OMIKK


EU-INFO HÍRLEVÉL

EU-MIK KÖZLEMÉNYEK

*

A SZERKESZTŐBIZOTTSÁG TAGJAI
Gombos László, Novák Lászlóné, Nyerges Gyula

SZERKESZTŐSÉGI MUNKATÁRSAK
Dr. Buzás Ilona, Roboz Péter, 
Szabó Eszter, Dr. Tichy-Rács Ádám

Szerkesztőségi titkár
Czeglédi Gyuláné

Szerkesztő
Dr. Gerzsó Géza
 

Felelős szerkesztő
Dr. Dúzs János

Szerkeszti és terjeszti
az OMIKK Informatikai Igazgatósága, igazgató: Stubnya György

Kiadja:
az Országos Műszaki Információs Központ és Könyvtár
Budapest, VIII., Múzeum utca 17.

Felelős kiadó:


Dr. Herman Ákos főigazgatóEU-MIK
az EU Magyarországi Innovációközvetítő Központja

az EU Innovációközvetítő Központ Hálózatának társult tagja (IRC-HU)

Koordinátor

Nyerges Gyula, főtanácsos


 
 

HÍRLEVÉL

EU-MIK KÖZLEMÉNYEK

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

EU FIGYELŐ

EU HÍREK

5. KERETPROGRAM:

Pályázati menetrend
2000. II. félév - 2001. I. félév

A specifikus programok
hírei

EU Innovációközvetítő KÖZPONT MAGYARORSZÁGON

MELLÉKLET

ORSZÁGOS MŰSZAKI INFORMÁCIÓS KÖZPONT ÉS KÖNYVTÁR
VI. ÉVF. 7-8. szám 2000. július-augusztus

 

AZ EU-INFO HÍRLEVÉL ROVATAI

EU FIGYELŐ

EU HÍREK

AZ 5. KERETPROGRAM (5. KP) HÍREI

ELSŐ AKTIVITÁSI TERÜLET

MÁSODIK AKTIVITÁSI TERÜLET
A Közösségben folyó kutatás nemzetközi szerepének megerősítése HARMADIK AKTIVITÁSI TERÜLET
Az innováció előmozdítása, a kis- és középvállalkozások (KKV-k) keretprogramban való részvételének ösztönzése

NEGYEDIK AKTIVITÁSI TERÜLET
A humán kutatási potenciál és a társadalmi-gazdasági tudásbázis fejlesztése

Közös Kutató Központ

EURATOM

Hazai Hírek

*

http://femirc.omikk.hu

*


 

EU 

FIGYELŐ

Az EU BIZOTTSÁG Innovációs Igazgatósága

A HÍRLEVÉL f. évi 3-4. számában (3. old.) hírt adtunk a Bizottság átszervezése során létrejött VÁLLALKOZÁSÜGYI FŐIGAZGATÓSÁG (Enterprise Directorate) keretében létesült hét új igazgatóságról.

Az INNOVÁCIÓS IGAZGATÓSÁG (Innovation Directorate) ezek egyike és a DG ENTR/C jelölést viseli.

Az igazgatóság szervezeti egységei és azok feladatköre a következő.

DG ENTR/C-1 Innovációs politika

DG ENTR/C-2 Projektek és módszerek DG ENTR/C-3 Hálózatok és szolgáltatások DG ENTR/C-4 Kommunikáció DG ENTR/C-5 Források Forrás: Innovation & Technology Transfer, Különszám, 2000. június
 
 

*

A szellemi tulajdonjogok néhány kérdése az 5. Keretprogramban

Az Európai Tanács 1998. december 22-én kelt, 98/65. (EK). sz. határozata és az annak végrehajtására az Európai Bizottság által alkotott, 1999. május 11-én kelt, 996/1999. számú rendelet szabályozza a vállalkozások, kutatóközpontok és egyetemek részvételét és a kutatási eredmények terjesztésének szabályait az 5. Keretprogramban. Ezek a jogszabályok rendelkeznek tehát az 5. Keretprogramban megalkotott, illetve az attól függetlenül létrejött, és a Keretprogramban felhasznált szellemi termékekhez fűződő jogokról, azok felhasználásának szabályairól.

Tekintettel arra, hogy e kérdések szükségképpen felmerülnek a pályázatok és a szerződések előkészítésével kapcsolatban, a következőkben rövid (táblázatos) összefoglalást adunk a leggyakrabban előforduló esetekről.

A táblázatban szereplő néhány fogalomnak az 5. Keretprogramban használt értelmezése a következő.

Eredmény - azok az ismeretek - az információkat is beleértve -, amelyek az 5. Keretprogram akcióiban jöttek létre.

Terjesztés - az eredmény bármely megfelelő módon történő nyilvánosságra hozatalát jelenti - az ismeret oltalmával összefüggő nyilvánosságra hozatalt kivéve - a tudományos és műszaki haladás előmozdítása céljából.

Felhasználás - az eredmény közvetlen vagy közvetett alkalmazása a kutatási tevékenységben vagy a hasznosítás céljaira.

Hasznosítás - az eredmény alkalmazása termék vagy eljárás előállítására és forgalomba hozatalára vagy szolgáltatás létrehozására és szolgáltatás nyújtására.

Már létező know-how - olyan információ, amelyet a szerződés megkötése előtt a szerződő fél birtokol vagy a szerződés megkötésével egyidejűleg szerez meg, és amely szükséges az adott akció végrehajtásához, valamint az ezen információhoz kapcsolódó jogok.

Társvállalkozó (assistant contractor) - valamelyik fővállalkozó szakmai irányításával, de korlátozott jogokkal és felelősséggel vesz részt a projektben, maga is szerződik a Bizottsággal.
 
 

A szellemi tulajdonjogokra vonatkozó szabályok áttekintése

A táblázat összefoglalást nyújt az eredményekhez (a projektben létrehozott szellemi tulajdonjogokhoz) való hozzáférési jogokról (szabadalmakkal kapcsolatos licencia, más felhasználó jogai) az akciók és a résztvevők különböző típusai szerint.
 
Eredmény
A projekt végrehajtásához vagy eredményeinek felhasználásához már létező know-how
Hozzáférési jogok a projekt végrehajtása céljából
Felhasználás*
Hozzáférési jogok a projekt végrehajtása céljából
Felhasználás
KTF projektek
Fővállalkozó
Díjmentesen
Díjmentesen (1) minden eredménynél
Előnyös feltételekkel
Előnyös feltételekkel
Társvállalkozó (2)
Díjmentesen/Előnyös feltételekkel
Előnyös feltételekkel/Piaci feltételekkel (1)
Előnyös feltételekkel/Piaci feltételekkel
/
Azonos specifikus program fővállalkozója
Előnyös feltételekkel
Piaci feltételekkel
Demonstrációs projektek
Fővállalkozó
Díjmentesen
Csak hasznosításra előnyös feltételekkel, minden eredménynél
Előnyös feltételekkel
Előnyös feltételekkel csak hasznosításra
Társvállalkozó (2)
Díjmentesen/Előnyös feltételekkel
Előnyös feltételekkel/Piaci feltételekkel, csak hasznosításra
Előnyös feltételekkel/Piaci feltételekkel
/
KTF és demonstrációs vegyes projektek
Fővállalkozó
Általában a KTF projektekre vonatkozó jogvédelmi szabályokat kell alkalmazni a KTF munkacsomagokra, és a demonstrációs projektekre vonatkozó jogvédelmi szabályokat a demonstrációs munkacsomagokra.

Ha nem lehet azonosítani a különféle munkacsomagokat, a KTF projektek jogvédelmi szabályait kell alkalmazni, ha a Közösség hozzájárulása a projekthez összességében meghaladja a teljes költségek 42, 5%-át. Ha ez az érték 42, 5% vagy annál kevesebb, akkor a demonstrációs projektekre vonatkozó jogvédelmi szabályokat kell alkalmazni.

Társvállalkozó (2)
KKV kooperatív kutatási projektek
Fővállalkozó (KKV)
Társtulajdon (3)
Társtulajdon (3)

csak hasznosításra

Díjmentesen
Előnyös feltételekkel csak hasznosításra 
KTF feladatot teljesítő

(nem résztvevő)

Díjmentesen
Díjmentesen
Összehangolási akciók
Fővállalkozó
A terjesztésre alkalmas eredményeket terjeszteni kell.
Tag
Hálózatok
Fővállalkozó
A terjesztésre alkalmas eredményeket terjeszteni kell.
Tag
Ösztöndíjak
Fogadó intézmény
Az eredmények tulajdonjogát a fogadó intézmény határozza meg a hatályos jog szerint. A terjesztésre alkalmas eredményt terjesztik.
Ösztöndíjas
Kísérő intézkedések
Fővállalkozó és bizonyos esetekben Tagok
Az eredmények tulajdonjogát a közösségi finanszírozási szint alapján határozzák meg. Esetenként a felhasználás vagy a terjesztés dominál.

(*) Az eredmények felhasználását célzó hozzáférési jogok a szóban forgó projektben létrehozott eredményekre korlátozódnak.

(1) Azok a vállalkozók (szerződő felek) és társvállalkozók, amelyek nem tudják hasznosítani saját eredményeiket, díjmentes feltételek helyett ésszerű pénzügyi vagy hasonló feltételek mellett bocsáthatják rendelkezésre eredményeiket.

(2) Előnyösebbek a feltételek, ha a kedvezményezett fővállalkozójától vagy annak másik társvállalkozójától igényel a jogokhoz való hozzáférést.

 1. A KKV szerződő felek a tulajdonosai minden olyan eredménynek, amely a KTF feladatot teljesítő fél kutatómunkájából származik.
A fenti táblázatot a pályázatokhoz kiadott információs csomagok anyagai alapján (Pályázati útmutatók, 1. rész) készítettük.

További információ: dr. Buzás Ilona, szabadalmi ügyvivő


 

EU HÍREK

 
Információk az EU Hivatalos Lapjából 
§
ü A központi irányítás és a gazdaság kérdései! 

Az alábbiakban ezúttal is közöljük néhány újabb, az EU Hivatalos Lapjában (Official Journal - OJ) közzétett dokumentum címének magyar fordítását. Az anyagok bibliográfiai adatai megtalálhatók a CIKK adatbázis rekordjai között. Az alább felsorolt dokumentumok teljes terjedelemben is megtekinthetők, ill. beszerezhetők az OMIKK-ban.

(OJ 2000. C 81) (OJ 2000. C 81) (OJ 2000. C 57) (OJ 2000. C 57) (OJ 2000. C 57) (OJ 2000. L 79 (OJ 2000. L 79 (OJ 2000. C 75) (OJ 2000. C 72) (OJ 2000. C 57) (OJ 2000. C 57)
 
 

Az Európai Bizottság változatlanul várja az 5. Keretprogram pályázatait elbíráló szakértők jelentkezését

Az Európai Bizottság 2000. július 15-én közzétett 2000/C202/08 számú (OJ Vol. 43, C 202, p 15, 2000. O7. 15.) közleményében felhívja a potenciális jelentkezők figyelmét arra, hogy az eredetileg 1998 decemberében megjelent felhívásban foglalt pályázati lehetőség 2002. szeptember 30-áig nyitva áll azok számára, akik az 5. Keretprogram pályázatainak elbírálásában részt kívánnak venni.

A pályázati feltételekről részletes információ az alábbi webhelyen található:

URL: http://www.cordis.lu/expert-candidature

Megemlítjük, hogy az EU közlönye (Official Journal of the European Communities, OJ) az OMIKK-ban az olvasók részére rendelkezésre áll.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁSOK KÖZZÉTÉTELÉNEK MENETRENDJE

2000. II. félév - 2001. I. félév

Az Európai Bizottság Kutatási Főigazgatósága (Research DG) közzétette a pályázati felhívások megjelenésének várható menetrendjét. Olvasóink szíves tájékoztatására az alábbiakban közöljük ezt az információt. Javasoljuk, hogy a tényleges megjelenést kísérjék figyelemmel a CORDIS megfelelő web-lapján.
 
 
Határidők
2000
2001
ÉLETMINŐSÉG ÉS GAZDÁLKODÁS AZ ÉLŐVILÁG ERŐFORRÁSAIVAL (www.cordis.lu/life)
KULCSAKCIÓK
jún.
júl.
szept.
okt.(2)
nov.
dec.
jan.
febr.(3)
márc.
ápr.
Élelmiszer, táplálkozás és egészség      
11
     
9
   
Fertőző betegségek elleni küzdelem      
11
           
A sejt mint gyár      
11
     
9
   
Környezet és egészség              
9
   
Fenntartható mezőgazdaság, halászat és erdészet      
11
     
9
   
Az öregedő népesség              
9
   
Generikus akciók      
11
           
NYITOTT PÁLYÁZATI FELHÍVÁSOK(1)
jún.
júl.
szept.
okt.
nov.
dec.
jan.
febr.
márc.
ápr.
Képzés: Marie Curie egyéni ösztöndíjak      
11
         
11
Kutató-továbbképző hálózatok              
1
   
KKV-k: tájékozódási támogatás / kooperatív kutatás    
13
     
17
   
18
Kísérő intézkedések
12
   
11
     
9
   
Kutatási infrastruktúra támogatása      
11
     
9
   
(1) Az 1999. márc. 6-án kiadott pályázati felhívás (2) Az 1999. dec. 15-én kiadott pályázati felhívás (3) A 2000. nov. 15-re tervezett pályázati felhívás
FELHASZNÁLÓBARÁT INFORMÁCIÓS TÁRSADALOM (www.cordis.lu/ist)
KULCSAKCIÓK
jún.
júl.
szept.
okt.(1)
nov.
dec.(2)
jan.
febr.
márc.
ápr.
Rendszerek és szolgáltatások a polgárok számára      
X
 
X
       
A munkavégzés új módszerei és az elektronikus kereskedelem
X
X
A multimédia szolgáltatások tartalma és eszközei
X
X
Alapvető technológiák és infrastruktúrák      
X
 
X
       
Programokon átnyúló témák      
X
 
X
       
Jövőbeli és újonnan kibontakozó technológiák(3)
X
X
NYITOTT PÁLYÁZATI FELHÍVÁSOK(1)
jún.
júl.
szept.
okt.
nov.
dec.
jan.
febr.
márc.
ápr.
Jövőbeli és újonnan kibontakozó technológiák(3) (4) (5)
15
15
X
Támogató intézkedések(6)
15
15
X
KKV-k: tájékozódási támogatás / kooperatív kutatás(7)
13
17
18
Intelligens gyártási rendszerek(7)
15
(1) Beadási határidő a 2000. júniusra tervezett pályázati felhívásra 2000. október vége (később megerősítendő) (2) B113 2000. december (később megerősítendő) (3) Proaktív kezdeményezések 

(4) Nyitott szektor (5) Értékelés három havonta legalább egyszer (6) A 2000. február 10-én kiadott pályázati felhívás (7) Az 1999. március 16-án kiadott pályázati felhívás

VERSENYKÉPES ÉS FENNTARTHATÓ NÖVEKEDÉS (www.cordis.lu/growth)
KULCSAKCIÓK
jún.
júl.
szept.
okt.
nov.
dec.
jan.
febr.
márc.
ápr.
Innovatív termékek, eljárások és szervezetek
15(2)
15(4)
Fenntartható mobilitás és kombinált szállítási mód (intermodalitás)
15(2)
15(4)
Szárazföldi szállítás és tengeri technológiák
15(2)
15(4)
Új perspektívák a légi közlekedés számára
15(2)
15(4)
Generikus kutatások
15(2)
15(4)
Mérés és vizsgálat
15(2) (3)
15(4) (5)
A kutatási infrastruktúra támogatása
15(2) (3)
15(4) (5)
NYITOTT PÁLYÁZATI FELHÍVÁSOK(1)
jún.
júl.
szept.
okt.
nov.
dec.
jan.
febr.
márc.
ápr.
Képzés: Marie Curie egyéni ösztöndíjak    
18
         
23
 
KKV-k: tájékozódási támogatás / kooperatív kutatás    
13
     
17
   
18
Kísérő intézkedések    
15
         
15
 
Intelligens gyártási rendszerek(6)
15
Felhívás az érdeklődés kifjezésére
15
               
30
(1) Az 1999. márc. 16-án kiadott pályázati felhívásra beadott pályázatok beérkezési határideje (2) 2000. június 2-ra tervezett időszaki felhívás (3) 2000. április 15-én kiadott célzott pályázati felhívás 

(4) 2000. december 15-re tervezett időszaki felhívás (5) 2000. október 13-ra tervezett célzott felhívás (6) Az 1999. március 16-án kiadott pályázati felhívás

ENERGIA, KÖRNYEZET ÉS FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉS (www.cordis.lu/eesd)
KULCSAKCIÓK
jún.
júl.
szept.
okt.
nov.
dec.
jan.
febr.(2)
márc.
ápr.
Fenntartható vízgazdálkodás és vízminőség
15
Globális változás, éghajlat és biológiai sokféleség
15
Fenntartható tengeri ökorendszerek
15
A holnap városa és a kulturális örökség
15
Tisztább energiarendszerek, beleértve a megújuló energiákat is
1
Gazdaságos és hatékony energia Európa számára
1
A kutatási infrastruktúra támogatása
28(1)
15(3)
NYITOTT PÁLYÁZATI FELHÍVÁSOK(1)
jún.
júl.
szept.
okt.
nov.
dec.
jan.
febr.
márc.
ápr.
Generikus kutatások
1(4)
16(3)
Képzés: Marie Curie egyéni ösztöndíjak
1(4)
1(4)
21(3)
KKV-k: tájékozódási támogatás / kooperatív kutatás
13
17
18
Kísérő intézkedések
1(4)
1(4) - 15(5)
15(5)
(1) Az 1999. november 18-án megjelent Környezet és fenntartható fejlődés pályázati felhívás (2) Csak előzetes dátum, megerősítendő, amikor megjelenik a 2000. novemberére tervezett pályázati felhívás

(3) Csak a környezet és fenntartható fejlődés témakörben (4) Csak az energia témakörben (5) E&DD: emelt szintű képzés

NUKLEÁRIS ENERGIA (www.cordis.lu/fp5-euratom)
NYITOTT PÁLYÁZATI FELHÍVÁSOK(1)
jún.
júl.
szept.
okt.
nov.
dec.
jan.
febr.
márc.
ápr.
Generikus kutatások
22
A kutatási infrastruktúra támogatása
22
Képzés: Marie Curie egyéni ösztöndíjak
14
10
Egyéb képzési tevékenység(2)
25
26
Kísérő intézkedések
25
26
(1) Az 1999. március 20-án megjelent pályázati felhívás (2) Speciális tanfolyamok, kutató-továbbképző hálózatok, együttműködés az Európai Unión kívüli országokkal
                     
NEMZETKÖZI EGYÜTTMŰKÖDÉS (www.cordis.lu/inco2)
ORSZÁGCSOPORTOK PÁLYÁZATI FELHÍVÁSAI(1)
jún.
júl.
szept.
okt.
nov.
dec.
jan.
febr.(2)
márc.
ápr.
EU-csatlakozás előtti országok
15(2)
Copernicus 2
15(2)
Mediterrán országok (INCO-MED)
Fejlődő országok (INCO-DEV)
15(3)
NYITOTT PÁLYÁZATI FELHÍVÁSOK(1)
jún.
júl.
szept.
okt.
nov.
dec.
jan.
febr.
márc.
ápr.
Kísérő intézkedések(5)
X
X
X
Ösztöndíjak Japán pályázók számára
(1) A 2000. március 15-én megjelent pályázati felhívás (2) Kísérő intézkedések: tájékoztatás és képzés (3) Kutatási projektek, összehangolási akciók és hálózatok válogatott témakörökben 

(4) Az 1999. március 27-én megjelent pályázati felhívás, kivéve a felzárkózó gazdaságokat és az iparosodott országokat, melyek számára 1999. augusztus 6-án jelent meg felhívás 

(5) A pályázatok értékelése öthavonként történik

INNOVÁCIÓ/KKV-k (www.cordis.lu/innovation-smes)
NYITOTT PÁLYÁZATI FELHÍVÁSOK(1)
jún.
júl.
szept.
okt.
nov.
dec.
jan.
febr.
márc.
ápr.
KKV-k: tájékozódási támogatás / kooperatív kutatás(2)
13
17
18
Gazdasági és technológiai információszolgálat(3)
3
3
2
Innovációs projektek
15(4)
Tájékoztató és segítségnyújtási tevékenység a szellemi tulajdonjogok és az innováció finanszírozása témakörében(5)
15(5)
-Próbaüzem: európai szabadalmi akadémia

-kísérő intézkedés: induló vállalkozások regisztere az EU-ban

Próbaüzem a magánerőforrások bevonására
15(4)
-Innovatív európai régiók hálózata 

-Innovációs stratégiai regionális projektek az újonnan társult országokban

15(4)
(1) Lásd a Cordis honlapján található felhívásokat pályázatok beadására, speciális népszerűsítő és ösztönző akciók végzésére (2) Az 1999. április 1-jén megjelent pályázat (3) Az 1999. április 23-án megjelent pályázat (4) Előzetes beadási határidő a 2000. június 15-re tervezett pályázati felhívásra (5) Előzetes beadási határidő a 2000. szeptember 15-re tervezett pályázati felhívásra
HUMÁN POTENCIÁL FEJLESZTÉSE (www.cordis.lu/improving)
NYITOTT PÁLYÁZATI FELHÍVÁSOK(1)
jún.
júl.
szept.
okt.
nov.
dec.
jan.
febr.
márc.
ápr.
Kutató-továbbképző hálózatok(1)
Marie Curie egyéni kutatói ösztöndíj(2) (3)
13
14
Marie Curie ipari intézményi ösztöndíj(4)
15
Marie Curie fejlesztési intézményi ösztöndíj és képzési intézmények(5) Következő határidő: 2001. május 16.
Kutatási infrastruktúra együttműködési hálózat és tájékozódási workshop(6)
15
Magas színvonalú tudományos konferenciák(2)
1
Díjak első-osztályú kutatási tevékenységért(7)
29(8)
A közvélemény tájékoztatása a tudomány és technológia híreiről(9)
16
Tudomány &Technológiapolitika: tematikus hálózatok és kísérő intézkedések (Strata)(2)
5(11)
Kísérő intézkedések: Nyitva 2002. június 15-ig
Tudomány &Technológi politika: Kísérő intézkedések (Strata)
2
                 
Kísérő intézkedések(2) Nyitva 2002. június 28-ig
KULCSAKCIÓK
jún.
júl.
szept.
okt.
nov.
dec.
jan.
febr.
márc.
ápr.
Társadalmi-gazdasági tudásbázis fejlesztése
28(12)
(1) Később megjelenő pályázati felhívás, időpontjáról még nem döntöttek (2) Az 1999. március 16-án megjelent pályázati felhívás (3) Egyéni ösztöndíjak, hazatérési ösztöndíjak, taspasztalt kutatók ösztöndíja

(4) A 2000. február 15-én megjelent pályázati felhívás (5) Az 1999. június 11-én megjelent pályázati felhívás (6) A 2000. november 15-én megjelenő pályázati felhívás (7) Az 1999. december 1-jén megjelent pályázati felhívás (8) Archimedes Díj (9) A 2001. január 15-re tervezett pályázati felhívás (10) A 2000. március 1-jén megjelent nyitott pályázati felhívás (11) Záró dátum a tematikus hálózatok számára (12) A 2000. január 15-én megjelent pályázati felhívás. A záró dátumot elhalasztották 2000. április 28-ról 2000. június 28-ra


 
 

EU

Innovációközvetítő Központ 

Magyarországon


 

A FEMIRC Hungary-tól az IRC-Hungary-ig

Interjú Nyerges Gyula főtanácsos úrral, az EU MIK/IRC Hungary projekt koordinátorával

Előzmények

Olvasóink előtt ismeretes, hogy az Európai Unió Magyarországi Innovációközvetítő Központja (EU MIK/FEMIRC Hungary) az OMIKK vezette konzorcium keretében működött az elmúlt években. A múlt idő azonban nem a tevékenység elmúlását van hivatva jelezni, hanem csupán azt, hogy újabb pályázat elnyerésével EU MIK/IRC Hungary-ként immár az EU Innovációközvetítő Központ hálózatának nem társult, hanem teljes jogú tagjaként dolgozunk tovább.

Ehhez a jelentős mérföldkőhöz érkezve, érdemes visszatekinteni a megtett útra. A nemzetközi sajtóban csakúgy, mint a hazaiban, örökzöld témaként olvashattunk az elmúlt időszakokban a kutatás szerepéről, hasznáról, az elefántcsonttoronyban ülő szobatudósról és az innovációt, a felemelkedést ösztönző-serkentő kutatóról egyaránt. A társadalom a múltban és a jelenben egyaránt jelentős szellemi és anyagi erőforrásokat fordít az életünket jól-rosszul befolyásoló kutatásokra és fejlesztésekre - és az adófizető polgár egyre kíváncsibb arra, milyen eredményre vezettek ezek a kutatások, mi a haszna ebből az egyes embernek. A kép nem mindig az, amit látni szeretnénk. Ezt a tapasztalatot szűrték le az Európai Unió vezetői is, amikor döntöttek arról, hogy az innováció ösztönzésére, az EU országai versenyképességének növelésére, az élet minőségének javítására és az Információs Társadalom építésére, a környezeti és energiaproblémák megoldására az erőforrások célszerű felhasználását elősegítő programokat - "keretprogramokat" kell kialakítani.

Az első keretprogram 1980-ban korlátozott célokkal és költségvetéssel indult - és a kutatási eredményeket tekintve sikeresnek bizonyult. Hamarosan kiderültek azonban a hasznosítással kapcsolatos nehézségek, a kutatásba való bekapcsolódás rendszerének hiányosságai - egyáltalán az információ hiány, a rendszeres tájékoztatás elmaradása. A tapasztalatok alapján végül az EU egy, az EU tagországaira kiterjedő, 32 tagú kísérleti információs hálózat kialakítása mellett döntött. Ennek feladata a keretprogramok pályázatain való részvétellel kapcsolatos szervezett tájékoztatás és tanácsadás volt. A hálózat tevékenysége gyümölcsözőnek bizonyult és 1995-ben, az EU 4. KTF keretprogramjának részeként négyéves időtartamra létrejött a pályázati tanácsadásra és az eredmények hasznosításának elősegítésére a tagországok 53 tagú IRC -Innovation Relay Centre hálózata.

A közép- és kelet-európai bővítés

A 4. KTF keretprogram kiterjesztése a közép- és kelet-európai országokra, a nemzetközi együttműködési program és a saját finanszírozású részvétel megnyitása időszerűvé és szükségessé tette az IRC hálózat létrehozását térségünk országaiban is. Ennek az igénynek a kielégítésére az EU 1995-ben pályázatot írt ki, és 1997 januárjában tíz "FEMIRC" az IRC hálózat társult tagjaként megkezdte működését. Ennek a hálózatnak lett a magyar tagja az OMIKK koordinálásában létrehozott EU MIK/FEMIRC Hungary konzorcium.

EU MIK/FEMIRC Hungary

A konzorcium 1997. január 1-i hatállyal kezdte meg munkáját. A konzorciumban az OMIKK-on kívül partnerként a NETI, Nemzetközi Technológiai Intézet és 1999-től az OMFB vett részt három, a partnereket egyes szakterületeken kiegészítő alvállalkozó partnerek mellett.

Feladata az EU keretprogrammal kapcsolatos tájékoztatás és tanácsadás, illetve a nemzetközi technológiatranszfer serkentése, a korábbi kutatási és fejlesztési eredmények hasznosításának ösztönzése volt.

A szakmai munkát a több éves "IRC"-tapasztalattal rendelkező holland IRC, az EG-Liaison segítette. A FEMIRC Hungary 42 hónapos tevékenysége során országszerte több, mint száz előadást tartott az EU keretprogramjairól, az OMIKK EU-INFO Hírlevélben és több speciális kiadványban adott értékes tájékoztatást a pályázóknak, technológiatranszfer napokat szervezett és vett részt mások által szervezett rendezvényeken és kiállításokon, saját Internet honlapot hozott létre. Részt vett az IRC hálózat munkájában és értékes kapcsolatokat épített ki az EU illetékes szervezeteivel, a hálózat IRC és FEMIRC tagjaival. Az IRC/FEMIRC hálózat megbízatása 2000. június 30-án lejárt.

Az új korszak: EU MIK/IRC Hungary

A társult országok csatlakoztak az EU 5. KTF keretprogramjához, annak teljes jogú résztvevőivé váltak. Az IRC hálózatnak új feladatokat kell teljesíteni, és új kihívással kell szembenézni - ez a kutatási és fejlesztési eredmények hasznosítása, az innováció ösztönzése, a vállalkozások, elsősorban a kis- és közepes méretű vállalkozások bevonása a keretprogramba, a nemzetközi technológiatranszfer elősegítése.

Az EU a 2000-ben induló új IRC hálózatot ismét pályázat segítségével alakította ki. Ezen a pályázaton az OMIKK koordinálásával a korábbi konzorcium tagjai vettek részt kiegészítve az INNOSTART, Nemzeti Innovációs és Üzletközponttal. Az új konzorciumban az OMFB jogutódja, az OM Kutatás-fejlesztési Helyettes Államtitkárság közvetlenül ugyan nem vesz részt, szerepe azonban az IRC nemzeti kapcsolattartó személyén és a hazai társfinanszírozás biztosítása révén meghatározó jellegű.

Sikeres pályázatunk és eredményes szerződés-előkészítés után munkánkat 2000. július 1-től kezdve új név alatt, változatlan elkötelezettséggel, a további sikerek reményében folytatjuk.
 
 
 

EU-INFO HÍRLEVÉL
 
 

 

A 2. KÜLÖNSZÁM SIKERE

"A pályázatok elkészítése, benyújtása, értékelése és kiválasztása" c. kiadványunk - amely az OM Kutatásfejlesztési Helyettes Államtitkárság támogatásával készült - Olvasóink széles körének a tetszését nyerte el. Ezt sok levél is bizonyítja, amelyekben nemcsak a feldolgozott témát tartják igen hasznosnak a pályázati munkához, hanem további tematikai javaslatokat is tesznek és munkatársaik szélesebb köre számára kérik a Hírlevél megküldését.
 


 

ELSŐ AKTIVITÁSI TERÜLET

ÉLETMINŐSÉG ÉS GAZDÁLKODÁS AZ ÉLŐVILÁG ERŐFORRÁSAIVAL


 

Biotechnológiai Innovációs Vásár

Partnerközvetítő/technológiatranszfer rendezvény

Freiburg, Németország, 2000. október 25.

Az innovációs vásárt a 2000. október 25-27. között megrendezendő BioDigital Vásárral párhuzamosan szervezi a Steinbeis-Europa-Zentrum. A rendezvény áttekintést nyújt majd a biotechnológiai szakterületen kidolgozott legújabb innovatív technológiákról, középpontba helyezve a bioinformatikát és a mikrorendszereket. A résztvevőknekmódjukban áll akár az egynapos, akár a háromnapos rendezvényen bemutatkozniuk. A rendezők várják azoknak az érdeklődőknek a jelentkezését is, akik nem kívánnak kiállítani.

További információ és kapcsolat felvétel:

Tracey French

Tel.: +49 711 123 4015; Fax: +49 711 123 4011, E-mail: french@steinbeis-europa.de

URL: http://www.steinbeis-europa.de

*

Új BioSociety Web oldal

Az új web oldalt indított a Quality of Life program abból a célból, hogy összegyűjtsék és terjesszék az élettudományok területén folyó társadalmi-gazdasági kihatású kutatásokra vonatkozó információkat, és fórumot hozzanak létre a kibontakozó bio-társadalom számára.

A web oldalon értékes információk találhatók az 5. Keretprogramban folyó kutatásokról és a benyújtandó pályázatok előkészítéséhez.

Internet cím: http://biosociety.dms.it
 


 

ELSŐ AKTIVITÁSI TERÜLET

FELHASZNÁLÓBARÁT INFORMÁCIÓS TÁRSADALOM


 

Összefoglaló az IST pályázatok eredményeiről

A Felhasználóbarát Információs Társadalom specifikus program 2000. január 17-én lezárult 2. pályázati felhívására 1138 pályázat érkezett be. Az együttesen kért támogatási összeg 1,3 milliárd euró volt, szemben az előirányzott 400 millió euróval.

A független szakértőkből álló bizottságok értékelése szerint 217 pályázat felelt meg valamennyi előírt minimális követelménynek, és ezeket rangsorolták. Ez a megfelelési arány mindössze 1:5,2 az összes beérkezett pályázatra vonatkozóan.

A pályázó konzorciumok koordinátorainak 2000. márciusában levélben küldték el az eredményről szóló értesítést. A szerződéskötési tárgyalások áprilisban kezdődtek meg.

Az első két fordulóban tárgyalásra kiválasztott pályázatok országonkénti megoszlását mutatják a következő két oldalon lévő táblázatok.

Úgy véljük, hogy a hazai eredmények összehasonlítása néhány országéval hasznos tanulságok levonására nyújt ösztönzést!
 
 

*
 

A JELEN SZÁM MELLÉKLETE:

Az Európai Bizottság javaslata:

Az európai digitális tartalom fejlesztésének és használatának ösztönzése, valamint az információs társadalom nyelvi sokféleségének elősegítése a világhálón


Az IST 1. pályázati fordulójának statisztikai adatai / Tárgyalásra kiválasztott pályázatok
(Az 1. pályázati forduló 1999. június 16-án zárult)
Ország
Résztvevők száma
Arány %
Az EU résztvevők 

%-ában

Ausztria
85
2,15
2,42
Belgium
159
4,03
4,52
Dánia
84
2,13
2,39
Egyesült Királyság
517
13,1
14,69
Finnország
86
2,18
2,44
Franciaország
548
13,89
15,57
Görögország
220
5,58
6,25
Hollandia
164
4,16
4,66
Írország
73
1,85
2,07
Luxemburg
13
0,33
0,37
Németország
674
17,08
19,15
Olaszország
481
12,19
13,67
Portugália
73
1,85
2,07
Spanyolország
243
6,16
6,91
Svédország
99
2,51
2,81
EU tagállamok összesen
3 519
89,18
100,00
Izland
2
0,05
1,92
Izrael
47
1,19
45,19
Lichtenstein
1
0,03
0,96
Norvégia
54
1,37
51,92
Csatlakozott országok
104
2,64
100,00
Bulgária
6
0,15
5,00
Ciprus
10
0,25
8,33
Csehország
20
0,51
16,67
Lengyelország
27
0,68
22,50
Lettország
1
0,03
0,83
Litvánia
2
0,05
1,67
Magyarország
22
0,56
18,33
Románia
4
0,1
3,33
Szlovákia
4
0,1
3,33
Szlovénia
24
0,61
20,00
Csatlakozás előtt álló államok
120
3,04
100,00
Országcsoportok Résztvevők száma
Arány %
Országcsoportok %-ában
Fejlődő országok
11
0,28
5,42
Nemzetközi szervezetek
15
0,38
7,39
Mediterrán partner országok
1
0,03
0,49
Nem csatlakozott közép-kelet-európai és FÁK országok
7
0,18
3,45
Nem meghatározott országok
5
0,13
2,46
Nem-európai ipari államok
57
1,44
28,08
Egyéb európai országok
107
2,88
52,71
Összesen
203
5,32
100,00
Mindösszesen
3946
100
Forrás: Programme Statistics, DG Information Society - Directorate F

 
 
Az IST 2. pályázati fordulójának statisztikai adatai / Tárgyalásra kiválasztott pályázatok
(A 2. pályázati forduló 2000. január 17-én zárult)
Ország
Résztvevők száma
Arány %
Az EU résztvevők 

%-ában

Ausztria
48
2,85
3,30
Belgium
50
2,97
3,44
Dánia
29
1,72
1,99
Egyesült Királyság
184
10,94
12,65
Finnország
44
2,62
3,02
Franciaország
183
10,88
12,58
Görögország
100
5,95
6,87
Hollandia
61
3,63
4,19
Írország
24
1,43
1,65
Luxemburg
3
0,18
0,21
Németország
269
15,99
18,49
Olaszország
219
13,02
15,05
Portugália
41
2,44
2,82
Spanyolország
154
9,16
10,58
Svédország
46
2,73
3,16
EU tagállamok összesen
1 455
86,50
100,00
Ország Résztvevők száma
Arány %
A programhoz csatlakozott országok %-ában
Izland
3
0,18
5,08
Izrael
15
0,89
25,42
Lichtenstein
0
0,00
0,00
Norvégia
41
2,44
69,49
Csatlakozott országok
59
3,51
100,00
Ország
Résztvevők száma
Arány %
Az EU csatlakozás előtt álló államok 

%-ában

Bulgária
10
0,59
11,63
Ciprus
3
0,18
3,49
Csehország
24
1,43
27,91
Észtország
3
0,18
3,49
Lengyelország
13
0,77
15,12
Lettország
5
0,30
5,81
Litvánia
3
0,18
3,49
Magyarország
6
0,36
6,98
Málta
0
0,00
0,00
Románia
7
0,42
8,14
Szlovákia
6
0,36
6,98
Szlovénia
3
0,18
3,49
Törökország
3
0,18
3,49
Csatlakozás előtt álló államok
    86
5,11
100,00
Országcsoport
Résztvevők száma
Arány %
Országcsoportok

%-ában

Fejlődő országok
1
1,22
1,22
Nemzetközi szervezetek
0
0,00
0,00
Mediterrán partner országok
6
7,32
7,32
Nem csatlakozott közép-kelet-európai és FÁK országok
6
7,32
7,32
Nem meghatározott országok
9
10,98
10,98
Nem-európai ipari államok
15
18,29
18,29
Egyéb európai országok
45
54,88
54,88
Összesen
82
100,00
100,00
Mindösszesen
1 682
195
Forrás: Programme Statistics, DG Information Society - Directorate F

Pályázati felhívás a "Felhasználóbarát információs társadalom" című kutatási, technológiafejlesztési és demonstrációs specifikus program (1998-2002) keretébe tartozó indirekt KTF tevékenységekre

(Az IST program)

1. Az Európai Parlament és a Tanács az Európai Közösségnek az 1998 és 2002 közötti időszakra szóló kutatási, technológiafejlesztési és demonstrációs (a továbbiakban "KTF") tevékenységeire vonatkozó ötödik keretprogramjáról (a továbbiakban az "ötödik keretprogram") szóló 1998. december 22-i határozata és a felhasználóbarát információs társadalom kutatási, technológiafejlesztési és demonstrációs specifikus programját (a továbbiakban a "specifikus program") (1998-2002) elfogadó 1999. január 25-i tanácsi határozatnak megfelelően az Európai Bizottság indirekt KTF tevékenységekre vonatkozó pályázatokat vár specifikus program keretében.
 1. A felhívás a következőkre vonatkozik:
— Ebben a felhívásban a 4. pont 1a és 1b részében meghatározott, rögzített határidőhöz kötött pályázatok, amelyeket értékelés követ. Azokkal a pályázatokkal, amelyeknél nem tartják be ezt a határidőt, ezzel a pályázati felhívással összefüggésben nem foglalkoznak.

— Ebben a felhívásban a 4. pont 2a és 2b részében meghatározott, folyamatos benyújtású pályázatok, amelyeket bármikor be lehet nyújtani. A pályázatokat a beérkezett mennyiségtől függően, de három hónapot meg nem haladó időközönként értékelik. Az ebbe a rendszerbe tartozó pályázatokat a rendszer lezárásának időpontjáig bármikor be lehet nyújtani.

A pályázati felhívás egy lépésben történő benyújtásra vonatkozik, kivéve abban az esetben, amikor a 4. pontban világosan megjelölik, hogy a beadás két lépésben történik. A második lépésre vonatkozó határidőt írásban adják meg azok számára, akik az első lépésben sikeresek voltak.

3. Az ötödik keretprogram II. és IV. mellékletének és a specifikus program III. mellékletének előírásai szerint a specifikus program indirekt KTF akciók révén kerül végrehajtásra.

A jelen felhívással kapcsolatos értékelési és kiválasztási kritériumokat, továbbá az e felhívásra vonatkozó részvételi modalitásokat az ötödik keretprogram, a specifikus program, az ötödik keretprogram megvalósításának érdekében a vállalkozások, kutatóközpontok és egyetemek részvételi szabályaira és a kutatási eredmények terjesztésére vonatkozó 1998. december 22-i tanácsi határozat (a továbbiakban a "részvétel és terjesztés szabályai"), továbbá a munkaprogram adják meg az erre a felhívásra vonatkozó értékelési és kiválasztási kritériumokat és módozatokat. Az ötödik keretprogram Pályázatértékelési Kézikönyve és annak erre a specifikus programra vonatkozó melléklete, valamint az Európai Bizottságnak a részvételi és terjesztési szabályok végrehajtására vonatkozó rendelete további részletekkel szolgál.

A pályázatok elkészítésére és benyújtására vonatkozó információt a Pályázati Útmutató tartalmazza, amelyet a munkaprogrammal és egyéb, erre a felhívásra vonatkozó információval együtt az Európai Bizottságtól lehet beszerezni a következő címek valamelyikén:

European Commission
The IST Information Desk, Directorate General Information Society
Rue de la Loi/Wetstraat 200
B-1049 Brussels

E-mail: ist@ cec.eu.int, fax: +32-2-2968388, internet: www.cordis.lu/ist,

A Marie Curie Ipari Intézményi Ösztöndíj rendszerre vonatkozó specifikus információkért a pályázóknak az alábbi címhez kell fordulniuk:

European Commission
Marie Curie Fellowships (Unit RTD-F2)
Directorate General Research
Rue de la Loi/Wetstraat 200
B-1049 Brussels
E-mail: Improving@ cec.eu.int, fax: +32-2-2969926, internet: http://www.cordis.lu/improving

Ugyancsak értesítést ad a Bizottság arról, hogy a KKV specifikus intézkedéseket (azaz tájékozódási támogatások és kooperatív kutatás) specifikusan ezen intézkedésekre kiadott felhívás keretében valósítják meg. További információk a KKV információs pulttól szerezhetők be. (Internet oldal: www.cordis.lu/sme; e-mail: sme@ cec.eu.int; fax: +32-2-2957110)

 1. A specifikus program indirekt KTF akcióiban való részvételre formailag megfelelők pályázatainak beadását a munkaprogram következő részeire vonatkozóan várják.

 2.  

   
   
   
   
   

  Fontos: Az alábbi akciósor hivatkozások kizárólag az IST 2000. Munkaprogramjában leírtakra vonatkoznak. Az 1999. IST Munkaprogramban leírt akciósorok már nem érvényesek.

  Az ezen felhívásra felhasználható tervezett teljes költségvetés 450 millió euro közösségi támogatásra ad lehetőséget.

  *

  1a. rész (KTF, demonstrációs és KTF/demonstrációs vegyes projektekre vonatkozó pályázatok) - Rögzített határidő

  [Felhívás azonosító: IST-00-4-1A]

  A pályázatok beadási határideje: 2000. október 31. 17:00 óra (brüsszeli helyi idő szerint), kivéve a VI.2.2 (FET) akciósorra vonatkozó pályázatok, amelyekre vonatkozó határidő 2000. október 11. 17:00 óra (brüsszeli helyi idő szerint).

  I. Kulcsakció

  I.3.1, I.4.1, I.5.1, I.5.2, I.5.4 akciósorok.

  II. Kulcsakció

  II.1.1, II.1.2, II.3.1, II.4.2 akciósorok.

  III. Kulcsakció

  III.1.1, III.1.6, III.3.3, III.4.1, III.4.2 akciósorok.

  IV. Kulcsakció

  IV.2.2, IV.2.4, IV.3.1, IV.4.1, IV.4.2, IV.5.4, IV.6.1, IV.6.2, IV.7.1, IV.7.3, IV.8.4, IV.8.5 akciósorok.

  Egyebek

  V.1.1 (CPA1), V.1.2 (CPA2), VI.2.2 (FET) akciósorok.

  1b. rész (bekapcsolódási, bevezetési akciókra és támogató intézkedésekre vonatkozó pályázatok) - Rögzített határidő

  [Felhívás azonosító: IST-00-4-1B]

  A pályázatok beadási határideje: 2000. október 31. 17.00 óra (brüsszeli helyi idő szerint).

  I. Kulcsakció

  I.5.3 akciósor.

  II. Kulcsakció

  II.1.1, II.1.4, II.1.5, II.1.6, II.4.2 akciósor.

  III. Kulcsakció

  III.1.3, III.1.5, III.2.3, III.4.3, III.5.1 akciósor.

  Egyebek

  IV.1.1, IV.2.5, IV.3.4, IV.4.3, IV.6.3, IV.7.5, IV.7.6, IV.8.6, IV.8.7, IV.8.8. akciósorok.

  *

  2a. rész (KTF, demonstrációs és KTF és demonstrációs vegyes projektekre vonatkozó pályázatok) - Folyamatos benyújtási lehetőség

  [Felhívás azonosító: IST-00-4-2A]

  VI.1.1 FET O akciósor.

  A pályázatokat bármikor be lehet nyújtani 2001. február 15-én 17:00 óráig (brüsszeli helyi idő szerint), ameddig ezt az akciósort várhatóan még kibővítik.

  A benyújtandó pályázatoknak az IST 2000. évi Munkaprogramjában foglaltakhoz kell igazodniuk.

  *

  2b. rész (támogató intézkedésekre vonatkozó pályázatok) - Folyamatos benyújtási lehetőség

  [Felhívás azonosító: IST-00-4-2B]

  VIII.1.1, VIII.1.2, VIII.1.3, VIII.1.4, VIII.1.5, VIII.1.6 akciósorok.

  A pályázatokat bármikor be lehet nyújtani 2001. február 15-én 17:00 óráig (brüsszeli helyi idő szerint).

  Emlékeztető: A specifikus program bármely részére vonatkozó konferenciákra, munkaértekezletekre, szemináriumokra és kiállításokra szintén kérhető részleges támogatás a Pályázati Útmutatóban közzétett, szabványosított, támogatást kérő nyomtatványon, ahol egyébiránt erről a rendszerről további információ szerezhető. A támogatásra vonatkozó kérelmek, amelyeket legalább öt hónappal az előtt az esemény előtt kell kézhez kapni, amelyre a támogatást kérték, 2002. június 14-ig bármikor benyújthatók. Ezeknek a kérelmeknek az értékelése, amelyeket az IST 2000. évi Munkaprogram meghatározása szerint kísérő intézkedésnek tekintenek, követi a Pályázatértékelési Kézikönyvben megállapított eljárást.

  *

  Egy KTF projektre, egy demonstrációs projektre, egy vegyes projektre vagy egy összehangolási akcióra vonatkozó pályázat benyújtásakor a pályázó kérelmet adhat be fejlődő országokból származó fiatal kutatók ösztöndíjára. Erről a rendszerről további tájékoztatást ad a Pályázati Útmutató.

 3. A pályázóknak ajánlatos a pályázatot az erre szolgáló szoftver-eszközzel elkészíteni (Pályázatkészítő Eszköz - ProTool), ami a Bizottságtól interneten letölthető, e-mailként vagy CD-ROM-on beszerezhető. Ez segítséget nyújt a megkövetelt adminisztratív és technikai információk megadásában.
Éppen ezért a pályázatokat célszerű az alábbi módon benyújtani: A koordinátornak digitális hitelesítő kódot kell kérnie a Bizottság hitelesítő hivatalától a pályázat fájljának elektronikus aláírására. Amikor a pályázat véglegesen elkészült, akkor az eszköz "lepecsételi", és létrehoz egy rövid hitelesítő fájlt.

A hitelesítő fájlt, ami egyedi módon azonosítja a pályázati fájlt, (elektronikusan vagy faxon) a vonatkozó határidő előtt kell elküldeni. A pályázatot tartalmazó változtatás nélküli fájlnak elektronikus formában a határidő lejárta után 48 órán belül kell megérkeznie.

A pályázatokat beküldhetők a következő módszerek valamelyikével is:
Annak érdekében, hogy elfogadható legyen, a papíron benyújtott pályázatoknak be kell érkezniük a Bizottsághoz a határidő lejárta előtt a következő címre,

The IST Programme
The Research Proposal Office
Square Frére Orban/Frére Orbanplein 8
B-1040 Brussels.

További információ található a Pályázati Útmutatóban.

Megjegyzés: A fentiek változást jelentenek a korábbi felhívások gyakorlatához képest, amikor a határidő a feladásra vonatkozott. Most a határidő a pályázatok átvételére vonatkozik.

Gondoljon arra, hogy a fentebb közölt cím pontatlan másolása késleltetheti a pályázatnak az IST programhoz való eljutását, és azt eredményezheti, hogy pályázata nem érkezik meg a határidő lejárta előtt.

A pályázóknak a fent megadott módszerek egyikével, egy változatban kell benyújtaniuk pályázataikat. Egy formailag megfelelő pályázat esetén, amelyet papíron és elektronikus formában is benyújtottak, az elektronikus változatot fogják értékelni.
 
 

Budapest, 2000. június 15.

 

Tisztelt Kolléganő!

Tisztelt Kolléga!

Az Európai Parlament és az EU Tanácsa által 1998. december 22-én elfogadott, az EU négy évre szóló (1999-2002) 5. kutatási, technológia fejlesztési és demonstrációs keretprogramja a teljes jogú részvétel biztosítása révén rendkívül jó lehetőségeket kínál a társult országok - így Magyarország - jogi egységei számára az európai keretben, nemzetközi együttműködésben megvalósuló projektek támogatásával. A keretprogram négy fő tematikus programja közül az Információs Társadalom Technológiái (Information Society Technologies - IST) a legnagyobb költségvetésű (3,6 mrd euro). E program júliusban megjelenő pályázati felhívásának szakterületei között szerepel a fejlett turizmust és utazást támogató intelligens rendszerek és szolgáltatások (intelligent systems for improved tourism and travel services) is. A három hónapig nyitva lévő pályázatra nemzetközi konzorcium adhat be kutatási és technológia fejlesztési projekttervet.

Közhely, hogy a magyar nemzetgazdaság egyik húzóágazatának, a GDP előállításában és a külkereskedelmi mérleg alakításában fontos szerepet játszó turizmusnak az informatikai rendszerek szolgáltatások terén törekednie kell az élvonalhoz való mielőbbi csatlakozásra. Ezt a folyamatot segítheti az Oktatási Minisztérium Kutatási-fejlesztési Helyettes Államtitkárság kezdeményezése.

2000. szeptember 11-én a MTESZ Pesti Konferencia Központjában - 1055 Budapest, Kossuth tér 6-8. - angol munkanyelvű információs napot és projekt előkészítő szemináriumottartunk, amelyre Önt ezúton tisztelettel meghívom.

A GM Turisztikai Helyettes Államtitkárságával együttműködve rövid áttekintést kívánunk nyújtani a szakterületek aktualitásairól, s az Európai Bizottság képviselőjének közreműködésével az EU e területen megvalósított projektjeiről, szakmapolitikai törekvéseiről, az IST éves munkaprogramjainak vonatkozó részleteiről. Így a fórum a fejlesztéseket megrendelő szervezetek érintettjei mellett szól a kivitelezőknek,a kutatást és technológiai fejlesztést önállóan végzőknek, kutatóknak, felsőoktatási intézmények érdekeltjeinek egyaránt. A délutáni, szekciókban zajló program projekt kezdeményezések ismertetésére, konzorciumok kialakítására, módszertani-pályázati kérdések tisztázására nyújt lehetőséget.

A felhívás, az IST munkaprogramja, a keretprogram lényegében teljes anyaga megtalálható a http://www.cordis.lu/ist honlapon. A rendezvény szervezője a MTESZ Conference Tours irodája, honlapja folyamatosan működik: http://www.mtesz.hu/conftours/isttourism.

Kérdéseit előzetesen is várom, az IST által érintett valamennyi szakterületről. A pályázatok előkészítéséhez tanácsadást biztosítok, ennek időpontjai, témái a honlapon megtalálhatók.

Üdvözlettel

Bognár Vilmos
IST nemzeti koordinátor
vilmos.bognar@om.gov.hu
tel.: (1)318.41.01, fax: (1)318.41.30
1052 Budapest, Szervita tér 8.

Telefon: 317-4084 * Fax: 266-0800 * E-mail: titkarsag@om.gov.hu
 
 

Információs Társadalom Technológiái - Európai Unió kutatási, technológia fejlesztési és demonstrációs programjának pályázati felhívása:

A "Fejlett turisztikai és utazási szolgáltatások intelligens rendszerei" témakörben

Információs nap és projekt előkészítő szeminárium

Munkanyelv: angol

Budapest, MTESZ

1055 Budapest, Kossuth tér 4-6.
 
 

Programtervezet, munkacímekkel

2000. szeptember 11.

9.45 - 11.00 Dr. Szabó Gábor OM Kutatás-fejlesztési Helyettes Államtitkár

A magyar K+F politika és a teljes jogú részvétel az EU 5. Keretprogramjában

Dr. Kraft Péter Gazdasági Minisztérium helyettes államtitkár:

A magyarországi turizmus helyzete, a közeli jövőkép

Az Európai Bizottság képviselője:

Az EU K+F programjának eredményei a turisztikai telematika területén - a 4. keretprogram eredményei, az IST céljai, és az első fordulók hozadéka

11.30 - 12.30 Zsámboki Gábor Magyar Turizmus Rt. vezérigazgató

A globalizálódás kihívásai és az informatikai fejlesztések a magyar turizmusban

Bognár Vilmos OM Kutatás-fejlesztési Helyettes Államtitkárság

IST nemzeti koordinátor:

Az IST aktuális pályázati felhívása

12.30 - 14.00 Ebéd

14.00 - 17.00 Szekcióülések, projekttervek, ötletek

Kiemelt témák

m(obil)-kereskedelem

többnyelvűség

mindenütt jelen lévő szolgáltatások
 
 

A 2000. október 10-i beérkezési határidőig az OM KfHÁ IST koordinációs pontja folyamatos konzultációs lehetőséget biztosít.

Résztvevők köre. Magyarországról, a szomszédos országokból és meghívások Olaszországból, Németországból stb. a turisztikai informatikai technológiák, innovatív rendszerek és szolgáltatások EU-projekt keretében történő fejlesztésében érdekelt közintézmények, vállalkozások, egyetemek, kutatóintézetek
 
 

ELSŐ AKTIVITÁSI TERÜLET

VERSENYKÉPES ÉS FENNTARTHATÓ NÖVEKEDÉS


 

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS!*

Felhívás azonosító: growth June 2000

Határidő: 2000. szeptember 29.

2. A jelen felhívás olyan, a 4. pontban részletezett, rögzített határidejű pályázatokra vonatkozik, amelyek kiértékelésére a határidőt követően kerül sor. A határidő után beérkező pályázatok nem kerülnek kiértékelésre;

Az 1999. március 16-án kiadott folyamatos benyújtási sémájú pályázati felhívásra (felhívás azonosító: Growth 1999) (Marie Curie ösztöndíjak, KKV-k részvételét ösztönző pályázatok, Kiegészítő intézkedések) vonatkozó pályázatokat bármikor be lehet nyújtani a felhívásban rögzített feltételek és specifikációknak megfelelően, és figyelembe véve az új, módosított munkaprogramban lefektetett feltételeket és prioritásokat.

3. A specifikus program megvalósítására az 5. Keretprogram II. és IV. Függelékében és a specifikus program III. Függelékében foglaltaknak megfelelő indirekt K+F akciók által kerül sor.

A jelen felhívásra vonatkozó értékelési és kiválasztási kritériumokat és módozatokat az 5. Keretprogram, a specifikus program, az 1998. december 22-i, az 5. Keretprogram megvalósítása érdekében a vállalkozások, kutatóközpontok és egyetemek részvételére és a kutatási eredmények elterjesztésére vonatkozó tanácsi határozat (a továbbiakban a részvétel és terjesztés szabályai), és a munkaprogram határozzák meg. További információ található az 5. Keretprogram Pályázatértékelési Kézikönyvében, annak a specifikus programra vonatkozó függelékében és az Európai Bizottság Határozatában a részvétel és terjesztés szabályainak végrehajtásáról.

A pályázatok elkészítésére és benyújtására vonatkozó információkat a Pályázati Útmutató tartalmazza, amelyet a munkaprogrammal és egyéb, e felhívással kapcsolatos információval az Európai Bizottságtól lehet beszerezni az alábbi címeken:

European Commission
Research DG/C - Growth June 2000
Email: growth@.cec.eu.int
Fax: +32-2-296 67 57
Web: http://www.cordis.lu/growth
4. Azokat, akik jogosultak a specifikus program indirekt K+F akcióiban való részvételre, ezúton hívjuk fel, hogy nyújtsák be kutatási, technológiafejlesztési és demonstrációs, valamint vegyes pályázataikat, tematikus hálózatok kiépítésével és összehangolási akciókkal kapcsolatos pályázataikat a módosított munkaprogram alábbi részeire vonatkozóan. Kutatási, technológiafejlesztési és demonstrációs, valamint vegyes pályázatok esetén a Bizottság felajánlja az előzetes pályázatértékeléssel kapcsolatos szolgáltatását
Generikus tevékenység: Mérés és Vizsgálat Módszerek a szabványosítás és a közösségi politikák támogatására

Mérési és vizsgálati módszerek csalárd manipulációk ellen

Hiteles anyagminták kifejlesztésének támogatása

Kutatási infrastruktúrák támogatása Virtuális intézetek felállítása

Referencia adatbázisok

Mérési és minőségbiztosítási infrastruktúrák
 
 

KULCSAKCIÓ: INNOVATÍV TERMÉKEK, ELJÁRÁSOK ÉS SZERVEZETI FORMÁK (tervezett költségvetés: 70 millió euró)

Ezen kulcsakció összes kutatási célkitűzései területén csak tematikus hálózatok kialakítására és összehangolási akciókra lehet pályázatot benyújtani.

KTF pályázatokat csak a következő célzott kutatási tevékenységek (TRA) témakörben lehet benyújtani:

1.5 TRA "termékek": egyre nagyobb hozzáadott értékkel rendelkező termékek és szolgáltatások, beleértve a miniatürizált rendszereket is.
 
 

KULCSAKCIÓ: FENNTARTHATÓ MOBILITÁS ÉS KOMBINÁLT SZÁLLÍTÁSI MÓD (tervezett költségvetés: 102 millió euró)

Ezen kulcsakcióra vonatkozóan a módosított munkaprogram kiegészítéseként bővebb információt külön dokumentum tartalmaz.

2.1 Társadalmi-gazdasági forgatókönyvek az emberek és áruk mobilitására

2.2 Közlekedési infrastruktúrák és kapcsolataik a közlekedési eszközökkel és rendszerekkel

2.3 Modális és intermodális közlekedésirányító rendszerek.
 
 

KULCSAKCIÓ: SZÁRAZFÖLDI SZÁLLÍTÁS ÉS TENGERI TECHNOLÓGIÁK (tervezett költségvetés: 2 millió euró)

Ezen kulcsakció összes kutatási célkitűzései területén csak tematikus hálózatok kialakítására és összehangolási akciókra lehet pályázatot benyújtani.
 

KULCSAKCIÓ: ÚJ PERSPEKTÍVÁK A LÉGI KÖZLEKEDÉS SZÁMÁRA (tervezett költségvetés: 5 millió euró)

Ezen kulcsakció összes kutatási célkitűzései területén csak tematikus hálózatok kialakítására és összehangolási akciókra lehet pályázatot benyújtani.
 
 

GENERIKUS TEVÉKENYSÉGEK (tervezett költségvetés az 1A és 2A pontba tartozó tevékenységekre: 80 millió euró; a 2 pontba tartozó tevékenységekre: 1 millió euró)

GENERIKUS TEVÉKENYSÉGEK 1A: Anyagok és az előállításukhoz és feldolgozásukhoz szükséges technológiák

5.1 Átfogó jellegű generikus anyagtechnológiák

5.2 Korszerű funkcionális anyagok

5.3 Fenntartható kémia

5.4 A szerkezeti anyagok minőségi határértékeinek kiterjesztése és tartósságának fokozása

Minden kutatási célkitűzés területén KTF tevékenységre, tematikus hálózatok kialakítására és összehangolási akciókra is lehet pályázatot benyújtani.

GENERIKUS TEVÉKENYSÉGEK 1B: Új és tökéletesített anyagok és technológiák az acéliparban

5.5: Vas- és acélgyártás

5.6: Acélöntés, hengerlés, és továbbfeldolgozás

5.7: Acélfelhasználás

Minden kutatási célkitűzés területén KTF tevékenységre, tematikus hálózatok kialakítására és összehangolási akciókra is lehet pályázatot benyújtani.

GENERIKUS TEVÉKENYSÉGEK 2: MÉRÉS ÉS VIZSGÁLAT

Minden kutatási célkitűzés területén csak tematikus hálózatok kialakítására és összehangoló akciókra lehet pályázatot benyújtani.
 
 

A KTF pályázatok, demonstrációs, valamint kombinált pályázatok, tematikus hálózatok kiépítésére és összehangolási akciókra vonatkozó pályázatok benyújtásakor lehetőség van a fejlődő országok fiatal kutatói számára kiírt ösztöndíjra történő pályázat beadására is. Erre vonatkozó további információ a Pályázati Útmutatóban található.

A pályázatok beadási határideje 2000. szeptember 29. 17:00 óra.
 
 

5. A pályázatokat a határidő lejárta előtt, a következő módokon lehet benyújtani:

Postán, futárral vagy személyesen, ill. elektronikusan.


 

ELSŐ AKTIVITÁSI TERÜLET

ENERGIA, KÖRNYEZET ÉS FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉS


 

Umweltinformatik 2000+

14. Környezetvédelmi Informatikai Szimpózium

Bonn, Németország, 2000. október 4-6.

A szimpózium központi témája: a környezetvédelmi informatika a tervezés, a politika és a közszféra számára.

A rendezvény szervezői arra számítanak, hogy a szimpózium az interdiszciplináris dialógus fontos platformja lesz az informatikai szakemberek és azon szakemberek között, akik előkészítik, elemzik és interpretálják a környezeti információkat a környezetvédelem, a tervezés és technológia területén, valamint a környezetvédelem, a közigazgatás, az ipar és a politika gyakorló szakemberei között.

További információ:

Dr Klaus Greve

Geographische Institute, Universität Bonn

Meckenheimer Allee 166

D-53115 Bonn

Tel. +49-228-735596 / 2098; Fax +49-228-73-9658 / 5393

E-mail: klaus.greve@uni-bonn.de

URL: http://www.giub.uni-bonn.de/ui2000
 
 

Nemzetközi Környezetvédelmi és Kommunális Szakkiállítás

Budapesti Vásárközpont

2001. október 2-5.

Hírlevelünk előző számában már közöltük, hogy a Hungexpo Rt. 2001-ben önálló, az ipari és kommunális környezetvédelmet, valamint az azzal szoros kölcsönhatásban álló, a települések működtetésének és korszerű fejlesztésének lehetőségeit felvonultató szakkiállítás megrendezését határozta el.
 
 

A rendezvényről további információ:

Hungexpo Rt.

1101 Budapest, Expo tér 1. (Albertirsai út 10.)

Tóth Judit projekt igazgató Nyitrai Zsuzsa értékesítési menedzser

Tel.: 263-6091 263-6093

Fax: 263-6092 263-6086

E-mail: hungexpo@hungexpo.hu .
 


 

MÁSODIK AKTIVITÁSI TERÜLET

A KÖZÖSSÉGBEN FOLYÓ KUTATÁS NEMZETKÖZI SZEREPÉNEK MEGERŐSÍTÉSE

KIVÁLÓSÁGI KÖZPONTOK

Örömmel számolhatunk be arról, hogy a "A Közösségben folyó kutatás nemzetközi szerepének megerősítése" (Confirming the international role of Community research) c. horizontális témakörben 1999 júniusában kiírt pályázaton az alábbi 6 magyar intézmény nyerte el a kiválósági központ címet. Ezen intézmények 3 éven keresztül kapnak közösségi támogatást.

  1. Collégium Budapest
  2. MTA Rényi Alfréd Matematikai Kutatóintézet
  3. MTA Szegedi Biológiai Központ
  4. MTA Szilárdtestfizikai és Optikai Kutatóintézet
  5. MTA Számítástechnikai és Automatizálási Kutatóintézet
  6. MTA Kísérleti Orvostudományi Kutatóintézet
Gratulálunk, és további sikeres munkát kívánunk!

*

A kiválósági központ fogalmat különféle módon értelmezik és használják Európában. A legegyszerűbb definíciója ez lehet: "A kiválósági központ olyan szervezet, amelyben mind tudományos teljesítményben (beleértve a képzést), mind technológiai innovációbanmérhető világszínvonalú kutató-fejlesztő munka folyik". Mindenesetre megemlíthető néhány kulcsfontosságú tulajdonság, amellyel egy kiválósági központnak rendelkeznie kell:


 
HARMADIK AKTIVITÁSI TERÜLET

AZ INNOVÁCIÓ ELŐMOZDÍTÁSA, A KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOK KERETPROGRAMBAN VALÓ RÉSZVÉTELÉNEK ÖSZTÖNZÉSE


 
AZ EU INNOVÁCIÓS POLITIKA MENETRENDJE
1995 ZÖLD KÖNYV AZ INNOVÁCIÓRÓL 1996 AZ INNOVÁCIÓ EURÓPÁBAN: ELSŐ AKCIÓTERV 1997-98 AZ INNOVATÍV VÁLLALATOK ELSŐ EURÓPAI FÓRUMA
 1. KÖZLEMÉNY A VÁLLALKOZÁSÜGY ÉS A VERSENYKÉPESSÉG
ELŐMOZDÍTÁSÁRÓL
 1. KÖZLEMÉNY "AZ EURÓPAI VÁLLALATOK VERSENYKÉPESSÉGE A GLOBALIZÁCIÓVAL SZEMBEN - HOGYAN LEHET EZT BÁTORÍTANI"
 1. AZ EU POLITIKÁJÁNAK JÖVENDŐ KEZDEMÉNYEZÉSE
Forrás: Innovation & Technology Transfer, Különszám, 2000. június


 

NEGYEDIK AKTIVITÁSI TERÜLET

A HUMÁN KUTATÁSI POTENCIÁL ÉS A TÁRSADALMI-GAZDASÁGI TUDÁSBÁZIS FEJLESZTÉSE

Kutató-továbbképző hálózatok

A Kutató-továbbképző hálózatok (Research Training Networks) létrehozásának és működtetésének pénzügyi támogatása a "Humán kutatási potenciál fejlesztése …" c. horizontális program egyik alprogramja. Ezt a támogatást olyan kutatóintézetek, egyetemek, vállalatok kutatási egységei, kutatócsoportjai pályázhatják meg, amelyek egymással együttműködve és hálózatot alkotva egy-egy adott témakörben kutatási-képzési projektet alakítanak ki fiatal kutatók továbbképzésére.

Az Európai Bizottság a szóban forgó alprogramot azzal a céllal hozta létre, hogy elősegítse a doktori fokozat megszerzése előtt álló, ill. a doktori fokozattal már rendelkező fiatal, 35 év alatti kutatók kutatással egybekötött továbbképzését. Az 5. Keretprogram időtartamára erre az alprogramra mintegy 100 millió eurót különítettek el azzal a céllal, hogy

Az EU támogatás megszerzésének alapfeltétele az, hogy legalább három különböző tagállam, ill. társult ország öt különböző kutatóintézete, egyeteme, stb. vegyen részt a projektben. (Kizárólag társult országok intézményeiből álló hálózat létrehozását és működtetését nem támogatják, tehát legalább az egyik intézménynek mindenképpen EU tagállamban kell lennie.)

Az érdekelt intézmények által benyújtott pályázatok értékelésénél döntő súllyal szerepel annak az együttműködésre épülő kutatási projektnek a szakmai színvonala, amelyre a projekt épül, továbbá a hálózatot képező intézmények közötti együttműködés szervezettsége és vezetésének színvonala, valamint a hálózati továbbképzés tartalmi vonatkozásainak minősége. A pályázatok elbírálásánál előnyben részesülnek azok a hálózatok, amelyeken belül különféle tudományterületek kutatási egységei működnek együtt, vagy amelyekben a kutatási egységek egymást kiegészítő tevékenységet folytatnak, ill. azok, amelyek számottevő ipari kapcsolatokkal rendelkeznek.

A Bizottság fedezi mind a projekt-koordinálással, mind a kutatóképzéssel kapcsolatban felmerülő addícionális költségeket.

A "Humán kutatási potenciál fejlesztése…" c. specifikus program Munkaprogramja a kutató-továbbképző hálózatok tekintetében két pályázati felhívás közzétételét irányozza elő az 5. Keretprogram teljes időszaka alatt. Az első felhívást 1999. március 16-án tették közzé, a határidő 1999. június 2. volt. A Munkaprogram a második pályázati felhívás meghirdetését 2000. június 16-ra jelezte. Végül is azonban június 16-án az Európai Közösségek Hivatalos Lapjában közzétett értesítés útján közölték, hogy a Kutató-továbbképző hálózatok c. alprogram pályázati felhívásának közzétételére egy - közelebbről meg nem határozott - későbbi időpontban kerül sor.

A jelenleg működő kutató-továbbképző hálózatok listája megtekinthető az interneten az alábbi címen:

http://www.cordis.lu/improving/src/hp_rtn.htm; Ugyanitt jelzik azt is, hogy melyik hálózat rendelkezik szabad kapacitással ahhoz, hogy új fiatal kutatót fogadhasson továbbképzésre. Természetesen fiatal magyar kutatók is pályázhatnak, mivel Magyarország társult ország. A megadott web-címen a pályázati dokumentumok is megismerhetők, ill. letölthetők.

További információ: dr. Gerzsó Géza, 429-0624, 429-0625, e-mail: gerzso@omk.omikk.hu


 

Az Európai Bizottság Közös Kutató Központja

(Joint Research Centre, JRC)


 

HÍREK

KKK éves jelentés 1999.

A 2000. jún. 21-i heti összejövetelén az Európai Bizottság elfogadta a JRC Annual Report of 1999 (a KKK 1999. évi jelentése) c. dokumentumot. Az éves jelentés leírja a KKK misszióját, általános szervezetét, a KKK munkaprogramját az EU politikája támogatásának szem előtt tartásával. A jelentés a fő hangsúlyt a KKK nyolc intézetének 1999-ben végzett tudományos tevékenységéről szóló beszámolóra helyezi. A teljes jelentés az alábbi e-mail címről letölthető, vagy beszerezhető nyomtatott formában a KKK Információs és Közönségkapcsolati szolgálatától (JRC Information and Public Relations service) - lena.torell@cec.eu.int

Tudományos munkatársak kiválasztása

Az Európai Bizottság kiválasztási eljárásokat fog bevezetni a közeljövőben, azzal a céllal, hogy magasan kvalifikált tudományos munkatársak állandó tartaléklistájával rendelkezzen. Ebből a listából fogják toborozni és kiválogatni a KKK egyes kutatóintézeteiben alkalmazandó munkatársakat. Nevezetesen: ezekből a listákból keresik meg a KKK-nak az egyes országokban működő kutatóintézeteinek potenciális tudományos kutatóit, fejlesztőmérnökeit, úgy mint az olaszországi Ispra székhelyű intézetek (Egészségügyi és Fogyasztóvédelmi Intézet; Környezetvédelmi Intézet; Rendszertechnikai, Informatikai és Biztonsági Intézet; Űrkutatási Alkalmazási Intézet), a németországi Karlsruhe-ban létesített Transzuránium Elemek Intézete, a belgiumi Geel-ben található Referenciaanyagok és Mérések Intézete), a hollandiai Pettenben levő Új és Fejlett Anyagok Intézete, valamint a spanyolországi Sevilla székhelyű Perspektivikus Technológiai Vizsgálatok Intézete munkatársait.

Az IRMM 40. évfordulója

A KKK-nak a belgiumi Geel városban működő Referenciaanyagok és Mérések Intézete (IRMM), mint az Európai Bizottság nemzetek közötti mérésügyi intézete, ebben az évben ünnepli fennállásának 40. évfordulóját. Ebből az alkalomból szimpóziumot rendeztek a globális mérésügy jelentőségéről, és ebben az IRMM szerepéről. A megnyitóbeszédet tartó Bizottsági tag méltatta a KKK jelentőségét, és ezen belül az európai tudományos és műszaki mérésügyi és anyagtechnológiai etalonok és szabványok fejlesztésében játszott úttörő szerepét.

További információ e-mail-en: doris.florian@jrc.org

Az autóipar és az olajipar együttműködése a KKK-val

A KKK, az Európai Autóipari Kutatási és Fejlesztési Tanács (EUCAR), valamint az Olajtársaságok Európai Környezetvédelmi, Egészségügyi és Biztonsági Szervezete (CONCAWE) képviselői közös memorandumot írtak alá, amelyben kifejezik egyetértésüket közös erőfeszítések szükségességére, azzal a céllal, hogy csökkenteni lehessen a gépek, motorok, gépjárművek, kenőanyagok és üzemanyagok károsanyag-emisszióját, az egészség és a környezet védelmében. A közös akciók tartalma: a kitüntetett fontosságú kutatási projektek azonosítása, információcsere, közös kutatási programok támogatása, közös erőfeszítések a releváns kutatások nyílt platformjainak bővítésére és az eredmények hasznosítására. A KKK Új és Fejlett Anyagok Intézete Emissziócsökkentési Technológiák Európai Referencialaboratóriuma a közös munkában kiemelt szerepet kap.

További információ a weben: http://www.jrc.org/default.asp?sIdSz=more_information


 


 
 

EuraTOM l EuraTOM l EuraTOM


 

Az Euratom Keretprogramban végzett reaktorbiztonsági kutatások

2000. június 27-i jelentés

Nemrégiben jelent meg az EU kutatási program időközi jelentése Brüsszelben, az alábbi címen:

Euratom Framework Programme research in reactor safety: main achievements of FP-4 (1994-1998), some preliminary results of FP-5 (1998-2002) and prospects beyond 2000, (Preparatory paper by G. Van Goethem, J. Martin Bermejo, A. Zurita and P. Lemaitre).

Vagyis: Az Euratom Keretprogramban végzett atomreaktor-biztonsági kutatások: a 4. Keretprogram (1994-1998) fő eredményei, az 5. Keretprogram (1998-2002) előzetes eredményei, és a 2002. éven túli kilátások (előzetes közlemény).

A 31 oldalas dokumentum áttekintést ad az említett keretprogramokban végzett kutatási tevékenységek legfontosabb eredményeiről, irányzatairól. Az 5. Euratom keretprogram "Maghasadás" című kulcsakciójának fő hangsúlya az atomerőművek élettartamának bővítésén, a balesetek megelőzésén, ill. kezelésén, és új fejlesztési koncepciók kidolgozásán van. Az 1998-2002. ciklusban végrehajtandó specifikus program stratégiai célja az atomenergia teljes potenciálja kihasználásának segítése fenntartható fejlesztés keretében azzal, hogy a jelenlegi technológiákon alapuló energiatermelés még biztonságosabb és még gazdaságosabb legyen, és ígéretes új koncepciók feltárása útján.

A dokumentumban tárgyalt EU kutatási tevékenységek sok-résztvevős projektek keretében (szakszóval: "közvetett akciók" útján) valósulnak meg, amelyeket az Európai Bizottság és a Közös Kutató Központ együttesen támogat, és egyben koordinálja azokat. Ezeknek az EU kutatási tevékenységeknek a fő részesei az energiaszolgáltató szervezetek, a gyártó iparágak, a szabályozó hatóságok és ezek műszaki biztonsági szervezetei, valamint kutatóintézmények és egyetemek, elsősorban az EU tagországokban, de társult országokban is (köztük Svájcban),és a világ egyéb országaiban. Ahol erre mód van, biztosítják a folyamatosságot az előző 4. Keretprogram és a jelenlegi 5. Keretprogram között.

Az ebben a dokumentumban tárgyalt "Meglévő létesítmények üzembiztonsága" c. projekten kívül egyéb területeken is folyik kutatás. A jelen dokumentum szerkezete a következő:

1. Bevezetés: a kutatások csoportosítása

2. Az EU kutatások stratégiája a "Meglévő létesítmények üzembiztonsága" területén

3. Atomerőművek élettartamának kiterjesztése és kezelése (PLEM csoport)

4. Súlyos balesetek kezelése (SAM csoport) 5. Új elveken alapuló koncepciók kialakítása, fejlesztése (EVOL csoport) 6. Következtetések és a jövő kilátásai A dokumentumot a PLEM csoport, a SAM csoport és az EVOL csoport áttekintő diagramja egészíti ki.

A teljes dokumentumhoz a http://www.cordis.lu/fp5-euratom/src/events.htm webhelyen, vagy a programfelelős e-mail-jén: roboz@omk.omikk.hu lehet hozzáférni.


 

HÍREK

Május 31. - Az OMIKK-FEMIRC és a Szegedi Önkormányzat rendezésében Információs Napra került sor Szegeden. A rendezvényen Nyerges Gyula főtanácsos, Dr. Tichy-Rács Ádám főtanácsos és Gubán Sándorné területi képviselő vett részt. Nyerges Gyula előadást tartott "A távoktatás az EU 5. Keretprogram pályázati rendszerében, és a pályázatok formai követelményei" címmel. A helyszínen kamarakiállítást is rendeztünk.

Június 5-7. - A Veszprémi Egyetem szervezésében rendezték meg a XII. Nemzetközi Karbantartási Konferenciát, ahol Nádudvari Zoltánné osztályvezető vett részt.

Június 6-7. - A Hulladékhasznosítók Országos Egyesülete és a RÁBA Hídexpo rendezésében Bükfürdőn zajlott a "Hulladékgazdálkodás és -hasznosítás regionális kérdései a környezetvédelem tükrében" c. konferencia. Dömötör Erzsébet osztályvezető és Fazekasné Horváth Zsuzsanna szakszerkesztő képviselte intézményünket. A helyszínen kamarakiállítást rendeztünk.

Június 5. - Az LSI Oktatóközpont szervezésében a Magyar Tudományos Akadémia Dísztermében rendezték "A Gábor Dénes Emlékülés, a Holográfia Szimpózium és a Magyar Informatikusok II. Világtalálkozóját". A helyszínen Dr. Herman Ákos főigazgató előadást tartott "Globalizáció - érett társadalom" címmel.

Június 7-8. - A Magyar Innovációs Szövetség szervezésében a Gellért Szállóban került sor az "Innofórum 2000" rendezvényre. A helyszínen kiállítást rendeztünk, ahol a látogatók megismerkedhettek intézményünk tevékenységével és szolgáltatásaival.

Június 19. - Az MTESZ EU Bizottságának rendezésében került sor a "Szabványosítás, akkreditálás, fogyasztóvédelem: Az EU egységes piacán való megjelenés feltételei" konferenciára. Az eseményen intézményünk is részt vett.

Június 20. - A Neumann Társaság rendezésében az Országos Széchényi Könyvtárban zajlott az Internet Fiesta. Intézményünket Szántó Péter könyvtárigazgató és Viszocsekné Péteri Éva főmunkatárs képviselték.

Június 21-23. - A Neumann Társaság szervezésében került sor Egerben a VII. Országos Neumann Kongresszusra. A rendezvényen Dr. Herman Ákos főigazgató, Dr. Rudnay Gyula gazdasági igazgató és Dr. Telcs András tudományos igazgató vett részt.

Június 28-30. - A GTE Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Szervezete szervezésében Nyíregyházán rendezték meg az Országos Karbantartási Konferenciát. Az eseményen az OMIKK is képviseltette magát.

Június 22-25. - A Gödöllői Agrárközpont Közhasznú Társaság rendezésében Gödöllőn zajlott az "AgriExpo 2000" kiállítás. A helyszínen 6 nm-en állítottunk ki, ahol a látogatók megismerkedhettek az OMIKK tevékenységével, szolgáltatásaival és termékeivel. Intézményünket az EU-INFO Szolgálat, az Értékesítési és Marketing Osztály és a PR Igazgatóság munkatársai képviselték.

Június 26. - Az Oktatási Minisztérium Kutatás-fejlesztési Stratégiai Főosztálya, valamint az OMIKK - EU MIK/FEMIRC Hungary szervezésében Információs Napra került sor. Az eseményen Nyerges Gyula főtanácsos előadást tartott "Gyakorlati tanácsok és tájékozódási tanácsok a pályázatok benyújtásához" címmel.
 
 

Technológiai ajánlatok/igények, ill. partnerkeresés

Az Innovációközvetítő Központok (IRCs) Hálózatán keresztül 2000. április 1. óta beérkezett válogatott tételek


Technológiai ajánlatok (TO-technology offers)
p2558. TO EIKONA3D: 3D (volumetric) image processing and analysis
p2562. TO Pond and marsh plant operated sewage treatment plants
p2563. TO Solar Roof with Dry Absorber
p2566. TO Door selflocking mechanism for buses, which operates at door closing
p2571. TO Tubecleaner 2000 - An efficient internal tube cleaner of straight tube heat exchangers, evaporators....
p2573. TO Complete Waste Water Characterization and Treatment
p2574. TO Automatic Prediction Software for the Analysis of Energy and Resource Demands
p2576. TO Mineral Oil / Water Separation
p2581. TO Advanced systems for remote sensing of atmospheric pollution
p2599. TO Long term accumulator for thermal energy
p2601. TO Product for Detecting Valve Leaks in Vehicle Tyres
p2603. TO Fine composite ceramic powders produced by the plasma technology
p2610. TO Four Axis Stabilised Pedestal for Satellite Communications
p2612. TO Recyclability analysis for electronic products
p2622. TO New air cleaning technology for nanoclass particles
p2623. TO Simulation and condition monitoring of power plants
p2624. TO Know-how: Mathematical Modelling and Optimization
p2661. TO Internet-Based Advertising Evaulation
p2663. TO ProMic: a user customisable microprocessor IP (Intellectual Property) for embedded systems.
p2665. TO A new method for joining ceramics with metallic alloys by thermocompression.
 
Technológiai igények (TR-technology requests)
p2565. TR French Company looking for products and technologies in the railway industry field for electrical measurements and protection
p2584. TR Optimizing software solution for vineyards, breweries and dairies
p2597. TR Technology for sealing ceramic to metal in vacuum
p2616. TR Improvement of ductility of doped tungsten wire or other refractory metals
p2617. TR Oxide/lubricant layer systems on doped refractory metals
p2620. TR 300 microns optical fiber with specific features
p2628. TR Process based equipment / fluid handling, manufactured in stainless steel or high alloys
p2664. TR Water recycling in an industrial laundry
 
K+F Partnerkeresések (R&D PS - R&D Partner Search)
p2568. R&D PS Adhesives amnd Sealants with high Mechanical Properties, Temperature Resistance and Reduced Toxicity
p2578. R&D PS Modelling of Modern Gear Transmissions
p2585. R&D PS Development of piezoelectric ceramic products for new applications
p2588. R&D PS Novel Molecular Nanosponges for Water Purification
p2593. R&D PS Development of a database on health clinic information through an innovative software
p2619. R&D PS Reduction of pollutant emmissions in EWA (earth/ground, water, air)
p2629. R&D PS Production of Furniture System for Disabled Persons
p2630. R&D PS Shore-based or coastal surveillance radars (in French, RSC: Radars de Surveillance Côtičre)
p2631. R&D PS Production of Bacterial Preparates with High Level in Probiotic Activity
p2632. R&D PS Utilisation of Wastes from Environmental Control Processes for Building Materials and Products
p2634. R&D PS Fodder Plants - Agroecological Problems
p2635. R&D PS Efficient Direct Steam Generator for Solar Power Plant.
p2638. R&D PS Intraoral device for treating Xerostomia (dry mouth)
p2639. R&D PS Melanin Synthesis in Microorganisms
p2640. R&D PS Development of new generation of technical textiles for human health and life protection
p2641. R&D PS Organogenesis and Somatic Embryogenesis of Red Pepper
p2642. R&D PS Improvement of Seed Quality

További információ: Szabó Eszter

Tel: (06-1)-429-0624; Fax: (06-1)-338 2702; E-mail: szeszter@omk.omikk.hu

További partnerkereséseket találhat honlapunkon: http://femirc.omikk.hu