«Vissza

Fejlesztő értékelés - tanulásfejlesztés

2005 szeptemberében az OECD felkérésére az Országos Közoktatási Intézet zártkörű szemináriumot rendezett hazai és nemzetközi értékelési szakemberek számára „A tanulás fejlesztése a fejlesztő értékelés segítségével” címmel. Ennek a szemináriumnak a tudásanyagát tette szélesebb körben megismerhetővé a hosszú múltra visszatekintő lillafüredi közoktatási konferencia. Az előadások elsősorban a fejlesztő értékelés hazai és nemzetközi értelmezésével, a tanulás fejlesztésében és az értékelési kultúra fejlődésében betöltött sokoldalú szerepével foglalkoztak. Az alábbiakban válogatást adunk közre a konferencián elhangzott előadásokból, továbbá a konferenciát záró pódiumbeszélgetésből.

Radó Péter

A fejlesztő értékelés az oktatáspolitika és az oktatásfejlesztés eszközrendszerében

Az előadás arra keresett választ, hogy az oktatáspolitikának milyen eszközei vannak, amelyekkel befolyásolható a pedagógusok módszertani repertoárja, például a fejlesztő értékelési eszközök terjedése. Az előadó az oktatáspolitika és az oktatásfejlesztés egyik legjelentősebb kihívásának az iskolák közötti teljesítménykülönbségeket tartja. Ugyancsak kihívást jelent az autonóm önfejlesztést kikényszerítő és támogató szabályozási környezet kialakítása. Az előadó rámutatott arra, hogy milyen okok teszik szükségessé a minőségértékelési rendszer újragondolását. Ezek közül talán a legfontosabb, hogy a fejlesztésbe invesztált erőforrások nagyon alacsony hatásfokkal hasznosulnak. A kialakítandó minőségfejlesztési rendszernek egyszerre kell szolgálnia a tanulásfejlesztés és az iskolai intézményfejlesztés támogatását, továbbá meg kell teremteni a szakmai elszámoltathatóság feltételrendszerét.

Az előadás a fejlesztő értékelés „kontextusát”, az oktatáspolitika és az oktatásfejlesztés nagy rendszerein belül betöltött, betölthető szerepét igyekszik körüljárni. A látszattal ellentétben azonban nem az oktatáspolitika konkrét céljait szeretném népszerűsíteni, sőt egyáltalán nem célom, hogy az oktatáspolitikával szembeni empatikus viszony kialakítására ösztönözzek bárkit is. Sokkal inkább egy ma még csupán szakértői körben zajló, a minőségértékelés rendszerének továbbfejlesztéséről szóló OPEK-projekt által generált gondolkodás eredményeit szeretném megosztani az olvasókkal.

A konferencia korábbi előadásaival szemben nem az osztálytermi tanulásfejlesztés kérdése áll mondandóm középpontjában, hanem azok az oktatáspolitikai eszközök, amelyek segítségével befolyásolható a pedagógusok módszertani repertoárja, például a fejlesztő értékelési eszközök terjedése. Ez a kérdés ugyanis nem egyszerű „pedagógiai fejlesztési” probléma. Az oktatáspolitika saját fejlesztési céljait relatíve önálló nagy alrendszerek segítségével igyekszik érvényesíteni, mint amilyenek a tartalmi és a jogi szabályozás, a finanszírozás, a továbbképzési rendszer, az információs és szolgáltató, valamint a minőségértékelési rendszer és természetesen a fejlesztő rendszer. Ezek azok a rendszerek, amelyek kijelölik az iskolák „rendszerkörnyezetét”, azt a környezetet, amely jelentős mértékben meghatározza vagy befolyásolja az intézmények, ezen belül az egyes pedagógusok mozgásterét. Ezeknek az alrendszereknek nincs „ideális” működési módjuk, az adott helyzetnek megfelelően és az adott célokból kiindulva kell kialakítani őket. (E tekintetben a korábbi előadások némelyikében említett nemzetközi referenciák nagyon fontosak, de nem közvetlenül átvehető minták.) Az iskolák rendszerkörnyezete és a tantermi gyakorlat közötti áttételes és bonyolult kapcsolat megértéséhez arra van szükség tehát, hogy röviden áttekintsük a magyar közoktatási rendszer alapproblémáit, és ezekkel összefüggésben feltárjuk e rendszerek működésének legfontosabb jellegzetességeit.

Mindennek megfelelően az előadás négy témával foglalkozik.

Kihívások és lehetséges válaszok

A szoros idő-, illetve terjedelmi korlátok miatt a közoktatási rendszerrel szembeni legfontosabb kihívások áttekintése alig vállalható leegyszerűsítéseket tartalmaz majd. Mivel azonban a minőségértékelési rendszer fejlesztésének céljai ezekből az alapproblémákból eredeztethetőek, ezt a kockázatot vállalnom kell.

A magyar iskolákra jellemző pedagógiai gyakorlat változatlanul igen kevéssé individualizált, a pedagógusok többsége nem alkalmazza a differenciált pedagógia eszköztárát. Ez a közoktatási gyakorlat elsősorban a tankönyvek és a pedagógusok műveltségeszménye által életben tartott elitista célrendszerrel párosulva azt vonja maga után, hogy az iskolák homogén összetételű, könnyen tanítható osztályok kialakítására törekszenek. (A „differenciálás” leginkább elterjedt módja a csoportbontás.)

Az iskolák között erős verseny folyik a beiskolázható gyerekekért. Ennek okai nem csupán a demográfiai folyamatokban keresendők, legalább annyira az intézmények álláshelyeket megtartó stratégiáiban (a rugalmas létszámgazdálkodásnak nincs lehetősége) és a közoktatásban felhalmozódott fölös kapacitásokban. A verseny a homogén osztályok kialakítására törekvéssel párosulva erős szelekciót okoz már a legkorábbi iskolaszakaszban is, erre utal például a legkülönbözőbb tagozatok elindítása. Az ezt ellensúlyozni képes mechanizmusok – mint amilyen a külső intézményértékelés, a kötelező feladatok meghatározott köréhez kapcsolódó költségvetési finanszírozás és a tanulói teljesítmény mérése – Magyarországon nem működnek, ezért ez a szelekció az általános iskola után erősen intézményesült formában él tovább. Ahol pedig a szelekciós nyomás a roma tanulókkal szembeni sztereotip elvárásokkal és előítéletekkel párosul, egyenesen szegregációhoz vezet.

Mindezek összegződő hatásaként – mint az a PISA-vizsgálat adatainak elemzéséből kiderül – nemzetközi összehasonlításban a magyar iskolák között hatalmas teljesítménykülönbségek vannak. Az elemzések azt is feltárták, hogy a nagy teljesítménykülönbségek bizonyos munkaerő-piaci és társadalompolitikai szempontból fontos kompetenciák területén óhatatlanul alacsony átlagos tanulói teljesítményekhez vezetnek. Ennek közvetett hatása a későbbi tanulásra való felkészületlenség, amelynek következménye – megint csak nemzetközi összehasonlításban – az igen alacsony felnőttoktatási részvétel.

Ami a felsorolt problémákra adható választ illeti, mindezek fényében aligha meglepő, hogy az oktatáspolitika és az oktatásfejlesztés fókuszába került az integráció, az inklúzió és a pedagógusok módszertani eszköztárának a kívánatos tanulási eredményekhez kötött gazdagítása. A hosszú távon is hatást gyakorló, a problémák lényegére és nem a tünetek kezelésére irányuló oktatáspolitikai válasz a differenciált pedagógia eszköztárának széles körű alkalmazásán alapuló „pedagógiai paradigmaváltás” elősegítése.

Mivel egy iskolában csak akkor indul el bármilyen változás, ha az iskola maga tesz erőfeszítéseket saját munkája fejlesztésére, az igazi kérdés az, hogy az oktatáspolitikának vannak-e eszközei iskolafejlesztések elindítására. Mint bármely fejlesztési cél esetében általában, e tekintetben is öt különböző eszközrendszer összehangolt alkalmazására van szükség ahhoz, hogy az iskolákban elinduljon a kívánatos fejlesztési folyamat.

Ezek a feltételek csak egymás hatását erősítve teljesítik a tőlük elvártakat. Így például a minőségértékelési eredmények intézményekhez való visszacsatolása nélkül nem teremtődik megfelelő „kereslet” a támogató szolgáltatásokkal és fejlesztési programokkal szemben. Ez az oka annak, hogy az elmúlt másfél évtizedben szerény becslések szerint az oktatási intézményeknek ugyanaz a 10-15 százaléka vett részt minőségértékelésben (pályázat, vagyis „önbejelentkezés” alapján), nem feltétlenül azok, amelyeknek eredményeik alapján erre a legnagyobb szükségük van.

A minőségértékelési rendszer újragondolása: alapvető megfontolások

A magyar közoktatási rendszernek több olyan jellegzetessége van, amely alapvető mértékben meghatározza az oktatáspolitika mozgásterét, s amely figyelembevétele nélkül nem erősíthető a fejlesztő értékelés kultúrája. Az oktatási rendszer néhány olyan diszfunkciójáról van szó, amelyek megoldásának a minőségértékelési rendszer tervezése során is nagy hangsúlyt kell kapnia. Ezek közül a legfontosabbak a következők.

A kialakítandó minőségértékelési rendszer

Mint az eddigiek alapján látható, a minőségértékelési rendszer fejlesztésének egyszerre kell figyelembe vennie egy ilyen rendszertől elvárható állandó célokat és bizonyos konkrét oktatáspolitikai és fejlesztési célokat. A kialakítandó minőségértékelési rendszer legfontosabb állandó céljai a következők:

A rendszer tervezése során figyelembe kell venni továbbá a korábban elmondott problémaleltárból fakadó, a sajátos magyar közoktatási helyzetre reflektáló célokat is. Ezek közül a legfontosabbak a következők.

Mindezeknek az elvárásoknak olyan minőségértékelési rendszer képes megfelelni, amely összehangolt módon működteti a következő alapfunkciókat.

Fejlesztő és/vagy összegző külső központi mérés?

Mérési szakemberek nem győzik hangsúlyozni, hogy egy mérési eszköz (teszt) nem alkalmas számos különböző cél szolgálatára. A tanulóiteljesítmény-mérés iránti elvárásaink azonban számos, egymásnak sok esetben látszólag ellentmondó célra irányulnak. A mérési rendszerek működtetésének egyik legfontosabb dilemmája a fejlesztő vagy összegző mérés közötti választás; az előbbi elsősorban a pedagógusok értékelési és tanulásfejlesztési munkáját informálja (ennek megfelelően az adatok nyilvánossága is korlátozott), az utóbbi viszont minimális követelmények teljesülésének mérését vagy az iskolák teljesítményének összehasonlíthatóságát hivatott szolgálni (mely adatok nyilvánosságra hozása alapvető követelmény). A jelenlegi „kompetenciamérések” alapvetően fejlesztő célú mérések. E tekintetben egyértelmű nemzetközi trend figyelhető meg, ugyanis a korábban kizárólag összegző mérési rendszereket működtető országok az utóbbi években a fejlesztő célú mérések szervezése irányába mozdultak el. Látnunk kell azonban, hogy ott van mód erre, ahol régóta jól bejáratott, a szakmai elszámoltathatóság biztosítására alkalmas mérési-értékelési rendszerek működnek. Magyarország nem spórolhatja meg azt a szakaszt, amelyben erőfeszítéseket tesz a szakmai elszámoltathatóság biztosítása érdekében. Ennek megfelelően az OPEK stratégiai tervezési munkálataiban közreműködő szakértők abból indultak ki, hogy a tanulásfejlesztés és az elszámoltathatóság nem egymással szembeállítható célok, ezért célszerű szintenként differenciált megközelítést alkalmazni. A jelenlegi tervek szerint a központi mérési rendszernek fejlesztő célú mérésekre épülő összegző központi méréseken kell alapulnia. Egy lehetséges, a fejlesztő és összegző méréseket kombináló rendszer a következő módon épülhet fel (KM = központi mérés, ÁV = állami vizsga):

A mérési rendszer további elemei két ágra bomlanak.

Az érettségihez vezető ágon

Nem érettségivel záruló szakképzési ág