Gyámügyek

1996-ban a gyámhatóság által intézett ügyek száma 981 volt, ami összesen 2546 db ügyiratforgalmat jelentett. Ez némileg kevesebb az előző évi ügyiratforgalomnál. (24 esetben hozott határozatot az ügyekben a gyámhatóság.)

A veszélyeztetett kiskorúak száma 348, ami több az előző évinél (208). A növekedésben szerepet játszik az, hogy sok szülő munkanélküli, és egyre több az olyan család, ahol a megélhetés egyetlen forrása a gyermekek után járó családi pótlék. A veszélyeztetett kiskorúak közül 88 gyerek került a gyámhatóság nyilvántartásába 1996-ban. 71 azoknak a kiskorú veszélyeztetetteknek a száma, ahol a veszélyeztetés az alkoholizmus miatt áll fenn.

Kismértékben emelkedett a családi jogállás-rendezések száma. Sok nő házasságon kívül szül gyermeket, s közöttük sok a fiatalkorú. A házasságon kívül születettek helyzetének rendezése elég hosszú folyamat, mert vagy nem tudják, hogy ki az apa, vagy a megnevezett személy nem vállalja az apaságot.

A gyámügyi dolgozók 697 helyszíni ellenőrzést végeztek. Ez érintette a gyámság és gondnokság alatt állókat, a veszélyeztetetteket, a pártfogásban részesülőket, és azokat a családokat, melyekből a kiskorú intézeti vagy állami nevelés alatt áll. Kiskorúak ügyében 171 esetben élt a gyámhatóság bírósági megkereséssel. Rendszeres nevelési segélyben 412 kiskorú részesült, összesen 8 millió 399 ezer forint összegben.

 

Lakásellátás

1996. december 31-én 12 ezer 924 db lakás volt Kazincbarcikán. Évközben 26 db új családi lakást vettek használatba, és 10 db-ot szüntettek meg, s így az állomány 16 db-bal gyarapodott.

A város lakásállományának már csak a 9,1%-a, vagyis 1184 volt önkormányzati lakás, melyből 336 db összkomfortos, 715 db különböző komfortfokozatú, 82 db félkomfortos, 25 db komfortnélküli, és 26 db a szükséglakáska-tegóriába tartozott.

1996-ban is folytatódott a hagyományos fűtésű lakások fűtésének korszerűsítése, ami a gázellátásba való bekapcsolást jelentette. Ez 14 lépcsőház 193 lakását érintette. Ugyancsak folytatódott az önkormányzati lakások eladása a bérlőknek, ami által 314 db lakás került magántulajdonba. Névjegyzék alapján 8 db komfortos lakást, pályázattal pedig 6 db komfortos és összkomfortos lakást adott bérbe az önkormányzat testületének döntése alapján a Timpanon Kft. Névjegyzékes lakásra 7 új igénylést tartott nyilván a városi önkormányzat gazdasági osztálya.

Jelentős volt a lakáscélú pénzügyi támogatás. Összesen 86 igénylőt 10 millió 450 ezer forint támogatásban részesített az önkormányzat, mégpedig 6 millió 750 ezer forintot kamatmentes kölcsönként, és 3 millió 700 ezret vissza nem térítendő támogatásként juttatott az arra jogosult igénylőknek.

Helyi adózás

A helyi adókról szóló törvény alapján a városi önkormányzat az alábbi helyi adókat vezette be: a vállalkozók kommunális adója, építményadó és iparűzési adó.

A vállalkozók kommunális adója 1992-től van érvényben, 2000 Ft/fő/év értékben. 1996-ban 2331 adózót érintett ez a kötelezettség, 24 millió 378 ezer 900 forint értékben.

1997-től a kezdő vállalkozók 50%-os kedvezményben részesülnek, ugyancsak 1997 január 1-jétől illeti meg kedvezmény azokat a vállalkozókat, akik az önkormányzat illetékességi területén növelik a létszámot. Ebben az esetben 50%-kal kevesebb adót kell fizetniük a létszámbővítés évében, a növekmény után.

Építményadó szintén 1992 óta van érvényben, a nem lakás célját szolgáló létesítmények, (garázs, műhely, bolt, raktár, pince, műterem, gazdasági és egyéb épület) után. A felsorolt létesítmények m2-enkénti adója 50 Ft. 1996-ban 398 ezer 794 m2 után 19 millió 939 ezer 700 forintot tett ki a kivetett adó összege, amit 3790 adózó tartozott fizetni.

Az adóérték (az 50 Ft/m2) 1997. jan. 1. után is változatlan.

A helyi iparűzési adót 1991. júl. 1-vel vezette be a városi önkormányzat képviselő-testülete, s a mértékét 2 ezrelékben állapította meg. 1996-ban 1% volt a mérték, de némely tevékenységeknél csak 6 ezrelék. 2293 adózóra 447 millió 844 ezer 785 forint iparűzési adót írt elő a helyi adóhatóság.

1997. jan. 1-jétől 1,2% az adó mértéke, de ha 1 millió forint nettó árbevételt nem éri el az adózó, a mérték csak 6 ezrelék. Az 1997. jan. 1. után kezdő vállalkozók adókötelezettsége a kezdő évben 0, a 2. évben 3, a 3. évben 6 és a 4. évben 9 ezrelék.

Gépjárműadó

Ez az adónem központi adó, de a helyi önkormányzatnak kell befizetni. A helyi önkormányzatot a befolyt adó 50%-a illeti meg.

Bűnügyek és bűnüldözés

1997. február 12-én munkaértekezlet volt a kazincbarcikai rendőrkapitányságon, amelyen bemutatkozott az új megyei rendőrfőkapitány, dr. Berta László r. ezredes. Nagy Gábor r. alezredes, a kazincbarcikai rendőrkapitányság vezetője elemezte városunk és a térség 1996-os bűnügyi helyzetét és rendőreinek munkáját. Az alábbiakban ennek alapján adunk közre néhány jellemző adatot és megállapítást.

Az ismertté vált bűncselekmények számában 1995-höz képest 8,65%-os növekedés van. Ez 2010 bűncselekményt jelent, melynek több mint 50%-át városunkban követték el. A növekedéshez hozzájárult a térség nem rózsás gazdasági helyzete, a munkanélküliség, a fiatalok foglalkoztatásának gondja. Állam, béke és emberiség elleni bűncselekmények nem fordultak elő.

120 volt a személyek elleni bűnesetek száma, amelyből az emberölés 3-mal szerepel; súlyos testi sértés 78-szor fordult elő, többnyire családi konfliktusok következményeként, melyek sok esetben orrcsonttöréssel végződtek; az előző évi 36-ról 59-re emelkedett a házasság, a család, az ifjúság és a nemi erkölcs elleni bűncselekmények száma. Ebből 4 esetben fordult elő erőszakos nemi közösülés, és gyakoribb volt a kiskorúak veszélyeztetése, a szemérem elleni erőszak, valamint a természet elleni fajtalanság. Ugyancsak több bűncselekményt követtek el a közélet tisztaságának, az államigazgatás és az igazságszolgáltatás sérelmére.

1996-ban emelkedett a közrend elleni bűncselekmények száma. Míg 1995-ben mindössze 4 ilyen eset vált ismertté, addig 1996-ban már 23-mal akadt dolga a rendőrségnek. Jellemző bűncselekmények: a számviteli fegyelem megsértése, okirat-hamisítás, fiktív számlák kiállítása és az adócsalás.

Az összes bűnesetek 65,6%-át a vagyon elleni bűncselekmények teszik ki. Szám szerint ez 1319 esetet jelent, melyek nagy része lopás. Gyakoriak a kerékpár-, gépkocsialkatrészek és -tartozékok eltulajdonítása, az üzleti lopások, ruhalopások erkélyről és udvarról, de fa- és terménylopás is nagy számban szerepel. Viszont a betöréses lopások száma 379-ről 257-re csökkent. A rablások száma 7-ről 12-re emelkedett. Rablást elsősorban ittas személyek sérelmére követnek el csoportosan, főleg pénz megszerzése céljából.

A rendőrség 1996-ban 1122 bűnelkövetővel szemben fejezett be eljárást. A bűnelkövetők között a gyermekkorúak száma csökkent, viszont a fiatalkorúaké mintegy 10%-kal nőtt. Kevesebb volt a visszaeső és a büntetett előéletű bűnelkövető.

A bűncselekményekkel okozott kár majdnem 50%-kal emelkedett az előző évihez képest és mintegy 71 millió forintra rúgott. Ebből a megtérülés valamivel több mint 10 milliót tett ki.

Kismértékű romlás jellemzi az ismeretlen tetteses felderítési mutatót és a nyomozati eredményességet.

Néhány adat a bűnmegelőzési és a rendőrségi intézkedési munkáról: nyomozóportyát 96 esetben 121 fővel végzett a rendőrség, 18 esetben hajtott végre közbiztonsági akciót, 286 esetben fogtak el tettest, 719 előállítást eszközöltek, 2326 szabálysértési feljelentést tettek, 5215 főt helyszínbírságoltak és 1003 esetben rendeltek el elővezetést. Különféle rendezvények biztosításában 104 esetben 295 fő vett részt az állományból. Közlekedési, közbiztonsági és egyéb akciókban 598 fővel vettek részt és 1554 esetben kezdeményeztek intézkedést.

A közúti balesetek száma csökkent. 1995-ben 76, 1996-ban pedig 63 fordult elő, amelynek 5 halálos áldozata, 32 súlyos és 26 könnyű sérültje volt. Kedvezőtlen, hogy 8-ról 16-ra emelkedett az ittas állapotban okozott közúti balesetek száma. A legtöbb közúti baleset gyorshajtás és szabálytalan kanyarodás miatt következett be, de nem elhanyagolható az elsőbbség meg nem adása és a szabálytalan előzés miatt előforduló balesetek száma sem. A legtöbb közúti baleset a 26. sz. főközlekedési úton fordult elő.

A rendőrségi munkát 4 bűnmegelőzési alapítvány, a polgárőrség és a városi, valamint a térség önkormányzatai segítették. Ez is hozzájárult ahhoz, hogy a városi rendőrkapitányság 1996-ban eredményes munkát végzett.

1996 tüzes mérlege

A Kazincbarcika Városi Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság működési területe Kazincbarcikán kívül Sajószentpéter és Edelény városra, valamint 44 egyéb településre terjed ki. Működési területünk 1996. évi eseményeit az alábbi adatok jellemzik:

Az esemény
megnevezése
Az események
száma:
Kazincbarcikai
események:
esemény összesen: 269 95
tűzeset: 219 81
műszaki mentés: 5 5
vaklárma, téves jelzés: 35 9

Fentieken kívül más parancsnokságok területére 32 alkalommal vonultunk.

1996 elején főleg a lakóépületeknél keletkezett tűzesetek adtak munkát tűzoltóságunknak. Január 5-én a Csokonai Mihály út egyik épületének 10. emeletén lévő lakásban dohányzás okozott tüzet. Két nappal később néhány lépcsőházzal odébb a földszinttől a 10. emeletig terjedően kellett beavatkoznunk. Itt cigarettától gyulladt meg a szemétleöntő. A szomszédos lakásokra a tűz - szerencsére - egyik esetben sem terjedt át. A vizsgálatok szándékosságot nem derítettek ki, nem úgy, mint a január 12-i eseménynél, amikor a Szemere Bertalan téren a lépcsőházi levelesládák égtek. Jan. 21-én ismét lakástűzhöz vonultunk. A Veres Péter úti egyik panelház második emeleti lakásában alkoholos befolyásoltság következtében figyelmetlen dohányzás okozott tüzet. A lakás szinte teljesen kiégett, és a szomszédos lakásokban is jelentős kár keletkezett. 23-án Edelénybe, 24-én Felsőnyárádra, 30-án Izsófalvára vonultunk tüzet oltani. Az év folyamán összesen 42 alkalommal keletkezett tűz lakóépületeknél.

Az év egyik legnagyobb figyelmet keltő tűzesete január 18-án az Akropolisz Diszkóban volt, ahol gyújtogatás miatt leégett a színpad egy része, kiégtek a fénytechnikai és elektroakusztikai berendezések.

Január 31-én együtt vonultunk a mentőkkel közúti balesethez. A temető alatti 2x2 sávos jeges úton egy személygépkocsi a nagy sebesség miatt megpördült és szinte felcsavarodott az út menti fa törzsére. A két sérült közül a vezető úgy beszorult, hogy a gépkocsi karosszériáját csak apró darabokban lehetett lebontani róla, hogy további sérülésektől mentesen tudjuk átadni a mentőknek.

Március 3-án egy árokban "landolt" gépkocsi tűzesetéhez kellett vonulnunk. Kiérkezésünkkor a jármű már teljesen kiégett. Szerencsére a kocsiban nem volt senki, s így mentésre nem került sor.

Március 8-án a Sajó-partra vonultunk, ahol nem túl nagy területen a szemetes gaz égett. Az eset nem is lenne említésre méltó, hiszen az év során összesen 153 hasonló tűzeset történt, melynek oltása elsődlegesen talán nem is hivatásos tűzoltók feladata lenne; ez az eset azonban mégis tanulságos. A tüzet ugyanis felügyelet nélküli gyerekek okozták. Egy 6 éves kislány a "játék" során megsérült, a ruhája ráégett a testére, s bőre mintegy 80%-ban sérülést szenvedett. Majdnem egy hétig küzdöttek az életéért, sajnos sikertelenül.

Áprilisban 111 riasztásunk volt. Szinte kivétel nélkül erdő- és avartűzhöz hívtak. Napokon, éjszakákon keresztül az egyik kárhelyről a másikra vonultak a tűzoltóink, egymást kisegítve, előrébb sorolva a nagyobb területen égő fenyves- vagy tölgyes erdőket, de volt úgy, hogy a segítségnyújtásra siető egység útközben is talált egy-két erdőtüzet, amit kéziszerszámokkal oltott el. Váro-sunkban ez idő alatt - nem számítva a Várdomb, a Tv-torony, a BorsodChem, a Kiserdő stb. környékét - a kukatüzeknél "komolyabb" káresemény nem történt.

Májustól viszonylag nyugodtabban teltek a napok, de változatosabb a káresemények skálája. Riasztottak életmentéshez sziklához, hulla kereséséhez, volt, hogy nyílt vizekből és kútból kellett kimentenünk embereket, de volt fakidőlés, kazal- és gabonatűz, épület-, garázs-, csűr- és gépkocsitűz.

Az ősz sem volt eseménytelen. Egy nyerges vontató a kanyarban kisodródott és a hídról a Sajó árterére zuhant. Ugyanott néhány nap múlva egy másik nyerges vontatóval történt meg ugyanez.

Októberben felgyújtották a régi fatelep elhagyott épületét, és kigyulladt a főtéri üzletsor egyik reklámvilágítása, karambol következtében beton villanyoszlop dőlt az útra, illetve egy gépkocsira.

Novemberben mindenszentek napján ablakba kihelyezett virágláda gyulladt ki, és diákok szétlocsolt öngyújtóbenzint gyújtottak meg az egyik kollégiumban. November 7-én a Kertvárosban PB-gázpalack robbant fel és romba döntötte egy idős házaspár lakóépületét. A leomló falazat és a vasbeton födémlemez egy személyt maga alá temetett. A kutatás során már csak a holttestet tudtuk kiemelni. A tűz oka egyébként az volt, hogy a gáztűzhely csapját elfelejtették elzárni, és a kiszivárgott gáz valamitől berobbant.

Decemberben kémény- és cserépkályhatűzzel, valamint a lépcsőházakban és a pincékben "lakó" hajléktalanok által okozott tüzekkel találkoztunk.

A sajószentpéteri üveggyárba üveg elfolyásához riasztottak, de csőtörés miatt pincében keletkezett vízbetöréshez is kellett vonulnunk. Az évet

szilveszter estéjén az egyik (bezárt) iskola takarítószeres, illetve öltözőnek használt helyiségében bedugva felejtett rezsótól keletkezett tűz eloltásával búcsúztattuk el.

 

Kővári Zsolt
tü. szds.