Magyar Tudomány, 2005/4 493. o.

Kitüntetések

Akadémiai Ifjúsági Díj 2005


Március 16-án az MTA székházában Kroó Norbert főtitkár 31 fiatal kutatónak adta át az Akadémiai Ifjúsági Díjat. A díjat 1972-ben alapították az akadémiai tudományos kutatóhelyen dolgozó, 30 év alatti kutatók szakmai munkájának ösztönzésére és a kiemelkedő tudományos eredmények elismerésére.

A díj elnyerésére eredetileg csak egyéni munkával elért tudományos és műszaki eredménnyel lehetett pályázni. Az elmúlt 29 év alatt a díj alapításáról szóló utasítás többször módosult, de az eredeti alapítói szándék nem változott: 1983-tól a pályázók korhatára 35 évre emelkedett, és az egyéni teljesítmény mellett a csoportmunka is elismerési lehetőséget kapott. Az elmúlt évtized pályázati kiírásai és értékelési metodikája a pályamunkák tudományos értékére helyezte a hangsúlyt a munkák tudományelméleti, módszertani, kulturális vagy oktatási jelentősége és társadalmi hasznossága mellett.

A pályázati felhívást az MTA főtitkára az akadémiai intézmények (kutatóintézetek és támogatott kutatóhelyek) vezetőihez intézett levélben teszi közzé, az adományozás évét megelőző év júniusában. A pályázatot a tematikailag illetékes akadémiai intézmény igazgatójához kell benyújtani, aki azt az intézmény szakmai zsűrijének véleménye alapján értékeli, s a pályamunkát az értékeléssel együtt megküldi az MTA Titkárságának.

Az MTA Titkársága illetékes tudományterületi főosztálya szakértők bevonásával rangsorolja a pályaműveket, amelynek alapján az Akadémia főtitkára - meghatározva a díjazásra fordítható keretösszeget - dönt a díjak odaítéléséről. Az Akadémiai Ifjúsági Díjat alapítása óta közel ötszáz fiatal tudós kapta meg.

Az Akadémiai Ifjúsági Díj oklevéllel és pénzjutalommal jár, ami egyéni pályázat esetén 100 ezer forint, együttes pályázat esetén személyenként legalább 40 ezer forint.

2005-ben az Akadémia főtitkárának döntése alapján huszonöt pályamunka, összesen harmincegy fiatal tudós kapta meg az Akadémiai Ifjúsági Díjat.

A társadalomtudományok területén

Kun Péter, az MTA-DE Néprajzi Kutatócsoport tudományos segédmunkatársa * Szelek szárnyán. A sztyeppei nomádok lovas kultúrája

Schmal Dániel, a Filozófiai Kutatóintézet tudományos segédmunkatársa * Természettörvények és gondviselés - egy filozófiai és teológiai kérdés a kései 17. században

G. Fodor Gábor, a Politikai Tudományok Intézete tudományos munkatársa * Egy normatív értelemben felfogott politikatudomány kidolgozásának kísérlete

Domonkosi Ágnes, a Nyelvtudományi Intézet munkatársa * Megszólítások és beszédpartnerre utaló elemek nyelvhasználatunkban

Az élettudományok területén:

Borhegyi Zsolt, a Kísérleti Orvostudományi Kutatóintézet tudományos főmunkatársa * Phase Segregation of Medial Septal GABAerg Neurons During Hippocampal Theta Activity

Fodor Nándor, a Talajtani és Agrokémiai Kutatóintézet tudományos munkatársa * 4M Növénytermesztési Modell

Kitajka Klára, az SZBK Biokémiai Intézet tudományos munkatársa * Zsírsavdiéták központi idegrendszerre gyakorolt génexpressziós és membránmódosító hatása

Kovács Ákos, az SZBK Biofizikai Intézet tudományos segédmunkatársa * NiFe hidrogenázok és fotoszintetikus rendszer szabályozó szignál transzdukciós mechanizmusok Thicapsa roseo-persicinaban

Hackler László, az SZBK Funkcionális Genomikai Laboratórium tudományos munkatársa * Új aktív hordozó anyag és eljárás kombinatorikus vegyületek v. vegyületkönyvtárak felületi immobilizálására

Laczka-Özvegy Csilla, az SZBK Enzimológiai Intézet tudományos munkatársa, Szentpétery Zsófia, az SZBK Enzimológiai Intézet tudományos segédmunkatársa, Cserepes Judit, az SZBK Enzimológiai Intézet tudományos segédmunkatársa * Az ABC transzhporterek szerkezetének és funkciójának vizsgálata

Miklós Istvánm az MTA-ELTE Elméleti Biológiai és Ökológiai Kutatócsoport Békésy György posztdoktori ösztöndíjasa * Sztochasztikus modellek a bioinformatikában

Bodnár Ibolya, az MTA-SE Neuroendokrin Kutatócsoport tudományos munkatársa * A prolaktin-elválasztás szabályozásának kutatása

Pivarcsi Andor, az MTA-SZTE Dermatológiai Kutatócsoport tudományos munkatársa * A keratinociták szerepe a veleszületett immunitásban és fertőzésekkel szembeni védekezésben

A matematika és természettudományok területén

Pászti Zoltán, a Kémiai Kutatóközpont Felületkémiai és Katalízis Intézet tudományos munkatársa * Határfelületek in situ molekuláris szintű jellemzése korszerű spektroszkópiai módszerekkel: az összegfrekvenciakeltési spektroszkópia néhány alkalmazása és magyarországi meghonosítása

Tompos András, a Kémiai Kutatóközpont Felületkémiai és Katalízis Intézet tudományos főmunkatársa * Kombinatorikus megközelítések a heterogén katalízisben

Nagy Nóra Veronika, a Kémiai Kutatóközpont Szerkezeti Kémiai Intézet tudományos munkatársa * Mikroelosztás és koordinációs módok meghatározása bioligandum-réz(II) egyensúlyi rendszerekben kétdimenziós ESR-spektroszkópiai módszerrel

Borda László, az MTA-BME Kondenzált Anyagok Elmélete Kutatócsoport tud. munkatársa * Kvantum-szennyezés modellek vizsgálata renormálási csoport módszerrel

Csonka Szabolcs, az MTA-BME Elektrontranszport Szilárd Testekben Kutatócsoport PhD-ösztöndíjasa, Halbritter andrás, egyetemi adjunktus * Nanofizikai kísérletek atomi méretű vezetőkön

Farkas Árpád, a KFKI Atomenergia Kutatóintézet tudományos segédmunkatársa * Radioaktív aeroszolok légzőrendszeri kiülepedésének és biológiai hatásának vizsgálata numerikus módszerekkel

Pázmándi Tamás, a KFKI Atomenergia Kutatóintézet tudományos munkatársa * Űrdozimetria háromtengelyű szilíciumdetektoros teleszkóp és a Pille hordozható TLD rendszer alkalmazásával

Gyürky György, az Atommagkutató Intézet tudományos munkatársa * A nehéz elemek keletkezésével kapcsolatos magreakciók kísérleti vizsgálata

Sipos Péter, a Földtudományi Kutatóközpont Geokémiai Kutatólaboratórium tudományos munkatársa * Effect of Soil Composition on Adsorption of Lead As reflected by a Study on a Natural Soil Profile

Kis Tamás, a Számítástechnikai és Automatizálási Kutatóintézet tudományos főmunkatársa * Projektütemezés változó intenzitású tevékenységekkel: elméleti eredmények és ipari hasznosítás

Kocsor András, az MTA-SZTE Mesterséges Intelligencia Kutatócsoport tud. munkatársa, Kovács Kornél, tud. segédmunkatársa, Paczolay Dénes, PhD-ösztöndíjasa, Tóth László, tud. munkatársa * Gépi tanulás és beszédjavítás terápia

Erdélyi Szilvia, MTA-BME Mérnöki Szerkezetek Kutatócsoport tudományos segédmunkatársa * Könnyűszerkezetes öszvérgerendák vizsgálata


A Cseh Köztársaság Tudományos Akadémiája

Kroó Norbert akadémikusnak, az MTA főtitkárának

a "DE SCIENTIA ET HUMANITATE OPTIME MERITIS"

érmet adományozta fizikusi, tudománypolitikusi és vezetői eredményeiért, valamint a cseh tudósokkal évtizedek óta folytatott együttműködése elismeréseként.


<-- Vissza a 2005/4 szám tartalomjegyzékére