Július 2004
Régészet – anyagi kultúra

Lépcsőház

Ko­runk Ga­lé­ria

Áp­ri­lis 2-án ke­rült sor Áb­ra­hám Ja­kab bras­sói gra­fi­kus ki­ál­lí­tá­sá­ra. Be­ve­ze­tőt mon­dott Heim And­rás. Lászlóffy Csa­ba ver­se­i­ből Jancsó Mik­lós szín­mű­vész ol­va­sott fel. A ze­nei mű­sor­ban köz­re­mű­kö­dött Tö­rök Zsolt, a ko­lozs­vá­ri Ze­ne­aka­dé­mia di­ák­ja.

Má­jus 7-én nyílt meg a Lészai Bordy Mar­git fest­mé­nye­i­ből ren­de­zett tár­lat. Be­ve­ze­tőt mon­dott dr. Ke­szeg Vil­mos, nép­rajz­ku­ta­tó, egye­te­mi ta­nár. Lészai Bordy Mar­git ver­se­i­ből Ka­to­na Éva szín­mű­vész ol­va­sott fel. Händel Va­ri­á­ci­ók cí­mű mű­vét Szil­vesz­ter Esz­ter és Ve­ress Csa­ba ad­ta elő.

Jú­ni­us 4-én ke­rült sor Or­bán Ist­ván gra­fi­kai ki­ál­lí­tá­sá­ra. Be­ve­ze­tőt mon­dott Heim And­rás. Tö­rök Ka­ta­lin szín­mű­vész Dsida Je­nő-ver­se­ket ol­va­sott fel. A ze­nei mű­sor­ban fel­lé­pett a Flkauto Dolce Együttes (Majó Zol­tán, Sza­bó Má­ria, Tóth Ág­nes), va­la­mint Mihaela Ma­xim szop­rán­éne­kes­nő. 

Ko­runk szer­kesz­tő­ség

Má­jus 5-én Ko­runk-dél­után ke­re­té­ben Kán­tor La­jos fő­szer­kesz­tő, Demény Pé­ter, Lászlóffy Ala­dár és Pomogáts Bé­la ta­lál­ko­zott Nagy­vá­ra­don és Nagy­sza­lon­tán az ol­va­sók­kal. 

Má­jus 7-én Ko­vács Kiss Gyöngy szer­kesz­tő, Szán­tai Já­nos és Papp At­ti­la Zsolt Er­dé­lyi tár­sa­da­lom – in­teg­rált tár­sa­da­lom té­má­jú író–olvasó-találkozón vett részt Szat­már­né­me­ti­ben és Nagy­ká­roly­ban.

Könyv­ki­adás

Má­jus 26-án a ko­lozs­vá­ri Gaudeamus Köny­ves­bolt­ban Ba­lázs Im­re Jó­zsef mél­tat­ta

Ba­lázs Sán­dor A po­li­ti­ka pe­re­mén cí­mű in­ter­jú­kö­te­tét. A könyv az er­dé­lyi ér­tel­mi­ség po­li­ti­kai sze­rep­vál­la­lá­sá­nak le­he­tő­sé­ge­it ku­tat­ja, nagy­in­ter­júk for­má­já­ban, ame­lyek, an­nak el­le­né­re, hogy a ki­lenc­ve­nes évek de­re­kán ké­szül­tek, má­ig is idő­sze­rű­ek. A meg­szó­lal­ta­tott sze­mé­lyi­sé­gek kö­zül a könyv­be­mu­ta­tón Ba­lázs Sán­dor mel­lett je­len volt és hoz­zá­szólt Dá­vid Gyu­la, Egyed Ákos, Fa­ra­gó Jó­zsef, Kán­tor La­jos, Pálfalvi At­ti­la.

A 75. Ün­ne­pi Könyv­hét al­kal­má­ból Bu­da­pes­ten a Komp-Press Ki­adó az aláb­bi cí­mek­kel sze­re­pelt a hi­va­ta­los könyvheti ka­ta­ló­gu­sok­ban:

Ba­lázs Sán­dor: A po­li­ti­ka pe­re­mén (Be­szél­ge­té­sek ti­zen­két ko­lozs­vá­ri ér­tel­mi­sé­gi­vel)

Gömöri György: Er­dé­lyi me­rí­té­sek

Ko­vács Kiss Gyöngy (szerk.): Ál­ló- és moz­gó­ké­pek. Váz­lat az er­dé­lyi fő­ne­mes­ség­ről

Miklóssy Gá­bor: A szép­ség a szel­lem rang­ja (Mű­vé­sze­ti írá­sok, össze­ál­lí­tot­ta Sü­me­gi György)

A köny­vek de­di­ká­lá­sa­i­ra jú­ni­us 4-én ke­rült sor a Szent Ist­ván té­ren, jú­ni­us 5-én pe­dig a Rá­day ut­cai Fo­to­cel­la Ká­vé­ház­ban is­mer­tet­te őket Ba­lázs Im­re Jó­zsef fe­le­lős szer­kesz­tő, Gömöri György, Ko­vács Kiss Gyöngy és Sü­me­gi György je­len­lét­ében. Ugyan­ek­kor mu­tat­ko­zott be az Őr­he­lyek Egye­sü­let (ala­pí­tói a Kalligram, a Híd, a Lá­tó és a Ko­runk szer­kesz­tő­sé­ge­i­nek tag­jai), amely ha­tá­ron tú­li ma­gyar fo­lyó­irat­ok és könyv­ki­adók ha­té­ko­nyabb ma­gyar­or­szá­gi je­len­lét­ét tűz­te ki cél­já­ul.