Fejős Pál

A rendőrség is megakasztja
a magyar filmgyártást.

Nyílt levél a m. kir. Belügyminiszter Urhoz*

Kegyelmes Uram!
Engedtessék meg, hogy Excellenciádat rengeteg teendője között egy pár sorral molesztáljam. Nagyméltóságodnak ez mindössze egy percnyi idejét fogja elvenni - viszont e sorok írójának hallatlan munkamegtakarítást fog jelenteni.
Excellenciádnak bizonyára tudomása van arról, hogy a M. kir. Áll. Rendőrség Főkapitánysága rendeletet bocsátott ki, amely a filmfelvételek eszközlését Budapest székesfőváros területén engedélyhez köti. Nagyméltóságodnak bizonyára arról is van tudomása, hogy az engedély szorosabb határok közé vett helyekre adatik meg és elnyerése különböző feltételekhez van kötve. Nevezetesen pl. a kérvényhez becsatolandók a filmen szereplő színészek, illetőségi, erkölcsi stb. okmányai és sok minden egyéb kellék. Ebből Excellenciád talán meg fogja tudni állapítani, hogy filmet felvenni - bár eddig sem volt könnyű és kellemes munka - de most ezek után, egyenesen lehetetlen lett. Kegyeskedjék Nagyméltóságod magát egy pillanatra filmrendezőnek képzelni. Excellenciád tehát holnap felvételt óhajt eszközölni, tegyük fel a Stefánia-uton és az óbudai gázgyár kapuja előtt. Szereplő - mondjuk összesen négy van. Két hölgy és két úr. Az okmányok is - felteszem - hogy rendben vannak (bár higgye el Excellenciád, hogy nem lesz könnyű dolog egy művésznőtől évszámmal ellátott anyakönyvi kivonatot beszerezni) és az engedély is; iktatás, felülbélyegzés stb. után megadatott. Ezek után Nagyméltóságod nyugalommal néz a holnapi felvétel elé. Este azonban lihegve jön a segédrendező és jelenti, hogy X.Y. kisasszony lemondta a felvételt és helyette Q. Z. művésznőt kell venni. Excellenciád beletörődne a megváltoztathatatlanba, de Q. Z. kisasszony nem budapesti származású, hanem tegyük fel, megszállott területről, - Erdélyből való. Okmányai nincsenek Pesten. A rendelet áthágóit viszont büntetés sujtja. Mit tenne erre Méltóságod? Lemondani a felvételt nem igen lehet. Az előre megrendelt autó, ruhák, kellékek, fodrász, színészek, öltöztetőnők és más ezer kiadás hiába történt. Az amugy is silány tőkével rendelkező gyárak nem birják el ezt a terhelést. De tegyük fel, hogy Nagyméltóságod felvétele előtt nem következne be ez a szerencsétlenség, hanem bármi okból - csak egyetlen órás késés áll be: mire Excellenciád a Stefánia-útra ér a nap már nem abban az állásban van, amire számítani méltóztatott, hanem elbujt a Földtani Intézet háta mögé. A jelenet színhelye árnyékban van. A kedvezőtlen világítás miatt Nagyméltóságod itt nem fotografálhat. Máskor pár pillanatnyi gondolkozás után Excellenciád kiadta volna a parancsot, hogy az autó repüljön a Filatori-gáthoz, mert ott hasonló plain-air található a Stefánia-utihoz és a felvételt ott méltóztatik megejteni. De most helyhez kötött engedély van. Tehát vagy lemondja Excellenciád a felvételt, vagy megpróbál engedély nélkül fotografálni. Ez utóbbit ugyebár a törvények tisztelete nem engedi meg, ez előbbit - a gyár anyagi helyzete.
Kegyelmes Uram! Miért vegyem el drága idejét a további konfliktusok felsorolásával. Talán valaha Excellenciád is ült egy moziban és talán nem okoztak bosszuságot Nagyméltóságodnak, a rettentő kínlódással, kevés pénzzel, bajjal, veszedelemmel készült, iparkodó, szegény, szerencsétlen, magyar filmek.
Kérem Excellenciádat, ne engedjen a nyakára taposni ennek a szegény, igyekvő jobb sorsra érdemes iparnak és művészetnek. Excellenciád az előbb felsoroltakból láthatta, hogy a munka lehetetlenné van téve a rendelettel. Utalok Excellenciád programmjára, amelyben mindenkit munkára hívott fel.
Kegyelmes uram! Kérdem Excellenciádat, hogyan dolgozzunk mi szegény filmfelvevő emberek, ha a munkánkat hatósági rendelettel teszik lehetetlenné? Kérdem Excellenciádat, miért kell a színészek okmányait nehéz pénzen beszerezni, még költségesebb időpazarlással!!? Van Budapesten két működő színészegyesülés. - Higgye el Nagyméltóságod, mind a kettő megrostálja tagjait és filmen szerepelni csakis az egyesületek tagjainak lehet. Kérdem Excellenciádat - ha már engedélyhez kötött a filmfelvétel, miért nem adatik engedély egy hosszabb terminusu lejárattal és miért nem a főváros egész területére? Miért kell az engedélyt naponta és szorosan helyhez kötött formában kiadni? Talán a főkapitányság amugy is tenger munkáját kell vele megszaporítani?
Kegyelmes Uram! A szépen indult magyar filmipar és filmművészet nevében kérem Excellenciádat, segítsen ezen a rettenetes állapoton addig, amig a szegény, nekikeseredett magyar rendezők, színészek, operatőrök mind ki nem vándorolnak külföldre, ahol az állam segíti a filmfelvételeket és ahol nem kell akadályversenyt futni minden felvétel előtt.
Segítsen rajtunk, Kegyelmes Uram! Már úgyis nagyon, nagyon sokan vándoroltak ki közülünk!
Excellenciád legalázatosabb szolgája:

Fejős Pál
filmrendező

* Eredetileg megjelent: Mozihét, 1922/9.