Dr. Grosz Frigyes
és a szegény vakok gyógyintézete Nagyváradon.


Dr. Grosz Frigyes.

Kevesen lesznek kedves hazánk messze területén, kik ne hallottak volna ez intézetről, sok száz földmivelő köszöni ez intézet létre jöttének az adományok legbecsesbikét: szeme világát; s közelről és messziről zarándokol a földmivelő, ez intézet alapitójánál segélyt keresni.

Dr. Grosz Frigyes e szemészi kórház alapitója s fenntartója 1825-ben végezvén a bécsi egyetemen orvosi tanulmányait, öt évi utazásai után a külföldön, szülő városába Nagyváradra jöve ismereteinek foganatát hazájának szentelendő.

Bihar s a szomszéd megyékből hozzá folyamodó szegény szembetegek s különösen csak mütét által gyógyithatók birták a ritka emberbarátságu orvost arra, hogy számukra külön intézetet alakitson, mellyben 1830. óta folytatja sikertől koszorúzott műtéteit.

A szemészeti kórház Nagy-Váradolasziban, az ugynevezett ujsoron, a deák szertartásu püspöki lak szomszédságában, a város legszebb s legegészségesebb részében van; gyönyörű angol kertje és sétányai kedvesen lepik meg a sokszor sok éven át a kandalló mellett kuczorodott s az intézetben láttehetségét visszanyerő világtalant; az intézetnek 18 szobájából, 15 a szembetegek, egy az orvos, egy földig érő ablakokkal s erkélylyel ellátott tágas terem a műtételre, s végre egy a felügyelő s ápolónő számára rendeltetvék.

Ez intézetben gyógyittatott 1830-tól 1855-ig 752 egyén; ezek között volt földmivelő 482, kézmives 123, kereskedő 61, cs. kir. katona 39, tanitó 16, lelkész 15, hivatalnok 12, tanuló 2 és bába 2. Vallásra nézve: római katholikus 83, görög egyesült 82, görög nem egyesült 85, evangelikus 11, református 400 és izraelita 101. Lakhelyre nézve: a nagyváradi kerületből 599; a pesti kerületből 30; a kassaiból 39 és a pozsonyiból 9 vétetett föl.

Műtét által gyógyittatott 647. Orvosi szerek által 105.

Az intézetben 1219 nagyobb s 500 kisebb szemészeti műtét vitetett végbe; az előbbiek között 1024 szürke hályogos szem műtételeztetett; a 752 műtétezett egyén közül: tökéletesen gyógyult 515, javult 194 és eredménytelen 43.

Az intézeten kivül 30,000 szegény szembeteg láttatott el orvosi tanácscsal és gyógyszerekkel.

Mindezek olly tények, mellyek inkább hangoztatják a nemes szivü orvos dr. Grosz Frigyes dicséretét, mint bármelly magasztaló szónoklat; tulajdon költségén látja s látta el a szegény szembetegeket a legszebb lakással, élelemmel s minden orvosi segélylyel, sőt nem ritkán uti pénzzel is, s ritka helység van e vidéken, hol széles ismereteinek látásukat visszanyert példái ne volnának.

Valóban sok illy ügyes, érdemdus orvost s nemes keblű emberbarátot kivánunk honunknak, tudván azt, a mit a költő mond, hogy:

„Meghalni nem baj – de ha élsz s nem látsz,
Ez a balsorsnak legnagyobb csapása.”

Végre nem hallgathatjuk el azon ohajtásunkat, bár hazánk minél több vidéki nagyobb városaiból illy s ehhez hasonló jótékony intézetek keletkezéséről s virágzásáról, tudomány- és tapasztalásban gazdag hazánkfiainak emberbaráti, közhasznu működéséről minél gyakrabban hozhatnánk illy örvendetes tudósitásokat. Gondoljuk meg azt, hogy nem csupán a nevelő és tanintézetek, hanem különösen a szerencsétlenek és ügyefogyottak ápolását czélzó intézkedések is egy nemzet műveltségi fokának hévmérői közé tartoznak.


A szegény vakok gyógyintézete Nagyváradon. (Lásd az első lapot.)

Csetényi Kálmán.