Szentháromság
Hollandiai Magyar Római Katolikus Egyházközségi Tanács
Vereniging ter bevordering van het geestelijke leven van de r.k. Hongaren in Nederland

Ingeschr. b.d. K.v.K
's Hertogenbosch
Nr 40217046
Giro: 1999017 (Utrecht)
Correspondentieadres:
Oranjehof 13.
3761 KB Soest
E-posta: bohus001@planet.nl Telefon: 035-601-0837

Érdemes
lelőhelyek
a 'Hálón'
Alábbi honlapok web-kapcsolatnál lehívhatók


Egyházi honlapok:

Magyar Katolikus Egyház

Magyar Katolikus Püspöki Kar (hírösszefoglalók, intézmények, rendek, címek)

Virtuális Plébánia modern, sokoldalú, pasztorációs honlap

Szervezetek honlapjai:

HÁLÓ

Magyar Karizmatikus Mozgalom

Keresztény Értelmiségiek Szövetsége

Hollandiai Katolikus Magyar Egyházközségi Hírlevél
Megjelenik 4 x évente - 2006/3 - szeptember

Contactblad van de r.k. Hongaren in Nederland
Samenvatting
Op zondag 22 oktober is de 50 jarige landelijke herdenking van de Hongaarse opstand in 1956. Deze begint om 10.30 uur met een hl. mis (evenals protestantse kerkdienst) in de zalen van het Groothandelsgebouw te Rotterdam (nabij het station). Na de lunch volgt om 14.30 uur een uitgebreid herdenkingsprogramma.
Az országos 1956-os, 50 éves emlékünnepély alkalmából d.e. 10.30 órakor Bajzáth Ferenc atya mond szentmisét az állomáshoz közeli Groothandelsgebouwban. A közös ebéd után 14.30 órakor ünnepi megemlékezés és műsor.
Hágában október 1-én ima és áldozási istentisztelet, november 5-én szentmise (past. Kwaaitaal), dec. 3-án ima és áldozási i.t. (esetleg sz.m.) 12.00-kor (St.Liduine kerkz.)
Rotterdamban október 1-én, november 5-én és december 3-án d.u. 3 órakor ima és áldozási istentisztelet (Una Sancta: K. Doormanstr. 337)
Hoensbroekban október 21-én d.u. 3 órakor szentmise a St. Janskapel/Markt (Bajzáth atya Budapestről).
A Limburgiakat ezenkívül minden hó utolsó vasárnapján 16.00 órakor magyar szentmisére várják Aachenben, a Dóm melletti St. Jakobstr. 19 alatti kápolnában, ahol Lukács atya misézik Kölnből. A belgiumi Eisdenben pedig Dobai atya misézik nov. 5-én és dec. 3-án 11-kor (St. Barbara templom).

Jongerenbijeenkomst - ifjúsági találkozó: Maandag 23 oktober 20.00 bijeenkomst voor Hongaarse en Nederlandse jongeren in de benedenzaal van Una Sancta Karel Doormanstraat 337 Rotterdam Centrum. Október 23-án, hétfön este, 20 órakor az Una Sancta kápolnateremben: Együtt imádkozunk az októberi forradalom és szabadságharc emlékére hazánkért, muzsikálunk, szavalunk, esetleg tudásunkat is bemutathatjuk. Nemcsak magyar, hanem holland barátaidat is hívjuk. Részvételedet jelezd: Leo Elshout, Bajzáth Ferenc atya, leo.elshout@wanadoo.nl 0031(0)705111030 bthf@freestart.hu 003613230221

1956.       

Tüzet sem raktak s kigyúltak a lángok,
Szemek szikráztak, fölizzott a szív,
Testvér lett az is, kit először láttál
S megittasultál, hogy a HAZA hív.

Különös ősz volt. Íze lett a szónak,
A kézfogásnak újra ereje,
Fájó gerinced gyógyította gyorsan
A  friss szabadság édes melege.

Tegnapi őrződ ma "bajtárs"-nak hívtad.
Már nem riasztott az egyenruha,
De nem hitted, hogy bajban lesz majd társad,
Hisz ily` tiszta még nem voltál soha.

Szállt, szállt a Himnusz. A  trikolor lengett.
Az egész nemzet csak egyet akart.....
S hogy megindultak keletről a tankok,
Nyugaton ez csak pár embert zavart.

Sokan eltüntek. Volt, ki messze szökve
Cipelte sebét s még ma is zokog,
Volt, aki vallott sosem ismert bűnről
És elszenvedte, mit érte kapott.

Sortűz is dördült. Az volt szerencsésebb,
Kit nem lengetett magasan a szél.
Az eltaposott nemzet fájdalmáról
Szavak helyett sok sírgödör mesél.

Iszonyú évek dermedt, hideg csendjén
Átizzik mégis örökre a láng:
Az az OKTÓBER minden őrizőnek
A ki nem húnyó, égő lármafánk.

2004.október      Bartal Klári

Jelentős katolikus irodalom (honlapok):

Katolikus Lexikon

Pázmány Péter Elektronikus Könyvtár

Új Ember
katolikus hetilap

IGEN
katolikus havilap és hírlevél (2-hetente)

Képmás
családmagazin

Katolikus web- kiadványok gyűjteménye
200 magyar és 25 külföldi honlap


Ifjúsági honlapok:

Regnum Marianum

Magyar Cserkészszövetség

Külföldi Magyar Cserkészszövetség


Ökuménikus szellemiségű magyar honlapok:

Kajata
ökuménikus fórum

Magyar Keresztény Portál


Corona nővér ezúton köszöni a 90. születésnapjára küldött jókívánságokat, de azok óriási száma miatt képtelen azokat személyesen megválaszolni, így valamennyiük elnézését kéri.

Halottaink: Helmondban, 2006. augtusztus 7-én, türelemmel viselt betegség után elhunyt Maráczi Gyula (született Marcalgergelyiben 1932. október 17-én). Emlékét őrizzük, nyugodjék békében.
Elhunyt Matyasovich Henrik SJ, volt hollandiai magyar lelkész

2006. június 23-án Szegeden elhunyt Ft. Matyasovich Henrik Jézus-Társasági atya, életének 84., szerzetesi hivatásának 62., papságának 49. évében. Hollandiában 1972-ig volt a magyarok lelkésze, mielőtt a Lőweni Mindszenty Otthon gondnokságát vette át. Onnan hívta vissza a rendje Magyarországra a rendszerváltozás után.
Matyasovich Henrik Vilmos SJ Szamosújváron (Szolnok-Doboka vm.) született 1923. április 28-án. Édesapja katonatiszt volt. Szülei közül csak édesanyja volt katolikus, annál szebb, hogy Henrik fiúk a katolikus papi hívatást választotta.

Magyarországon, 1944. VIII. 14-én lépett be Jézus Társaságába, a jezsuita szerzetesrendbe. Mint teológus-növendéket, 1949-ban 68 különböző felekezetű paptársával a kistarcsai internáló táborba vitték. Ott tartották fogva bírói ítélet nélkül, internálást elrendelő (formanyomtatvány) véghatározattal. Szabadulása után Nyugatra tudott jönni és Maastrichtban fejezte be a teológiát. Ott szentelték pappá két magyar rendtársával, Weissmahr Bélával és Nagy Ferenccel együtt.

2006. június 29-én, a szegedi belvárosi temetőben, helyezték örök nyugalomra gyászoló rendtársai, rokonai és ismerősei. A hollandiai magyarok virágcsokra is elkísérte utolsó útjára. Henrik atya köszönjük szolgálatodat, nyugodjál békében!


Bodoggá avatják Salkaházi Sára testvért

Salkaházi Sára (Kassa, 1899. máj. 11. - Budapest, 1944. dec. 27.) a Szociális Testvérek Társasága nővére, közel száz magyarországi zsidó megmentője a nyilas uralom idején vértanu lett. Boldoggá avatási eljárását a rendje 1996-ban indította el, erre 2006. szeptember 17-én kerül sor a Szent István-bazilika előtti téren.

Salkaházi Sára élete, tevékenysége példa arra, hogy a XX. században is vannak kimagasló nôi egyéniségek, akik képesek kilépni önmagukból embertársaik szolgálatára. Naplóiból tudjuk, hogy akaratának megfeszítésével kitartóan dolgozott, százszor és ezerszer újra kezdett. Acélossá edzett akaratereje bámulatra késztetheti a mai fogyasztói társadalom akaratgyenge emberét, sôt elgondolkoz- tathatja a könnyű lelki sikerekre, látványos lelki élményekre számítókét is. Csodálhatjuk az Úristen formáló kezét, amint Sára testvér - Neki adott - életében dolgozik, s épp fogyatékosságaiból formál hôsi erényeket a kegyelemmel együtt működô lélekben. Mint újságírónak a keresztény értékek tisztelete, propagálása, és - ha kell - a mellettük való kiállás jellemezte.
Elletétben a mai hírközlés-gyakorlattal és borzalom-tálalással ô mindig megtalálta és felfedte a kiutat. Ez természetesen nem a súlyos társadalmi problémák megoldását, hanem a krisztusi felebaráti szeretetben való feloldást, vagy a segítség nyújtásra való felhívást jelentette.

Sára Kassán végezte iskoláit, tanítónői diplomát szerzett és egy évig dolgozott is tanítónőként. Mikor az első világháború után Kassa az újonnan létrejött Csehszlovákiához került, és a csehszlovák kormány hűségesküt követelt a tanároktól, Sára ezt megtagadta és el kellett hagynia a pályát. Határozott fellépésű fiatal lányként írják le, akinek ambíciója ekkor még az volt, hogy újságíró, író lesz. Nagy átérzéssel írt a kisebbségbe került magyarokról, a szegény munkásokról és nyomorban élő munkanélküliekről.

1922-ben belépett a Szociális Testvérek közé, és onnantól kezdve az elesetteknek szentelte életét. A II. világháború végén zsidókat menekített, közel százan köszönhették neki életüket. Ismerősei figyelmeztették, hogy ne menjen haza, mert bajba kerül, de ő mégis bátran hazament. 1944. december 27-én a nyilasok körülzárták a fővárosi Katolikus Nővédő Otthont. Sára testvért, az otthon vezetőjét elhurcolták és meztelenre vetkőztetve a Dunába lőtték. A halála előtti pillanatokban Sára letérdelt, és az ég felé nézve keresztet vetett...

Új előírások szerint, a pápai jóváhagyást követően az ország prímása, így Erdő Péter bíboros is kimondhatja a boldoggá avatás tényét. Ez fog megtörténni szeptember 17-én a budapesti Szent István Bazilika előtti téren.

Fontosabb holland katolikus honlapok:

Katholieke kerk op het web

Katholiek Nederland
Text 2e Vatikaanse Concilie

Katholiek Nieuwsblad

RORATE RK Nieuws


Fontosabb holland ökuménikus honlapok:

KerkNet

Samen Op Weg


Rádió és TV az Interneten

Közszolgálati TV-adók:

DUNA-TV

M 2

Magyar katolikus rádió:

Szent István Rádió (Eger)

(Minden reggel 7.00 órakor szentmise
az egri Bazilikából).
Holland misszionárust avattak boldoggá Brazíliában

A brabanti Beek en Donkból származó Pater Eustachius van Lieshout (1890-1943) misszioná- rust Brazíliában jobban ismerték mint szülőföld- jén. Most, hogy június 15-én a brazíl prímás Belo Horizontban kimondhatta róla a pápai döntést, hogy az Egyház a boldogok sorába emelte, a brazil nép szinte elképzelhetetlen nagyszabású ünnepséget rendezett tiszteletére. Hetvenezres tömeg ünnepelte a sportstadionban és sok ezer a stadionon kívüli felvonulásokon.
Az első megfelelő kérvény Brazíliából 1955-ben érkezett Rómába, de rendje egy ideig tagjainak ilyen 'előléptetését' nyugvópontra helyezte. Amikor 1968-ban egy brazil pap megmagyaráz- hatatlan gyógyulását az ő közbenjárásának tulajdonították, meg volt a boldoggá avatás minden feltétele.

De a brabanti Beek en Donk községben is büszkén ünnepelték szülöttjüket, aki a Krisztushitet oly távolra vitte, olyan lelkülettel és oly eredménye- sen. Nem tehette volna, ha nem nevelkedik ilyen lelkületet fakasztó környezetben. Tizenegy gyermekes földművescsaládból származott, három leánytestvére szerzetesnővér lett.
1913-ban lépett a "Helige Harten" kongregációba. A leprásak között élő és meghalt belgiumi Damján atya munkáját tartotta követendőnek és ő is a betegek misszonáriusa és gyógyítója kívánt lenni. Szülőfalujában egy most felszentelt kápolna őrzi emlékét. [www.patereustachius.nl]


Sírgondozás Magyarországon: Sokak gondja, hogy nincs, aki szeretteik sírját Magyarországon gondozza. Szerkesztőségünket elérte Nagy Béla levele, aki hazai sírok felkutatását, rendbetételét, ápolását, stb. az egész ország területén vállalja, majd munkájáról fényképet küld. Címe: sirgondozas@freemail.hu
A médiumok híreiből: Bejelentkezésre megkapjuk a napi evengélium szövegét, rövid magyarázatát és néhány versbe foglalt gondolatot hozzá itt:  http://www.communio.hu/cgi-bin/mailman/listinfo/evangelium
Kiss Ulrich jezsuita atya népszerű vasárnapi homiliái (magyarul, németül, angolul) megrendelhetők itt:  kissulrich-homilia-subscribe@yahoogroups.com.
Kiadványaink elérhetősége:  Felvette Egyházközségi Hírlevelünket nyilvántartásába az Országos Széchenyi Könyvtár. Hírlevelünk tehát https://epa.oszk.hu/00300/00321/ cím alatt is elérhető (5 évfolyam). Ugyancsak felvették másik kiadványunkat, az Új Magyar Évezred-et is: https://epa.oszk.hu/00300/00320/ (10 évfolyam). Folkrádió:
A világon szinte egyedülálló a 2002-ben indult, a web-en elérhető magyar Folkrádiót ajánljuk a népdalt és népzenét kedvelők figyelmébe. http://www.folkradio.huA Folkrádió egy nonprofit internetes rádió, amely éjjel-nappal népzenét sugároz. A Kárpát-medence magyar népzenéje mellett a Folkrádió műsorában helyet kap a térség nemzetiségeinek népzenéje is, de foglalkoznak más népek zenéivel és kis mértékben egyéb népzenei eredetű vagy ihletésű műfajokkal is.

Az adásnál nem csak a népdalfelvételeket és a népzenét halljuk, hanem párhuzamosan olvashatjuk a néprajzi adatokat, percről percre, számról számra, az itt mellékelt kis műsorpélda szerint.
A 24 órás adás hátterében óriási (többtízezres) népdal- kincsünk áll, melyet a néhány évtizede indított Utolsó Óra gyűjtőprogramban sikerült még a Kárpát-medencében és a Csángóföldön dokumentálni. Ugyanakkor napjainkban is akadnak elhivatott gyűjtők, akik 'újkori' leletekkel gazdagítják Bartók, Kodály, Vikár, Lajta, és sokan mások által felismert kultúrkincsünket.
Más üzletmentes honlapok t.k.:

Startlap
Startpagina
Wikipedia lexikon angol holland magyar
Internet Értelmező Szótár

Google
ma a legjobb kereső

Új Magyar Évezred
negyedéves, érték- orientált kiadvány

Magyar Népdalok a Világhálón
300 zenélő népdal- kotta gyűjteménye.

Hírlevelünkről:

Négyszer évente meg- jelenő egyházközségi Hírlevelünket minden hollandiai érdeklődő- nek megküldjük, aki azt kéri, e-posta címmel rendelkezik és azt nekünk megadja.
A Hírlevél aktuális száma (esetleges programváltozásokkal) a Világhálón, az alább megadott webcímen is elérhető.

Hogyan kinyomtatni?
Kiadványunkat legegyszerűbb Web-címünkről az Internet Expolorer böngészővel kinyomtatni. Előtte az oldalakat az afdrukvoorbeeld (page preview) paranccsal ellenőrizzük és ha kell a széleket (margókat) beállítjuk.

E-posta címeiket továbbra is várjuk. Aki pedig nem tart igényt körlevelünkre, kérjük jelezze azt. Közreműködésüket köszönjük.


Szerkesztőség: nickl001@planet.nl
Ismered a Palócföldet?

A Palócok Észak-Magyaror- szág főként katolikus vallású népcsoportja. Az Ipolytól keletre az északi középhegy- séget, Hont, Nógrád, Gömör-Kishont és Heves megye felét magába foglalva. Százötven falu mondható lakhelyüknek. A "palóc" elnevezés erede- téről nincs biztos adatunk. Nyelvjárásuk, népi kultúrájuk azonban megkülönbözteti őket más magyar népcsoporttól.

Legjellegzetesebb ismertető jelük nyelvjárásuk illetve a magyar "á"-betüt "a"-nak mondó kiejtésük. Mókás, fur- fangos észjárásukat Mikszáth Kálmán foglalta legjobban össze "A jó palócok" című novella-gyűjteményében.

Építkezésük és népviseletük nem egységes és csak néhány egymáshoz közeli faluban hasonló. Házaik legtöbbször az utcára merőlegesen állnak, a gazdagabbaké tornácosak.


"Szépszobáikban" a falidíszek felett ott függ a feszület. Számtalan hímzés és díszcserép tanuskodik izlésükről.Rendkívül díszesek a palóc lányok és asszonyok
fejdíszei. Természetesen ők sem járnak minden nap
ezekkel fejükön, csak pl. Nagyboldogasszonykor,
amikor körmenetre mennek. Ilyenkor lehet meg-
különböztetni az egyes palóc tájak képviselőit
eltérő, de mind nagyon díszes fejrevalójuknál fogva.Leghíresebb palóc falu ma kétségtelenül Hollókő, fehéren díszlő templomával és tornácos házaival.
Főleg az UNESCO 'Világörökség' kitűntetése óta sok túrista látogatja, és nemzetközi utalásokban is rendszeresen szerepel.
.
HÍRLEVÉL ARCHÍVUM