2001/5.

Könyvszemle

KANADAI KÖNYV POLÁNYI KÁROLYRÓL

A 20. századi magyar tudományos élet egyik nemzetközileg ismert és elismert tudósa Polányi Károly. A Galilei Kör első elnökéről, a Századok szerkesztőjéről, a The Great Transformation szerzőjéről nemrég könyv jelent meg Kanadában a kiváló költő, műfordító és történészprofesszor, Kenneth McRobbie és Polányi Károly leánya, Kari Polanyi Levitt gondozásában.

A terjedelmes, több mint háromszáz oldalas kötet két fő részből áll. Az elsőben a szerzők-szerkesztők azokat az előadásokat tették közzé, amelyek a The Great Transformation megjelenésének (1944) ötvenedik évfordulójára Bécsben, a Karl Renner Intézetben rendezett V. Nemzetközi Polányi Károly konferencián hangzottak el. A konferenciát a montreáli Concordia University mellett működő, Polányiról elnevezett Politikai Gazdaságtani Intézet és az Osztrák Tudományos Akadémia Társadalomgazdasági Kutatóintézete közösen rendezte. A második rész eddig ismeretlen és kiadatlan dokumentumokat tartalmaz Polányi Károly és felesége, Duczynska Ilona 1919 és 1933 között Bécsben eltöltött éveiről.

A kötet címe, Polányi Károly Bécsben, ezért kettős értelmű: egyrészt utal a bécsi konferenciára, másrészt a magyar tudós bécsi éveire. Bécs egyébként fontos szerepet játszott ebben az időben Polányi Károly (és sok más magyar és egyéb nemzetiségű emigráns értelmiségi) formálódásában, hiszen olyan szellemi központ volt, amelyben a legkülönfélébb irányzatok képviselői dolgoztak. A kezdeti magyarországi hatások után, itt alakultak ki Polányi társadalomtudományi és gazdaságfilozófiai érdeklődésének alapvonalai. A bécsi konferencián Kari Polanyi Levitt A nagy átalakulás mai jelentőségéről szólva összehasonlítást tett az 1930-as évekbeli gazdasági világválság és az 1990-es években tapasztalható pénzügyi és gazdasági válság között. Mindkét korszak és Polányi Károly alapproblémája is az, vajon milyen hatást gyakorol a politikai demokráciára az a két gyakran ellentétes társadalmi-gazdasági jelenség, amely egyrészt biztosítani akarja a polgárok szabadságát, másrészt pedig a tőke szabadságát. A mai nagy átalakulás, a globalizáció idején, Polányi humanista szellemében, a torontói politológus, Eric Helleiner szerint úgy kell garantálni a tőke nemzeti határokat átívelő mozgását, hogy nemzetközi, nemzeti, regionális és helyi szinten védekező intézkedéseket vezetünk be és emeljük a társadalmi kontroll hatásfokát. A Polányi által teoretizált "kölcsönös planetáris függőség" veszélyeinek elkerüléséhez arra van szükség a göteborgi politológus, Björn Hettne szerint, hogy egymással versengő régiók erős hálózatát hozzuk létre. Ezt az új regionalizmus koncepciót kedvezően fogadta a dakari Samir Amin, aki ez alkalommal is felvetette a "policentrikus világról" szóló elképzeléseit, amely a kis és közepes nagyságú országokban jobb életfeltételeket biztosíthatna. A velencei Michele Cangiani professzor, felidézve Polányi Károly 1920-30-as években közzé tett írásait, arról beszélt a konferencián, hogy a gazdaság jobb társadalmi megszervezését a demokratikus intézményekbe tömörült szabad individuumok oldhatják meg. A gazdasági demokrácia, valamint a szűken vett gazdasági funkciók fölötti kulturális és politikai kontroll Cangiani szerint ma ugyanolyan fontos, mint Polányi idejében volt. Kenneth McRobbie szintén Polányi szenvedélyes humanista meggyőződését emelte ki a konferencián tartott előadásában.

Érdekesek voltak azok az előadások is, amelyek a tervgazdálkodásról a piacgazdaságra való áttérés problémáit tárgyalták, Polányi szellemében. A magyar viszonyokról, a piac, a privatizáció, a társadalmi és pénzügyi instabilitásról Andor László, a bulgáriai átalakulás problémáiról Julian Konsztantinov, a kelet-berliniről Birgit Müller tanulmányát olvashatjuk a kötetben. A bécsi Gregor Matjan, a civil társadalom szükségességét, a demokrácia érvényesülését, az emberi jogokkal kapcsolatos kérdéseket tárgyalja.

Külön szekció foglalkozott a bécsi konferencián Duczynska Ilona életével, munkásságával és Polányi Károly gondolkodására tett jelentős hatásával. Striker Barbara rokonának, Duczynska Ilonának a Radio Schutzbund-ban betöltött szerepéről szólt. Néhány jelentős visszaemlékezés is található a kötetben: Litván György és Vezér Erzsébet budapesti emlékeket idéz fel. Konrád György Duczynska fiatalkori formálódásáról, műveltségéről ír. A bécsi konferenciára a Polányi házaspár által Angliában ismertté tett Juhász Ferenc próza-verset írt. Sokan kiemelték, milyen szerepe volt Polányi feleségének a tudós kéziratainak rendezésében, megjelentetésükben, valamint a magyar disszidens értelmiségiek támogatásában.

A kanadai kötet második részében a szerkesztők dokumentumok alapján igyekeztek rekonstruálni a Polányi-házaspár bécsi tartózkodásának körülményeit. Ezekből az anyagokból kitűnik, hogy a magyar és az osztrák szellemi élet befolyása mindkettőjük életében és munkásságában nagy szerepet játszott. Tanulmányaik mellett mindketten újságírásból tartották fenn magukat. Polányi előbb a Jászi Oszkár-féle Bécsi Magyar Újság (erről Gyurgyák János ír tanulmányt), majd 1924-től a Der Österreichische Volkswirt munkatársa volt, aki a nemzetközi gazdasági és politikai ügyekért volt felelős. Ezen túl részt vett az osztrák szociáldemokrata mozgalom által szervezett különféle oktatási formákban is, mint előadó. Saját bécsi lakásukban "privát szemináriumot" tartott a szocializmus gazdaságtanáról, amelyről az egyik egykori résztvevő, Felix Schaffer számolt be visszaemlékezéseiben. Ezeken az otthoni beszélgetéseken gyakran megfordult Lazarsfeld és Popper is. A kötetben Gábor Éva, a Polányi Mihály Filozófiai Társaság részéről tanulmányt ír Polányi 1914 előtti magyarországi tevékenységéről. Erről a kezdeti időszakról eddig kiadatlan kéziratot olvashatunk a feleség, Duczynska Ilona visszaemlékezéseiből, valamint egy levelet a bécsi Volkswirt szerkesztőségének üléséről.

Polányi 1933-ban elhagyta Bécset és Angliába költözött, ahol Oxfordban és Londonban tanított 1940-es, Egyesült Államokba történő átköltözéséig. Itt gyűjtött erőt és anyagot élete főművének, a The Great Transformation-nek a megírásához és megjelentetéséhez.

Több mint ötven év múltán jó hírek vannak a könyvről: hamarosan megjelenik magyar nyelven is. (Karl Polanyi in Vienna. The Contemporary Significance of The Great Transformation. Edited by Kenneth McRobbie and Kari Polanyi Levitt. Black Rose Books Montréal-New York-London, 2000. 346 o.)

Szabó Tibor


<-- Vissza az 2001/5. szám tartalomjegyzékére