2003/5.

Könyvszemle

Szöveggyűjtemény az Amerikai Egyesült Államok történetéhez 1620-1980

Az új amerikai kresztomátiát két, valóban arra rátermett ember állította össze. Bődy Pál ott tanult, és évekig amerikai egyetemeken működött, társadalomtörténettel és gazdaságtörténettel foglalkozott, a rendszerváltozás után a Miskolci Egyetemen tanított. Urbán Aladár professzor már közel fél évszázada ezt a témakört oktatta a budapesti egyetemen, számos publikációja jelent meg, alapvető magyar történeti munkássága mellett.

A száztizenöt eredeti forrást Bődy professzor miskolci hallgatói fordították, így ők is részt vettek a könyv készítésében. A forrásokat hét kronológiai fejezetbe foglalták. Az első (1620-1750) az eredeti törzsi társadalom és a betelepülő európaiak helyzetét mutatja be. A II. (1750-1800) a forradalmat és a függetlenségi háborút tárgyalja. A III. (1801-1865) Jeffersontól Lincolnig címen az új állam belső fejlődését mutatja, a végén a nagy polgárháborúval. A IV. (1870-1900) az aranykornak is nevezett ipari társadalom problémáit vizsgálja, az új társadalmi értékrendet, az agrár- és munkásmozgalmat, az amerikai nacionalizmust. Az V. (1900-1920) folytatja a nacionalizmust, de a társadalmi változásokat is bemutatja a "progresszív korszaknak" nevezett szakaszban. A VI. (1920-1945) kitér a belső problémákra (rasszizmus, a Roosevelt-féle New Deal), de itt már az eddigieknél jóval nagyobb helyet foglal el a külpolitika, az állam szerepe a második világháborúban. A VII. (1945-1980) Amerikát mint világhatalmat mutatja be, a szovjetek visszaszorítását, a Truman-doktrínát, de a polgárjogi mozgalmat, a női jogok érvényesülését is. A Függelékben található az 1787-es alkotmány (hét cikkel) és az 1971-ig törvénybe iktatott tizennyolc módosítás. Az egyes témáknál többnyire a mellettük és ellenük szóló munkák szerepelnek. Általában teljes szövegeket kapunk vagy hosszú részleteket, mindenképpen az egyetemi oktatásban használható anyagot. Az egyes fejezeteket rövid történeti bevezetés előzi meg. Kitűnő munka. (Bődy Pál - Urbán Aladár szerk. Szöveggyűjtemény az Amerikai Egyesült Államok történetéhez 1620-1980. Dialóg Campus, Bp.-Pécs, 2001. 502 p.)

N. E.


<-- Vissza az 2003/5. szám tartalomjegyzékére