OMIKK

HÍRLEVÉL

 

EU-MIK KÖZLEMÉNYEK

 
 


 
 


 

EU-HÍREK
ÚJ KORMÁNYRENDELET AZ OMFB-ről
PÁLYÁZATI FELHÍVÁSOK
PÁLYÁZAT BEADÁSI HATÁRIDŐK MÓDOSÍTÁSA
TECHNOLÓGIAI AJÁNLATOK 
PARTNERKERESÉS
ORSZÁGOS MŰSZAKI INFORMÁCIÓS KÖZPONT ÉS KÖNYVTÁR

VI. ÉVF. 1-2. szám 2000. január-február

OMIKK

EU-INFO HÍRLEVÉL


EU-MIK KÖZLEMÉNYEK


*

KIADÓ

OMIKK INFORMATIKAI IGAZGATÓSÁG

EU-INFO SZOLGÁLAT

Felelős kiadó

Stubnya György, igazgató

SZERKESZTŐSÉG

Felelős szerkesztő

Dr. Dúzs János

Szerkesztő

Dr. Gerzsó Géza

Szerkesztőségi titkár

Czeglédi Gyuláné

A SZERKESZTŐBIZOTTSÁG TOVÁBBI TAGJAI:

Gombos László, Novák Lászlóné, Nyerges Gyula

SZERKESZTŐSÉGI MUNKATÁRSAK

Dr. Buzás Ilona, Roboz Péter, Szabó Eszter,

Dr. Tichy-Rács Ádám


EU-MIK

az EU Magyarországi Innovációközvetítő Központja

az EU Innovációközvetítő Központ Hálózatának társult tagja (FEMIRC-HU)

Koordinátor

Nyerges Gyula, főtanácsos

AZ EU-INFO HÍRLEVÉL

ROVATAI


TARTALOM

EU HÍREK

AZ 5. KERETPROGRAM (5. KP) HÍREI

ELSŐ AKTIVITÁSI TERÜLET

MÁSODIK AKTIVITÁSI TERÜLET A Közösségben folyó kutatás nemzetközi szerepének megerősítése

HARMADIK AKTIVITÁSI TERÜLET

Az innováció előmozdítása, a kis- és középvállalkozások (KKV-k) keretprogramban való részvételének ösztönzése

NEGYEDIK AKTIVITÁSI TERÜLET

A humán kutatási potenciál és a társadalmi-gazdasági tudásbázis fejlesztése

Közös Kutató Központ

EURATOM

hazai hírek (OMFB, OMIKK, EU-MIK, stb.)

*
 
 

A SZERKESZTŐSÉG CÍME:

1088 Budapest, Múzeum u. 17.

Tel: 266-3123

Fax: 338-2232, 338-2702

E-mail: nyerges@omk.omikk.hu

http://femirc.omikk.hu


 
EU HÍREK

 
 
 
 
 
 
 
 
JÓVÁHAGYVA:

60 KOMBINÁLT PROJEKT

Az EU Bizottság az előző év májusában történt felhívása alapján 60 új, ún. kombinált (kapcsolt) projektek hagyott jóvá 8,3 millió euró támogatással.

Ez a kezdeményezés olyan projekteket támogat, amelyek kombinálják a következő tárgyköröket:

Kultúra+oktatás+képzés+kutatás+új technológiák.
 
 

CORDIS focus No. 141., 2000. 01. 17.

Elfogadásra kész a KULTÚRA 2000. PROGRAM

Ez a program lép az előző időszak hasonló programjai (Kaleidoskop, Ariane, Raphael) helyébe 2000. decemberétől 2004. decemberig összesen 167 millió euró támogatással. A támogatás megoszlása a következő:

- innovatív és kísérleti akciók 45%

- integrált akciók 35%

- speciális kulturális rendezvények 10%

- egyéb 10%
 
 

CORDIS focus No. 141., 2000. 01. 17.

 
 
 

 

A DIGITÁLIS KORSZAK AUDIOVIZUZÁLIS POLITIKÁJA

Az Európai Bizottság közleményt bocsátott ki, amely bemutatja azokat az elveket, amelyeket a Közösségben alkalmazni kell a digitális korszakban az audiovizuális politika terén a következő öt évben.

A Bizottság elfogadott továbbá egy javaslatot a "MEDIA PLUS" program címén, amely új technológiák bevezetésére irányul.
 
 

CORDIS focus No. 141., 2000. 01. 17.
 
 

A SPECIFIKUS PROGRAMOK 2000. ÉVI MUNKAPROGRAMJAI

Az 5. Keretprogram új jellemzője, hogy évenként revideálják és pontosítják az éves munkaprogramokat. A megfelelő szakértői csoportok javaslatai alapján valamennyi specifikus programhoz elkészültek a 2000. évre szóló munkaprogramok és azok a CORDIS-ból letölthetők. A 2000. évben megjelenő pályázati felhívások alapján kidolgozandó pályázatoknál ezeket a f. évi munkaprogramokat kell figyelembe venni.
 
 

CORDIS focus, No. 140. 1999. 12. 20.
 
 

EU HÍREK

 
 

Információk az EU Hivatalos Lapjából ?

§
ü Strukturális Alapok! ü Gazdaság! ü Környezetvédelem! 

 
 
 

Az alábbiakban ezúttal is közöljük néhány újabb, az EU Hivatalos Lapjában (Official Journal - OJ) közzétett dokumentum címének magyar fordítását. Az anyagok bibliográfiai adatai megtalálhatók a CIKK adatbázis rekordjai között. Az alább felsorolt dokumentumok teljes terjedelemben is megtekinthetők, ill. beszerezhetők az OMIKK-ban.
 
 

(OJ 1999. L 161)
 
 
(OJ 1999 L 161)
 
 
(OJ 1999. L 161)
 
 
(OJ 1999. L 161)
 
 
(OJ 1999. L 161)
 
 
(OJ 1999. L 161)
 
 
(OJ 1999. L 161)
 
 
(OJ 19999. C 198)
 
 
(OJ 1999. C 209)
 
 
(OJ 1999. L 207)
 
 
(OJ 1999. L 180)
A Kormány 226/1999. (XII. 30.) Korm. Rendelete

az Országos Műszaki Fejlesztési Bizottságról


 
 

 


 

A Kormány az Országos Műszaki Fejlesztési Bizottság (a továbbiakban: OMFB) feladatát, hatáskörét, szervezetét és működését a következők szerint határozza meg:

1. §

Az OMFB feladata a műszaki fejlődésnek, a tudásalapú gazdaság és a társadalom technológiai modernizációjának, a magyar termékek és szolgáltatások, valamint a vállalkozások versenyképességének elősegítésével, a hazai kutatás, fejlesztés és innováció nemzetközi kapcsolatainak erősítésével, a nemzetközi kutatási és fejlesztési együttműködési tevékenység összehangolásával, továbbá egyéb, az innovációt előmozdító és az életminőséget javító tevékenységek ösztönzésével kapcsolatos állami feladatok ellátásának segítése. Az OMFB közreműködik az országos tudománypolitikának a gazdaságpolitikával összehangolt kidolgozásában.

2. §

 1. Az OMFB stratégiai kérdésekkel foglalkozó testület, amely jogkörét a jogszabályoknak és a Kormány döntésének megfelelően eljárva testületként gyakorolja.
 2. Az OMFB
 1. véleményezi a kutatás, fejlesztés és innováció stratégiai terveit, döntéshozatali struktúráját és az ösztönzést szolgáló pénzügyi források felhasználásának terveit;
 2. véleményezi a Központi Műszaki Fejlesztési Alapprogram felhasználásáról készített beszámolót.
3. §

Az OMFB működését az elnök irányítja. Ennek keretében

 1. képviseli az OMFB-t;
 2. összehívja és vezeti az OMFB üléseit.
4.§
 1. Az OMFB legfeljebb tizenöt tagú testület. Tagjait és elnökét az oktatási miniszter javaslatára a miniszterelnök nevezi ki három évre, amely egyszer további három évre meghosszabbítható. A kormányzati képviselők száma nem érheti el a testület tagjai számának a felét.
 2. Az oktatási miniszter az érdekelt minisztériumok - az Egészségügyi, a Földművelésügyi és Vidékfejlesztési, a Környezetvédelmi, a Közlekedési, Hírközlési és Vízügyi, a Gazda-

 3. sági Minisztérium - valamint a kutatás-fejlesztés szakmai és érdekképviseleti szervezeteinek, továbbá a Magyar Tudományos Akadémia javaslatait figyelembe véve tesz javaslatot az OMFB elnökének és tagjainak kinevezésére és felmentésére.

 4. A tagság megszűnik:
 1. a határozott idő elteltével;
 2. lemondással;
 3. Az oktatási miniszter javaslatára a miniszterelnök által történő felmentéssel;
 4. a tag halálával;
 5. a képviselet ellátására jogosító minőség megszűnésével.
 1. Az OMFB határozatait a tagok legalább felének egyetértésével hozza. Működésének további rendjét maga alakítja ki. Az OMFB ülésein az Oktatási Minisztérium illetékes vezetői tanácskozási joggal vesznek részt.
5. §
 1. Az OMFB feladatainak ellátását és munkájának szervezését Titkárság segíti.
(2) Az OMFB Titkárságának működési feltételeit az Oktatási Minisztérium biztosítja.


6. §
 1. Az Országos Műszaki Fejlesztési Bizottságról szóló 147/1998. (IX. 16.) Korm. Rendelet 5. §-nak (3) bekezdésében központi hivatalként meghatározott közigazgatási szerv jogutódja 2000. január 1-jei hatállyal az Oktatási Minisztérium.
 2. Az OMFB Tanácsánál folyamatban lévő ügyekben 2000. január 1-jét követően a jelen rendelettel létrehozott OMFB jár el.
 3. E rendelet hatálybalépését követően, ahol korábbi jogszabályok a 147/1998 (IX. 16.) Korm. Rendeleten alapuló OMFB-t nevesítették az Oktatási Minisztériumot, ahol az OMFB Tanácsát nevesítették ott 2000. január 1-jét követően az OMFB-t kell érteni.
 4. Ez a rendelet 2000. január 1. napján lép hatályba, ezzel egyidejűleg hatályát veszti az Országos Műszaki Fejlesztési bizottságról szóló 147/1998. (IX. 16.) Korm. Rendelet.

Orbán Viktor s. k.,

miniszterelnök


 
ELSŐ AKTIVITÁSI TERÜLET

ÉLETMINŐSÉG ÉS GAZDÁLKODÁS AZ ÉLŐVILÁG ERŐFORRÁSAIVAL


 
 
 

Az 1999. március 6-án kiírt, folyamatosan nyitott pályázati felhívás módosítása 1999. december 15-én

Felhívjuk a figyelmet, hogy az Európai Bizottság másodszor is módosította a fenti napon kiírt, 1999/C64/13 azonosítási számú pályázatát. A módosítás azonosítója: 1999/C361/07.

Az első módosításban (1999/C229/08) az  eredeti 1999. október 11-i és a 2000. február 10-i határidőket 1999. november 15-ére, illetve 2000. március 15-ére tették át.

A pályázati felhívás alapján folyamatosan nyújthatók be a pályázatok, azokat meghatározott időközönként bírálják majd el. Az 1999. december 15-én közzétett felhívás szerint az értékelési időpontok a következők:
 
 
 
 
 
Az akció típusa
A pályázatok értékelésének időpontjai:
 
A kutató-továbbképzési ösztöndíjak (1)
 
Marie Curie egyéni ösztöndíjak
  Marie Curie egyéni ösztöndíjak 1999.06.02., 1999.11.03., 2000.10.11., 

2001.04.11., 2001.10.10., 2002.04.10. 
 

  Hazatérési ösztöndíjak
  Tapasztalt kutatók ösztöndíjai
 
Marie Curie intézményi ösztöndíjak
  Kutatóhelyi ösztöndíjak 1999.10.11., 2000.02.01., 2001.02.01.
Ipari intézményi ösztöndíjak
 
A KKV-k RÉSZVÉTELÉT ÖSZTÖNZŐ PÁLYÁZATOK (1)
 
  KKV tájékozódási támogatások (exploratory awards) 1999.04.14., 1999.09.15., 2000.01.12., 2000.04.26., 2000.09.13., 2001.01.17., 2001.04.18.
 

Kooperatív kutatás ("CRAFT")

1999.04.14., 1999.09.15., 2000.01.12., 2000.04.26., 2000.09.13., 2001.01.17., 2001.04.18., 2001.09.19., 2002.01.16., 2002.04.17.
KÍSÉRŐ INTÉZKEDÉSEK(1) (2)
  A specifikus programot alátámasztó tanulmányok, információcsere, konferenciák, szemináriumok, munkaértekezletek, tudományos és technikai értekezletek szervezésének, terjesztési, információs és kommunikációs aktivitások támogatása. 1999.04.15.,1999.10.11., 2000.02.10., 2000.06.12., 2000.10.11., 2001.02.09., 2001.06.12., 2001.10.11, 2002.02.08., 2002.06.12.
Az aktivitás típusa
KUTATÁSI INFRASTRUKTÚRÁK TÁMOGATÁSA (3)
  Kutatási infrastruktúrák 1999.06.01., 1999.11.15., 2000.03.15., 2000.10.11., 2001.02.09., 2001.10.11., 2002.02.08.

 

(1) A munkaprogram valamennyi területére vonatkozik.

(2) A kísérő intézkedésekre 2000. február 11-e után benyújtott pályázatok esetén a projekt indítása a felhívásban megadott elbírálási határidőt követő legalább hat hónap után tervezhető.

(3) Csak KTF projektekre, demonstrációs projektekre, KTF és demonstrációs vegyes projektekre, tematikus hálózatokra és összehangolási akciókra nyújtható be pályázat.
 
 

A pályázatokról, a pályázati részvételhez és a pályázat benyújtásához az alábbi forrásokból szerezhetők be információk:
Dr. Somogyi Zoltán, magyar nemzeti koordinátor
OM Kutatás-fejlesztési Helyettes Államtitkárság,

1052 Budapest, Szervita tér 8.
Tel: (06-1) 318-7076, Fax: 318-7988
E-mail: zoltan.somogyi@omfb.x400gw.itb.hu

European Commission
Life Info-desk,

SDME 9/34,

Rue de la Loi/Wetstraat 200,

B-1049 Brussels;

Fax: +32-2-299 18 60
E-mail: quality-of-life@cec.eu.int

Az EU on-line adatbázisa, mely az alábbi web-helyen érhető el:

http://www.cordis.lu/life

FEMIRC-HUNGARY

OMIKK EU-Info Szolgá1at, 1088 Budapest, Múzeum u.17.
Tel: (06-1) 266-3123
Fax: (06-1)338-2702
E-mail: nyerges@omk.omikk.hu, szeszter@omk.omikk.hu
 
 

A fentiekben említett pályázati módosítás értelmében kézbesítés útján történő benyújtás esetén a cím:

European Commission

"Quality of  life and management of living resources" programme
Research Proposals Office (ORBN 8)
Square Frére Orban 8
B-1000 Brussels

Új pályázati felhívás 1999. december 15-én

Az Európai Bizottság új pályázati felhívást tett közzé az "Életminőség és gazdálkodás az élővilág erőforrásaival" specifikus program keretében. A felhívás alapján KTF projektekre, demonstrációs projektekre, KTF és demonstrációs vegyesprojektekre, tematikus hálózatok építésére, összehangolt akciókra, továbbá fejlődő országokbeli fiatal kutatói ösztöndíjakra lehet pályázni.

Pályázati azonosító: 1999/C 361/O6

A pályázatok benyújtásának határideje témakörönként változóan 2000. március 15., illetve 2000. október 11. a következők szerint.
 
 

Életminőség és gazdálkodás az élővilág erőforrásaival

Pályázati azonosító: 1999/C 361/06

Az aktivitás típusa
Benyújtási határidő
Kulcsakciók
A kulcsakció címe
Szakterületek
2000 03. 15.
2000. 10. 11.
1.Élelmiszer, táplálkozás és egészség 1.1./1.2. Élelmiszer-nyersanyagok, feldolgozás, nyomonkövethetőség; élelmiszerbiztonság  
x
1.3. Az élelmiszerek szerepe az egészség javításában és fenntartásában
x
 
2. Fertőző betegségek elleni küzdelem 2.1./2.2/2.3. Vakcinák fejlesztése; új kezelési és megelőzési stratégiák; közegészségügyi kérdések  
x

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. A sejt mint "gyár"

3.1. Az egészségügy diagnosztikai és terápiás eszközeinek fejlesztése 3.1.1. Új diagnosztikumok kidolgozása  
x
3.1.2. Terápiás anyagok
x
 
3.1.3. Terápiás stratégiák  
x
3.1.4. Új in vitro tesztelés mint az állatkísérletek alternatívái
x
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.2. A környezet fenntarthatóságának javítása

3.2.1. Új biológiai eljárások az ipari hatékonyság, a szennyezések kiküszöbölése, a biológiailag felhalmozódó hulladékok és melléktermékek, valamint a szennyvíztisztítás céljaira
x
 
3.2.2. Biológiai meghatározások és bioszenzorok  
x
3.2.3. Nehezen kezelhető vegyszerek biodegradációja és bioremediáció  
x
3.2.4. A természetes és betelepített populációk biodiverzitása és ökológiai dinamikája  
x
3.2.5. Új biomolekulák és bioeljárások biztonságos felhasználására szolgáló eljárások és stratégiák a rekombináns szervezetek azonosítására  
x
3.3. Új biológiai és biotechnológiai termékek és eljárások 
az agroipar, agroélelmiszerek és nagy értékű vegyszerek céljaira
3.3.2. Mikrobák, növények és állatok alkalmazásával vagy azokból származó, nagy hozzáadott értéket képviselő termékek és eljárások
x
 
3.3.3. Funkcionális biomolekulák és biokatalizátorok
x
 
3.3.4. A metabolikus és genetikus diverzitás azonosítása és fenntartható használata  
x
4. Környezet és egészség 4.1. A környezeti tényezőkkel összefüggő betegségek és allergiák
x
 
4.2.A környezeti egészségkárosodás felmérése és csökkentése
x
 

 
 

5. Fenntartha-tó mezőgazdaság, halászat
és erdészet, a vidéki területek, beleértve
a hegyvidéki területeket is, integrált fejlesztése

5.2. A nem élelmiszer célú biológiai anyagok integrált termelése és felhasználása
x
 
5.3. Az erdő erőforrásainak fenntartható és többcélú hasznosítása
5.4. A Közösség politikáinak támogatása 5.4.1. A Közösségi mezőgazdaság és a nemzetközi összefüggések
5.4.2. CAP intézkedések és vonatkozó tevékenységek, beleértve a társadalmi-gazdasági aspektusokat is
5.1. Új és fenntartható termelési rendszerek, beleértve a mezőgazdasági, halászati és akvakulturális tenyésztési módszereket is  
x
5.4. A Közösség politikáinak támogatása 5.4.3. A CFP figyelemmel kísérése és végrehajtása
5.4.4. A CFP társadalmi és gazdasági bázisa
5.5. Új eszközök és modellek a vidéki és más lényeges területek fenntartható fejlődésére

6. Az öregedő népesség

6,1,*/6.2.**/6.3.**/6.4.***/6.5.*** Az időskori betegségek és egészségügyi problémák; az egészséges öregedés meghatározói; az öregedő népesség demográfiai és társadalompolitikai aspektusai; az időskori funkcionális korlátozottságok leküzdése; egészségügyi és szociális szolgáltatások az idős embereknek
x
 
Generikus akciók
   
Rövid címek
Szakterületek
   
7. Krónikus, degeneratív és ritka betegségek 7.1. Közös alapul szolgáló patogén mechanizmusok  
x
8. Genomok és genetikai eredetű betegségek 8.1./8.2. Genom analízis, funkcionális genom- és fehérjekutatás
9. Az idegrendszerrel foglalkozó tudományok 9.1./9.2. A sejtek kommunikációja; az agyra vonatkozó elméletek
10. A közegészségügy és az egészségügyi szolgáltatások kutatása 10.1. Az egészségügyi szolgáltatások kutatása, egészség és biztonság a munkahelyeken
10.2. A drogokkal összefüggő problémák leküzdése
11. A rokkantakkal/fogyatékosokkal kapcsolatos kutatások
12. Bioetika
13. Társadalmi-gazdasági aspektusok

 

* Ezen a területen csak az összehangolt akciók, a tematikus hálózatok kapnak támogatást az urogenitális betegségek és rendellenességek területének kivételével, ahol KTF projekteket is támogatnak majd. ** Ezen a területen csak KTF projektek, összehangolt akciók és tematikus hálózatok kaphatnak támogatást.

*** Ezen a területen csak KTF projektek, demonstrációs projektek, összehangolt akciók és tematikus hálózatok kaphatnak támogatást.

Megjegyzés: CAP = Common Agricultural Policy

CFP = Common Fisheries Policy A pályázati felhívás szövege és a pályázat elkészítéséhez szükséges anyagok az interneten az alábbi címen találhatók: http://www.cordis.lu/life

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
 
 

Biotechnológia 2000 pályázatA pályázat célja a magyar biotechnológiai vállalkozások versenyképességének javítása, korszerű, magas értéket képviselő, piacképessé váló biotechnológiai termékek, eljárások és szolgáltatások létrehozása, amelyeknél az előnyöket az emberi egészség, a környezet veszélyeztetése nélkül, az etikai követelmények figyelembe vételével lehet elérni, részben visszatérítendő támogatások útján, illetve egyes előre meghatározott témáknál visszatérítési kötelezettség nélkül.

A “Biotechnológia 2000” pályázat meghatározza a támogatásban részesíthető témaköröket és témákat, melyek részletes kifejtését a pályázati csomag tartalmazza.

A fő témakörök az alábbiak:

Értékeléskor előnyben részesülnek:

A befogadásra kerülő projekt megvalósításának időtartama: max. 3 év

A projekt összes költségéből kérhető támogatás: min. 10 millió Ft.

A felhasználható teljes támogatás összege: 1500 millió Ft.

Pályázhat minden Magyarországon bejegyzett jogi személyiségű és jogi személyiség nélküli gazdasági társaság, szövetkezet, közhasznú társaság és egyéni vállalkozó az erre rendszeresített és az OM Kutatás-fejlesztési Helyettes Államtitkárságán (1052 Szervita tér 8. Telefon: 1157 900) átvehető.

A díjmentes Pályázati Csomag tartalmazza a részletes pályázati feltételeket és az űrlapot is.

Beadási határidő: 2000. március 15.

Figyelem!

ELSŐ AKTIVITÁSI TERÜLET

FELHASZNÁLÓBARÁT INFORMÁCIÓS TÁRSADALOM


 
 
 

FIGYELEM!

Február 10-én megjelent a Felhasználóbarát információs társadalom két újabb pályázati felhívása!

Az Európai Bizottság kezdeményezése:
eEurópa* - információs társadalmat mindenki javára

Az Európai Bizottság 1999. december 8-án bocsátotta ki az eEurópa - információs társadalom mindenki javára című kezdeményezést, és javasolja, hogy azt az Európai Tanács 2000. március 23-24-én tartandó soron kívüli ülésén tűzze napirendre. Az eEurópa kezdeményezés nagyszabású feladatokat határoz meg annak érdekében, hogy az információs társadalom minden európai számára elérhetővé váljon. A kezdeményezés tíz prioritási területet határoz meg, amelyek szorosan kapcsolódnak az 5. Keretprogram Felhasználóbarát információs társadalom c. tematikus programjához. A kezdeményezés az új Elnök és Bizottság stratégiáját fogalmazza meg az európai gazdaság modernizálására. Az eEurópa kezdeményezés néhány gondolatát ismertetjük az alábbiakban:

Miért most kell az eEurópa?

Az eEurópa egy olyan politikai kezdeményezés, amelynek révén az Európai Unió a jövő generációk számára biztosíthatja az eljövendő információs társadalom minden előnyét. Ezek a változások az ipari forradalom óta a legjelentősebbek, világméretűek és messzire kihatnak. Nemcsak egy technológiáról van szó. Mindenkit érinteni fognak, akárhol legyen. Közösségeket hoz közelebb egymáshoz mind a városban, mind vidéken, jólétet teremt, megosztja az ismereteket, hatalmas lehetőséget kínál, hogy valamennyiünk életét gazdagabbá tegye.

Az unió számára alapvető gazdasági és társadalmi kihívást jelent ennek az átalakulásnak a végrehajtása. Alapvetően kihat az európai foglalkoztatásra, növekedésre és a termelékenység alakulására a következő öt évben és az utána következő évtizedekben.

Az eEurópa kezdeményezés célja, hogy felgyorsítsa a pozitív változásokat az unióban. Biztosítani akarja, hogy az Információs Társadalom megvalósítására irányuló változások a kohéziót növeljék és ne eredményezzenek megosztottságot. Integráló hatásúak legyenek és ne fragmentálók. Tekintsük lehetőségnek és ne fenyegetésnek. Röviden, az eEurópa célja, hogy az információs társadalom előnyei eljussanak minden európaihoz.

Az eEurópa kiemelt céljai:

Ez egy kritikus időpont, és egyedülálló lehetőség az unió számára. Együtt, partnerként cselekedve az információs társadalmat értékeink, elveink és erősségeink irányába alakíthatjuk. Az ilyen pillanatok ritkák. Meg kell ragadnunk ezeket.

Helyzetelemzés és prioritások

A világgazdaság egy meghatározó mértékben ipari társadalomból új szabályrendszerre tér át - az információs társadalomra. Ami most keletkezik, azt gyakran új gazdaságként említik. Ennek óriási növekedési, foglalkoztatási és befogadási potenciálja van. Európa mégsem használja ki teljesen ezt a potenciált, mert nem halad elég gyorsan a digitális korba. A mostani kezdeményezés célja ennek a folyamatnak a felgyorsítása.

Az új gazdaságot alátámasztó erők nagyok. A digitális technológiák az információ elérését, feldolgozását, tárolását és továbbítását egyre olcsóbbá és egyszerűbbé teszik. Az elérhető információ puszta mennyisége óriási lehetőségeket teremt arra, hogy új termékek és szolgáltatások segítségével kiaknázzák. Az új gazdaság alapja a digitális információ átalakítása gazdasági és társadalmi értékké, ami új iparágakat teremt, megváltoztat másokat, és alapvetően kihat a polgárok életére.

Valamennyi szektor vállalkozásai megkezdték tevékenységük átalakítását e-tevékenységgé - ami az egész cég újraszervezését követeli meg. Sok szektor (pl. a légitársaságok, könyvkereskedők, részvényforgalmazók, kiadók, távközlési cégek, számítógép-kereskedők) között olyanok jutottak vezető szerephez, amelyek néhány éve nem is léteztek. Növekedésük kulcsa az Internet használata a termelékenység növelése és hálózati jelenlétük kiszélesítése érdekében. Minden egyes cégnek, akár nagynak, akár kicsinek, reagálnia kell a piac változására.

Az Egyesült Államok tapasztalata azt mutatja, hogy az új technológiák előmozdíthatják a növekedést, és munkahelyeket hoznak létre. Az internettel közvetlenül összefüggő munkahelyek száma 2,3 millió, - nem számolva a jelentős közvetett munkahelyteremtő hatást - az 1998-as 1,6 millióhoz képest. A digitális technológiák átvétele, a rugalmas munkaerő- és tőkepiac révén, valamint a verseny mérsékeltebb jogi szabályozása által, a termelékenység növekedéséhez vezetett és megalapozta a hosszantartó, erőteljes, inflációs hatásoktól mentes gazdasági növekedést az USA-ban. Bár az új gazdaság számszerű hatásait még nem ismerjük teljes mértékben, a Federal Reserve legfrissebb adatai azt jelzik, hogy jelentős a hatása a növekedésre és a foglalkoztatásra.

Európának saját erősségeire kell építenie. Vezető szerepet játszik a mobil távközlésben és a digitális televíziózásban. Az internet átvétele viszonylag lassú. Ezek az iparágak közelednek egymáshoz, Európának azt a lehetőséget kínálva, hogy tőkévé formálja technológiai erejét, hasznosítsa a kiváló képzést és felszabadítsa a vállalkozói potenciálját. Ezzel párhuzamosan, elő kell segíteni az európai tartalom-előállítást, a kulturális örökségre és a nyelvi sokféleségre alapozva. A digitális írástudás és a mobil távközlés kombinációja révén Európa vezető szerepet játszhat a következő nagy lépés megtételében a vezeték nélküli internetes világba.

Az új gazdaság sikere azon múlik, hogy a fogyasztók képesek-e kihasználni a lehetőségek minden előnyét. Ennek érdekében meg kell szerezniük azt a készséget, ami lehetővé teszi a keresett információ elérését, és a sikeres internetes kapcsolattartást. Ha azt akarjuk, hogy a piacok fejlődjenek, növelni kell a fogyasztók bizalmát.

Az új gazdaság piacai csak akkor fognak fejlődni Európában, ha a magas színvonalú tartalom elérhető. Az üzleti élet szereplőinek a szolgáltatás nagyobb kultúráját kell kifejleszteniük, hogy bátorítsák új fogyasztók belépését erre a piacra. A megtermékenyítő tőkepiacnak a vállalkozás támogatójává kell válnia.

Európai szinten eddig is sok lépés történt az információs társadalom segítése érdekében: a távközlés liberalizációja, az e-kereskedelem törvényi kereteinek felállítása (pl. a magánszféra, a hitelesítés és a biztonság területén), a tartalomipar és a K+F támogatása. Ezek a politikák ma is fejlődnek, például strukturális reformok szükségesek a digitális technológiák átvételéből eredő termelékenység-növelés lehetővé tételére, és olyan kérdések is napirenden maradnak, mint a kedvező adózási feltételek és a szellemi tulajdonjogok. Ezek már olyan szilárd alapot adnak, amelyre építeni lehet.

Azonban a technológiák és a piacok ma sokkal gyorsabb ütemben változnak, mint bármikor a gazdaságtörténetben. Nincs idő várni ezen politikák elindításával. A most lejátszódó változások át fogják formálni az európai gazdaságot és társadalmat már ennek a Bizottságnak a megbízatása alatt. Jelentős erőfeszítésre van szükség, hogy felgyorsítsuk bizonyos politikák kidolgozását a jelenleg érvényes munkatervhez képest. Ezért van szükség arra, hogy egy új kezdeményezést - az eEurópát - indítsunk el most.
Az eEurópa kezdeményezés célja ambiciózus. Az a célja, hogy Európában mindenkit a hálózatra kapcsoljon, - minden polgárt, minden iskolát, minden céget, - mégpedig amilyen gyorsan csak lehet. Az internet elérésének és használatának, akár számítógéppel, akár mobil eszközzel, akár a TV-készülékhez csatlakozó egységgel mindennapos dologgá kell válnia. Ennek érdekében Európának szembe kell néznie gyengéivel és ki kell aknáznia erényeit. Le kell győznie az alábbi hátrányokat, amelyek akadályozzák az átállást a digitális technológiákra:

Az eEurópa kezdeményezés a meglevő politikai keretekre épít, olyan prioritásokra koncentrál, amelyek a hátrányok kiküszöbölésére irányulnak. Ott, ahol az összeurópai stratégia számít. Ott, ahol az összeurópai akció számításba jöhet. Ott, ahol az Európai Unió tagállamai közötti egyenlőtlenségek az internet elérése és használata vonatkozásában csökkenthetők. Ott, ahol az Európai Unió szintjén hozzáadott érték jön létre a problémák közös kezelésének kifejlesztése által. Ezek az akciók a következők:
 1. Az európai ifjúság átvezetése a digitális korba
 2. Olcsóbb internet-hozzáférés
 3. Az e-kereskedelem felgyorsítása
 4. Gyors internet a kutatóknak és a tanulóknak
 5. Intelligens kártyák (smart card) a biztonságos elektronikus kapcsolathoz
 6. Kockázati tőke a korszerű technológián dolgozó kis és középvállalkozásoknak
 7. Elektronikus részvételi lehetőségek biztosítása a fogyatékosoknak
 8. Online egészségügyi szolgáltatások
 9. Intelligens közlekedés és szállítás
 10. Online közigazgatás
Valamennyi akció nagyszabású, sürgősen elérendő célra irányul. Az Európai Bizottság ezeket a célokat nem érheti el önmagában. Az Európai Unió tagállamai, az Európai Bizottság, az ipar és az állampolgárok közös erőfeszítésére van szükség. Ezeket az erőfeszítéseket ki kell terjeszteni az unióhoz gazdaságilag szorosan kapcsolódó országokra is.

Európa eddig is sikerrel oldott meg olyan feladatokat, mint az egységes piac és az euró. Semmi sem áll útjába annak, hogy az Európai Unió megtegye a politikai lépéseket az új gazdaságra adandó, hasonlóan előretekintő, dinamikus válasz érdekében. Ha Európa felismeri és követi az új gazdaság hatalmas lehetőségeit, sikeres jövő lehetséges valamennyi európai számára.

***

A dokumentum a továbbiakban felsorolja a tíz kiemelt területen eddig elért eredményeket, és felsorolja a 2003-ig elérendő eredményeket.

Mint az idézett részből is kiolvasható, a dokumentum utal arra, hogy az Európai Unió az eEurópa kezdeményezésben együttműködésre törekszik a környező, különösen a csatlakozás előtt álló országokkal, így Magyarországgal is. Az eMagyarország megvalósításához a hazai kormányzati, szakmai, társadalmi szervezeteknek, gazdálkodóknak is ismerniük kell a magyarországi helyzetet, meg kell fogalmazni a célokat és közösen el kell érni azokat. Ahogy az Európai Unióban, úgy Magyarországon sem egy újabb kormányprogramról, hanem egy társadalmi-gazdasági programról van szó, amely csak az összes szereplő együttes akaratával valósítható meg.

Történtek, és nap mint nap történnek lépések annak érdekében, hogy az eEurópa kezdeményezés ismertté és elfogadottá váljon. Az Európai Tanács márciusi lisszaboni rendkívüli ülésén a magyar kormánydelegáció is ki akarja fejezni együttműködési szándékát.
 
 

ELSŐ AKTIVITÁSI TERÜLET

VERSENYKÉPES ÉS FENNTARTHATÓ NÖVEKEDÉS


 

Pályázati felhívás indirekt KTF akciókra a Versenyképes és fenntartható növekedésre vonatkozó kutatási, technológiafejlesztési és demonstrációs specifikus program (GROWTH) keretében*

 1. Az Európai Parlament és Tanács 1998. december 22-i, az Európai Közösség kutatási, technológiafejlesztési és demonstrációs tevékenységekkel kapcsolatos Ötödik, az 1998-2002. időszakra vonatkozó Keretprogramját elfogadó határozatának (a továbbiakban 5. Keretprogram) és a Tanács 1999. január 25-i, a Versenyképes és fenntartható növekedéssel kapcsolatos kutatási, technológiafejlesztési és demonstrációs specifikus programjára (1998-2002) vonatkozó határozatának (a továbbiakban specifikus program) megfelelően az Európai Bizottság ezennel a specifikus program keretében végrehajtandó közvetett KTF akciókra vonatkozó pályázati felhívást bocsát ki.

 2. A specifikus program 5. cikkelyével összhangban az Európai Bizottság a specifikus program megvalósításának alapját képező módosított munkaprogramot dolgozott ki (az 1999. decemberében és a 2000. júniusában kibocsátandó rögzített határidejű pályázati felhívásokra vonatkozóan), amely meghatározza a részletes célokat és KTF prioritásokat, valamint a tájékoztató ütemtervet. A jelen pályázati felhívásban foglalt indirekt KTF akciók céljai, prioritásai, előirányzott költségvetése és fajtái megfelelnek a munkaprogramban foglaltaknak.

 3. A jelen felhívás olyan, a 4. pontban meghatározott, rögzített határidejű pályázatokra vonatkozik, amelyek értékelésére a beadási határidőt követően kerül sor. A határidő után beérkező pályázatok nem kerülnek kiértékelésre.

 4. Az 1999. március 16-án kiadott felhívásra (felhívás azonosító: Growth 1999) (Marie Curie ösztöndíjak, KKV-k részvételét ösztönző pályázatok, Kiegészítő intézkedések) vonatkozó folyamatosan benyújtható pályázatokat bármikor be lehet nyújtani a felhívásban rögzített feltételeknek és specifikációknak megfelelően, és figyelembe véve az új, módosított munkaprogramban lefektetett feltételeket és prioritásokat.

 5. A specifikus program megvalósítására az 5. Keretprogram II. és IV. Függelékében és a specifikus program III. Függelékében foglaltaknak megfelelő közvetett KTF akciók végrehajtása révén kerül sor.

 6. A jelen felhívásra vonatkozó értékelési és kiválasztási kritériumokat és módozatokat az 5. Keretprogram, a specifikus program, az 1998. december 22-i, az 5. Keretprogram megvalósítása érdekében a vállalkozások, kutatóközpontok és egyetemek részvételére és a kutatási eredmények elterjesztésére vonatkozó tanácsi határozat (a továbbiakban a részvétel és terjesztés szabályai), és a munkaprogram határozzák meg. További információ található a Pályázatértékelési kézikönyvben, annak a specifikus programra vonatkozó függelékében és az Európai Bizottságnak a részvétel és terjesztés szabályainak végrehajtására vonatkozó határozatában.

  A pályázatok elkészítésére és benyújtására vonatkozó információkat a Pályázati útmutató tartalmazza, amit a munkaprogrammal és egyéb, e felhívással kapcsolatos információval az Európai Bizottságtól lehet beszerezni az alábbi címeken:

  European Commission

  DG XII-C.O - GROWTH 2000

  Email: growth@.cec.eu.int

  Fax: +32-2-2966757

  Web: http://www.cordis.lu/growth

 7. Azokat, akik jogosultak a specifikus program közvetett KTF akcióiban való részvételre, ezúton hívjuk fel, hogy nyújtsák be kutatási, technológiafejlesztési és demonstrációs, valamint vegyes pályázataikat, tematikus hálózatok kiépítésére és összehangolási akciókra vonatkozó pályázataikat a módosított munkaprogram alábbi részeire vonatkozóan. Kutatási, technológiafejlesztési és demonstrációs, valamint vegyes pályázatok esetén a Bizottság felajánlja az előzetes pályázatértékelési szolgáltatását.

 8. KULCSAKCIÓ: INNOVATÍV TERMÉKEK, ELJÁRÁSOK ÉS SZERVEZETI FORMÁK (tervezett költségvetés: 150 millió euró)

  Pályázatokat csak a következő célzott kutatási tevékenységek (TRA) témakörben lehet beadni:

  1.6 TRA "gépek": gépek, termelő berendezések és gyártórendszerek új generációja;

  1.7 TRA "kiterjesztett vállalat": tudásalapú kiterjesztett gyártó vállalkozás;

  1.8 TRA "modern gyár": ügyfél-orientált, csúcstechnológiájú, agilis és a hulladékmenteshez közelítő termelés;

  1.9 TRA "infrastruktúra": biztonságos és költséghatékony ipari berendezések, építő- és kultúrmérnöki infrastruktúra.

  KULCSAKCIÓ: FENNTARTHATÓ MOBILITÁS ÉS KOMBINÁLT SZÁLLÍTÁSI MÓD (tervezett költségvetés: 90 millió euró)

  Ezen kulcsakcióra vonatkozóan a módosított munkaprogram kiegészítéseként bővebb információt külön dokumentum tartalmaz.

  2.1: Társadalmi-gazdasági forgatókönyvek az emberek és áruk fenntartható mobilitására;

  2.2: Közlekedési infrastruktúrák és kapcsolataik a közlekedési eszközökkel és rendszerekkel;

  2.3: Modális és intermodális közlekedésirányító rendszerek.

  KULCSAKCIÓ: SZÁRAZFÖLDI SZÁLLÍTÁS ÉS TENGERI TECHNOLÓGIÁK (tervezett költségvetés: 80 millió euró)

  KRITIKUS TECHNOLÓGIÁK:

  3.1: Kritikus technológiák a közúti és vasúti szállítás számára;

  3.2: Kritikus tengeri technológiák.

  TECHNOLÓGIA PLATFORMOK (TP):

  3.3: TP1: Új szárazföldi szállítójármű koncepciók; fokozott rendszerhatékonyság.

  3.4: TP2: Hajók és vizijárművek fejlett koncepciói; versenyképes hajóépítés

  Ezen kulcsakció összes többi kutatási célkitűzései területén csak tematikus hálózatok kialakítására és összehangolási akciókra lehet pályázatot benyújtani.

  KULCSAKCIÓ: ÚJ PERSPEKTÍVÁK A LÉGI KÖZLEKEDÉS SZÁMÁRA (tervezett költségvetés: 245 millió euró)

  KRITIKUS TECHNOLÓGIÁK:

  4.1: Az új repülőgép típusok kifejlesztési költségének és piacra juttatási idejének csökkentése

  4.2: Légi járművek hatékonyságának javítása

  4.3: Repülőgépek környezetbarát voltának javítása

  4.4: Repülőgépek működőképességének és biztonságának javítása

  TECHNOLÓGIA PLATFORMOK (TP):

  4.7: TP3: Új forgó szárnyú repülőgép konfiguráció

  4.9: TP5: Teljesítmény-optimalizált légi járművek

  4.10: TP6: Kis külső zajkibocsátású légi járművek

  4.13: TP9: Integrált és moduláris légi jármű elektronikus rendszerek

  Ezen kulcsakció összes többi kutatási célkitűzései területén csak tematikus hálózatok kialakítására és összehangolási akciókra lehet pályázatot benyújtani.

  GENERIKUS TEVÉKENYSÉGEK (tervezett költségvetés az 1A és 2A pontba tartozó tevékenységekre: 80 millió euró; a 2. pontba tartozó tevékenységekre: 10 millió euró)

  GENERIKUS TEVÉKENYSÉGEK 1A: Anyagok és az elŐállításukhoz és feldolgozásukhoz szükséges technológiák

  5.1: Átfogó jellegű generikus anyagtechnológiák

  5.2: Korszerű funkcionális anyagok

  5.3: Fenntartható kémia

  5.4: A szerkezeti anyagok korlátainak és tűrőképességének kiterjesztése

  GENERIKUS TEVÉKENYSÉGEK 1B: Új és tökéletesített anyagok és technológiák az acéliparban

  5.5: Vas- és acélgyártás

  5.6: Acélöntés, hengerlés, és továbbfeldolgozás

  5.7: Acélfelhasználás

  GENERIKUS TEVÉKENYSÉGEK 2: MÉRÉS ÉS VIZSGÁLAT

  6.1: Műszerezettség

  A kutatási, technológiafejlesztési és demonstrációs, valamint vegyes pályázatok, illetve összehangolási tevékenységre vonatkozó pályázatok benyújtásakor lehetőség van a fejlődő országok fiatal kutatói számára kiírt ösztöndíj elnyerésére irányuló pályázat beadására is. Erre vonatkozó további információ a Pályázati útmutatóban található.

  A pályázatok beadási határideje 2000. március 31. 17:00 óra.

 9. A pályázatokat a határidő lejárta előtt, a következő módokon lehet benyújtani:
European Commission

RESEARCH DG -C - GROWTH 2000

The Research Proposal Office (ORBN 8)

Rue de la Loi/Wetstraat 200

B-1049 Brussels, Belgium

European Commission

RESEARCH DG -C - GROWTH 2000

The Research Proposal Office (ORBN 8)

Square Fr?re Orban/ Fr?re Orbanplein 8

1000 Brussels, Belgium
 
 

 1. A felhívással kapcsolatban minden levelezés során (pl. információ-kéréskor, vagy a pályázat benyújtásakor) győződjön meg arról, hogy feltüntette-e a vonatkozó pályázati azonosítót.
Pályázat benyújtásával, - akár papíron, akár elektronikusan - a pályázók úgy fogadják el az eljárásokat és feltételeket, ahogy azokat ez a felhívás vagy a benne hivatkozott dokumentumok előírják.

Az Európai Bizottság által átvett valamennyi pályázatot szigorúan bizalmasan kezelik.
 
ELSŐ AKTIVITÁSI TERÜLET

ENERGIA, KÖRNYEZET ÉS FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉS


 

Új pályázati felhívások az Energia, környezet és fenntartható fejlődés című tematikus programban

Az Európai Közösségek Hivatalos Lapjának 1999. november 18-án megjelent C 330 számában közzétették a fenti program legújabb pályázati felhívásait.

Pályázatokat a program A. részében, a "Környezet és fenntartható fejlődés" alprogramban hirdettek meg. Két felhívást tettek közzé:

 1. A globális változás kutatásának európai hálózata (ENRICH) tárgykörben,
Pályázati azonosító: EESD-ENV-99-ENRICH

Benyújtási határidő: 2000. február 15.
 
 

 1. A tematikus alprogram kulcsakcióiban,valamint a kutatási infrastruktúrák támogatásában végzendő KTF projektekre rögzített határidővel, valamint folyamatos benyújtással
Pályázati azonosító: EESD-ENV-99-2.Call

A rögzített benyújtási határidő: 2000. február 15., a folyamatosan nyitott pályázatok pályázatbontási időpontjait az alábbiakban foglaljuk össze.
 
 

A pályázati kiírásokat a következőkben foglaltuk össze.
 
 

1. Felhívás

A. rész: Környezet és fenntartható fejlődés

A globális változás kutatásának európai hálózata (ENRICH)

Pályázati azonosító: EESD-ENV-99-ENRICH

A pályázatok benyújtásának határideje: 2000. február 15.

Pályázatok nyújthatók be közvetett KTF akciók keretében a munkaprogram II. függelékének (címe: "Koordináció és horizontális tevékenységek") részeként a nemzetközi KTF együttműködés keretén belül meghirdetett ENRICH programban. Az ENRICH programról részletes információk a Pályázati útmutató 2. részében, az 1999. októberi, átdolgozott változatban találhatók.

A pályázati felhívással kapcsolatban részletesebb információk az Európai Bizottságtól az alábbi címeken szerezhetők be:

European Commission

EESD - ENRICH

E-mail: eesd@cec.eu.int, Fax: +32-2-295-30-24

Web: http://www.cordis.lu/home.html , illetve, http://www.cordis.lu/eesd/calls/calls.htm

2. Felhívás (két részből áll) 
 

A. rész: Környezet és fenntartható fejlődés

1. rész: Rögzített határidejű pályázatok, benyújtási határidő: 2000. február 15.

Pályázati azonosító: EESD-ENV-99-2.Call

Kulcsakció/feladat
1. Integrált vízgazdálkodás és vízminőség
  1.1.  Integrált vízgazdálkodás és fenntartható vízhasználat vízgyűjtő terület léptékben
    1.1.1.  Stratégiai tervezés, valamint integrált vízgazdálkodási eljárások és eszközök vízgyűjtő terület léptékben
    1.1.2. A fenntartható vízhasználat társadalmi-gazdasági szempontjai
    1.1.3. Operációs vízgazdálkodási sémák és döntést támogató rendszerek
  1.3. Kezelési és tisztítási technológiák
    1.3.1. Vízgazdálkodás a városokban
    1.3.2. A szennyvizek kezelése és újrahasznosítása
  1.5. Megfigyelő, korai előrejelzési és kommunikációs rendszerek
    1.5.1. A szennyezés megfigyelése és megszüntetése
    1.5.2. Továbbfejlesztett árvíz és aszály előrejelzés
  1.6. A vízkészletek szabályozása, továbbá a száraz, mérsékelten száraz és általában vízhiányos régiók kezelésére szolgáló technológiák
    1.6.1. A vízkészletek felhasználása és a vízkészletekkel való gazdálkodás
    1.6.2. A sós víz beáramlásának megelőzése és csökkentése
    1.6.3. Technológiafejlesztés és vízgazdálkodási eszközök
2. Globális változás, éghajlat és biológiai sokféleség
  2.1. A globális változás folyamatainak megértése, nyomon követése, értékelése és előrejelzése
    2.1.4. Az éghajlat változékonysága és hirtelen bekövetkező változások
  2.2. A szárazföldi (beleértve az édesvízi) és tengeri ökorendszerek és kölcsönhatásaik jobb megértésének elősegítése
    2.2.1. Az ökorendszer sérülékenysége
  2.3. A globális kérdésekre választ adó forgatókönyvek és stratégiák
    2.3.1. A globális változás mérséklése, a változásokhoz való alkalmazkodás*
    2.3.2. A biodiverzitás megőrzésének összeegyeztetése a gazdasági fejlődéssel
    2.3.3. A földek degradációja és sivatagosodása elleni küzdelem
    2.3.4. Az EU környezetvédelmi politikája és a nemzetközi környezetvédelmi politikai célok közötti kompatibilitás, továbbá kapcsolatok a kereskedelemmel
  2.4. A globális megfigyelő rendszerek európai egységei
    2.4.1. A meglévő adatok jobb kiaknázása és a létező megfigyelő rendszerek adaptációja
    2.4.2. Új, hosszú távú megfigyelési kapacitások fejlesztése
 
3. Fenntartható tengeri ökorendszerek
  3.1. A tengeri folyamatok, ökorendszerek és kölcsönhatások jobb megismerése
    3.1.3. Szennyezések, kulcselemek és tápanyagok transzportja és hatása a tengeri környezetben
  3.2.  A tengeri ökorendszerek biodiverzitására és fenntartható működésére gyakorolt antropogén hatás csökkentése, továbbá biztonságos, gazdaságos és fenntartható kitermelési technológiák fejlesztése
    3.2.3. A tengeri erőforrások biztonságos, fenntartható és gazdaságos kiaknázását szolgáló technológiák
  3.3. A tengerparti folyamatok és területek megfigyelése és kezelése
    3.3.2. A part menti területek változásai
    3.3.3.  A tengerpartok védelme a dagályok hatásával és az erózióval szemben
    3.3.4. A tengerparti folyamatok megfigyelése
  3.4. A nyílt tengeri tevékenységek környezeti hatásainak operációs előrejelzése
4. A holnap városa és a kulturális örökség
  4.1. Fenntartható várostervezés és az erőforrásokkal való ésszerű gazdálkodás
    4.1.2. A városi élet minőségének javítása
    4.1.3. A hulladékok keletkezésének csökkentése, a hulladékokkal való gazdálkodás azok életciklusa folyamán
    4.1.4. Gazdasági fejlődés, versenyképesség és foglalkoztatottság
  4.2. Az európai kulturális örökség védelme, állagmegóvása és gazdagítása
    4.2.1. A kulturális örökség károsodásának továbbfejlesztett értékelése
    4.2.2. Innovatív állagmegóvási stratégiák fejlesztése (csak hálózatok és összehangolási akciók)
    4.2.3. A kulturális örökség városi településekbe való integrációjának erősítése
  4.3. Az épített környezet biztonságos, gazdaságos, tiszta, hatékony és fenntartható állagmegóvási, helyreállítási, felújítási, építési, lebontási technológiáinak fejlesztése és bemutatása
    4.3.1.  Városközpontok és környezetük revitalizációja
  4.4. A városi környezetben működő fenntartható közlekedési rendszerek stratégiáinak összehasonlító értékelése és költséghatékony végrehajtása
    4.4.2. Új szállítási technológiák és infrastruktúrák összehasonlító becslése és demonstrációja
Kutatási infrastruktúrák támogatása/prioritási terület*
  A globális változás, az éghajlat és a biológiai sokféleség kutatásának eszközei (a biodiverzitás és a taxonómia eszközeinek kivételével)
  Tengerkutatási eszközök
  A természeti veszélyek kutatásának eszközei (a szeizmikus/földrengés kutatás eszközeinek kivételével)

 
 
 

*Újból megnyílt a (tavaszi) első pályázati lehetőség. A pályázóknak a pályázati útmutató 1999. októberében felülvizsgált változatát kell használniuk a pályázatok összeállításánál
 
A. rész: Környezet és fenntartható fejlődés
2. rész: Folyamatosan benyújtható pályázatok
(a táblázatban megjelölt határidőkig)
Pályázati azonosító: EESD-ENV-99-2.Call
Az aktivitás típusa
Pályázatbontási időpontok
Generikus jellegű KTF  2000.02.15.*

2001.04.16., 2002.04.30.

KKV intézkedések  
Tájékozódási támogatások 2000.01.12., 2000.04.26.,

2000.09.13., 2001.01.17.,

2001.04.18.

Kooperatív kutatás 2000.01.12.,2000.04.26., 2000.09.13.,

2001.01.17., 2001.04.18., 2001.09.19., 2002.01.16.,2002.04.17.

Képzés  
Egyéni ösztöndíjak

Vendégkutatói ösztöndíjak

2000.03.22., 2001.03.21.,

2002.03.20.

Kísérő intézkedések  
Tanulmányutak; információk és adatok cseréje; tudományos és műszaki rendezvények; az eredmények elterjesztése; hasznosítási és kommunikációs tevékenységek; információk szolgáltatása és segítségnyújtás a kutatásban résztvevők számára

-------------------------------------------------------

Magas színvonalú tanulmányok készítése

2000.02.15., 2001.02.15., 2002.02.15.
 
 
 
 
 
 
 
 

------------------------------------------------------

2000.03.15., 2001.03.15., 2002.03.15.


 

*Új pályázatbontási határidő.

*

Felhívjuk a figyelmet, hogy az illetékes főigazgatóság módosíthatja a pályázatbontási időpontokat, a pályázatok felbontására az eredetileg tervezettnél egy hónappal előbb vagy később kerülhet sor.

A folyamatos benyújtású pályázatokkal kapcsolatban részletes információk a pályázati felhívásban találhatók.

E pályázati felhívás esetén is az alábbi címen kapható információ az Európai Bizottságtól:

European Commission

EESD - ENRICH

E-mail: eesd@cec.eu.int

Fax: +32-2-295-30-24

Web: http://www.cordis.lu/home.html , illetve

http://www.cordis.lu/eesd/calls/calls.htm 
NEGYEDIK AKTIVITÁSI TERÜLET

A HUMÁN KUTATÁSI POTENCIÁL ÉS A TÁRSADALMI-GAZDASÁGI TUDÁSBÁZIS FEJLESZTÉSE


 

Pályázati felhívások!

1. A kutatási infrastruktúrákhoz való hozzáférés megkönnyítése

Pályázati azonosító: IHP-INF-99-2, a felhívást az EU Hivatalos Lapjának C 327. számában tették közzé

a/ Infrastruktúra kooperációs hálózatok létrehozása

lkitűzés: az infrastruktúra fenntartók saját koordinációs törekvéseinek ösztönzése és erőforrásaik egyesítésének előmozdítása annak érdekében, hogy ily módon megvalósítható legyen együttműködési kultúrájuk fejlesztése, a nagyobb teljesítményű technikák, műszerek és technológiák kifejlesztésére irányuló kutatás céljára elérhető kritikus tömeg létrehozása, a jó gyakorlat elterjesztése, a közös protokolok és az együttes üzemeltetés kialakítása, az infrastruktúrák egymást kiegészítő (komplementáris) jellegének erősítése és az “osztott” és “virtuális” nagyberendezések létrehozásának meggyorsítása.

Tervezett költségvetés: 6 millió euró

Beadási határidő: 2000. február 15. 17 óra

b/ Kerekasztal-értekezletek, a tájékozódást szolgáló munkaértekezletek

A kerekasztal értekezletek lehetőséget biztosítanak arra, hogy a program (vagy a korábbi képzési és mobilitási - TMR - program) költségvetéséből finanszírozott hasonló infrastruktúrák fenntartói szakmai csoportokat alakítsanak ki a szerződéses munkák koordinálása érdekében, továbbá a tapasztalatcsere kereteinek létrehozása, az egyes szerződéses partnerek kutatási erőfeszítéseinek kiterjesztése révén a kritikus tömeg elérése és a felhasználók képviselőivel való együttműködés kialakítása céljából.

A kutatási infrastruktúra fenntartók tájékozódást szolgáló munkaértekezletei lehetőséget biztosítanak a résztvevők számára ahhoz, hogy olyan fenntartók is tájékozódjanak az infrastruktúra együttműködési hálózat létrehozására vagy egy kutatási infrastruktúra KTF projekt végrehajtására irányuló pályázat elnyerésének lehetőségeiről, amelyek korábban egyáltalán nem, vagy csak csekély mértékben vettek részt a nemzetközi együttműködésben.

Tervezett költségvetés: 1 millió euró

Beadási határidő: 2000. február 15. 17 óra
 
 

2. A magas színvonalú kutatómunka kitüntetése

a/ Descartes-díj

Pályázati azonosító: IHP-DEP-99-1, a felhívást az EU Hivatalos Lapjának C 344. számában tették közzé

A magas színvonalú kutatómunka kitüntetése azt a célt szolgálja, hogy az európai kutatási együttműködésben jelentős tudományos és technológiai eredményeket elért sikeres európai kutatókat az európai közvélemény megismerje és egyúttal megfelelő elismerésben részesüljenek a társadalom részéről. Ezért azokat, akik az európai kutatási együttműködésben kiemelkedő tudományos és technológiai teljesítményeket érnek el, Descartes-díjjal tüntetik ki. A díj várományosa lehet az egyik tagállam vagy társult ország állampolgára vagy az, akinek állandó lakhelye legalább az utóbbi öt évben az Európai Unióban volt (ami a természetes személyeket illeti); vagy egy tagállamban, ill. egy társult országban bejegyzett intézménynek kell lennie (a jogi személyek esetében). A minimum követelmény két, egymástól kölcsönösen független jogi entitás, amelyeket két különböző tagállamban vagy egy tagállamban és egy társult országban jegyeztek be. A pályázás lehetősége minden tudományterület művelője előtt nyitva áll, beleértve a társadalom- és közgazdaságtudományok művelőit is.

A Descartes-díjat az unió kísérő intézkedésként finanszírozza. Ez a pénzügyi támogatás fedezi az azt leginkább kiérdemlő résztvevők pénzösszeggel történő jutalmazását és/vagy ezzel egyenértékű, egyéb formában történő elismerését. A pénzösszeggel történő elismerés jogot biztosít egy adott kutatócsoport számára ahhoz, hogy eredményei terjesztését vagy további kutató munkáját ebből a forrásból finanszírozza; ez az összeg az érintett, a kitüntetett projektekben résztvevő egy-egy kutatócsoport esetében átlagosan 50.000 euróig terjedhet.

A kitüntetésre rendelkezésre álló keretösszeg: 1 millió euró

Beadási határidő: 2000. március 17. 17 óra
 
 

b/ Archimédesz-díj

Archimédesz-díj adható azoknak a felsőoktatási intézményben tanuló hallgatóknak, akik olyan szakterületeken dolgoztak ki eredeti tudományos ötleteket vagy elgondolásokat, amelyek az európai tudomány fejlődése szempontjából igen jelentősek.

Az Archimédesz-díj várományosainak olyan természetes személyeknek kell lenniük (kutatócsoport esetében a kiválasztás szempontjaira vonatkozó szabályokat a csoport minden egyes tagjára alkalmazni kell), akik

Ennek a pályázati felhívásnak a szempontjából a pályázók által elért jelentős tudományos és technológiai eredményeknek az alábbi három témakörhöz, ill. szakmai kihíváshoz kell kapcsolódniuk: Az Archimédesz-díjat az unió kísérő intézkedésként finanszírozza. Ez a pénzügyi támogatás lehetővé teszi pénzösszegek adományozását és/vagy az elismerés ezzel egyenértékű egyéb formáinak kialakítását. A pénzösszeg adományozása jogot biztosít a kitüntetettek számára ahhoz, hogy jövőbeni tudományos pályafutásuk megkönnyítéséhez és a további szakmai fejlődésükhöz szükséges kiadásokat ebből a forrásból fedezzék. A kitüntetésként odaítélt pénzösszeg nagysága egy-egy kitüntetett esetében, átlagosan 50.000 euróig terjedhet.

A kitüntetésre rendelkezésre álló keretösszeg: 450.000 euró

Beadási határidő: 2000. június 29. 17 óra

3. Kulcsakció: "A társadalmi-gazdasági tudásbázis fejlesztése"

Pályázati azonosító: IHP-KA1-00-1, A felhívást az EU Hivatalos Lapjának C 12. számában tették közzéCélkitűzés: az európai társadalomban végbemenő strukturális változások jobb megértése annak érdekében, hogy felismerhetőek legyenek azok a módszerek, amelyek segítségével a változásokat irányítani lehet, és azért, hogy az európai polgárok aktívabban részt vehessenek saját jövőjük alakításában. Ehhez szükség van azoknak a tendenciáknak az elemzésére, amelyek ezekhez a változásokhoz vezettek, továbbá a technológia, foglalkoztatás és társadalom kapcsolatainak elemzésére, a kormányzati tevékenység különféle szintjein a polgárok kollektív részvételi mechanizmusainak újraértékelésére, valamint a növekedést, foglalkoztatást, továbbá gazdasági és szociális kohéziót ösztönző új fejlesztési stratégiák kidolgozására.

Jelen pályázati felhívásra csak KTF projektekkel és tematikus hálózatokkal lehet pályázni.

A pályázatoknak az alábbi kutatási témák közül valamelyikkel, ill. egy témának speciális részével kell foglalkozniuk; lehetőség van arra is, hogy egy pályázat az alább felsorolt témák közül többet is érintsen, de ennek logikus, összefüggő rendszerben kell megtörténnie. A pályázatoknak innovatív, magas színvonalú kutatásokat kell tartalmazniuk.

 1. feladat: A társadalmi változások tökéletesebb irányítása felé
 2. feladat: Egyéni és kollektív stratégiák egy változó társadalomban
 3. feladat: Foglalkoztatás és munkanélküliség Európában
 4. feladat: Irány a szociális kohézió Európában
 5. feladat: A tanulás új perspektívái
 6. feladat: Kormányzat, polgári lét és az európai integráció dinamikája
 7. feladat: Az EU-bővítés kihívása
Tervezett költségvetés: 55 millió euró

Beadási határidő: 2000. április 28., 17 óra
 
 

4. A tudományos és technológiai kiválóság ösztönzése:

A társadalom tudományos és technológiai tájékozottságának fokozása

A cél az európai társadalom tudományos munkával és technológiai fejlődéssel kapcsolatos tájékozottságának fokozása, különös tekintettel az európai kutatási programok keretében végzett tevékenységekre, s ezáltal annak a távolságnak az áthidalása, amely a tudomány európai dimenzióját és a társadalmat elválasztja. Ez egyúttal segítséget nyújt ahhoz, hogy az európai polgárok jobban megértsék a tudománynak és technológiának a mindennapi életükre gyakorolt jótékony hatásait, de a tudomány és technológia fejlődésének korlátait és lehetséges következményeit is. E tevékenység azt is célozza, hogy a tudósok figyelmét jobban ráirányítsa azokra a témákra és területekre, amelyek foglalkoztatják a lakosságot.
 
 

Pályázni lehet az alábbi tevékenységekre:

- Átlagosan öt különálló partnerből álló együttműködési hálózatok szervezése, amelynek résztvevői egymással tudást, know-how-t és a legjobban bevált gyakorlatról tapasztalatokat cserélnek ki és amelyek közül legalább háromnak a székhelye tagállamokban vagy társult országokban van; legkevesebb egy partnernek EU tagállambelinek kell lennie;

Pályázni bármelyik tudományos területről vagy területekről lehet, beleértve a társadalom- és közgazdaságtudományokat is, de a pályázatnak szemléltetnie kell azt, hogy a tudás, know-how és legjobban bevált gyakorlat tapasztalatainak cseréje hozzájárul olyan technikák kialakításához, amelyek hatékonyabban szolgálják a társadalom tudománnyal és technológiával kapcsolatos tájékozottságának ösztönzését.

Az együttműködési hálózat időtartama két-három év.

- 2001. novemberében megtartandó Európai Tudományos és Technológiai Hét megrendezésére irányuló szervezési munkák

Pályázni bármelyik tudományos területről vagy területekről lehet, beleértve a társadalom- és közgazdaságtudományokat is. A pályázat keretében végzett tevékenységeknek a laikus nagyközönség számára is érthető módon szemléltetniük és magyarázniuk kell azt, hogy a tudomány (és alkalmazása) milyen jótékony hatást gyakorol az európai polgárok mindennapi életére.

- A kiemelt fontosságú európai KTF politikákkal és programokkal kapcsolatos témakörökről szervezett kerekasztal-értekezletek rendezése azzal a céllal, hogy megvitassák a társadalomnak az adott tudományos és technológiai területre vonatkozó tájékozottságát előmozdító témákat és technikákat. A pályázat egy vagy több értekezlet megrendezésére irányulhat.

- Tudományos információszolgáltatás elektronikus hálózatokon keresztül és más megfelelő módokon. Pályázni bármelyik tudományos területről vagy területekről lehet, beleértve a társadalom- és közgazdaságtudományokat is. A pályázók szabadon meghatározhatják azt az időtartamot, amely szükséges a pályázatban foglalt munkájuk elvégzéséhez.

Tervezett költségvetés: 4 millió euró

Beadási határidő: 2000. április 15., 17. óra

A pályázatokkal, ill. a Humán kutatási potenciál és a társadalmi-gazdasági tudásbázis fejlesztése c. specifikus programmal kapcsolatban az alábbi címeken lehet további információt szerezni: EU-MIK FEMIRC-Hungary, OMIKK

1088 Budapest, Múzeum u. 17.

Tel: (06-1) 266-3123

Fax: (06-1) 338-2702

Koordinátor: Nyerges Gyula, e-mail: nyerges@omk.omikk.hu

Programreferens: Dr. Gerzsó Géza: e-mail: gerzso@omk.omikk.hu

Az EU-MIK Hungary, OMIKK lehetővé teszi a pályázati felhívással kapcsolatos eredeti dokumentumok teljes szövegének megismerését és vállalja a pályázattal kapcsolatos tanácsadást.

Oktatási Minisztérium

Tudományos Ügyek Főosztálya

1055 Budapest, Szalay u. 10-14

Tel: 332-0950, Fax: 332-9928

e-mail: erzsébet.vizvari@om.gov.hu

Research Directorate-General DG XII

Science, Research and Development

Directorate F (Distinctions for High-Level Research Work)

Rue de la Loi/Wetstraat 200

B-1049 Brussels

E-mail: improving@dg12cec.be

Fax: (32-2) 296 3270

Web: http://www.cordis.lu/improving

 

Az Európai Bizottság Közös Kutató Központja

(Joint Research Centre, JRC)


 
 
 

A Korszerű Anyagok Intézete (IAM) 1998. évi beszámolója: változások

Az Institute of Advanced Materials (IAM) az Európai Közösségek Közös Kutatóközpontjának (JRC) egyik kutatóintézete. Amint tavalyi beszámolójából is kitűnik, az IAM jelentős változásokon ment át. Szerepe, mint az EU tudomány- és technológiapolitikai döntéshozói és az ipar között elhelyezkedő szervezet, megnőtt azzal, hogy komoly jelentőségre tett szert fontos K+F politikai kérdések és ipari problémák összehangolásában végzett tevékenységével, mint az ipar versenyképességének javítása, a biztonságos és tiszta technológiák bevezetése és más területeken. Ezt a változást tükrözi az IAM 1998. évi beszámolója is.

A JRC missziójának új meghatározása kihangsúlyozza fokozott szerepét abban, amit az Európai Unió tudomány- és technológiapolitikájának támogatójaként tölt be a kutatás és technológiafejlesztés területein. A JRC tevékenységeinek átcsoportosításával szervezeti változások is együtt járnak, amelyek hatással vannak az IAM-ra is. Az átszervezés például lehetőséget adott az IAM-nak arra, hogy egyetlen helyszínre, a hollandiai Petten városában működő telephelyére koncentrálja erőforrásait, miközben a fotoelektromos napenergia-átalakítással és az energiatakarékossággal kapcsolatos kutatómunkát átadja az olaszországi Környezetvédelmi Intézetnek, egy másik JRC szervezetnek.

A JRC és ennek keretében az IAM új kutatási-fejlesztési főirányai tükröződnek az 5. Kutatási és Technológiafejlesztési Keretprogram terveiben. Az IAM számára ez azt jelenti, hogy a szélesebb körű generikus anyagtudományi kutatásokról áttérjen a célzott kutatási-fejlesztési témákra, amelyekkel az állampolgárok biztonságának és egészségének javítását, valamint a fenntartható energiatermelés és közlekedés tökéletesítését kitűző EU politikai programokat segítheti.

1998-ban befejeződött a 4. Keretprogram, amelynek értékelésében az IAM alábbi eredményei emelhetők ki:

A fenti, befejezett kutatási-fejlesztési programokon kívül előrelépésről számoltak be az alábbi területeken is: Az IAM 1998. évi beszámolója a következő web-helyen érhető el: http://www.jrc.org/
 
 

További információ kérhető az alábbi címen is:

European Commission, Joint Research Centre

Institute for Advanced Materials

PO Box 2, 1755 ZG Petten, The Netherlands

Fax: (31-)224-653393
 
 

Technológiatranszfer Nap az élelmiszeripar területén.

A Szlovák Innovációközvetítő Központ ( FEMIRC Slovakia) a szlovák Kis- és Közpvállakozások fejlesztését elősegítő Nemzeti Ügynökséggel együtt Technológiatranszfer Napot (TTN) szervez az élelmiszeripar területén. A Technológiatranszfer Nap kapcsolódik a 2000. április 4-8-ig tartandó “INTERPRISE Gastra-Alimenta 2000” nemzetközi börzéhez és kiállításhoz.

A TTN időpontja: 2000 április 7. péntek

Helye: Nyitra, Szlovákia

Megfelelő létszámú jelentkező esetén irodánk autóbuszt bérel, amelynek költségeit fedezzük. Kérjük jelezze részvételi szándékát.

További információ:

Czeglédi Gyuláné (E-mail: czegledi@omk.omikk.hu)

Szabó Eszter ( E-mail: szeszter@omk.omikk.hu)

Tel: 266-3123, Fax: 338-2702

A Technológiatranszfer Napon lehetőség nyílik a különböző országokból származó szakemberek személyes találkozójára. A beküldött cégismertetőket a szervezők elektronikus úton előre szétküldik és nyomtatott formában meg is jelentetik.

A felhívás az alábbi élelmiszeripari technológiákra vonatkozik:

……………………………………………………………………….

Célcsoportok:

Kis- és Középvállalkozások

Egyetemek és kutatóintézetek

Nagyvállalatok

Kapcsolattartó személyek:

Dr. Stefan Vratny, Ivan Filus

FEMIRC Slovakia

BIC Bratislava, s.r.o.

Zochova 5.

811103 Bratislava, Slovakia

Tel: +421 7 5441 7515

Fax: +421 7 5441 7522

e-mail: food@femirc.sk

URL: http: //www.femirc.sk/

Pályázati felhívás!

Az Oktatási Minisztérium Kutatás-fejlesztési Helyettes Államtitkárság (OMKFHÁ) Kétoldalú TéT Együttműködési Osztálya pályázatot hirdet a Magyar Köztársaság és Flandria közti kutatási/fejlesztési projektek nemzetközi kutatócseréjének támogatására. Pályázhatnak egyetemek (tanszékek, intézetek stb.),vállalatok, amelyek flamand intézményekkel kívánnak együttműködni.

Az OMKFHÁ által rendelkezésre bocsátott pályázati űrlapon elkészített, és a flamand partnerrel egyeztetett közös pályázatokat legkésőbb 2000. május 2. 16:00 órai beérkezéssel kell az alábbi címre benyújtani:

OMKFHÁ Kétoldalú TéT Együttműködési Osztály

1052 Budapest, Szervita tér 8. IV. em. 424.

A pályázati űrlap és a kitöltési útmutató is a fenti címen vehető át, ill. letölthető az OMKFHÁ honlapjáról (www.omfb.hu).
 
 
FIGYELEM!

Az Országos Műszaki Információs Központ és Könyvtár

Informatikával segített módszerek a közoktatásban és a felsőoktatásban - pályázati lehetőség az EU 5. Keretprogramjában

címmel

INFORMÁCIÓS NAPOT

rendez.

Helye: OMIKK, 1088 Budapest,

Múzeum utca 17. Klubszoba

Ideje: 2000. március 2., 10-15 óra

Jelentkezés:

levélben: OMIKK EU-INFO Szolgálat,

1088 Budapest, Múzeum utca 17.

faxon: (1) 338 2702

e-mailben: tichy@omk.omikk.hu

További információ:

OMIKK EU-INFO Szolgálat,

Dr. Tichy-Rács Ádám vagy Czeglédi Gyuláné

Tel: (1) 266 3123

COPEX 2000.

Cooperation Exchange 2000.

Partnerkereső Rendezvény

Az Osztrák Kelet- és Délkelet Európa Intézet (OSI) Budapesti Kirendeltsége a bécsi "Büro für internationale Forschungs- und Technologiekooperation", az ún. "BIT"-tel együtt - a sikeres COPEX '97 nyomában - idén is megrendezi tudományos projekt- és ötletbörzéjét, amely a kelet- és közép-európai országok tudományos kooperációját akarja elősegíteni az EU 5. Kutatási, Technológiafejlesztési és Demonstrációs Keretprogramján belül.

A rendezvény célja, hogy a különféle EU pályázati felhívások keretében kidolgozandó projektekhez megkönnyítse a partnerkeresést.

A COPEX 2000. négy aktivitási területre terjed ki:

A rendezvény helyszíne: Bécs,

időpontja 2000. június 5-6.

További információ:

Dr. Rásky Béla, Austrian Science and Research Liaison Office

1014 Budapest, Úri u. 53., T/F.: 375 6846, vagy

http://www.bit.ac.at/copex.htm
 
 


OMIKK HÍREK1999. december 9. - A MTESZ székház Panoráma termében, az OMIKK/OMFB/MTESZ szervezésében Információs Nap zajlott "A kulturális örökség digitális megőrzése" címmel. Az eseményen Nyerges Gyula tartott előadást "Az EU pályázati technikájának formai követelményeiről és buktatóiról."

1999. december 10. - Az OMFB székházában Információs Nap került megrendezésre "Energia, környezet és fenntartható fejlődés, Globális változás, klíma és biodiverzitás" címmel. Az OMIKK-ot Nyerges Gyula képviselte.

1999. december 14. - A MTESZ Baranya megyei szervezete rendezésében konferenciára került sor "Felzárkózási esély - EU csatlakozás" címmel. Az OMIKK részéről Stubnya György és Nyerges Gyula tartottak előadást az OMFB, a MTESZ és helyi kamara képviselői mellett.

Technológiai ajánlatok/igények, ill. partnerkeresés

Az Innovációközvetítő Központok (IRCs) Hálózatán keresztül 1999 szeptember 1. óta beérkezett válogatott tételek
 
Technológiai ajánlatok (TO-technology offer)
   
p1829. TO Modern metal coating by using electromagnetic technologies
p1835. TO New security/emergency system for persons/objects
p1856. TO Extruder-Ch-Dokex System for the Thermomechanical Treatment of Organic Products and Waste or Materials of Organic Nature
p1860. TO Quasicrystalline thermal barriers coatings
p1864. TO Non-invasive Hemoglobin/Hematocrit Monitor
p1865. TO Environmental control system for people with disabilities or infirmity
p1867. TO Oral Delivery of Insulin 
p1869. TO A Novel in Situ Biodegradable Implant for Tissue Replacement and Drug Delivery 
p1884. TO Safe glass-like polymer material
p1892. TO Contactless position sensors
p1894. TO A new technology: a prototype of a bioreactor operating under non isothermal conditions
p1903. TO Immunodiagnostic kits for the measurement of steroid hormones
p1910. TO Bioactive Polymers for Blood Coagulation
p1918. TO Piezoelectric Mineral Mapping Instrument
p1925. TO Blood Pressure Module
p1931. TO Serological and tissular evaluation of organ fibrosis
p1937. TO Gene-manipulated tumour spheroids & microsystems: a biohybrid model of tumours for pharmaceutical screening and gene therapy
   
Technológiai igények (TR-technology request)
p1811. TR Particle size counting / analysis equipment for use with whole blood cells sought
p1827. TR Freeze dried food extracts and their components required
p1830. TR Red Blood Cell (RBC) lysing agent required for flow cytometry or haematology analysers
p1879. TR GPS based time signal transmitter
p1929. TR New products for sheet-metal forming and welding lines
   
K+F Partnerkeresések (R&D PS - R&D Partner Search)
p1806.R&D PS Expertise And Facilities For Environmental Research
p1814.R&D PS In Vitro Assays For Detecting Animal And Avian Botulism
p1831.R&D PS Using VDR filter technology to optimise the efficiency of granular activated carbon in the removal of organics from drinking water
p1836.R&D PS Repair for Environmental Protection & In-service Rectification (REPAIR)
p1838.R&D PS Fully automated water monitoring system for soil-less cultivation
p1842.R&D PS European Benchmarking in sewerage and wastewater systems
p1854.R&D PS Web surveys methodology
p1857.R&D PS Linking of miniaturised transport systems with process peripheral devices
p1872.R&D PS Screening of metabolic fluxes in biochemical networks by mass spectrometry and metabolic modeling
p1880. R&D PS Novel asphaltene stabilizers and dispersants to improve the combustion of heavy fuels oils and facilitate oil production
p1907. R&D PS Microwawe components, materials and circuits
p1917. R&D PS New media, databases and innovative software-design in science, research, publishing and marketing
p1933. R&D PS Multilevel and Hierarchical Friendly User Interface for Database System
p1939. R&D PS CRAFT - Intelligent Patient Monitoring
p1963. R&D PS Novel physical vapour deposition coatings for enhanced glass mould performance
p1971. R&D PS New Synthetic Agents Targeting Selected Mechanisms of Cancer Growth and Dissemination
p1983. R&D PS Improvement of maintenance management in dairy processing
p1988. R&D PS International GIS Standard Application for Public Urban Transport

 

További információ: Szabó Eszter

Tel: (06-1)-266 3123; Fax: (06-1)-338 2702; E-mail: szeszter@omk.omikk.hu

További partnerkereséseket találhat honlapunkon: http://femirc.omikk.hu