Nyomtatóbarát változat: Országos Közoktatási Intézet > Új Pedagógiai Szemle 2000 május > Könyvjelző

Könyvjelző

Vass Vilmos: A tantárgyköziség pedagógiai megközelítése

(Mestersége: tanár. Soros oktatási könyvek sorozat. Budapest, 2000, Önkonet.)

A könyv megkísérli mindazokat a tudományos eredményeket bemutatni, amelyek a tantárgyköziség és a globális nevelés tárgykörében az utóbbi két évtizedben megjelentek. Elemzi az integrációs pedagógiai törekvések előzményeit, valamint a különböző neveléstörténeti korszakokban betöltött szerepüket. Tág lehetőséget kínál az interdiszciplinaritás és a globalitás elméleti kereteinek a tanítási-tanulási folyamatban történő kipróbálására is. Ehhez strukturálja a tantárgyköziség és globális nevelés területén fellelhető tanterveket, és számos tanterv konkrét leírásával módszertani, tantervfejlesztési és tananyag-elrendezési mintákat nyújt. A könyv elméleti szakemberek és gyakorló tanárok számára egyaránt jól használható.

Takács Géza: Iskolapróza (Az Alternatív Közgazdasági Gimnázium története)

(Mestersége: tanár. Soros oktatási könyvek sorozat. Budapest, 2000, Önkonet.)

Az AKG Magyarország első alternatív programú, alapítványi iskolájaként 1988-ban jött létre. A szerző csendes krónikásként rögzíti az iskola életét, történéseit a kezdetektől a kilencvenes évek második feléig. A szerző faggatja a diákokat, a tanárokat, a szülőket, sőt a tárgyakat, tereket, dokumentumokat is. Nem rejtőzik absztrakt tárgyilagosság mögé, hiszen, mint vallja, az iskola munkája sem az önmagán túli érvényesség révén igazolódik. Vállalja tehát személyes elfogultságát, a vállalkozás iránti tiszteletét és aktuális történeti-pedagógiai kételyeit is.

Pillantás az oktatásra. OECD-indikátorok 1998. Oktatáspolitikai elemzés

(Pilisborosjenő, 2000, Pedagógus-továbbképzési Módszertani és Információs Központ. 2 kötet)

A kötet lehetővé teszi a nemzetközi összehasonlításokat az oktatási rendszerek kvantitatív leírásával. A mennyiségi mutatókon túl a szerzők különös fontosságot tulajdonítanak néhány problematikus oktatási területnek, ezek az elemzések külön kötetben jelentek meg: élethosszig tartó tanulás, a tanárok helyzete. A két kötet a legfrissebb adatkörre épülő összehasonlító mutatók minden eddiginél gazdagabb tárházát foglalja magában.

Deák Gábor: A gyermektanulmányi mozgalom története I. rész

(Budapest, 2000, A Fővárosi Pedagógiai Intézet, a Magyar Pedagógiai Társaság és az Országos Pedagógiai Könyvtár és Múzeum közös kiadása.)

*

Fűzfa Balázs: Klasszicizmus, romantika, realizmus az irodalomban. Középiskolásoknak, érettségizőknek, felvételizőknek

(Mestersége: tanár. Soros oktatási könyvek sorozat, Budapest, 2000, Önkonet.)

„A könyv jellegzetessége a rendkívül olvasmányos stílus. Ma a használatos tankönyvek egy része az irodalomtudomány fogalmaival és absztrakciójával tárgyalja a kiválasztott korszakot. Ezek a könyvek nem vesznek tudomást arról, hogy az elvonatkoztatás csak 17 éves koruk után jellemző ebben a mértékben a diákokra. Fűzfa Balázs könyvében ezek a fogalmak a megfelelő életkorhoz alkalmazkodón jönnek elő, jól érzékelhető például a fogalom építése, a könyv szakszerűsége ezért természetesen megkérdőjelezhetetlen, ugyanakkor azonban a szöveg élvezetes, olvasmányos, jelentős részben folytatja a Szerb Antal által elkezdett esszé-formát, azt, amelyikben nemcsak a gondolatformálás szépsége, de az ötletek sziporkázása is megragadja az olvasót.” (Részlet Sipos Lajos lektori véleményéből.)

Andrási Gábor – Pataki Gábor – Szűcs György – Zwickl András: Magyar képzőművészet a 20. században

(Budapest, 1999, Corvina Kiadó Kft.)

A kötet hézagpótló a magyar könyvpiacon, mert a 20. századi magyar képzőművészetről ilyen átfogó jellegű munka még nem jelent meg. Kronologikus rendben ismerkedhetünk meg a magyar festészet és szobrászat különféle irányzataival és képviselőivel. A kötet illusztrációs anyaga is figyelemreméltó.

Alternatív tradíciók a magyar filozófia történetében

Szerk.: Fehér M. István és Veres Ildikó (Miskolc, 1999, Felsőmagyarország Kiadó.)

A Miskolci Egyetem Filozófiatörténet Tanszéke 1996-ban rendezte második nemzetközi konferenciáját Alternatív tradíciók a magyar filozófiai kultúrában címmel. A kötet a konferencia előadásainak szövegét tartalmazza, a tanulmányok olvashatók benne 17–19. századi magyar filozófusokról, erdélyi gondolkodók munkásságáról, Lukács Györgyről, nyelv- és tudományfilozófiáról és még számos érdekes témáról. A következő konferencia 2000 őszén lesz.

Válogatás az elmúlt hetekben megjelent pedagógiai könyvekből

A pedagógus-továbbképzés problématára. Budapest 2000, OKKER Kiadó.

A szlovák iskolarendszer 2. A Katedra Társaság reformtervezetei. Katedra könyvek 15. Lilium Aurum Kiadó.

BALÁZS SÁNDOR: A pedagógiai kommunikációs képességek fejlesztésének elméleti és gyakorlati problémái. Szöveggyűjtemény. Budapest, 2000, Okker Kiadó.

BÁRDOS JENŐ: Az idegen nyelvek tanításának elméleti alapjai és gyakorlata. Budapest, 2000, Nemzeti Tankönyvkiadó.

BENEDEK ISTVÁN: Az intézményvezetés négy tétele. (Személyzetfejlesztés, szervezetfejlesztés, vezetésfejlesztés, minőségfejlesztés). Budapest, 2000, Okker Kiadó.

BENEDEK ISTVÁN: Száz eset, ezer tanulság. Történések a nevelés-oktatás világából. Budapest, 2000, Okker Kiadó.

Bevezetés a minőségügybe. A minőségügy gyakorlati kérdései. Budapest, 2000, Műszaki Könyvkiadó – MMT. (Minőségmenedzsment).

FALUS IVÁN – OLLÉ JÁNOS: Statisztikai módszerek pedagógusok számára. Budapest, 2000, Okker Kiadó.

Gyerekek a múzeumban. Múzeumpedagógiai olvasókönyv. Tárogató. ELTE TFK Neveléstudományi Tanszékének közleményei 4., Budapest, 2000.

HEGEDŰS LÁSZLÓ: Média-didaktika. Budapest, 2000, Eötvös Kiadó.

Hová adjam? Információs füzet a független óvodákról: érdeklődőknek a teljesség igénye nélkül. Budapest, 2000, Alternatív Pedagógusképző Műhely, Alapítványi és Magániskolák Egyesülete.

KOZMA TAMÁS: Bevezetés a nevelésszociológiába. 5. Átdolgozott kiadás, Budapest, 2000, Nemzeti Tankönyvkiadó.

LAKATOS MIHÁLY: Cigány gyermekek nevelése és a napközi otthon pedagógiája egy cigány pedagógus gyakorlatában. Budapest, 2000, Okker Kiadó.

Minőségbiztosítás a pedagógiai programban: hogyan? Budapest, 2000, OKKER Kiadó.

Oktatás és decentralizáció Közép-Európában. Tanulmánykötet. (Szerk.: Balázs Éva és Halász Gábor) Budapest, 2000, Okker Kiadó.

PERLAI REZSŐNÉ: Matematikai játékok óvodáskorban. Budapest, 2000, OKKER Kiadó.

Pszichológia. Szöveggyűjtemény óvodapedagógus hallgatóknak. Budapest, 2000, Trezor Kiadó.

SALLAI ÉVA – SZEKSZÁRDI JÚLIA – JAKAB GYÖRGY: Társadalomismeret 1. Emberi kapcsolatok. Budapest, 2000, AKG Kiadó.

Rendszerváltás és kommunikáció. Budapest, 2000, Osiris Kiadó – Erasmus Közéleti Kommunikációs Intézet.

*

ANGYAL ÁDÁM: A nagy kaszálás. Szocializációs tankönyv Közép-Kelet Európa megértéséhez. Budapest, 2000, Aula Kiadó.

BALOGH ISTVÁN – KARÁCSONY ANDRÁS: Német társadalomelméletek. Témák és trendek 1950-től napjainkig. Budapest, 2000, Balassi Kiadó.

FARAGÓ TAMÁS: Tér és idő – család és történelem. Társadalomtörténeti tanulmányok, 1976–1992. Budapest, 2000, Bíbor Kiadó.

JULESZ BÉLA: Dialógusok az észlelésről. Budapest, 2000, Typotex Kiadó.

KOESTLER, ARTHUR: Szellem a gépben. Budapest, 2000, Európa Kiadó.

KOLAKOWSKI, LESZEK: Újabb kis előadások nagy kérdésekről. Budapest, 2000, Európa Kiadó.

KUNDERA, MILAN: Az élet máshol van. Budapest, 2000, Európa Kiadó.

LÉVINAS, EMMANUEL: Teljesség és Végtelen. Tanulmány a külsőről. Pécs, 2000, (Dianoia sorozat), Jelenkor.

Morális fejlődés, empátia és altruizmus. Szöveggyűjtemény. Budapest, 2000, Eötvös Kiadó.

PLÉH CSABA: A lélektan története Budapest, 2000, Osiris Kiadó.

RADNÓTI SÁNDOR: Krédó és rezignáció. Esztétikai-politikai tanulmány Walter Benjaminról. Budapest, 2000, Argumentum Kiadó–Lukács Archívum.

Rendszerváltás és kommunikáció. Budapest, 2000, Osiris Kiadó–Erasmus Közéleti Kommunikációs Intézet.

Társadalmi kommunikáció Budapest, 2000, Osiris Kiadó.