Nyomtatóbarát változat: Országos Közoktatási Intézet > Új Pedagógiai Szemle 1998 december > Tanári segédkönyv az Emberismeret tanításához

Tanári segédkönyv az Emberismeret tanításához

Nagy örömmel és izgalommal vettem kezembe Sallai Éva és Szekszárdi Júlia könyvét, mert égetően szükség volt a témában tanári segédkönyvre. A tárgyat tanítani szándékozó tanárok kétségeit, aggodalmait és félelmeit ismerve úgy gondolom, hogy hiánypótló könyv született, mely egészen biztosan nagy segítséget jelent majd a tanároknak.

Egy tanári segédkönyv általában nem azt tartalmazza, hogy mit tanítsunk (bár nem kizárt, hogy ezt is felöleli), hanem azt, hogy hogyan. Véleményem szerint egy jó tanári segédkönyv tanegységenként megfogalmazza az adott téma feldolgozásának a célját, az egész tananyaghoz való kapcsolódását, a ráfordítandó időkeretet és főképpen azokat a módszereket, amelyeknek a felhasználásával az adott anyagrész legmegfelelőbb módon közvetíthető. Leírja továbbá, hogy szerinte egyéni vagy csoportos munkával, milyen csoportbontásban, ülésrendben, milyen kérdések segítségével, milyen feladatok megoldásával történhet mindez. Javaslatot tesz meghatározott szépirodalmi és szakirodalmi szöveghelyek, tankönyvi részletek, filmrészletek feldolgozására és annak módjára is. Az adott kérdés, probléma megoldását, feloldását vagy esetleg csak felvetését segítő játékokat (ha nem ismertek, akkor azok leírását is), dramatizálást, a csoportok közti munkamegosztást, versenyfeladatokat javasol. Egyszóval ötleteket ad, leírja egy-egy óra menetét, a téma feldolgozásának módszereire helyezve a hangsúlyt, azaz konkrét segítséget ad a tanárnak az órák megtartásához.

Ez a könyv mindenekelőtt abban jelent majd segítséget, hogy tematikailag valamiféle rendbe szedi ezt az egyébként „az Én-től az óceánig” terjedő anyagot vagy ahogy a szerzők fogalmaztak: „az emberismeret NAT-ban körvonalazott tananyaga felvállalja a teljes univerzumot.... Ebből pedig ...az következik, hogy nincs pontosan kijelölhető tananyag és nem léteznek, nem is létezhetnek mindenkire érvényes rendező elvek...”. A kötet alcíme: „Honnan jövünk? Kik vagyunk? Merre tartunk?” is jelzi ezt a parttalanságot, amelybe elvileg minden belefér. Óva intik ugyanakkor a tanárokat attól, hogy a téma keretében filozófiai, pszichológiai és szociológiai ismereteket oktassanak. Arra biztatják inkább őket, hogy igyekezzenek képessé tenni diákjaikat arra, „hogy tudjanak kezdeni valamit önmagukkal, képesek legyenek a társas kapcsolatokra, esélyt kapjanak arra, hogy kiigazodjanak és megtalálják a helyüket a világban”.

A szerzők által összeállított program kilenc témakörből áll. A kor, amelyben élünk című fejezet a posztmodern és az információs forradalom problémáit és a korszakváltással járó, valamint a média szerepében történt változásokat tárgyalja. Az ember és természet témakörben foglalkoznak a megbomlott harmónia visszaállításának és a környezetvédelemnek a kérdésével, az ember és az állat kapcsolatával. Ezt követi Az agresszió terjedésének, a békemozgalmaknak és a média lehetőségének és felelősségének e témakörben való felvetése. Az előítéletek körében beszélnek annak fogalmáról, forrásairól, okairól, szerepéről és a toleranciáról. Az egyén, csoport, közösség kapcsán szóba kerül a kooperáció, az osztályközösség, a versengés kérdése. Az erkölcs és jog keretében felmerül többek között az érték, a felelősség, a hatalom és az erkölcs problematikája. A kapcsolatok címszó alatt azok szükségessége, alakulása, jellemzői, zavarai, típusai és a konfliktusok kerülnek megtárgyalásra. A lelki egészség és betegség témában szintén felvetik a szerzők a konfliktusok és feszültségoldási módok problémáját, valamint az önismeret kérdéskörét. Befejezésül Az Élet dolgai címmel szólnak az értelmes élet, a születés és halál, az életminőség, a hit és vallás alapproblémáiról.

Ez a könyv kellemes „vegyestálat” kínál, amelyet a megadott logika szerint is élvezni lehet, ugyanakkor – mint a szerzők bevezetésükben maguk is jelezték – más sorrendben is feldolgozható, illetve az elemek más módon is összekapcsolhatóak, vagy akár egészen más fogalmi hálók is szövődhetnek a tanító pedagógusok értékrendjétől, személyiségétől, az adott körülményektől, a diákok igényeitől, érdeklődésétől, tapasztalataitól függően.

A tematikai behatárolhatatlanság fentebb jelzett problémájának nagyon jó feloldását választották a szerzők, amikor minden témakörhöz lexikonszócikk-szerűen fogalmi hálót kapcsoltak, mely – intencióik szerint – a probléma át-, illetve továbbgondolását segíti.

A kötetben az ismeretterjesztéstől a szaktudományos szintig terjedő, különböző mélységű segítő szövegek nagy része is olyan telitalálatként jellemezhető, mely további feldolgozási ötleteket indukál. S bár ezeket a pedagógusok számára szánták a szerzők gondolatébresztőnek, részben a diákokkal való szövegfeldolgozásra is alkalmasak lennének, s ezt jó lett volna jelezni is.

A szövegek felhasználhatóságát talán még jobban segítette volna, ha egyrészt maguk a szövegek közvetlenül követnék azt a fogalmi és értelmezési hátteret, amelyhez kapcsolódnak, másrészt a kérdések közvetlenül azon szövegek után kapnának helyet, amelyre vonatkoznak.

Ismerve a szerzők repertoárját, nagyon sajnálom, hogy a módszertani részek terjedelmi okokból kimaradtak a könyvből. Hasznosnak tartanám – amennyiben mód és lehetőség lenne rá – a könyv módszertani részekkel való kibővítését.

Végezetül hatékony segítségül ajánlom a könyvet minden Emberismeretet tanító tanárnak és ötletadó, a nevelést segítő háttéranyagnak valamennyi osztályfőnök számára.

Sallai Éva–Szekszárdi Júlia: Tanári segédkönyv az Emberismeret tanításához. NAT-TAN sorozat. (Sorozatszerkesztő: Mihály Ottó) Budapest, 1998, Országos Közoktatási Intézet, 222 p.

Falus Katalin