Nyomtatóbarát változat: Országos Közoktatási Intézet > Új Pedagógiai Szemle 1998 december > Bevezetés a nevelésfilozófiába

Bevezetés a nevelésfilozófiába

A nevelésfilozófia – egyik értelmezése szerint – a nevelés elvont, legátfogóbb kérdéseivel foglalkozó tudomány. Témaköreit és határait csak viszonylagos pontossággal lehet megfogalmazni: a neveléselmélet, az általános pedagógia és a pedagógiai antropológia nem csak érintkezik a nevelésfilozófia tartalmával, sok esetben át is fedi azt. A nevelésfilozófia leggyakrabban tárgyalt témái: a nevelés fogalma, lényege, a nevelés társadalmi, történeti, kulturális, világnézeti meghatározottsága, a nevelés szükségességének és lehetőségének, az ember nevelhetőségének legáltalánosabb kérdései, a nevelés szerepe a társadalmi reprodukcióban és az egyéni fejlődésben, a nevelés eszményei, általános céljai.

A nevelésfilozófia mint stúdium feltehetően nem tartozik a legkönnyebben elsajátíthatóak közé. Mihály Ottó Bevezetés a nevelésfilozófiába című munkája arról ad tanúbizonyságot, hogy ezt a merőben elméleti tárgyat érdekesen, „életközelien” lehet tanítani. A könyv a tanár szakos és a nem tanár szakos, de a tanári-pedagógusi kurzust is felvett hallgatók számára készült, képzési funkciója alapján felsőoktatási jegyzetnek tekinthető.

A szerző – saját bevallása szerint – a hallgatók meglévő „személyes tudására” épített, és a pedagógia mélyebb, átfogóbb kritikai értelmezését igyekezett nyújtani a jegyzet létrehozásakor. Az Előszóban szellemesen részletezi a kötet megírásának indítékait, utal arra a pedagógiában és a saját felfogásában bekövetkezett változásra, amelynek alapja egyfajta „posztmodern elméleti bizonytalanság”. A könyv „bevezetése” a nevelés fogalmának különböző értelmezéseiből indul ki, s bemutatja azokat a mélyreható változásokat, amelyek a XIX. század vége, a XX. század eleje óta a pedagógiában is bekövetkeztek.

A probléma felvetését követő első gondolati egység a nevelésfilozófia fogalmát, határait, kapcsolatrendszerét határozza meg. Először elhatárolja a neveléselméletet, illetve neveléstant a nevelésfilozófiától, majd röviden utal annak XX. századi változásaira: jellemzi az angolszász és a skandináv pedagógiai gondolkozást uraló „analitikus nevelésfilozófiát”, a német, illetve a német orientációjú fejlődést, valamint az amerikai nevelésfilozófiát. Mihály Ottó szerint a pedagógia történetében Dewey tekinthető az utolsó nagy teoretikusnak, akinél a filozófia és a nevelésfilozófia szerves egységben jelentkezik. A XX. század második felében az egyes nevelésfilozófiák egyre kevésbé kapcsolódnak egyetlen filozófiai elmélethez. „Napjaink nevelésfilozófiájában a nagy, átfogó hatású, elvileg a teljességre és hegemóniára igényt tartó nevelésfilozófiai rendszerek helyét a részleges, csak korlátozott érvényesség igényével fellépő nevelésfilozófiai megközelítések, nevelésfilozófiai paradigmák foglalták el” – írja.

A könyv következő fejezete a nevelhetőség tárgykörét vizsgálja: a pedagógia hagyományos válaszait szembeállítja a nevelhetőséggel kapcsolatos kételyekkel vagy éppenséggel a nevelhetőséget tagadó nézetekkel. Az anyagrész gerincét a nevelhetőség és iskolarendszer, illetve a kötelező oktatás viszonyának tárgyalása alkotja. A szerző végső következtetése: maga a rendszer termeli ki, hogy a gyermekek egyre nagyobb hányada válik „lent” és „fent” különlegességé, azaz a rendszer által nevelhetetlenné. A fejezet „függeléke” a mai magyar iskolarendszer alternatívaellenességét mutatja ki.

Az, hogy kié a nevelés joga, egyike a nevelésfilozófia izgalmas kérdéseinek. A Ki nevelhet? című fejezet bemutatja a nevelés jogát, jogosságát tagadó, illetve kétségbe vonó nézeteket, az úgynevezett antipedagógiát és a történetileg kialakult legjellegzetesebb „igenlő” válaszokat. A nevelésfilozófiai, pedagógiai gondolkodás három nagy, jól körülhatárolható tradíciója az állam, a szülő, illetve a gyermek kezébe adja a nevelés jogát. A pedagógus szerepe, autómiája az utóbbi tradíció révén kap értelmezést. A problémakör kapcsán Mihály Ottó kitér a gyermeki jogokra, „A Gyermekek Jogairól Szóló Egyezménnyel” együtt vallja: a gyermeknek nem egyszerűen a neveléshez, hanem a „neki való”, az ő érdekeit szolgáló neveléshez van joga.

A következő fejezet a pedagógia fogalmát járja körül. Megkísérli meghatározni: mi a pedagógia és pedagógiai rendszer, majd a plurális társadalmakban jelen lévő pedagógiai paradigma jellegzetességeit taglalja. A pedagógia paradigmáinak csoportosítására Ludwig Chmaj, Bábosik István munkái és Friedrich W. Kron magyarul is hozzáférhető Pedagógia című műve alapján kerül sor. Mihály Ottó megállapítja, hogy a pedagógiát sokkal inkább az új paradigmák megjelenése és a régi paradigmák átalakuló továbbélése jellemzi, mintsem új szintézisek létrejötte.

Már az előző gondolati egység is a „Tudomány-e a pedagógia?” kérdésfeltevéssel zárult. „Tudomány-e a neveléstudomány?” – teszi fel a szerző a következő kérdést. Szerinte a neveléstudomány „értelmét és hasznosságát nem az fogja megadni, ha ugyanolyan tudományként definiálja magát, mint a többi társadalomtudomány, hanem az, ha sajátosságait hangsúlyozva törekszik magasabb színvonalra”. A neveléstudomány funkcióit követően annak paradigmáit ismerteti e fejezet. A neveléstudomány négy fő paradigmája az empirikus-analitikus tudományértelmezés, a társadalomtudományokat „szimbolikus”, „interpretatív” tudományként értelmező tudományelméleti felfogás, a társadalomtudományokat mint kritikai tudományokat értelmező nézet, illetve a napjainkban formálódó új paradigma. A kötet szerzője külön kitérőt tesz a hazai neveléstudomány elméleti-módszertani állapotának vizsgálatára.

Önálló anyagrészek foglalkoznak a konzervativizmus és a pedagógia, illetve a liberalizmus és a pedagógia kapcsolatával. Mihály Ottó előbb az eszmerendszerek főbb jellegzetességeit ismerteti, majd a pedagógiával való kapcsolatukat tárgyalja. A liberalizmus és az iskola összefüggéseit vizsgálva rámutat, hogy az alternatív iskolák nem szükségszerűen kapcsolódnak liberális értékekhez, továbbá: a politikai liberalizmus logikájának megfelelően nincsenek „alternatív” iskolák, vagy ami ugyanezt jelenti: minden iskola „alternatív” jellegű.

Az Elméleti koncepciók és iskolák című fejezet a létező pedagógiák és iskolák tipizálására vállalkozik a nemzetközi szakirodalom alapján. Az egyes típusok részletes kifejtése más tantárgy témája. Hasznos, informatív táblázatokat találunk a könyvben az iskolai szervezet jövőbeni, különböző megközelítésű alternatíváiról, a nevelési ideológiák és alternatívák tartalmáról. A fejezet végén a hazai alternatív pedagógiák csoportosítására tesz kísérletet a szerző.

A könyv utolsó fejezete a pedagógus személyét állítja központba, kitér a képzés három modelljére (az ún. „mesterség”, a „tudomány+technológia”, a „felvilágosító-értelmező-magyarázó” modell) és a pedagógusi munka hatékonyságának kérdésére. Az ajánlott irodalmak felsorolása zárja a kötetet.

Mihály Ottó a téma egyik legismertebb hazai szakértőjének számít. A magyar pedagógiai irodalomban (az önálló kiadványokat tekintve) Angelusz Erzsébet könyve – Filozófia, antropológia, nevelés (1984) – és az általa írott Nevelésfilozófia és pedagógiai célelmélet című munka (1974) kapcsolódik legszorosabban a nevelésfilozófiához. Ő írta az új pedagógiai lexikon nevelésfilozófia szócikkét is.

Noha a szerző a hazai és nemzetközi irodalomra egyaránt támaszkodott, művének fő erőssége nem az erudíció magas foka, hanem a „posztmodern kihívás” pedagógiai végiggondolásából származó tanulságok közreadása, illetve e tanulságok közzétételének módja. A Bevezetés a nevelésfilozófiába nem a téma klasszikus, részletező feldolgozását nyújtja, hanem a nevelésfilozófiával kapcsolatos megközelítések, értelmezések, magyarázatok egyfajta foglalatát. Mihály Ottó – bevallottan – nem törekszik teljességre, a nevelésfilozófiát inkább csak egy sajátos gondolkodási módnak, szemléletnek tekinti.

A kötet felépítése jól szolgája az anyag elsajátíthatóságát. A különböző anyagrészeken belül Mihály Ottó általában a fogalmak hagyományos, „lexikon szerinti” értelmezésétől a problémák aktuális elemzéséig jut el. Az egész könyvet a gyakori problémafelvetés, a nézetek ütköztetése jellemzi, de minden gondolati egység tartalmaz ún. ismeretközlő részeket is. Az egyes fejezetek kidolgozottsága ugyanakkor eltérő mértékű. Az „Itt és most” című részekben az elemzés időnként nem elég konkrét, illetve megáll a rendszerváltásnál. A könyv szövege világosságra törekvő, nem nehezíti meg az amúgy sem könnyű tárgy tanulmányozását, ezen túl bepillantást nyújt a szerző oktatási praxisába, néhol az élőbeszéd oldottságának jeleit viseli magán.

Mihály Ottó könyve – első, vállaltan vázlatos formájában is – sikeres kísérlet egy új, személyes tudásként megfogalmazható pedagógiai paradigma létrehozására.

Mihály Ottó: Bevezetés a nevelésfilozófiába. Budapest, 1998, OKKER Oktatási, Kiadói és Kereskedelmi Kft.

Deák Ferenc