JÓSZÁG- ÉS PÉNZ-SORSJÁTÉK

Hirdetmény.

Azon különösen kedvező részvét, mellynek az alulirt cs. kir. szab. nagykereskedő-ház által biztositott nagy

JÓSZÁG- ÉS PÉNZ-SORSJÁTÉK

mindjárt annak keletkezte után örvendett, s ennek következtében a sorsjegyeknek naponkint élénkebbé lett keresése azon kellemes helyzetbe tesz bennünket, miszerint az első huzást

1855-dik évi január 11-dike

helyett, mint az eredetileg hirdetve volt, már a

legközelebb jövő november 4-kén

visszavonhatlanul megtartandjuk.

Midőn a nagykereskedő-ház ezen kedvező körülményt a tisztelt közönséggel és számos ügybarátival tudatná, figyelmezteti egyszersmind azon különös kedvezményre, mellyet azon sorsjáték nyujt, hogy t. i. azok, kik 4 sorsjegygyel birnak (azaz: mind a négy osztályból egy-egy sorsjegygyel), tizenegyszer játszanak, és pedig háromszor az első vagyis az előhuzásban, háromszor a második vagyis az ezüst-sorsjegy külön huzásában, egyszer a harmadik, vagyis az arany-sorsjegy külön sorshuzásában és négyszer a fő- és zárhuzásban, mellyben a

200,000 frt. főnyeremény

huzatik ki.

E négy sorsjegynek ára 22 p. forint, játszanak mint fentebb mondatott 11-szer és legalább is 15 v. forintot vissza kell nyerniök.

Ki tehát 4 illy sorsjegynek birtokába jőni kiván, mit se mulasszon el, mert az arany-sorsjegyek, mellyek a játékterv szerint csak csekély számban adattak ki, rövid idő alatt el fognak kelni.

Ki 4 illy jegyért 22 forintot kiadni sokal, az vegyen egy sorsjegyet az I. és egyet a II. osztályból, ára mind a kettőnek összesen csak 6 frt., – egyikének ezen két osztályból kell az előhuzásban huzatnia, s e szerint 4-szer játszhatni velük, ugymint az 1-ső huzásban, a 2-dik huzásban és 2-szer a fő- és zárhuzásban, melyben, mint már fentebb emlittetett, a 200,000 frtos főnyerő szám huzatik ki.

Bécs, augustus 1-jén 1854.

Perissuti G. M.,

cs. kir. szab. nagykereskedő,

Stadt, Kärnthnerstrasse 1049 sz. a. első emelet.

Illyféle sorsjegyek LUEFF M. illatárus urnál Pesten, Kristóftér a „Minervá”-hoz, és több más kereskedésekben kaphatók