OMIKK

HÍRLEVÉL

AZ EURÓPAI UNIÓ
KUTATÁSI ÉS TECHNOLÓGIAI
FEJLESZTÉSI EREDMÉNYEINEK
MAGYARORSZÁGI
KÖZVETÍTŐ SZOLGÁLATA

ORSZÁGOS MŰSZAKI INFORMÁCIÓS KÖZPONT ÉS KÖNYVTÁR
III. ÉVF. 3. szám 1997. március

KIS- ÉS KÖZEPES VÁLLALKOZÁSOK (KKV-K)
AZ EU-BAN

Az EU vezető testületei egyre nagyobb figyelmet fordítanak arra, hogy a KKV-k egyrészt megismerjék és hasznosítsák a kutatási és technológiai fejlesztési (KTF) programok eredményeit, másrészt a KKV-k maguk is növekvő mértékben vegyenek részt a programokban/projektekben.

E törekvéssel kiegészül az EU-nak a KKV-k terén folyó aktivitása, mely eddig főleg üzleti és pénzügyi téren igyekezett segítséget nyújtani. Számos olvasónk érdeklődése alapján a jövőben ebben az új rovatban fogjuk közölni az EU KTF tevékenységének a KKV-kkal kapcsolatos információit.

Először rendezett az EU "technológia napok"-at a KKV-k részére

Annak érdekében, hogy teljes körű képet adjanak a KTF tevékenységéről és a KKV-k ezekkel kapcsolatos lehetőségeiről, 1996. október 30-án és 31-én rendezték meg az első technológia napokat a KKV-k részére.
21 országból 800 résztvevő volt jelen. Ezek közül 35% kis- és közepes méretű vállalkozás, 30% pedig információközvetítő vállalkozás tulajdonosa, ill. annak képviselője volt.

*1992 évi adatok

(Forrás: Frontier-free Europe, 1997. február)

A rendezvény sokrétű tematikája közül megemlítjük a következőket:

(CORDIS-focus No. 74. 18.11.1996)

 

Több éves fejlesztési program a KKV-k részére

Az EU Minisztereinek Tanácsa jóváhagyta az 1997-2000 évekre szóló programot, melynek költségelőirányzata 127 millió ECU.

A program 6 fő célkitűzése a következő:

(CORDIS focus No. 79. 27.01.1997)

Kutatási és technológiai fejlesztési, valamint innovációs támogatás a KKV-k részére

A CORDIS focus 11. különszáma részletes áttekintést ad arról, hogy a KKV-k milyen EU KTF tevékenységekben vehetnek részt, illetve milyen módon ismerhetik meg és hasznosíthatják azok eredményeit.

A jelzett különszám tartalmából:

Folyamatban lévő kezdeményezések a KKV-knál történő innováció elősegítésére: ismerteti a különböző speciális programok (ESPRIT, Fuse, telematikai alkalmazások, fejlett távközlési technológiák, élettudományok) vonatkozó részeit, projektjeit.

Technológiatranszfer és innováció: e rész bemutatja a vonatkozó projekteket, az innováció-menedzsment technikák fejlesztésével foglalkozó akciókat és az innovációközvetítő központokat.

KKV vonatkozású információforrások: e fejezetben ismertetések vannak különböző forrásokról, hálózatokról és hozzáférhetőségükrol (pl. CORDIS, ARCADE, CRAFT, EACRO, IRTO, EIC, BIC).

(CORDIS focus Supplement No. 11., 11.10.1996. )

Megjegyzés: megtekinthető az OMIKK EU-INFO Szolgálatnál


INFORMÁCIÓK AZ EU HIVATALOS LAPJÁBÓL

Az alábbiakban ismét közöljük néhány, az EU Hivatalos Lapjában (Official Journal - OJ) közzétett dokumentum címének magyar fordítását. Az anyagok bibliográfiai adatai megtalálhatók a CIKK adatbázis rekordjai között. Az alább felsorolt dokumentumok teljes terjedelemben is megtekinthetők, ill. beszerezhetők az OMIKK-ban.

Az EU Tanács 1995. jún. 29-i, 12/95 sz. közös állásfoglalása a transzeurópai energiahálózatok létrehozására vonatkozó irányelvek elfogadásáról (OJ 1995. 08. 21. C 216)

Régiók Bizottsága: Vélemény a "Növekedés, versenyképesség, foglalkoztatás: kihívások és utak a 21. évszázadba" c. Fehér Könyvrol (OJ 1995. 08. 14. C 210)

Az EU Bizottságnak az 1973. febr. 19-i, 73/23/EEC sz. EU tanácsi irányelvvel összefüggésben kiadott tájékoztatása a tagállamoknak a bizonyos feszültségi értéktartományban muködo elektronikus berendezésekre vonatkozó jogszabályainak harmonizálásáról (OJ 1995. 08. 18. C 214)

Az EU Bizottság 1995. júl. 25-i határozata azokról a környezetvédelmi kritériumokról, amelyek alapján egyes mosószereket a Közösség öko-címkéjével lehet ellátni (OJ 1995. 09. 13. L 217)

Az EU Bizottság 1995. nov. 28-i határozata az európai digitális rádiós távközlés vevő-készülékeire vonatkozó közös műszaki előírásokról (OJ 1995. 12. 13. L 300)

Az EU Bizottság 95/56/EC sz., 1995. nov. 8-i irányelve, amely a műszaki fejlődés eredményeit figyelembe véve módosítja a 74/61/EEC számú, a motoros járművek jogtalan használatát meg-akadályozó technikai berendezésekre vonatkozó irányelvet (OJ 1995. 11. 29. L 286)

Az Európai Parlament és a Tanács 2717/95/EC sz., 1995. nov. 9-i határozata az EURO-ISDN transzeurópai hálózattá fejlesztésére vonatkozó irányelvekről (OJ 1995. 11. 24. L 282)


ÚTON AZ EU FELÉ

Tények és tervek

Ebben a rovatban olyan intézmények eredményeiről és terveiről közlünk interjúkat, amelyek az EU-val történő együttműködés, az EU-hoz való csatlakozás terén máris munkálkodnak.

Elsőként az OMIKK Informatikai Igazgatóságának vezetőjéhez, Stubnya György igazgató úrhoz intéztük kérdéseinket.

lHírlevél: Ön a Hírlevél 1996. februári számában nyilatkozott az EU KTF terén fennálló és tervezett szolgáltatásaikról. Melyek az elmúlt év főbb eredményei?

lStubnya György: Az elmúlt évben az EU-INFO Szolgálat az OMIKK egyik fontos, meghatározó részlegévé nőtte ki magát. Jelentősége intézeten belül lényegesen növekedett annak eredményeként, hogy az EU-INFO Hírlevél, EU KTF lehetoségek felhasználó orientált szolgáltatása, konferencia szervezés stb. olyan új kapcsolatrendszert és felhasználói kört eredményezett, akik és amelyek alapjaiban érintik az OMIKK tevékenységét.

Természetesen ezen szerepnövekedéshez lényeges hozzájárulást ad az EU tevékenység iránti információigény növekedés, melyet a csatlakozás körüli viták is iniciálnak. A Hírlevél politikamentes és a KTF területen - amely perspektivikusan a csatlakozás szempontjából az egyik meghatározó terület lehet - objektív és ismeretközlő tevékenysége felkeltette a szakemberek érdeklődését, igényét. Úgy érzem ezt tekinthetjük az elmúlt év egyik legjelentősebb eredményének.

lHírlevél: Milyen konkrét tényeket tud említeni?

lStubnya György: Az EU-INFO Szolgálat folyamatosan kielégíti az igényeket, amelyek valamilyen műszaki és kutatással-fejlesztéssel kapcsolatos, ill. egyes gazdasági, információs, stb. területtel összefüggő EU-dokumentumra vonatkoznak.

Ez a szolgáltatásunk az Európai Unió jogszabályaira is vonatkozik. Egyrészt a potenciális felhasználók figyelmét közvetlenül felhívjuk az őket feltehetően érdeklő jogszabályra és a megrendelők részére megküldjük a keresett jogszabály szövegét. (Több tucat felhasználó igényét elégítettük ki így, akik az EU Bizottságnak pl. az élelmiszeripari édesítő és színező anyagokra vonatkozó jogszabályaira tartottak igényt). Másrészt beszereztük a keresett jogszabályt akkor is, ha téma, vagy referencia adatok alapján felhasználóink egy konkrét jogszabály, vagy egy szakterület jogi szabályozása iránt érdeklodtek (pl. veszélyes anyagokkal kapcsolatos információadási kötelezettség).

Az igények jobb, komfortosabb kielégítését szolgálja, hogy az INFOCENTRUM és az EU-INFO Szolgálat bővült egy EU-INFOBASE elnevezésű gyűjteményt is tároló olvasószobával. Itt elhelyezésre került az a közel ötszáz fontos dokumentum, melyek egy jelentős részét tavaly a KÜM támogatásával szereztünk be. Ezek meghatározó forrásai lehetnek a KTF témák iránt érdeklődők igény-kielégítésének. A dokumentumokban való gyors tájékozódást egy adatbázis segíti elő amely a dokumentumok szakszerű feltárásával készült és tematikus visszakeresést biztosít.

Természetesen a "papírhordozós" információforrásokon túl növeltük a már eddig is számottevő elektronikus (CORDIS CD, ECHO adatbázisok stb.) forrásainkat is.

Legújabb EU információink elektronikus adat-hordozón az alábbiak:

1. REGIOMAP (CD-ROM)
Az Európai Unió régióinak társadalmi és gazdasági adatait tartalmazza - statisztikai adatok és regionális földrajzi területi egységek kombinációja.

2. CELEX (CD-ROM)
Az Európai Unió jogszabályai téma szerint is kereshető, könnyen kezelhető adatbázisa.

3. PANORAMA of EU Industry 1995-1996 (CD-ROM)
Az EU iparának és külkereskedelmének adatbázisa. Mind az EU, mind a tagállamok iparának szerkezetére és teljesítményére vonatkozó adatokat tartalmazza, továbbá összehasonlító adatokkal is szolgál az USA és Japán vonatkozásában.

4. CEDEFOP (4db floppy)
Az európai szakképzéssel kapcsolatos kutatási projektek adattára.

Ezek felhasználását nagymértékben segíti majd az INFOCENTRUM 6 új nagyteljesítményű PC-je, melyek közül az egyik kimondottan azt a célt szolgálja, hogy használni tudjuk az EU azon multi-média igényeket kielégíto CD-it, melyekre eddig nem volt lehetőségünk. Meggyőződésem, hogy ez a lehetőség újabb felhasználókat vonz, mind az EU KTF, mind az elektronikus információkezelést kedvelő felhasználók közül.

Az EU-INFO Szolgálat egyik legjelentősebb tevékenysége az elmúlt évi EU-INFO '96 Nemzetközi Szeminárium megszervezése és lebonyolítása volt. A DAT '96-on belül lebonyolított két szekciós ülésnap, a résztvevők számát, érdeklődését és aktivitását tekintve is meggyőzött minket arról, hogy tovább kell ezt a sorozatot folytatnunk. Ugyanakkor tovább kell javítani a szervezést és mindinkább olyan kérdések megvitatását kell kitűzni, amelyek mind perspektivikusan, mind rövid távon is fontosak az EU kapcsolatépítés és csatlakozás kérdéseiben.

lHírlevél: Milyen fejlődés történt az EU kapcsolat területén?

lStubnya György: A legfontosabb az, hogy az általunk koordinált konzorcium elnyerte az EU által a közép-kelet-európai államok számára is kiírt IRC pályázatot. A már korábbi számunkban bemutatott projekt (EU-MIK- FEMIRC HU) az elkövetkező idoszakban reményeink szerint javítani tudja a hazai innovációs tevékenységet.

Ugyancsak jelentosnek ítélem meg a PHARE TDQM pályázaton elnyert LOTTII projektünket.

lHírlevél: Melyek a folyó év főbb újdonságai?

lStubnya György:

- havonta jelentetjük meg az EU-INFO Hírlevelet, benne egy speciális EU-MIK melléklettel;
- tematikus elemző kiadványokat készítünk, melyek 1-1 KTF kérdést alaposabban vizsgálnak;
- a MTESZ-szel kötött együttműködési szerződés kiegészítése előirányozza, hogy a vidéki MTESZ székházak helyi központjai, terjesztői legyenek a FEMIRC HU tevékenység hazai meghonosításának, bevezetésének;
- az OMIKK által kiépítendő információs ügynöki hálózat bekapcsolása az EU-INFO Szolgálat munkájába foleg a KKV-k vonatkozásában;
- felülvizsgáljuk, bővítjük címlistánkat, hogy kiadványaink minél több érdemi érdeklődőhöz eljussanak.

Végül, de nem utolsó sorban fontos része 1997. évi tevékenységünknek a 90-től folyamatos évenkénti EU-INFO rendezvénysorozatunk folytatása.

lHírlevél: Köszönjük az interjút.


EU KTF PROGRAMOK HÍREI

1. Az INFO 2000 program nyertes projektjei

A multimédia eszközök, programok és szolgáltatások európai bevezetését támogató - a KTF keretprogramon kívüli - EU programban meghirdetett pályázatok nyertes projektjeinek száma az egyes célterületeken a következő:

Projekt- Támogatás szám mill. ECU
Az európai kulturális örökség gazdasági hasznosítása 35 3,2
Üzleti szolgáltatások, vállalatok, főleg a KKV-k részére 19 1,8
Földrajzi információ 13 1,1
Tudományos, műszaki és orvosi információ 13 1,2

(CORDIS focus, No. 78. 13.01.1997)

2. 280 millió ECU a Transzeurópai Szállítási Hálózat (TEN-Transport) projektjeinek támogatására 1996-ban

A támogatás 62%-a a vasúti szállítási projektekre jutott, kombinált szállítási projekteket is beleértve. Közúti szállítási projektek kapták a támogatás 22%-át, a forgalomirányítás pedig 12%-ot. A fennmaradó összeget a légi, ill. a vizi közlekedés projektjei hasznosították.

(CORDIS Focus No. 78. 13.01.1997)

3. BIOMED-program: 125 jóváhagyott projekt

Az 1996. március 15-i pályázati kiírásra 769 pályázat érkezett. A 125 jóváhagyott projekt támogatási összege: 84.5 millió ECU.

(CORDIS focus NO 80. 10.02.1997)

4. Környezetvédelmi munkaterv 1997

A munkatervet - amely értékeli az 1996. évi tevékenységet is - beterjesztették az Európai Parlament Környezetvédelmi Bizottságához. A munkaterv nagy súlyt fordít arra, hogy a környezetvédelmi szempontokat figyelembe vegyék a különböző területek, így különösen a mezőgazdaság, a szállítás, az energia valamint a kutatás és fejlesztés területén.

(CORDIS focus No. 80. 10.02.1997)


MILYEN SZOLGÁLTATÁSOKAT NYÚJT AZ EU-INFOBASE?

 

Az OMIKK EU-INFO Szolgálata az EU - kutató és fejlesztő tevékenységével kapcsolatos folyamatos gyarapítás alatt álló - dokumentumgyűjteményét 1997. év április 14-től a T. felhasználók részére megnyitja.

Az OMIKK INFOCENTRUM-ból nyíló új olvasószoba használata lehetővé teszi látogatóinknak a következőket:

- böngészés a polcokon elhelyezett jelenleg kb. ötszáz EU szakkiadványban;

- ha tematikus, célirányos keresést igényelnek, ezt saját maguk vagy munkatársaink segítségével végezhetik a helyben lévő PC-re telepített adatbázisban;

- a böngészés vagy tematikus keresés által felkutatott szakirodalom helybeni olvasáson túl (sajnos kölcsönzésre nincs lehetőség) a kívánt anyagokról helybeni másolatkérésre van lehetőség. Ez utóbbi szolgáltatásunk díjköteles, pl. egy A/4-es oldalról készített másolat ára: 25,-Ft+ ÁFA;

- egy külön polcon korlátozott példányszámban megtalálható az Unió tevékenységét népszerűsítő számos kiadvány is, amelyek egy-egy példányban eredetiben is elvihetők;

- ugyancsak megtalálhatók a legfontosabb EU folyóiratok mint például - egyebek mellett - az
Official Journal of the European Communities,

- Together in Europe,

- EUR-OP News,

- CORDIS Focus,

- Innovation & Technology Transfer,

- EURO-info,

- Frontier-free EUROPE

- Európai Dialógus,

- Európai Tükör

Amennyiben a kívánt információkat az EU-INFOBASE dokumentumanyaga még nem tartalmazza, szakembereink segítenek további források feltárásában. A különböző CD és online adatbázisok és más tematikus forrásismertetőink EU-KTF információk szinte teljes spektrumát lefedik. Az így feltárt forrásdokumentumok beszerzésében szintén felhasználóink rendelkezésére állunk, de itt a dokumentum beszerzési költségeit az érdeklődőknek kell megtéríteni. A szolgáltatásokhoz igénybevett szaktanácsadás költsége az OMIKK általános díjszabásával van összhangban.

A CORDIS CD-ROM adatbázisban szakértői segítséggel történő keresés díjtételei:

- Profilszerkesztés 4 000,-Ft.
(alapdíj+lemez vagy max. 10 oldal papírhordozó + postaköltség)

- Tanóra 4 500,-Ft
(a CORDIS-ban való keresés technikájának elsajátítása, 60 perc)

- Témafigyelés a CORDIS alapján 6 000,-Ft
(évi négyszeri szállítás + lemez vagy max. 10 oldal papírhordozó + postaköltség)

Azon ügyfeleink, felhasználóink számára, akik esetében a helybeni igénybevétel nehezen megoldható, telefonon, faxon, E-mail vagy egyéb kommunikációs technika felhasználásával is rendelkezésre állunk. A kérések kielégíthetőségéről, azok esetleges pontosításáról munkatársaink ingyenesen szóbeli felvilágosítást adnak. Természetesen amenynyiben a szolgáltatásoknak pénzügyi vonzata van, akkor az előzetes árkalkulációk alapján írásos megrendelést kérünk.

Az olvasószoba használatáért az INFOCENTRUM-ban kell jelentkezni a vendégkönyvbe történő egyidejű bejegyzés mellett.

Munkatársaink:

EU-INFO Szolgálat:

Nyerges Gyula,
tel: 138-4803
fax: 138-2232
E-mail: nyerges@omk.omikk.hu

dr. Gerzsó Géza
tel: 138-2935
fax: 138-2232

Czeglédi Gyuláné
tel: 138-2935
fax: 138-2232

INFOCENTRUM:

Gombos László
tel: 138-2840
fax: 138-2702
E-mail: Gombos@omk.omikk.hu


OMFB HÍREK

Pályázati felhívás

Az OMFB Nemzetközi Projektiroda (NPI) pályázatot hirdet magyar-francia kormányközi tudományos és technológiai együttműködési megállapodás keretében kutatási/fejlesztési projektek nemzetközi kutatócseréjének támogatására.

A pályázatok benyújtási határideje: 1997. május 2. l6.00 óra

Az OMFB Nemzetközi Projektiroda (NPI) pályázatot hirdet magyar-spanyol kormányközi tudományos és technológiai együttműködés keretében kutatási/fejlesztési projektek nemzetközi kutatócseréjének támogatására.

A pályázatok benyújtási határideje: 1997. június 5. 16.00 óra.

A pályázati űrlapok - mindkét pályázat esetében - az OMFB NPI titkárságán vehetők át: Budapest, V. Szervita tér 8. II. emelet 210.


OMIKK HÍREK

Február 25-én a "LOTTII" PHARE - projekt keretében ún. technológiatranszfer bemutató napot tartottunk. A bemutatón a projektben résztvevőkön kívül megjelent 15 borsod-abaúj-zemplén-megyei vállalkozó is.

Március 8-án sajtótájékoztatóval egybekötött EBSCO bemutatót rendeztünk. További információk: OMIKK-OMK Számítógépes irodalomkutatás, tel.: 138-4963, fax: 118-0109.
E-mail: zsadon@ omk.omikk.hu

Március 20-22. között részt vettünk az EUROTÉKA '97 szakkönyvkiállításon és vásáron.


ESEMÉNYEK

Perspectives on Protein Engineering
Anglia, Norwich, 1997. június 28-július 1.

Composite Materials and Structures
Görögország, Xanthi, 1997. július 2-5.

BIOS Europe '97
Olaszország, Sanremo, 1997. szeptember 4-8.

Aerospace Remote Sensing
Anglia, London, 1997. szeptember 22-26.

The European Conference on Integration in Manufacturing (IiM) 1997
Németország, Drezda, 1997. szeptember 24-26.

Craft and Small Enterprises
Olaszország, Milánó, 1997. november 20-22.

Atmospheric Dispersion Modelling
Görögország, Rodosz, 1998. május 17-22.

(Forrás: CORDIS focus, Nr. 78. 1997. január 13. Nr. 82, 1997. március 10.)


OMIKK FORDÍTÓ IRODA

1088 Budapest, Múzeum u. 17.
Tel.: 138-2874, Fax.: 138-4924

Műszaki fordítás, lektorálás
Tolmácsolás, szövegszerkesztés
Szakirodalom beszerzés
30 nyelv, országos hálózat, reális árak

Az OMIKK EU-INFO Hírlevele az Internet hálózaton is elérhető, az OMIKK World Wide Web címlapján (homepage) keresztül. Az OMIKK magyar nyelvű címlapjának hívószáma (URL-je): http://omk.omikk.hu/omikk/magyar/cimlap.htm A homepage lekérdezésével Önök megismerhetik ill. igénybe vehetik az intézmény különböző szolgáltatásait; a hírlevelek a Digitális könyvtár pont alatt találhatóak.

A szerkesztőség E-mail címe:nyerges@omk.omikk.hu

* * *

OMIKK EU-INFO Hírlevél

Kiadja: OMIKK, Informatikai Igazgatóság
Felelős kiadó: Stubnya György
Felelős szerkesztő: dr. Dúzs János,
Szerkesztő: dr. Gerzsó Géza,
A szerkesztőbizottság tagjai: Czeglédi Gyuláné, Gombos László, Novák Lászlóné, Nyerges Gyula

A szerkesztőség címe:
OMIKK, Informatikai Igazgatóság
1088 Budapest, Múzeum u. 17.
Tel: 138-4803, Fax: 138-2232.