1999/8

Könyvszemle

Nyelvészet és pszichológia határán

A kötet szerzője a hazai nyelvtudomány egyik, nemrégiben elhunyt, jeles képviselője. Tudománytörténetileg fontos műve a nyelvtudomány és a pszichológia érintkezési pontjait mutatja be tematikus bontásban, időrendi megközelítésben. Bár szélesebb témakörű - elsősorban pszichológiai témájú - monográfiákban a század eleje óta találunk adatokat a két tudományterület egymásra hatását illetően (pl. Kornis Gyula, Harkai Schiller Pál, Lénárd Ferenc, legújabban pedig Pléh Csaba munkáiban), a teljes hazai szakirodalom átfogásának igényével eddig még senki sem vállalkozott összefoglaló mű írására.

Néhány évtizede kialakult a nyelvtudomány és a pszichológia határterületén egy új, pszicholingvisztikának nevezett tudományág. Büky műve ugyanakkor - bár tartalmazza a hazai pszicholingvisztikai kutatások ismertetését, tágabban értelmezi a két tudomány találkozási felületét, említve egy sor olyan példát is, amikor egy-egy szerző tudatosan ugyan nem utal kérdésfelvetésének interdiszciplináris voltára, ez azonban egy, mindkét tudományág szakirodalmát ismerő kutató számára mégis világosan megmutatkozik.

Az első rész az alábbi vizsgálati területekre terjed ki: a leíró nyelvészet különböző területeire (fonetika, fonológia, szókészletkutatás, morfológia, mondattan, jelentéstan, stilisztika, szövegtan, nyelvtipológia, idegennyelv-oktatás, fordításelmélet, olvasáskutatás és orvosi nyelvészet), a nyelvtörténeti kutatásokra, valamint a rokonterületek közül a pszicholingvisztika, a szociolingvisztika, a szemiotika és a tömegkommunikáció pszichológiai vonatkozásaira. A második rész pedig azt elemzi, hogyan hatott a múlt századi pszichológia (elsősorban Wilhelm von Humboldt nyelvelmélete és Wilhelm Wundt néplélektana), az általános és kísérleti lélektan, a pszichofiziológia, az ösztönlélektan és a mélylélektan, a személyiség-lélektan és a viselkedés-lélektan, a fejlődéslélektan, a gyermeklélektan, a pedagógiai lélektan, valamint a valláspszichológia és a kriminálpszichológia a hazai nyelvtudományra.

Büky Béla könyvének fogadtatása egyértelműen pozitív mind a nyelvészek, mind a pszichológusok körében. Egy olyan korban, amelyben a tudomány egyre szűkebb szakterületekre darabolódik, s gyakran nincs megfelelő "vérkeringés" az egyes szakterületek között, égető szükség van az efféle alapos, filológiai gonddal és hatalmas tudományos szakirodalom feldolgozásával létrehozott, interdiszciplináris összefoglalásra, amely példájával, reméljük, folytatásra is ösztönöz. Milyen hasznos lehetne hasonló összefoglaló mű megírása a nyelvészet és a pedagógia, a nyelvészet és a kulturális antropológia, a nyelvészet és a teológia stb. érintkezési pontjairól!

Ritka, kiemelkedő eseménye a tudományközi kapcsolatoknak, amikor egy-egy - több tudományterületet is foglalkoztató - kérdésről széles tudományos nyilvánosság előtt vitázik nyelvész és pszichológus. Ilyen esemény volt például N. Chomsky amerikai nyelvész és J. Piaget, svájci pszichológus híres vitája a nyelvi készségek "velünkszületettségéről". "A nevezett vita a Piaget kezdeményezte genetikus episztemológia és a Chomsky alapította generatív nyelvészet elméleti kérdéseinek kirakatba helyezett szembeállítása volt." (267. o.)

Gyakoribb jelenség, amikor a filozófia, a teológia, a pszichológia, a szociológia, a folklór, a régészet, a kulturális antropológia stb. vet fel a nyelvészet területét is érintő kérdéseket. Ilyenkor vagy létrejönnek - a Büky Béla által is áttekintett - interdiszciplináris területek: pszicholingvisztika, szociolingvisztika, nyelvfilozófia stb., esetleg tudományközi teamek alakulnak egy-egy kérdéskör együttes tanulmányozására vagy - anélkül, hogy tudományos nyilvánosság elé kerülne a kérdés - egyoldalú és elszigetelt válaszok születhetnek.

A tudományközi kapcsolatok teljes körű feltárására olykor csak évtizedek elteltével kerülhet sor, hiszen gyakran közvetítéseken, áttételeken keresztül megy végbe az egymásra hatás. A szerző közel egy évszázadot áttekintő, széles körű vizsgálatai a további interdiszciplináris kutatások számára is forrásul és mintául szolgálhatnak majd. (Büky Béla: A magyar nyelvtudomány és pszichológia tudományközi kapcsolatai századunkban. A Magyar Nyelvtudományi Társaság Kiadványai, 204. szám Budapest, 1996. 464 o.)

Spannraft Marcellina


<-- Vissza az 1999/8 szám tartalomjegyzékére