Vissza a tartalomjegyzékhez

MUNKATÁRSAINKTÓL
A heveskedő Semjént nyugalomra intik a papok

A kulturális tárca szigorítaná az egyházalapítás feltételeit. Indokaik szerint az elmúlt években több olyan szervezetet hoztak létre, amelyek a hitélet helyett gazdasági célból működnek. Teszik ezt azért, mert az egyházak gazdasági tevékenysége „adóügyileg” kedvezőbb megítélés alá esik, mint a gazdasági társulásoké vagy éppen az alapítványoké. Különböző megfogalmazások szerint ezek csak fedőegyházak, ahol végeredményben adócsalás történik.


Semjén Zsolt helyettes államtitkár    Fotó: Hetek archív

Semjén Zsolt, az egyházügyekért felelős helyettes államtitkár egy Békéscsabán rendezett egyházügyi fórumon a minap úgy érvelt: a jövendő időszak egyházpolitikáját az egymás mellé rendeltség fogja meghatározni. Ez az az egyenlőség, amelyből az egész kormányprogram kiindul, és ez az a fundamentum, amelyre építkezik. Szerinte az, „aki 1999-ben az állam és az egyház szétválasztását ragozza, az valójában nem az egyházat és az államot, hanem az egyházat és a társadalmat akarja elválasztani egymástól. Noha Rákosi Mátyás óta úgy el van választva a kettő egymástól, hogy azt már jobban nem lehet, hiszen az egyházakat évtizedeken át visszanyomták a sekrestyébe.”
A jövőben a kettő együttműködését fogják szorgalmazni. Újszerű elem lesz az egyházak anyagi biztonságának megteremtése, amely az állam feladata - folytatta Semjén. Ettől függetlenül fontosnak tartotta kiemelni azt a jogot, hogy az egyházak saját társadalmi tanításukat szabadon képviselhessék, beleértve azt is, hogy ezek alapján akár kritikával is illethetik a mindenkori kormányt, majd megjegyezte: az egyház szót elsősorban a történelmi múlttal rendelkező egyházakra érti.
Az új magyar kormány egyházpolitikáját ismertetve elmondta, „emberöltőkre, történelmi távra” kívánják meghatározni az egyházak helyzetét. Főbb elemei pedig a következők: a költségvetésből az egyházak ugyanolyan mértékben részesedjenek, mint más hasonló közfeladatot átvállaló állami, vagy önkormányzati szerv (iskola, óvoda, kórház). A hittan oktatása védett időben történjen, mint fakultatívan választható tantárgy jelenjen meg az iskolákban, valamint a Horn-korszak gyakorlatával szemben állami finanszírozás keretében végezhessék az egyházak.
A szektakérdéssel kapcsolatban kiemelte, hogy „a kormány kifejezetten ellenzi, hogy az immár közel 300 bejegyzett egyház azonos előnyöket élvezzen a történelmiekkel, amelyek társadalmi támogatottságuk és történelmi honosságuk, munkájuk révén többet tettek az országért a többinél”. Mint mondotta: „nem a vallásszabadságot akarják korlátozni, hanem a vallásszabadsággal való visszaélést”. A magukat egyháznak nevező társulatoknak egy része kifejezetten destruktív, a társadalommal, a családdal, a személyi méltósággal ellentétes tevékenységet folytat. Sőt vannak egészen egyszerűen üzleti vállalkozások, amelyek pénzügyi megfontolásból álcázzák magukat egyháznak.
Világosan meg kell különböztetni a tényleges egyházakat, és ezeknek a szolgálatát maximálisan támogatni. Egy épeszű kormánynak nem mindegy az, hogy milyen erkölcsi színvonal van egy országban, hiszen nyilvánvaló, hogy erkölcsi megújulás nélkül semmifajta megújulás, se gazdasági, se társadalmi nem képzelhető el. És ebben ki lehetne egy épeszű kormány legfőbb szövetsége, ha nem a történelmi egyházak - fejezte be előadását az államtitkár.
Új fejlemény az egyházpolitikában, hogy Szegeden felállítanának egy vallási információs központot, amely Máté-Tóth András katolikus teológus vezetésével gyűjtené, kutatná és osztályozná az egyházakról szóló adatokat. Máté-Tóth tanár úr úgy tájékoztatta lapunkat: az intézmény szükségességét Semjén Zsolt egyházügyi helyettes államtitkár és a szegedi Vallástudományi Kutatócsoport munkatársai vetették fel még 1998-ban. A központ finanszírozása még kiforratlan, valószínűleg pályázati pénzekből és a hírügynökségi jellegű szolgáltatásainak bevételeiből működhet majd. „A társadalom bármely csoportja vagy intézménye gyors és szakszerű válaszokat kaphat kérdéseire. Ilyen még nincs Magyarországon, s ezért bárkit bármilyen vallási jellegű tapasztalat vagy élmény ér, a dolog önálló értékeléséhez csak nagyon nehezen juthat elfogulatlan és szakszerű ismeretekhez“ - állítja Máté-Tóth András. Első lépésben a már bejegyzett egyházakra és az ezeken belül működő csoportokra, irányzatokra koncentrálnának, majd második lépésben a nem bejegyzett közösségekre tágítják a kört. Arról viszont nem nyilatkozott, hogy kik lennének a központ munkatársai, bár elvként kifejtette, hogy vallási kritériumok nem játszanak szerepet egy tudományos alapú műhely létrehozásában. A vallásokkal, egyházakkal, új vallási mozgalmakkal, szektákkal kapcsolatos elfogulatlan alapállás nélkülözhetetlen.
Lapinformációk szerint egyébként az információs központ munkatársai lennének Tomka Miklós katolikus vallásszociólógus, Tamás Pál, a szociológia tudományok kandidátusa, Popper Péter pszichológus, Kamarás István vallásszociológus. A tervezett intézmény szakszerűsége és vallási pártatlansága azért kérdésés, mert dogmák és felekezetek iránt elkötelezett személyiségek irányítása alatt állna a szervezet.
A hivatalos nyilatkozatok szerint mindezek a társadalmi békét és igazságosságot szolgálnák, s nem jelentene hátrányt egyetlen tisztességesen működő vallásfelekezet számára sem. A kérdésről azonban nem mindenki gondolkozik ugyanúgy. A már említett egyházi ügyekről szóló békéscsabai fórumon Kiss László sarkadkeresztúri református lelkész éppen a jelentős létszámú Hit Gyülekezete megregulázásának a lehetőségét látta a készülő változtatásokban. Ezzel szemben egy katolikus plébános óva intette a kormányt a fiatalos hevességtől. Arra kérte Semjén urat: ne tegyenek olyan lépéseket, amelyek (történelmi) egyházellenességet szülnek, hiszen a magyar embereknek nem szimpatikus, amikor túl sok pozícióval jutalmaznak egyes felekezeteket. Bányai János kétsopronyi katolikus lelkész szerint ugyanis mérsékletre van szükség. Mint mondta, tekintettel kell lenni arra, hogy a társadalmat különböző világnézetű emberek alkotják. A Biblia szavaival figyelmeztetett: „Legyetek szelídek, mint a galambok, és okosak, mint a kígyó” - és nem fordítva, mint ahogy azt mostanában tapasztalja.
A Hetek munkatársának kérdésére, miszerint Magyarországon európai viszonylatban konszolidált az állapot, hisz nem történtek szektaügyek, szektagyilkosságok, Semjén Zsolt így válaszolt: „Az elmúlt 10 év világossá tette, hogy ez az anarchikus szabályozatlanság tarthatatlan. Ezt bizonyítja az, hogy a Legfelsőbb Bíróság nyilvántartásában közel 300 a bejegyzett »egyházak« száma. Nyilván nincsen ennyi tényleges vallási felfogás. A tényleges, igazi vallási közösségeknek létérdeke, hogy például az üzleti vállalkozást űzö, az egyház szót lejárató társaságoktól megkülönböztessék magukat. Nem attól van vallásszabadság egy országban, illetve nem annál nagyobb a vallásszabadság, minél több társulás van. Ma a vallásszabadságot a vallásszabadsággal való visszaélés fenyegeti.“
Platthy Iván, a Horn-kormány egyházügyekért felelős államtitkára - aki az Antall-kormány idején, mint főosztályvezető tevékenykedett ezen a területen - elmondta lapunknak: túlzás azt állítani, hogy Magyarországon vallási anarchia volna. Több nemzetközi fórumon nemcsak konszolidáltnak, hanem modellértékűnek nevezték a hazai egyházügyi helyzetet. 1997-ben rendezték Magyarországon Az egyház szerepe a megújuló társadalomban című konferenciát, melyen a magyar tapasztalat volt a vitaanyag. A résztvevő 13 volt szocialista ország képviselői úgy értékelték, hogy a magyar út modellértékű.
A jelenlegi helyzetet elemezve kiemelte, hogy az uniós csatlakozás alapkönyvében, az Agenda 2000-ben, úgy írnak hazánkról, mint amelyik ország a vallási kérdések terén rendkívül előrehaladott állapotban van. Három pozitívumot is említenek: egyrészt azt, hogy megtörtént az állam és az egyház szétválasztása, és megvalósult a lelkiismereti és vallásszabadság, másfelől, hogy folyamatban van az egyházak tulajdonrendezése, harmadszor pedig, hogy az európai országok közül Magyarország reagált elsőként a zsidóság kárrendezésére.
„A Lelkiismereti és Vallásszabadság Világszervezete meghívott Rio de Janeiróba a IV. világtalálkozójukra. A rendszerváltás utáni nyolc év főbb valláspolitikai eseményeiről egy 15 perces videoanyagot vittem magammal és a képeket kommentáltam. A végén felállva tapsoltak, és beválasztottak abba a bizottságba, amelyik a világ különböző pontjain létező szervezeteket, illetve törzseket ért sérelmek jogorvoslatával foglalkozik“ - tette hozzá Platthy Iván.
Ha Magyarországon vallási anarchia lenne, akkor az egyházak képviselői nem ültek volna le egymással tárgyalni a különböző fórumokon. A volt államtitkár sajnálatosnak tartaná, ha mesterségesen egymásnak ugrasztanák az egyházakat. Szerinte minden - a társadalomban szerepet vállaló - felekezetnek a közös feladatokban kellene megtalálniuk a közös nevezőt. A közösségek támogatottságáról pedig megjegyezte: „a (lehetséges) bárányok száma adott (tudniillik a 10 milliós lakosság), a lelkipásztorok vonzásán múlik, hogy közülük ki milyen akolt választ”.


EGYSZÁZALÉKOS FELAJÁNLÁSOK EGYHÁZAKNAK
(A rendelkezett összeg sorrendjében)

Sorszám Név

Rendelkező
nyilatkozatok
száma

Rendelkezett
összeg (Ft)
(1%)

1.   Magyar Katolikus Egyház   307 932   653 422 414
2.   Magyarországi Református Egyház   90 502   200 704 039
3.   Magyarországi Evangélikus Egyház   26 460   65 078 356
4.   Hit Gyülekezete   12 307   20 288 237
5.   Magyarországi Zsidó Hitközségek Szövetsége   2 602   12 767 957
6.   Magyarországi Baptista Egyház   2 801   6 237 362
7.   Magyarországi Jehova Tanúi   4 221   5 253 690
8.   Magyarországi Unitárius Egyház   1 046   3 911 789
9.   Magyarországi Krisna-tudatú Hívők Közössége   1 121   3 292 917
10.   Karma Decsen Őzel Ling Tibeti Buddhista Közösség   1 003   2 746 091
11.   Keresztény Advent Közösség   1 021   2 227 835
12.   Budapesti Autonóm Ortodox Izraelita Hitközség   533   2 197 626
13.   H. N. Adventista Egyház   1 090   1 844 030
14.   Magyarországi Szcientológia Egyház   783   1 755 245
15.   Evangéliumi Pünkösdi Közösség   1 081   1 635 907
16.   Buddhista Misszió, a Magyarországi Arya Maitreya Mandala Egyházközösség 443   1 465 870
17.   Erdélyi Gyülekezet - Megbékélés Közössége   486   1 424 472
18.   Magyarországi Evangéliumi Egyházközösség 401   1 202 993
19.   Teljes Evangéliumi Keresztény Közösség Mahanaim Gyülekezet    465   997 959
20.   A Tan Kapuja Buddhista Egyház   311   970 634
21.   Magyar Ortodox Egyház   246   882 295
22.   Szent Margit Anglikán Episzkopális Egyház   40   830 949
23.   OM Vishwa Guru Deep Hindu Mandir   332   826 135
24.   Magyarországi Metodista Egyház   319   771 209
25.   Az Üdvhadsereg Szabadegyház Magyarország   345   691 721
26.   Magyarországi Román Ortodox Egyház Püspöksége   249   681 902
27.   Egyetemes Szeretet Egyháza   247   629 134
28.   A Magyarországi Biblia Szól Egyház   190   606 510
29.   Budai Szerb Ortodox Egyházmegye   205   580 696
30.   Agapé Gyülekezet   270   568 699
31.   Magyarországi Szabadkeresztény Gyülekezet   285   558 713
32.   Magyarországi Arany Rózsakereszt Vallásközösség   530   547 236
33.   Őskeresztény Apostoli Egyház   335   532 167
34.   Magyarországi Bolgár Ortodox Egyház   84   378 027
35.   Csend Hangja Egyház   162   371 121
36.   Keresztény Testvéri Közösség   153   323 325
37.   Magyarországi Karma-Kagyüpa Közösség   112   321 002
38.   Nyújtsd Ki Kezed Krisztusért Szeretet Gyülekezet   149   249 521
39.   Magyarországi Ortodox Exarchatus   89   233 887
40.   Golgota Keresztény Gyülekezet   51   175 320
41.   Isten Egyháza   107   165 535
42.   Dávid Kulcsa Vineyard Keresztény Közösség   68   157 976
43.   Budapesti Teljes Evangéliumi Gyülekezet   53   157 736
44.   Shalom Nyitott Bibliai Gyülekezet   90   133 659
45.   Élő Ige Teljes Evangéliumi Keresztény Egyház   52   126 988
46.   Trollhättäni Svéd Pünkösdi Misszió Forrás Gyülekezete   41   124 622
47.   Szangye Menlai Gedün, a Gyógyító Buddha Közössége   38   111 580
48.   Magyarországi Késői Eső Gyülekezet   33   88 875
49.   Magyarországi Csan Buddhista Közösség   31   83 130
50.   H. N. Adventista Reformmozgalom Nemzetközi Misszió Egyesület    36   81 668
51.   Magyar Iszlám Közösség   20   48 548
52.   A Metafizikai Hagyomány Egyháza   25   45 128
53.   Magyar Vallás Közössége   23   39 385
54.   Magyarországi Bahái Közösség   19   35 988
55.   Ezoterikus Tanok Egyháza   9   22 461
56.   Keresztény Család Gyülekezet   -   -
  Összesen: 461 347 1 001 609 262
  Kiemelt előirányzat, szociálisan rászoruló családok gyermekek és fiatalok támogatása 67 733 171 198 503

Forrás: Pénzügyminisztérium