Kisebbségkutatás Szemle                                                                                                 8. évf. 1999. 1.szám

Közép- és kelet-európai népek, országok kapcsolatai

Délkelet-Európai Együttműködési Kezdeményezés (SECI)

Busek, Erhard: Die Südosteuropäische Kooperationsinitiative. = Südosteuropa Mitteilungen, 38. Jg.1998. 3.H. 197-204.p.

Délkelet-Európa rendszerváltás és balkáni háború utáni válságának kiküszöbölését mindenki óhajtja: az is, aki megszenvedi, az is, aki tehetetlenül szemléli. Óhajtja Európa és az Atlanti világ egésze. A különböző, politikai indíttatású óhajok és remények azonban önmagukban kevéssé kecsegtetnek valódi megoldással. Egyre nagyobb teret hódít az a meggyőződés, amely szerint a vágyképét a valóság talajára kell állítani, mégpedig oly módon, hogy helyet kapjon benne a gazdasági-szociális lét valósága, annak helyi változatosságával. A valóságelemek egyik körében azután ott van a térség egyetemlegesen átfogó alapkérdése: a természeti környezet helyzete is. Erre a gyakorlati útra lépett a Southeast European Cooperative Initiative (SECI) együttműködési szerveződése, amelyben a régió kormányai fogtak össze - az USA és az EU bátorításával és közreműködésével-, hogy közös erőfeszítéssel oldjanak meg egyes gyakorlati kérdéseket. Az együttműködés alapjait - NSZK-védnökséggel - 1996-ban rakta le a térség tizenegy meghívott állama (Kis-Jugoszlávia kivételével valamennyi balkáni állam, rajtuk kívül még Magyarország és Románia).

Az itt ismertetett folyóirat-közlemény eredetileg Erhard Busek osztrák alkancellár előadásaként hangzott el a SECI alakuló konferenciáján. őt az Együttműködés politikai összekötőjének, "bizalmi" emberének választották meg. A folyamatos működésért az intézőbizottság felel, amely a résztvevő országok magas beosztású delegáltjaiból áll. A rendszeres vélemény- és tapasztalatcsere mellett meghatározott projektek előkészítése és elindítása a cél. Ezek kidolgozása egy-egy munkacsoport feladata. A SECI szoros kapcsolatot tart az ENSZ Európai Gazdasági Bizottságával és az Európai Biztonsági és Együttműködési Szervezettel, ez utóbbi bécsi központjával, úgyszintén a térséget érintő más együttműködő szervezetekkel, mint a Közép-Európai Kezdeményezés, illetve Fekete-tengeri Gazdasági Együttműködés. Az anyagi erőforrások felkutatása és mozgósítása (koordinációs szinten) az együttműködő közösség egyik legfontosabb feladata. A tervezésben a következő témák kapnak prioritást:

- az infrastruktúra fejlesztése (szállítás, útépítés, vízi út: Duna);

- a kereskedelmi forgalom könnyítése (határforgalom, vámügy);

- energiaellátottság (kölcsönös készletmozgósítás-tartalékolás, hálózatépítés, bekapcsolódás a távrendszerekbe);

- a térségi bankszolgáltatások összehangolása, kiaknázása.

A megindított projektek között legmarkánsabb a Duna helyreállításának programja - a szennyvíztisztítás átfogó megoldásával. (Felkarolva a korábbi Dunavédelmi Egyezmény keretében született kezdeményezést.) A résztvevők és a támogatók szilárdan hisznek abban, hogy a közös gyakorlati programok megvalósítása minden más eszköznél hathatósabban szolgálja a népek, az államok közötti vitás kérdések megoldását is.

Komáromi Sándor

vissza