Fizikai Szemle nyitólap

Tartalomjegyzék

Fizikai Szemle 1997/9. 303.o.

GIMNÁZIUMI TANULÓK VÉLEMÉNYE A FIZIKAOKTATÁSRÓL

Hadházy Tibor, Szabó Árpád
Bessenyei György Tanárképző Főiskola

Napjaink kedvezőtlen jelensége a természettudományos pályáktól való elfordulás. A fizikát is amint ezt a különböző országokban elvégzett felmérések bizonyítják - egyre kevesebb tanuló sorolja a kedvelt tantárgyak sorába. Vajon mi a helyzet nálunk? Ezt kívántuk felderíteni akkor, amikor kérdéseinkkel a gimnáziumi tanulók egy csoportjához fordultunk. A választott kérdőíves vizsgálati módszer elsősorban minőségi megállapítások levonására alkalmas, és szándékunk szerint is csak részét képezheti egy, a fenti kérdésre irányuló komplex kutatásnak.

A kérdőíveket nyíregyházi és debreceni gimnáziumok tanulói töltötték ki. A vizsgálatban 251 tanuló vett részt. A kérdések megfogalmazásakor a könnyű válaszadásra és az érthetőségre helyeztük a hangsúlyt, de lehetőséget biztosítottunk az esszé jellegű, néhány mondatos véleményalkotásra is. A válaszadás név nélkül történt. A válaszok összességükben nem minden kérdésnél adnak 100%-ot, mivel a tanulók egy része nem minden kérdésre válaszolt.

A kérdőívekre kapott válaszok elemzése:

Rangsorold az általad legkedveltebb tantárgyakat!
(1-es a legkedveltebb stb.)
Tantárgyi
sorrend
I.
osztály
II.
osztály
III.
osztály
IV.
osztály
1. történelem magyar magyar történelem
2. magyar történelem történelem magyar
3. biológia matematika matematika testnevelés
4. fizika fizika testnevelés matematika
5. matematika biológia fizika fizika

Elgondolkodtató, hogy a fizika a kedveltség sorrendjében csak a 4. és 5. helyet foglalja el. A kedveltségi sorrend 1., 2. és 3. helyére a megkérdezett tanulóknak csak a 9%-a tette a fizikát és a tanulók 12%-a nem nevezte meg a fizikát a rangsorolt öt tárgy között. Az indoklásból az is kiderült, hogy a fizikát több diák tartja fontosabbnak, mint ahány kedveli.

A szöveges értékelésben a leggyakrabban a következő indoklások fordultak elő: Nehéz a fizika. Nem értem a tanár magyarázatát. Nem csak el kell magyarázni, de meg is kell magyarázni. Szerintem nem kell ennyi fizika tudás az általános műveltséghez. Sok az elmélet, és nehezek a feladatok.

Találunk ilyen indoklást is: Nagyon sok olyan dolgot tanulunk, amelyet életem során jól felhasználhatok. Jók a kísérletek, több kellene belőlük. Annyi szépet, újat és érdekeset tanulunk, még kísérletezünk is. A fizika alapos ismerete nélkül igen hiányos a tudásunk.

Szívesen jársz-e fizikaórákra?
Válaszok I.
osztály
II.
osztály
III.
osztály
IV.
osztály
Igen 28% 26% 20% 19%
Nem 27% 32% 35% 34%
Részben 40% 40% 42% 44%

Az "igen" válaszok százalékos arányának szigorúan monoton csökkenése fontos jelzés! Célunk csak az "ingadozók" meglehetősen széles táborának megnyerése lehet.

Néhány jellemző indoklás: Érdekes dolgokat tanulunk a fizikaórákon. Érdekel a fizika. Gyakorlati alkalmazási lehetőségei miatt érdekel. Tanárom jól magyaráz, izgalmas órákat tart. Kapcsolódik az élethez. A fizika tudására szükség van. Kevés a kísérlet.

Mi az, ami a legjobban leköti a figyelmedet a fizikaórán?
Válaszok I.
oszt.
II.
oszt.
III.
oszt.
IV.
oszt.
tanári magyarázat 2 2 3 3
bemutatott kísérletek 1 1 1 1
feladatmegoldás 6 4 6 6
fizikatörténeti részletek 4 3 4 4
ha te kísérletezel 3 5 5 2
gondolkodtató kérdések megoldása 5 6 2 5

Válaszaik egyértelműen arra utalnak, hogy a fizikát érdekes kísérletekkel vonzóvá lehet tenni. A megkérdezettek 87%-a azt vallja, hogy a fizikát kísérletekkel jobban meg lehet érteni.

Néhány jellemző indoklás: Érdekes a kísérlet, érthetővé teszi az anyagot. A kísérlet igazán gondolkodtató. Fájó, de önállóan kísérleteket nem végezhetünk. Több kísérlet kellene.

Megfelelőnek tartod-e az iskolai fizikaoktatásban az elméleti és gyakorlati kérdések (kisérletezés feladatmegoldás, gyakorlati alkalmazás aktuális kérdések megbeszélése) arányát?
Válaszodat rövlden indokold meg!
Válaszok I.
osztály
II.
osztály
III.
osztály
IV. osztály
Igen 23% 30% 36% 25%
Nem 48% 47% 28% 44%
Részben 26% 22% 30% 30%

Néhány válasz a szöveges indoklások közül: Sok az elmélet, a feladatmegoldás de kevés a kísérlet. A túl sok elmélet unalmassá teszi az órát. Hiába tudom kiszámítani az áramerősséget, ha nem tudok összeállítani egy egyszerű áramkört. Többet kellene foglalkozni az aktuális kérdésekkel. A III. és IV. osztályokban túlsúlyban van az elmélet.

Szeretnél-e több kísérletet látni a fizikaórán? Miért?
Válaszok I.
osztály
II.
osztály
III.
osztály
IV.
osztály
Igen 90% 100% 100% 100%
Nem 10% - - -

Nemcsak a számszerűség (az egységes 100%) gyakorolt ránk mély benyomást, hanem a tanulók szöveges értékeléseiben megfogalmazott gondolatok is.

Jellemző válaszok a "Miért?"-re: Mert amit látok, arra emlékszem. Vizuális típus vagyok. Így az óra érdekesebb. Csak a kísérlet adja meg a kérdésre a pontos választ. Jobban értem az anyagot. Kevés a kísérlet, a két kezemen meg tudnám számolni, hány kísérletet láttunk. Akkor biztosan odafigyelek. Egy tanévben két-három kísérletet láttunk. Jó, hogy látom azt, amiről tanulok.

Kevésnek, elegendőnek vagy éppen soknak tartod a tudománytörténet,
a magyar és a külföldi fizikusok munkásságának bemutatását?
Válaszodat indokold!
Válaszok I.
osztály
II.
osztály
III.
osztály
IV.
osztály
Kevés 42% 32% 44% 30%
Elegendő 48% 53% 46% 52%
Sok 10% 12% 8% 14%

A válaszok százalékos megoszlása tükrözi a tanulói igényt a fizikatörténeti vonatkozások megismerésére.

Néhány indoklás: A tudománytörténeti magyarázatok érdekessé, színessé teszik az órát. A felfedezésekről többet szeretnék tudni. Többet szeretnék hallani a tudósok munkásságáról. Többet szeretnék hallani a magyar tudósok felfedezéseiről. Az órán a fizikatörténeti "kitérések" ne legyenek hosszúak, csak szigorúan a tudósok legfontosabb felfedezéseire szorítkozzanak.

Az alábbiak közül húzd alá azt,
amelyet véleményed szerint a fizikaoktatásnak a leginkább
kell biztosítani!
  • Tényekben gazdag, speciális információk elsajátítását.
  • Fogalmak, elvek, törvények tanítását.
  • A kreatív gondolkodást.

Az I. és II. osztályos tanulók mintegy fele-fele arányban az első és második kérdést jelölte meg, míg a III. osztályosok 62%-a és a IV. osztályosok 72%-a a kreatív gondolkodás biztosítását tartja a legfontosabbnak.

Tapasztalatod alapján, mit gondolsz, mennyire személyiségformáló a fizikaóra?
Válaszok I.
osztály
II.
osztály
III.
osztály
IV.
osztály
Nagyon sokban 5% 7% 6% 9%
Elég sokban 62% 70% 64% 68%
Kevéssé 19% 15% 21% 18%
Alig 13% 6% 7% 5%

A válaszok megoszlása is mutatja, hogy a tanulók "érzik" a fizika tantárgy személyiségfejlesztő szerepét. szöveges válaszaikban ezt többen lényeglátóan meg is fogalmazzák.

Ezekből idézünk: Magas fokú szellemi aktivitást igényel. Elősegíti a kutatói személyiség kialakulását. Önfegyelemre, kitartásra, munkafegyelemre nevel. Ápolja a versenyszellemet.

Összességében milyennek értékeled az iskolai fizika
tananyag tartalmát (Aláhúzással válaszolj!)
Válaszok I.
osztály
II.
osztály
III.
osztály
IV.
osztály
Nagyon nehéz 30% 22% 32% 33%
Nehéz 32% 36% 42% 52%
Könnyű 22% 24% 22% 11%

Néhány jellemző indoklás:

Vannak ilyen indoklások is:

Pályaválasztásodat, továbbtanulásodat segítette-e
a fizika tantárgy tanulása?
Válaszok III.
osztály
IV.
osztály
Igen 12% 18%
Nem 64% 55%
Részben 23% 24%

A tanulók válaszaiból azért arra is következtethetünk, hogy lényegesen nagyobb más tényezők, például a szülők, a testvérek, a nagyszülők tanácsának befolyása.

Mit gondolsz, miért vannak egyre többen,
akik olyan továbbtanulási irányt választanak,
ahol a fizika tantárgyi felkészültségükről
nem kell számot adni?

Néhány indoklás:

Összegzés:

Jóllehet a kérdőívek kiértékelésével csupán a minőségi elemzésre törekedtünk, mégis sok, a fizika eredményesebb tanításához fontos megállapítást tehetünk.

A diákok jelentős része bár nem kedveli fontos tantárgynak tartja a gimnáziumban a fizikát. Erre a látensen jelen lévő pozitívumra támaszkodva kell úgy építkezni, hogy a tanítás tartalma és módszerei, a tanulás segédeszközei az ingadozók nagy számát (1., 2. kérdés) csökkentse, s a fizika iránt érdeklődők táborát növelje.