a borítólapra  Súgó epa Copyright 
Regio21. évf. (2010.) 4. sz.

Tartalom

Birodalomi örökségek, kapcsolatok

  • Pál János :

    Összegzés

    Dolgozatunkban a Párizs környéki béketárgyalásokat, kvázi „alulnézetből" közelítettük meg. Miként azt a fentiekben vázolt események is mutatják az erdélyi unitárius egyház az angol-amerikai egyházak bevonásával egy teljesen új csatornát nyitott meg a magyar érdekek megjelenítésére. Az önállóan induló erdélyi lobbytevékenység a román megszállást követően felekezetközi akcióvá terebélyesedett és hasonló folyamatok szerint alakult a nemzetközi propaganda is. A legaktívabb tevékenységet ebben az időszakban információink szerint az angol unitáriusok fejtették ki. Akciójuk hatásfokát korlátozott lehetőségeink miatt nehéz pontosan megítélni, azonban úgy véljük, hogy az angol és amerikai politikum engedékenyebb magatartását az elvi és gyakorlati tényezőkön túl bizonyos mértékben biztosan befolyásolta az egyházak részéről érkező propaganda. Érdemben természetesen nem írhatta felül ez a fajta akció azokat az erőteljesen jelentkező gazdasági, geopolitikai érdekeket, amelyek a béketárgyalások végkimenetelét meghatározták, de két szempontból biztosan jótékony hatással volt az erdélyi és magyarországi unitárius közösségre. Egyfelől jelentős anyagi támogatásban részesítette Kolozsvárt, másfelől pedig mind Magyarországon, mind Romániában tekintélyének, pozíciójának megerősödését eredményezte, nemcsak a kisebbségvédelem, hanem az intézményépítés tekintetében is (lásd pl. az Unitárius Misszióházat).133 Az angol-amerikai unitáriusoknak a kisebbségvédelem terén kifejtett tevékenységét a magyar kormányzat is nagyra értékelte. Az éppen a Misszió Ház körül kialakult bonyodalmak miatt 1926. december 4-én Bethlen Istvánhoz intézett átiratában Walkó József külügyminiszter erre vonatkozóan a következő megjegyzést tette: „Eltekintve attól, hogy igen elszomorító volna, ha – amint ez a lehetőség a levélben jelezve van – amerikai unitárius barátaink a misszióház-akció sikertelensége folytán elkedvetlenednének, vagy egész magyarországi tevékenységüket abbahagynák, felhívom Nagyméltóságod figyelmét arra a szolgálatokra, melyeket az amerikai unitáriusok érdekünkben tesznek, valamint arra az érdeklődésre, mel.- lyel erdélyi kisebbségeink sorsát szívükön viselik és azok helyzetét enyhíteni igyekeznek. [...] Legyen szabad Nagyméltóságod szíves figyelmét újból arra a körülményre felhívni, hogy tudvalevőleg épp az angol és amerikai unitáriusok viselik leginkább szívükön az erdélyi kisebbségek sorsát és nézetem szerint, kár volna ezen rokonszenvet elhidegülni hagyni, vagy éppen ellenkezőjévé változtatni."134 Az unitáriusok szerepének felértékelődését jelzi az is, hogy Walkó a vallás és közoktatásügyi, valamint a népjóléti és munkaügyi miniszternél is interveniált a kérdésben.135 Januárban egyébként a miniszterelnökség is írt a népjóléti és munkaügyi miniszternek, hogy támogassa az ügy pozitív rendezését az Amerikai Unitárius Társulatnak és Cornishnak az erdélyi unitáriusok érdekében kifejtett tevékenysége miatt.

Szerkesztőségi közlemény

  • Zárszó203 [457.83 kB - PDF]EPA-00036-00080-0070

Letöltés egy fájlban [3 MB - PDF]