Kisebbségkutatás                                                                                                                   8. évf. 1999. 2.szám

Kolár Péter

A szlovákiai nemzetiségi kultúra támogatása az 1994-1998-as években

Az elmúlt hetekben-hónapokban egyre több szó esik a Szlovákiában élő nemzetiségek kultúrájának finanszírozási kérdéseiről. Nyilatkozatok és ellennyilatkozatok követik egymást; tíz- és százmilliók, sőt milliárdok röpködnek a levegőben, egyes politikusok soknak, mások kevésnek tartják a kilátásba helyezetett támogatást. Mi az igazság? Hogyan kaphatnánk objektív képet a valós helyzetről, amelyet még ma is a hudeci és a slobodníki ködösítések, hogy ne mondjam - hazugságok - torzítanak, amelyek elsősorban az állami, önkormányzati, alapítványi, valamint szponzori támogatások összemosásából adódnak. Mi most kizárólag a Szlovák Állam Költségvetése kulturális és ezen belül a nemzetiségek számára elkülönített tételét vesszük szemügyre. Az egyetlen valóban megcáfolhatatlan képet a számszerűsített adatok adhatják, vagyis az elmúlt négy éves időszak támogatásainak áttekintése. A kulturális minisztérium még ma sem rendelkezik teljesen pontos kimutatással a támogatásokat illetően. A vizsgált időszakban a korábbi illetékesek titokként kezelték ezeket, mivel csak így tudták a hazai és nemzetközi közvéleményt szándékaiknak megfelelően manipulálni. Az 1. táblázat áttekintést ad a Szlovák Statisztikai Hivatal által közzétett, az 1995. január 1-jén érvényes demográfiai adatokról, amelyekre vizsgálódásaink későbbi fázisában lesz szükség.

 

1. táblázat

Nemzetiségek A lakosok száma Aránya %-ban Kerekítve
Szlovák 4.590.100 85,6968 85,69
Magyar 568.714 10,6178 10,62
Roma 83.988 1,5680 1,6
Cseh 51.293 0,9576 1,0
Rutén 17.277 0,3226 0,33
Ukrán 14.341 0,2677 0,27
Morva-sziléziai 6.361 0,1188 0,12
Német 5.380 0,1004 0,1
Horvát 4.000 0,0747 0,07
Zsidó 3.500 0,0653 0,07
Lengyel 3.039 0,0567 0,06
Bolgár 1.400 0,0261 0,03
Egyéb 6.814 0,1275 0,12
Összesen: 5.356.207 100,0000 100,0

 

A számításokat két szempont alapján végezzük el.

1) A nemzetiségi kulturális élet támogatása - ezen belül a szlovákiai magyar

kultúra finanszírozása az össz-szlovákiai adatok tükrében;

2) A szlovákiai magyarok kulturális életének állami támogatása az összállami és a többi nemzetiség részére folyósított támogatással összehasonlítva.

A többi nemzetiséggel történő összehasonlítás érdekében a 2. táblázatban közöljük az itt élő nemzetiségekre vonatkozó részletes adatokat.

 

2. táblázat

Nemzetiség Lélekszáma országos viszonylatban Aránya a nemzetiségi lakosságon belül %-ban
Magyar 568.714 74,2343
Roma 83.988 10,9629
Cseh 51.293 6,6953
Rutén 17.277 2,2552
Ukrán 14.341 1,8719
Morva-sziléziai 6.361 0,8303
Német 5.380 0,7022
Horvát 4.000 0,5221
Zsidó 3.500 0,456
Lengyel 3.039 3,3967
Bolgár 1.400 0,1828
Egyebek 6.814 0,8895
Összesen: 766.107 100,0000

 

1) A nemzetiségi kulturális élet állami támogatása

Az állami költségvetésben a nemzetiségi kulturális élet támogatására elkülönített összeg

A 3. táblázat a nemzetiségi kulturális szövetségek, polgári társulások, valamint a lap- és könyvkiadók részére elkülönített, 1995-ben és 1996-ban 58 M Sk, 1997-es 1998-as években 50 M összeg elosztását mutatja be.

 

3. táblázat

Nemzetiségi vagy egyéb jellegű célok 1995 1996 1997 1998
ezer Sk ezer Sk ezer Sk ezer Sk
Magyar 4.725 6.072,50 9.683 4.580
Roma 4.775,3 3.610,20 2.880 1.235
Cseh 937,8 1.294,00 670 220
Rutén 1.697,6 2.230,00 1.000 425
Ukrán 3.728,8 3.541,00 4.474 1.595
Morva-sziléziai 279,1 503,80 513 330
Német 2.293,98 4.037,10 5.096 3.070
Horvát 1.275,7 1.835,00 2.672 1.000
Zsidó 203,5 3.012,20 3.272 4.100
Lengyel 108,2 778,00 410 -
Bolgár 282,4 360,30 411 300
Meghatározhatatlan: 440,2 1.101,70 4.886 300
A nemzetiségi kultúra részére        
kiutalt összeg 20.747,68 28.375,80 35.967 16.855
Kubko Goral Könyvkiadó 8.950,0 9.150,00 3.175 1.075
Slovenská Republika 8.750,0 - 5.000 1.000
Hlas l'udu 6.000,0 6.000,00 - -
MARK BBDO-CDROM 6.800,0 - - -
MNMMJ 2.000,0 - - -
Összesen a költségvetési
összegből kiutalt
       
53.247,58 43.525,80 44.142 18.930

 

Az egyes nemzetiségek meghökkentően magas arányú támogatása abból is adódik, hogy a minisztérium részben ebből a költségvetési tételből finanszírozta a Szlovák Nemzeti Múzeum horvát, ukrán, zsidó és német tagozatának működését, holott ezt a hivatásos intézmények költségvetésébe kellett volna besorolni. Hasonlóan kérdéses néhány zsinagóga rekonstrukciós munkálatának ebből a tételből történő kifizetése is. Ezt a beruházások tételébe kellett volna besorolni. Ezekkel az összegekkel ugyanis csökkent a parlament által kulturális működés céljaira jóváhagyott keretösszeg. Hasonló módon csökkentő hatása volt a fenti táblázatban felsorolt, alapjában véve szlovák nyelvű sajtótermékek támogatásának is.

Említést érdemel, hogy a pályázatok elbírálását politikai szempontok befolyásolták.

Ezt elsősorban a magyar nemzeti közösség kulturális tevékenységének támogatásánál lehet figyelemmel követni. A politikai pártok anyagi támogatására vonatkozó törvények figyelmen kívül hagyásával 1995-ben a Magyar Népi Mozgalom a Megbékélésért és a Jólétért 2 millió Sk támogatásban részesült. (Ezt tartalmazza a 3. táblázat is.) Miután többen is rámutattak a törvénysértésre, a későbbiekben már nem ez a mozgalom kapta a támogatást, hanem ennek Megbékélés Alapítványa. 1996-ban 3,623 M Sk-t, 1997-ben 5,728 M Sk-t, 1998-ban pedig 4,2 M Sk-t. Mivel ezek az összegek meghatározhatatlan arányban, de a kulturális életet is szolgálták, ezért azokat a 3. táblázat adatai magukban foglalják. Megjegyezzük, hogy az összes többi magyar pályázatra ennek okából szinte semmilyen támogatásra nem futotta.

b. A hivatásos nemzetiségi intézmények támogatása

Ezeket az összegeket a kulturális tárca költségvetése a szlovák intézményekkel közösen kezeli, finanszírozásuk nem a parlament által jóváhagyott "nemzetiségi összegből" értendő.

 

4. táblázat

Intézmény vagy egyéb 1995 1996 1997 1998
  ezer Sk ezer Sk ezer Sk ezer Sk
Romathan Színház, Kassa 9.120 9.218 8.540 7.611
THÁLIA Színház, Kassa 7.411 7.049 6.510 6.185
Jókai Színház, Komárom 7.894 7.207 7.079 7.646
Duchnovics Ukrán Szính.Eperjes 12.574 11.400 10.940 10.940
Ifjú Szívek Művészegyüttes * 5.930 4.475 4.000
Az Ukrán Kultúra Múzeuma, Svidník * 6.336 5.739 5.438
A Szlovák Nemzeti Múzeum        
- zsidó kultúra részlege 3.900      
- horvát kultúra részlege O -    
- német kultúra részlege   - 4.142 *
A Kisebbségek Házának megvásárlása 12.000 - -  
Összesen 53.804 51.040 47.425 41.820

 

O nem volt támogatás * nincs adat

A szlovákiai nemzetiségi kulturális élet állami támogatásának összegét az a. és b. pontban közölt adatok összesítésével kapjuk meg.

Ezt az 5. táblázat mutatja.

 

5. táblázat

Állami támogatási költségtétel az Á.K.-ben 1995 1996 1997

1998

ezer Sk ezer Sk ezer Sk

ezer Sk

A "nemzetiségi"költségkeretből 53.247,58 43.525,80 44.142 18.930
A hivatásos intézmények részére a kulturális tárca költségvetése 53.804 1.040 47.425 41.820
Összesen: 107.051,58 94.565,80 91.567 60.750

Az utóbbi négy év átlaga: 88.483.595 M Sk

Természetesen a nemzetiségi kulturális élet sok egyéb forrásból is támogatáshoz juthat. Emlékeztetnék az önkormányzatokra, kerületi és járási hivatalokra (bár számukra az elmúlt években minden ellenkező hiedelem ellenére nem állt rendelkezésre a nemzetiségi kultúrák támogatására elkülönített összeg), alapítványokra, szponzori támogatásokra stb. Ezeket az összegeket azonban nem szabad az állami költségvetéssel összevontan kezelni, és főleg nem lehet a nemzetiségi kultúrák támogatásánál ezekre hivatkozni. Ennek oka az, hogy ezen összegek nem terhelik az állami költségvetést, illetve a szlovák nyelvű kultúra szintén hozzájut ilyen jellegű támogatásokhoz, azt pedig mégsem kezelik az állami költségvetés közvetlen részeként.

Megjegyzés: Az 1998-as összegek valószínűleg nem pontosak, mivel az 1998-as év végleges zárszámadása még nem készült el.

2) A szlovákiai magyarság kulturális életének támogatása az összállami és a többi nemzeti kisebbség számára folyósított összegek tükrében.

A "nemzetiségi" keretből az egyes nemzetiségekre eső és alanyi jogon igényelhető összegeket a 6. táblázat mutatja be.

A táblázat utolsó oszlopa választ ad arra a kérdésre, hogy melyik nemzetiség milyen arányú támogatáshoz jutott az elmúlt évek folyamán. Ugyanakkor ne felejtsük el azt az előzőekben már említett tényt, hogy egyes tételeket - múzeumi támogatásokat, beruházásokat - az állami költségvetés nem abban a fejezetében kezel, amelyben azoknak helye lenne, hanem ebbe a nemzetiségi tételbe sorolja. Ez mesterségesen megemeli néhány nemzeti kisebbség támogatottságát, ugyanakkor csökkenti a többi számára elosztható összeget.

A hivatásos intézményeknél más számítási módszert alkalmazunk.

A színházaknál abból indulunk ki, hogy a szlovákiai állami színházak évi állami össztámogatása 470 millió Sk körül van. Kiszámíthatjuk tehát, hogy az egyes nemzetiségek számára az egy fő nemzetiségi lakosra milyen támogatás jut.

Összállami szinten: 470 millió szétosztva 5,356207 millió főre = 87 Sk/fő.

A nemzetiségek részére:

A magyar színházak, Thália és Jókai Színház az utóbbi négy év átlagában évi 14.245,25 ezer Sk-ban részesült. Ha ezt az összeget elosztjuk az itt élő magyarok számával, akkor megkapjuk az egy főre eső színházi támogatás összegét. Ez 25,05 Sk/fő. Ez tehát a 87 Sk/fő összállami támogatásnak csupán 28,8 %-a.

Ugyanezzel a számítással élve az ukránok-rutének esetében, őket együtt számolva 362,56 SK/fő, a romáknál 102,66 Sk/fő összeg.

A fenti számítást figyelembe véve a magyar lakosság számaránya alapján 87 x 568.714 = 49,48 millió Sk színházi támogatásra tarthatna igényt.

Ha azonban figyelembe vesszük, hogy a szlovák színházak tevékenysége részben az itt élő nemzetiségieket is szolgálja - így a magyarokat is - (pl. az operatársulatok és balett-társulatok költségeit) akkor is a 49,48 milliós összeg legalább felére lennénk jogosultak. Ez két színházunk számára mintegy 25 millió Sk állami támogatást jelentene évente, szemben az eddigi 14 millióval.

Számításainkat sok szempont figyelembevételével folytathatnánk.

Befejezésül azonban gondoljuk végig a következőt:

Szlovákiában évi átlagban a kultúrára 2 milliárd 900 millió Sk-t fordít az állami költségvetés. Ebből mintegy fél milliárd a beruházásokat illeti. A tevékenység tehát 2 milliárd 400 millió Sk-t emészt fel. Ebből a szlovákiai nemzetiségeknek számarányuknak megfelelően - elméletileg - 14,3 %-ban kellene részesülniük. Ez 343 millió Sk. Ha figyelembe vesszük, hogy a szlovák kultúrából a nemzetiségek is részesülnek, és ezért eltekintünk a fenti összeg mintegy 1/3-tól - ez 115 millió Sk, évi átlagban akkor is igényt tarthatnánk 343 - 115=228 millió Sk-ra. Ezzel szemben az 5. táblázatból világosan látható, hogy a nemzetiségi kultúrák egészére évi átlagban csak 88,483 millió Sk jutott az elmúlt négy évben.

Hasonlóan igényt tarthatunk a beruházási költségek hasonlóan számított részére, amely évi mintegy 50 millió Sk-ra rúg.

 

Pozsony, 1999. március 15.

Vissza