Fizikai Szemle borítólap

Tartalomjegyzék

Fizikai Szemle 2006/11. 385.o.

Staar Gyula: FIZIKUSOK AZ ARANYKORBÓL
- beszélgetések
Vince Kiadó, Budapest, 2006. 425 old.

Staar Gyula, a Természet Világa főszerkesztője - képzettségét tekintve matematika-fizika szakos középiskolai tanár - új kötettel jelentkezett, most a 20. századi fizikusok közül mutat be 15 kiváló személyiséget. Két nem magyar van köztük, a Nobel-díjas P.A.M. Dirac és C. Rubbia. A magyarok között vannak, akik itthon éltek, és itthon végezték-végzik tudományos alkotó vagy nevelő munkájukat. Simonyi Károly, Kovács István, Vermes Miklós, Kunfalvi Rezso és Gyarmati István sajnos, már nincsenek köztünk. Nagy Károly és Kroó Norbert képviselik az itthon élőket. Bay Zoltán és Balázs Nándor külföldön élt-alkotott, már elhunyt személyiségek, Gábos Zoltán, Csonka Pál és Toró Tibor pedig gyakran hazalátogató, külhonban élő kollégák. Mint a Szerző írja: "az első és utolsó fizikusinterjú között csaknem harminc év telt el. Eddigi tudományos újságírói tevékenységem csaknem teljes időszaka".

Az a harminc esztendő természetesen nemcsak a Szerző életének jelentős korszaka, hanem a modern magyar történelemnek is fontos periódusa. A kötet egy különleges színfoltját adja annak bemutatása, hogy ebben a lényeges időszakban a beszélgető partnerek országunk életében - és nemcsak a tudományos életben - milyen szerepet játszottak. Staar Gyula legutóbb már megmutatta a Matematikusok és teremtett világuk című, 2002-ben megjelent interjúkötetben, hogy érdekesen képes láttatni egy széles tudománykör belső világát. Ez a mesterfogás most is látszik. Miközben a szakmai élet magyar és külföldi kiválóságait bemutatja, olyan kérdésekre is rávilágít, melyek nemcsak a fizikus élet szempontjából fontosak. Ez teszi különösen érdekessé a Staar-köteteket. Ezekben sikerül megmutatnia, hogy nemcsak az imádott szakma a fontos, nemcsak ez tükröződik a portrékból, hanem a hús-vér egyéniségek is, akik az életükről és persze szakmájuk szerepéről vallanak. Bizonyára több, mint ez a tizenöt fizikusportré van Staar Gyula tarsolyában. A válogatást az vezethette, hogy a megszólaltatott személyiségeknek van speciális mondanivalójuk, üzenetük a 21. század magyar olvasóihoz, még a szűkebb szakmán kívüliekhez is.

A fizikus-kötetben szereplő első "nagy öreg" P.A.M. Dirac, akivel a szerző 1977-ben beszélgetett egy szokatlan témáról, a gravitációs állandó nagyságának időbeli változásáról. Ez a szokatlan hipotézis Dirac máig aktuális útkereső gondolata. A második interjú az akkor 90 éves Tisza Lászlót mutatja be. (Tisza László ma is él és alkot teljes szellemi erővel.) Kutatásai nemcsak a szuperfolyékonyság, hanem a fizika alapjainak (filozófiai) elemzésére is irányulnak. A harmadik interjú Bay Zoltánt mutatja be Fénnyel szott halhatatlanság címen és a holdradarozásra koncentrál. Ezt követi Kovács István, az "Intézet" (a KFKI) alapító egyéniségének interjúja, ami a mai magyar fizika egyik fellegvárának alapításával kapcsolatos emlékeket idézi fel. Simonyi Károly 1986-os beszélgetése a következő tétel, most Simonyi Károly a fiatalkoráról is beszél, ami mintha az eddigi Staar-kötetekből eddig kimaradt volna. Azután "az örökégő Vermes Miklós" személyiségét, életútját ismerhetjük meg. Az interjú a pedagóguspálya sajátos dicshimnusza. Utána egy másik tanáregyéniség, Kunfalvi Rezső elevenedik meg. Megtudjuk, hogy Vermes és Kunfalvi milyen úton haladtak, hogyan vitték el a fizikai diákolimpia felé a fiatalokat, hogyan nevelték növendékeiket.

A Gábos Zoltánt, kolozsvári kollégánkat, bemutató írásból nemcsak a személyiséget, megtett útját, hanem a kolozsvári egyetem különös történetét is megismerhetjük. A következő interjúban Toró Tibor sem csak a fizikus szerepében tűnik fel, hanem a romániai magyarság tevékeny képviselőjeként is.

Carlo Rubbia a következő beszélgetőpartner. Az interjú egy érdekes beállítottságú - a szó nemes értelmében - "megszállott" bemutatásával tűnik ki a többi közül. A néhai Gyarmati Istvánnal készült interjú az irreverzibilis termodinamika nemegyensúlyi viszonyokra valóáltalánosításának kidolgozóját mint a magyar kultúra átalakulásának egyik úttörőjét is bemutatja. Balázs Nándor a vele folytatott beszélgetésben kitér nagy mesterére, Einsteinre, Schrödingerre és a tudományos munka személyes műhelytitkaira is. Csonka Pál mutatkozik be a következő interjúban. Az '56-ot követő események, az emigráció, a tanulás, a fizikusi pálya a tárgya a beszélgetésnek. Ember az eroterekben cím vezeti be a beszélgetést Nagy Károllyal. Bemutatja az indulás, a pályaválasztás, a tudományos munka körülményeit, a korszerű kutatásba valóbekapcsolódás erőfeszítéseit, a vezető pozíciókanyargós útjait, az ELTE rektoraként végzett munka epizódjait, a fizikusi és tanári pálya élményeit, gondjait. Az utolsó beszélgetés a Tudományunk nagykövete: Kroó Norbert címet viseli, és a tudóskarrier mellett az MTA fontos tisztségviselője életútját és főbb szerepeit mutatja be.

Valamennyi interjút sajátos szerzői vallomás vezeti be dőlt betűs szedéssel. Ezúton árulja el a Szerző, milyen különös kapcsolata volt az interjúalanyokkal. Az interjúk, mint mondtuk, olykor több évtizeddel ezelőtt készültek. S mint a Szerző e sorok írójának egyszer említette, az interjúk magnófelvételei olykor sokkal hosszabbak, többet tartalmaznak, mint ami éppen belefér egy célszerű konkrét interjúba. Ezért időnként más részletek is felelevenedhetnek, a szunnyadásból feléledve szerephez juthatnak.

Gratulálunk a Szerzőnek a tizenöt fizikus pályaképéhez és megformált üzenetükhöz a 21. századi olvasószámára. Köszönet illeti a kötet kiadásán munkálkodó kiadói gárdát is.

Abonyi Iván