Tárogató.

Nemzeti szinház. A nemzeti szinházról azért hallgattunk olly sokáig, minthogy semmi örvendetest sem tudtunk felőle mondani. Jelenleg megvigasztalhatjuk közönségünket annak tudatásával, miszerint az eredeti darabokat sujtó végzés, az igazgatóság által viszavétetett, azok ezentúl is szerződött dijazásban részesülendnek, minek következtében már a lefolyt hetek folytán, több eredeti szinmű adatásakor volt alkalmuk meggyőződhetni az illetőknek, miszerint a közönség pártolása az eredeti művek iránt, együtt jár a szinház pártolásával, s hogy sokkal jobb százötven forintot bevenni, s kiadni belőle tizenötöt, mint bevenni tizenötöt és kiadni semmit. Pedig megtörtént a pesti nemzeti szinháznál e nyár folytán, hogy az eredeti művek leszoritása miatt, az elkoptatott ódonságok adatása mellett nem volt egy estén több bevétele a szinházi pénztárnak 3, mondd: három forintnál. Tóth ujra szerződtetve van egy hónapra.

– Megjelent Ipolyi Arnoldtól: Magyar mythologia; kiadta Heckenast Gusztáv. Egyike a magyar népéletre s költészetre nézve legbecsesebb müveknek, mellyet minden tudománybarát figyelmébe ajánlunk. Ára 8 pft.

† A nemzeti szinháznak ismét egy érdemes tagja szállt le a sirba, Miskolczi Julia, jelesebb drámai szinésznőink egyike folyó hó 24-én hosszas szenvedés után boldogabb életre szenderült. A szinészre nézve az élet kettős szenvedés, a halál kettős nyugalom, azért a szinészt nem kell siratni, ha meghal; de szánni lehet az árva drámai ügyet, melly ismét egy tehetséges tagjával megfogyott. Nyugodjék az Urban-boldogult, békével. …

+ Az ugynevezett dinnyeérésivásár, élénknek mutatkozik, már eddig is tetemes gyapjuvásárlások történtek. A gyapju ára csaknem ugyanaz, melly a mult medardusi vásárkor volt. Legnagyobb kelendőségnek örvendnek, az eddig is mutatkozott előjelek után, azon áruczikkek, mellyek Oláhországba szoktak szállittatni, s mellyek az egy ideig elzárt aldunai hajóut miatt, rendes piaczukról kiszorittatván, mióta e nevezetes kereskedelmi ut felszabadult, igen kapósak lettek.

+ Mosonyból, mellyről tudva van, hogy hires gabonaraktárakkal bővölködik, 1853-ban évi julius hótól f. évi juniusig következő mennyiségü gabonát vittek ki kereskedés utján, az országból: buzát: 1,651,000, kétszerest: 180,000, rozsot: 150,000, árpát 133,000, zabot: 440,000 kukoriczát: 256,000, összesen 2,810,000 azaz kétmillio nyolczszáz tizezer p. mérőt.

+ A nagy államkölcsön felől a bécsi lapok azt irják, hogy az eddigi aláirások már bizonyára meghaladták a 400, millió pftot, s mint bizonyos dolgot hirdetik, hogy nehány nap alatt fedezve lesz az 500, millió. Általában a birodalom minden részeiből sürün követik egymást a hivatalos tudósitások, mellyek ezen nagy pénzügyről igen kedvezőleg nyilatkoznak. A lipcsei képes ujság rajzban tünteti elő azon lelkesedést, melylyel a bécsi nép tódult az aláiráshoz.

+ F. hó 20-án, melly nekünk magyaroknak nemzeti ünnepünk, szokott diszszel tartatott meg, legelső apostoli királyunknak Sz. Istvánnak ünnepe. E napon fényes egyházi menetben (processio) körülhordoztatik Budavárban szent István keze, melly egy üvegszekrényben selyem párnácskán nyugszik. A szent ereklyét tartalmazó szekrény az esztergomi herczeg primás pecsétjével van bezárva, s a budavári kápolnában őriztetik. Felügyelője a főapát.

– A festészakademiai társulat részéről. A festészakademiai növendékek ez évi tanulmány müveinek tárlata s jutalmazása f. aug. 27-én vasárnap d. u. 4 órakor szokott nyilvánossággal fog tartatni (nagyhid-utcza Weisz-ház 3-dik emelet.) Felszólittatnak a társulat részvényesei, a szülék, tanitók, nevelők s minden műbarát, hogy e közvizsga ünnepélyét minél számosabb megjelenésökkel nevelni sziveskedjenek. Pest, aug. 21-én 1854. Pákh Albert, társulati titkár.

**Az erdélyi gazdasági egylet julius 27-én közgyülését, gr. Mikó Imre ő nmlga elnöklete alatt, megtartá. Tárgya volt az ujon alakult egylet folyamatba inditása. E végre két lényeges inditvány merült fel: egyik, hogy a vidékeken fiók-egyletek alakittassanak; a másik hogy a tárgyak ezután ne bizottmányok, hanem szakosztályok által intéztessenek. Az első, mig az anyaegylet elég erőt nem biztosit magának, most egy időre elhalasztatott; a második, a szakosztályok létesitése, a választmányra bizatott. Szőnyegre jött az egylet földbirtoka, mi Kolozsvár határán fekszik, s 99 holdat tesz; ez, mint használhatlan, eladóvá határoztatott, hogy a városhoz közelebb eső köztelek szereztethessék. Intézkedés történt továbbá, egy gazdászati naptár szerkesztése iránt. A gyülés nem csak népes, de egyszersmind lelkes volt. Helyben több aláirások történtek, mint pl. b. Wesselényi Farkas aláirt 800 pfrtot; az alapitók sorába léptek: b. Wesselényi Ferencz, b. Bánffy Béla és Keményfy József, gr. Pejacsevics jószágai igazgatója; ez utolsó még azon ajánlatot is tette, hogy az igazgatása alatti gazdatisztek tagokká leendőségéről is lépéseket tesz; melly igen jó gondolatját gr. Mikó és gr. Kemény Sámuel urak is magokévá tették; s ohajtandó lenne, hogy tegye azt az egész földbirtokosság. Részt vett a gyülésben Péterfi József ur is, ki e napokban utját Pest felé tovább fogja folytatni.

**Az erdélyi kölcsönös jég- és tűzkármentő társulatnál, az eddigi biztositások öszvege – mielőtt még az idei takarmányok tűzkár elleni biztositás ideje beállott volna – már az 1,800,000 pftot meghaladta. S ez annyival örvendetesebb, minthogy ezen intézet mindazon jóoldalu módokkal bir, mellyek a gyakorlati élet szükségeit szaktudománnyal öszvekapcsolva – távol minden nyerészkedési czéloktól – egyedűl részvevői javára törekedik; s remélhető: hogy e honi intézet, melly a némethoni azon hires gothai társulat mintájára van alapitva, melly minden évben felénél többet, a mult évben pedig a befizetett dij 75 részét tagjainak viszapótolni képes vala- illő fokozatát elérve, annyival kevésbé fog hátramaradni, mivel a mentesitésből üzérkedésre kitérni törekvők ellen, kellő gát vettetvén, közhasznuságávali visszaélések – a merészek saját kára nélkül – nem könnyen történhetnek.