Hogyan igyekszik segíteni az Eötvös Loránd Fizikai Társulat a fizikatanárok munkáját ?

Hof fmann Tiborné
V. K. M. Nevelésügyi Főosztály

A fizikaszakos középiskolai tanárokra igen komoly feladatok hárulnak. Nekik kell alapot adni a jövő mérnökeinek, technikai és természettudományi szakembereinek a magasabbfokú fizikai és technikai ismeretekhez. Nekik kell megismertetni a jövő dolgozóival - bármilyen szakmát választanak is - azokat az alapvető fizikai ismereteket, melyek elengedhetetlenül szükségesek a modern technika eszközeinek használatához. Nekik kell kialakítaniok a tanulók helyes, természettudományos szemléletét a tények bemutatása és az idealista világnézetek elleni harc útján. Hozzátehetjük, hogy sok esetben nemcsak a tanulók, hanem rajtuk keresztül a szülők, sőt a más szakos kartársaik világszemléletét is nekik kell felvilágosító munkával helyes irányba téríteni.

Ezeknek a feladatoknak lelkiismeretesen eleget tenni csak állandó tanulással, szakmai és ideológiai továbbképzéssel lehet. A multban nem sokat törődtek a középiskolai tanárok képzésével. A tudományegyetemek olyan elvont és a gyakorlati kérdésektől távoleső képzést adtak, mely a középiskolai tanárt gyakorlati munkájában egyáltalán nem segítette. Később nem volt alkalma továbbképezni magát, mert ha volt is valamilyen úgynevezett »továbbképző« tanfolyam, az egyrészt olyan magas színvonalú volt, hogy a hallgatók legnagyobb része nem sokat értett belőle, másrészt annyira elvont volt, hogy egyáltalán nem érintette a gyakorlati tanítás problémáit.

Ez természetesen nem volt véletlen. A kizsákmányoló társadalmaknak nem volt szükségük arra, hogy a tudást széles körökben terjesszék, sőt éppen az volt az érdekük, hogy a tömegek tudatlanságban maradjanak, mert különben öntudatra ébrednek és nem tűrik a kizsákmányolást. Ezért nem becsülték meg a tanárokat sem.

A szocializmus ezzel szemben a nép felvilágosítását tűzi céljául, mert jó szakmunkához alapos tudásra van szükség és mert a dolgozók életszínvonalának emeléséhez a kulturális színvonal emelése is hozzátartozik. A tanár igen fontos feladatot tölt be a szocializmus építésében és éppen ezért a dolgozó nép teljes megbecsülésben részesíti.

Ennek a megbecsülésnek egyik megnyilvánulása, hogy a magyar népi demokrácia segíteni igyekszik a pedagógusokat munkájukban. Ezért gondoskodik szakmai és ideológiai továbbképzésükről. A VKM által rendezett tanfolyamokon kívül az Eötvös Loránd Fizikai Társulat is célul tűzte ki, hogy segíti a fizikaszakos tanárokat munkájukban. Ez vezette a Társulatot akkor, amikor a Bólyai János Matematikai Társulattal együtt ez év július első hetében megrendezte a középiskolai matematika-fizikaszakos tanárok ötnapos ankétját. Az ankéton továbbképző előadások voltak és tankönyvismertetések. Az előbbiek célja az volt, hogy a tanárok figyelmét felhívja szakmájuk újabb eredményeire (pl. az atomfizikáról szóló előadás) és ugyanakkor szempontokat adjon ahhoz, hogyan lehet az új elgondolásokat a tanításban érvényesíteni. (Pl. a fizikai kísérletekről, vagy a geometriai szerkesztésekről szóló előadások.) A tankönyvismertetéseknek kettős céljuk volt. Egyrészt a tanárokat tájékoztatták a készülő új tankönyvek tárgyáról, felépítésének alapelveiről, másrészt lehetőséget kívántak adni annak, hogy a kartársak véleménye közvetlenül, élő szóval megnyilvánulhasson a tankönyvszerzők felé.

Az ankét minden tekintetben elérte célját. A továbbképző előadások értékes és tanulságos anyagot adtak, de hasonlóképpen értékesek és tanulságosak voltak az előadásokat követő hozzászólások is. Ezek megmutatták, hogy a kartársak legnagyobb része, elfoglaltsága ellenére is, elég komolyan foglalkozik szakmájának elméleti és gyakorlati kérdéseivel. Az a lelkesedés pedig, ami a továbbtanulás iránt mutatkozott, feltétlenül biztosíték arra, hogy tanításunk színvonala mind inkább emelkedni fog. A két társulat a résztvevők kívánságára elhatározta, hogy szeptembertől kezdve, hetenként fog előadásokat rendezni, felváltva matematikai és fizikai tárggyal. Ezeken az előadásokon e szaktárgyak legújabb eredményeinek ismertetése fog szerepelni, továbbá olyan kérdések tisztázása; melyek eredményesebbé teszik a fizika tanítását. (Pl. hogyan lehet a modern fizika kérdéseivel foglalkozni a középiskolában; a kísérletezésre vonatkozó tapasztalatok ismertetése stb.)

Az ankéton szereplő könyvismertető előadások fényt vetettek arra, hogy melyek a haladó szellemű fizikatanítás alapelvei. Így pl. igen fontos szempont az új tanterv és az ennek alapján készült új tankönyv tananyagfelosztásánál, hogy az anyagot összefüggésében lássa a tanuló. A régi tanterv különválasztotta a geometriai optikát a fénytan többi részétől, a körmozgást a forgómozgástól, a rezgőmozgást a hullámmozgástól, a hőtant a molekuláris fizikától, és így tovább. Az új tananyagfelosztás a szovjet példa nyomán nem tesz ilyen erőszakos szétválasztásokat, hanem a lényeges jegyek kiemelésével csoportosítja az anyagot. Pl. nem azt teszi fel főkérdésnek, hogy milyen test mozog (pl. pont, vagy merev test), hanem, hogy mi a mozgás legjellemzőbb tulajdonsága (haladó, vagy forgómozgás, rezgőmozgás stb.). Így nem elvont törvényszerűségeket kap a tanuló, hanem olyan ismereteket, melyeknél rögtön látja a gyakorlattal való kapcsolatot (pl. lendítőkerék forgása stb.).

Ezek a szempontok azért is olyan lényegesek a tananyag felosztásánál, mert ha a tanulókat dialektikus gondolkodásra akarjuk nevelni, mi magunk is így kell; hogy tárgyaljuk a tananyagot és ezt a szempontot kell érvényesítenünk már az anyag felosztásában is.

A fizikusankét egyik eredménye, hogy a tantervekkel, tankönyvekkel kapcsolatos vita alkalmával nyilvánvalóvá tette, hogy régi vágya teljesült a kartársaknak azzal, hogy az új tanterv az említett szempontok alapján készült. A régi tanterv szerint való tanítás sok esetben akadályozta őket tanításukban, mivel érezték, hogy helytelen szemléletű az előírt tananyagfelosztás.

A tantervekkel és tankönyvekkel kapcsolatban folytatott vita még az említett másik szempontból is igen értékes volt. Hozzájárult ahhoz, hogy a pedagógusok közvetlenül nyilváníthassanak véleményt az eddig használt tankönyvekkel kapcsolatban és a jelenleg készülők terveihez is hozzászólhassanak. Régen a tankönyveket legtöbbnyire úgy készítették el, hogy egy-egy szerző módszerét, tapasztalatait vették csak alapul. Így, ha bármilyen kitűnő szakember is volt az illető, gyakran fordult elő, hogy bizonyos kérdésekben egyoldalúan látta a megoldást. Sohasem fordult elő, hogy bevonták volna a gyakorlati pedagógusokat a tankönyvek használhatóságának elbírálásába. Pedig legjobban az tud a megítélni, milyen a tankönyv, aki abból tanít. Így gyakran fordult elő, hogy egy könyv esetleg nagyon színvonalas volt, csak éppen nem lehetett belőle tanítani, mert a szerzője nem ismerte a tanítás reális körülményeit. Még a pedagógus szerzőnél is előfordult, hogy saját iskolájára, saját tanítására méretezte könyvét és nem számolt más iskolák lehetőségeivel. Ennek kiküszöbölése egyedül úgy lehet, ha a pedagógusok széles rétegeit minél nagyobb mértékben bevonják a tankönyv bírálatába és megírásába is. Ehhez is igyekezett hozzájárulni a Fizikai Társulat az ankéttal és azt lehet mondani, hogy eredménnyel. Eredmény volt pl. az, hogy a hozzászólások sok olyan szempontra hívták fel a figyelmet, mellyel valóban jobbá tették a tantervet és a tankönyveket. Így pl. az a szempont, hogy csillagászattal bővült IV. osztályos tananyag túl sok lesz a III. osztályoshoz képest. A VKM Nevelésügyi Főosztálya ennek kapcsán megvizsgálta ezt a kérdést és jogosnak találta a kifogást. A fizika tantervet ezért úgy módosította, hogy a III. osztályba tette át az elektromosságtan egy részét az indukcióig. Ezzel megkönnyítette az új anyagot a IV. osztályban és így több időt tett lehetővé az egész anyagnak összefoglaló szempontok szerint való feldolgozására.

Hibája volt az ankétnak, hogy legnagyobbrészt csak a budapesti és pestmegyei tanárok vettek részt benne. Ezt úgy igyekszik a Társulat hamarosan kiküszöbölni, hogy egyrészt nyomtatásban ismerteti valamennyi érdeklődő pedagógussal az ankét teljes anyagát, másrészt, hogy vidéken is fog rendezni ehhez hasonló ankétokat a nagyobb városokban.

Összefoglalva: a Fizikus Társulat ezzel a kezdeményezéssel sok tekintetben jó munkát végzett az ankét rendezésével s ezt a jövőben - ahogy említettük - Budapesten és a vidéken rendszeresíteni fogja.

Az ankétek eredményességéhez a kartársak is hozzájárulnak azzal, ha megírják a Társulatnak bírálataikat az ankétokkal és egyáltalán a Társulat munkájával kapcsolatban és javaslataikat a jövőre nézve: mivel segítheti még a fizikatanárokat az Eötvös Lóránd Fizikai Társulat.