Dr. Romul Boilă
Studiu asupra reorganizării Statului român întregit. Cuprinde un anteproiect de Constituție cu o scurtă expunere de motive. Cluj, 1931. (Fragmente)
Dau publicității studiul de față, pătruns de convingerea că a sosit ceasul al 12-lea, cînd trebuie să rezolvăm problema reorganizării Statului român întregit. De la felul cum ea își va primi soluțiunea depinde, după modesta mea părere, viitorul țării noastre.
De 13 ani de cînd mă găsesc în viața de stat românească, studiez oamenii, moravurile, mentalitățile, instituțiile, partidele politice și metodele de guvernare. ën baza acestor studii am ajuns la rezultatul că așezămîntul fundamental al Statului nu corespunde cîtuși de puțin condițiunilor de viață ale națiunii române. S-a făurit o Constituție cu tendințe centraliste. Ea are și cîteva principii fundamentale salutare, dar acelea n-au fost aplicate. Avem o Constituție scrisă, dar ne lipsește o viață constituțională reală. Totul e fals sub acest raport.
Este indiscutabil, că fără o viață de stat constituțională și parlamentară națiunea română rămîne lipsită de cel mai important mijloc de prosperare și de cea mai sigură garanție a existenței sale și a statului său național.
Criza în care ne zbatem, nu se mai poate soluționa prin organizații și metode de guvernare centraliste, compromise cu desăvîrșire, pentru multe decenii înainte. Ele trebuiesc schimbate cu orice preț. Singura cale de salvare este descentralizatrea largă a organizației de stat. (...)
Cluj la 17 August 1931.

Expunere de motive
Azi, după aproape 13 ani de la unirea provinciilor românești cu vechiul regat, sîntem nevoiți să facem trista constatare, că Statul român întregit nu-și are încă organizația sa de stat corespunzătoare și satisfăcătoare, deși între timp s-a alcătuit o Constituție unitară. (...)
Prestigiul autorității de stat a scăzut la un nivel alarmant. Statul este condus de amatori, care nestînjeniți și fără să aibe scrupule, schimbă legile organice de pe ozi pe alta. Se operează cu decrete legi în contra prescripțiunilor clare ale Constituției. (...)
Nu există nici o parte a vieții de Stat, care să nu ne prezinte icoana unui haos înspăimîntător.
Cei treisprezece ani de la Unire s-au scurs fără a fi atins țelul dorit: desăvîrșirea unității sufletești a națiunii române. (...)
Toate aceste constatări și starea dureroasă, în care ne găsim, ne îndreptățesc să credem, că vina dezastrului mare, care atinge în temelii cele mai importante bunuri ale existenței noastre de stat și de neam, o poartă sistemul de guvernare, care s-a înrădăcinat de la unire încoace. Un sistem centralizator, care din cînd în cînd își ridică capul hidos, dezorganizează, distruge totul și oprește propășirea acestei țări și fericirea fiilor ei din provincii, care au alergat cu atîta entuziasm la sînul patriei mame.
Să avem curajul să ne aruncăm de-a curmezișul în calea puhoiului. Trebuie să schimbăm radical toată organizația de Stat. După cele experimentate nu ne mai putem încrede în nici o metodă, oricît de înzorzonată ar fi și oricît de zgomotos ar fi vestită de către cei interesați.
Ne apropiem de ora a 12-a, cînd nu vom mai putea salva nimic.
Statul român întregit nu are dreptul la existență, decît așezîndu-se, fără gînduri rezervate, pe temelia unei vieți de stat, pătrunsă de cel mai pur constituționalism. (...)
Noua organizație va trebui să rezolve în mod definitiv problema minoritară și confesională. (...)

*
Anteproiectul de față cercetînd și analizînd toate posibilitățile, caută să dea singura soluție corespunzătoare, fără să se atingă unitatea și indivizibilitatea Statului român întregit, - prin o nouă organizație a lui cu aplicarea cea mai largă a principiului descentralizării.
Anteproiectul abandonează înainte de toate ideea centralistă și exclusivă a guvernării și legiferării, în care vede cauza tuturor relelor.
Parlamentul central și singurul organ de legiferare a fost compromis nu numai prin modul ilegal și fals cum a fost constituit de la unire încoace, dar și prin metodele sale de lucrare.
În locul parlamentului central s-a întrodus un Consiliu de Stat, care prin compunerea sa, prin atribuțiile largi pe care le primește și prin numărul redus al membrilor săi va fi pus în situația să îndeplinească cu autoritate ceea ce parlamentul lipsit de toate acestea nu le-a putut îndeplini. Acest organ central compus din cei mai distinși fii ai națiunei, va fi expresiunea constantă și inepuizabilă a unității și indivizibilității Statului.
Guvernarea și legiferarea centrală au fost reduse la acele afaceri și probleme de stat, care sînt în strictă legătură cu existența, unitatea și indivizibilitatea Statului.
S-a constituit un guvern central ai cărui membrii se vor recruta din sînul Consiliului se Stat după principiul parlamentar, dar administrarea, mai bine zis executiva problemelor comune, în afară de cele ale afacerilor străine și armatei s-a dat în atribuția organizației descentralizate.
Cea mai mare inovație este întroducerea dietei și a guvernului provincial care, organizate pe trei provincii: Muntenia, Moldova și Transilvania, vor fi chemate, ca prin ființarea lor să fie depozitarele vieții de Stat constituționale împreună cu toate binefacerile ei printre care: viața parlamentară nefalsificată, dominația libertăților publice, răspunderea gestionarilor publici pe toate linia, viață publică cinstită, legalitatea, siguranța și continuitatea de drept.
Dieta va fi alcătuită dintr-o singură adunare, iar numărul tuturor reprezentanților nu va fi mai mare decît a avut parlamentul central în ambele sale Adunări.
Toate corpurile reprezentative cum sînt: Consiliul de Stat și dietele provinciale împreună constituie Reprezentanța Națională, prin care va avea prilejul națiunea română să-și spună cuvîntul în clipele hotărîtoare ale vieții noastre de stat.
Nu s-a atins întru nimic instituțiunea regală, cel mult s-au precizat drepturile Regelui argumentîndu-le așa după cum cere prestigiul formei de guvern a Regatului. (...)


   Versiunea completă : romulboila_studiu.doc


2000.06.01.