Hasznos tudnivalók a marhahusról.

Vannak dolgok, mellyek tudását a nép között nem gyözzük eléggé terjeszteni, mivel közhasznuak és a gyakorlati életbe vágók. Közéjük számítandó a marhahus, mellyet naponként élvezünk. Annak osztályozását és nemeit tudni, nemcsak a husárusoknak szükséges, kiknek a marhabonczolás kenyér-mesterségök; nemcsak a nő és férfi szakácsoknak, kik az étkeket készitik; – hanem minden házi aszszonynak, minden jólnevelt leánynak, sőt nem árt ahoz érteni minden házi gazdának és ifjunak is. A kisebb házi állatokat illetőleg: azokat házainknál magunk öldözzük, bonczoljuk és részeikkel észrevétlenül megismerkedünk. Igy például a felbonczolt sertésnek részei az orja, oldalas, fehérpecsenye, nyulja, disznóláb, (sunka), sodér, stb. mindnyájunk előtt ismért tárgyak. De a nagyobb állatok, ökrök, tehenek, bivalok, husvágok által kezeltetvén, husrészeikhez értő mindenikünk nem lehet; és sokan megeszik jóizüen a rostélyost, a nélkül hogy tudnák, a marhának mellyik csontján terem.

Czélunkhoz képes tehát mindenek előtt ide lerajzolunk egy ökröt, azon a husrészeket vonalokkal és számokkal kijelelvén; az ábra alá pedig a számoknak megfelelően ismértetjük a főbb husnemeket, sajátságos neveik szerint:

Első osztály: legbecsesebb hus-nemek:

1) Vesepecsenye, 2) rostélyos, 3) fehérpecsenye, 4) felsár széle, 5) fartő;

Második osztály: középbecsü husnemek:

6) felsár, 7) hátszin, 8) lapoczkaszél, 9) hátszin vékony, 10) szegyszárny, 11) virágostarj a második és hatodik bordák között:

Harmadik osztály: legalsórendü husnemek:

12) köröszt fartő, 13) lapoczka eleje, 14) nyak, a két első bordával, 15) szegyközép, 16) szegyfő, 17) dagadó, 18) csontos hátszin, 19) pofa.

Külföldön, névszerint London, Páris, Pétervár, roppant népességü városokban, hol a marhahusnak fogyasztása és a tulkok leöldözése nagyban üzetik, – legujabb időkben a bölcs kormányemberek ezen iparágra is kiterjesztették figyelmöket; és intézkedtek, hogy a marhahus fontjának egyenlő ára eltöröltetvén, az háromféle osztályzat szerint határoztassék meg. Például, a helyett, hogy a husnak ára, minden nemeire kihatólag, egyenlően határoztatnék 10 pkrra, – lenne az első osztály ára 14 kr, a másodiké 12, a harmadiké 6 kr; – hogy igy a szegény köznép, melly a harmadik osztályi hussal is megelégszik, kaphasson hust táplálékul olcsó pénzért. – Melly üdvös intézkedést külföldtől már Bécs elfogadta; talán elfogadhatja Budapest is, mint ez jelenleg van munkába véve, De falu helyeken és kisebb városokban e terv, – bármilly kedvező a szegény néposztálynak, – a kevés husfogyasztás miatt alig volna kivihető. Ha pedig eszközölhető, tehát bizzuk azt a kormányférfiakra, és a magasabb gazdászathoz értő bölcsekre. Azért, a mit más hirlapok után, e korszerü tárgyról t. cz. olvasóinkkal közölni érdekesnek itéltünk: az csak ennyiből áll.

Közli Edvi Illés Pál.