Korunk 1929 Június

Max Hodann és a szexuális forradalom


Doktor S√°ndor

Annak a társadalmi forradalomnak, melyet a gépipari kapitalizmus indított meg, integráns része a szexuális forradalom: rohamos változáson megy át a két nem viszonya egymáshoz. Egyre világosabb tudatára ébred az emberiség, mennyi teméntelen bajt, szenvedést zúdított reá a magántulajdon rendje azzal a móddal is, ahogy megszabta a család és házasság intézményével, a férfiuralommal, prostitucióval stb.


Ennek a forradalomnak, szinte máról-holnapra, egyik vezéralakjává lett Max Hodann, egy fiatal marxista orvos, Berlin egyik munkáslakta kerületének tiszti orvosa, és egy házassági tanácsadó vezetője. Max Hodann utazott Szovjetoroszországban s onnan jött felkérésre könyvecskét írt gyermekek részére a gólyameséről: „Bringt uns wirklich der Klapperstorch? cím alatt. A finnyáskodó és farizeus polgári civilizáció egy új gordiusi csomót kötött a nemi felvilágosítás kérdéséből. Képzelt veszedelmeket fest a falra, nem tudja eldönteni, vajjon mely korban és kicsoda: a szülő, a tanító, az orvos adja meg ezt a felvilágosítást és milyen terjedelemben? Max Hodann ketté vágja a csomót, mikor kimondja, hogy felvilágosításra szorul ma a gyermek, az ifjú és a felnőtt egyaránt, mert különösen a keresztyén civilizációban a felnőttek is hihetetlenül tudatlanok a nemi élet kérdéseiben, hogy tudnának hát okosan felvilágosítani gyermekeket? Meglátásához híven tehát vezérfonalat ad mind a három korosztály számára.


A gyermekeknek valóságos „kis természetrajzot” ír az ember keletkezéséről, a szülésről, a férfi és női nemi szervekről, még egyszerű rajzokkal is illusztrálva, ugyanoly elfogulatlansággal, mintha házi állatainkról, vagy bogarakról, virágokról írna, semmit nem takargatva, semmit el nem hallgatva. Az ifjúmunkásoknak adott tanításait „B u b und M√ädel” c. kis könyvében írta meg, melyben meglepő finom megértését árulja el annak a kamasz-bakfiskornak, mely oly kevés megértésre talál a ´felnőttek részéről. A felnőtteket végül „Geschlecht und Liebe” c. könyvében tanítja a nemi érintkezés helyes, egészséges gyakorlására. „A keresztyénség befolyása alatt, írja, a közfelfogás mindent, ami a nemi élettel kapcsolatos, többékevésbbé tisztátalannak, alsóbbrendűnek, titkolnivalónak tart”. „A ker. felfogás a földiektől való elfordulást, “a hús és vér kivánságainak” megtagadására való törekvést hirdeti. Ennek következménye a hihetetlen tudatlanság a nemi élet legegyszerűbb folyamataiban. Hogy pedig ez a tudatlanság mennyi nyomorúságnak, mennyi katasztrófának volt és lesz nem naponkint, hanem óránkint szülőoka, ezt csak az tudja, aki mint e boldogtalanok tanácsadója naponkint hallja, mi az, ami őket nyomja”. „Az ókor embere még nem volt ilyen tudatlan. S a kelet világa, az arabmohamedán ép úgy, mint a hindu-japán kultura ma is mentes még az érzékinek attól a lebecsülésétől, mely Európára és Amerikára nehezedik s a szerelmi élet minden józan kultuszának útját állja.” De itt „a hipokrizis következménye aztán a kéjelgés, a „hús és vér” boszúja a rajta elkövetett erőszakért”. Ebben a könyvében részeletesen fejtegeti a nemi érintkezés élettanát. Tanulságos rajzzal illusztrálja a normális koituszt és tanit más formákra, melyeknek képeit azonban már csak elősorolja a könyv, különben pedig a kiadóhivatalban s csak külön megrendelésre küldi meg azoknak, kik némi garanciát nyujtanak arra.


A mi kulturánkban mindenkép forradalmi cselekedet a nemi életnek ily nyilt feltárása. Ha az osztálytársadalom csakugyan a siralom völgyévé tette e földi életet, ebben csak nem annyi része van a nemi élet nyomorúságainak, mint a gazdasági egyenlőtlenségnek. Ezért annak az osztályharcnak, melyben a proletariátus most már szervezetten küzd a gazdasági egyenlőtlenség megdöntéseért, szükséges kiegészítő része az a harc is a melynek Max Hodann ma vezéralakja. Itt ismertetett irásai arra vannak hivatva, hogy a világ minden nyelvére lefordítva, standard-műveivé váljanak a kornak. (Ó-Kanizsa)


* Dr. Max Hodann´s Werke. Greifenwartag zu Rudolstadt 1929.


 


Vissza az oldal tetejére | |