OMIKK

HÍRLEVÉL

AZ EURÓPAI UNIÓ
KUTATÁSI ÉS TECHNOLÓGIAI
FEJLESZTÉSI EREDMÉNYEINEK
MAGYARORSZÁGI
KÖZVETÍTŐ SZOLGÁLATA

ORSZÁGOS MŰSZAKI INFORMÁCIÓS KÖZPONT ÉS KÖNYVTÁR
III. ÉVF. 7-8. szám 1997. július-augusztus

 

EU VÉLEMÉNY MAGYARORSZÁGRÓL

Teendők a környezetvédelem területén

"A környezetvédelem területén további igen jelentős erőfeszítésekre lesz szükség, ideértve komoly beruházásokat, valamint annak a közigazgatási intézményrendszernek a megerősítését, amely a hatályban levő jogszabályok betartását biztosítja. E téren csak hosszú távon, illetve a távoli jövőben várható, hogy Magyarország teljes mértékben megfeleljen a közösségi követelményeknek. Ehhez azonban 0az is kell, hogy a magyar állam növelje anyagi ráfordításait."

Az EU-INFO Szolgálat a teendők sikeres végrehajtása érdekében az illetékesek és érdekeltek figyelmébe ajánlja az e téren elért szakmai és gazdasági eredmények megismerését és hasznosítását. Forrásként szolgálhatnak egyrészt az EU által támogatott kutatási és fejlesztési eredmények (EU-INFOBÁZIS), másrészt pedig az ú.n. CIKK adatbázisban a környezetvédelem tárgykörében dokumentált külföldi és hazai szakfolyóirat stb. közlemények.

A következőkben mindkét forrásból bemutatunk néhány tételt, továbbá közöljük mindkét gazdag forrásanyag hozzáférésének módját.

EU-INFOBÁZIS

CIKK Adatbázis

A 85/337/EEC számú, egyes nyilvános és magán projektek környezeti hatásainak értékeléséről szóló irányelvet módosító 97/11/EC számú, 1997. március 3.-i tanácsi irányelv

Official Journal of the European Communities, 40.k. L 73. sz. 1997. 03.14.

Langefeld, E.: Gazdaságos szennyvíztisztítás elektrolízis magában vagy más technológiákkal kombináltan történő alkalmazásával

Verfahrenstechnik, 31.k. 1-2. sz. 1997. 28-29.p. T : E 5858

Az EU Bizottság 97.02.03.-i, 97/138/EC sz. határozata az Európa Parlament és Tanács csomagolóanyag és csomagolási hulladékra vonatkozó 94/62/EC sz. irányelvének rendelkezéseit követő adatbázis rendszerek formátumának megállapításáról

Official Journal of the European Communities, 40.k. L 52. sz. 1997.02.22. 22-23 p.

Phillips, J.B.; Hindawi, M. A.: A környezetszennyezés minimalizálásának multimédia stratégiája

Pollution engineering, 29.k. 1. sz. 1997. 45, 47-48. p. T: E 6348

Sindt, V.: A feldolgozott építőipari hulladékok környezeti tulajdonságainak javítása.

Müll u. Abfall, 29.k. 4. sz. 1997.192-200.p. T: E 5433/A

A tartalomból:

EU KTF politika

EU KTF programok

EU-MIK közlemények

Pályázati felhívások

OMIKK EU-INFO HÍRLEVÉL 1997. július-augusztus

Az EU Tanács 97.01.20-i 120/97/EC6 számú rendelete az EU 259/93 sz. rendelkezés kiegészítésére a hulladékszállítás ellenőrzéséről és szabályozásáról az Európai Közösségen belül és azon kívül

Official Journal of the European Communities, 40.k. L 22. sz. 1997. 01.24. 14-17. p.

Újrafeldolgozott csomagolási műanyagok hasznosítási lehetőségei

Pack-Report, 1-2. .sz. 1997. 44-46.p. T: E 8355

A maradékanyagok égetése területén elért új eredmények

Műszaki Információ - Hulladékok és másodlagos nyersanyagok hasznosítása, 1. sz. 1997. 19-30.p.

A Gazdasági és Szociális Bizottság állásfoglalása a Tanács hulladékmenedzselési stratégiájáról

Official Journal of the European Communities. 40.k. C 89. sz. 1997.03.19. 2-6.p.

Haltiner, E.W.: Energia hulladékból. A különböző rendszerek összehasonlítása.

Müll und Abfall, 29.k. 3. sz. 1997. 140-143. p. T: E 5433/A

97/C89/13: A Gazdasági és Szociális Bizottság állásfoglalása az alábbi dokumentumról: "Javaslat Európai Parlament-i és Tanács-i határozatra az integrált talajvédelem és -kezelés c. akcióprogramra vonatkozóan".

Official Journal of the European Communities, 40.k. C 89. sz. 1997.03.19. 34-38.p.

A környezetvédelmi ipar az Egyesült Államokban

Economist, 342.k. 8003. sz. 1997.08. 78-79.p. T: D 543

A települési szilárd hulladék mennyiségének csökkentésére irányuló hivatalos politika eszközei és a lakossági magatartás motívumai

Műszaki Információ - Környezetvédelem, 1-2. sz. 1997. 19-26.p.

Az EU környezetvédelmi előírásai, törvényei. 6. kötet: Hulladékok

Luxembourg. OOP, 1996. p. 239

Powell, J.C.: A hulladékkezelés lehetőségeinek értékelése Waste management and research,

14.k. 6. sz. 1996. 515-526.p.

Az ipar és a fenntartható fejlődés - a környezetvédelem szervezéséhez szükséges ismeretek. Környezetvédelem és erőforrás-gazdálkodás oktatási követelményei, Luxembourg, OOP,

1996, p. 260, EU kat. sz.: SY-95-96-253-EN-C

Éghető hulladékok termikus reciklálására Japánban alkalmazott korszerű eljárások

Műszaki Információ - Hulladékok és másodlagos nyersanyagok hasznosítása. 1. sz. 1997. 52-59.p.

A környezetvédelmi problémák gazdasági és szociális hatása. Kutatási projektek összefoglalói 1991-94 között környezetvédelem témában végzett munkákról

Brüsszel, 1994. p. 162

Brohnson, U.: A hulladéktörvény jelentősége a bankok számára Németországban

Umweltmagazin, 26.k. 4. sz. 1997, 26.p. T: E 6111

Az EU-ban 1991-1994-ben környezetvédelmi programok kifejlesztésére kötött szerződések jegyzéke. 2. kötet: Technológiák és beszámolók

Brüsszel, 1994. p. 304

Müller, D.: Anyagkörforgás a vegyiparban - hulladék keletkezésének elkerülése újrahasznosítással

Chemie-Anlagen Verfahren, 3.sz. 1997, 62-64.p. T: E

Az EU környezetvédelmi politikáját szabályozó legfontosabb törvények és rendelkezések jegyzéke

Brüsszel, 1995. p. 142, Konferencia kiadvány p. 182

Lichtensteigner, Th.: A termikus hulladékkezelés termékei mint a cement és a beton ásványi adalékanyagai, Müll und Abfall, 29.k. 2. sz. 1997, 80-84.p. T: E 5433/A

Az EUREKA környezetvédelmi programjai. Környezetvédelmi technológiák 1985-1994. A programok rövid ismertetése

EUREKA Secretariat, Brüsszel, 1995.

Obermasterer, R.; Brunner, P.H.: Építési törmelék mint a klórozott szénhidrogének jövőbeli fő forrása a hulladékgazdálkodásban, Müll und Abfall,

29.k. 2. sz. 1997, 89-95.p. T: E 5433/A

Bizottsági Határozat azon ökológiai kritériumok megállapításáról, amelyek alapján belső téri festésre és fényezésre odaítélhető a Közösségi öko-cimke.

Official Journal of the European Communities, 39.k. L 4, 1996. január 6. 8-9.p.

A szemétmaradék biológiai vagy termikus ártalmatlanítása tekinthető-e optimálisnak?

Műszaki Információ - Hulladékok és másodlagos nyersanyagok hasznosítás, 1. sz.1997.37-51.p.

Az Európai Parlament és a Tanács módosító irányelve a járművekben használt dízel motorok gáz és részecske szennyezőanyag kibocsátásának korlátozására vonatkozó intézkedésekről. OJ 39.k. L 40.1996.1-9.p.

A hulladékgazdálkodás súlyponti kutatási és fejlesztési feladatai.

Műszaki Információ - Hulladékok és másodlagos nyersanyagok hasznosítása, 2. sz. 1997. 3-10.p.

 

Az EU-INFOBÁZIS-ban mintegy 600 EU illetőségű dokumentum (könyv, kutatási jelentés, szakszótárak stb.) és az Official Journal, az EU közlönye áll a felhasználók rendelkezésére, helyben olvasásra. A gyors tájékozódást, tematikai szelektálást egy magyar nyelven kereshető adatbázis segíti elő. A kiválasztott dokumentumokról helyben másolat készíthető 25.- Ft+ÁFA/oldal áron. Szolgáltatásunk az OMIKK Infocentrum EU-INFO szobájában vehető igénybe.

A CIKK adatbázis mintegy 1500 külföldi és hazai műszaki és gazdasági szakfolyóirat feldolgozásával készül és jelenleg 215 ezer rekordból áll. Az adatbázis CD változata hozzáférhető a könyvtári referenszben és az Infocentrumban. Az adatbázis Interneten keresztül is elérhető az OMIKK honlapján a "CIKK adatbázis az Interneten" megnevezésre kattintással.

Mivel az adatbázis csak olyan dokumentumokat dolgoz fel, amelyek Magyarországon hozzáférhetők, így a dokumentumokról másolatok kaphatók az OMIKK-ban 25 Ft+ÁFA/oldal áron.


EU KTF politika

 

1/ Magántőke-befektetések bátorítása innovatív és technológiafejlesztő kis- és közepes méretű vállalkozások (KKV-k) részére

Az EU Bizottság új kezdeményezése alapján a következőképpen bátorítják és támogatják a magántoke befektetéseket ebben a szektorban:

- az EU fedezi a befektetési költség 50%-át (a magántőke ugyanennyit),

- az Európai Beruházási Alap (European Investment Fund) pedig legalább 25%-os hiteltámogatást biztosít, az 1997. és 1998. évekre kb. 60 millió ECU nagyságrendben.

(CORDIS focus, No. 91. 14.07.1997)

2/ Az Európai Parlament és az IKT következő 10 éve

Az Európai Parlament kialakította és elfogadta az IKT (Információs és Kommunikációs Technológiák - ICT: Information and Communication Technologies) 10 éves fejlesztésére vonatkozó állásfoglalását. Ez a vélemény igen figyelemre méltó az európai IKT ipar és piacpolitika alakulása szempontjából.

(CORDIS focus, No. 92. 14.07.1997)

3/ A kis- és közepes vállalkozások információellátásának fejlesztése

Az EU EIC (EURO INFO CENTRES) hálózata a tag- és a társult országokban azzal a fő céllal működik, hogy a KKV-kat minden őket érdeklő információkkal ellássa az EU politikájáról, programjairól és kezdeményezéseiről.

Mivel ezek az EURO INFO központok általános áttekintéssel ugyan rendelkeznek, de egyes szakterületeken nem specializáltak, a tájékoztatás fejlesztése érdekében speciális csoportokat hoznak létre.

A szakterületek a következők:

kisipar és mikrovállalkozás;
belső piac és nyílt piacok;
képzési programok, kutatás és fejlesztés;
szabványosítás/tanúsítványok/minőség;
pénzügyi alapok;
Közép- és Kelet-Európa;
mediterrán térség;
Ázsia;
Információs Társadalom;
környezetvédelem
textil és ruházat;
ÁFA, piac és együttműködés.

(CORDIS focus, No. 91. 14.07.1997)


EU KTF programok hírei

1/ Eletronikus kereskedelem és az EU

E címmel az ISPO (Information Society Programme Office) WWW szerveréről tölthető le az elektronikus kereskedelemmel kapcsolatos ESPRIT (Information Technologies) és ACTS (Advanced Communication Technologies and Services) programok keretében támogatott projektek annotált jegyzéke. Ez a következő csoportosításokat tartalmazza:

- üzlet-üzlet kapcsolat;

- üzlet-fogasztó kapcsolat,

- infrastruktúra.

2/ Telematika a tanárképzésben

Az információs technológiának, ezen belül is főleg a telematikának a tanárképzésben alkalmazott módszertani fejlesztésére indult ez az új projekt a "Telematikai Alkalmazások" KTF program keretében, 8 európai tanárképző intézmény közreműködésével.

3/ COST Miniszteri Konferencia

(COST: Európai Együttműködés a Tudományos és Műszaki Kutatások Terén - European Cooperation in the Field of Scientific and Technical Research). A Prágában, f. év májusában tartott konferencia új államokat vett fel tagjai sorába és a folyamatban lévő, valamint tervezett kutatások számbavételével kijelölte a további kutatások és a nemzetközi együttműködés irányát. A magyar delegációt Magyar Bálint, a művelődési és közoktatási miniszter vezette.

4/ Öt éves Magyarország EUREKA tagsága

(EUREKA: Európai Technológiai Kutatási Együttműködés)

Ez év május 22-én konferencián tekintették át a hazai részvételt, értékelték annak eredményeit.

5/ Az Elektronikus Kereskedelem Európai Társasága

A társaság fő célkituzése, hogy kialakítsa a témával kapcsolatos európai álláspontokat. (ECEA: Electronic Commerce European Association).

(CORDIS focus, No. 91. 14.07.1997)


Információk az EU Hivatalos Lapjából

Az alábbiakban ezúttal is közöljük néhány újabb, az EU Hivatalos Lapjában (Official Journal - OJ) közzétett dokumentum címének magyar fordítását. Az anyagok bibliográfiai adatai megtalálhatók a CIKK adatbázis rekordjai között. Az alább felsorolt dokumentumok teljes terjedelemben is megtekinthetők, ill. beszerezhetők az OMIKK-ban.

Az EU Tanács 1996. december 20-i állásfoglalása az egész életen át tartó tanulásról (OJ 1997, C 7)

Az EU Tanács 1996. dec. 20-i állásfoglalása az iskola hatékonyságáról. Elvek és stratégiák az iskolai siker előmozdítására (OJ 1997, C 7)

1997. 01. 28-i bizottsági döntés csomagolóanyag azonosítási rendszer létrehozásáról (OJ 1997. 02 .20. L 50)

Az Európai Parlament és a Tanács irányelve a textíliák elnevezéséről (OJ 1997. 02. 03. L 32)


PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

Gábor Dénes Díj odaítéléséről

A NOVOFER Alapítvány a Műszaki-Szellemi Alkotásért Kuratóriuma kéri a gazdasági tevékenységet folytató társaságokat, szervezeteket, a kutatással, oktatással foglalkozó intézményeket, a műszaki egyesületeket és érdekvédelmi szervezeteket, hogy az évente átadásra kerülő belföldi

GÁBOR DÉNES DÍJ-ra

terjesszék fel azokat a kreatív, innovatív szellemű szakembereket, akik az Alapítvány alapító okiratában foglaltakkal összhangban megfogalmazott alábbi feltételeknek megfelelnek.

Díjazásban részesülhetnek azok a szakemberek, akik személyes tevékenységükkel közvetlenül segítik az innovatív munkát, kiemelkedő műszaki-szellemi alkotást hoztak létre, a környezet védelme területén jelentős eredményt értek el, példamutató munkájukkal környezetükben élesztik a kreatív kedvet, az alkotó szellemet, a vezetésük alatt álló szervezetnél megteremtették az alkotó munka infrastrukturális feltételeit.

A felterjesztendő szakemberekről az alábbi adatokat kérjük:

név (asszonyoknál leánykori név is),
születési adatok (hely, év, hó, nap),
pontos lakcím (irányító számmal) és telefonszám,
munkahely neve, címe, telefonszáma,
beosztás,
rövid szakmai önéletrajz,
az alkotás/ok/nak és a szakmai tevékenységnek pontos és részletes leírása, a tanulmányok, szakmai tudományos cikkek, szakmai előadások felsorolása (cím, rövid tartalmi ismertető, megjelenés éve, melyik folyóiratban és melyik számában, melyik hazai és/vagy külföldi szakmai rendezvényen hangzott el), amelynek alapján a szakembert díjazásra javasolják.

A pályázathoz csatolni kell két, a szakmában elismert tekintélyes szakembernek a felterjesztett személy kitüntetését támogató ajánló levelét, továbbá a fejlesztő nevére megcímzett és felbélyegzett 2 db válaszborítékot is!

A javaslatokat a NOVOFER Alapítvány, 1112 Budapest, Hegyalja út 86. címére kérjük megküldeni 3 példányban.

Beküldési határidő 1997. október 20. Díjátadás december 16.

Az eredményről a felterjesztők és a díjazottak közvetlen értesítést is kapnak. További felvilágosítást ad Garay Tóth János (Tel/fax: 319-8913).