Vissza a tartalomjegyzékhez

RUGÁSI GYULA
Az Új Kor szak messianizmusa

„Medúzák haragos-szeszélyesen tapadnak,
mint kallódó eke, rozsdás horgony mered -
három dimenziónk nyűgei elszakadnak,
s kitárulnak körül a világtengerek.”
(O. Mandelstam: Az admiralitás, 1913)

A korszak

Amióta a Kr. u. V. század elejétől fogva, az ókeresztény kor alkonyán Augustinus, Orosius, illetve követőik a bibliai kinyilatkoztatáson alapuló történeti gondolkodása felserdülni látta legkedvesebb teoretikus gyermekét, a korszakot, azóta a nyugati kereszténység - illetve a globális méretekben hódító „keresztény” európai kultúra - voltaképpen nem is képes másként közeledni átfogó, az egész emberi nem sorsát érintő kérdésekhez, mint éppen a korszak-problémán keresztül. Jóllehet a korszak (aión) kései antik felfogása csak részben igazodik az Újszövetség szövegéhez - valójában különféle ókori tanok, vallások, valamint a Biblia szemléletének együtteséből öszszetákolt fogalomról kell beszélnünk -, mégis, a keresztény (világ) korszak elgondolása egészen a XVIII. század sikeresnek mondható szekularizációs törekvéseiig tartotta magát; a Felvilágosodás történetfilozófiai teóriái mossák el - szinte végérvényesen - a korszak és a világ (koszmosz) közötti alapvető különbséget; ezentúl pedig annak a felismerését is, hogy bizonyos krízishelyzetekben (amikor a veszély szinte tapinthatóvá válik) a világ és a korszak fogalmai valóban konvertálhatóvá válnak. Így történt ez - mindenki számára ismert módon - a náci Németországban (ahol a faj és a vér mítoszán alapuló „új világ” tényszerűen is „új korszakként” hirdette meg saját eljövetelét); de ugyanez történt az elmúlt kétezer esztendő folyamán a különféle világvégeváró és önjelölt messianisztikus mozgalmak esetében is.
Kevésbé látványos módon ugyan, de az imént említettekre utalnak azok a jobbára csupán szimbolikus jellegű események is, amelyek a legújabb Új Kor(szak), a New Age sajátos „üdvtörténetének” igazolására szolgálnak, s amelyek közül a legtöbbször a beat-(rock-)korszak delelőjén született Hair című musical betétdalával találkozhattunk, a „Vízöntő”-dallal, amely ezt a bizonyos New Age-et jelenti be - a maga módján. Ám a hatvanas évek végén - amikor a nagypolitika szintjén a hidegháborús hisztéria valamenynyire enyhülni látszott - már egy másik, a fegyverkezési verseny arányait is felülmúló mozzanat osztja meg a világot - furcsa módon azonban úgy, hogy egyúttal egybe is kapcsolja -, a korabeli magyar sajtó nyelvén:
a „világűr meghódítása”. Valamennyi számbavehető különbözés dacára a Hair hippi figurái éppúgy ama misztikus 1961. évről énekelnek, mint ahogy ebben az esztendőben indult Föld körüli útjára az első emberirányította „szputnyik”: „három dimenziónk nyűgei elszakadnak, / s kitárulnak körül a világtengerek.” Valóban ez történt, s ami történt (akkor) „globális élménynek” számít(ott), valamiféle, immár „kozmikus” jellegű egység ideáját csepegtetve a köztudatba.

Az örökkévalóság igézete

Az elmúlt évek során, a második milleneum közeledtével hozzászokhattunk ahhoz, hogy jószerével minden, a korszak-kérdéssel kapcsolatos esemény, hír, ötlet valamiképpen az ezredfordulóra utal; márpedig a főleg a II. világháború után kiszélesedő New Age-mozgalom - mint ahogy már említettem - nem a III. évezred kezdetétől számítja uralkodó jelenlétét a világban. Az Új Kor(szak) „prófétái” szerint ugyanis - miután a vándorló tavaszpont a kereszténység szimbólumának minősülő Halak csillagképből a Vízöntő jegyébe tolódott át - a világ valamikor 1961 táján belépett egy új aiónba, a Nap-korszakba (Solar Age), ahol a gnószisz, a „tiszta tudás” fénye világít majd.
Az iménti példából egyértelműen kiderül: a New Age szimbolikus nyelvét elsősorban az asztrológia, illetve az asztrológiából kölcsönzött hasonlatok uralják; s ennél a formanyelvnél maradva azt is mondhatnánk, hogy a néhány évtizednyi (egészen pontosan 40 évnyi [sic!]) precesszió jelensége némiképp „szellemképessé” teszi az amúgy is csak nagyon elnagyolt kontúrokkal meghúzható New Age fogalom körvonalait. Miről is van szó valójában? Úgy tűnik, az Új Korszak manapság még - történeti távlat híján - pontosan olyan fogalom-fantom, mint például a roppant divatos posztmodern kifejezés, s csak nehezen egyértelműsíthető, hogy voltaképpen kicsoda, mit és milyen szándékból jelöl vele? Jóllehet elsősorban vallási, szellemi kontextusban helyezhető el, a New Age olyan, mint az a régész által feltárni vágyott ásatási réteg, amelyet hihetetlen mennyiségű törmelék borít; a törmelék szerepét jelen esetben a napjainkban uralkodó okkult szemétáradat tölti be: asztrológia és boszorkányság, fehér és fekete mágia, teozófia, antropozófia, agykontroll, parapszichológia, transzcendentális meditáció stb. Mégsem állítható, hogy a fogalom kizárólag szubkultúrának minősíthető jelenségek közé sorolandó, avagy hogy - a napjainkban úgyszintén rendkívül divatos - „összeesküvés-elmélet” műfajával egyértelműen leírható lenne. Mint ahogy fordítva is hasonló a helyzet, a New Age általánosítható formanyelve és ideológiája liánként vagy más egyéb parazita növényként tekeredik rá a bibliai kinyilatkoztatás tanítására és formanyelvére. Éppen ezért amikor a New Age doktrinális jellemzőiről, szűkebben pedig messianizmusáról beszélünk, akkor feltétlenül számításba kell vennünk, hogy ez az univerzális jellegű szellemi mozgalom részint egy „rövidtávú” - mintegy száz évre visszamenő -, részint pedig egy egészében kortalan tradícióvonulatra építi fel saját (nagyon gyakran szimbólumként is értelmezett) gondolati piramisát. Az előbbi vonulat elsősorban a teozófiai mozgalom történetét jelenti, az utóbbi viszont az ókori gnoszticizmus örökségeképpen valamiféle gnosztikus típusú tudásként írható le, s mint ilyen, valóban sok évszázados „formajegyeket” mutat.
A New Age szellemiségének - az imént érintett heterogenitáson túlmutató - valódi koherenciateremtő váza voltaképpen egyetlen pontban megragadható: szembehelyezkedés a bibliai kinyilatkoztatás üzenetével; ilyenformán pedig az autentikus kereszténység és a New Age mögött megbúvó szellemi jelenségek közötti konfliktus sem más, mint harc az örökkévalóság „birtoklásáért”, illetve a spirituális mindenség kisajátításáért, pontosan úgy, ahogy ez az ókereszténység és az antik gnószisz valóban gigantikus küzdelme során egyszer már megtörtént. Ebben a küzdelemben pedig - amelyik sohasem a napi politka, a gazdasági és szellemi élet első vonalában folyt, hanem eredendő okkult jellegéhez híven a kulisszák mögött - úgy tűnik, minden eszköz megengedett.

Vallások globális offenzívája

A Halak, illetve a Vízöntő jegyével jelképezett „világkorszakok”, a „kereszténység utáni kor(ok)” ideája - a dolgok hétköznapi logikájának megfelelően is - azt feltételezi, hogy az így felfogott korszakok csupán egy magasabb Egység megnyilvánulásai, s így a bibliai világmindenség (koszmosz, ólám) határai is végesek - mind időben, mind pedig térben - amelyet, mint szigetet a tenger, egyfajta magasabb fokú szellemi univerzum övez.
Az előbb említett „kereszténység utáni kor(ok)”, illetve a „magasabb egység” kérdésével kapcsolatban első pillantásra is szembeszökő, hogy a Biblia az „örökkévalóság”, valamint a „korszak” (gyakran egymásba folyó) fogalmainak a többes számával él; a jól ismert „örökkön örökké” kifejezés (görögül: „eisz túsz aiónasz tón aiónón”; latinul: „in saecula saeculorum”) például nem jelent mást, mint: „a korszakok korszakaiig bezárólag”, vagy „a korszakok korszakaira érvényesen” (héberül: „leólám vead”, „az örökkévalóságig és tovább”). Ez - az antikvitás idején egyébként a különféle kultúrák és nyelvek között teljességgel bevett - formula nem más, mint egyfajta „biztosíték” a rivális örökkévalóság-felfogások közötti küzdelemben. De még a most említett példában foglaltaknál is jobban árnyalja a képet, hogy a Biblia, elsősorban is az Újszövetség, a „világban (koszmosz) való megtartatásról”, ám a „(világ)korszaktól (aión) való elkülönülésről” beszél. Jézus a János evangéliumában kijelenti: „Én ugyan nem vagyok többé a világban (koszmosz), de ők a világban vannak” (Ján 17,11); majd pedig: „Nem azt kérem, hogy vedd ki őket a világból (koszmosz), hanem hogy őrizd meg őket a gonosztól.” (Ján17,15) Ezzel szemben például Pál apostol a Római levélben arra inti kortársait, hogy „ne alkalmazkodjatok (idomuljatok) ehhez a világkorszakhoz” (aión - Róm 12,2).
Szemmel látható, hogy sem a korszak-, sem pedig a világ-kérdés nem függ össze okvetlenül az idő múlásának lineáris rendjével: a kereszténység világméretű missziós terjeszkedése ellenére sem szüntette meg (és nem is szüntethette meg!) soha a „pogányság világát” - a szellemi univerzum (újra) felosztásának vágya váltakozó kimenetelű csatározásokat eredményezett az elmúlt kétezer év folyamán. Alaposan belegondolva kiderül: az offenzív térítő tevékenységnek a múlt éppen úgy célja, mint a jövő, s itt nem csak arról van szó, hogy a New Age mozgalom egyik eszmei komponensét jelentő úgynevezett őshagyomány-elmélet - amely szerint a mai nagy világvallások, illetve kultúrák egy hajdani nagy és öszefüggő szellemi képződmény töredékes részei, (Magyarországon ennek az elgondolásnak a legerőteljesebb és legszínvonalasabb propagátora mindmáig Hamvas Béla volt) - a világtörténelmi kezdet és a vég pozíciójába egyaránt a Nagy Egység ideáját helyezi, hanem arról is, hogy a XX. század második felében oly nagy népszerűségre szert tett, magukat hindu, illetve buddhista gyökerűnek mondó különféle egyházak illetőleg szekták - elvileg - szinte kizárólag csak a múlt felé hagyományozhatnák saját ideológiájukat. A legjobb példa minderre a hinduizmus szerepe. Miután a hinduizmusba csak beleszületni lehet, a „megtérés”, és a „prozelita lét” lehetősége beláthatatlan teológiai nehézségeket okozott mindig is; az úgynevezett suddhi szertartások (az egykor más vallásra tért vér szerinti hinduk „visszatérítése”) elvileg nem vonatkozhatnak idegenekre, de ha ilyesmi megtörténik (mert azért megtörténik), akkor a jelölt a szanátana dharmába, a (lefordíthatatlan) „örök vallásba”, vagy „tanba” csatlakozik be; logikailag azonban itt is az iménti őskultúra gondolat egyik lehetséges változatához érkeztünk vissza. Mindezen elgondolások közös sajátossága az, hogy az ember kilép az időnek alávetett történeti világból, és jövőjének, sorsának olyan távlatokat tulajdonít, amelyek átlagos, hétköznapi pozícióból egyszerűen beláthatatlanok.

Kozmikus távlatok

A magát Új Korszakként definiáló New Age-mozgalom egyik legfeltűnőbb logikai paradoxona az, hogy nagy energiákat mozgósít a bibliai értelemben csakugyan perdöntő fontosságú korszakprobléma eltüntetésére. Nemcsak a már említett Nagy Egység ideája - és vele az őshagyomány-elv - ilyen, hanem jónéhány más, a tradicionális vallásokból, valamint klasszikus kultúrákból kölcsönzött tan is. Két példát emelve ki ezek közül: az egyik a korszak kozmikus mértékűvé történő „tágítása”, a klasszikus brahmanizmus ama felfogása, miszerint a földi korszakok Brahma isten „életének” kifejezhetetlenül rövid időközű szakaszai - az úgynevezett Brahma-napokat is kozmikus léptékű periódusok, kalpák és jugák jellemzik -, s itt, a szanszára nagy körforgásában a Biblia szerint Isten képmásának nevezett ember csupán „kontempláló porszemmé” zsugorodik. (Csak a filológiai hűség kedvéért: az imént jellemzett „időszámítás” alapján az emberiség napjainkban Brahma életének második felében, az első kalpa 457. világkorszakában, a kalijuga „hajnalán” él. Ennek a kalijugának - vagyis a rossz, a gonoszság korszakának - a hajnala Krisna halálakor, egészen pontosan i. e. 3102. február 18-án kezdődött, de maga a kalijuga csak a 31 899. évben veszi majd kezdetét. Nem közönséges türelem szükséges tehát ahhoz, hogy valaki mindezt kivárja! De ha kivárja is, semmit sem ér, hiszen csak a világban hatványozottan megsokasodó gonosz jelenlétét tapasztalhatja meg...) A másik példa a náci Németország fajvédő ideológiájában fontos szerepet játszó germán mitológia egyik eleme, az úgynevezett ragnarök, (a közismert Wagner opera magyar címét kölcsönözve az „istenek alkonya”) gondolata; eszerint maguk a főistenek sem igazán örökéltűek, egyszer a Wallhalla lakói is elpusztulnak, hogy azután új életre kelve ott folytassák tevékenységüket, ahol vérszomjas alattvalóik körében abbahagyták.
A tudás (megváltó törekvéseit bármely ideológia, vagy tudomány testesítse is meg), a hatalom (az egypólusú, majd monarchikus világ elképzelése), valamint a gazdagság (a gazdaságilag legfejlettebb országok elit klubja) eddig nem tapasztalt koncentrációja a kiválasztottságtudat különféle rétegeit, illetve megnyilvánulási formáit hívja életre, s ezek elvileg tetszőleges alapon - persze, korántsem véletlenül - elegyedhetnek a két „ecclesia militans”, harcos egyház, a kereszténység és az iszlám különféle irányzataival. A hatalomkoncentrációnak szinte szükségszerű velejárója a vallási köntösben megjelenő kiválasztottságtudat; ha nem így történik, s valamiféle vallások fölötti vallás avagy ideológia kerül előtérbe, akkor szinte bizonyosan a „normális körülmények között” szalonképtelen (pontosabban: miként a bolsevik pártvezérek asztrológusai és boszorkányai esetében - csupán a színfalak mögött fölléptetett) okkult szféra előrenyomulásával kell számolnunk. A Weimari Köztársaság Hitler hatalomra jutását egyengető „tevékenységei” között nem csupán a gazdasági krízis előidézése említendő, hanem a különféle okkult elgondolások legitimációja a történelemtudományban, vagy a filozófiában. Az I. világháború után divatos szellemtörténeti konstrukciók közül elég talán a szellem, illetve a természet „világkorszakának” szembeállítását említenem. Az ősforrását illetően valószínűleg Ludwig Klages nevéhez köthető gondolat, jelen van például Jaspersnél is, Leopold von Zieglernél, vagy a magát Dzsingisz kán leszármazottának valló Keyserling grófnál, aki a XX. századi teozófia történetének is jelentős figurája. Eszerint a szellem világkorszaka (egy, a mainál is nagyobb horderejű „New Age”) az
i. e. VI. században vette (volna) kezdetét - amikor is a szellem „betört” a természet rideg kozmoszába -, Buddha, Püthagórasz, Lao-ce, Konfuciusz, Zarathusztra (feltételezett) századában, amikor az egymással történetileg nem érintkező civilizációk körében valóban egyfajta nehezen rekonstruálható, ámde annál fontosabb szellemi mozgás figyelhető meg.
A különféle félig vagy teljesen okkult ideológiák sorában - amelyek karriertörténetük révén a New Age szellemi hatókörét csak szélesítik - mindennapos jelenség az „őskeresés”; az autentikus szellemi forrás kimutatása (s ezen a szinten az emberi fantázia leleményessége egyszerűen nem ismer határt!); az őskeresés pedig - szükségszerűen - ismétlődő formákat eredményez, sőt, az ismétlődést, a visszatérést, mint meghatározó formát (végső logikai szinten az „örök visszatérés” sztoikus eredetű doktrínáját). Ezek között az ismétlődő formák között pedig bizonyosan akad egy, amelyik mindennél hívebben fejezi ki a XX. század végi New Age-mozgalom valódi szellemi arculatát, s ez a II. századi római birodalomban a fiatal kereszténység legnagyobb ideológiai ellenlábasának számító gnoszticizmus.

A New Age - mint neognózis

1986. október 27-én, Assisiben - II. János Pál pápa aktív közreműködésével - nemzetközi béke-imanapot tartottak, a legkülönfélébb vallások, kultuszok képviselőinek jelenlétében. (Az esemény, egyébként hasonló szereposztásban, a következő év nyarán, egy Kioto környéki buddhista kolostorban folytatódott). Mindaz, ami majd tizenkét esztendővel ezelőtt történt, nagy felháborodást váltott ki - a keresztény világ egyik részében; a másik számára azonban az egész a világ legtermészetesebb dolgának számított, és számít ma is. Kizárólag a történtek gesztus értékére utalva: a történeti gnózis két fontos formai mozzanata is tetten érhető az iménti mozzanatban - a pantheón-szemlélet, valamint a (vallási) szinkretizmus.
A pan-theón („minden isteneké”) legfőbb jellemzője - Pál apostol areiopagoszi beszédének megfelelően - elsősorban nem az, hogy sok, sőt adott esetben valamennyi számbavehető „isten” lakó- illetve kultuszhelyéül szolgál, hanem az a készség (vagy agresszív akarat), amely bármiféle ismeretlen istent képes „befogadni”, mi több, kiemelten fontos helyet juttat az ilyen Agnosztosz Theoszoknak. Amiként a római Pantheón képesnek bizonyult arra, hogy a birodalom valamennyi fontosabb misztériumvallását, kultuszát integrálja - a Biblia Istenének kivételével -, úgy ez a hajlandóság a mai New Age-mozgalom vallási, ideológiai integrációs törekvéseiben is ugyanígy felfedezhető. S amennyiben egy-egy vallás vagy kultusz - miként az assisi imanap példája mutatja -, hajlandó arra, hogy behódoljon ennek a törekvésnek, egyúttal lemond a kizárólagosságon nyugvó szellemi mandátumáról; amiként az említett szinkretikus kultuszban részt vállaló keresztény(nek mondott) egyházak is lemondanak arról, hogy a kinyilatkoztatás, a megváltás eredeti üzenetét közvetítsék híveiknek. Ennek megfelelően a szinkretizmus a legkülönfélébb ideológiai elemek mozaikszerű együttesére vonatkozik, képletesen szólva olyan „műalkotásra”, amelyik több önálló műtárgy részeiből került összeállításra. (Ha belegondolunk abba, hogy a mózesi Törvény még a különböző anyagból készült fonalak elegyítését is tiltja, akkor pontosan érthetővé válik, mi is a szinkretizmus valódi szellemi tartalma!)
A New Age doktrinális jellemzői közül szinte mindegyik az imént említett keveredés elvére, majd pedig a szinkretikus torzón fölülemelkedő egység gondolatára épül. Az Új Kor(szak) jellemvonásait számba vevő - jobbára keresztény - „apologetikai” irodalom gyakran és szívesen hasonlítja a fokozatosan megnyilvánuló egységet kifejező gondolati építményt a piramishoz, mondván, hogy a gúla csúcsa az egész idom kifejezte erőteret uralja. Azt hiszem, hogy ez a hasonlat megtévesztő, a New Age szellemiségét jelképező gondolati építmény inkább hasonlítható egy olyan mértani testhez, amelynek a súlypontja önmagán kívül található; márpedig az ilyen testek jobbára amorf képződmények. Ez a kívül elhelyezkedő „súlypont”-szerep a neognosztikus gondolati rendszerekben - szinte kísértetiesen ugyanúgy, mint az antik gnoszticizmus legfontosabb vonulatainak esetében, amikor is a keresztény tanításra liánként rátekerődző keverék teóriák mindig valamiféle, a bibliain kívüli Istenre, világra és emberre utaltak - a „tiszta szellem” birodalmára, annak transzcendens képviselőire, végül pedig az iménti „új szellemiség” alapján újjászülető, természetszerűleg kiválasztott emberiségre hárul. Különös paradoxon, hogy az új világ(rend) kialakítói - akiknek lényegében véve az a funkciójuk, hogy lakályosabbá tegyék az elmúlt világkorszak, a zsidó-keresztény aión által - úgymond - szinte teljesen tönkretett, és a katasztrófa szélére sodort Földet - a Pál apostol ostorozta „evilág”-nak (koszmosz hútosz) éppoly idegen polgárai, mint a magukat bibliai hittel áthatottnak valló keresztények - csakhogy egészen más előjellel! A legfontosabb kérdés tehát - az eddig érintettek fényében is - az, hogy pontosan mit is jelent ez a fajta idegenség, különös tekintettel arra, hogy a világ mindkét szembenálló szellemi szféra álláspontja alapján: megváltásra vár...

(Messianizmusról és antikrisztusokról szóló sorozatunkban a jövő héten Rugási Gyula tanulmányának folytatását közöljük a New Age messianizmusáról)