Fizikai Szemle nyitólap

Tartalomjegyzék

Fizikai Szemle 1995/3. 107.o.

GÁBOR DÉNES DÍJASOK, 1994.

Bokor József - Okleveles villamosmérnök, a műszaki tudomány doktora. Az MTA Számítástechnikai és Automatizálási Kutató Intézetében a Rendszer- és Irányításelméleti Laboratórium vezetője, a Budapesti Műszaki Egyetem Közlekedésmérnöki Kar Automatizálási Tanszék tanszékvezető egyetemi tanára. Statisztikai rendszer-identifikációval és identifikációs célú optimális kísérletek tervezésével, majd 1976-77-ben az Imperial College Computing and Control tanszékén lineáris rendszerelmélettel és a sztochasztikus rendszerek irányításával foglalkozott. A Paksi Atomerőmű részére irányításával diagnosztikai hálózatot építettek ki. Foglalkozott ipari problémák megoldásával, folyamatirányítási, optimalizálási módszerek alkalmazásával, villamosenergia-igény előrejelző rendszer kidolgozásával, új gépjármű-felfüggesztési és kormányzási rendszerekkel. A Technical University Delft (Hollandia) meghívott professzora és az MIT (USA) meghívott kutatója. Magyar részről témavezetője egy MIT-MTA SZTAKI kutatási projektnek. Eredményeit 150 publikációban tette közzé. Tagja az IEEE, CSS, IFAC TC on Robust Control, IFAC TC SAFERPROCESS nemzetközi szervezeteknek, az MTA Operációkutatási Bizottságának, a Magyar Mérnökakadémiának.

Farkas Ottó - Okleveles mérnök, a műszaki tudomány doktora, egyetemi tanár. A Miskolci Egyetem rektora, a Metallurgiai Intézet igazgatója. Kutatómunkái a vasmetallurgia folyamatainak termodinamikai, reakciókinetikai, illetve energetikai vizsgálataira terjedtek ki. Kidolgozta a csökkentett Si-tartalmú nyersvasak gyártásának komplex metallurgiai és technológiai feltételrendszerét. Meghatározta a szénmonoxid és a hidrogén kémiai hasznosulását a nagyolvasztóban, valamint a különböző szénhidrogén-féleségek nagyolvasztói felhasználhatóságát determináló folyamatokat. Elvégezte a különböző kokszféleségek vasmetallurgiai hatásának teljes termodinamikai és energetikai feltárását. Megalkotta a hidegmodell (nedves és száraz) laboratóriumot, amely módot ad a nyersvas- és acélgyártás modellezésére és a káros jelenségek korrigálására. Kiterjedt szakértői tevékenységet látott el a borsodi térség vaskohászati iparága reorganizációs és innovatív fejlesztési koncepciójának kidolgozásában. Eddigi eredményeit 58 szakcikkben, 43 konferencia előadásban, 6 önálló egyetemi tankönyvben és egy szakkönyvben publikálta. A szakmai-tudományos közéletben betöltött szerepét számos bizottsági elnökség és tagság jelzi. Eredményeit Akadémiai- és Pro Universitate díjjal ismerték el.

Gordos Géza - Okleveles villamosmérnök, a műszaki tudomány kandidátusa, egyetemi tanár. A Budapesti Műszaki Egyetem kutatási rektorhelyettese. Külföldi egyetemi munkahelyei: University of Salford (Manchester), az Imperial College (London) és a MIT (Boston) voltak. Kutatási területe a távközlés, valamint a beszéd gépi megértése és előállítása. Kifejlesztette a beszéd statisztikus távközlő rendszerek terheléselméletét a nem-beszéd jelekre. Matematikailag megalapozta a mesterséges intelligencia-kutatásokban a vektorsorozatokra alkalmazott idővetemített távolság és átlag fogalmát. Jelentős eredményei vannak a távközlési szolgáltatások szabályozásában, valamint a tudományszervezésben. 108 publikáció (többsége idegen nyelvei), 61 előadás, 11 szabadalom szerzője, illetve társszerzője. A Híradástechnikai Tudományos Egyesület elnöke, az International Computers and Communications (USA) tiszteletbeli elnöke, tagja az MTA Távközlőrendszerek Bizottságának és Akusztikai Komplex Bizottságának, továbbá több más szakmai bizottságnak, illetve tudományos tanácsnak. A Virág-Pollák, a Puskás Tivadar és a Kempelen Farkas-díj kitüntetettje, a Műszaki Kiadó nívódíjasa, MTESZ-díjas.

Juhász Imre - Géplakatos szakmunkásnak tanult, önképzés útján szerezte anatómiai, metallográfiai, biomechnikai ismereteit, szakirodalmi tájékozottságát. A PROTETIM Orvostechnikai Üzem cégtulajdonosa. 1976-ban kezdett protézisgyártással foglalkozni. Kezdeti nehézségein a szentesi kórház munkatársai segítették át. Munkakapcsolatban áll a Miskolci Egyetemmel, a KFKI-val, TÁKI-val, a Medicor Művek debreceni gyárával. A közös kutató-fejlesztő munka eredményeként a termékválasztékot fokozatosan bővítette. Fő gyártmányaik a csípő- és a térdprotézisek, az összes fontosabb izületek (könyök, váll, csukló, bütyök), fogászati implantátumok, csontrögzítők és egyedi protézisek. Rendszeresen részt vesz tudományos értekezleteken, kongresszusokon. A témával kapcsolatban két nemzetközi kutatócsoportban tevékenykedik. 38 bejelentett szabadalom társtulajdonosa, ezek közül több nemzetközi védettséggel rendelkezik. 1994-ben két külföldi pályázatot nyert. Tulajdonosa az OTH fődíjának, a Golden Medál és a Special Prize kitüntetésnek.

Orbán István - Okleveles vegyészmérnök, okleveles gyógyszerszakmérnök, címzetes egyetemi tanár. Az EGIS Gyógyszergyár Rt. (volt EGYT Gyógyszervegyészeti Gyár) vezérigazgatója, a Magyar Gazdasági Kamara elnöke. Nagy súlyt helyezett az originális termékek kutatására, fejlesztésére. Ennek eredménye, hogy az EGIS forgalomba hozta a Loderix asztma ellenes szert, valamint a természetes humán alfa interferont (Egiferon) a leukémiás, illetve hepatitiszes betegek kezelésére. Szervezte az EGIS termékfejlesztési programját, amelynek eredménye, hogy az utóbbi évek átlagában 8-10 új készítményt hoztak forgalomba. A hosszútávú eredmények megalapozása érdekében 1993-ban Biológiai Kutató-központot hozott létre az EGIS Gyógyszergyárban. Az egyre emelkedő nemzetközi környezetvédelmi követelmények kielégítésére az iparág veszélyes hulladékainak megsemmisítése céljából - részt vállalt abban a gyógyszeripari összefogásban, amely létrehozta a Dorogi Égetőművet. Elsők között ismerte fel a termékoltalom hazai bevezetésének szükségességét. Kezdeményezője és aktív részese volt az e tárgyban született nemzetközi egyezménynek. A Magyar Gyógyszergyártók Szövetségének elnöke, az OMFB tanács tagja. Eredményeit Eötvös-díjjal ismerték el.

Pakucs János - Okleveles erősáramú villamosmérnök, okleveles gazdasági mérnök, szakközgazdász. Az OLAJTERV Fővállalkozó és Tervező Rt. ügyvezető igazgatója, a Magyar Innovációs Kamara elnöke. Gazdasági mérnöki oklevelének megszerzése után kezdett kutatásszervezéssel, a K+F hatékonyság kérdéseivel foglalkozni. Szakmai tevékenysége a szellemi munka hatékonyságának javításához, a mikro- és makrogazdaságban egyaránt szükséges feltételek megteremtéséhez, a termelés illetve a gazdaság teljes megújulásához kötődik. Kezdeményezésére jött létre a Magyar Innovációs Kamara, amely a hazai K+F és az innovációs szféra jelentős tényezője. Az Ifjúsági Innovációs Verseny szervezésével, az Innofórum Szellemi Termékbörze életre hívásával és az Innovációs Nagydíj pályázat elindításával döntő szerepet vállalt a kreatív szellemű gondolkodás elterjesztésében, az innovációs szemlélet kialakításában. A Hevesi Gyula-díj tulajdonosa. Több tudományos egyesület tagja, a Szervezési és Vezetési Tudományos Társaság főtitkára, a Budapesti Műszaki Egyetem meghívott előadója. Több mint 40 publikációja, összefoglaló tanulmánya jelent meg, számos konferencián volt meghívott előadó. Tagja az OMFB mellett működő Műszaki Szakértői Testületnek és a FEFA kuratóriumának.

Szmola Ernő - Okleveles fizikus. General manager & director a General Electric Lighting Europe - Tungsram Bródy Imre Kutató Központjában, illetve 1994. október 1-jétől a GELE Technology-n. Szakmai pályáját fejlesztő fizikusként a Medicor Műveknél kezdte. 1986-89. között vendégkutató volt Berlinben a Hahn-Meitner, illetve Heidelbergben a Max Planck Intézetben. Ez utóbbi helyen az első nehézion tárológyűrű atomfizikai kísérleteit irányította. A tárolt ionnyaláb folyamatos megjelenítésére szolgáló berendezés kurrens termékké vált. 1989-ben a Tungsram Rt. kutató-laboratóriumában helyezkedett el. 1990-ben ugyanitt irányító vezetővé, 1992-ben igazgatóvá nevezték ki. Szakmai kvalitásával, szívósságával elérte, hogy nemcsak bekapcsolódtak a General Electric Lighting globális kutatócsoportjainak munkájába, hanem Budapest vált az Európai Fényforráságazat kutatóközpontjává, az üveg, a fénypor, a volfrám és a kisülésfizikai kutatás irányító bázisává. Közel 40 a publikációinak, előadásainak a száma. Tagja az MTA Szilárdtestfizikai Bizottságának, a Magyar Innovációs Kamarának, az MTA-OMFB Szinkrotron Bizottságának, az Eötvös Loránd Fizikai Társulatnak, a Német, az Amerikai és az Európai Fizikai Társulatnak.