J. G. FICHTE, KÖNIGSBERG 1806

(IRATOK)

Előszó

[ Cikk vége  | Bezárás ]

 

Johann Gottlieb Fichte (1762-1814) a XVIII. század végének — XIX. század elejének legjelentősebb filozófusai közé tartozott. Ezt a szellemi irányzatot német idealizmusnak szokás nevezni. Fichte a jénai és erlangeni egyetemeken volt a filozófia professzora —, és ő lett az első rektora az 1809-ben alapított berlini egyetemnek is. Königsbergben tartózkodott 1806-ban, ahol a königsbergi egyetem meghívására előadásokat tartott. Ily módon akarta kifejezésre juttatni nagy mestere, Kant iránti hódolatát. A königsbergi egyetemi hivatal abból a föltevésből indult ki, hogy Fichte mint a kanti filozófia folytatója, minden tekintetben méltó rá, hogy átvegye azt a filozófia tanszéket, amely egykor Kant vezetése alatt állott. Innen adódott a javaslat, hogy Fichtét kinevezzék a königsbergi egyetem professzorává. Ez az ügy áll az itt összegyűjtött levelezés középpontjában. A nyomtatott okiratok lengyel archívumokból származnak (Olsztyni [Allenstein] Állami Archívum, B. XXVII/1. 1956), és még soha nem publikálták őket. Kiadásukkal lengyel részről szeretnénk hozzájárulni az európai filozófus halálának 180. évfordulójára rendezendő emlékünnephez.

Az iratok kronológiai sorrendben követik egymást, és fölirattal valamint címmel vannak ellátva. A forrásérték megőrzése végett a szerkesztői beavatkozást a szükséges minimumra korlátoztuk: csupán a grafikai konvención és interpunkción változtattunk a jelenlegi használatnak megfelelően — ez utóbbit ki is egészítettük — anélkül, hogy az eredeti szövegek fonetikai, morfológiai és szintaktikai jellemzőit megváltoztattuk, vagy a helyesírási hibákat korrigáltuk volna. Az iratokban előforduló rövidítések teljes névvel szerepelnek. Az informatív érthetőséget megtartandó, a Schroetter ill. a Brand személyneveket egységesen (2 esetben) Schrötterre ill. Brandtra módosítottuk. A kéziratban található és az okiratok ténybeli tartalmát alapvetően nem befolyásoló jeleket elhagytuk. A kiadó által eszközölt kiegészítéseket (ezek főként a levél származási helyének, valamint küldőjének azonosítására vonatkoznak) szögletes zárójelbe tettük. A leveleket címekkel a kiadó látta el.

Szeretnék köszönetet mondani Dr. Fuchsnak, a müncheni Bajor Tudományos Akadémia Fichte-bizottsága tagjának a kéziratok olvasatához nyújtott segítségéért.

Wroclaw 1993

Karol Bal

 

Akta

Fichte professzor kinevezéséről a königsbergi egyetem

rendes filozófiatanárává

és

melyben ugyanő a königsbergi újság cenzori teendőinek ellátására

kap megbízást

Másolat

Kedves államminiszterem, báró Schrötter

Báró Schrötter kancellár javaslatára a mai napon úgy határoztam, hogy a jelenlévő Fichte professzort Erlangenből, mostantól nyugállományba vonulásáig, az itteni egyetem rendes filozófiatanárává nevezem ki, továbbá, hogy részére az eddigi 800 talléros járandósága, attól a naptól fogva, amint azt Erlangenban már nem kapja, a Frank Pénzalap terhére helyben kifizettessék. Ezért kérem a szükséges utasítás megtételére, valamint arra, hogy gondja legyen a pénz pótlására.

Jóságos királya

Königsberg, 1806. dec. 19.

Frigyes Vilmos

báró von Schrötter államminiszternek

*

Nagyságoddal ezúton tudatom, hogy Őfelsége az erlangeni Fichte professzort, az eddigi nyolcszáz talléros járandóságának megtartásával, mostantól nyugállományba vonulásáig, az itteni egyetem rendes filozófiatanárává méltóztatott kinevezni, s egyúttal megbízta a helyi újság cenzori teendőinek ellátásával; ezért neki kötelessége lesz odahatni, hogy a háborúról és egyéb nyilvános eseményekről szóló híreket ne megtévesztő és a hazafiúi érzést elfojtó hangnemben ismertesse, ellenben minden alkalmat kellőképp megragadjon az alattvalók kedélyének fölrázására.

A járandóság kifizetésével a Frank Pénzalap terhére egyébiránt báró Schrötter államminiszter van megbízva.

Königsberg, 1806. dec. 20.

Schrötter

Auerswald királyi titkos pénzügyi főtanácsos

és kamarai elnök nagyságos úrnak

*

A Hartung újságkiadónak, az eddigi cenzornak, Brandt bűnügyi tanácsosnak és Fichte professzornak szóló rendelkezés folyó hó 21-vel; a professzúra ügyében pedig az egyetemnek és Fichte professzornak szóló rendelkezés folyó hó 22-vel lép hatályba.

Nicolovius

* * *

III. Frigyes Vilmos / Schrötter Auerswaldnak

Königsberg, 1806. dec. 20.

Isten kegyelméből Frigyes Vilmos,

Poroszország királya

Először is fogadja tiszteletteljes köszöntésemet, tekintetes és nagy tudású kedves hívem! Mint legfőbb méltóság kegyeskedtem úgy határozni, hogy az itt lévő Fichte professzort Erlangenből, mostantól nyugállományba vonulásáig, az itteni egyetem rendes filozófiatanárává nevezem ki, s részére az eddigi 800 talléros járandóságát, attól a naptól fogva, amint azt Erlangenben már nem kapja, a Frank Pénzalap terhére helyben kifizessék.

Az e célból folyó hó 19-én hozott és a főosztály vezetőjének kiadott miniszteri rendeletről másolatot készíttettem, egyszersmind elrendelem, hogy Fichte professzor részére — aki a mai napon közölni tartozik uraságoddal, hogy mely időponttól tarthat igényt járandóságára — azt a kész alapból elismervény ellenében kifizesse, nyugállományba vonulása után pedig a kifizetett összeg bemutatásával indítványozza annak pótlását a Frank Pénzalapból.

Kegyes jóindulattal

Schrötter

Königsberg, 1806. dec. 20.

Ő királyi felsége legkegyelmesebb külön parancsára von Auerswald titkos pénzügyi főtanácsos és kamarai elnök részére

* * *

Auerswald a Hartung lapkiadónak és Brandtnak

Königsberg, 1806. dec. 21.

A Hartung Lapkiadónak

Helyben

Ezúton hozzuk a Hartung Lapkiadó tudomására, hogy Ő legfelsőbb királyi felsége a helybeli újság cenzúrázásával mostantól az itteni egyetem rendes filozófiatanárává kinevezett Fichte professzort méltóztatik megbízni. Az eddigi cenzor, Brandt bűnügyi tanácsos ellenben — további intézkedésig — mentesül e tevékenység alól.

Königsberg, Kelet-Poroszország

királyi kamarai elnöke

[Auerswald]

Tekintetes Brandt bűnügyi tanácsos úrnak

[Königsberg, 1806. dec. 21.]

Ezúton sietek értesíteni tekintetességedet arról, hogy Ő legfelsőbb királyi felsége a helybeli újság cenzúrázásával mostantól az itteni egyetem rendes filozófiatanárává kinevezett Fichte professzor urat méltóztatott megbízni. Ennélfogva tekintetességed további intézkedésig mentesül a Hartung-újság cenzúrázási kötelezettsége alól.

Königsberg [Auerswald]

* * *

Auerswald Fichtének

[Königsberg, 1806. dec. 21.]

Tekintetes

Fichte professzor úrnak,

aki jelenleg Velence szigetén, az Oppenheim házban száll meg

Minthogy a tegnapi napon jutott tudomásomra, hogy Ő legfelsőbb királyi felsége tekintetességedet méltóztatott megbízni a cenzori teendők ellátásával, így ma haladéktalanul kiadtam a Hartung Lapkiadónak és az újság eddigi cenzorának a szükséges rendelkezést, és tekintetességedet sem késlekedem erről értesíteni.

Königsberg

 

Brandt kamarai-pénzügyi bűnügyi tanácsosnak:

Másolat az első két rendelkezésről a keletporosz királyi kamara tájékoztatására

[Auerswald]

* * *

Auerswald a királyi Egyetemi Tanácsnak

Königsberg, 1806. dec. 22.

A királyi Egyetemi Tanács részére

Helyben

Ezúton hozom a királyi Egyetemi Tanács tudomására, hogy Ő királyi felsége a folyó hó 19-én hozott kamarai rendelet értelmében azt a döntést hozta, hogy az itt lévő Fichte professzort Erlagenből, mostantól nyugállományba vonulásáig, az itteni egyetem rendes filozófiatanárává nevezi ki.

Az Egyetemi Tanácsot megbízom azzal, hogy ismertesse e döntést a filozófiai fakultással. Fichte professzor úrnak már eljuttattam a szükséges értesítést, és belátására bíztam, hogy mikor kezdi meg előadásait.

Königsberg Királyi kuratórium

* * *

 

Auerswald Fichtének

[Königsberg, 1806. dec. 22.]

Tekintetes Fichte professzor úrnak

Helyben

Minthogy tekintetességedet a folyó hó 19-én hozott miniszteri rendelet alapján, mostantól nyugállományba vonulásáig, az itteni egyetem rendes filozófiatanárává nevezték ki, ezért én a mai napon értesítettem erről az Egyetemi Tanácsot, és immár tekintetességed belátására bízom, hogy mikor óhajtja megkezdeni előadásait. Eddigi járandóságának kifizetése ügyében azonban mindaddig nem intézkedhetünk, amíg a Frank Főosztály nem tájékoztat bennünket arról — amiről tekintetességed úgy nyilatkozott, hogy nem tud fölvilágosítást adni —, hogy meddig van már kifizetve a járandósága.

Königsberg

[Auerswald]

* * *

Auerswald Altensteinnak

[Königsberg, 1806. dec. 22.]

Nagyságos és tekintetes

báró von Altenstein titkos pénzügyi főtanácsos úrnak

Helyben

Egy folyó hó 19-én hozott miniszteri rendelet értelmében a mostantól nyugállományba vonulásáig az itteni egyetem rendes filozófiatanárává kinevezett Fichte professzornak Erlangenből a Frank Pénzalap terhére helyben kifizettessék eddigi 800 talléros járandósága, attól a naptól fogva, amint az Erlagenből már nem jár neki. Ez ügyben megkérdeztem Fichte professzort: meddig van kifizetve a bére. Ő azonban szóban úgy nyilatkozott, hogy nem tud erre nézvést megbízható fölvilágosítást nyújtani, mivel Erlangenben fedezték részére a házbérletet és egyéb kiadásokat, s egyedül a Frank Főosztálynak volt tudomása róla, hogy e költségek levonása után őt a járandóságából megilleti-e még valamennyi, és ha igen, mennyi.

Ezért tisztelettel kérem nagyságodat és tekintetességedet, hogy a szükséges adatok közlésével tegye lehetővé számomra, hogy elrendelhessem az illető részére járandóságának további kifizetését.

Königsberg [Auerswald]

* * *

Brandt Auerswaldnak

Nagyságos titkos pénzügyi főtanácsos

és kamarai elnök

Kegyelmes úr!

A Hartung kiadó tőlem várja el a közlönyök cenzúrázását, jóllehet ez — a nem politikai hírek azonos tartalmánál fogva — szoros kapcsolatban áll az újságok cenzúrázásával. Másként könnyen összekülönbözhetnék az újságok cenzorával, amennyiben ő kihúzna egy olyan hírt, amit én átengednék. Ezen konfliktusból kifolyólag teljességgel képtelen vagyok a közlönyök cenzúrázását ellátni, ámbár egyébként is szívesen figyelmen kívül hagynám, hogy ezt az egész cenzúrázást fölöslegesen végeztem, és az újságok cenzúrázása számomra némi kárpótlást nyújtott ezért.

Alázattal kérem tehát tekintetességedet, szíveskedjék továbbítani, hogy a közlönyök cenzúrázása alól is fölmentettnek tekintem magamat.

Königsberg, 1806. dec. 24.

Tisztelettel

megtiszteltetés reám nézve, hogy

tekintetességed alázatos szolgája lehetek

Brandt

* * *

Auerswald Brandtnak

Königsberg, 1806. dec. 24.

Tekintetes

Brandt bűnügyi tanácsos úrnak

Megértem, hogy nehézségek és anomáliák adódnának abból, ha különválasztanák az újságok és a közlönyök cenzúrázását, ezért a mai napon emiatt benyújtott kérelme nyomán fölkértem Fichte professzort, hogy lássa el ez utóbbiak cenzúrázását is.

A Hartung kiadót egyébiránt értesítettük e változásról.

[Auerswald]

* * *

 

Auerswald Fichtének

[Königsberg, 1806. dec. 24.]

Tekintetes Fichte professzor úrnak

Bizonyos nehézségek és anomáliák adódnának abból, ha az újságok és a közlönyök cenzúrázását különválasztanák, minthogy a közlönyökből gyakran kerülnek át hirdetések az újságokba. Ezért ezennel fölkérem Professzor Urat, hogy a közlönyök cenzúrázását is lássa el, és a mai napon utasítottam a Hartung kiadót, hogy azokat uraságodnak ebből a célból mindenkor átküldje.

[Auerswald]

* * *

Auerswald a Hartung Lapkiadónak

[Königsberg, 1806. dec. 24.]

A Hartung Lapkiadónak

A Hartung Lapkiadó tájékoztatására közlöm, hogy Fichte professzort az újságok cenzúrázása mellett a közlönyök cenzúrázásával is megbíztam, Brandt bűnügyi tanácsost pedig fölmentettük e tevékenység alól. Ennélfogva ezennel utasítom a kiadót, hogy e célból még kinyomtatás előtt a közlönyöket is mindenkor küldje el Fichte professzornak.

Másolat a Hartung Lapkiadó értesítéséről a kamarának tájékoztatásul

[Auerswald]

* * *

Altenstein Auerswaldnak

Ahhoz, hogy teljes fölvilágosítással szolgálhassak nagyságodnak és tekintetességednek az e hó 22-i nagyra becsült levelére, melyben Fichte professzor bérezése felől méltóztatott tudakozódni, először is megbeszélést kellett folytatnom Nagler titkos követségi tanácsossal, aki az erlangeni egyetem ügyeinek ez idáig kizáróla- gos intézője volt.

Az általa nekem átadott, mellékelt írásból tekintetességed méltóztatik majd kiolvasni Fichte professzor bérének összegét az erlangeni egyetemen, nemkülönben azt is, hogy mennyi bért kapott már közvetlenül az ottani egyetemi pénzalapból a folyó költségvetési évben, illetőleg hogy mennyi előleget kapott a nevezett Pénzalap számláinak kiegyenlítésére. Ennélfogva bátorkodom csupán az előbbi írásra hivatkozni.

Altenstein

Königsberg, 1806. dec. 24.

Nagyságos és tekintetes

királyi titkos pénzügyi főtanácsos

von Auerswald úrnak

Helyben

* * *

Nagler Altensteinnak

Fichte professzor urat az erlangeni egyetem kasszájából 1200 rajnai aranyforint vagy 685 tallér illeti meg (emellett még 5 ölnyi tűzifa az auditórium fűtésére).

A fizetség fejében nyáron előadásokat kellett tartania Erlangenben. A folyó költségvetési évben helyt adtunk azon kérésének, hogy előadásait télen tarthassa meg, amiben azonban megakadályozta a téli szemeszter kezdetén kitört háború. Az, hogy ezen körülmények között kapott-e az 1806/07-es évre egyáltalán valamennyit az erlangeni egyetem kasszájából, és ha igen, mennyit, a főkuratórium számára nem ismeretes. Fichte professzor egy magánlevélben úgy tájékoztatott, hogy a 200 aranyforinton kívül, amelyet Mehmel professzor úr által kellett a különböző kiadások fedezésére beszednie tőle, a folyó költségvetési évben még semmit sem kapott.

Itt Königsbergben november 27-én kérvényt nyújtott be, hogy az általa Mehmel professzor úrnak utalványozott "200 aranyforint vagy 114 tallér" csak a következő, 1807/08-as költségvetési évben vonassék le tőle, valamint, hogy részére engedélyezzünk mintegy 900 aranyforintnyi előleget, mivel pénzzavarba került, Erlangenből pedig már pénz nem illeti meg.

Kérésére a Frank Főosztály bérkasszájából 901 rajnai aranyforintot vagy 515 tallért kapott előlegként ez évi fizetésére, azzal a megjegyzéssel, hogy ezen előleg visszafizetéséről magának kell gondoskodnia, amennyiben azt az erlangeni egyetemi pénztár nem fizeti vissza közvetlenül a Frank Főosztály bérkasszájába, mivel fizetésének behajtása ez esetben az ő föladata lesz.

Föntiek alapján Fichte professzor úr eddig már 1101 aranyforintnyi vagy 629 tallérnyi előleget vett föl. Ezt ez évi béréből — 1200 aranyforint vagy 685 tallér — levonva még 98 rajnai aranyforint vagy 56 tallér követelése marad.

Königsberg, 1806. dec. 24.

Nagler

* * *

Fichte Auerswaldnak

Nagyságos úr

Legmélyebben tisztelt titkos pénzügyi tanácsos úr

Nem áll szándékomban, hogy nagyságod előtt következetlennek vagy hajthatatlannak tűnjek, s ezáltal megfosszam magam nagyságod figyelmétől vagy jóindulatától.

Ahelyett hát, hogy ennek megfelelően nagyságod tegnapi indítványáról kategorikusan nyilatkoznék, e magánlevél útján kérem nagyságodat, hogy személyesen folytassunk megbeszélést arról: lehetséges volna-e számomra a fönnálló különbség minden bonyodalom nélküli megszüntetése; mely különbség látszólag csupán azon alapszik, hogy az eddigi cenzor nem ismerte és figyelmen kívül hagyta a kibocsátott királyi rendeletben érvényesülő törekvést, mely szerint Berlin ellenség-általi megszállása előtt az ottani újságok, melyeknek híreiből az itteniek összeállnak, már átesnek az ottani politikai cenzúrán (amely, miként Erlangenben, ott is teljességgel külön van választva a rendőrségi cenzúrától), ezzel szemben a megszállás óta az ellenség ármányos befolyása alatt állnak; valamint, hogy egyedül e tekintetben van szükség változtatásra, minden egyébnek pedig a régiben kellene maradnia; márpedig velem, midőn e föladatot elvállaltam, a kibocsátott rendelet autentikus magyarázataként kifejezetten ez utóbbi eljárást ismertették.

Nem vállalhatok el olyasmit, amihez a szükséges ismeretek, mi több: az ezek megszerzéséhez szükséges eszközök is hiányoznak; és az egész megbízást, melynek teljesítésére korántsem magam ajánlkoztam, visszautasítottam volna, ha gondoltam volna, hogy az előbbivel együtt ez utóbbit is magamra vállalom.

Szíves jóindulatába ajánlva magamat, maradok teljes tisztelettel

Nagyságod alázatos szolgája

Fichte

Velence szigete, Oppenheim ház

1806. dec. 25.

* * *

Auerswald Freynak

Königsberg, 1806. dec. 26.

Frey

nagyságos titkos tanácsos úrnak

Tekintetességed bizonyára nem tud arról, hogy az itteni újságok cenzúrázásával miniszteri rendelet alapján Fichte professzor lett megbízva. Brandt úr, aki e tevékenységet idáig ellátta, most már vonakodik a közlönyök és az újsághirdetések cenzúrázásától, Fichte professzor pedig nem képes azt ellátni, mivel nem ismeri a cenzúrázásra vonatkozó törvényrendeleteket és előírásokat. Ezért hát tekintetességedet bízom meg azzal, hogy gondoskodjék mind a közlönyök, mind pedig az újságcikkek előírásnak megfelelő cenzúrájáról; akár személyesen látja is el ezt a föladatot, akár úgy látja jónak, hogy a rendőrfőkapitányság valamelyik tagja legyen ezzel megbízva. A Hartung Lapkiadót már utasítottam, hogy ez ügyben tekintetességedhez forduljon.

[Auerswald]

* * *

Auerswald a Hartung Lapkiadónak

[Königsberg, 1806. dec. 26.]

A Hartung Lapkiadónak

Ezennel értesítem a királyi lapkiadót, hogy Frey titkos bűnügyi tanácsos és rendőrfőkapitány azt a megbízást kapta, hogy gondoskodjék mind az itteni közlönyök, mind az újságokban közzétett hirdetések cenzúrájáról. A kiadó tehát ez ügyben Frey úrhoz tartozik fordulni.

[Auerswald]

* * *

Auerswald Fichtének

[Königsberg, 1806. dec. 26.]

Fichte professzor úrnak

Tekintetességednek dec. 25-én kelt írására ezúton közlöm, hogy Frey urat bíztam meg azzal, hogy mind az itteni közlönyök, mind pedig az újsághirdetések cenzúrázását vagy maga végezze el, vagy gondoskodjék annak elvégzéséről a rendőrfőkapitányság valamely tagjának megbízása révén. Erről már értesítettem a Hartung Lapkiadót is.

[Auerswald]

* * *

Fichte Auerswaldnak

Nagyságoddal — elmaradt bérem kiszámítását illetően — ezennel a következőt van szerencsém közölni: kinevezésem 1806. márc. 18-tól, bérezésem ezért ez év márc. 1-től veszi kezdetét. Ez utóbbi a királyi rendelet értelmében jelenleg 800 tallérban van megállapítva. Erre én közvetlenül — egy a Frank Főosztálytól származó 515 tallérnyi előlegen kívül — semmit sem kaptam, ami pedig Erlangenben esetleg az én számlámra lett beszerezve, annak visszaszolgáltatásáról magánúton gondoskodom.

Ezért — minthogy illetményem 800 tallér, és ebből még csak 515 tallért kaptam meg az első évre — legkésőbb februárig még 285 tallért szeretnék kapni; ennek kifizetésére, valamint járandóságomnak folytonos, negyedévenkénti kiigazítására, továbbá arra kérem nagyságodat alázattal, hogy nevezze meg, melyik kasszához fordulhatok ez ügyben.

Teljes tisztelettel

Fichte

Königsberg, 1806. dec. 29.

* * *

Auerswald Fichtének

[Königsberg, 1806. dec. 29.]

Tekintetes Fichte professzor úrnak

Helyben

Tekintetességed nem tudott fölvilágosítással szolgálni arra nézve, hogy mennyit kapott már kézhez erlangeni professzori fizetéséből a folyó költségvetési évben. Ezért tájékoztatást kértem erre nézvést a Frank Főosztálytól, s mellékelten közlöm Nagler titkos követségi tanácsos jelentését, azzal a kéréssel, hogy azt visszaküldvén, részemre egy nyilatkozatot is szíveskedjék eljuttatni arról, hogy az e jelentésben foglaltakat helyesnek ismeri-e el, és ez alapján elrendelhetem-e járandóságának további kifizetését.

[Königsberg]

[Auerswald]

* * *

 

Fichte Auerswaldnak

[Velence szigete, 1806. dec. 29.]

von Auerswald

titkos pénzügyi főtanácsosnak és kamarai elnöknek

Helyben

Miközben éppen elküldeni szándékoztam nagyságodnak az előbbi írást, a mai dátummal egy hasonlót kapok kézhez a visszaküldendő melléklettel egyetemben.

A mellékletben foglaltak és az én adataim között az alábbi eltérések vannak:

1. Fizetési évem kezdeti időpontja, amely kinevezésem értelmében márciustól veszi kezdetét. Az 1805/06-os évben is ezen időpontok alapján számolták el ill. vettem föl a fizetésemet.

2. Nagler titkos követségi tanácsos úr számításában nem szerepel a tűzifa mint természetbeni járandóság, mely célra a pénzbeni juttatással együtt a királyi miniszteri rendeletben 800 tallér állapíttatik meg.

3. A Mehmel professzor úr által beszedett összeget — amelyről nem tudom, és a jelenlegi postai viszonyok mellett nem is fogom tudni egyhamar kideríteni, hogy az pontosan 200 aranyforint volt-e, avagy mennyivel volt több, netán kevesebb annál, és amelyről épp e bizonytalanság okán nem található nyugta az egyetemi számvevőnél sem — privátim vettem bele a számításokba.

Fichte

* * *

Auerswald a keletporosz királyi

hadi és uradalmi kincstárnak

Königsberg, 1806. dec. 31.

A keletporosz királyi

hadi és uradalmi kincstárnak

Mellékelten átadok a keletporosz királyi hadi és uradalmi kincstárnak egy-egy másolatot a folyó hó 19-i miniszteri rendeletről és az Ó-Porosz Pénzügyi Főosztály 20-án kelt határozatáról, mely szerint a mostantól nálunk alkalmazásban álló Fichte professzor járandóságát, melyben az erlangeni egyetemen részesült, az itteni készalapból a Frank Pénzalap terhére kifizessék. Az általa e hó 29-én közöltek alapján fizetése ez év márciusától jár neki, amiből eddig 515 tallért kapott kézhez, ennélfogva legkésőbb ez év februárjáig még 285 tallér illeti meg. Fölkérem a királyi porosz kincstárat, hogy a kifizetést eszerint rendelje el, Fichte professzort föntiekről értesítse, s kellő időben indítványozza ezen előleg visszapótlását a Frank Pénzalapból.

[Königsberg]      

Auserwald

(Fordította Major Enikő)

 

[ Cikk eleje ]