Fizikai Szemle nyitólap

Tartalomjegyzék

Fizikai szemle 2000/5. 165.o

KÖZGYŰLÉSI FIZIKAI OSZTÁLYÜLÉSEK

A fizikai fejlődés iránya

Zawadowski Alfréd: Elektron transzport fémes nanorendszerekben
Fodor Zoltán:
Szuperszámítógépek és a korai Univerzum
Kondor Imre:
Fizika és pénzügyek: a statisztikus fizika újszerű alkalmazásai
Zimányi József:
Kvarkanyag a CERN-ben?
Szeidl Béla:
A csillagászat néhány aktuális problémája újabb kihívások

Szilárdtestkutatások 2000

Sólyom Jenő: Alacsonydimenziós rendszerek elmélete
Pekker Sándor:
A molekuláris szén szilárdtest reakciói
Sváb Erzsébet:
Neutrondiffrakció és radiográfia
Szörényi Tamás:
Optikai szenzorok
Beleznay Ferenc:
Félvezető világító eszközök
Beke Dezső:
Barkhausen zaj és feszültség meghatározás nanokristályos szerkezeti anyagokban

A fizika Magyarországon: múlt, jelen, jövő

Berényi Dénes: Az atomfizika múltja és jövője
Patkós András:
Az éter titkától a szupergyors adatfeldolgozásig
Koltay Ede:
Atommagfizika: utak, célok, hatások
Szabó Gábor:
A modern kvantumelektronika Magyarországon
Tompa Kálmán:
Szilárdtestkutatás és fizikai anyagtudomány: múlt, jelen, jövő
Szépfalusy Péter:
A statisztikus fizika szerepe a modern tudomány fejlődésében
Szegő Károly:
Csillagászat és űrfizika az új Millenniumban
Ormos Pál:
Biológiai makromolekulák fizikája: új horizontok

Fizikai fődíj

FARKAS GYŐZŐ, a MTA Szilárdtestfizikai és Optikai Kutatóintézet tudományos tanácsadója és laborvezetője
Tudományos tevékenysége során vizsgálta és feltárta a QED által előrejelzett fény-anyag kölcsönhatás jelenségeit saját építésű első hazai szilárdtest-lézereivel, majd a legújabb szuperintenzív lézerével nyert egyre nagyobb fényintenzitásokon. Nevéhez fűződik egy sor új jelenség kísérleti feltárása. Ezek közül néhány: a sokfotonos igen magas perturbációs rendű fotoeffektus kimutatása és az Einstein-egyenlet sokfotonos, mélyebb tartalmú formájának igazolása; extrém erős lézerterekkel behatolt a QED azon nem-perturbatív területeire, ahol kimutatta a lézerrel keltett tunelemissziót; igen nagy energiájú fotoelektronok, illetve fotonok új, a lézer kvantumenergiája szerint vonalas spektrumainak kimutatása; felismerte az úgynevezett “attosecundumos" időtartamú fényimpulzusok előállításának elvét, amiket napjainkban mutattak ki; 100 GeV energiáig terjedő lézergyorsító elvét ismerte fel. Hazai és külföldi tanítványai különböző laboratóriumok és programok vezetői. Alapkutatási eredményei ma már a gyakorlatban elterjedtek. Kétszer jelölték akadémiai levelező tagságra. Munkáira 500-nál több nemzetközi hivatkozás történt.

Fizikai-díjak

CSÖRGŐ TAMÁS a részecske interferometriai kutatások nemzetközileg elismert, irányadó kutatója. Elméleti fizikai kutatásai során magyar, Egyesült Államok-beli, svéd, holland, brazil, japán, kanadai, örmény, valamint norvég kutatókkal működött együtt. 71 publikált tudományos közlemény szerzője, ezek közül 38 referált folyóiratban megjelent cikk, 25 konferencia közlemény, 3 disszertáció, 1 összefoglaló tanulmány, 4 konferencia kötet (könyv), melynek Csörgő Tamás szerkesztője.
A részecske interferometriai kutatások fő célja az intenzitás interferometriai mikroszkóp kifejlesztése, az atomoknál 100 000-szer kisebb hossz skálák és a másodperc milliomod részének a százezred része hosszúságú időtartamok precíz meghatározása. A “részecske mikroszkóp" fejlesztésében, a részecskefizika és a nehézion-fizikai reakciók téridőbeli képének helyreállításában Csörgő Tamás nemzetközileg meghatározó, irányadó eredményeket ért el.
Az Európai Részecske- és Magfizikai Laboratórium (CERN) nehézion fizikai kísérleteiben a kutatások fő célja egy új anyag-fajta, a protonok és neutronok megolvasztósával létrehozott kvark-gluon-plazma azonosítása. A CERN SPS kutatási eredményei közvetett bizonyítékkal arra utalnak, hogy az ólom-ólom-ütközésekben egy újfajta anyagot, a kvarkok kiszabadításával létrejövő kvarkanyagot sikerült előállítani az ólom-ólom-ütközésekben. A felfedezés fontosságára utal, hogy azt a CERN főigazgatója által összefoglalt szemináriumon tették közzé, a nemzetközi sajtótájékoztató anyagát a New York Times-tól a Népszabadságig közölték a napilapok is.
CERN-i felfedezés hátterének az összefoglalása során két magyar kutatóra, Csörgő Tamás és Zimányi József eredményeire hivatkoztak.
Csörgő Tamás főbb tudományos eredményei a részecske-interferometriai kutatások területén a következők: Felismerte, hogy a részecskéket kibocsátó forrás tágulása a részecskék és a részecske-párok eloszlásainak vizsgálatából meghatározható. Ez az egyik alapja a táguló Univerzum (Nagy Bumm) és a nehézion-ütközések (Kis Bumm) közötti kapcsolatnak.
Megalkotta a mag glória modellt, kimutatta, hogy a részecske-mikroszkóp számára a glória részletei láthatatlanok, a mag részletei viszont jól felbonthatóak. A magglória modell alapján megadta, hogyan figyelhető meg kísérletileg a bal-jobb (UA (1)) szimmetria helyreállása a nehézion ütközésekben.
Megmutatta, hogy nem csak fényből, hanem részecskékből is lehet lézert előállítani, megoldotta a ion-lézer modell egyenleteit.
Elsőként állította helyre a részecske mikroszkóp segítségével a CERN SPS hadron-proton ütközések teljes téridőbeli képét az NA22 kollaborációval együttműködve meghatározta a CERN SPSS + pb és Pb + Pb ütközéseinek végállapotát.
Csörgő Tamás hivatkozásainak száma több mint 500.

GRÁNÁSY LÁSZLÓ jelentős eredményeket ért el az elsőrendű fázisátalakulások elméleti vizsgálata területén. Elsősorban a fázisátalakulások kezdeti úgynevezett nukleációs szakaszával foglalkozott, melyben az új fázis növekedésre képes csírái termikus fluktuációval jönnek létre.
1993-ban a nukleációs folyamatok olyan új, a korábbiaknál nagyságrendekkel pontosabb paraméter-mentes leírását javasolta, mely figyelembe veszi, hogy a határréteg véges vastagságú. A modell teljesítőképességét a gőzök kondenzációjára, illetve a kristályok nukleációjára vonatkozó kísérleti adatokkal való széleskörű összehasonlítás során igazolta. Alapfeltevéseit a Cahn-Hilliard típusú kontinuum modellek, illetve a modern sűrűség funkcionál technikák alkalmazásával vizsgálta és támasztotta alá.
A van der Waals/Cahn-Hilliard féle kontinuum modell keretében meghatározta a gőzfolyadék felületi feszültség görbületfüggését. Megmutatta, hogy a. széles. körben alkalmazott Tolman-korrekció nem alkalmazható a nukleációs folyamatokat jellemző nanométeres méretskálán, és hogy ilyen körülmények között a korábbi állandónak feltételezett Tolman hosszúság erősen méretfüggő.
Fürt-dinamikai (cluster dynamics) számolásokat végzett az oxidüvegekben megfigyelt : időfüggő nukleációs folyamatok vizsgálatára. Megállapította. hogy bár az oxid üvegekben a nukleáció időfejlődését diffúziós folyamatok határozzák meg, termikus aktivitása lényegesen eltér a viszkozitásétól, amit az egyes folyamatokat domináló diffúziós módusok különbözőségével értelmezett.

Megosztott Fizikai díj

MOLNÁR GÁBOR, a fizikai tudományok doktora, SUDÁR SÁNDOR, a fizikai tudományok kandidátusa és TÁRKÁNYI FERENC, a fizikai tudományok kandidátusa a nukleáris reakciók gerjesztési függvényének és atommagok, bomlási sajátságainak kísérleti és elméleti vizsgálatáért, valamint azok különböző tudományos és gyakorlati alkalmazásáért (nukleáris energetika, orvosi izotóptermelés, nukleáris analitika. vékonyréteg aktivációs technika, sugárvédelem) részesültek a díjban.

A főbb eredmények:


Molnár Gábor hivatkozásainak száma: 300, Sudár Sándor hivatkozásainak száma: 220, Tárkányi Ferenc hivatkozásainak száma: 650.

Az MTA Ifjúsági díjazott fizikusai

BOKOR MÓNIKA, az MTA Szilárdtestfizikai és Optikai Kutatóintézet tudományos segédmunkatársa, “Molekuláris mozgások vizsgálata hexakisz-(1-alkil-lH-tetrazol)-vas(II) és -cink (II) bórtetrafluorid kristályokban multinukleáris magspinrács; relaxáció alapján" című pályamunkájáért,
NAGY ZOLTÁN, az MTA Atommagkutató Intézet PhD ösztöndíjasa, a nagyenergiás elméleti fizika témakörében, hat vezető nemzetközi folyóiratban megjelentetett tudományos közleményéért,
PETRIK PÉTER, az MTA Műszaki Fizikai és Anyagtudományi Kutató Intézet tudományos segédmunkatársa; “In situ és ex situ spektroszkópiai elipszometria használata poliszilícium vékonyrétegvizsgálatára" című pályamunkájáért,
ÚJSÁGHY ORSOLYA, az MTA-BME Kondenzált Anyagok Elmélete Kutatócsoport tudományos segédmunkatársa, “Spin-pálya kölcsönhatás által indukált felületi mágneses anizotrópia és hatása a Kondo ellenállásra, redukált dimenziójú mintákban" című pályamunkájáért kaptak díjat.