OMIKK

HÍRLEVÉL

AZ EURÓPAI UNIÓ
KUTATÁSI ÉS TECHNOLÓGIAI
FEJLESZTÉSI EREDMÉNYEINEK
MAGYARORSZÁGI

KÖZVETÍTŐ SZOLGÁLATA

ORSZÁGOS MŰSZAKI INFORMÁCIÓS KÖZPONT ÉS KÖNYVTÁR
IV. ÉVF. 12. szám 1998. decmber

 

MEGÁLLAPODÁS AZ
5.

KERETPROGRAM KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL:
14. 960 millió ECU a támogatás


AZ EU-INFO HÍRLEVÉL
5.
ÉVFOLYAMA ELÉ!

NÖVEKSZIK ÉS SZÉLESEDIK AZ OLVASÓK TÁBORA

kedves olvasóinknak sikeres munkát és
jó egészséget kíván az
1999.
esztendőre A szerkesztőség


EU KTF Politika

Új STRATÉGIA a vállalkozók támogatására

Az Európai Bizottság új kommunikációs és akció- tervet fogadott el, amely átfogó stratégiát javasol a vállalkozók támogatására az Európai Unióban. A Bizottság e terv jóváhagyásával válaszolt a BEST Munkacsoport (BEST Task Force) ajánlásaira az európai üzleti környezet javítására és egyszerűsítésére vonatkozóan. A terv elfogadásának az a célja, hogy javítsa az európai üzleti vállalkozások versenyhelyzetét, és ezáltal élénkítse a gazdasági növekedést, és növelje a foglalkoztatást.

CORDIS Focus, No. 120, 1998.11.02.

Energetikai KONFERENCIA BRÜSSZELBEN

Kétnapos konferenciát szervezett az Európai Bizottság Brüsszelben, 1998. szeptember 30-án és október 1-jén. A konferencia célja az volt, hogy értékeljék azt a lehetőséget, hogy a szénalapú tiszta technológia megfeleljen a Kyotoi Jegyzőkönyvben megfogalmazott emissziócsökkentési követelményeknek. A konferencián a következő főbb témaköröket vitatták meg: a globalizáció, a liberalizáció és az innováció az energetikai szektorban; egy energetikai technológiai társulás szerepe a liberalizált piacon, továbbá energetikai technológiai válaszok a Kyotoi Megállapodásra.

CORDIS Focus, No. 120, 1998.11.02.

A környezetvédelmi szempontok integrálása az energiapolitikába

Az Európai Bizottság közleményt fogadott el a közelmúltban; a közlemény az energiapolitika olyan specifikus orientációját vázolja fel, amely figyelembe veszi a környezetvédelem szempontjait. A közlemény a környezeti szempontból fenntartható energetikai jövő érdekében akciók sorozatát javasolja, amelyek középpontjában három prioritási terület áll. Ezek az akciók az energiahatékonyság és az energiatakarékosság elősegítésére, a megújuló energiaforrások részarányának növelésére, továbbá a hagyományos energiaforrások környezeti hatásának a csökkentésére irányulnak.

CORDIS Focus, No. 120, 1998.11.02.

A bankárok és a KKVk közötti párbeszéd folytatása

A bankárok és a kis- és középvállalkozások (KKV-k) harmadik konferenciája némileg eltérő megközelítést fogad el az előbbiekhez képest, és a tagságot kibővíti a kockázati tőke, a kölcsönös kezesség szakértőivel és a regionális fejlesztési bankok képviselőivel. CORDIS Focus, No. 120, 1998.11.02.


EU KTF Programok

Elektronikus szótárak kiadása

INTERLEX néven új projektet hagytak jóvá a közelmúltban a nyelvi források elektronikus hálózatok útján történő létrehozása tárgykörében az EU többéves programja keretében; a program a Soknyelvű Információs Társadalom (Multilingual Information Society, MLIS) támogatására szerveződött. A projekt célja, hogy megoldást nyerjenek azok a problémák, amelyekkel szembe kell nézniük az elektronikus szótárak kiadóinak, a nagy beruházási költségek és a bizonytalan kereskedelmi hasznosítási potenciál miatt.

CORDIS Focus, No. 120, 1998.11.02.

A képfeldolgozás fejlődése

HCM hálózatok

A képfeldolgozás kutatása korunk egyik leggyorsabban fejlődő tudományága, minthogy a számítógépek állandóan növekvő teljesítőképessége új képfeldolgozási alkalmazásokat tesz lehetővé.

Az EU "Humán tőke és mobilitás" (Human Capital and Mobility, HCM) programja, amely a jelenlegi TMR program előfutára, mintegy 700 tematikus hálózatot támogatott az 1990-es évek folyamán. A közelmúltban egy olyan könyv jelent meg, amely hét, a képfeldolgozás kutatásával foglalkozó hálózatot mutat be.

CORDIS Focus, No. 120, 1998.11.02.

Az ipari kutatás koordinálása

Új EUREKA stratégia

"EUREKA és Ázsia találkozása" ("EUREKA meets Asia") címmel rendeztek konferenciát Macaoban 1998. március 31. és április 4. között. A konferenciát követően stratégiát fogadtak el annak érdekében, hogy Európa-szerte javítsák az ipari kutatás koordinációját az EUREKA kutatási együttműködési kezdeményezéssel és az EU 5. KTF keretprogramjával kapcsolatban.

CORDIS Focus, No. 120, 1998.11.02.

sugárvédelmi kutatásokat lezáró témák

Az Európai Bizottság XII. Főigazgatósága információkat közölt arról a két kutatási területről, amelyek a Sugárvédelmi Kutatási Akciótervet zárják le, és amelyek elválaszthatatlanok az EURATOM keretprogram "A maghasadás biztonsága" elnevezésű specifikus KTF programjától.

CORDIS Focus, No. 120, 1998.11.02.

További információ: Dr. Buzás Ilona
EU-MIK/FEMIRC HUNGARY Tel: 266 3123

5. keretprogram (folytatás)

Az egyeztető bizottság Strassbourgban, 1998. november 17-én tartott ülését követően - amint arról november 18-án hírt adtak - megállapodás született az EU 5. KTF keretprogramjának finanszírozásáról. Az Európai Parlament és a Bizottság összesen 16.300 millió ECU támogatást javasolt, míg a Tanács csak 14.000 millió ECU-t tartott elfogadhatónak. E két fél végül is összesen 14.960 millió ECU támogatásban egyezett meg. Ez az összeg tartalmazza az EURATOM keretprogram támogatását is, ami 1.260 millió ECU lesz.

Ezt a megállapodást hat héten belül kell jóváhagynia a Parlamentnek és a Tanácsnak. Így az év végéig várhatóan elfogadják a programot, és az azt alkotó specifikus programok előkészületei is befejeződhetnek.

Egyetértés alakult ki a támogatási összeg időbeli felosztásáról is. Eszerint a KTF keretprogram 13.700 millió ECU össztámogatásából 3.140 millió ECU jut 1999-re és 10.560 millió ECU a 2000-2002 közötti időszakra.

Arról is megállapodtak a tárgyalások folyamán, hogy ha az utóbbi összeg nem egyeztethető össze a 2000-2002 közötti időszak pénzügyi terveivel, vagy nem fogadnak el ezekre az évekre pénzügyi tervet, a Parlamentnek és a Tanácsnak meg kell állapítania az új teljes támogatási összeget és ahhoz kell majd igazítani az egyes aktivitási területeket. Az előbbiekből következik, hogy a specifikus programok teljesítése lényegében 1999-re tervezhető.


EU-INFO Hírlevél 5. évfolyama elé (folytatás)

Az első 4 év számai

4 évfolyam
34 szám
264 oldal

48.700 példány, s több mint

4.000 olvasó

Év

Szám/év

Megjelenés/év

Oldalszám/év

Példányszám/év

1995

4

4

32

10.000

1996

6

5

34

10.700

1997

12

8

88

11.100

1998

12

7

110

16.900

1995/98

34

24

264

48.700


ÚJABB OLVASÓINK

(1998. július 1 - november 15. között)

Ez alatt az időszak alatt 168 új olvasó került a címlistára. Ezek egy része, 70 olvasó az államigazgatásban bekövetkezett személyi változások eredménye, de 32 a személyes igénylők száma, a többi pedig a potenciális érdeklődők felé történő terjesztés eredménye.

Az új olvasók néhány szempont szerinti megoszlása a következő:

Az új olvasók intézménytípus szerinti megoszlása

Intézmény

Új olvasók

típusa

száma

%-ban

Államigazgatás

70

41,7

Egyetem

8

4,8

Könyvtár

1

0,6

Közvetítő

4

2,4

Kutató

1

0,6

Vállalat

84*

50,0

Összesen

168

100

* Ez a szám 57 ipari parkot foglal magában

A Budapest-vidék szerinti megoszlás

Intézmény

Új olvasók

székhelye

száma

%-ban

Budapest

96

57,1

Vidék

72

42,9

Összesen

168

100

 

Környezetvédelem!

Oktatás-képzés!

Energiagazdálkodás!

§

Információk az EU Hivatalos Lapjából

Az alábbiakban ezúttal is közöljük néhány újabb, az EU Hivatalos Lapjában (Official Journal - OJ) közzétett dokumentum címének magyar fordítását. Az anyagok bibliográfiai adatai megtalálhatók a CIKK
adatbázis rekordjai között. Az alább felsorolt dokumentumok teljes terjedelemben is megtekinthetők, ill. beszerezhetők az OMIKK-ban.

A Régiók Bizottságának véleménye az alábbi dokumentumról: "Környezetpolitika a nagyvárosokban és városokban"
(OJ 1998. C 180)

A Tanács 1998. júl. 17-i, 98/55 (EK). sz. irányelve a Közösség kikötőit érintő, veszélyes vagy szennyező árut szállító vízi járművekkel szemben támasztott minimális követelményekről
(OJ 1998. L 215)

A Bizottság 1998. máj. 18-i, 98/368 (EK). sz. határozata az Európai Közösségbe, Közösségből és azon belül szállított hulladék felügyeletéről és ellenőrzéséről
(OJ 1998. L 165)

A Bizottság 1998. jún. 25-i, 98/47 (EK). sz. irányelve az azoxystrobin nevű aktív anyagnak a növényvédőszerek forgalombahozataláról szóló 91/414 (EGK). sz. tanácsi irányelv I. sz. Függelékébe való felvételéről
(OJ 1998. L 191)

A Bizottság 1998. július 22-i ajánlása a helyes környezetvédelmi gyakorlatról a háztartási mosószereket illetően
(OJ 1998. L 215)

A Bizottság 1998. ápr. 7-i határozata azoknak az ökológiai kritériumoknak megállapításáról, amelyek teljesítése esetén a talajjavító szereken feltüntethető a környezetvédelmi megfelelőséget tanúsító ökocímke
(OJ 1998. L 219)

A Bizottság 1998. júl. 20-i határozata azoknak az ökológiai kritériumoknak megállapításáról, amelyek teljesítése esetén mosogatógépeken elhelyezhető a környezetvédelmi megfelelőséget tanúsító ökocímke
(OJ 1998. L 216)

A Gazdasági és Szociális Bizottság véleménye a következő dokumentumról: "Az EU Bizottság közleménye a környezetről és foglalkoztatottságról (fenntartható Európa építése)"
(OJ 1998. C 235)

Közlemény azon ellenőrzés alá vont anyagok EU-beli felhasználói számára, amelyek az ózonréteget lebontó anyagokra vonatkozó 3093/94 (EK). sz. tanácsi rendelet értelmében fontos célokra a Közösségben 1999-ben felhasználhatók
(OJ 1998. C 242)

Közlemény az ózonréteget lebontó, ellenőrzés alá vont anyagok EU-beli importorei számára, figyelemmel a 3093/94 sz. tanácsi rendelet előírásaira
(OJ 1998. C 242)

A Régiók Bizottságának véleménye a Bizottság alábbi közleményéről: "A Tudás Európája felé"
(OJ 1998. C 180)

A Tanács 1998. júl. 17-i, 1572/98 (EK). sz. rendelete az Európai Képzési Alapítványt létrehozó rendelet módosításáról
(OJ 1998. L 206)

Az építészet szakterületén kiállított azon diplomák, bizonyítványok és más hivatalos tanúsítványok, amelyeket a tagállamok kölcsönösen elismernek
(OJ 1998. C 217)

A Régiók Bizottságának véleménye az EU Bizottság alábbi közleményéről: "A Közösség stratégiája a kombinált hő- és energiaszolgáltatás előmozdítására és a fejlesztés előtt álló akadályok lebontására"
(OJ 1998. C 180)

Az Európai Parlament és a Tanács 1998. jún. 22-i, 98/30 (EK). sz. irányelve a belső földgázpiacra vonatkozó közös szabályokról
(OJ 1998. L 204)

A Bizottság közleménye a gáznemű tüzelőanyagok készülékeivel kapcsolatos tanácsi irányelv végrehajtásáról
(OJ 1998. C 233)


HÍREK

INFORMÁCIÓS NAP

„Együttműködés az EU 5. KTF Keretprogramon belül"
1998. november 18. (OMFB)

Az OMFB és az osztrák nemzetközi K+F együttműködéseket koordináló bécsi BIT Iroda, (együttműködve az osztrák Szövetségi Tudományos és Közlekedési-, valamint a Szövetségi Gazdasági Minisztériumokkal) voltak a program szervezői.

A rendezvény célja a magyar és osztrák programfelelősök közötti kapcsolatfelvétel beindítása volt az 5. KTF Keretprogramban való közös részvétel előkészítése céljából. A rendezvényen az EU soros elnöki posztját betöltő Ausztria szakemberei adnak naprakész tájékoztatást a keretprogramról. A délutáni munkacsoport üléseken a környezetvédelmi, információtechnológiai és biotechnológiai szakemberekkel konzultációt lehetett folytatni az 5. KTF Keretprogram által nyújtott lehetőségekről.

A rendezvény munkanyelve az angol volt.

 

Folytatódik a hazai K+F szereplőinek felkészülése az EU 5. KTF keretprogramjára

Az OMFB Termelési és Környezettechnológiai Főosztálya folytatta azt a műhelymegbeszélés sorozatot, amelyben a K+F társadalmat tájékoztatja az Európai Unió 5. Kutatási és Technológiai Fejlesztési, Demonstrációs Keretprogram (FP5) tartalmi követelményeiről, elvárásairól, a lehetőségekről.

Más, (FP5 témakörébe tartozó) szakterülettel öszszevetve a magyar gépipart reprezentáló projektek a 4. keretprogramban (BRITE-EURAM program) alig több mint 5%-al szerepeltek és ez messze elmarad a gépiparnak a gazdaságban betöltött súlyától. Ezért nagyon ajánlatos, hogy az elsősorban interdiszciplináris, gyakorlati megoldásokat igénylő programban jobb előkészítettséggel, nagyon komoly erőfeszítéssel olyan helyzetbe hozzuk a magyar gépgyártási K+F társadalmat, hogy ezen javítani tudjon. A műhelybeszélgetés ezt a célt szolgálta.

Bevezetőjében Jerzsabek Lajos ismertette a rendezvény célját, szervezésének további terveit, majd az alábbiak szerinti vitaindító előadások következtek:

Dr. Marton József (Inno-Invent EC): EU projektekben végzett szakértői véleményező munka tapasztalatai,

Mokry J.Ferencné (OMFB): Standards, measurement, testing (példa a BRITE program egy alprogramjára),

Dr. Kovács András (OMFB): EU 5. keretprogram – friss információk.

Bottka Sándor, az OMFB elnökhelyettese áttekintést adott az aktuális kormányzati akciókról és főleg az ESPRIT program kapcsán szerzett igen gazdag ismereteivel, tapasztalataival járult hozzá, hogy a vitában részt vevők az ismeretszerzésen túl az együttműködés lehetőségeit is vizsgálják. A vitában – többek között – Horváth Mátyás, Csapody Miklós, Rohács József, Kasza Károly, Nyerges Gyula, Parányi György, Zsámbok Dénes fejtették ki nézetüket a hazai kutató-fejlesztő közösség helyzetéről, igényeiről, terveiről.

A hozzászólók kívánatosnak tartották, hogy

 • készüljenek a gépgyártásunk stratégiai céljait megfogalmazó tanulmányok;

 • a gépiparra szakosított, intézményesített, megbízható adatbázissal támogatott információs és pályázati ismeretterjesztés gyakorlata nyerjen teret;

 • az OMFB támogassa a kutatói együttműködések szervezését;

 • teremtse meg a pályázatok előkészítéséhez, majd a nyertes projektek indításához az előfinanszírozás lehetőségét;

 • szervezzen tanfolyamokat a pályázati technika és projekt menedzsment széles körű megismertetéséhez.

Dr. Kovács András főosztályvezető, OMFB Termelés- és Környezettechnológiai Főosztály

Forrás: OMFB Nemzetközi Hírlevél, 1998. szeptember


 

Az

Nemzetközi Hírlevél  tartalmából:

 

Szeptemberi szám:

 • Az NSF (USA) kísérlete az innovatív kisvállalkozások támogatására

 • Folytatódik a hazai K+F szereplőinek felkészülése az EU 5. K+F keretprogramjára (részletesen ld. EU-MIK melléklet)

  Nagyobb transzparenciát akar az EU az információs társadalom szolgáltatások nemzeti szabályozása területén

  EUREKA miniszteri konferencia

  Közös COST-EUREKA tanácskozás

  Nemzetközi együttműködési megállapodás a félvezető eszközök fejlesztése területén.

Októberi szám:

Az innovatív német vállalkozások támogatása
Információs nap a „Vegetation" programról
Környezetvédelmi és vízügyi konferencia és workshop
Információtechnológia az osztrák közigazgatásban


Nemzetközi információs szeminárium Zakopanéban
1998. október 26-28.

A varsói Információfeldolgozó Központ és a moszkvai Nemzetközi Tudományos és Műszaki Információs Központ közös szervezésében rendezték "A tudományos és műszaki információ Közép- és Kelet-Európában" című 7. nemzetközi szemináriumot.

Első előadóként A. V. Butrimenko a moszkvai NTMIK igazgatója adott tájékoztatást "Az Információs Társadalom megalapítása Közép- és Kelet-Európában valamint a FÁK országokban" program konzorciumának a szemináriumot közvetlenül megelőzően tartott bécsi üléséről. Ugyancsak ő tartott vitaindítót 26-án délután a társadalom fejlődése és az információközlés módja közötti kapcsolatról, valamint az információs társadalom előnyeiről és problémáiról.

A szeminárium lengyel és orosz előadói több szempontból közelítették meg a szeminárium központi témáját. Azt vizsgálták, hogy az információ hogyan segít(het)i a kutatási eredmények bekerülését a gazdaságba. Előadást tartottak a FEMIRC lengyelországi szervezetéről, a lengyel innovációs parkok szerepéről és más innovációt segítő szervezetek - alapítványok, bankok, könyvtárak, kutatóintézetek, információs központok, stb. - működéséről, de nyugat-európai módszereket és tapasztalatokat is ismertettek. A legérdekesebb előadások közül Wojciech Wiszniewski: "Innovációk létrehozásának és megvalósításának problémái a lengyel iparvállalatoknál" című előadása legalább annyira mutatta az OECD

irányelvei alapján végzett felmérés módszertani probémáit, mint azt, hogy egy kritikus méret alatt a vállalkozások innovációs aktivitása csekély. Krzysztof B. Matusiak: "Kis, technológia-bázisú cégek a lengyel piacon - lehetőségek, várakozások, igények" című előadása megmutatta, hogy a különböző területeken működő kisvállalkozások milyen módon jönnek létre és milyen problémákkal küzdenek. Az előadásokat hallgatva néha úgy éreztük, hogy ugyanezeket lehetne elmondani a hazai helyzetről is.

V.V. Lipajev előadása a nagy bonyolultságú programok stabilitásával, jellemzőinek meghatározásával, tesztelésével, a programkészítés szervezésével és a vizsgálati módszerek szabványosításával foglalkozott.

Az OMIKK két munkatársa Gerő Péter és dr. Tichy-Rács Ádám vett részt a szemináriumon.

További információ: dr. Tichy-Rács Ádám. Telefon 266-3123


Rendezvények

EC Information Day on Information Society Technologies Programme
Franciaország, Párizs, 1999 február 15.

Metadata – more than just Data about Data
Egyesült Királyság, London, 1999. március 8-10.

SEPG ’98 – European Software Engineering Process Group Conference
USA, Atlanta, 1999. március 8-11.

European Internet Fiesta
1999. március 19-21.

Ecosystems and Sustainable Development
Görögország, Lemnos, 1999. május 31. június 2.

„Envirosense" and Industrial Lasers and Inspection
Németország, München, 1999. június 14-18.

Electronic Commerce
Finnország, Jyväskylä, 1999. június 18-19.

Expert Judgement and Consequences of Uncertainty
Hollandia, Avifauna, 1999. június 21-24.

European Multimedia, Embedded Systems and Electronic Commerce
Svédország, Stockholm, 1999. június 21-23.

Forrás: Cordis focus, 1998. november 16.


Megnyílt a belvárosban az Európai Tájékoztatási Központ

Michael Lake nagykövet, az Európai Bizottság Magyarországi Képviseletének vezetője f. év dec. 1-én hivatalosan megnyitotta a Városháza épületében kialakított Európai Tájékoztatási Központot. Az ETK célja, hogy a szakemberek és a legszélesebb közvélemény egyaránt átfogó ismereteket szerezhessen az Európai Unió intézményeiről, működéséről és minden, Magyarország uniós csatlakozásácval kapcsolatos kérdésről.

A Központ az alábbi címen, ill. telefonszámon érhető el:

1052 Budapest, V. Bárczí István u. 1-3
Tel: 327-1711, 327-1712-15
Fax: 327-1716


Kiadványok

Az elektronikus kereskedelem felgyorsítása Európában

Publikáció jelent meg a közelmúltban, amely ismerteti az EU Negyedik KTF Keretprogramjában az elektronikus kereskedelem területén finanszírozott projektcsoportokat. A kiadvány célja, hogy meggyorsítsa a különféle projektek eredményeinek alkalmazását, és elősegítse, hogy a résztvevők és a végfelhasználók a kutatás haszonélvezői legyenek. A publikáció értékes hozzájárulás ahhoz az elektronikus kereskedelemmel foglalkozó kutatáshoz, amelyet az Ötödik KTF Keretprogramban finanszíroznak majd.

CORDIS Focus, No. 120, 1998.11.02.

Oktatási Multimédia Munkacsoport

Beszámoló a kapcsolódó pályázati felhívások áttekintéséről

Összefoglaló beszámoló jelent meg az Oktatási Multimédia Munkacsoport (Educational Multimedia Task Force) által 1998. második negyedében megkezdett tevékenységről. A beszámoló ismerteti az 1996. decemberében indított, ehhez kapcsolódó pályázati felhívás eredményét. A felhívás alapján 46 projektet választottak ki, ezek közül az első 1998. elején indult.

CORDIS Focus, No. 120, 1998.11.02.

Ipari technológiai konferencia kiadványa

A közelmúltban jelent meg az ipari technológiák tárgyában szervezett hetedik európai konferencia kiadványa. A konferenciát a franciaországi Toulouse-ban, 1997. október 27 - 30. között tartották meg. A rendezvényt az Európai Bizottság szervezte a BRITE/EURAM program keretében, az Ipari és Anyagtudományi Technológiák, valamint a Szabványok, Mérések és Vizsgálatok program (STM) területén.

CORDIS Focus, No. 120, 1998.11.02.

Alkalmazott agrometeorológia és agroklimatológia

Szimpózium kiadvány

A közelmúltban jelent meg a görögországi Volosban 1996. április 24 - 36. között megrendezett alkalmazott agrometeorológiai és agroklimatológiai nemzetközi szimpózium kiadványa. A szimpózium a tudományos és műszaki kutatási együttműködési (COST) kezdeményezés keretében nyert támogatást, résztvevői a különféle agrometeorológiai COST akciókban érdekelt szakemberek voltak.

CORDIS Focus, No. 120, 1998.11.02.

A Környezet-Víz Munkacsoport zárójelentése

Az Európai Bizottság Környezet-Víz Munkacsoportja (Environment-Water Task Force) a közelmúltban adta közre zárójelentését "Édesvíz: kutatási és innovációs kihívás" ("Freshwater: a challenge for research and innovation") címmel. A munkacsoportot 1996-ban hozták létre azzal a céllal, hogy kijelölje a vízzel kapcsolatos kutatási prioritásokat, erősítse az európai, a nemzeti és a magánszféra keretei között folyó lényeges kutatások koordinálását, és élénkítse az innováció számára kedvező környezetet.

CORDIS Focus, No. 120, 1998.11.02.


OMIKK HÍREK

1998. október 30-án az OMIKK-ban ünnepelte megalakulásának egy éves évfordulóját a Magyar Innovációs Klub. Az ünnepi klubülés vendége volt többek között dr. Bagó Eszter a Gazdasági Minisztérium helyettes államtitkára .

*

1998. november 2-án a Magyar Tudomány Napja rendezvénysorozat alkalmából Kecskeméten a Tudomány és Technika Házában egész napos tanácskozást tartottak „A magyar felsőoktatás és a tudományos kutatás kapcsolata és feladatai az EU -régiókban" címmel. Dr. Herman Ákos főigazgató

„Az Európai Unió 5. kutatás-fejlesztési keretprogramjának lehetőségei„ címmel tartott előadást. A tanácskozáson az OMIKK képviseletében még részt vett Novák Lászlóné és Nyerges Gyula is.

*

Az OMIKK kiadványainak választéka 1999-től újabb folyóirattal bővül, amelynek címe:

TELEPÜLÉSFEJLESZTÉS – GAZDÁLKODÓ ÖNKORMÁNYZATOK

Kéthavonta megjelenő, számonként 5 ív terjedelmű kiadványunkkal a magyarországi helyi önkormányzatok munkáját szeretnénk támogatni. Ennek megfelelően a folyóirat minden olyan területtel foglalkozik, amely az önkormányzatok számára fontos lehet. A túlnyomórészt külföldi szakirodalomból válogatott és magyarra fordított tanulmányok, cikkek és hírek így a következő témakörökban nyújtanak napra kész információkat és elméleti ismereteket; a szervezés és a vállalatvezetés módszerei; az önkormányzati vagyon hatékony működtetése; természet- és a környezetvédelem; az egészségügyi, a szociális, az oktatási, a kereskedelmi ellátórendszerek; infrastruktúra, területi kiegyenlítőrendszerek. A szerkesztés során figyelmet fordítunk más országok helyi önkormányzatainak működésére, az ott összegyűjtött tapasztalatokra, különös tekintettel az Európai Unió országainak gyakorlatára és struktúráira, az ottani önkormányzatok sajátosságaira, az életüket meghatározó jogszabályokra stb.

Bővebb információ, megrendelés:

OMIKK ÉRTÉKESÍTÉSI OSZTÁLY

1088 Budapest, Múzeum u. 17. vagy
Budapest, 1428 Pf. 12.
Tel./Fax: 318-2398, Tel.: 338-4650
E-mail: ertek@omk.omikk.hu

Műszaki-Gazdasági Kiadványok Szerkesztősége

Tel.: 338-4829, Fax: 318-0161
E-mail: mgksz@omk.omikk.hu

*

1998. november 3-án szintén a Magyar Tudomány Napja rendezvénysorozat alkalmából a MTESZ 50 éves alapításának Jubileumi Kongresszusát tartották a Kongresszusi Központban „Örökség és Haladás" címmel. Az OMIKK-ot Dr. Herman Ákos, Novák Lászlóné és Nyerges Gyula képviselte.

1998. november 3-án az MTV2-es Híradója riportot készített Érdi Márta SZB titkárral a közalkalmazotti bértábla várható befagyasztásával kapcsolatos kérdésekről.

*

1998. november 20-21-én rendezte Nyíregyházán a Magyar Professzorok Világtanácsa „A Kárpát-Medence Magyar Professzorainak 2. találkozóját". A találkozón részt vett Dr . Herman Ákos, aki az EU 5. keretprogramja által kínált lehetőségekről tartott előadást.

*

1998. november 22-én a Magyar Rádió Márványtermében „ Könyves vasárnap" címmel egész napos élő rádióadást tartottak amelyen az OMIKK-ot Dr. Herman Ákos főigazgató képviselte.

*

1998. november 24-25-én a Csongrád Megyei Kézműves Kamara Innovációs szakmai napokat szervezett. Dr. Herman Ákos főigazgató sikeres előadást tartott az OMIKK tevékenységéről és szolgáltatásairól. Ugyanitt kamarakiállítás keretében bemutattuk az intézmény tevékenységét és szolgáltatásait ismertető tablókat, valamint számos prospektus és kiadvány állt az érdeklődők rendelkezésére.

 

Az OMIKK EU-INFO Hírlevele az Internet hálózaton is elérhető, az OMIKK World Wide Web címlapján (homepage) keresztül. Az OMIKK magyar nyelvű címlapjának hívószáma (URL-je): http://www.omikk.hu/omikk/magyar/cimlap.htm   A homepage lekérdezésével Önök megismerhetik ill. igénybe vehetik az intézmény különböző szolgáltatásait; a hírlevelek a Digitális könyvtár pont alatt találhatóak.

A szerkesztőség E-mail címe: nyerges@omk.omikk.hu

* * *

OMIKK EU-INFO Hírlevél

Kiadja: OMIKK, Informatikai Igazgatóság
Felelős kiadó: Stubnya György
Felelős szerkesztő: dr. Dúzs János,
Szerkesztő: dr. Gerzsó Géza,

A szerkesztőbizottság tagjai: Czeglédi Gyuláné, Gombos László, Novák Lászlóné, Nyerges Gyula
A szerkesztőség címe:
OMIKK, Informatikai Igazgatóság
1088 Budapest, Múzeum u. 17.
Tel: 266 3123
Fax: 338-2232, 338 2702