Kisebbségkutatás                                                                                                                   8. évf. 1999. 2.szám

Etnikai identitás az etnológia nézőpontjából

Benzca, Mojmír: Etnická identita z pohl'adu etnológie. = Slovensky´ národopis, 46. roe. 1998. 4. no. 466-470. p.

Szlovákiában szakmai vita folyik az etnikai identitás tudományosan kielégítő meghatározásáról. A rendelkezésre álló monográfiákban, szótárakban és enciklopédiákban ugyan sok mindent elmondanak róla, egészében véve a fogalom tartalma bizonytalan.

Ahhoz, hogy etnológiai nézőpontból tisztázható legyen ez a fogalom, összetevőit, tehát az "identitást" és az "etnikai" melléknevet is definiálni kell, mintegy lépésről-lépésre közelebb kerülni a teljes definícióhoz.

Az újabb szlovák szakirodalom az identitást folyamatnak tartja, holott nem az, hanem a folyamat eredménye. Ezért a plauzibilis meghatározás a következő: "Az identitás a szubjektív önmeghatározási és önreprezentációs folyamat eredménye."

Bonyolultabb a fogalom melléknévi tagjának meghatározása. E tekintetben a szerző is többféle megközelítéssel élt. Még több variáns található rá a szakirodalomban, s egyik sem helytálló, holott ez az etnikai problematika megoldásának kulcsa. Így jutunk el az etnicitás fogalmához, ami nem más, mint "a nyelv, a kultúra, a terület, esetenként a faji hovatartozás elemeiből összetevődő objektív jellegű jelrendszer". Az etnicitás valamennyi eleme önmagában és a többi elemmel együttesen sajátos - bonyolult és dinamikus - rendszert alkot, amelyben az egyes részek önmagukban és a többiekkel együtt állandó fejlődésben vannak. Az etnicitás az etnikai közösségek, illetve egymástól való megkülönböztetésük identifikációs és integrációs folyamatának alapjaként szolgál.

Az etnicitás iménti felfogásából kiindulva érkezünk el az etnikai tudat meghatározásához. Eszerint: "Az etnikai tudat a különböző egyedeken a nyelv és a kultúra azonosságáról, a közös területről avagy hazáról, etnikai közösségük eredetéről és valóságos, illetve képzelt tulajdonságairól, történelmi sorsfordulóiról és feladatairól kialakult nézet- és képzeletbeli együttes."

Az elmondottakból az vonható le, hogy "az etnikai identitás olyan képzetek együttese, amelyet az önidentifikáció eredményeként az egyes egyedek önmagukról kialakítanak, illetve olyan magatartásegyüttes, amely - függően az etnikai tudattól - az önreprezentáció eredményeként a környezettel való kapcsolat során alakul ki." Így az etnikai identitás meghatározó eleme az etnikai tudat.

A domináns etnikai közösség asszimilációs nyomására a nem domináns etnikai közösségben sor kerülhet az eredeti etnikai tudat elnyomására, következésképpen ennek, valamint az etnikai identitásnak teljes mértékű megváltoztatására.

A nem domináns és elnyomott etnikai közösség körében az etnikai identitás hasadása is megeshet. Az ilyen identitásnak létezik latens és manifesztációs formája is, ezek azonban nem azonosak.

A szerző által előadott elméleti konstrukció, amely az etnikai tudat, az etnikai identitás és az etnikai hovatartozás kapcsolatait és viszonylatrendszerét tárja fel, a helyi, a regionális, sőt a vallási identitás esetén is releváns.

Futala Tibor

Vissza