Egyveleg.

Olasz türelmetlenség. Hogy minő fokon áll az olasz nép felvilágosodottsága s mennyire tele van még türelmetlenséggel s babonával, nem régiben ismét kézzelfoghatólag bizonyult be. Sardinia egyik városában (Rizzában) minap egy protestans nő halt meg. A temetés napján a ház előtt összegyülekezett halotti kiséretet, egy nagy csoport buta ember rohanta meg szitkokkal, orditással, süvöltéssel. A kis számu halottkisérőkre nézve nem maradt egyéb hátra, mint békén tűrni a legotrombább bántalmakat is, mindaddig, mig a koporsót kihozták. A holttest iránt még a legvadabb népek is tisztelettel viseltetnek; azt hitték, hogy a koporsó láttára lecsillapodik e dühönczök zaja is. Azonban e vadnál vadabb csoport, ez által csak jobban lőn felzaklatva; nem érte e többé az orditással s fütyöléssel, hanem valódi bántalmakhoz nyult, – kővel sárral dobálták a koporsót és kisérőit, ugy hogy az egész kiséret futásban volt kénytelen menedéket keresni. Csupán egy fia a meghalt nőnek maradt a koporsó mellett, a kőzápor közé keservesen hullatva könyeit. Az embertelen csőcselék most ő ellene fordult, üldözve a szerencsétlent egész a sirig, ki még itt is kénytelen volt folytonosan védelmezni anyja holt testét.

Zarándoklás. A hadi események ugy hozták magokkal, hogy három orosz nagyherczegnő (köztök a trónörökös neje, Czezarewna) Pétervárról a Moszkva melletti nagyhirü Troitzkoi Sergiew Lawnába (sz. Szergiusztól nevezett szentháromság-kolostorba) zarándokoltak. A kolostor alapitója sz. Szergiusz volt a 14-ik században s ott is van eltemetve. E zárdába menekült nagy Péter czár, midőn a sztrelitzek ellene fellázadtak. Oroszország legnagyobb zárdája ez, területén kilencz templom, egy császári palota, papnövelde és zarándokok számára számtalan lakás van. Katalin császárné korában e kolostor magán vagyona között 100,000 orosz férfi rabszolga volt. A védő falak 4000 lábnyi hosszuak, 20–40 l. magasak s 20 l. vastagok s 8 magas toronynyal birnak. A főtemplom egész teteje, melly alatt sz. Szergius fekszik, vastag aranyozással bir s a templomi ezüst ékszereket az oroszok 600 millio rubelnyi roppant öszvegre becsülik. Egy másik templom roppant haragjairól nevezetes; mondják, hogy a legnehezebb harangok 1400, 5400, és 6400 mázsányi nehezek. (Ember legyen, a ki ezt elhiszi.) A kolostorban 1100 barát van s a zarándokok folyvást ki s be özönlenek, s itt tartózkodik most a nevezett három nagyherczegnő is.