Fizikai Szemle nyitólap

Vissza a cikkhez

Fizikai Szemle 1998/10. 344.o.

A MODERNIZÁCIÓS CHARTA TALÁLKOZÓJÁNAK ÁLLÁSFOGLALÁSA

A Modernizációs Charta, amit 1997. elején fogalmaztunk meg (Fizikai Szemle 1997/2), élénk visszhangot váltott ki a magyar társadalomban. A tudományos, műszaki, művészeti, kulturális és gazdasági élet magas szintű képviselői mellett az egész országból sokan kifejezték egyetértésüket. Különösen kiemelkedő a pedagógus-társadalom pozitív visszhangja. E visszhang nem csupán aláírásokban mutatkozott meg, hanem levelekben, javaslatokban, tanulmányokban is. Célkitűzéseinket magukénak érezték kormánypárti és ellenzéki oldalról egyaránt.

A Modernizációs Charta aláíróinak konferenciája, azért gyűlt össze hogy megbeszélje a teendőket, amelyeket a modernizáció a magyar társadalomtól elvár.

Nemzetgazdaságunk fellendítése érdekében gyorsabbá és hatékonyabbá kell tennünk a szellemi, műszaki, gazdasági erőforrások mozgósítását. A feladatot az egész társadalomnak magáénak kell éreznie. Ennek feltétele a humánus célok megvalósulása, a társadalmi béke megőrzése, végső soron a társadalmi egyetértés megteremtése. A kultúra, oktatás, egészségügy problémáinak megoldása figyelmet, szakértelmet, gondosságot igényel.

Mi, a Charta aláírói mindezek megvalósíthatósága érdekében kiemelt fontosságot tulajdonítunk a tudományok, a kutatás, a műszaki fejlesztés, a modern szellemű oktatás kibontakoztatásának. E területek mérhető, számszerűsíthető, hosszú távon gazdaságilag is gyümölcsöző hozzájárulást adnak országunk gazdasági-kulturális fejlődéséhez.

- Európai integrációnk, felzárkózásunk egyik kulcsa hazánk meglévő tudományos kapacitása, oktatásunk hagyományosan magas színvonala. Hogy a lehetőségeket kiaknázhassuk, hogy az Európai Unió versenyképes tagjává váljunk, intézkedni kell a lehetőségek megőrzéséről, társadalmi-állami elismeréséről, hasznosításáról, műszaki-gazdasági realizálásáról. Ezen összefüggő problémahálózat hosszú távú megoldásának kulcsa az oktatás. A modern tudományos alapismeretek, műszaki lehetőségek, környezeti és társadalmi következmények, globális változások kapcsolatának ismerete - a racionálisan realista mérlegelés és társadalmi felelősséggel meghozott döntés a demokrácia feltétele. Ezt az ifjúság széles rétegeinek kor igényeit tükröző oktatásával lehet a legjobban elérni.

Ennek érdekében legfontosabb az oktatás feltétlen prioritása.

- A tudásanyag modernizálása, a szakismeret, nyelvtudás, tárgyalóképesség, financiális tájékozottság értékelése mellett - a rövid távú értékeken túl - hosszabb távra is gondolkodó társadalmi magatartásra, társadalmi felelősségvállalásra van szükség. Ezért nem szabad figyelmen kívül hagynunk a nemzet és emberiség, a jövő nemzedékek iránt érzett kollektív felelősségtudat kialakítását, a modern természettudomány és csúcstechnika humán kultúrával összehangolt, összeérlelt fejlesztését.

Támogatjuk, hogy az iskola a szakirányú képzéssel együtt a tudományos és társadalmi nevelés kérdéseit is kiemelten kezelje.

- Elismerve a piacgazdaság törvényeit etikai követelményeknek is meg kell felelniük. A környezet, a globális éghajlat instabilitással fenyegető megváltozásával szemben megnyugtatóan kell megvédenie minket és gyermekeinket.

Intézményektől, szervezetektől, felelős tisztséget betöltő személyektől egyaránt elvárjuk a rövid távú anyagi értékeken túltekintő, stratégiai távlatokban való gondolkodást.

- Az ifjúság nevelésében meghatározó a 10-18 éves kor. Ezért az egyetemessé váló középfokú oktatásra irányuló társadalmi elvárásokat kell megfogalmazni. Az állami irányításnak eredménytisztelő megítélését és az erre alapozott juttatást; a felsőoktatásnak, tudománynak és tudományos egyesületeknek erkölcsi és szakmai támogatást és bátorítást kell nyújtania a középiskolák (gimnázium, szakiskola) számára.

A társadalomnak és az azt képviselő államnak a tömegoktatás kiterjesztése mellett biztosítania kell az elfogadhatatlan anyagi terhet nem jelentő minőségi középfokú oktatást, az arra tehetségükkel rászolgáló minden fiatal részére. A kiemelt minőségi oktatást a tehetség jogának kell tekinteni. A tehetségeket felismerő és kibontakoztató tanároknak fokozott támogatást és elismerést kell kapniok.

Elengedhetetlen az eredményesen oktató-nevelő pedagógusok kiemelt társadalmi és anyagi megbecsülése, folyamatos szakmai támogatása.

- Kezdeményezzük, hogy a nagyvállalatok tapasztalataikkal, lehetőségeikhez mérten anyagilag is segítsék a minőségi oktatás megfelelő szeletét.

Váljék ranggá, erkölcsi mércévé az oktatás mecénásának lenni.

- A média sajátos lehetőségeivel járuljon hozzá igazi értékeit elismerő magyarságtudat kialakításához. Mutassa be a tudósok, az újat alkotó elődök példáját. Ezen túlmenően mutassa be a jelenben kimagasló eredményeket elérő (méltóképpen gyakran csak határainkon túl elismert) sikeres tehetségeket életkoruktól függetlenül. Hasson oda, hogy véleményüket a magyar társadalom és annak választott vezetői is meghallgassák.

A Charta szervezői folyamatosan megkeresik a médiát, tájékoztatják az állásfoglalásban szereplő célok megvalósulásáról és kérik azok hatékony segítését.

Felismerve az információs társadalom bekövetkeztét, kezdeményezzük, hogy az ország alakítsa ki a felkészülés mulandó előnyökön túllépő, hosszú távú stratégiáját, benne a polgárok, az intézmények szerepét.

Még egy év és véget ér a 20. század. 1999-ben hazánk látja vendégül az UNESCO tudományos világkonferenciáját. Mi, a Charta aláírói vállaljuk, hogy mindent megteszünk a jeles konferencia megfelelő társadalmi légkörének kialakításáért és azért, hogy az hozzájáruljon hazánk tudatos jövőépítő programjának kidolgozásához, az új évezred sikeres elkezdéséhez.

Támogatjuk azt a miniszteri javaslatot, hogy 2000-ben országos tanulmányi versenyt rendezzenek a következő évszázadot befolyásoló mai tudományokról és annak alkalmazásáról, különös tekintettel a modern tudomány csúcstechnikát, társadalmat és emberi tudatot alakító hatására.

E célokat a Charta aláírói, a Charta-konferencia résztvevői saját munkájukkal, saját területükön tett gyakorlati lépésekkel kívánják segíteni. A Modernizációs Charta mozgalma az Eötvös Loránd által alapított nagy múltú Fizikai Társulat köréből indult el. A Műszaki és Természettudományi Egyesületek Szövetsége vállalja, hogy a jövőben - tagegyesületeivel együttműködve - fokozottan figyelemmel kíséri a Charta céljainak megvalósítását. Aláíróit tájékoztatja, alkalmanként a jelen találkozóhoz hasonlóan mozgósítja.

Mi a magyar társadalom különböző részeit képviseljük, de vállaljuk, hogy erőfeszítéseinket összehangoljuk a fent megfogalmazott nemzeti cél érdekében. Kérjük a magyar társadalom felelősséget érző tagjait, csatlakozzanak célkitűzéseinkhez, mozgalmunkhoz, munkánkhoz.