Magyar Tudomány, 2005/4 490. o.

Kitüntetések


Széchenyi-díj

Bartók Mihály kémikus, az MTA rendes tagja, a Szegedi Tudományegyetem egyetemi tanára, az MTA-SZTE Organikus Katalízis Kutatócsoport vezetője, professor emeritus a heterogén katalízis sztereokémiájának kutatásában elért, nemzetközileg elismert eredményeiért, iskolateremtő tevékenységéért, tudományos és oktatói életműve elismeréseként;

Dr. Fésüs László biokémikus, orvos, sejtbiológus, az MTA rendes tagja, a Debreceni Egyetem Orvos- és Egészségtudományi Centrum Biokémiai és Molekuláris Biológiai Intézete igazgatója a sejtélettan területén nemzetközileg is kiemelkedő munkásságáért, a programozott sejthalál mechanizmusának feltárásáért, továbbá sikeres gyógyszer- és diagnosztikumfejlesztési tevékenységéért és fehérjekutatásban elért eredményeiért;

Dr. Freund Tamás neurobiológus, az MTA levelező tagja, az MTA Kísérleti Orvostudományi Kutatóintézet igazgatója, kutatóprofesszor az agy alapvető működésében, a memóriatárolásban és az érzelemvilág befolyásolásában fontos szerepet játszó ideghálózatok működési elveinek feltárásában tett alapvető felfedezéseiért és a szervezetben is előforduló, marihuánához hasonló anyag érzékelő receptorainak felfedezéséért;

Dr. Horváth Gyula, a közgazdaság-tudomány doktora, az MTA Regionális Kutatások Központja főigazgatója a magyar regionális tudomány nemzetközi szintű elméleti fejlesztésében és gyakorlati alkalmazásában elért kimagasló eredményeiért, jelentős tudományos és publikációs tevékenységéért

Nagy István, az MTA rendes tagja, a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem tudományos tanácsadója, professor emeritus több évtizedes kimagasló színvonalú oktatási és nagy jelentőségű ipari kutató-fejlesztő tevékenységének, valamint a teljesítményelektronikai berendezések kaotikus viselkedésének úttörő jellegű kutatásában elért elméleti eredményei elismeréseként;

Dr. Romics László belgyógyász szakorvos, az MTA rendes tagja, a Semmelweis Egyetem Kútvölgyi Klinikai Tömb főigazgatója, egyetemi tanár több évtizedes kimagasló, iskolateremtő, oktatói, a felsőoktatásban, orvosképzésben kifejtett, valamint tudományos munkássága, az anyagcsere-betegségek és az érelmeszesedés kutatása, a népbetegségek elleni küzdelemben elért eredményei, tudományos közéleti tevékenysége elismeréseként;

Romsics Ignác történész, az MTA levelező tagja, az ELTE Bölcsészettudományi Kar Új- és Legújabb Kori Magyar Történeti Tanszék egyetemi tanára a XX. század magyar történelmének kutatásáért és feldolgozásáért, gazdag publikációs és oktatói tevékenységéért;

Dr. Sárosi Bálint, a zenetudomány doktora, Erkel Ferenc-díjas népzenekutató, címzetes egyetemi tanár, az MTA Zenetudományi Intézete nyugalmazott osztályvezetője a népzenekutatásban kissé háttérbe szorult hangszeres népzene és népi hangszerek arzenáljának feltérképezése, kutatása, gyűjtése, rendszerezése terén végzett hiteles, tudományos és alapvető tevékenységéért, amely nélkül nem jöhetett volna létre a táncházmozgalom népi zenélési reneszánsza sem;

Szász Domokos matematikus, az MTA rendes tagja, a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Természettudományi Kar egyetemi tanára, a Matematikai Intézet igazgatója, aki nemzetközileg is erős tudományos iskolát hozott létre a statisztikus mechanika témakörében, kiemelkedő eredményeket ért el a sztohasztikus folyamatok és a dinamikai rendszerek elméletében, valamint az ergodelméletben;

Varga János levéltáros, az MTA rendes tagja, a Magyar Országos Levéltár nyugalmazott főigazgatója, címzetes egyetemi tanár kimagasló XIX. századi társadalomtörténeti kutatásaiért és feldolgozásaiért;

Vizkelety András, az MTA levelező tagja, irodalomtörténész, filológus, címzetes egyetemi tanár a középkori irodalmi kultúra emlékeinek magas szintű tudományos feltárásáért, a német és latin nyelvű szöveghagyomány publikálásáért és tudományos elemzéséért; MTA-OSZK Fragmenta Codicum, Régi Magyar Könyvészeti Emlékek Kutatócsoport


Megosztott Széchenyi-díj

Dr. Demetrovics János matematikus, az MTA rendes tagja, az MTA Számítástechnikai és Automatizálási Kutatóintézet informatikai főosztálya vezetője és

Dr. Katona Gyula matematikus, az MTA rendes tagja, az MTA Rényi Alfréd Matematikai Kutatóintézet igazgatója az adatbázisok elméletében elért, nemzetközileg is jelentős, iskolateremtő eredményeikért.


A Magyar Köztársasági Érdemrend középkeresztje (polgári tagozata):

Dr. Deák Péter, a hadtudomány doktora, címzetes egyetemi tanár, az MTA Hadtudományi Bizottsága tagja, a magyar hadtudomány akadémiai emancipálása és az MTA IX. Osztály Hadtudományi Bizottsága újjáalakítása kezdeményezéséért, a biztonságpolitika és a hadügy nemzetközi kapcsolatai kutatásában elért eredményeiért, széles körű tudományszervező és honvédelmi ismeretterjesztő munkásságáért; Biztonságpolitikai és Honvédelmi Kutatások Központja

Hazai György, az MTA rendes tagja,a nyelvtudomány doktora, az MTA Nyelvtudományi Intézete kutatóprofesszora, nemzetközileg is nagyra becsült tudományos munkásságáért, életműve elismeréseként;

Kovács László, az MTA rendes tagja, a Debreceni Egyetem Orvos- és Egészségtudományi Centrum Általános Orvostudományi Kar Élettani Intézete igazgatója, egyetemi tanár nemzetközileg is elismert tudományos kutatásaiért, oktatói és egyetemi vezetői tevékenységéért;

Tétényi Pál állami díjas kémikus, az MTA rendes tagja, az MTA Kémiai Kutatóközpont Izotóp- és Felületkémiai Intézet kutatóprofesszora, címzetes egyetemi tanár; több évtizedes, nemzetközileg is nagyra becsült tudományos, kutatói és oktatói munkássága, publikációs tevékenysége elismeréseként;


A Magyar Köztársasági Érdemrend tisztikeresztje (polgári tagozata):

Nyíri János Kristóf, az MTA rendes tagja, az MTA Filozófiai Intézet igazgatójának több évtizedes tudományos kutatói, tudományszervezői és oktatói tevékenysége elismeréseként;

Pápay József, az MTA rendes tagja, a MOL Rt. tanácsadója, a Miskolci Egyetem egyetemi tanára műszaki tudományos munkássága, a magyar kőolaj- és földgáztermelés érdekében végzett magas műszaki színvonalú, gazdaságilag is eredményes innovációs és tervezési tevékenysége, továbbá a hazai CH-iparban végzett eredményes munkássága elismeréseként;

Dr. Ranschburg Jenő pszichológus, a pszichológiai tudomány kandidátusa, a pszichológia, különösen a fejlődéslélektan kutatásában és oktatásában végzett munkássága, a gyermekek védelme érdekében folytatott tevékenysége, életműve elismeréseként;


A Magyar Köztársasági Érdemrend tisztikeresztje

Dr. Hunyady György akadémikus, az ELTE intézetigazgató, tanszékvezető egyetemi tanára

Dr. Sáringer Gyula akadémikus, a Veszprémi Egyetem professor emeritusa

Váriné Dr. Szilágyi Ibolya, a pszichológiai tudomány doktora, az MTA Pszichológiai Intézete tudományos munkatársa


A Magyar Köztársasági Érdemrend lovagkeresztje

Dr. Jéki László, a fizikai tudomány kandidátusa, az MTA Központi Fizikai Kutató Intézete tudományos főmunkatársa Dr. Neményi Mária, a szociológiai tudomány kandidátusa, az MTA Szociológiai Intézete tudományos főmunkatársa,


Magyar Köztársasági Érdemrend Tisztikeresztje

Dr. Domsa Károlyné, az MTA Könyvtár főigazgató-helyettese,

Dr. Koltay Jenő, a közgazdaság-tudomány kandidátusa, az MTA Közgazdaságtudományi Intézet igazgatója,

Dr. Illés Iván, az MTA doktora, az MTA Regionális Kutatások Központja tudományos tanácsadója


Magyar Köztársasági Érdemrend Lovagkeresztje

Takács Gabriella, az MTA KFKI Részecske- és Magfizikai Kutatóintézet gazdasági igazgatóhelyettese


<-- Vissza a 2005/4 szám tartalomjegyzékére