Vissza a tartalomjegyzékhez

Csizmadia Ervin
Látszatország

Az elmúlt hetekben politikusok és politikai elemzők azt latolgatták, hogy vajon a szeptember 17-e óta tartó helyzet megrendítette-e (és ha igen, mennyire) a magyar demokráciát. Mára nagyjából két véglet határolja be a témáról való gondolkodást. Az egyik szerint a kormánykoalíció és Gyurcsány Ferenc miniszterelnök kezd fokozatosan úrrá lenni a nehéz helyzeten, és például a regionális vezetőkkel történő találkozója akár sikerként is elkönyvelhető. A másik végleten pedig azok állnak, akik szerint a helyzet jottányit sem változott, a Fidesznek egyáltalán nem szabad alkuba bocsátkoznia, azaz Gyurcsány Ferenc bármit is csinál, végérvényesen kiiratkozott a komolyan vehető politikus sorából.

E fenti vélekedések között természetesen sok árnyalatot találunk, de az elmúlt időszakban egy árnyalatban sem igen találkoztam annak felvetésével, hogy amit ma Magyarország átél, az korántsem véletlen, mondhatni: ez a rendszerváltás idején létrehozott stabil és működőképes politikai rendszer és pártszerkezet ára. A Gyurcsány-válsággal nem pusztán Gyurcsány Ferenc személyes kijelentései méretődnek meg, hanem annál sokkal több. Maga a rendszerváltás rendszere.
Talán még a legelszántabb kormánykritikusok sem vitatják, hogy a rendszerváltás idején a rendszerváltók egy meglehetősen stabil és működőképes rendszert hagyományoztak ránk. Ennek ugyan sok eleme ma már nehezen állja ki az idő próbáját. Egyvalami azonban igen: ez pedig a kormányzati stabilitás. A rendszerváltók - noha gyorsan és döntően rövid távra kellett cselekedniük, de - kijelölték a demokratikus rend hosszú távra érvényes kereteit. Hogy mire gondolok, rögvest nyilvánvalóvá válik, ha egy tetszőlegesen kiválasztott összehasonlítást említek. Olaszországban 1946 és 1992 között 52 kormány váltotta egymást. A legtöbbjük még az egyéves kormányzati átlagot sem töltötte ki. Kelet-Közép-Európában a legtöbb országban a kormányok nem tudták kitölteni négyéves mandátumukat; Magyarországon kívül olyan hely nemigen akad, ahol tizenhat év alatt négyszer négyéves kormányzati ciklusok követték volna egymást. Csak érdekességképpen jegyzem meg, hogy Bulgáriában (nemsokára EU-tag lesz, mint tudjuk) akkor jött létre az első igazán komoly proteszt-párt (a néhai cári dinasztia leszármazottjának vezetésével), amikor a bolgárok eltértek a számukra megszokott előre hozott választásoktól, és az első kormány kitöltötte négyéves kormányzati ciklusát. Ott - úgy tetszik - a stabil négyéves kormányzás volt a váratlan, a szokatlan, az „abnormalitás”.
Magyarország rendszerváltó elitje szinte bebetonozta a kormányokat. Szuper stabillá akarta tenni az új demokrácia politikai rendszerét, és e szándékát illetően nem is érheti vád. Azonban ennek a fajta stabilitásnak a fenntartása az elmúlt években egyre nehezebbé vált. Az annak idején megfogalmazott szabályok mozdíthatatlanná váltak, a szabályok változtatásának szószólói a demokrácia „ellenségeivé”. Valójában a stabilitás fenntartása öncéllá vált, ahelyett hogy a politikai riválisok annak rendje és módja szerint elkezdték volna a mára részben idejét múlt szabályok felülvizsgálatát.
Amikor a mai válságjelenségeket vizsgáljuk, észre kell vennünk, hogy az október 23-án kulminálódó feszültségek ennek a másfél évtized alatt felhalmozódó megoldatlanságnak a kisülései. Amenynyiben a pártok időben és hatékonyan kezelték volna a helyzetet; ha sikerült volna az „ideiglenes” működésmódról egy valóban végleges és minden mérvadó fél egyetértésével találkozó működésmódra áttérni, akkor talán elkerülhetők lettek volna a mostanihoz hasonló baljós fejlemények.
Csakhogy a magyar rendszerváltó elit büszke volt (és joggal volt büszke!) a teljesítményére, de nem tudott igazán megoldást adni a menet közben felmerülő kihívásokra. Ezek közül a kihívások közül talán a legelső mindjárt az átmenet lezárása lett volna. Ma a politikusok között azért szítódik a korábbiaktól is nagyobb és persze kölcsönös harag, mert vállvetve akadályozták meg, hogy a rendszerváltást végérvényesen lezárjuk, és megindulhassunk egy, a nyugat-európai standardhoz hasonló fejlődés útján. Másképpen úgy is mondhatjuk, hogy a stabilitás oltárán feláldozták a fokozatos továbbfejlesztés lehetőségét. Abban a téves képzetben éltek, hogy a stabil közjogi keretek megteremtése felmenti őket a folyamatos korrekciók kötelezettsége alól. Azaz - a néphittel ellentétben, amelyik túlságosan konfliktusosnak vélelmezi a magyar politikát - elkerülték a konfliktusokat.
A konfliktuskerülésnek ezernyi tünete van, vagy lehetne. Olyanok is, amelyeket a maguk valóságában még ma sem ismerünk. Az őszödi beszéd nyilvános megjelenése egyszeriben erre döbbenthetett rá bennünket. Mert a beszédben nem pusztán azok a mondatok érdemlik meg a figyelmet, amelyet azóta unalomig szajkóznak, hanem azok a mondatok is, amelyek - persze nem ilyen direktben kimondva - a konfliktuskerülésről szólnak. Ez persze messze nem menti a miniszterelnököt; az azonban mégis csak lényeges körülmény, hogy szeptember óta nyilvánvaló: látszatországban látszattevékenység folyt az elmúlt években és - tehetjük hozzá mi magunk - az elmúlt másfél évtizedben. S mivel a látszategyetértések világa a legkevésbé sem zavarta meg a mindennél fontosabbnak tekintett stabilitást, hát nagyon keserű volt ráébredni, hogy semmi sem úgy van, ahogyan látszik.
Ősi - és nagyon igaz - mondás, hogy mindennek ára van. A stabilitás ára a felszín alatt fortyogó és most kibuggyanó indulat.