EU

KUTATÁS ÉS TECHNOLÓGIAFEJLESZTÉS

HÍRLEVÉL ePLUSZ

 

 

BME OMIKK 2002. szeptember

 

http://www.info.omikk.hu

(az EU KTF HÍRLEVÉL-lel megegyező weboldalon)

 

 

 

 

TARTALOM

 

 

 

Gyorshírek

G1. MEGJELENT A 6. KERETPROGRAMRA (6. KP) VONATKOZÓ HATÁROZAT

G2. EU TANÁCSI HATÁROZAT-TERVEZETEK  A 6. KERETPROGRAM RÉSZÉT KÉPEZŐ EGYES SPECIFIKUS PROGRAMOKRÓL

G3. EU IRÁNYELVEK AZ NCP RENDSZER FEJLESZTÉSÉHEZ

G4. A CORDIS SEGÍTI A 6. KP-ra VALÓ FELKÉSZÜLÉST

G5. A 6. KP MAGYAR NYITÓKONFERENCIÁJA

G6. AZ OKTATÁSI MINISZTÉRIUM FELHÍVÁSA

G7. AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG KÖZÖS KUTATÓ KÖZPONTJÁNAK (JRC) INFORMÁCIÓS NAPJA

G8. BESZÉLJÜNK EURÓPÁRÓL!

G9. HYPERION TANFOLYAM A 6. KERETPROGRAMBAN VALÓ RÉSZVÉTELRŐL

G10. MAGYAR KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOK AZ EURÓPAI KUTATÁS-FEJLESZTÉSBEN Tájékoztató az EU 6. KTF Keretprogramjáról

G11. EURÓPAI UNIÓS PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK KKV-k SZÁMÁRA – LIFE, SAVE, ALTENER PROGRAMOK Szeminárium

G12. ÖSSZEFOGLALÓ A KERETPROGRAMOKRÓL KÉSZÍTETT 2001. ÉVI JELENTÉSRŐL

G13. MAGYAR RÉSZVÉTEL AZ 5. KERETPROGRAMBAN

G14. FELKÉSZÍTÉS AZ EU PÁLYÁZATOKON VALÓ RÉSZVÉTELRE INTERNETES TÁVOKTATÁS SEGÍTSÉGÉVEL

G15. A BIZOTTSÁG ÚJ WEBLAPPAL SEGÍTI A SZIVACSOS AGYSORVADÁS ELLENI KÜZDELMET

G16. CORDIS WIRE: SAJTÓKÖZLEMÉNYEKRE ALAPOZOTT ÚJ INFORMÁCIÓSZOLGÁLTATÁS

G17. A CORDIS ÚJ INFORMÁCIÓKERESŐ SZOLGÁLTATÁSA: „AZ ÉN CORDIS-OM” (MY CORDIS)

G18. CORDIS EXPRESS: HETI HÍRÖSSZEFOGLALÓ A KUTATÁS-FEJLESZTÉS ÉS AZ INNOVÁCIÓ TERÜLETÉRŐL

G19. KONFERENCIA A REGIONÁLIS TECHNOLÓGIAI KÖZPONTOK, VALAMINT A KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOK KÖZÖTTI KAPCSOLATOKRÓL

G20. AZ INFORMÁCIÓS TÁRSADALOM TECHNOLÓGIÁI A „SZÉLESSÁVÚ EURÓPÁBAN” NEMZETKÖZI KONFERENCIA

G21. IRC-IRE ELSŐ EGYEZTETŐ MEGBESZÉLÉS

G22. TAGJELÖLTEK CSATLAKOZÁSA A VÁLLALKOZÁSOK SZÁMÁRA INDÍTOTT KÖZÖSSÉGI PROGRAMHOZ

G23. A BIZOTTSÁG KÖZZÉTETTE A SOCRATES PROGRAMMAL KAPCSOLATOS PÁLYÁZATI FELHÍVÁST

G24. AZ EU RATIFIKÁLJA A BIOLÓGIAI BIZTONSÁGGAL KAPCSOLATOS CARTAGENA-JEGYZŐKÖNYVET

 

 

 

EGYÉB INFORMÁCIÓK

 

 

E1. FELKÉSZÍTÉS HAZAI ÉS EU PÁLYÁZATOKON VALÓ RÉSZVÉTELRE INTERNETES TÁVOKTATÁS SEGÍTSÉGÉVEL

E2. AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG FELMÉRÉSE A TUDOMÁNY ÉS A TECHNOLÓGIA ISMERTSÉGÉRŐL A TAGÁLLAMOKBAN

E3. AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG 2005-ig MEGHOSSZABBÍTOTTA AZ eEUROPE PROGRAMOT

E4. A KELET-EURÓPAI TAGJELÖLT ÁLLAMOK SZÁMOTTEVŐ FEJLŐDÉST ÉRTEK EL AZ INFORMÁCIÓS TÁRSADALOM KIÉPÍTÉSÉBEN

E5. ÚJ TÍPUSÚ PARTNERKAPCSOLAT AZ EUREKA-val A BRIT CÉGEK ÉRDEKÉBEN

E6. AZ EURÓPAI ETIKAI CSOPORT TÁMOGATJA A HUMÁN ŐSSEJTEK SZABADALMAZTATHATÓSÁGÁT, ÉS JAVASOLJA EGY EURÓPAI ŐSSEJTREGISZTER LÉTREHOZÁSÁT

E7. TANULMÁNY A FOLYAMATOS TANULÁSRÓL

E8. MAGYAR RÉSZVÉTEL AZ 5. KERETPROGRAMBAN

E9. MEGJELENT AZ „INNOVATION AND TECHNOLOGY TRANSFER” (ITT) C. KIADVÁNY 2002. ÉVI 4. SZÁMA

E10. STATISZTIKAI ADATOK AZ EU TAGÁLLAMOK KÖZÖTTI SZAKKÉPZÉSI PROGRAMOK MEGVALÓSÍTÁSÁRÓL

E11. EURÓPAI KUTATÁSI EREDMÉNYEK IGAZOLJÁK A FOLYÉKONY HIDROGÉN REPÜLŐGÉP-ÜZEMANYAGKÉNT TÖRTÉNŐ ALKALMAZÁSÁNAK LEHETŐSÉGÉT

E12. EUREKA KITÜNTETÉSBEN RÉSZESÜLT EGY INNOVATÍV KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁS ÉS EGY KÖRNYEZETBARÁT PROJEKT

 

 

 

 

 

 

 

 

GYORSHÍREK               

 

 

 

G1. MEGJELENT A 6. KERETPROGRAMRA (6. KP) VONATKOZÓ HATÁROZAT

 

Az EU Hivatalos Lapjában (OJ) közzétették az Európai Parlament és a Tanács 1513/2002 (EK). sz., 2002. jún. 27-i határozatát az Euró­pai Kutatási Térség létrehozását és az inno­vá­ció ösztönzését előmozdító kutatási, technoló­gi­afejlesztési és demonstrációs tevé­keny­ségek­re vonatkozó Hatodik Keretprog­ram­ról (2002-2006).

(OJ 2002. L 232)

 

*

G2. EU TANÁCSI HATÁROZAT-TERVEZETEK
A 6. KERETPROGRAM RÉSZÉT KÉPEZŐ EGYES SPECIFIKUS PROGRAMOKRÓL

 

2002/C 181 E/01

Határozat-tervezet kutatási, technológiafejlesztési és demonstrációs specifikus programról: „Az Európai Kutatási Térség integrálása és megerő­sí­tése” (2002-2006)

 

2002/C 181 E/02

Határozat-tervezet kutatási, technológiafejlesztési és demonstrációs specifikus programról: „Az Európai Kutatási Térség strukturálása” (2002-2006)

 

2002/C 181 E/03

Határozat-tervezet a Közös Kutató Központ közvetlen akciói révén megvalósuló kutatási, technológiafejlesztési és demonstrációs specifikus program­ról (2002-2006)

 

2002/C 181 E/04

Határozat-tervezet a nukleáris energiával kapcsolatos kutatásra és képzésre vonatkozó specifikus programról (EURATOM) (2002-2006)

 

2002/C 181 E/05

Határozat-tervezet kutatásra és képzésre vonatkozó, 2002-2006. között megvalósuló specifikus programról, amelyet a Közös Kutató Központ hajt végre az Európai Atomenergia Közösség részére végzett közvetlen akciói révén

 

[OJ 2002. C 181 E]

 

*

G3. EU IRÁNYELVEK AZ NCP RENDSZER FEJLESZTÉSÉHEZ

 

Az Európai Bizottság a 6. KP NCP rend­sze­rének szervezeti kialakításához irányelveket adott ki. E szerint a tag- és társult országok maguk felelősek a nemzeti NCP rendszerük kialakításáért és  működéséért.  A  Bizottság az NCP-k tevékenységét sokféle eszközzel és módon fogja támogatni. Az NCP-k fel­a­datai 3 fő csoportra tagozódnak. Ezek:

        informálás, a tájékozottság növelése;

        tanácsadás, támogatás és oktatás;

        visszajelzés a Bizottság felé.

Az EU Bizottság kutatási főbiztosa és a ku­tatási főigazgatóság vezetője egyaránt fel­kér­ték a tag- és társult országok illetékes mi­nisztereit az NCP-k mielőbbi kijelölésére.

A Szerkesztőség tudomása szerint az OM KFHÁ rövidesen kialakítja a 6. KP ide­jére szóló NCP szervezetet.

[CORDIS RTD beyond 2002, News and events, 2002. 08. 14.]

 

*

G4. A CORDIS SEGÍTI A 6. KP-ra VALÓ FELKÉSZÜLÉST

 

A CORDIS, az Európai Bizottság kutatási és fejlesztési információs szolgálata új web lapot nyitott azzal a céllal, hogy a felhasz­nálók rendelkezésére bocsássa a Hatodik Ke­retprogrammal kapcsolatos friss infor­má­ciókat. Az új web lap a potenciális résztve­vőket a CORDIS megfelelő szolgál­tatá­sa­ihoz irányítja addig is, ameddig a 6. KP-re vonatkozó információszolgáltatás teljes in­ten­zitással beindul. Az Európai Kutatási Tér­séggel (ERA) és a 6. KP-vel összefüggő információkat már eddig is rendszeresen közöltek a „KTF2002” címen, de más web oldalakon is. Az új információs felület be­mutatja azon szolgáltatások széles körét, ame­lyek segítségével a felhasználók rele­váns informá­cióhoz juthatnak, lépést tart­hatnak a legújabb határozatokkal, megis­merhetik az új ötleteket és elképzeléseket, és felkészülhetnek az együttműködésre. A to­vábbfejlesztett Partnerszolgálat például a fel­használók számára olyan kereső funkciót biztosít, amely lehetővé teszi számukra azok­nak a kutatási területeknek a kivá­lasz­tását, amelyeken együttműködést szeretné­nek kialakítani.

A 6. KP információszolgálat bemutatja azok­nak a tárgyalásoknak az állását is, ame­lyek a 2002 novemberében esedékes el­ső pályázati felhívásokkal kapcsolatban foly­nak. Mindezen túlmenően előzetes in­formá­cióval szolgál a 6. KP szerkezetéről, a pénz­ügyi támogatás formáiról, a részvétellel kap­csolatos  dokumentációról,  továbbá a pályázati anyagok beküldésének lehetséges mód­jairól és a legfontosabb kapcsolattartó személyekről.

A CORDIS hivatalos 6. KP web szolgálata 2002 szeptemberében indul és ugyancsak a http://www.cordis.lu/fp6 web címen érhető el.

 

[Forrás: CORDIS RAPIDUS]

 

*

G5. A 6. KP MAGYAR NYITÓKONFERENCIÁJA

 

Felhívjuk Tisztelt Olvasóink figyelmét arra, hogy ez év november 5-én a Tudomány Napja keretében kerül sor a 6. Keretprogram magyar nyitókonferenciájára, amelyről a megje­lenő híreket a HÍRLEVÉL ePLUSZ INFORMÁCIÓK részében fogjuk közölni a kö­vetkező web címen: http://www.info.omikk.bme.hu, az EU KTF Hírlevéllel mege­gye­ző web oldalon.

 

*

G6. AZ OKTATÁSI MINISZTÉRIUM FELHÍVÁSA

 

Tisztelt Hölgyem/ Uram!

 

A 6. Kutatási, Technológiafejlesztési és Demonstrációs Keretprogram (6. KP) nyitó­eseményére "European Research 2002: At the crossroads” címmel 2002. november 11-13-án kerül sor Brüsszelben.

Az esemény több fórumon zajlik majd: konferenciát, kiállítást és különböző témakö­rökben meghir­detett szemináriumokat foglal magában.

A konferencia célja egyrészt az, hogy a Keretprogrammal foglalkozó szakemberek és kutatók megis­merhessék a Keretprogram hivatalos részleteit, átfogó képet kapjanak a pályázati lehetőségekről, valamint a szakmai feltételrendszerről. E mellett kiállításra is sor kerül, melynek keretében egyrészt országok, másrészt egyes kutatóintézetek, cégek, közösségek ismertethetik meg a látogatókkal leg­újabb kutatási eredményeiket. A kiállításokat részben az Európai Bizottság kezdeményezi, részben önkéntes kiállítók jelentkezését várják.

A plenáris ülések mellett több helyszínen folynak majd kisebb részvétellel zajló szeminá­riumok, melyek megrendezésére a kiállításokhoz hasonlóan pályázatot lehet benyújtani.

A konferenciával kapcsolatos legfrissebb információkat a

http://europa.eu.int/comm/research/conferences/2002 , valamint a

http://www.teamwork.fr/inscription/europeanresearch2002/liste.asp (nyitókonferencián részt­ve­vők listája) lehet megtekinteni.

Magyar részvétel a kiállításon

“A kutatás nemzetközi szerepének erősítése” elnevezésű (INCO) program a társult országok részére speciális megjelenési lehetőséget kíván biztosítani a konferencia alkalmából. Az ún. “Candidate Countries’ Village” (CCV) a kiállítás egyik önálló részét fogja képezni. Ezen a kiállításon Magyar­ország is részt vesz.

Erre a kiállításra az OM K+F Helyettes Államtitkársága szeretné egy CD-n megjelentetni az 5. Keretprogram keretében az Európai Bizottsághoz benyújtott sikeres projekteket "Success stories in FP5 with Hungarian participation" címmel, hogy ott be tudjuk mutatni a magyar eredményeket.

Amennyiben szeretne ezen a CD-n szerepelni, úgy a következő adatokat legyen szíves el­küldeni:

        A projekt 1 oldalas rövid bemutatása (angolul és magyarul)

        Egy külön oldal a következő információkkal:

full title (a projekt teljes neve)

information (elérhetőségek/nevek/stb)

proposers (konzorcium résztvevők)

duration (a projekt időtartama)

programme (a program megnevezése)

EC funding (támogatás, nem per fő, hanem a konzorcium)

        1 db, a projekttel kapcsolatos fénykép, amennyiben rendelkezésre áll.

 

Kérjük, hogy a felsorolt adatokat 2002. szeptember 30-ig szíveskedjenek beküldeni az alább közölt e-mail címek egyikére.

Ha bármilyen további információra lenne szüksége, a következő e-mail címen és telefonon érdek­lőd­het: Kiss Dóra, tel: 061/317-5900/2543, e-mail: dora.kiss@om.hu,

Gulyás Ágnes, tel: 061/317-5900/2142, e-mail: agnes.gulyas@om.hu

Üdvözlettel: Kiss Dóra és Gulyás Ágnes, EU TéT Osztály, OM KFHÁ

 

*

G7. AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG KÖZÖS KUTATÓ KÖZPONTJÁNAK (JRC) INFORMÁCIÓS NAPJA

 

Budapest, 2002. október 17.

Az EB Közös Kutató Központjának missziója, hogy tudományos és technológiai támogatást nyújtson az EU politikai döntéshozói számára, ezen belül is a bővítési politika kérdéseiben. A JRC – amelynek öt országban működnek intézetei – a szakterületek széles skáláján nyújt támogatást a döntéshozóknak, szélesebb értelemben a biztonság területén, ezen belül is három területre összpontosítva: környezet és fenntarthatóság; élelmiszerek, vegyi termékek és egészség; nukleáris biztonság. E területeket hori­zon­tálisan három szakterület kiemelkedő ismerete fogja át: referenciaanyagok és mérési eljárások; köz­biztonság, csalások elleni küzdelem; technológiai előrejelzés.

Mindinkább erősödni látszik a JRC azon szerepe, hogy kutatási hálózatokat hozzon létre, az immár kibővített unióban. A magyarországi kutatási szervezetek bevonásával kialakítandó hálózatok előké­szítését, a magyar kutatóknak a 6. Keretprogramban való részvételét szolgálja majd ez az információs nap, melynek társszervezője magyar részről Kissné Marjay Márta főtanácsos, OM KFHÁT.

Helyszín:  Hotel Marriott, Budapest

Jelentkezés: a http://www.jrc.cec.eu.int/infodaybudapest2002 webhelyen.

Ha az on-line regisztráció nehézségekbe ütközik:

Patricia Waschuth, tel.: +39 0332  789799; fax: +39 0332 782435

 

*

G8. BESZÉLJÜNK EURÓPÁRÓL!

 

Előadás az Európai Tájékoztató Központban

Budapest, 2002. szeptember 26.

 

Téma: a 6. Kutatási és Technológiafejlesztési Keretprogram

Előadók: Andrew Sors (Európai Bizottság, Kutatási Főigazgatóság)

Nyerges Gyula (BME OMIKK)

További információ: Tel: 327 1711, e-mail: etk@info.hu

 

*

G9. HYPERION TANFOLYAM A 6. KERETPROGRAMBAN VALÓ RÉSZVÉTELRŐL

 

Az ír Hyperion Ltd. a Tudományos és Technológiai Alapítvánnyal közös kétnapos tanfolyamot szervez „Hogyan írjunk versenyképes projektjavaslatot a 6. Keretprogramban”, „Hogyan írjunk Technology Implementation Plan-t” és „EU K+F projektek adminisztrációja és auditálása” címmel Budapesten, 2002. október 29-30-án. A kurzus előadója az immáron Magyarországon is jól ismert Dr. Sean McCarthy lesz a Hyperion Ltd.-től.

 

 

Program

 

2002. október 29.

Hogyan írjunk versenyképes projektjavaslatot a 6. Keretprogramban

Az egynapos tanfolyam célja, hogy megvilágítsa az érdeklődőknek – különös tekintettel a kutatási menedzserekre és adminisztrátorokra – a 6. Keretprogramban való részvétel projektírási sajátosságait. A kurzus számos sikeres projekt tapasztalataira épül a 6. Keretprogrammal kapcsolatos specifikus információkkal kiegészülve.

 

2002. október 30.

Hogyan írjunk Technology Implementation Plan-t

EU K+F projektek adminisztrációja és auditálása

Az egynapos tanfolyam célja, hogy megvilágítsa az érdeklődőknek – különös tekintettel a kutatási menedzserekre és adminisztrátorokra – a TIP-írás mikéntjét, valamint, hogy megtanítsa, hogyan kell EU K+F projekteket adminisztrálni, és hogyan folynak az EU által végzett auditok. A kurzus mintegy harminc EU K+F projekt menedzseléséből származó tapasztalatokon, valamint az Európai Bizottság e tárgyban elérhető dokumentumain alapszik.

 

Ajánljuk mindkét kurzust azoknak, akik a 6. Keretprogramban pályázni szeretnének, valamint EU K+F projektek menedzsereinek, tanácsadóinak és adminisztrátorainak.

 

Mindkét kurzus nyelve angol.

További információért forduljon a TéT Alapítványhoz e-mailen (tetalap@tetalap.hu), telefonon (6-1-214-7714, 06-1-214-7713), vagy faxon (06-1-214-7712).

Regisztráció 2002. szeptember 27-ig lehetséges.

 

[TéT Alapítvány]

 

 

*

G10. MAGYAR KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOK AZ EURÓPAI KUTATÁS-FEJLESZTÉSBEN
Tájékoztató az EU 6. KTF Keretprogramjáról

 

2002. október 15.

 

Előzetes program

 

13.00–13.15

Megnyitó

 

dr. Groó Dóra, igazgató, TéT Alapítvány

13.15–13.45

Az EU 6. KTF Keretprogramja

 

Mezei István, Tudományos és Technológiai attasé, Brüsszel

13.45–14.15

KKV-akciók, Hinsenkamp Mária, Hinsenkamp és Tsa Bt.

14.15–14.45

Kávészünet

14.45–15.15

SME-related activities of BIT, Marcus Bidmon, BIT, Ausztria

15.15–15.45

A kis- és középvállalkozások felkészítése az EU-csatlakozásra

 

 

Gérnyi Gábor, főosztályvezető, Gazdasági Minisztérium Kis- és Középvállalkozások Integrációs Felkészítését Koordináló Főosztály

15.45–16.00

 

Az Európai Bizottság kutatási információs honlapja (CORDIS), partnerkeresés, témajavaslati felhívások

 

Csonkaréti Gergely, EU referens, TéT Alapítvány

16.00–16.30

konzultáció

 

*

G11. EURÓPAI UNIÓS PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK KKV-k SZÁMÁRA – LIFE, SAVE, ALTENER PROGRAMOK
Szeminárium

 

Az ITDH Euro Info Központja a Pest Megyei Európai Információs Ponttal közösen szemináriumot szervez kis- és középvállalkozások számára az Európai Unió Magyarország számára nyitott programjainak pályázati lehetőségeiről.

 

Helyszín:        Pest Megye Önkormányzata, Nagy 102-es terem, 1052 Budapest, Városház u. 7.

Időpont:          2002. október 3.

 

A szeminárium látogatása ingyenes.

Az érdeklődők a részvételi szándékot szeptember 27-ig jelezzék az alábbi címre:

Pest Megyei Európai Információs Pont,

1052, Budapest, Városház u. 7., Tel: 1/485-6962, Fax: 1/485-6960

 

*

G12. ÖSSZEFOGLALÓ A KERETPROGRAMOKRÓL KÉSZÍTETT 2001. ÉVI JELENTÉSRŐL

 

Eredeti cím: 2001 Monitoring report on the EU Framework Programme for Research and Technological Development

Az összefoglaló a Keretprogram tevékeny­ségét figyelemmel kísérő FPMP (Framework Prog­ramme Monitoring Panel) 2001. évi je­len­tése alapján készült.

...az elmúlt évben szilárdabb kereteket öl­tött az Európai Kutatási Térség koncepciója, to­vább finomították a 6. Keretprogram új inst­ru­men­tumait, a Bizottság egészét érintő átfogó intézményi reformokkal egyidejűleg pedig az érintett igazgatóságok felkészítették saját igaz­gatási struktúrájukat a 6. Keret­prog­rammal együtt járó kihívásokra.

 

A jelentés számos javaslatot tesz a tevé­keny­ségek működésének javítása érdekében. Ezek közül a javaslatok közül kiemel néhány kulcs­fontosságút, majd ezeket tématerületek szerint rendezi, melyek végül is 3 fő prio­ritási terü­letben foglalhatók össze:

·         az Európai Kutatási Térség megvaló­sí­tá­sa érdekében ki kell alakítani egy, a tag­jelölt államokra is vonatkozó akció­ter­vet;

·         az Európai Bizottság tevékenységeinek ér­té­kelését célzó politikai célkitűzéssel össz­hang­ban ki kell alakítani egy belső elemző információs rendszert, amellyel a kutatási te­vékenységi formák értékelése elvégez­hető (el­ső­sorban a KKV-k rész­vétele miatt, de a kiválósági hálózatok és integrált pro­jektek működése érdekében is);

·         egy központi igazgatási információs rend­szer (Management Information System - MIS) meg­alkotása évek óta várat magára; hiánya egyrészt megakadályozza a haté­kony műkö­dést, másfelől le­he­tetlen kielé­gí­teni a tag- és tagjelölt ál­lamok információs igé­nyeit…”

[HUNOR IRODA – Brüsszel]

 

*

G13. MAGYAR RÉSZVÉTEL AZ 5. KERETPROGRAMBAN

 

A CORDIS adatbázis 2002. augusztusi adatai szerint az „Életminőség és gazdálkodás az élő­világ erőforrásaival” c specifikus program 57, az „Energia, környezet és fenntartható fejlő­dés” programban pedig 52 olyan folyamatban lévő és már lezárt projektet tartalmaz, amely­ben magyar intézmények vesznek részt, s ese­tenként a projektkoordinátor szerepét is betöl­tik. Az előbbi témakör internet címe: http://www.cordis.lu/life/src/projects.htm, míg az utóbbié:

http://www.cordis.lu/eesd/src/projects.htm

 

Az említett projektek listája megtalálható a HÍRLEVÉL ePLUSZ c. elektronikus kiadvá­nyunk szeptemberi számának „Egyéb informá­ciók” rovatában.

 

Rovatvezető: Dr. Buzás Ilona, Tel: 457 5364,
Fax
: 457 5341, E-mail: buzas@info.omikk.bme.hu

 

*

G14. FELKÉSZÍTÉS AZ EU PÁLYÁZATOKON VALÓ RÉSZVÉTELRE INTERNETES TÁVOKTATÁS SEGÍTSÉGÉVEL

 

Két – Európai Uniós pályázatokon kiemelkedő sikerrel szereplő – vállalkozás, az INNOSTART Ala­pítvány és a GEONARDO Kft. e-learning tanfolyamot indít hazai cégek számára, EU pályázatokon való sikeres részvételük céljából. A tanfolyam elvégzése ajánlott minden kis- és középvállalatnak, önkor­mányzatnak, egyetemnek és egyéb intézménynek, amelyek szeret­nének megismerkedni az EU pályázatok feltételrendszerével, a különböző pályázati forrásokkal, lehető­ségekkel és szeretnék elsajátítani az EU pá­lyázatokon való sikeres részvétel módszereit.

Jelentkezési határidő: 2002. szeptember 30.

 

További információ: www.innostart.hu www.geonardo.hu vagy www.euoldal.hu

 

(Lásd még az Egyéb információk E1. sz. alatti részletes információt)

 

*

G15. A BIZOTTSÁG ÚJ WEBLAPPAL SEGÍTI A SZIVACSOS AGYSORVADÁS ELLENI KÜZDELMET

 

Az Európai Bizottság Kutatási Főigazgatósága megnyitotta a fertőző szivacsos agyvelősorvadással (TSE) kapcsolatos információkat szolgáltató weboldalát. A felhasználók kutatási projektekre és a Bizottság által finanszírozott más tevékenységekre vonatkozó információkat, továbbá kulcsfontosságú dokumentumokat találhatnak ezen a weboldalon. Az itt közölt elérhetőségi adatok segítségével az érdeklődők érintkezésbe léphetnek a Főigazgatóság e területen dolgozó munkatársaival, és kapcsolatot találhatnak más TSE-vel foglalkozó webforrásokhoz.

 

További információ:

http://europa.eu.int/comm/research/tse

 

[CORDIS focus, 2002. 201. sz. RCN 18655]

 

*

G16. CORDIS WIRE: SAJTÓKÖZLEMÉNYEKRE ALAPOZOTT ÚJ INFORMÁCIÓSZOLGÁLTATÁS

 

A kutatási és üzleti szféra tevékenységének segítése céljából a CORDIS WIRE gyűjti és hozzáfér­hetővé teszi az EU tag- és tagjelölt országaiban a kutatási, fejlesztési és üzleti eredményekről megje­lent sajtóközleményeket.

Egyúttal a CORDIS WIRE létrehozza az e témákkal foglalkozó újságírók nemzeti, regionális és nemzetközi regiszterét is.

 

További információ: CORDIS WIRE Producer, email: wire@cordis.lu, RCN 18677

 

*

G17. A CORDIS ÚJ INFORMÁCIÓKERESŐ SZOLGÁLTATÁSA: „AZ ÉN CORDIS-OM” (MY CORDIS)

 

Az Európai Bizottság közösségi kutatás-fejlesztési információs szolgálata, a CORDIS új szolgál­tatással kívánja egyszerűsíteni az adatbázisaiban tárolt nagy tömegű K+F információban való eliga­zodást. A „MYCORDIS” elnevezésű szolgáltatás lehetőséget biztosít a felhasználóknak arra, hogy kialakítsák a saját érdeklődési területeiket tartalmazó kereső profilt, amely „testre szabja”, s ezáltal leegyszerűsíti és meggyorsítja a CORDIS-ban történő információkeresést. A szolgáltatás ingyenes, de igénybevételéhez a felhasználónak jelszó és felhasználói név megadásából álló regisztrációval kell rendelkeznie.

 

További információ: www.cordis.lu/mycordis

 

*

G18. CORDIS EXPRESS: HETI HÍRÖSSZEFOGLALÓ A KUTATÁS-FEJLESZTÉS ÉS AZ INNOVÁCIÓ TERÜLETÉRŐL

 

A CORDIS Express heti válogatás a legfontosabb kutatás-fejlesztési és innovációs hírekről. Az Express rövid híreket közöl és egyúttal megjelöli azokat a forrásokat, amelyek az adott témáról részletesebb tájékoztatással szolgálnak. Szeptember végétől a CORDIS Expresst hetente megkaphatja az e-mail címére mindenki, aki feliratkozik az elektronikus kiadvány címlistájára.

 

További információ: www.cordis.lu/express

 

*

G19. KONFERENCIA A REGIONÁLIS TECHNOLÓGIAI KÖZPONTOK, VALAMINT A KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOK KÖZÖTTI KAPCSOLATOKRÓL

 

A regionális technológiai központokkal és az e-üzlettel kapcsolatos technikáknak a kis- és középvállalkozások körében történő elterjedésével foglalkozó konferenciára a franciaországi Bordeaux-ban kerül sor október 2-án.

 

Az Adepa Bordeaux nevű cég rendezvényének az a célja, hogy a hálózatszervezés és a regionális technológiai központok közötti aktív együttműködés ösztönzése révén előmozdítsa az ePower európai projekt megvalósítását Európa-szerte.

 

A konferencián megvitatásra kerülnek az e-Power céljai, ezen belül a legjobb gyakorlattal kapcsolatos információk cseréjének, valamint a 6. KP kutatói közösség és a regionális kis- és középvállalkozások közötti kommunikációnak az ösztönzése. Az ePower projekt keretében kezdeményezik annak a felmérését és értékelését, hogy az e-üzlettel összefüggő módszerek milyen mértékben terjedtek el a tervezői munkában és a termelésben az egyes régiókban.

 

További információ: http://www.e-power.info, vagy Jean-Christophe Deprez, Tel:+33-1-41 17 11 29, E-mail: jc.deprez@vigie.adepa.asso.fr

 

[CORDIS focus, 2002. 201. sz. RCN 18610]

 

*

G20. AZ INFORMÁCIÓS TÁRSADALOM TECHNOLÓGIÁI A „SZÉLESSÁVÚ EURÓPÁBAN” NEMZETKÖZI KONFERENCIA

 

(Bukarest, Románia, 2002. október 9-11.)

 

Az Európai Bizottság támogatásával rendezik meg Az információs társadalom technológiái a „szélessávú Európában” c. nemzetközi konferenciát, amelyre október 9. és 11. között Bukarestben kerül sor. A konferencia napirendjén az alábbi fő kérdések szerepelnek:

·         a szélessávú infrastruktúra, alkalmazások és szolgáltatások európai elterjesztéséhez nélkülözhe­tetlen technológiák kifejlesztésével összefüggő KTF feladatok,

·         a tagjelölt országok szerepe a fenti KTF feladatok megvalósításában és részvételük a 6. KP prioritásaként definiált IST programban,

·         a „szélessávú Európa” hatása a gazdaságra és a társadalomra.

 

További információ: http://broadband02.ici.ro

 

[CORDIS focus, 2002. 201. sz. RCN 18646]

 

*

G21. IRC-IRE ELSŐ EGYEZTETŐ MEGBESZÉLÉS

 

2002. július 15-én a magyarországi IRC (Innovációközvetítő Központ) tagjai valamint a RIS (Regionális Innovációs Stratégia) projektekben résztvevő régiók képviselői egyeztető megbeszélést tartottak Budapesten. A megbeszélésen az EU Bizottságot Nikos Pantalos az IRC-IRE Central Unit munkatársa képviselte, aki mind a hazai IRC, mind a RIS projektek felelőse.

A megbeszélésen rövid bemutatásra került mind a három Magyarországon folyó RIS projekt, melyek célja, a résztvevő régiókban, az EU partnerrégiók segítségével saját regionális innovációs stratégia kidolgozása.

A három projektben négy régió vesz részt, a közép-dunántúli, a közép-magyarországi, a dél-dunántúli és a dél-alföldi régió.

Röviden bemutatkozott a megbeszélésen az IRC konzorcium 6 tagja, a BME-OMIKK, PTA-NETI, az INNOSTART, a TMB Hungary, a TREbAG Kft. és a VIVIDUS Kft. is. Az IRC fő feladata a vállalatok közötti technológiatranszfer elősegítése. A rendezvény végén a résztvevők arra kerestek választ, hogy az IRC- és a RIS-projektekért felelős IRE (Európai Innovatív Régiók) hálózat milyen formában tud a jövőben együttműködni.

A rendezvény lezárásaként Nikos Pantalos röviden összefoglalta a 6. Keretprogrammal kapcsolatos legújabb fejleményeket. A megbeszélés sikerességét jelzi, hogy a résztvevők elhatározták, hogy a két hálózat ezentúl rendszeres időközönként egyeztető megbeszéléseket rendez.

 

*

G22. TAGJELÖLTEK CSATLAKOZÁSA A VÁLLALKOZÁSOK SZÁMÁRA INDÍTOTT KÖZÖSSÉGI PROGRAMHOZ

 

Törökország kivételével minden tagjelölt ország csatlakozik a nyár folyamán a vállalkozások számára indított, 450 milliós költségvetéssel rendelkező Európai Uniós programba.

Az új tagok igénybe vehetik az ezekben az országokban nyitott ötvenegy Euro Info Központ szolgáltatásait, részesülhetnek az Európai Befektetési Bank által kezelt közösségi alapokból és beleszólhatnak az üzleti környezet javítására irányuló társadalmi párbeszédbe.

A költségvetés nagy részét, mintegy 317 millió eurót pénzügyi instrumentumokra fordítják. A fennmaradó részből finanszírozzák az Euró Info Központokat (melyekből jelenleg majdnem 300 található Európa-szerte), illetve az új vállalkozási ágazatpolitikai ötletek kifejlesztését és tesztelését.

 

További információ:

http://www.europa.eu.int/comm/enterprise/enterprise_policy/enlargement/index.htm

 

[HUNOR IRODA – Brüsszel]

 

*

G23. A BIZOTTSÁG KÖZZÉTETTE A SOCRATES PROGRAMMAL KAPCSOLATOS PÁLYÁZATI FELHÍVÁST

 

Az Európai Bizottság átfogó pályázati felhívást intézett közösségi akcióprogramra a Socrates program területén. Az ez évi kiegészítő prioritások, amelyek nem helyettesítik, hanem kiegészítik az elsőrendű fontosságú állandó kérdéseket, a következők:

·         az unió bővítésére való felkészülés a tagjelölt országok kiemelt támogatásával;

·         fenntartható fejlődés, amely a gazdasági, társadalmi-kulturális és a környezetvédelmi területekre terjed ki,

·         stabilitás és biztonság az interkulturális dialógus elérése céljából,

·         az oktatással és a képzési rendszerrel szembeni jövőbeni kihívások, különös tekintettel az új technológiai területekre, a szakmai alapképzettségre, a matematikára, a természettudományokra és a műszaki tudományokra,

·         az esélyegyenlőség elősegítése (nők és férfiak, fogyatékosok, idegenek stb.),

·         az egész életen át tartó tanulás, beleértve a tanulással kapcsolatos tanácsadást, a tanulásba való befektetést stb.

·         az e-tanulásra vonatkozó akcióterv.

 

További információ: http://europa.eu.int/comm/education/socrates.html, E-mail: info@socrates-youth.be

 

[CORDIS focus, 2002. 201. sz. RCN 18645]

 

*

G24. AZ EU RATIFIKÁLJA A BIOLÓGIAI BIZTONSÁGGAL KAPCSOLATOS CARTAGENA-JEGYZŐKÖNYVET

 

Az Európai Unió június 25-én ratifikálta a biológiai biztonsággal foglalkozó Cartagena-jegyzőkönyvet, amely előírja a genetikailag módosított szervezetek (GMSZ-ek) kezelésének biztonságosabbá tételét minden országban. A jegyzőkönyv célja a biológiai sokféleség megóvása és az emberi egészség védelme. Ugyanakkor biztosítja azt is, hogy az egyes országok megkapják a következő döntéshez szükséges információt: importáljanak-e a környezetbe való kijuttatásra szánt GMSZ-eket vagy sem. Ha a jegyzőkönyvet az EU ratifikálja, akkor ez arra ösztönzi a többi országot is, hogy ugyanígy tegyen, s ez meggyorsítja a jegyzőkönyv hatályba lépését. A Cartagena-jegy­zőkönyv alapvető nemzetközi szabályokat állít föl a GMSZ-ek kezelését illetően. A jegyzőkönyv képezi az első nemzetközi jogi keretet a GMSZ-ek “elővigyázatossági elveken” alapuló, határokon átívelő mozgásához.

 

[CORDIS focus, 2002. 201. sz. RCN 18599]

 

 

 

 

*            *            *

 

 

 

 

 

EGYÉB INFORMÁCIÓK   

 

 

 

 

E1. FELKÉSZÍTÉS HAZAI ÉS EU PÁLYÁZATOKON VALÓ RÉSZVÉTELRE INTERNETES TÁVOKTATÁS SEGÍTSÉGÉVEL

 

Magyarország jövőjét – kis- és középvállalatok, önkormányzatok, egyetemek gazdálkodását – az Európai Uniós csatlakozást közvetlenül megelőző periódusban, illetve a csatlakozás után rendkívül nagymértékben fogja befolyásolni az, hogy a magyar pályázók mennyire sikeresen pályáznak az EUs forrásokból. A 24. órában vagyunk, mivel ha az Európai Uniós csatlakozásig nem épül ki hazánkban az a tudásbázis, amely lehetővé teszi a támogatások megszerzését a többi uniós pályázóval szemben, százmilliárd forintos nagyságrendű pályázati pénzek fognak számunkra elveszni. Sajnos, a nagyszámú nyitott pályázati lehetőség ellenére az általános tapasztalat az, hogy kevés pályázat érkezik Magyarországról Brüsszelbe, és a rutinos EUs pályázatírókkal szemben egyelőre még nem vehetjük fel a versenyt. A hazai vállal­kozásoknak és intézményeknek néha még egy uniós pályázatnál jóval egyszerűbb hazai pályázat megírása is komoly gondot jelent.

Ezen a helyzeten kívánnak változtatni azoknak az e-learning tanfolyamoknak a szervezői, akik egy költség- és időhatékony e-learning tananyag segítségével szeretnék bemutatni a hazai és EUs pályázati lehetőségeket, és gyakorlati segítséget nyújtani a kis- és középvállalkozások, önkormányzatok, egyetemek és minden olyan szervezet számára, akik részt akarnak venni ezeken a pályázatokon.

A tananyag kidolgozója és a program szervezője az INNOSTART Alapítvány és a GEONARDO Kft. Az INNOSTART Alapítvány az elmúlt évek során számos sikeres hazai és EUs pályázat megírásában és az elnyert pályázatok lebonyolításában vett részt, míg a GEONARDO Kft. nemcsak Magyarországon, de talán egész Európában egyedülállóan sikeres kisvállalkozás, amely közel tucatnyi sikeres EU pályázattal rendelkezik. A két cég az évek során felhalmozott tapasztalatát és tudását kívánja átadni a tanfolyam segítségével.

A tananyag oktatására a digitális technológiák költség-hatékony, és az Európai Uniós elvárásoknak maximálisan megfelelő formáját – távoktatás és távkurzusok – alkalmazzák.

A projekt szervezői azért választották ezt a Magyarországon még új oktatási formát, mert a hagyományos tanfolyamokhoz képest az alábbi előnyöket kínálja:

 

·       Rugalmasság, elérhetőség és kényelem – ugyanis a felhasználók bármikor, kényelmesen, saját időbeosztásuk szerint haladhatnak az anyagban, nincsenek a hagyományos képzésben megszokott módon időhöz, térhez kötve.

·       Fontos a költséghatékonyság kiemelése is, hiszen nincsenek utazási és szállás-költségek, kevesebb hasznos munkaidő esik ki.

·       Az e-learning technológia olyan interaktív képzési környezetet biztosít, amely lehetőséget nyújt arra, hogy a képzésben résztvevők kapcsolatot teremtsenek, információkat osszanak meg egymással. A hallgatók bátran tehetnek fel kérdéseket, tehetik próbára képességeiket, anélkül hogy környezetük gátolná, vagy befolyásolná őket.

·       A képzési program segítségével minden hallgató egyéni adottságainak és tudásszintjének megfelelően dolgozhat a tananyaggal, annyit gyakorolhat amennyi szükséges és saját tempójának megfelelően haladhat. A különböző képzettségű és tudásszintű hallgatók nem akadályozzák egymást.

·       A tananyag bármikor, bárhonnan hozzáférhető egy számítógép és internet hozzáférés segítségével.

·       A résztvevők létszáma nincsen megkötve, akár több ezer hallgató is végezheti egyszerre a tanfolyamot.

A program további előnye, hogy rendkívül felhasználóbarát és alapfokú számítógépes ismeretek birtokában is kezelhető.

 

A tanfolyamok modul rendszerűek, 4 modulból állnak, a hallgatók az egyes modulok elvégzése után léphetnek tovább a következőre.

 

Külön tanfolyam indul a hazai és külön az EU pályázatokkal kapcsolatos oktatásra.

 

Az EU pályázatokat bemutató tanfolyam az alábbi modulokból áll:

1.    Európai Uniós pályázati lehetőségek bemutatása

2.    Pályázat előkészítése

3.    Kiválasztott pályázat bemutatása (CRAFT, LIFE)

4.    Egy esettanulmány segítségével próba-pályázat elkészítése

 

A tanfolyam kezdési időpontja: 2002. szeptember 30.

A modulok lezárásának végső időpontja: 2002. november 15.

Jelentkezési határidő: 2002. szeptember 28.

 

A hazai pályázatokat bemutató tanfolyam az alábbi modulokból áll:

1.    Hazai és Európai Uniós pályázati lehetőségek bemutatása

2.    A pályázat tartalma

3.    Kiválasztott pályázat bemutatása (IKTA, Alkalmazott K+F)

4.    Egy esettanulmány segítségével próba-pályázat elkészítése

 

A tanfolyam kezdési időpontja: 2002. október 14.

A modulok lezárásának végső időpontja: 2002. november 29.

Jelentkezési határidő: 2002. október 12.

 

A tananyag elsajátítását – minden modul esetében – elektronikus vizsga követi. A tanfolyam elvégzésekor a hallgatók oklevelet kapnak. Egy tanfolyamon való részvételi díj 10.000 Ft, akik sikeresen elvégzik a tanfolyamot, a befizetett összegből 3.000 Ft-ot visszakapnak.

 

További információ, valamint jelentkezési lehetőség a tanfolyamra www.innostart.hu és www.euoldal.hu internet oldalakon.

 

*

E2. AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG FELMÉRÉSE A TUDOMÁNY ÉS A TECHNOLÓGIA ISMERTSÉGÉRŐL A TAGÁLLAMOKBAN

 

Megjelent az Európai Bizottság Kutatási Főigazgatósága által kiadott “Eurobarometer 55.2: Az európaiak, a tudomány és a technológia” c. tanulmány. A felmérést a Kutatási Főigazgatóság megbízása alapján a Sajtó és Kommunikációs Főigazgatóság készítette 2001. május 10. és június 15. között. Több mint 16 000 személyt kérdeztek meg a kérdezőbiztosok. Ez tagállamonként kb. 1000 főt jelentett. Kivétel Németország volt, ahol külön felmérést végeztek 1000-1000 fővel a keleti és nyugati területeken, valamint az Egyesült Királyság (UK. 1000 fő, Észak-Írország 300 fő) és Luxemburg (600 fő).

 

A felmérés az alábbi témakörökre koncentrált az európai polgárok tudományos és technológiai ismereteire, jártasságára vonatkozóan:

-          informáltság, érdeklődés, ismeretek

-          értékek, tudomány, technológia

-          a tudósok felelőssége és megbízhatósága

-          GMO: egy kiemelt kérdéskör

-          a bizalom szintje

-          fiatalok és a tudományos karrier válsága

-          európai tudományos kutatás

 

A felmérés megállapítja, hogy az átlag európai tájékozatlan a tudomány és technológia kérdéseiben. Csupán 45,3%-uk  jelezte, hogy érdekli ez a téma. Nagyobb az érdeklődés az orvostudomány és a környezetvédelem iránt. Továbbra is a televízió a legnépszerűbb közvetítő média. A tudományos múzeumok kevés érdeklődőt vonzzanak (11,3%). Néhány kiemelt témát jól ismer a közvélemény (kergemarha-kór, üvegházhatás), de a tudományos eredmények többsége nem ismert az átlagember előtt (pl. nanotechnológiák).

 

Három területen érzik úgy az európaiak, hogy nem a kutatásra fordított nagyobb összegek, hanem a jobb szervezés hozhat pozitív eredményeket: az európai kutatók közötti együttműködés (84,1%), kutatás-koordináció (80,4%), a közkutatás és az ipar együttműködése (78,7%). A megkérdezettek 62,7%-ának az a véleménye, hogy az EU bővítése erősíteni fogja a jelenleg tagjelölt országok tudományos potenciálját. 53%-uk szerint a jelenlegi tagállamok kutatására is pozitív hatással lesz a bővítés.

 

[OM Nemzetközi K+F Hírlevél, 2002. július]

 

*

E3. AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG 2005-ig MEGHOSSZABBÍTOTTA AZ eEUROPE PROGRAMOT

 

Az Európai Bizottság határozatot hozott az információs társadalom eredményeinek európai elterjesztését támogató eEurope program 2005-ig történő meghosszab­bí­tásáról. Az “eEurope 2005: Információs társadalom mindenkinek” c. programot a Bizottság a júniusi sevillai EU csúcsértekezleten terjesztette az állam- és kormányfők elé.

 

Az új cselekvési program elsősorban a korszerű on-line közszolgáltatások kiterjesztésére, a dinamikus elektronikus üzleti környezet megteremtésére, a versenyképes áron elérhető, nagy sávszélességű Internet hozzáférésre, valamint az információs infrastruktúrák biztonságossá tételére koncentrál.

 

A program kiemelt célkitűzése a közigazgatási, oktatási és egészségügyi intézmények bekapcsolása a nagy sávszélességű kommunikációs hálózatokba. A program hagyományos, PC alapú Internet használat mellett figyelmet fordít az alternatív műszaki lehetőségekre is (pl. digitális televízió, harmadik generációs mobiltelefon-hálózatok). A bizottság fontosnak tartja, hogy a tagállamok közpénzből is nyújtsanak támogatást a nagy sávszélességű hálózatok kiépítéséhez, különös tekintettel a hátrányosabb helyzetű térségekre. Ehhez lehetőség nyílik a közösség strukturális alapjainak igénybevételére is.

 

Az Európai bizottság szakértői csoportot állít fel, amelynek feladata az információs hálózatok biztonságosabbá tételének vizsgálata lesz. A csoport a jövő év közepén kezdi meg működését. A tagországokkal közösen kidolgozza egy közös európai informatikai értesítési/riasztási rendszer tervét, és segíti a határokon átnyúló együttműködések hatékonyabbá tételét.

 

[OM Nemzetközi K+F Hírlevél, 2002. július]

 

*

E4. A KELET-EURÓPAI TAGJELÖLT ÁLLAMOK SZÁMOTTEVŐ FEJLŐDÉST ÉRTEK EL AZ INFORMÁCIÓS TÁRSADALOM KIÉPÍTÉSÉBEN

 

Az internet használatával és az internettel kapcsolatos kiadásokkal összefüggő legutóbbi vizsgálatok adatai azt mutatják, hogy néhány kelet-európai tagjelölt országban egészséges fejlődés vette kezdetét. Az internet-felhasználók száma Magyarországon pl. 2004-re várhatóan megkettőződik: 1,2 millió felhasználóról 2,4 millióra emelkedik. Ez azt jelenti, hogy a magyar lakosság egynegyede online kapcsolattal fog rendelkezni akkor, amikor Magyarország belép az Európai Unióba. A felhasználók összetétele is változóban van, mivel nagyobb a nők és a vidéki felhasználók aránya, ami azt jelenti, hogy az internet azokat is eléri, akiket az e-Európa-terv szerint nem szabad a fejlődésből kihagyni. A női és férfi felhasználók aránya hazánkban jelenleg majdnem egyenlő.

 

A Cseh Köztársaságban az IT-kiadások (IT – információs technika) ugrásszerűen megnövekedtek, két számjegyű növekedést mutatnak. A cseh IT-piac az előre­jelzések szerint 2005-re 1 milliárd $-ra emelkedik, s előnyös számára az a sok IT-szolgáltató, akik működésüket e piacra alapozzák.

 

Lengyelországban is növekszenek az IT ráfordítások, a PricewaterhouseCoopers jelentése szerint ugyanis az internet-hozzáférés és az online reklám közvetítésére és beszerzésére fordított éves kiadások 2006-ra majdnem elérik az 1 milliárd $-t. Azt is prognosztizálják, hogy az internet-felhasználók aránya a mai 6,5 millióról 2006-ra 10 millióra fog emelkedni.

 

Ugyanakkor sokak szerint még többet kell tenni. A biznesNet.pl-nek adott nyilatkozatában a Polkomtel mobil hálózat üzemeltetője kijelentette, hogy a lengyel lakosság­nak csupán 20%-a részesül az információs társadalom előnyeiből, és hogy a kormánynak aktívabbnak kell lennie ezen a téren. Szóvá tette, hogy az információs társa­dalom ügyének nincs felelős minisztere, és közölte: úgy érzi, az az akcióterv, amely Lengyelországot 2006-ra az információs társadalom részesévé kívánja változtatni, túlságosan homályos és bizonytalan.

 

[CORDIS focus, 2002. 201. sz. RCN 18608]

 

*

E5. ÚJ TÍPUSÚ PARTNERKAPCSOLAT AZ EUREKA-val A BRIT CÉGEK ÉRDEKÉBEN

 

A brit EUREKA Titkárságnak otthont adó Kereskedelmi és Ipari Minisztérium (Department of Trade and Industry – DTI) Nemzetközi Technológiai Szolgálata (International Technology Service – ITS) új partneri megállapodást kötött az EUREKA-val annak érdekében, hogy a nemzetközi tudástranszferben betöltött szerepét erősítve új és jobb szolgáltatásokat tudjon nyújtani a brit vállalkozásoknak.

 

Az EUREKA 17 éves fennállása során a piacorientát nemzetközi K + F együttműködés kiváló keretét teremtette meg, elősegítette technológiailag fejlett termékek, folyamatok és szolgáltatások létrejöttét és az európai cégek között a brit cégek versenyképességének erősödését. Ahogy az EUREKA az évek során egyre “érettebb” lett, tanulva az ezernél több befejezett projekt tapasztalataiból és a gazdasági sikertényezők módosulásából – tevékenységében hangsúlyeltolódás ment végbe. A DTI ITS fókuszához hasonlóan az EUREKA is egyre fontosabbnak ítéli a nemzetközi tudástranszfert, egyre kevésbé szorítkozik csupán a kutatásfejlesztésre. Miután mindkét szereplő célja az, hogy a brit cégek új módokon férhessenek hozzá ahhoz a tudáshoz, ami versenyképességük javításához elengedhetetlen, adódott az a felismerés, hogy az erőket és a szakértelmet egyesítve sikerrel bíztat egy ilyen jellegű új partneri viszony.

 

[OM Nemzetközi K+F Hírlevél, 2002. július]

 

*

E6. AZ EURÓPAI ETIKAI CSOPORT TÁMOGATJA A HUMÁN ŐSSEJTEK SZABADALMAZTATHATÓSÁGÁT, ÉS JAVASOLJA EGY EURÓPAI ŐSSEJTREGISZTER LÉTREHOZÁSÁT

 

Romano Prodihoz, az Európai Bizottság elnökéhez eljuttatott állásfoglalásában az Európai Etikai Csoport (EEG) támogatja a humán őssejtek szabadalmazhatóságát. Az állásfoglalás egybeesik az EEG 2000 novemberében kiadott véleményével, amikor támogatta az őssejtekkel folytatott kutatásokat, amelyek lehetőséget adhatnak bizonyos degeneratív betegségek és a rák gyógyítására.

 

Az EEG állásfoglalásában hangsúlyozta a szubszidiaritás fontosságát. Ugyanakkor szükségesnek tartja a nyilvánosság szigorú ellenőrzésének fenntartását egy központi hatóságon keresztül. Tiltani javasolja a humán embriókkal és szövetekkel való kereskedelmet, és szoros ellenőrzés alá kívánja vonni a humán őssejtek importját is.

 

Az EEG nem ért egyet az őssejtek vagy őssejt-vonalak szabadalmaztathatóságának tiltásával. Szükségesnek tartja azonban azoknak a feltételeknek a pontos definiá­lását, amelyek fennállása esetében sor kerülhet a szabadalmi bejegyzésre. Véleménye szerint izolált őssejtek nem szabadalmaztathatóak, mert nem elégítik ki az “ipari alkalmazhatóság” feltételét. A nem módosított őssejt-vonalak esetében azért nem támogatja az EEG a szabadalmazhatóságot, mert túlságosan széles, és meghatá­rozatlan az alkalmazhatóság köre. Így az in vitro genetikusan módosított őssejt-vonalak azok, amelyek szabadalmaztathatóak, pontosan meghatározott alkalmazásuk miatt. Az EEG nem látja akadályát annak, hogy emberi őssejtekkel foglalkozó folyamatokat szabadalmazzanak.

 

Minden szabadalmi kérelemnél meg kell azonban határozni az őssejtek forrását. Hangsúlyt kell helyezni a donorok védelmére. El kell kerülni az őssejt kereskedelem kialakulását. Az EEG egy európai regiszter felállítását javasolja a módosítatlan őssejt-vonalak rögzítésére, beleértve mind az embrió sejt-vonalakat és az embrió magzati sejteket. Ennek a nyilvántartásnak nyitottnak kell lennie. A szabadalmi kérelmek elbírálásánál kiemelten kell figyelembe venni az etikai kérdéseket. Kerülni kell az olyan szabadalmak kiadását, amelynek tulajdonosa visszaélhet a jogaival (diagnosztika és gyógykezelés).

 

[OM Nemzetközi K+F Hírlevél, 2002. július]

 

*

E7. TANULMÁNY A FOLYAMATOS TANULÁSRÓL

 

A folyamatos tanulás vizsgálatára 15 indikátort fejlesztett ki egy ezt vizsgáló speciális munkacsoport, melynek munkájában magyar részről az Oktatási Minisztériumból Bogdány Zoltán vett részt.

A közelmúltban kiadott jelentés szerint az iskolás diákok tudományos műveltsége nem éri el azt a szintet, amely biztosítaná számukra a későbbiekben a folyamatos tanulás lehetőségét a tudomány területén. A 35 európai országban végzett felmérés szerint az egyes országokban a 15 évesek 7-32%-a érintett ebben a kérdésben. A jelentés szerint Európa nem teljesít megfelelően a képességek; a hozzáférési lehetőségek és a részvétel; a folyamatos tanulás számára biztosított források; valamint a stratégiák és rendszerek területén.

Az Európai Unió tagállamai átlagosan nemzeti össztermékük 5.03%-át fordították 2001-ben képzési célokra (a két szélsőség a 3.52%-ot költő Görögország és a 8.33%-ot költő Svédország). Érdekes módon a Cordis-on található összefoglaló nem tesz említést arról, hogy ez az érték az EU-ban 1992 óta évről évre csökken, illetve hogy egyes tagjelölt államok igen erősek ezen a területen (Magyarország esetében csak 1999-es adat áll rendelkezésre, ez 6.5% volt, az első körös tagjelöltek között a csúcstartó 7.4%-kal Észtország, a sereghajtó pedig 4.3%-kal Szlovákia).

 

További információ

http://europa.eu.int/comm/education/life/15indicators_en.pdf

 

[MISZ Hírlevél, 2002. 16-17. szám]

 

*

E8. MAGYAR RÉSZVÉTEL AZ 5. KERETPROGRAMBAN

 

Az 5. Keretprogram „Életminőség és gazdálkodás az élővilág erőforrásaival” programjában magyar részvétellel támogatott projektek

 

A CORDIS adatbázis 2002. augusztusi adatai szerint a fenti program összesen 57 olyan folyamatban lévő és már lezárt projektet tartalmaz, amelyben magyar intézmények vesznek részt. Az alábbiakban e projektek felsorolását adjuk meg a CORDIS adatbázis rendszerének megfelelően. A felsorolásban a projektek címe után zárójelben a projekt referenciaszámát és – ahol van – akroníma nevét adjuk meg.

A projektek az alábbi webhelyen kereshetők: http://www.cordis.lu/life/src/projects.htm

 

1. Kulcsakció: Élelmiszer, táplálkozás és egészség

1. Early detection and control of toxigenic Fusarium species and ochratoxigenic fungi in plant products (QLK1-1999-01380; DETOX-FUNGI)

2. Nutritional Primary Prevention of Type 1 Diabetes (QLK1-2002-00372; DIABETES PREVENTION)

3. Bound residues and nitrofuran detection: Development of rapid multi-residue screening tests and definitive multi-residue reference methods for tissue-bound residues of the nitrofurans to monitor the effectiveness of the EU ban on the use of (QLK1-1999-00142; FOOD BRAND)

4. Development of a test kit for the determination of pesticides in foodstuffs (QLK1-2000-41054)

5. Characterisation and manipulation of the microbial ecosystem in minimally processed fruit juices for improved quality and safety (QLK1-2000-51126)

6. Development of a new process for the energy efficient protein extraction from cornstarch production effluents (QLK1-2001-42103)

7. Nutraceuticals for a healthier life: n-3 polyunsaturated fatty acids and 5-methyl-tetrahydro-folate (QLK1-1999-00888; NUHEAL)

8. Development of a test kit for the determination of pesticides in foodstuffs (QLK1-2002-70829; PESSTISENS)

 

2. Kulcsakció: Fertőző betegségek elleni küzdelem

1. Attaching and Effacing Escherichia coli infections: pathogenesis, host response and epidemiology (QLK2-2000-00600; AEEC INFECTIONS)

2. Development of novel vaccines to control infections with newly emerging highly pathogenic Marek's disease viruses (QLK2-1999-00601; MADIVAC)

3. Development standardisation and harmonisation of novel multiplex nucleic acid tests for the detection of economically important viruses of farm animals (QLK2-2000-00486; MULTIPLEX PCR)

4. Creutzfeldt-Jakob Disease - Surveillance in Central and Eastern European Countries and China (QLK2-2001-01441; SEEC-CJD)

 

3. Kulcsakció: A sejt mint „gyár”

1. Biodiversity of Methylotrophs and their Remediation and Biotechnological Exploitation (QLK3-2000-01528; BOMBBE)

2. Effects and mechanisms of Bt transgenes on biodiversity of non-target insects: pollinators, herbivores and their natural enemies (QLK3-2000-00547; BT-BIONOTA)

3. Development of production systems for fibre-active enzymes of trees in different prokaryotic and eukaryotic hosts (QLK3-2000-51211)

4. Process for the production of microencapsulated micro-organisms for bioremediation (QLK3-2000-41273)

5. The use of mycorrhizal fungi in phytoremediation projects (QLK3-1999-00097; MYCOREM)

6. Optimising nutritional quality of crops (QLK3-2000-00103; OPTI-2)

7. Novel Bioreductions by Hyperthermophilic Microorganisms for the Natural, Specific and On-Line Production of Fine Chemicals (QLK3-2001-01676; PYRED)

8. Virus-resistant transgenic plants: Ecological impact of gene flow (QLK3-2000-00361; VRTP IMPA)

 

4. Kulcsakció: Környezet és egészség

1. Mechanisms of toxicity of asbestos substitute mineral fibres: new approaches to hazard and risk assessment (QLK4-1999-01629; FIBRETOX)

 

5. Kulcsakció: Fenntartható mezőgazdaság, halászat és erdészet, beleértve a vidéki területek integrált fejlesztését is

1. Definition of a common European analytical framework for the development of local agri-environmental programmes for biodiversity and landscape conservation (QLK5-2000-01666; AEMBAC)

2. A novel bioprocess for hydrogen production from biomass for fuel cells (QLK5-1999-01267; BIOHYDROGEN)

3. Proactive biobased cheese packaging  (QLK5-2000-00799; BIOPACK)

4. Sustainable agriculture in Central and Eastern European countries (QLK5-1999-01611; CEESA)

5. Threat to European maize production by invasive quarantine pest, Western corn rootworm (Diabrotica virgifera virgifera): a new sustainable crop management approach (QLK5-1999-01110; DIABROTICA)

6. Upgrading recycled fibres by appropriate treatments during the stock preparation (QLK5-1999-01071; FIBREVIVAL)

7. Novel tools for developing Fusarium resistant and toxin free wheat for Europe (QLK5-2001-02044; FUCOMYR)

8. Innovative models of critical key indicators as planning and decision support for sustainable rural development and integrated cross border regional management in former Iron Curtain areas based on North to South European reference studies (QLK5-2001-01401; IRON CURTAIN)

9. Development of bio-impregnated lime for agriculture practice, agro-lime improvement with beneficial, nitrogen-fixing bacteria (QLK5-2001-41965)

10. Nature based management of beech in Europe a multifunctional approach to forestry (QLK5-1999-01349; NAT-MAN)

11. Intra and Interspecific Gene Flow in Oaks as Mechanisms Promoting Diversity and Adaptive Potential (QLK5-2000-00960; OAKFLOW)

12. New phytogenic product line for pig production (QLK5-2002-70928; PHYTOGENIC ADDITIVE)

13. Sustainability, product safety and quality in cereals: development of novel quantitative models for risk assessment for mycotoxigenic Fusarium species (QLK5-2000-01517; RAMFIC)

14. Strategy for integrated development of agriculture and rural areas in CEE countries (QLK5-1999-01526; SIDAR)

 

6. Kulcsakció: Az öregedő népesség

1. European Male Ageing Study: Prevalence, Incidence and Geographical Distribution of Symptoms of Ageing in Men, and their Endocrine, Genetic and Psychosocial Correlates (QLK6-2001-00258; EMAS)

2. Enabling Autonomy, Participation, and Well-Being in Old Age: The Home Environment as a Determinant for Healthy Ageing (QLK6-2001-00334; ENABLE-AGE)

3. Opioid treatment of chronic pain and inflammation in the locomotor system (QLK6-1999-02234; EPILA)

 4. Enhancing outdoor mobility in later life : Personal coping, environmental resources, and technical support (QLK6-1999-02236; MOBILATE)

5. Ultrahigh resolution ophthalmologic optical coherence tomography (QLK6-2001-70549; UROCT)

6. The Measurement of Quality of life in Older Adults and its Relationship to Healthy Ageing (QLK6-2000-00320; WHOQOL-OLD)

 

Generikus akciók

 

Krónikus és degeneratív betegségek kutatása

1. ErbB2-directed Immunotherapy of Breast Cancer: Clinical, Biochemical and Biophysical Approaches Toward Enhancing Efficacy and Response Rate (QLG1-2000-01260; IN BREAST TUMOR)

2. Concerted Action on Mitochondrial Biogenesis and Disease (QLG1-2001-00966; MITEURO)

 

A genomok és genetikai eredetű betegségek kutatása

1. European cell cycle consortium (QLG2-1999-00454; ECCO) 

2. Integrated structural, functional and comparative genomics of the model legume Medicago truncatula (QLG2-2000-30676; MEDICAGO)

 

Az idegrendszerrel foglalkozó tudományok

1. Nuclear Hormone Receptor Co-Regulators (QLG3-2000-00844; NEURO-COREGULATORS)

2. Enhancement of Clinical Value of Functional Imaging through Automated Removal of Partial Volume Effect (QLG3-2000-00594; PVEOUT)

 

A közegészségüggyel kapcsolatos kutatások

1. Support Needs for Cocaine and Crack Users in Europe (QLG4-2001-02301; COCINEU)

2. European Project of Obstetric Haemorrhage Reduction: Attitudes, Trial, and Early Warning System (QLG4-2001-01352; EUPHRATES)

3. Gender, Culture and Alcohol Problems: A Multi-national Study (QLG4-2001-01496; GENDER AND ALCOHOL)

 

Kutatási infrastruktúrák támogatása

1. Construction of a new Drosophila delection collection & a European Drosophila Network (QLRI-2000-00915; DROSDEL)

2. The core European bioinformatics research infrastructure in the life sciences (QLRI-2001-01363; EMBCORE)

3. SNP mapping resources for the functional genomics of Drosophila (QLRI-2001-00004; FLYSNP)

4. Development of network of cancer family syndrome registries in Eastern Europe (QLRI-1999-00063)

 

*

E9. MEGJELENT AZ „INNOVATION AND TECHNOLOGY TRANSFER” (ITT) C. KIADVÁNY 2002. ÉVI 4. SZÁMA

 

Az Európai Bizottság Vállalkozás Főigazgatósága által évente hat alkalommal megjelentetett kiadvány térí­tésmentesen beszerezhető és az interneten is megtalálható a következő címen: http://www.cordis.lu/itt/itt-en/home.html. Az alábbiakban közöljük a közelmúltban megjelent kiad­vány­ban megtalálható fontosabb írások címeit:

 

A szakpolitika hírei

·         A dán szabadalmi hivatal ösztönzi a szellemi tulajdon értékelését

·         Innováció és vállalkozás a tagjelölt országokban

·         A szellemi tulajdon menedzselése – szabadalmaztatni vagy közzétenni?

·         A K+F regionális koncentrációjának kérdése

 

Dosszié – üzleti inkubáció

·         Az európai üzleti inkubáció benchmarkinggal történő értékelése

·         Az európai üzleti inkubátorházak online adatbázisa

·         Kockázati tőke és virtuális inkubáció

·         Esettanulmányok

 

Az Innováció/KKV-k program

·         Paxis – új kiváló régiók kitüntetése Stockholmban

·         Innovációs projektek – új projektmodellek kidolgozása a 6. KP számára

·         Innovációpolitikai tanulmány – az ügyfelek igényei szerinti innováció

·         ETI projekt – űrtechnológia alkalmazása a Föld felszínén

 

IRC Hírlevél

·         Kölcsönösen előnyös az IRC és EUREKA hálózatok együttműködése

·         Az IRC-IRE központi szervezeti egység új eszközöket vezet be a technológiatranszfer megkönnyítésére

·         A baltikumi régióban működő IRC-k a biotechnológiára helyezik a súlypontot

·         Görög IRC részt vesz a regionális innovációs stratégia továbbfejlesztésében

·         A technológiatranszfer segíti a vízhiány megoldását

 

Konferenciák és kiadványok

 

A kiadványok címei:

·         Observatory of European SMEs reports

·         Environmental technology for sustainable development

·         Managing Intellectual Property

·         A practical guide to regional foresight

 

További információ:

EUR-OP, http://eur-op.eu.int/general/en/s-ad.htm

Fax: +352 2929 42759

 

*

E10. STATISZTIKAI ADATOK AZ EU TAGÁLLAMOK KÖZÖTTI SZAKKÉPZÉSI PROGRAMOK MEGVALÓSÍTÁSÁRÓL

 

Az Európai Bizottság nyilvánosságra hozta annak a felmérésnek az első eredményeit, amely 2000 eleje óta vizsgálja az EU tagállamok közötti szakképzési programok keretében megvalósuló oktatási tevékenységet. A program fő célkitűzése a képzési mobilitás növelése, az elhelyezkedési lehetőségek bővítése és a képzés minőségének javítása a szakképzés területén. A program keretében lehetővé vált bizonyos tanulási vagy szakmai gyakorlati időszak külföldön töltése.

 

A szakképzés lezárulásakor a tanulók megkapják az “Europass” Képzési Bizonyítványt, amely az EU hivatalos nyelvein igazolja a megszerzett szakképesítést. A bizonyítvány igazolja azokat a szakképzési és tanulási időszakokat is, amelyek nem képezik részét az Európai Bizottság által támogatott olyan képzési programoknak, mint pl. az Erasmus a felsőoktatásban, vagy a Leonardo da Vinci program a szakképzésben.

 

Annak érdekében, hogy biztosítva legyen az európai képzési programok megfelelő színvonala, az “Europass” Képzési Bizonyítvány kiadását az alábbi feltételekhez kötik:

        megállapodás szükséges a diákokat küldő és fogadó oktatási intézmények között a képzés tartalmára, hosszára és az oktatási módszerekre vonatkozóan

        a képzést végző külföldi oktatási intézmény teljes felelősséget vállal a tanulóért

 

2000 óta 10 000 Europass bizonyítványt adtak ki Németországban, 3000-t Franciaországban, 2000-t az Egyesült Királyságban, 1000-t Dániában és Ausztriában. A leg­nép­szerűbb tanulási célország az Egyesült Királyság, amelyet Spanyolország, Németország és Franciaország követ. A legnépszerűbb képzési terület a szálloda- és vendéglátóipar, valamint a turizmus. A programban részt vesznek a kis- és középvállalkozások is, bár meglehetősen korlátozott számban képesek szakmunkás tanulókat külföldi gyakorlatra küldeni.

 

További információk az alábbi internet címen találhatók:

http://europa.eu.int/comme/education/europass/index_en.html .

 

[OM Nemzetközi K+F Hírlevél, 2002. július]

 

*

E11. EURÓPAI KUTATÁSI EREDMÉNYEK IGAZOLJÁK A FOLYÉKONY HIDROGÉn REPÜLŐGÉp-ÜZEMANYAGKÉNT TÖRTÉNŐ ALKALMAZÁSÁNAK LEHETŐSÉGÉT

 

Az Európai Bizottság Közös Kutató Központjának (JRC) isprai intézetében mutatták be az 5. Keretprogramban támogatott CRYOPLANE projekt eredményeit. A projekt azt vizsgálta, hogy technikailag lehetséges-e a kerozin kiváltása a repülőgépekben folyékony hidrogénnel, jelentősen csökkentve a repülőgépek környezet­szennyezését anélkül, hogy romlana a repülés biztonsága.

 

A 26 hónapig tartó kutatási projektet az Airbus vezette, abban 35 vállalat és kutatóintézet vett részt 11 országból. A konzorcium tagja volt a JRC is.

 

A különböző kategóriájú repülőgép-motorokon végzett vizsgálatok azt igazolták, hogy a folyékony hidrogén energetikai szempontból képes a kerozin helyettesítésére. A környezetszennyezés mértéke hidrogén esetében jóval alacsonyabb. További kutatásokra van szükség az üzemanyag tárolására és égéstérbe történő bejuttatására vonatkozóan a különböző méretű repülőgépeknél. Tovább kell elemezni a biztonsági és navigációs kérdéseket is.

 

A légi közlekedés jelenleg évente 3-4%-kal növekszik és az üvegházhatást okozó gázok kb 3%-ának kibocsátásáért felelős. A vízből elektrolízissel előállítható hidrogén ára jelenleg magasabb, mint a kőolajból készített keroziné, amelynek forrása azonban korlátozott. A hidrogén esetében az elsődleges égéstermék víz. A hidrogén azonos súlyra eső energiatartalma 2,8-szor magasabb, mint a keroziné. Így alkalmazásával csökkenthető a repülőgépek felszállási súlya, vagy növelhető a szállított teher mennyisége. A konzorcium lehetőséget lát arra, hogy 2015-től megkezdődjön a repülőgépek átállítása folyékony hidrogén üzemanyagra.

 

[OM Nemzetközi K+F Hírlevél, 2002. július]

 

*

E12. EUREKA KITÜNTETÉSBEN RÉSZESÜLT EGY INNOVATÍV KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁS ÉS EGY KÖRNYEZETBARÁT PROJEKT

 

Az EUREKA június 27-én kitüntetéssel ismerte el egy gyorsan növekvő cég, a Contronics teljesítményét és a CARE projektben megnyilvánuló, az európai környezet javítására irányuló erőfeszítéseit.

A CARE-projekt, amely megfelelő eszközöket fejlesztett ki alkatrészek újrahasznosítására és elektronikai alkatrészek és termékek megjavítására, megkapta az európai környezet javítására irányuló tevékenységért járó Lillehammer-díjat. A CARE projekt megvalósításában részt vevő holland kisvállalat, a Contronics, amely egy nedvesítő rendszert dolgozott ki a friss termékek hűvösen tartására, a gyorsan növekvő vállalatoknak járó Lynx-kitünetésben részesült. Dr. Urs Seehauser, a CARE projekt svájci résztvevője rámutatott arra, hogy a kitüntetés fokozza azoknak a kis- és középvállalkozásoknak az érdeklődését a kitüntetett cégek termékei, tevékenysége iránt, ame­lyek e cégek termékeit, tevékenységük eredményét igénybe veszik. Frank Bakker, a Contronics ügyvezető igazgatója szerint az EUREKA név minden tekintetben előnyt jelent egy kisvállalat gazdasági tevékenységében, így például megkönnyíti számára a tőkéhez jutást is.

 

További információ: http://www.eureka.be

 

[CORDIS focus, 2002. 201. sz. RCN 18607]