Július 2004
Régészet – anyagi kultúra

Bányai János

A kritikaíró kéznyomáról

Demény Péter: A menyét lábnyoma

 

Demény Pé­ter kri­ti­ka­kö­te­tét ol­vas­tam mos­ta­ná­ban, amely a mai er­dé­lyi ma­gyar iro­da­lom­ról szól. Va­ló­ban, mit tu­dunk in­nen, nem is annyi­ra tá­vol­ból, ar­ról a ma­gyar iro­da­lom­ról, amit Er­dély­ben mű­vel­nek, egy-két ne­ves ki­vé­tel­től el­te­kint­ve ,az ot­ta­ni írók­ról, köl­tők­ről, kri­ti­ku­sok­ról? És amit tu­dunk, jól tud­juk-e?

Demény Pé­ter köny­ve vá­laszt ad­hat ezek­re a kér­dé­sek­re, bár nem a tá­jé­koz­ta­tás, sok­kal in­kább az ér­té­ke­lés szán­dé­ká­val író­dott. Egy jól ki­ve­he­tő ér­ték­ren­det ál­lít fel, amely – meg­le­het – nem az „iga­zi” (ha van ilyen) ér­ték­rend, de lát­szik raj­ta, hogy mű­kö­dő­ké­pes. Nem akar ön­ma­gá­nál több­nek lát­sza­ni, és nem akar töb­bet mon­da­ni, mint amennyit vá­lasz­tott be­széd­mód­ja szó­tá­rá­val el­mond­hat. Ezért meg­bíz­ha­tó. Meg azért is, mert az iro­da­lom, a ma­gyar és az er­dé­lyi iro­da­lom je­le­né­ben prob­lé­mát lát. Vi­lá­go­san vagy ho­má­lyo­san meg­fo­gal­ma­zott kér­dé­sek­kel szem­be­sül. Ezt a prob­lé­mát igyek­szik meg­kö­ze­lí­te­ni, eze­ket a kér­dé­se­ket meg­fo­gal­maz­ni. Meg­bíz­ha­tó­sá­gát to­vább erő­sí­ti, hogy mű­fa­ját pon­to­san meg le­het ha­tá­roz­ni. Demény Pé­ter a prob­lé­ma­lá­tó és kér­dés­fel­te­vő rö­vid­kri­ti­kát mű­ve­li vagy má­sik ne­vén a zsurnálkritikát. Ami, bár­mit is gon­dol­junk fe­lő­le, a kri­ti­ka­írás és gon­dol­ko­dás ha­gyo­má­nyos, va­gyis alap­mű­fa­ja. Demény rö­vid, cél­ra­tö­rő mon­da­tok­ban be­szél, el­ke­rü­li a mai ma­gyar kri­ti­ka­írás­ban oly gya­ko­ri teoretizálást. Az el­mé­let­ből csak annyit tesz hoz­zá kri­ti­ká­i­hoz, amennyi az ér­té­ke­lés­hez, rit­káb­ban az ér­tel­me­zés­hez ép­pen nél­kü­löz­he­tet­len. So­kat idéz a bí­rált köny­vek­ből, mert ra­gasz­ko­dik az ol­va­sott könyv­höz és szer­ző­jé­hez, mint­ha ve­lük együtt ha­jol­na az ol­vas­mány fö­lé, (rö­vi­den) meg­be­szé­len­dő a könyv­ben fog­lal­ta­kat. De egé­szen vi­lá­gos­sá te­szi azt is, hogy mit ré­sze­sít előny­ben a mai ma­gyar (és er­dé­lyi) iro­da­lom irá­nyai kö­zül. Sze­rin­te már „nem mű­kö­dik a köl­tő-vá­tesz at­ti­tűd”, ezért pél­dá­ul „a Far­kas Ár­pád mű­vel­te lí­rá­nak erő­sen meg­ko­pott a hi­te­le”. De eb­ben sem ki­zá­ró­la­gos, mert – má­sik pél­da – Ki­rály Lász­lót ép­pen azért di­csé­ri, mert „két­ség­kí­vül er­dé­lyi köl­tő: szim­bó­lu­mai, szo­mo­rú­sá­ga, le­gyin­tő le­mon­dá­sai na­gyon er­dé­lyi­vé te­szik”. A „két­ség­kí­vül er­dé­lyi köl­tő”-ség elég kö­zel esik a „köl­tő-vá­tesz at­ti­tűd”-höz, bár nem azo­nos ve­le. Más szó­val, Demény Pé­ter rö­vid­kri­ti­ká­i­ban az el­len­té­tek is meg­fér­nek egy­más mel­lett, ami­ből a kri­ti­ka­író el­vi nyi­tott­sá­gá­ra le­het kö­vet­kez­tet­ni, va­gyis ar­ra, hogy ér­dek­lő­dé­sé­ből sem­mit sem zár ki va­la­mi­lyen, pél­dá­ul ide­o­ló­gi­ai, esz­té­ti­kai vagy ép­pen nem­ze­dé­ki el­fo­gult­ság ne­vé­ben. A prob­lé­mát, amit érint, nem el­fo­gult­ság­ok és nem is elő­í­té­le­tek nyo­mán ve­ti fel. Az ol­va­sás és a meg­ér­tés ve­ze­ti a kri­ti­kus szá­má­ra nél­kü­löz­he­tet­len prob­lé­ma­lá­tás fe­lé. Ezért ír­hat egy­for­mán ér­tő kri­ti­kát a majd­nem el­fe­le­dett Nadányi Zol­tán slá­ger­re haj­ló köl­té­sze­té­ről és a na­gyon nép­sze­rű Ko­vács And­rás Fe­renc vagy ép­pen Or­bán Já­nos Dé­nes lí­rai be­széd­mód­já­ról. Az ér­té­kek és nem csak az ép­pen most ér­ték­nek vél­tek irán­ti nyi­tott­ság, ami csak ré­szint kö­vet­ke­zik a te­o­re­ti­kus hát­tér mel­lő­zé­sé­ből és el­hall­ga­tá­sá­ból, sok­kal in­kább ered a kri­ti­kus iro­dal­mi ér­zé­keny­sé­gé­ből, iga­zá­ból ép­pen a zsurnálkritikának mon­dott rö­vid­kri­ti­ka írá­sá­hoz nél­kü­löz­he­tet­len fel­té­tel. Cs. Gyímesi Éva Kri­ti­kai mo­za­ik cí­mű köny­vé­ről ír­ja Demény Pé­ter, hogy a szer­ző „eré­nyei kö­zött (mű­velt­ség, kí­ván­csi­ság, okos­ság, el­mé­le­ti tu­dás) még­is az ér­zé­keny­ség a leg­fi­gye­lem­re­mél­tóbb”, ami Demény kri­ti­ka­írá­sá­ról is el­mond­ha­tó, an­nak el­le­né­re, hogy ér­zé­keny­sé­gé­nek a leg­rit­káb­ban ad han­got, sok­szor el is fojt­ja, ne­megy­szer ön­iró­ni­á­val és az ér­té­ke­lés di­lem­má­i­nak meg­őr­zé­sé­vel. Amennyi­ben ér­zé­keny­sé­gen nem a be­le­élés ké­pes­sé­gét ért­jük, ha­nem mű­velt­ség­ből, kí­ván­csi­ság­ból, el­mé­le­ti tu­dás­ból ere­dő kri­ti­kai és el­mé­le­ti fo­gé­kony­sá­got. És ami ugyan­ilyen fon­tos­ság­gal bír. Ép­pen ez a nyi­tott­ság és ér­zé­keny­ség te­szi, a zsurnál-kritika mű­fa­ja mel­lett, al­kal­mas­sá Demény kri­ti­kai be­széd­mód­ját a bí­rá­lat­ra, amin a mai ma­gyar kri­ti­kai köz­be­széd­ben oly rit­ka ne­ga­tív bí­rá­la­tot kell ér­te­ni. Demény a gon­dol­ko­dá­sá­hoz kö­zel ál­lók­ról is tud ne­ga­tí­van ítél­ni és rosszat mon­da­ni. Kri­ti­ka­írá­sa hi­te­lé­nek bi­zo­nyí­té­ka ez.

A kö­tet el­ső né­hány írá­sa az er­dé­lyi köl­tők és a ma­gyar köl­té­sze­ti ha­gyo­mány ne­ve­ze­tes ver­se­i­nek össze­ha­son­lí­tá­sá­val a kri­ti­kus­nak azt a tö­rek­vé­sét jel­zi, hogy az újabb er­dé­lyi ver­se­ket, ez­zel együtt az er­dé­lyi iro­dal­mat a ma­gyar iro­da­lom vi­szony­la­ta­i­ban ér­tel­mez­ze, ami­nek te­o­re­ti­kus és tör­té­ne­ti hát­te­re ab­ban lát­ha­tó meg, hogy bár né­hány írás ki­vé­te­lé­vel a kö­tet min­den írá­sa er­dé­lyi írók­ról szól, nem er­dé­lyi ma­gyar iro­da­lom­ról be­szél, ha­nem „a ma­gyar iro­da­lom er­dé­lyi vo­nu­la­tá­ról”, össz­hang­ban az­zal a mos­ta­ná­ban ural­ko­dó el­kép­ze­lés­sel, mely sze­rint a mai ma­gyar iro­da­lom tö­rés­vo­na­lai töb­bé nem a ha­tá­rok men­tén is­mer­he­tők fel, ha­nem a ká­no­nok, a do­mi­náns esz­té­ti­kai és po­é­ti­kai szem­pont­ok, a ha­gyo­mány­vá­lasz­tás, az el­mé­le­ti as­pek­tu­sok, nem utol­só­sor­ban a nem­ze­dé­ki ho­va­tar­to­zás men­tén. Fon­tos meg­fo­gal­ma­zás, ér­de­mes rá oda­fi­gyel­ni.

Ilyen ér­te­lem­ben „a ma­gyar iro­da­lom er­dé­lyi vo­nu­la­ta” nem az er­dé­lyi ma­gyar iro­da­lom má­sik ne­ve, ha­nem a ma­gyar iro­da­lom oly sok­szor in­du­la­to­san hir­de­tett „egy­sé­gé­nek” tér­be­li át­ren­de­zé­se, amely át­ren­de­zés so­rán az „er­dé­lyi­ség” az iro­da­lom­ban úgy tart­ha­tó fenn, hogy eköz­ben sem a ma­gyar iro­da­lom egy­sé­ge, sem az er­dé­lyi ma­gyar iro­da­lom lé­te­zé­se nem sé­rül meg. A ki­sebb­sé­gi ma­gyar iro­dal­mak fenn­tart­ha­tó­sá­ga itt a tör­té­ne­ti és kri­ti­kai meg­kö­ze­lí­tés tét­je. Foly­tat­ha­tó-e a múlt szá­zad­ból ránk ha­gyott el­kép­ze­lés ar­ról, hogy több ma­gyar iro­da­lom van, mert van­nak ki­sebb­sé­gi ma­gyar iro­dal­mak, ami egy­ál­ta­lán nem rom­bol­ja le a ma­gyar iro­da­lom félt­ve őr­zött egy­sé­gét, vagy el­len­ke­ző­leg, a ki­sebb­sé­gi iro­dal­mak csu­pán egy-egy vo­nu­la­tát ké­pe­zik a ma­gyar iro­da­lom­nak, épp­úgy, aho­gyan bár­me­lyik más „vo­nu­lat”, mond­juk a né­pi vagy az ur­bá­nus vo­nu­lat, a ma­gas vagy a tö­meg­iro­da­lom. Mű­kö­dik ben­nem né­mi ké­tely a ki­sebb­sé­gi iro­dal­mak ilyen irá­nyú ér­tel­me­zé­sei iránt, ho­lott rend­kí­vül von­zó szá­mom­ra a nem erő­sza­ko­san meg­hú­zott ha­tá­rok, ha­nem ká­no­nok, ha­gyo­mány­vá­lasz­tá­sok vagy ép­pen nem­ze­dé­ki szem­pont­ok sze­rint meg­vont tö­rés­vo­na­lak men­tén ér­tel­me­zett „egy­sé­ges” ma­gyar iro­da­lom kon­cep­ci­ó­ja. En­nek el­le­né­re azt gon­do­lom, a ki­sebb­sé­gi ma­gyar iro­dal­mak még­sem csök­kent­he­tők egy-egy fon­tos vagy ke­vés­bé fon­tos vo­nu­lat­tá, amit, szin­te bi­zo­nyos va­gyok ben­ne, Demény Pé­ter sem gon­dol, hi­szen kö­te­te egé­szé­ben az er­dé­lyi ma­gyar, ami azt je­len­ti: a ma­gyar iro­da­lom­ban gon­dol­ko­dik. Csak­hogy ben­ne is mű­köd­het­nek ké­te­lyek. Iga­zán, mi­re va­ló vol­na a kri­ti­ka­írás, ha nem len­né­nek ben­ne fel­is­mer­he­tők a kri­ti­kus ké­te­lyei?

„A ma­gyar iro­da­lom er­dé­lyi vo­nu­la­tá­nak” Demény Pé­ter ér­tel­me­zé­sé­ben egyik meg­kü­lön­böz­te­tő je­gye, hogy ben­ne „a pró­za út­jai mint­ha ki­für­kész­he­tet­le­neb­bek len­né­nek”, mert – ír­ja – „úgy tű­nik, a je­len­tős er­dé­lyi pró­za­írók ha­gyo­má­nya ke­vés­bé élő, mint a je­len­tős er­dé­lyi köl­tő­ké”, amit az­zal hoz össze­füg­gés­be – is­mét idé­zem Demény sza­va­it –, hogy „a re­to­ri­ka szint­jén per­sze gyak­ran hi­vat­ko­zunk Kós Kár­oly­ra vagy Ta­má­si­ra, de a szö­veg­ala­kí­tás pil­la­na­tá­ban in­kább Kosz­to­lá­nyi, Ottlik, Mé­szöly vagy Es­ter­házy a mérv­adó”. Va­gyis ha jól ér­tem Demény gon­do­la­tát, ho­lott nem egé­szen vi­lá­gos előt­tem, mely pil­la­nat a „szö­veg­ala­kí­tás pil­la­na­ta”, ak­kor ez azt je­len­ti, hogy a mai er­dé­lyi ma­gyar pró­za az egész ma­gyar iro­dal­mat vá­lasz­tot­ta ha­gyo­má­nyá­nak, és leg­fel­jebb „a re­to­ri­ka szint­jén” az er­dé­lyi ha­gyo­má­nyo­kat, ami vi­szont mint­ha ki­kez­de­né akár Bo­dor Ádám, akár Szil­ágyi Ist­ván amúgy vi­tat­ha­tat­lan „er­dé­lyi­sé­gét”, ami­ről ha nem is szó sze­rint, de na­gyon meg­győ­ző­en ma­ga Demény is ír. Bi­zo­nyos azon­ban, hogy ez a di­lem­ma az er­dé­lyi pró­za út­ja­it va­ló­ban ki­für­kész­he­tet­len­né te­szi vagy te­he­ti. Más­fe­lől ki­für­kész­he­tőb­bé is, hi­szen a ma­gyar iro­da­lom élő és mű­kö­dő ká­non­já­nak ke­re­té­ben ta­lál szá­má­ra he­lyet és ér­tel­me­zé­si te­ret.

Az er­dé­lyi pró­za ha­gyo­má­nyá­nak és iro­dal­mi ká­non­já­nak ilyen ér­tel­me­zé­sé­vel szem­ben a „lí­rai örök­ség” a ma­gyar iro­da­lom er­dé­lyi vo­nu­la­tá­ban „ma is lé­te­zik és mű­kö­dik”, még­pe­dig Szil­ágyi Do­mo­kos köl­tői élet­mű­vé­ben. Ezt bi­zo­nyít­ják Demény Pé­ter „össze­ha­son­lí­tó ta­nul­má­nyai”, ame­lyek­ben Szil­ágyi lí­rai örök­sé­gét vizs­gál­ja Ko­vács And­rás Fe­renc és Or­bán Já­nos Dé­nes ver­se­i­ben, és hogy en­nek a nem szo­ká­sos össze­ha­son­lí­tás­nak foly­to­nos­sá­ga is van, azt pél­dáz­za a kö­tet­ben Jó­zsef At­ti­la és Szil­ágyi Do­mo­kos egy-egy ver­sé­nek össze­ve­té­se. A ha­gyo­mány­ér­tés és a szövegköziség ér­tel­me­zé­sé­nek szép pél­dái ezek az írá­sok. Demény sze­rint Szil­ágyi az, aki „azok kö­zül, akik má­ra klasszi­kus­nak szá­mí­ta­nak”, „min­den két­sé­get ki­zá­ró­an élő ha­gyo­mány­nak szá­mít”. Ezt név­sor­ol­va­sás­sal bi­zo­nyít­ja: „Ko­vács And­rás Fe­renc­től Or­bán Já­nos Dé­ne­sig, Jánk Kár­oly­tól Ba­lázs Im­re Jó­zse­fig és Fe­ke­te Vin­cé­től Ka­rá­cso­nyi Zsol­tig mind­annyi­an hi­vat­koz­nak rá, idé­zik, parafrazálják, küz­de­nek ve­le.” A név­sor­ba, ha nem té­ve­dek, be­le­szólt a nem­ze­dé­ki el­fo­gult­ság, hi­szen alig­ha ha­nya­gol­ha­tó el, hogy Lászlóffy Ala­dár köl­té­sze­te is „küzd” a Szil­ágyi-ha­gyo­mánnyal. Az élő ha­gyo­mány­ként ér­tett Szil­ágyi-lí­ra kér­dé­sét né­mi­leg el­bo­nyo­lít­ja, hogy Szil­ágyi Do­mo­kos köl­té­sze­te több vá­lo­ga­tás és új­ra­ki­adás vagy ép­pen Cs. Gyímesi Éva szép mo­nog­rá­fi­á­ja nyo­mán sem ke­rült oly mó­don a ma­gyar iro­dal­mi ká­non­ba, hogy az „er­dé­lyi vo­nu­la­ton” túl is „klasszi­kus­nak szá­mí­ta­na”. Ami­ből ar­ra is kö­vet­kez­tet­ni le­het, hogy az er­dé­lyi vo­nu­lat­nak a kor­társ ma­gyar iro­da­lom­ban van­nak „kü­lön” klasszi­ku­sai, még ak­kor is, ha máshelyütt Demény Pé­ter mint­ha né­mi­leg viszonylagosítaná Szil­ágyi „élő ha­gyo­má­nyát” a „kor­társ köl­té­szet leg­fi­a­ta­labb kép­vi­se­lői” lí­rá­já­ban, hi­szen azt mond­ja, eb­ben a kap­cso­lat­ban „az el­ső szót in­kább a tisz­te­let dik­tál­ta, mint a va­ló­ság”. Annyi azon­ban bi­zo­nyos, ép­pen Szil­ágyi Do­mo­kos – ma­rad­junk ennyi­ben – „klasszi­kus­nak szá­mí­tó” lí­rai örök­sé­ge, je­len­lé­te, akár mint „tisz­te­let”, akár mint „va­ló­ság”, a kor­társ er­dé­lyi köl­té­szet egyik, ta­lán leg­fon­to­sabb tá­jé­ko­zó­dá­si ma­gas­la­ta, amely­ről jól rá le­het lát­ni ar­ra, hogy mi tör­té­nik ma az er­dé­lyi ma­gyar iro­da­lom­ban akár a lí­ra, akár a pró­za vagy ép­pen az ér­te­ke­ző pró­za te­rü­le­te­in. Ugyan­ak­kor Demény Pé­ter iro­da­lom- és köl­té­szet­szem­lé­le­tét is, füg­get­le­nül az er­dé­lyi iro­da­lom ha nem is vi­tat­ha­tó, de min­den­kép­pen meg­be­szél­he­tő ér­tel­me­zé­sé­től, ép­pen Szil­ágyi Do­mo­kos köl­té­sze­té­nek be­fo­ga­dá­sa ha­tá­roz­za meg, va­la­mennyi­vel erő­seb­ben an­nál, aho­gyan kri­ti­kai gon­dol­ko­dá­sá­ban Bo­dor Ádám vagy Szil­ágyi Ist­ván van je­len.

Ezért mond­ha­tó, hogy Demény Pé­ter kri­ti­ka­kö­te­te, azon túl­me­nő­en, hogy a kri­ti­ka­írás egyik ke­vés­bé be­csült és jobb sors­ra ér­de­mes mű­fa­já­ban, a rö­vid- vagy zsurnál-kritikában mu­ta­tott fel fon­tos ér­té­ke­ket, jó, a tör­té­net­ben és az el­mé­let­ben egy­for­mán meg­ala­po­zott, sok­szor meg­gon­do­lás­ra és vi­tá­ra kész­te­tő szem­pon­to­kat nyújt a kor­társ er­dé­lyi iro­da­lom­ban va­ló tá­jé­ko­zó­dás­hoz. De ah­hoz is, aho­gyan ön­ma­gunk­ról a ma­gyar iro­da­lom­nak egy má­sik pe­rem­vi­dé­kén gon­dol­kod­ha­tunk. Ahol a „pe­rem” is, a „vi­dék” is mást je­lent, sok­kal in­kább va­ló­sá­got mint me­to­ní­mi­át. Er­dély egé­szen más. Ezt a más­sá­got mu­tat­ta meg Demény Pé­ter kri­ti­ka­kö­te­te. Jó út­mu­ta­tó­ja le­het an­nak, aki tá­jé­ko­zód­ni kí­ván a kor­társ ma­gyar iro­da­lom er­dé­lyi vo­nu­la­tá­nak vi­lá­gá­ban.