8:32) kommentemhez:

  “dialektusból”, helyesen . d i a l ó g u s b ó l .

  Elnézést kérve mindenkitől.

 • Moshe Akiva
  2016 február 5
  4:16 du.

  Az orvosod rajtam keresztül üzeni, hogy vedd be azt a gyógyszert, amire az van írva MEMÓRIAJAVÍTÓ! Aggodalommal figyeli, hogy teljesen elfelejtetted, amit föntebb Hitler s.ggéről írtál.

 • Geyza
  2016 február 5
  4:44 du.

  Géza, te csapodár, de gyorsan lecseréltél! De hogy pont Figyelőre, ezt mégis hogyan gondoltad?? Meg fogod te ezt még bánni, visszasírod még a régi szép időket!

 • Figyelő
  2016 február 6
  1:39 de.

  Nekem nem szokásom embereket kollektívan megbélyegezni! A katolikus hívők és a katolikus egyház nem ugyanaz. A magyar történelemben annyi kiváló embert bélyegeztek már “zsidóbérencnek”, de a katolikusbérencekről sokkal kevesebb szó esik, pedig ők sokkal többet ártottak az országnak.

 • Nem lehetne ezt a nőt szanálni innen ?

 • Geyza,

  Miert kene szanalni? Hadd fujja a magaet. Nem muszaj elolvasni semmit sem tole, sot semmi ertelme sincs annak.
  Elore lehet tudni mit fog irni:
  A zsidok oltek meg sajat magukat, a zsidok tehetnek mindenrol azzal, hogy nem voltak hajlandok menekulni, pedig a magyarsag es az egesz vilag vall-a-vallhoz allva akarta oket megmenteni, am ok kis butak csokonyosen ragaszkodtak az elgazositashoz (a Zsido Torvenyekhez es a kifosztasukhoz is).

  Ha a fo hadur artatlan, vele egyutt minden magyar is artatlan. Ez az igazi cel.

  Ez csupan egy finomabb valtozata annak, hogy a zsidok megerdemeltek a Zsido Torvenyeket, a kifosztasukat, es minden bizonnyal nem veletlen, hogy a zsidokat mindenhol uldoztek. Tehat a zsidok megerdemlik.

 • Dubois
  2016 február 7
  8:32 de.

  Egészen pontosan ezt írtam az általad kifogásolt sorokban.

  hazai lámpa
  2016 február 4
  11:33 de.

  DonGolo
  2016 február 4
  6:02 de.

  “Nem fogok áldozatok leszármazottaival vitázni, és ellentmondani nekik.”

  Semmi olyasmiről nincs szó, amit te állítasz, pont az ellenkezőjéről.

 • Moshe Akiva
  2016 február 7
  1:11 du.

  Szerinted Sztójay Döme, Bethlen, Teleki, Endre László főispán, Baky, Ferenczy László nem magyarok?!

  Én semmi mást nem mondok, csupán azt, hogy Horthy nem bűnös, de legalábbis semmiképp se főbűnös.

 • Horthy tényleg mindenütt, még a háború kitörése után is a háború ellen lobbizott.
  Ezért sem merülhetett fel a neve a Nürnbergi perben sem.

 • Figyelő!
  2019 febr.04. 1:53

  Hihetetlen az az önhitt nagyképűség ahogyan kezel dolgokat!
  Teljes mellszélességgel ki van bukva “hazai lámpán”, és közben nem számol azzal, hogy amit Ön irt h.l.-nak, ugyanazt szó szerint magának is címezheti!

  Mindegy mennyit és mit ír hazai lámpa – ha mindazok akik úgy gondolják hogy szándékosan provokál, ill. tudatosan ferdít – nos ha az ide írogatók közül előbb utóbb senki nem próbál meg magyarázni és vitába szállni vele, akkor majd szépen elhalkul és némi pislákolás után kihuny!
  Egy idő után ugyanis a vita ellaposodik, és már köze sincs az eredeti témához, csak megy a dagasztás, melyben h.l. úgy tűnik ver mindenkit!
  Jó hír Önnek, hogy ezen az alapon azaz a nézetei miatt senkit nem lehet “leszavazni” sem kitiltani (C.A.) hacsak közerkölcsbe nem ütközik amit képvisel !

 • F E J E Z D B E ! !

  F E J E Z D M Á R B E A K U R V A É L E T B E

  E L É G V O L T ! ! !

 • Nagy Gyula:
  Úgy is van !
  Én biztos forrásból tudom hogy Horthyt fel terjesztették Béke-Nobeldíjjra , csak a szemét ruszkik megakadályozták.

 • Besancon
  2016 február 7
  2:38 du.

  Ez az igazi fideszes megoldás! Ha valakit nem tudunk lecáfolni, akkor hallgassuk agyon az illetőt! Ha nincs érved, akkor csinálj úgy, mintha nem hallanád amit mond!

  Ha véletlenül kiderülne, hogy a holokausztért nem Horthy a főbűnös idehaza, akkor talán rájönnének az emberek, hol keressék az igazi felelősöket … Akkor ugye az áldozatok és bűnösök leszármazottai megbékülnének egymással, és a politikai haszonlesők nem tudnának többé a zavarosban halászni.

  Minden eszközt bevetettek ellenem itt a topikban, amit a való életben szoktak hasonló esetben. Dezinformáció, kényes kérdések kerülése, saját motivációik kivetítése rám. Ha már annyit lovagoltok a nick neveken, nézzétek már meg, ki visel itt ördögi neveket vagy egyházhoz köthető megszólításokat …

 • Geyza
  2016 február 7
  4:01 du.

  Nem is végezte a Gulágon, mint annyi más embermentő … Talán pár borítékot elhelyezett svájci széfekben, hogy “hirtelen, gyanús halálom esetén felbontandó”.

  Talán jól tudta Sztálin, miért hagyta életben az öreget.

 • Szakaggy le rólam Hazai jó ?

 • Nemtom, hogy ki, hogy, de nekem a kőbányai szimpatikusabb….

 • Geyza
  2016 február 7
  6:09 du.

  Géza, hova lettek a szép, becéző szavak? Eljutsz te még a mocskos nácizásig irányomban, pedig nagyon tagadtad a múltkor …

  Eközben telehintik az országot a nácik szobraival, kivéve ha Obama elég hangosan tiltakozik. Nem kell ide Horthy-szobor, ha itt még Hómannak is lehet szobrot állítani. Addig gyűlölitek majd Horthyt, hogy egy szép napon minden magyar település “választhat”: Teleki, Bethlen vagy Prohászka-szobrot szeretne-e a főterére?

 • Nagyon itt van az ideje kinőni a bölcsődéből (az alattvalók számára az életükként gyártott színdarab valóságából).
  Sokan és egyre többen látják, h az események interkontinentális méretben tervezettek, szervezettek.
  Nagyon jó ébresztgető ehhez a Muszlim hittel élők Európába való áttelepítése is.
  Mára az események annyira begyorsultak, h nehéz nem észrevenni, a felszíni valóság fenntartása mellett, a vezérkar más megfontolások mellett, más programot hajt végre. A felszínen való pankráció mögött együtt dolgozva a vezérkari projekt megvalósításán.
  A pártpluralitási megosztottság csak a nép számára gyártott valóságban létezik. A valódi pluralitás a népek és a vezérkar között létezik.

 • Nagy Gyula
  2016 február 8
  6:52 de.

  Hányan “élnek muszlim hittel” a világon? 500 millióan, ráadásul etnikailag igencsak sokszínűen? Ők még akkora “veszélyt” sem jelentenek Európára, mint Orbán Viktor …

  Hol vannak ők a kétmilliárd kínaihoz meg kétmilliárd indiaihoz képest, jóember?

 • A náci, fasiszta, libsi, stb. szavak hamarosan megszűnnek általánosan használható szitok szavak lenni.
  Erről már a felső vezérkar kezdett el gondoskodni.
  Ehhez például, a Pápa nemrég feltette a kérdést, a szövetségesek miért nem bombázták a haláltáborokba vezető vasútvonalakat.
  Elérkezett a gazemberségekhez jó terepet adó fogalmi mocsár feltisztításának ideje is.
  A náci is egy konkrét birodalmi ideológia. Ezen belül közhasznos (szociális) és gazemberségre késztetést és a gazemberségekhez felmentést adó (a világ vezetésére predesztináló (genetikai) felsőbbrendűség) elemekkel.
  Az értesítésekből láttam, a birodalmi tömegideológia alapjának gyártott náci vallás (a vér vallása) már itt is szóba került.

 • Nagy Gyula
  2016 február 8
  7:31 de.

  A pápa számoljon el azzal, hogy miért bújtatott népirtó nácit a Vatikán!

  A szövetségesek ezerszer elmagyarázták, hogy a haláltáborokról szóló híreket sokáig rémhíreknek hitték, mert az első világháborúban is keringtek hasonló hírek. Sajnos Ukrajnában a nácik gázkamrák nélkül is kiirtották a zsidók 80%-át, pedig ott a partizánok ténylegesen rongálták a vasútvonalakat. A Holokauszt Múzeumban inkább úgy teszik föl a kérdést, hogy a balkáni partraszállás után miért nem akadályozták a szövetségesek az üzemszerű népirtást?

  Talán egyszer erre is magyarázatot kapunk, pl. a nácik esetleg a nem-zsidó lakosságon bosszulták volna meg, nem tudom.

 • Még egy adalék a topik témájához, azaz Ungváry állítólagos Orbán zsoldosságáról.

  Történész vita volt Hómanról, ahol megint Ungváry állt be a sz.rzuhany alá, és Hóman rehabilitációja ellen érvelt. Ettől persze még lehet, hogy lefizették, de elég keserű pénzkereset lehet a fideszes marketinggépezetben az ellenzékit játszani, nem nézem ki belőle.

  http://mno.hu/tortenelem/kokemeny-odavagasokkal-dult-a-torteneszvita-1327195

  Mikor a fideszes fijjúk még tényleg fiatalok voltak és demokraták, még Bibó volt az istenkirály történészük. Most meg már Hóman a “XX. század egyik legnagyobb magyar historikusa”. Idáig süllyedt a fidesz. Az mno meg ezt nevezi vitának, ennyit a magyar sajtóról …

  A veritasos Ujváryt nyilván fölkészítették a marketingközpontban, hogy minden kérdésre szajkózza azt, hogy Hóman kiváló történész volt, tök mindegy, hány százezer ember deportálását követelte. Aki még ezek után sem látja, hogy ezek tipikus jezsuita módszerek, és hogy kitől kell félni, az tényleg megérdemli, hogy Orbán Viktor legyen az örökös miniszterelnöke!

 • hazai lámpa
  2016 február 8
  12:12 du.

  Mivel látom, a kommentelők hangadói végleg betettek a politikai karanténba, még gyorsan válaszolok a saját felvetésemre.

  TGM-nek van igaza, aki szerint kvázi Obama amerikai tanácsadóinak stratégiája is tökéletesen elhibázott volt, amit arra építettek, hogy Hóman antiszemita volt (Legyen csak Hóman-szobor!). “Ki az ördög NEM volt antiszemita a Horthy-korszakban?”

  Kire nem lehet rámondani ezen a tájékon, hogy megmentett néhány zsidót? Ilyen alapon még Hitlert is embermentőnek lehetne minősíteni!

  Ungvárynak is teljesen igaza van, mikor azt mondja, hogy nem az a fő baj, hogy Hóman antiszemita volt, hanem az, hogy ráadásul komplett elmebeteg is! Ha ugyanis 1944 februárjában úgy követelte a deportálásokat, hogy tudta mit jelent az, akkor egy cinikus szadista, ha meg nem tudta, akkor elmeintézeti beutalóra méltó, nem akadémiai tagságra!

  Na pá, további jó gyűlölködést a kommentelőknek!

 • Lehet, hogy mégiscsak van Isten? 😀

 • falusi
  2016 február 8
  1:14 du.

  Rólad el is felejtkeztem, aki félbites logikával próbáltad meg ezt az idézeted értelmezni:

  “S. H. 1944. április 19-én éppen kenyérért állt sorban szülőhelyén, Volócon, amikor egy keresztény ismerőse megszólította: “Kért, hogy szökjem meg és szóljak a szüleimnek is. Ő majd várni fog este a szőlőhegyen, szállingózzunk oda egyenként. Ha mind ott leszünk, elbújtat bennünket. Rögtön hazamentem és elmondtam apámnak a tervet. Ő jónak találta, de anyám habozott két kisöcsém miatt, akikkel nehezebb lenne a szökés.” Az édesanya azzal az érvvel bírta maradásra a család többi tagját, hogy – mint azt a hivatalos szervek hangoztatták – úgyis csak az országon belüli mezőgazdasági munkára viszik őket, így hát együtt maradnak a gyerekekkel és dolgozni fognak. S. H. 1945-ben 16 évesen, egyedül tért vissza Budapestre az öttagú családból.[4]”

 • hazai lámpa
  2016 február 8
  1:30 du.
  😀
  Túlértékelsz a fél bittel..
  Csak, hogy tudd: örömködésem annak szólt, hogy egy felesleges, sehova sem vezető, személyeskedésektől sem mentes, az eredeti írással még csak köszönő viszonyban sem lévő ökölrázásoknak mostantól- legalább is ebben a témában,- vége.
  Véleményed velem kapcsolatban egyébként kb annyit számít, mint lepkepuki dörrenése a szélviharban.
  😀

 • Kemény dolog szembesülni azzal, h nagyon régóta minden komolyabb esemény megtervezett és tudatosan létrehozott.
  Igaz ez a világháborúkra is.
  Az első annyira fércmű volt, h csak nagyon átlátszó vezérkari manőverekkel lehetett kihozni a megtervezett végeredményt.
  A központi hatalmak hadseregei katonailag magasan győztek. Minden front a határaikon kívül stabilizálódott. A győztes csapatokat a saját vezérkaruknak kellett hazarendelniük és lefegyverezniük. Hazánkban ezután jött a Románokkal és a Lenin fiúkkal való megtámadásunk. Végül Trianonban kihirdették a forgatókönyv szerinti végeredményt.
  A ll. már valamivel jobb volt. Hitlerék bukását az Afrikai hadjárat betervezésével jól biztosították (katonai vezérkar ha győzni akar, ilyent biztosan nem csinál). Az egekig bűzlik az is, h a háborút a két későbbi nagy ellenfél koalícióban kezdte. Együtt gyakták le a Kárpátmedence fölötti területet. Miután így kiiktatták a terv kisiklatására képes erőket, következett a látványos egymásnak esés. Ezek mellett még van jópár a katonai logikának keményen ellentmondó momentum. Nagyon durva az is, h nem csupán engedték, hanem jól dokumentáltan, támogatták is a birodalom létrehozását, katonai felkészülését.
  Azt tudtátok-e, h a haláltáborokban a tetoválásokhoz IBM lyukkártyás számítógépes hátteret alkalmaztak?

 • Naggyula:
  Úgyvan úgyva úgyvan !
  A liberálfasiszta zsidónáci szabadkőmővesek csinálták a Második Világháborút , kommunista püspök-tábornokok vezénylete alatt.

  A jappán emberbarátok védekezésképtelen voltak ezek ellen , azért kellett nekik atombombával móresre tanítani a féleszű jenkiket az Ikertornyoknál.

  Most majd kétszer is meggondolják kikezdjenek újra a győzedelmes Északkóreai Néphadsereggel.

  Éljen a Világszabadság !

  LE a Rózenkrantz-al !!

 • Hadd helyesbitsek:

  Kb. 1,5 milliard muzulman el ma a vilagon.
  Kb. 1,4 milliard Kina lakossaga.
  Kb. 1,3 milliard India lakossaga. Ezen belul Indianak kb. 25%-a muzulman.

 • Te Gyulám..
  Hamostann kiderű, hogy a zeső mega második világháboruis a szabadkömíves zsidó maffija írdeke vót, éna zócejánnak menek!!

 • Nagy Gyula !

  “Ezért sem merült fel a (ti.Horthy) neve a a háborús bűnösök nürnbergi perében.” – írja ön.

  De igenis felmerült, de a Négyhatalmi Katonai Ügyészség ezt – Sztálin nyomására – a szovjet ügyész közvetítésével törölte.

  Itt – ezen a fórumon is – ezt már számtalanszor tisztáztuk.

  Nagy Ferenc miniszterelnök könyvben is kiadott naplójában elképedve közli Sztálin szóbeli védelmező álláspontját, miszerint “…Horthy már öreg, hagyják békén…” Lehetséges, hogy őfőméltósága orosz kém volt ? 🙂

  Nem, de Sztálin feltehetően puszta hiúságból túl nagyra értékelte – magyarul, bevette – Horthy neki címzett tőle szokatlanul udvariasan személyes hangú békeajánlatát. Azt az ún. kiugrási kísérletet, melynek elegáns hangvétele egyébként homlokegyenest ellenmondott annak a tőle megszokott arrogáns és igazi horthysta, szovjetellenes propagandának és a magyar közvéleményre gyakorolt rosszindulatú politikai retorikának, amely az ő azt megelőző 25 éves hatalmát jellemezte…

  .

 • Ngay Gyula !

  Amit itt leír a világháborúkról, az nem más mint a kapitalizmus ez esetben agresszív és imperialista természete, amelyet maga szoros összefüggésbe hoz, összekever az előbbi által kiváltott társadalmi forradalom természetével.
  Pedig, utóbbi az imperialista (terület és piacszerző) világháborúktól csontig lerongyolódott polgári lakosságon belül a legtermészetesebb erjedés, forradalmakat gerjeszt és vált ki. Ebből következik, hogy a történetben világháború az ok, “leninfiúk” pedig éppenséggel az okozat.
  Ezt a kettőt egy, valamiféle agytröszthöz kötni agyrém.

 • falusi
  2016 február 8
  6:44 du.
  Ugyan már!
  Nekem tetszett ahogy elvitázott önmagával. Bár az érvrendszer kicsit gyenge. Ha a nyugatot akarnám támadni, én inkább a Kairói csúcsot citáltam volna ide, kisarkítva a részleteket.

 • A demagógia szót hivatalosan a Görögből származtatjuk.
  A bolsevik időkben vicc téma volt a TASSZ jelentések igazságtartalma. Hofi azt (is) mondta, h minden benne van a Népszabadságban. Majd hozzátette, h azok számára akik megtanultak a sorok között olvasni.
  Vetítettek nálunk egy TV sorozatot amelyben az FBI egy matematikust alkalmazott. Ebben az volt a mottó, h amiből valahol a statisztikai valószínűségénél sokkal több van, azt valaki(k) célirányosan csinálják. Utána jött az, h kiknek áll érdekében (valamiért) és kiknek van rá lehetőségük.
  Én bemutattam, h a világháborúkban nagyon sok volt a szakértőktől hihetetlen mértékű dilettantizmus (logikátlanság).
  Ha az egészet uralom alá vonási és uralom fenntartási érdek vezéreltnek nézzük, akkor összeáll egy jó ellentmondás mentességű kép, az időbeliségében, mozi. Olyan szervezet is van amely képes volt a rendezvényhez szükséges erőmennyiséget mozgatni és a szükséges propaganda eszközöket is birtokolta, birtokolja a mai napig is.
  Jelenleg is, a haszon maximalizálás szempontjából nézve túl sok agyamentséget látok. Olyanokat amelyek uralmi szempontból nézve hasznosak. Uralmi célra jól felhasználható kényszereket legkönnyebben nyomor gyártással lehet létrehozni. Legolcsóbban úgy, ha egymással pusztíttanak le bennünket. Ez az oszd meg és uralkodj recept. Játszd ki egymás ellenében a megosztottságokat. Ezt akkor a legkönnyebb (egy kézből való sakkozás) ha a megosztottságok vezérkarai a Te embereidből állnak.
  Ennek tudása (is) már megállíthatatlanul terjed.
  A nagyon jó tudású vezérkarunk ezért gerjeszti mind az intézkedéseivel (ezek között az irracionális arroganciájával is) és a média propaganda látványos megváltoztatásával is a jelenlegi konstrukció elerodálódását.
  Ismét korszakváltás és ehhez működésmód változtatás idejében járunk. Most úgy, h az új működésrend milyenségébe nekünk is nagy beleszólásunk lehet. Itt a Kárpátmedencében mindenképpen. A gyorsulva növekvő népellenállásban a vezérkarnak már nincs elég ereje és hitelessége (becsapó képessége) ahhoz, h az egyik birodalomból egy másikba lökjön bennünket.

 • Az egyik féleszűt végre sikerült itten leállítani , mire itt a másik hogy átvegye előzőtól a Horthy-fényezés undorító áldicsőségét.

 • Ha rám gondoltál…
  Én nem fényezek senkit.
  Ha ennyire érdekel Horthy, akkor beszéljünk Róla tisztán, a tények mentén objektíven.
  Mondta, h nem szereti a zsidóságot (mentalitást), ez igaz.
  Egy korlátozást vezetett be, ez pedig az, h bizonyos helyeken elrendelte a populáció arány mértékére való korlátozást (ezek voltak a neve alatt meghozott zsidó törvények).
  A gazdaságban szabad kezet kaptak. Hosszan sorolhatók az állami szinten is elismert, nagy állami megrendelésekkel működő vállalkozások.
  A Trianonnal nagyon nehéz helyzetbe hozott Hazánkban sokan nyomorogtak.
  Sok jó intézkedést hozott Hazánk talpra állítására.
  A Hangya rendszer létrehozásával sokaknak teremtettek életlehetőséget. Ennek különböző módosított változatait jelenleg is Európa szerte használják.
  A megpuccsolása és a német megszállás utániak nem húzhatók az orrára.
  Te mit tudsz felhozni a terhére?

 • Másokat megpróbálni becsapni nem szép dolog.
  Önmagunkat becsapni az elkövethető legnagyobb hiba.

 • Nagy Gyula.

  Az elobb meg munka kozben kuldtem valamit, de valahogy elveszett.
  Mindenesetre eleg sok anyag van a numerus claususrol es a 3 (v. 4) zsido torevnyrol az interneten, igazan utananezhetnel, ha mar ennyire erdekel a tema.

  Ez:

  https://en.wikipedia.org/wiki/History_of_the_Jews_in_Hungary

  a link azert tetszik, mert sok statisztikaval egyutt jon.

  Tovabba erdekes, hogy a legjobb irasok az interneten a magyarorszagi zsidotorvenyekrol angolul vannak, nem magyarul.

 • Komoly oka van annak, h Magyarul nem sokat találsz a témában.
  A Bolsevik időkben Horthy az egyik legfőbb közellenség volt.
  És addig nem lehetett átlátszóan hazudozni róla ameddig sokan éltek olyanok akiknek személyes tapasztalati tudásuk volt.
  Emellett a figyelmedbe ajánlom Churchill egyik mondását: Csak azoknak a statisztikáknak hiszek amelyeket magam hamisítottam.
  Jelenleg az egyetemi katedrákról is eget verő hazugságokat is mondanak.
  A Vikipédiába pedig bárki írhat szócikkeket.
  A téma érdekel, de az írásomból is láthatod, az alapvetéseket buktatóan más eredményre jutottam. Ebből a szemszögből pedig már a zsidó törvények csupán apró részletkérdés.
  Édesapámnak a Fasori gimnáziumban voltak zsidó osztálytársai. Családi barátságban voltak zsidó középosztálybeli családokkal.
  Emellett azt is tudom, h Horthy megpuccsolásáig Hazánk a máshonnan menekülni kényszerült zsidók mentsvára volt.
  A véres kardként emlegetett gettókat ezeknek az elszállásolására hozták létre.
  Borzalmas az is amit a zsidókkal csináltak, de nem mi voltunk. Mi is épp olyan áldozatai vagyunk a nagypolitikának, mint ahogyan a zsidóság.
  Hazánkban soha nem volt pogrom és remélem, nem is lesz.

 • Lekéne már zárni ezt a topicot mert láthatólag a Hazzay és Nagy féle agyamentek gyülekezőhelyévé vált.

 • Tipikus.
  Ha nincsenek érvek akkor jön a hatalmi megoldás.

 • Nagy Gyula,

  ” Hazánkban soha nem volt pogrom és remélem, nem is lesz. ”

  Latom, nem olvastad el a wikipedia cikket. 🙂

  Ha az a baj, hogy angol nyelvu, esetleg kereshtek valami magyar irast is a temaban. A magyaroszagi pogromokkal kapcsolatban olvastam nehany eve valahol egy kb 50-60 oldalas tanulmanyt, ha jol remlik csak a 19. szazad elejetol kezdte, es nem volt benne semmi magyarazat, csak a tenyek.

  A statisztikak ebben az esetben nem akartak semmit sem bizonyitani, tehat nem kell toluk felni. Csak a zsidok szamaranyait mutatja kulonbozo evekben …stb.

 • Zöldségeket én is tudok írni, majd bizonyítékként mutogatni.
  Nem ellenetek, hanem mindannyiunkért beszélek.
  Őszintén, egyenesben a hitem szerint.
  Minden népek között a zsidóságot sajnálom a legjobban.
  A vezérkar nagyon jó előrelátással jópár évezrede az általuk elképzelt konstrukciókhoz a konstrukciók működtetésére elkezdett ideológiákat gyártani és ezeket belemosni a kiszemelt célcsoportok tudatába. Kultuszok (izmusok) és államvallások formájában is, ezeken belül alhiteket is létrehozva.
  Félbennfentesként családi mélységben is ismerem, h milyen életminőséget ad a judaista hit (programozottság). Azért is különösen fájdalmas ez nekem, mert tehetetlenül végig kellett élnem, hogyan megy tönkre az akit a mai napig is szeretek. Mindent megtettem érte amit tudtam, de nem tudtam megakadályozni az önpusztításában.
  A segíteni akarásom, az ebből eredő megértési akaratom nagy szerepet játszott abban, h először képességek fejlesztésére irányuló, majd később modellező tudatfejlesztésbe kezdjek. Ezzel nőttem ki a kondicionáltság szerint valahogyan látni valóságlátásmódból. Mostmár élem is, nem csupán tudom, h a tudatom teljes tartalma képzetes (a tudataink hivatalosan is számítógép működésben léteznek). Ez azzal is jár, h megértem és nem látom automatikusan hibásnak a hozzám képest másképpen gondolkozó embertársaimat. Én már bennük is jót és rosszat hozó gondolatok működését látom.

 • A villamos is aluszik , álmában néha csönget egy picit…

 • Nagy Gyula,

  ” … először képességek fejlesztésére irányuló, majd később modellező tudatfejlesztésbe kezdjek. Ezzel nőttem ki a kondicionáltság szerint valahogyan látni valóságlátásmódból. Mostmár élem is, nem csupán tudom, h a tudatom teljes tartalma képzetes ..”

  Tehat addig fejlesztetted a tudatodat, amig rajottel, hogy az kepzetes. Es a kepzetes tudatoddal ki tudtal lepni a kondicionalt vilagszemletbol.

  Ebben valami furcsa nekem.

  Nem veletlenul a konspiracios elmeletek elfogadast, illetve azok gyartasat akarod valahogy megmagyarazni?

  (Mellesleg, a zsidosag tobbsege nem vallasos. Azokra hogyan huzod ra a zsidokra szant egyenruhadat?)

 • Nagy Gyula “azt is . t u d j a, hogy”:

  “”Horthy megpuccsolásáig Hazánk a máshonnan menekülni kényszerült zsidók mentsvára volt.””
  ˙

  Bár itt már százszor ismertettük, de talán nem késő megtudnia, hogy; a puccsig(!):

  – MÁR 1941-ben “Hazánk”, egyetlen precizen kigondolt és végrehajtott úgymond “idegenrendészeti eljárás” keretében 18˙600 máshonnan menekülni kényszerült zsidót a helyszínre szállítva végeztetett ki az ukrajnai Kamenyec-Podolszkíj hadműveleti területen; [Ez még a felelős megőrzésre átvett rideg tárgyak esetében sem felelne meg a “mentsvár” fogalmának, nemhogy menekült emberek életét illetően.]

  – Már 1944. júniusáig “Hazánk” – tehát több, mint negyed évvel a kormányzóúrőfőméltósága, és . l e g f ő b b . h a d ú r u n k . megpuccsolása előtt – kirablásukat követően MÁV* marhavagonokba pakolva, MÁR 450˙000 zsidó származású magyar testvérünket küldte át másvilágra, az auschwitzi és más koncentrációs táborokba megsemmisíttetni.
  ˙

  .
  * MÁV = Magyar Á l l a m vasutak Rt.

 • Nagy Gyula!

  Állítja, “a véres kardként emlegetett gettók ezeknek az [ti.a zsidók] elszállásolására lettek létrehozva.”

  És tessék mán monni, panziós, vagy félpanziós ellátással működött ez “a szállás”. A barátom nagyapja egy ilyen közös szálláson halt éhen – a Kazinczy utca 10. alatt – ahol öt(!) öreg házaspár volt egy apró lakásba besuvasztva. Úgy aludtak egymás mellett, mint szardíniák a dobozban …Így aztán ma is tömegsírban, a Dohány-templom udvarán nyugszik, 4500 “elszállásolt” társával együtt.

  Ezeknek az embereknek annak előtte saját, vagy bérlakásuk volt az adott városban.

  A ’44-es gettók valójában városi koncentrációs táborok voltak parancsnoksággal és őrszemélyzettel “ellátva”… Ezek voltak Auschwitz magyar előiskolái.

  Nagy Gy !!!
  Egy ilyen mondathoz v pofa kell, v tök hülyének kell lenni! 🙁
  .

  [lásd még: Finta Imre csendőrszázados, szegedi gettóparancsnok kanadai karrierje nagyköveti jókívánságokkal megspékelve.]

 • A középkori Magyarországra is jellemző volt a pogrom, melyek egyes helyeken általában papi ösztönzésre robbantak ki…

 • Dongoló 2.27!

  Az igenjól levezetett ok és okozati összefüggéseket az imperialista világháborúk, a növekvő majd azt követő nyomor, és az abból következő forradalmi hangulat szükségszerűségét legalább 3 történelmi esemény példája is igazolja:
  – Az orosz polgári, majd szocialista forradalom;
  – A bajor polgári felkelés, majd az azt követő Bajor Tanácsköztársaság;
  – Az Őszirózsás polgári forradalom, és az azt követő Magyar Tanácsköztársaság.

  Érdekességük, hogy a radikalizálódás előtt mindegyiket polgári forradalom vezeti be…

 • Dubois !

  Azt írod, mindegyiket polgári forradalom vezeti be…

  Hát igen, a kezdetekben még mindenki elismeri, hogy a történelmi lépcsőfokokat átugorni nem lehet. Egy feudális alapokon álló országban például elkerülhetetlen a polgári (burzsoá) forradalom és vele a kapitalizmus megszilárdulása ahhoz, hogy a történelem kereke tovább gördülhessen egy további formáció felé… Csak a radikalizmus, a radikálisok türelmetlensége és elméleti felkészületlensége(!) rúgja félre a szükségszerűség törvényét, azaz az állomások következetes végigjárását, melyek nélkül csak ideig-óráig lesz életképes az a társadalmi forma, amit egy ilyen “forradalom” létrehoz… Az emiatt hiányzó elemeket, tudniillik az előző történelmi formációkból kölcsön véve, aztán már csakis az elért vívmányok kárára lehet bevezetni, ami viszont más radikalizmusok fel, vagy újjáéledését ösztönzi és válik az egész folyamat “rókafogta csukává”, azaz a saját csapdája áldozatává…
  (A SzU 70 éve is ezt példázza.)

 • Lázár ma ezt mondta az újonnan divatba jött heti eligazításon:

  “a Hóman- és a Horthy-szobor felállítását sem támogathatja a kormány, mert 1944. márcus 19-e után kollaboráltak a politikai rendszerrel, jelentette ki Lázár egy újságírói kérdésre válaszolva.”

  Újra föl kell tenni a kérdést. Horthy meg Hóman nem volt magyar a kormány szerint, ezért kellett az angyalos szobort felállítani? Horthyék nem az angyalhoz tartoznak, hanem a sashoz?

  Illetve itt a fönti Horthy-gyűlölők elgondolkozhatnának, mennyire fontos ennek a kormányzatnak Horthy … Semennyire. Csak a Horthy-gyűlölők hergelésére használják.

 • Geyza
  2016 február 11
  12:13 du.

  Azt is olvasd el, hogy a szobor már elkészült, és váciak bejelentkeztek érte, persze “maguktól”.

 • Nagyon szomorú, ha hiszitek is amit irkáltatok.
  Moshe beírására.
  Csak azt vagyunk képesek meglátni aminek elképzelésére képesek vagyunk.
  Az összeesküvés elméletek alattiakat, a valóban jó elemző munkák eredményeit is sokáig elutasítottam, mert képtelen voltam elhinni annak a hideg számító gazemberségnek a létezhetőségét amely ekkora gazemberségek kiterveléséhez és összemanipulálásához szükséges.
  Azután kezdtem el meglátni azt amit leírtam, miután (igen kis valószínűségű lehetőségként) munkahipotézisnek elfogadtam és elkezdtem ezen feltételezés mellett is összerendezni a rendelkezésemre álló adatokat (puzzle kirakós).
  DonGolo beírására.
  Jól meglátható, h mi az élet ellenében célirányosan létrehozott (mi rendezvény). Az értékteremtő munkájukból élőket az általános életcélszerűség ha nincsen ami ebből kimozdítja őket, az ökoszisztémás rend felé viszi. Ebből adódóan, jó megegyezésekre, békés együttműködésekre törekednek. Az agresszivitásuk önvédelmi alapú (megélhetési) vélt, vagy valós érdekek mentén.
  Tanulságos alaposan megnézni, h a szabadkőművesek hogyan destruálták szét (hosszú évek alatt) a nemzet (ország) gyűlést. Hogyan kezdtek el frakciózni, folyamatos obstruálással megakadályozni az építő eszmecserét. Megakadályozni ezzel a megegyezések alapú döntéshozást.
  Ez volt a dualizálás. Ezzel teremtették meg a kapitalizálás lehetőségét. Ezzel tudták megcsinálni, h a józan életérdekek ellenében erővel létre tudják hozni a kapitalista jogszabályokat. Ezek közül is a legfontosabbat, a feltételekhez kötött birtoklásból a földtulajdonra való átalakítást.

 • Nagy Gyula
  2016 február 9
  11:04 de.

  Horthynak nagy hátránya, hogy az első időkben kénytelen volt becsicskulni a magyar nagybirtokosoknak a maga kb. 800 hektárjával. Ha nem teszi, és meghirdeti a demokratikus földreformot, akkor valszeg a több tízezer hektáros hercegek és katolikus főpapok meg sem választják.

  1943-ban, mikor már nem volt mellette a rossz szelleme Bethlen, Horthy is eljutott a földosztás gondolatáig. Bethlen a háború előtt középbirtokos volt Erdélyben, nyilván rosszul esett neki, hogy a románok kitessékelték, és valszeg az ő földjeit is szétosztották a parasztoknak.

 • Nagy Gyula
  2016 február 11
  12:51 du.

  Ha végre Magyarországot kiengedné Róma a karjai közül, akkor talán a szabadkőművesek se éreznének állandó kényszert arra, hogy megmentsék.

  Az első vh. után megállapítható, hogy a Magyar Királyság maradt a Vatikán fellegvára a térségben (feudális nagybirtok, katolikus arisztokrácia). Feltehető, hogy az átmeneti veszteségeik utáni időkre akarták tartalékolni az itteni erőforrásokat. Közbejött a szocializmus, ezt valahogy kibírták.

  A mai Magyarországon ismét erősek a kat. egyház pozíciói, lsd. kötelező hittan, vasárnapi boltbezárás stb. A vidéket uralják az oligarchák, ahol több százezer (millió?) nincstelen és munkanélküli él, akik ha elutasítják a közmunkát, akkor megvonják tőlük a segélyt.

 • A hamisságok az ismételgetésüktől nem válnak igazsággá.
  Persze az is igaz, h a demagóg propaganda legfőbb eleme a hamisságok nagy komolysággal való ismételgetése (sulykolással való elhitetése, bevésése).

 • Kedves Gyula,

  Szerintem is leteznek konspiraciok.

  Eloszoris vannak a nagyhatalmak, amik arra torexenek, hogy mwegorizzek ezt a statuszukat. Vannak kozephatalmak, amik szeretnenek nagyhatalomma, es kishatalmak, amik szeretnenek legalabb kozephatalomma valni.
  Ezek mind “hatulrol furnak es azon igyekeznek, hogy foleg a fiatal noi munkatarsainkba eket verjenek…” Azaz mindnek meg van a maga kis titkos hosszu es rovid tavu terve, amit nem kot masok orrara. Es ez termeszetesen konspiracio.

  Hogy komplikaltabb legyen neha izmusok is vezerelik az orulteket, mint pl. a komcsikat, vagy iszlamistakat. Ezek is szeretnek konspiralni, belulrol imadjak rohasztani azt a rendszert, ami megturi es eletben tartja oket.
  Tovabb komplikalja a helyzetet, hogy az erosebbek eloszeretettel hasznaljak a gyengebbeket proxy-kent.

  Viszont nekem az a gyanum ezzel kedves Gyula, hogy tobbsegunknek halvany goze sincs, hogy valojaban kik, miert es hogyan furnak. Csak bizni lehet abban, hogy a “haza bolcsei” legalabb aranylag tudjak, vagy legalabb ugy-ahogy erdekli oket amit csinalnak, ami miatt meg lettek valasztva.

  No es mivel a furas kolcsonos, nem szuksegszeruen “hidegveru aljassag” az, amit annak latunk, vagy latni velunk.

 • Hát ez az Naggyula!
  A Horthy szidolozgatása nem fogja őt mentesítani a vezérletével elkövetett tömeggyilkosságok és népirtás alól !

 • Értelek Benneteket. Látom azt a gondolatiságot és logikát amellyel működtök.
  A kérdés az, h Ti mennyire ismeritek önmagatokat és azt a környezetet amelyben működtök.
  Bármi is csak a környezetében, a környezetében való működésében ismerhető, látható meg jól.
  Ezt nagyban gátolja a közkondicionált, részekből kiinduló, részekből építkező szemlélet és probléma megoldó gondolkozásmód.
  A nyelvünk jól őrzi az ősi holisztikus szemléletmódot is.
  A részek összessége önmagában kevesebb, mint az egész.
  Csak a nagyobb teljességből nézve látszik mi működteti a kisebb teljességeket. Úgy is, mint részteljességeket.
  Mint, az egyik közmondásunk is mutatja, hiba nem látni a fáktól az erdőt.

 • Geyza
  2016 február 11
  3:03 du.

  Géza, Lázár János sem mondhatta volna szebben! Ő is utálja Horthyt mától, mert az “kollaborált a megszálló csapatokkal”.

  Ha a fidesz utálja Horthyt, akkor te mit fogsz ezentúl utálni a fideszben? Holnaptól szeretni fogod Orbán Viktort, ha leköpi Horthy arcképét? Orbán ugyanaz lesz holnap is, aki lábbal tiporja az áldozatok emlékét.

 • Dongolo, hazai lámpa(1,14és1,28) és Dubois !

  A Magyar ATV-én a minap ismételték Friderikusznak Spíró Györggyel íróval 2012-ben készített szenzációs interjúját.

  Kitűnt belőle, hogy Spíró fantasztikus átlátóképességgel és bölcsességgel ítéli meg a magyar történelmi múltat és a jelent is.

  Ami különösen megragadott az egészből Spíró azon megállapítása, miszerint Magyarországon ma
  >hideg-polgárháború< zajlik,
  mégpedig a . p o l g á r i . e r ő k . é s . a . f e u d a l i z m u s . között.

  Ez a szakadatlan harc 1848. óta zajlik és a feudalizmus makacsul kapaszkodik a régi hadállásaiba, s közben újabb és újabb erősségeket épít ki magának formalitásokban éppúgy, mint a korábban elvesztett anyagi javait illetően… A Fidesz kormányok politikája is nap-mint nap ezt tükrözi…

  Jelenleg éppen a nagybirtok restaurációja zajlik keményen ez van napirenden…

  Ha a nagybirtok újra felveszi régi méreteit és jogait, teljesen mindegy lesz, hogy a rendszert hogyan nevezik, mivel a gazdaság képezi mindennek az alapját… Az uralom azok kezébe fog átcsúszni, akik azt tulajdonolják és irányítják.

  A királyi vár is várja már új lakóját,
  a "fölszálott a pávatáncot"

  .

 • Szép ez az évődéses műmarakodás.
  A két demagógia köré úgy lehet vele egymással szemben álló szurkolótáborokat gyártani, h közben fel sem merül az igazság.
  Jól lehet vele információt is temetni.
  /Hasbara tankönyv lll. fejezet/

 • Hát…Naggyula: téyleg jobban teszi ha maga csak a has-barátok tankönyvét forgattya.
  MErt amiket amúgy ide ír , azok nettó hülyeségek.

 • A demagóg biztos bukása az ha hülyébbnek nézi a tisztelt nagyérdemű közönséget, mint amennyire valóban az.

 • Gyulank mar-mar ertelmes mondatokat formal, csak kicsit jobban oda kell figyelni.
  Kar, hogy pusztan altalanossagban tanit minket, semmi konkretum.
  Igy (altalanositasokkal elve), ugye semmi ertelme sincs annak amit mond, meg akkor sem ha amugy a mondatnak veletlenul van ertelme.

 • Naggyula aranyköpéseket próbál kreálni, de csak aranyhányás jön ki hehehehe

 • Én értem amit irkálok.
  Van olyan barátom aki azt mondta, nehéz Gyulául, de érdemes megtanulni. Azok akik régóta ismernek tudják, ha nem is értik hogyan jutottam egy egy megállapításomhoz, akkor is érdemes megszívlelniük (elkeserítően nagy pontossággal be szoktak jönni).
  Ha konkrétra kérdezel rá akkor arra is elmondom hogyan látom.

 • Gyula, mi mindannyian ertjuk, amit irunk. Ugyanakkor neha erdemes atolvasni nehanyszor amit irtunk es megprobalni valaki mas szemevel olvasni, hogy vajon ezt masok is meg fogjak-e erteni. Ugyanis senki sem gondolatolvaso.

  Rebuszokban, altalanossagokban tett kijelentesekkel annyira nincs mit kezdeni, hogy meg konkretumot sem lehet kerni.

  Neked kene a konkretumokkal elojonni, hogy megertsuk milyen reszletek vezettek tegad ahhoz a sajatos gondolkodasmodhoz, amirol mi nem tudunk.

 • Naggyula:
  inkább neked lenne jobb megtanulnod emberül írni.
  De föképpen emberségesen gondolkozni.

 • Nagyobb komplexitásból csak vetületképeket tudok mutatni.
  Mindannyian máshol tartunk és valamennyire másképpen látunk.
  Tapasztalat, h mindenki szája íze szerint és megértésére nem tudok beszélni. Egyaránt megkaptam a szájbarágós, tudálákos faszfej és az érthetetlen minősítést is.
  A sajátos gondolkozásmódom az alapjaiban nem nem sajátos.
  Jelenleg ezt “keleti” holisztikus világlátásnak és gondolkozásnak szokták nevezni. Régen ez volt az általános.
  Ebben értelmezhetők az ősi tanítások.
  Ebben gondolkozva hozták létre az asztrál-mítoszi keretrendszert (ez már egy szűkített de jól használható keretrendszer), úgy is, mint bolygók és csillagképek istenségi rendszert. Az asztrál-mítoszi rendszert (ennek különféle altváltozatait) használták addig ameddig felül nem írták a köztudatot az újmaterialista filozófia bázisra épített (materialista) köztudományos vallással, ennek tanaival.
  Az én tudatomban egy mindenség modell van (közel sem tökéletes és teljes) és ennek az egyben létező, önmagát a működésében folyamatosan létezésben tartó mindenségnek a részei (úgy is, mint részteljességek).
  Amikor beszélek akkor úgy beszélek, mint aki az elefántot ismerve az elefánt ormányáról beszél.
  Voltak konkrétumok is. Átkoztátok Horthyt az egyes valós és hitetetten igaznak hitt cselekedeteiért. Közben meg sem próbáltátok megfejteni, milyen környezetben, ezek adottságaiban, kényszereiben, milyen megfontolásokkal minek érdekében cselekedett úgy ahogyan. És a személyiségéből adódóan, megtehetett-e valamit mindabból amit állítanak róla.
  Folyamatosan próbálom nyitni a látótereteket és a nagyobb látótérben újabb megfontolásra érdemes nézőpontokat adni. Ezt tudom adni Nektek. Ezt is csak akkor ha képesek vagytok elfogadni legalább egy egy átgondolás, megfontolás erejéig. Csak annyira, h igaz lehet e és mennyire valószínűsíthető. Az értekező beszélgetéseknél így csinálják. Mindenki elmondja VALAMIRŐL a nézeteit és mindenki megpróbálja a mások által mondottakkal javítgatni a sajátjait. Ebben nem az az érdekes, h ki látta jobban, hanem az h eredményül jobbat kapnak, mint amikből kiindultak (a több szem többet lát igazsága).

 • Gyula,

  Ahogy igy elnezem amiket rebuszokban es altalanossagban irsz, az kb. mindenkire igaz.
  Mindenki nezi a “nagy kepet” es a “kis kepet” is egyidoben. Ez altalanos emberi attributum. Nem vagy specialis.

  Isten adta tulajdonsagunk a ketseg. A ketseg kerdesekhez, tudakozashoz, vizsgalathoz vezet. Ez emel ki minket az allatvilagbol. Megegyszer mondom, ha hiszed, ha nem, ez mindenkiben megtalalhato, hacsak nem szellemileg fogyatekos szerencsetlen.
  De mindez meg nem jelenti azt, hogy az emberek kozott letezik egy tokeletes vizsgalati es abszolut ertelmezesi rendszer. (Feltetelezheto, hogy az Isten rendelkezik vele.)
  Ezert szines az emberi intellektualis vilag, mindenfele kulonbozo velemennyel.
  Ha a te ertelmezesi rendszered tokeletes lenne mar mindenki egyetertene ezen a vilagon, amitol rohadt unalmas lenne itt elni. De a jelek szerint szerencsere nem tokeletes.

  Irod, hogy:

  ” Voltak konkrétumok is. Átkoztátok Horthyt az egyes valós és hitetetten igaznak hitt cselekedeteiért. Közben meg sem próbáltátok megfejteni, milyen környezetben, ezek adottságaiban, kényszereiben, milyen megfontolásokkal minek érdekében cselekedett úgy ahogyan. És a személyiségéből adódóan, megtehetett-e valamit mindabból amit állítanak róla. ”

  Probald meg ujra elolvasni a hozzaszolasokat. Ha jol remlik mar az elso hozzaszolasomban irtam arrol, hogy Horthynak nem volt tul sok valasztasa, ami Magyarorszag egeszenek kerdeset illeti. (Fel lehetne vetni a kerdest, hogy vajon ha 1920 es 1932 kozott ugyesebb politikat folytat Horthy, esetleg lehetett volna valasztasa, de ez olyan lenne, mint a “ha a nenikemnek aramszedoje lett volna…” “erveles”.)

  ” Folyamatosan próbálom nyitni a látótereteket és a nagyobb látótérben újabb megfontolásra érdemes nézőpontokat adni. Ezt tudom adni Nektek. ”

  Ki kell abranditsalak Gyulam. Sok mindent tudsz adni nekunk, de specc ezt nem. Csak nyomod a nagy ures szolamokat, es amikor “konkret” peldat emlitesz sem magyarazod meg nekunk, hogyan kene nekunk latni a dolgokat. Azaz meg a konkret esetben is csupan altalanositasz.

  Probald meg atolvasni 4-5-szor azt amit irsz mielott elkuldod, es kepzeld bele magad az olvasod helyzetebe. Meg tudnad te erteni a handabandat, ha valaki ugyanezt kuldene neked, mikozben azt irja, hogy nem ert veled egyet es o csak okitani akar teged?
  Ez legyen a vezerelv egyelore – ha erdemben akarsz vitatkozni.

 • Vicces emberke vagy. Valamivel fejlettebb, mint a társaid.
  Én már mint meg is írtam már, tudom, élem, h a teljes tudati tartalmunk modell és mindannyiunknak valamennyire más modell létezik, működik a tudatában. Ezek a modellek adják az élményvalóságainkat. Ezekben a modellekben léteznek az énképeink is. Az aminek épp képzeljük magunkat.
  Gyakran általánosságokban beszélek? Igen, mert az általánosan jól igazak a mindenség mély törvényszerűségeit mutatják.
  Jó igazság az is, h nem lehet a végtelenségig a környezetünk rovására élni, ráterhelni a tetteink negatív következményeit a környezetünkre. Mert ezt a környezet előbb utóbb észreveszi és megtalálja az agresszor életmódot folytatók megfékezésének módját.
  Most jött el az impérium világ ellehetetlenülésének ideje.

 • Gyula,

  Feltetelezem, hogy nekem valaszoltal.

  Az ertelmetlen zagyvasag utan ezt irtad:

  ” Jó igazság az is, h nem lehet a végtelenségig a környezetünk rovására élni, ráterhelni a tetteink negatív következményeit a környezetünkre. Mert ezt a környezet előbb utóbb észreveszi és megtalálja az agresszor életmódot folytatók megfékezésének módját. ”

  Erre te a sajat analizalo-rendszereddel jottel ra? Csak azert kerdem, mert ezt mar evezredek ota tudja az emberiseg.

  ” Most jött el az impérium világ ellehetetlenülésének ideje. ”

  Ezt mar eleg regota mondogatjak az emberek, aztan egyik imperiumot valtja a masik. De tudom, hogy ez mindig is okot adott a gyengenek a tulelesre, tehat nem teljesen hasztalan. (Bar en igazat adok Salamon kiralynak.)

Leave a Reply


Trackbacks

This site is protected by Comment SPAM Wiper.