Misiunea Administrativă Interimară a Națiunilor Unite în Kosovo
Cadru constituțional pentru autoguvernare provizorie
Perspective 
Titlul I Dispoziții fundamentale
1.1. Kosovo este o entitate sub o administrație internațională interimară care, împreună cu poporul său, are caracteristici istorice, legale, culturale și lingvistice unice.

1.2. Kosovo este un teritoriu nedivizat în care Instituțiile Provizorii de Autoguvernare înființate în virtutea acestui Cadru constituțional pentru autoguvernare provizorie (Cadru constituțional) își exercită atribuțiunile.

1.3. Kosovo se compune din municipalități, care sînt unitățile teritoriale de bază ale autoguvernării, iar atribuțiunile lor sînt stabilite de legislația UNMIK în vigoare, referitoare la autoguvernarea locală și la municipalitățile din Kosovo.

1.4. Kosovo va fi guvernat în mod democratic de către corpuri și instituții legislative, executive și juridice în conformitate cu prevederile acestui Cadru constituțional și ale Rezoluției Consiliului de Securitate al Organizației Națiunilor Unite nr. 1244 din 1999.

1. 5. Instituțiile Provizorii de Autoguvernare sînt:
(a) Adunarea;
(b) Președintele teritoriului Kosovo;
(c) Guvernul;
(d) Instanțele judecătorești și
(e) Alte corpuri și instituții prevăzute în acest Cadru constituțional.

1. 6. Sediul Instituțiilor Provizorii de Autoguvernare este Priștina.

1.7. Instituțiile Provizorii de Autoguvernare vor folosi numai simboluri care sînt reglementate de legislația UNMIK sau pot fi adoptate în cadrul acesteia. (...)

Titlul IIDrepturile omului
3.1. Toate persoanele din Kosovo se vor bucura, fără discriminare de vreun fel și în deplină egalitate, de drepturile omului și de libertățile fundamentale. (...)

Titlul IV Drepturile Comunităților și ale membrilor lor
Dispoziții generale
4.1. Comunitățile de locuitori aparținînd aceluiași grup etnic, religios sau lingvistic (Comunități) beneficiază de drepturile stabilite sub prezentul titlu pentru a-și păstra, proteja sau exprima identitatea lor etnică, culturală, religioasă și lingvistică.

4.2. Nici o persoană nu va fi obligată să declare cărei Comunități îi aparține sau să se declare membru al vreunei Comunități. Indivizii nu vor suferi nici un dezavantaj în urma exercitării dreptului de a se declara sau de a nu se declara membru al vreunei Comunități.

4.3. Instituțiile Provizorii de Autoguvernare vor fi călăuzite în politica și practica lor de nevoia de a facilita coexistența și reconcilierea dintre Comunități și de a crea condiții adecvate care să permită Comunităților să-și păstreze, protejeze și dezvolte identitățile lor. Instituțiile vor promova, totodată, fără discriminare și păstrarea moștenirii culturale a tuturor Comunităților din Kosovo.

Drepturile Comunităților și ale membrilor lor
4. 4. Comunitățile și membrii lor vor avea dreptul să:
(a) folosească limba și alfabetul lor în mod liber, inclusiv în fața instanțelor, organizațiilor guvernamentale și a altor corpuri publice din Kosovo;
(b) primească educație în propria lor limbă;
(c) beneficieze de acces la informație în propria lor limbă;
(d) beneficieze de șanse egale la toate nivelurile atît în privința angajării în corpurile publice, cît și a accesului la serviciile publice;
(e) întrețină contacte libere între ele, precum și cu membrii Comunităților proprii în interiorul și în afara regiunii Kosovo;
(f) folosească și să expună simbolurile Comunității în condițiile legii;
(g) înființeze asociații pentru a promova interesele Comunității lor;
(h) întrețină contacte libere cu organizații nonguvernamentale locale, regionale și internaționale și să participe la activitatea acestora în conformitate cu statutele acestora;
(i) furnizeze informații în limba și alfabetul Comunității lor, inclusiv prin înființarea și menținerea unor instituții mass-media proprii;
(j) organizeze învățămîntul și să stabilească instituții de învățămînt, în special în ceea ce privește învățămîntul în limba maternă și cu folosirea alfabetului propriu al Comunității, precum și cel referitor la cultura și istoria Comunității; scopuri pentru care se pot aloca și subvenții, inclusiv din fonduri publice, în condițiile legii, cu condiția ca planurile de învățămînt să fie în conformitate cu legile în vigoare și să reflecte spiritul de toleranță dintre Comunități și respectul pentru drepturile omului și tradițiile culturale ale tuturor Comunităților;
(k) promoveze respectul pentru tradițiile Comunității;
(l) ocrotească siturile de importanță religioasă, istorică ori culturală pentru Comunitate, în cooperare cu autoritățile publice competente;
(m) beneficieze de și să furnizeze servicii publice de sănătate și asistență socială, pe o bază nediscriminatorie, în acord cu standardele în vigoare;
(n) organizeze și să asigure funcționarea unor instituții religioase;
(o) beneficieze de acces garantat la și reprezentare garantată în televiziunea și radiodifuziunea publică, ca și de programe garantate difuzate în limba Comunității;
(p) își finanțeze activitățile din colectarea de contribuții voluntare de la membrii lor, din donații provenite de la organizații din afara regiunii Kosovo ori din subvenții primite de la Instituțiile Provizorii de Autoguvernare sau de la autoritățile publice locale, cu condiția ca aceste finanțări să fie oferite într-un mod pe deplin transparent.

Protecția drepturilor Comunităților și ale membrilor lor
4.5. Instituțiile Provizorii de Autoguvernare vor asigura ca toate Comunitățile și membrii lor să-și poată exercita drepturile specificate mai sus. Instituțiile provizorii vor asigura și reprezentarea echitabilă a Comunităților în cazul angajărilor în corpurile publice, la toate nivelurile.

4.6. Pe baza responsabilităților sale directe de a proteja și a promova drepturile omului, precum și de a sprijini activitățile de consolidare a păcii ce decurg din Rezoluția Consiliului de Securitate al ONU nr. 1244 din 1999, Emisarul Special al Secretarului General își păstrează competența de a interveni la nevoie în exercitarea autoguvernării cu scopul de a proteja drepturile Comunităților și ale membrilor lor.Titlul VCompetențele Instituțiilor Provizorii de Autoguvernare
5.1. Instituțiile Provizorii de Autoguvernare vor avea competențe în următoarele domenii:
(a) politica economică și financiară;
(b) probleme fiscale și bugetare;
(c) activități administrative și operații vamale;
(d) comerț intern și extern, industrie și investiții;
(e) învățămînt, știință și tehnologie;
(f) tineret și sport;
(g) cultură;
(h) sănătate;
(i) protecția mediului;
(j) muncă și bunăstare socială;
(k) familie, gen și minori;
(l) transport, poștă, telecomunicații și tehnologii informaționale;
(m) servicii în domeniul administrației publice;
(n) agricultură, silvicultură și dezvoltare rurală;
(o) statistică; (...)

5.4. În domeniul mass-media, Instituțiile Provizorii de Autoguvernare răspund și de:

(a) elaborarea legilor și a mecanismelor de aplicare, în conformitate cu standardele internaționale referitoare la drepturile omului și la libertatea de expresie stipulate în articolele 19 și 29 ale Declarației Universale a Drepturilor Omului, în Convenția Europeană a Drepturilor Omului și în Protocoalele Adiționale ale acesteia, pentru a preveni difuzarea prin sistemele mass-media din Kosovo a discursurilor defăimătoare sau incitatoare la ură;
(b) reglementarea televiziunii și radiodifuziunii în conformitate cu constrîngerile legale internaționale și cu cele mai bune practici europene prin intermediul unei comisii media independente, ai cărei membri vor fi numiți de Instituțiile Provizorii de Autoguvernare pe baza nominalizărilor depuse de organizațiile nonguvernamentale și nonpolitice din Kosovo, cu condițiile ca printre membri să fie reprezentate ambele sexe și compoziția comisiei să reflecte diversitatea etnică și regională a societății din Kosovo;
(c) garantarea independenței editoriale a posturilor publice prin păstrarea independenței comitetelor directoare ale acestora, ai căror membri vor fi numiți de Instituțiile Provizorii de Autoguvernare pe baza nominalizărilor depuse de organizațiile nonguvernamentale și nonpolitice din Kosovo cu condițiile ca printre membri să fie reprezentate ambele sexe și compoziția comisiei să reflecte diversitatea etnică și regională a societății din Kosovo și
(d) înființarea unui birou sau a unor birouri de informare publică, menite să prezinte mass-mediei internaționale și locale conținutul dezbaterilor instituțiilor și deciziile acestora. (...)

Titlul IXInstituțiile Provizorii de Autoguvernare
Capitolul I: Adunarea
9.1.1. Adunarea este cea mai înaltă instituție reprezentativă și legislativă provizorie de autoguvernare din Kosovo.

Compoziția Adunării
9.1.2. Adunarea se compune din 120 membri aleși prin vot secret.

Alegerea Adunării
9.1.3. În scopul alegerii Adunării, Kosovo va fi considerat o singură circumscripție electorală plurinominală.

(a) O sută (100) din cele 120 de mandate ale Adunării vor fi distribuite între partidele, coalițiile, inițiativele cetățenești și candidații independenți în mod proporțional cu numărul voturilor valabil exprimate în favoarea acestora cu ocazia alegerii Adunării.
(b) Douăzeci (20) din cele 120 de mandate vor fi rezervate pentru reprezentarea adițională a Comunităților non-albaneze din Kosovo, după cum urmează:
(i) Zece (10) mandate vor fi alocate partidelor, coalițiilor, inițiativelor cetățenești și candidaților independenți care s-au declarat reprezentanți ai Comunității sîrbe din Kosovo. Aceste mandate vor fi distribuite acestor partide, coaliții, inițiative cetățenești și candidați independenți în mod proporțional cu numărul de voturi valabil exprimate în favoarea acestora cu ocazia alegerii Adunării și
(ii) Zece (10) mandate vor fi alocate celorlalte Comunități, după cum urmează: Comunitățile romani, ashkali și cea țigănească patru (4) mandate, Comunitatea bosniacă trei (3) mandate, Comunitatea turcă două (2) mandate și Comunitatea gorani un (1) mandat. Mandatele pentru fiecare dintre aceste Comunități sau grupuri de Comunități vor fi distribuite partidelor, coalițiilor, inițiativelor cetățenești și candidaților independenți care s-au declarat reprezentanți ai fiecărei asemenea Comunități în mod proporțional cu numărul de voturi valabil exprimate în favoarea acestora cu ocazia alegerii Adunării. (...)

Prezidiul Adunării
9.1.7. Adunarea va avea un Prezidiu constînd din șapte membri ai acesteia selectați după cum urmează:
(a) Doi membri vor fi numiți de partidul sau de coaliția care în privința voturilor valabil exprimate s-a clasat pe primul loc la alegerile pentru Adunare;
(b) Doi membri vor fi numiți de partidul sau de coaliția care în privința voturilor valabil exprimate s-a clasat pe locul al doilea la alegerile pentru Adunare;
(c) Un membru va fi numit de partidul sau de coaliția care în privința voturilor valabil exprimate s-a clasat pe locul al treilea la alegerile pentru Adunare;
(d) Un membru va fi numit dintre membrii Adunării aparținînd acelor partide care s-au declarat ca reprezentînd Comunitatea sîrbă din Kosovo și
(e) Un membru va fi numit dintre membrii Adunării aparținînd acelor partide care s-au declarat reprezentante ale unei Comunități non-albaneze sau non-sîrbești din Kosovo. Procedura numirii acestui ultim membru va fi determinată de membrii Adunării aparținînd acelorași Comunități.

9.1.8 . Adunarea va aproba aceste numiri printr-un vot formal.

Președintele Adunării
9.1.9 Un membru al Prezidiului aparținînd partidului sau coaliției care în privința voturilor valabil exprimate s-a clasat pe primul loc la alegerile pentru Adunare va fi președintele Adunării.

Comisiile Adunării
9.1.10 Adunarea va numi comisii permanente și speciale în scopul analizării proiectelor de lege și a formulării recomandărilor necesare.

Comisiile permanente
Comisia Buget-Finanțe

9.1.11 Comisia Buget-Finanțe se compune din 12 membri selectați în mod proporțional dintre membrii partidelor și coalițiilor reprezentate în Adunare. Ea are competențe generale în problemele bugetare și financiare. Totodată, aceastei comisii îi revine și responsabilitatea de a asigura ca toate proiectele de legi care au implicații bugetare să fie însoțite și de o analiză financiară.

Comisia pentru Drepturile și Interesele Comunităților
9.1.12 Comisia pentru Drepturile și Interesele Comunităților se compune din doi membri ai fiecărei Comunități din Kosovo, care a obținut mandate în Adunare. Comunitățile reprezentate în Adunare de un singur membru vor fi reprezentate în comisie de acest membru.

9.1.13 Un proiect de lege va fi trimis Comisiei pentru Drepturile și Interesele Comunităților la cererea oricărui membru al Prezidiului Adunării. Comisia respectînd termenul fixat mai jos va lua o decizie cu o majoritate de voturi a membrilor săi privind formularea unor recomandări referitoare la proiectul de lege în cauză.

9.1.14 În cazul în care Comisia pentru Drepturile și Interesele Comunităților a decis să întreprindă o asemenea acțiune, va trebui să-și formuleze recomandările în termen de două săptămîni de la primirea proiectului de lege; la formularea acestora comisia va avea în vedere tratarea în mod adecvat a drepturilor și intereselor comunitare urmînd a trimite recomandările, după caz, comisiei speciale competente sau Adunării.

9.1.15 Din proprie inițiativă, Comisia poate propune legi sau în limitele competenței Adunării alte măsuri considerate potrivite în ceea ce privește soluționarea problemelor Comunităților.

9.1.16 Oricare membru al Comisiei are dreptul de a atașa o opinie scrisă unui proiect de lege care a fost trimis la sau analizat de Comisie.

9.1.17 Președintele Adunării, o comisie permanentă sau specială ori un grup compus din zece sau mai mulți membri ai Adunării se poate adresa Comisiei în vederea obținerii unui aviz consultativ într-o anumită chestiune.

Comisii speciale
9.1.18 Pentru a se achita de sarcinile care-i revin, Adunarea poate înființa diferite comisii speciale considerate necesare și potrivite.

9.1.19 Adunarea decide numărul de membri ai fiecărei comisii speciale. Componența fiecărei comisii speciale va reflecta diversitatea din rîndul membrilor Adunării.

9.1.20 Orice partid sau coaliție reprezentată în Adunare, care nu a reușit să obțină un mandat într-o comisie specială dată, are dreptul să trimită cu statut de observator un membru al Adunării la toate ședințele comisiei în cauză.

Președinții și vicepreședinții comisiilor
9.1.21 Funcțiile de președinte al comisiilor Adunării vor fi îndeplinite de membrii partidelor și coalițiilor reprezentate în Adunare pe baza principiului proporționalității.

9.1.22 Comisiile vor alege doi vicepreședinți, care nu sînt membri ai partidului sau coaliției care dă președintele. În plus, cel puțin unul dintre vicepreședinți nu poate fi membru al Comunității căreia aparține președintele. (...)

Competențele Adunării
9.1.26 Competențele Adunării sînt următoarele:

(a) adoptarea legilor și rezoluțiilor în ariile de competență ale Instituțiilor Provizorii de Autoguvernare, așa cum au fost ele definite sub Titlul V.
(b) aprobarea componenței Prezidiului Adunării;
(c) alegerea președintelui regiunii Kosovo;
(d) aprobarea sau respingerea candidatului la funcția de prim-ministru împreună cu lista miniștrilor guvernului propusă de candidatul la funcția de prim-ministru;
(e) luarea de decizii cu privire la alte numiri reglementate de acest Cadru constituțional;
(f) luarea în considerare și aprobarea acordurilor internaționale propuse, în limitele competențelor sale;
(g) luarea de decizii în privința moțiunilor de cenzură la adresa guvernului;
(h) mandatarea guvernului să elaboreze anumite proiecte de lege; (...)

Proceduri de luare a deciziilor
9.1.32 Adunarea adoptă hotărîri în prezența majorității membrilor săi. Adunarea își poate iniția și duce la îndeplinire procedurile atunci cînd cel puțin o treime a membrilor ei sînt prezenți, cu condiția ca, pentru luarea deciziilor, să fie satisfăcută cerința referitoare la cvorum.

9.1.33 În cazurile în care documentul de față nu conține prevederi contrare explicite, deciziile Adunării vor fi adoptate cu o majoritate a acelor membri ai Adunării care sînt prezenți și participă la vot.

Procedura adoptării legilor
9.1.34 Guvernul ori unul sau mai mulți membri ai Adunării vor propune proiecte de lege Adunării pentru o primă lectură.

9.1.35 Proiectul de lege va fi analizat de comisiile permanente și speciale competente, care pot propune amendamente dacă este cazul.

9.1.36 Adunarea va lua în considerare la a doua lectură proiectul de lege împreună cu toate amendamentele propuse de Guvern, de comisie și/sau membri ori grupuri de membri ai Adunării.

9.1.37 La sfîrșitul celei de a doua lecturi, Adunarea va vota amendamentele propuse, iar apoi proiectul de lege în ansamblu. Proiectul de lege va fi aprobat dacă obține majoritatea voturilor acelor membri ai Adunării care sînt prezenți și participă la vot.

9.1.38 Adunarea poate decide să propună un proiect de lege care nu a obținut voturile necesare la a doua lectură pentru o a treia lectură împreună cu amendamentele ulterioare care au fost aprobate. Proiectul de lege va fi aprobat dacă obține majoritatea voturilor acelor membri ai Adunării care sînt prezenți și participă la vot.

9.1.39 În decurs de 48 de ore de la aprobarea de către Adunare a unei legi - în conformitate cu articolele 9.1.37 sau 9.1.38 -, oricare membru al Adunării, sprijinit de cinci alți membri, poate înainta Prezidiului o moțiune de protest prin care să susțină că legea sau anumite prevederi ale acesteia violează interese vitale ale Comunității căreia îi aparține. Moțiunea va oferi o prezentare detaliată a presupusei violări. O moțiune de protest poate fi depusă pe temeiul că legea sau anumite prevederi ale acesteia sînt discriminatorii împotriva Comunității în cauză, încalcă drepturile Comunității respective sau ale membrilor ei - reglementate sub Titlurile III sau IV - sau că impietează în mod serios asupra capacității Comunității de a păstra, proteja sau exprima identitatea ei etnică, culturală, religioasă ori lingvistică.

9.1.40 Prezidiul va solicita celor care au promovat legea sau prevederile în cauză să furnizeze în termen de trei zile o argumentare detaliată în replică. În același timp, Prezidiul va cere fiecăreia dintre cele două părți să desemneze un reprezentant care să facă parte din Comisia specială prevăzută în articolul 9.1.41. Prezidiul va încerca să formuleze, în termen de cinci zile de la primirea replicii, o propunere de consens în fața Adunării.

9.1.41 Dacă Prezidiul nu izbutește să formuleze o asemenea propunere în termenul stabilit de cinci zile, o Comisie specială formată din trei membri, reprezentanții celor două părți și un președinte desemnat de Emisarul Special al Secretarului General al ONU, va prelua în mod automat problema. Comisia va lua o decizie în termen de cinci zile, recomandînd Adunării fie respingerea moțiunii, fie respingerea legii sau a prevederilor în cauză, fie adoptarea legii cu amendamentele pe care Comisia le va formula. Comisia adoptă deciziile sale cu majoritatea voturilor membrilor săi.

9.1.42 Adunarea va decide dacă acceptă propunerea de consens a Prezidiului - în cazul în care a fost înaintată o asemenea propunere - sau recomandarea Comisiei speciale. În acest stadiu al procedurii se pot formula amendamente doar în conformitate cu articolele 9.1.40 sau 9.1.41. Dacă Adunarea respinge propunerea de consens a Prezidiului sau recomandarea Comisiei speciale sau dacă acceptă propunerea de consens a Prezidiului ori recomandarea de respingere a moțiunii de protest, legea rămîne validă în forma în care a fost aprobată anterior de Adunare.

9.1.43 Dacă în termenul de 48 de ore fixat în articolul 9.1.39 ori în urma aprobării unei legi în conformitate cu articolul 9.1.42, nu va fi depusă nici o moțiune de protest, legea se consideră adoptată.

9. 1. 44 Președintele semnează fiecare lege adoptată de Adunare și o trimite spre promulgare Emisarului Special al Secretarului General al ONU.

9. 1. 45 În lipsa unor prevederi contrare, legile intră în vigoare în ziua promulgării lor de către Emisarul Special al Secretarului General al ONU. (...)

Limbile oficiale ale Adunării
9.1.49 Ședințele Adunării și ale comisiilor acesteia se vor desfășura deopotrivă în limbile albaneză și sîrbă. Toate documentele oficiale ale Adunării vor fi tipărite deopotrivă în limbile albaneză și sîrbă. Adunarea se va strădui să facă documentele oficiale care privesc o Comunitate anume disponibile și în limba acelei Comunități.

9.1.50 Membrilor Adunării, care aparțin de alte Comunități decît cea a albanezilor sau a sîrbilor din Kosovo, li se va permite să se adreseze Adunării sau comisiilor acesteia în propria lor limbă și să depună documente - pentru a fi luate în considerare de către Adunare - în propria lor limbă. În asemenea cazuri, se va asigura interpretarea sau traducerea în limbile albaneză și sîrbă pentru ceilalți membri ai Adunării sau comisiei.

9.1.51 Toate legile promulgate vor fi publicate în limbile albaneză, bosniacă, engleză, sîrbă și turcă. (...)

Capitolul III: Guvernul
Competențele Guvernului

9.3.1 Guvernul exercită autoritatea executivă și - în limitele competenței Instituțiilor Provizorii de Autoguvernare stabilite prin acest Cadru constituțional - pune în aplicare legile adoptate de Adunare, precum și alte legi.

9.3.2 Guvernul poate propune, din proprie inițiativă, proiecte de legi Adunării și are obligația de a formula astfel de proiecte dacă Adunarea îi cere acest lucru.

Ministere și organe executive
9. 3. 3 În funcție de necesitate, vor fi înființate ministere și alte organe executive cu scopul de a duce la îndeplinire sarcinile ce cad în aria de competențe ale Guvernului.

Componența Guvernului
9.3.4 Guvernul este alcătuit din prim-ministru și miniștri.

9.3.5 Cel puțin doi miniștri vor fi întotdeauna membri ai altor Comunități decît cea care are reprezentare majoritară în Adunare.

(a) Cel puțin unul dintre acești miniștri trebuie să fie membru al Comunității Sîrbe din Kosovo, iar unul trebuie să provină dintr-o altă Comunitate.

(b) În caz că Guvernul este format din mai mult de doisprezece miniștri, un al treilea ministru trebuie să fie membrul unei Comunități non-majoritare.

(c) Selecția acestor miniștri și stabilirea responsabilităților lor va avea loc în urma unor consultări cu partidele, coalițiile sau grupurile reprezentînd Comunitățile non-majoritare.

9.3.6. Premierul și miniștrii pot fi membri ai Adunării sau persoane calificate care nu fac parte din Adunare. Acei miniștri care care nu fac parte din Adunare și sînt membri ai altor Comunități decît cea avînd reprezentare majoritară în Adunare pot fi numiți numai cu aprobarea formală a membrilor Adunării aparținînd Comunității în cauză.

Activități exterioare ale miniștrilor
9.3.7 Pe durata exercitării funcției, premierul și miniștrii nu pot deține altă funcție publică și nu pot fi angajați cu normă întreagă, dar nici nu pot exercita vreo altă activitate cu normă parțială dacă aceasta este incompatibilă cu funcția lor.

Alegerea premierului și a miniștrilor
9.3.8 Dacă au avut loc alegeri pentru Adunare, dacă premierul a demisionat sau dacă această funcție a devenit vacantă din alte motive, președintele regiunii Kosovo - în urma consultărilor cu partidele, coalițiile sau grupurile reprezentate în Adunare - propune Adunării un candidat pentru funcția de prim-ministru. Candidatul la funcția de premier va prezenta Adunării o listă de propuneri pentru miniștri. Alegerea premierului împreună cu miniștrii are loc cu majoritatea membrilor Adunării.

9.3.9 Dacă candidatul propus nu obține majoritatea solicitată, președintele regiunii Kosovo va propune în termen de zece zile un nou candidat pentru funcția de prim-ministru. Noul candidat, împreună cu lista de miniștri înaintată de el, va fi aprobat cu majoritatea membrilor Adunării.

Moțiunea de cenzură
9.3.10 Adunarea își poate retrage încrederea acordată Guvernului doar dacă alege simultan, cu o majoritate a membrilor ei, un nou prim-ministru aprobînd totodată și lista de miniștri propusă de acesta.

9.3.11 Mandatul Guvernului demis se încheie odată cu alegerea noului prim-ministru și a noilor miniștri.

Schimbări în compoziția Guvernului
9.3.12 Odată ales, premierul poate înlocui orice ministru fără consimțămîntul Adunării.

9.3.13 Odată cu demisia premierului, va demisiona întregul Guvern. Guvernul demisionar va continua să funcționeze ca Guvern provizoriu pînă la alegerea unui nou prim-ministru.

Proceduri legate de funcționarea Guvernului
9.3.14 Premierul convocă și conduce ședințele Guvernului, propunînd, totodată, ordinea de zi a acestor ședințe. El reprezintă Guvernul atunci cînd este necesar, definește liniile generale ale politicii acestuia și îi coordonează activitatea.

9.3.15 Fiecare ministru răspunde de implementarea politicii Guvernului în aria sa de competențe.

9.3.16 Guvernul se va strădui să ia decizii prin consens. Dacă este necesar să se voteze, deciziile vor fi luate de majoritatea miniștrilor care sînt prezenți și participă la vot. În cazul în care votul miniștrilor se împarte în mod egal, premierul are votul decisiv. În privința chestiunilor care nu au fost reglementate în acest document, Guvernul adoptă propriile reguli procedurale.

Limbile oficiale ale Guvernului
9.3.17 Ședințele Guvernului și ale organelor sale se vor desfășura deopotrivă în limbile albaneză și sîrbă. Toate documentele oficiale ale Guvernului vor fi tipărite deopotrivă în limbile albaneză și sîrbă.

9.3.18 Membrilor Guvernului care aparțin altor Comunități decît cea a albanezilor sau a sîrbilor din Kosovo li se va permite să-și folosească propria limbă. (...)

Titlul X Ombudsman-ul
10.1 Persoanele fizice și juridice din Kosovo au dreptul - fără să le fie teamă de amenințări sau represalii - să înainteze plîngeri către un Birou independent cu privire la acele măsuri ale oricărei autorități publice din Kosovo care constituie încălcări ale drepturilor omului sau abuzuri de autoritate.

10.2 Acest Birou, în virtutea legislației UNMIK în vigoare, are dreptul de a înregistra și a investiga plîngeri, de a întreprinde acțiuni de monitorizare, de a lua măsuri preventive, de a formula recomandări și de a consilia în orice chestiune de această natură.

10.3 Ombudsman-ul va acorda prioritate specială sesizărilor referitoare la încălcările deosebit de severe sau sistematice de drepturi, celor referitoare la discriminare (inclusiv discriminare împotriva Comunităților și a membrilor acestora), precum și celor referitoare la încălcarea drepturilor Comunităților și a membrilor acestora.

Titlul XI Instituții independente
11.1 Următoarele instituții își vor îndeplini sarcinile independent de Instituțiile Provizorii de Autoguvernare;
(a) Autoritatea Electorală Centrală;
(b) Corpul Judecătorilor și Procurorilor din Kosovo;
(c) Curtea de Conturi;
(d) Autoritatea Bancară din Kosovo;
(e) Comisia Independentă Media;
(f) Comitetul Director al Televiziunii și Radiodifuziunii Publice și
(g) Direcția de Locuințe și Imobile și Comisia pentru Revendicarea Imobilelor.

11.2 Competențele, obligațiile și componența instituțiilor menționate mai sus, precum și a celorlalte instituții similare independente care vor fi înființate prin lege, se stabilește prin intermediul instrumentelor legale care stipulează înființarea lor. (...)

Titlul XIV
Dispoziții finale
14. 1 În cazul vreunui conflict între acest Cadru constituțional și orice lege adoptată de Adunare, va prevala acest Cadru constituțional. (...)

14. 3 Emisarul Special al Secretarului General al ONU are dreptul de a aduce, din proprie inițiativă sau la cererea a două treimi dintre membrii Adunării, amendamente acestui Cadru constituțional. (...)

14. 5 Acest Cadru constituțional intră în vigoare în urma promulgării sale de către Emisarul Special al Secretarului General al ONU.

Semnat la 15 mai 2001 Hans HAEKKERUP

Emisar Special al Secretarului General al ONU

Traducerea: Ovidiu PECICAN
2002.09.02.