LOGO
EU-MIK Közlemények
EU MAGYARORSZÁGI INNOVÁCIÓKÖZVETÍTŐ KÖZPONTJA - EU-MIK
az EU Innovációközvetítő Központ Hálózatának társult tagja (FEMIRC HUNGARY)

1997. január-február

Tisztelt Olvasó!

Az EU a társadalmi-gazdasági fejlődés meggyorsítása érdekében egyre nagyobb figyelmet és anyagiakat is fordít a kutatás és technológiai fejlesztés (KTF) támogatására, az eredmények terjesztésére és hasznosításuk elősegítésére, a technológiatranszfer (TT) és az innováció előmozdítására.

Ezek a törekvések már külön Innovációs Program és Innovációs Akcióterv formájában jelentkeztek. A kutatási és technológiai fejlesztési eredmények terjesztésének, hasznosításának, a technológiatranszfer, az innováció fejlesztésének elősegítésére a tagországokban létrehozták az EU Innovációközvetítő Központokat, illetve azok hálózatát (Innovation Relay Centres Network). Jelenleg 52 ilyen, az EU által támogatott központ működik a tagországokban.

A IV. KTF keretprogram alapján a múlt évben pályázatot írtak ki a Társult Országokban Innovációközvetítő Központok létesítésére. Ezek egyúttal az EU Információközvetítő Központ Hálózatának társult tagjaként 2 éves EU finanszírozással működnek.

Magyarországon a pályázatot az OMIKK koordinálásával alakult konzorcium nyerte el a Magyarországi Társult Országbeli Innovációközvetítő Központ (EU Magyarországi Innovációközvetítő Központ, röviden: EU-MIK) EU projekt keretében való létrehozására és fejlesztésére.

Az EU-INFO HÍRLEVÉL a következőkben "EU-MIK KÖZLEMÉNYEK" cím alatt külön és részletesen ismerteti az EU-MIK projekt megvalósításának előrehaladását, a felkínált szolgáltatásokat és az elért eredményeket.

Az EU-INFO HÍRLEVÉL Szerkesztősége

 

lBevezető az EU-MIK-ről

Az EU-MIK az EU IV. KTF Keretprogramja keretében kiírt pályázat elnyerése alapján 2 évi időtartamra az EU-MIK projekt keretében jön létre. A projektet az OMIKK koordinálásával létesült konzorcium hajtja végre. (A konzorcium tagjai: az Országos Műszaki Információs Központ és Könyvtár, OMIKK, a projekt koordinátora, partnere a Nemzetközi Technológiai Intézet, további szerződéses közreműködő társ a Robottechnikai és Automatizálási Központ, a VIVIDUS Consultant Kft. valamint a TREbAG Projektmenedzser Kft.).

Az EU-MIK létrehozására és fejlesztésére irányuló tevékenység és annak lényegét képező szolgáltatások a Konzorcium tagjai által a projekt munkaterve alapján végzett egyedi és közös munkák képezik. A munkák összehangolását a résztvevők köréből alakult irányító testületek közreműködésével az OMIKK Informatikai Igazgatóságának az EU-INFO Szolgálata végzi.

lAz EU-MIK fő feladatai

a/ tájékoztatás

az EU KTF tevékenységéről, a KTF keretprogramokról, azok specifikus programjairól, ill. projektjeiről;

a KTF eredményekről és azok hazai hasznosításának a lehetőségeiről;

b/ segítségnyújtás az EU KTF eredmények hazai hasznosításához, a korszerű konstrukciók és technológiák bevezetéséhez, a technológiatranszferhez

c/ támogatás és segítségnyújtás az EU KTF programjaiban történő részvételhez a kutatási és fejlesztési munkában érdekelt és kellő színvonalat elért hazai szervezetek (kutatóintézetek, felsőoktatási intézmények, ipari és szolgáltató vállalkozások - ideértve a KKV-kat -) részére.

lA FŐ TEVÉKENYSÉGEK ÉS ESZKÖZÖK

A/ Tájékoztatás:

B/ Segítségnyújtás az EU KTF eredmények hazai hasznosításában

C/ Segítségnyújtás az EU KTF programokban történő részvételben

lAz EU-MIK tevékenység kezdetei

A konzorcium tagjai közötti szerződés megkötése után a tagok - tevékenységi körüknek megfelelően és egészében - a koordináló intézmény közreműködésével kezdik meg a fent ismertetett feladatokkal kapcsolatban eddig is végzett munkájuknak EU-MIK célokra való hasznosítását, illetve tevékenységük szükségszerű kiegészítését.

Az EU-MIK szerződést a koordináló intézmény részéről dr. Herman Ákos, az OMIKK főigazgatója, az EU Bizottság részéről pedig R.

Verrue, a XIII. főigazgatóság főigazgatója írta alá.

lEU-MIK információ: OMIKK, Informatikai Igazgatóság EU INFO Szolgálata:

Stubnya György igazgató,

Nyerges Gyula projekt koordinátor

dr. Gerzsó Géza szakértő,

Czeglédi Gyuláné informatikai asszisztens.


Magyar pályázók részvétele az Európai Unió IV. kutatási és technológiai fejlesztési (KTF) keretprogramjában

 

Az 1994-1998. éveket átívelő KTF keretprogram célkitűzése az EU nemzetközi versenyképességének növelése, az élet minőségének javítása és a környezet védelme új, korszerű termékek és/vagy szolgáltatások létrehozásával, az innováció serkentésével. Az EU olyan kutatásokat támogat, amelyek európai dimenziójúak és elősegítik egyben a közös munkát, a nemzetközi együttműködést és az unión belüli kohéziót. Ennek értelmében olyan projekteket támogat, amelyekben - erre a célra alakított konzorcium keretében - több ország kutatói és fejlesztői együttműködve dolgoznak. A pénzügyi támogatásban részesülő projekteket negyedévenként rendszeresen kiírt felhívásokra beadott pályázatok elbírálása után az EU Bizottsága választja ki.

A magyar és a többi, az Európai Unióval társulási szerződést aláírt ország pályázói számára az EU IV. KTF kereprogramjának ún. specifikus kutatási programjai (információtechnológia, telematika, ipari és anyagtudományi kutatások, mezőgazdaság, stb.) a részvétel általános szabályainak betartása mellett, egyes kiegészítő feltételek teljesítése esetén ma már nyitva állnak, azonban a specifikus programok EU támogatási alapjaiból nem kaphatnak pénzügyi hozzájárulást: költségeik fedezéséről maguknak kell gondoskodniuk (ezek az országok ugyanis nem járulnak hozzá a támogatási alapokhoz).

A részvétel és a pályázatok benyújtásának alapfeltételei

K+F projektre pályázatot olyan konzorciumok adhatnak be, amelyben szerződő partnerként legalább két, különböző tagországban bejegyzett, legalább egy-egy különböző intézmény (jogi személy) vesz részt, amelyek között anyavállalat/leányvállalat kapcsolat nincsen, illetve egyik sem gyakoról ellenőrzést a másik felett. Ezen alapvető feltétel teljesülése után a résztvevők számának csak az ésszerűség és az összefoghatóság szab határt. A résztvevők tervezett költségeik 50%-áig terjedő közösségi támogatást pályázhatnak meg.

A magyar partner értelemszerűen csak "harmadik" résztvevőként léphet be a konzorciumba és a magyar részvételre vonatkozó szabály az, hogy magyar intézmény a specifikus program pénzügyi támogatásából nem részesülhet. Egyes specifikus programok (információtechnológia, telematika, ipari és anyagtechnológiák) esetében mód van kivételképpen a II. főirány (nemzetközi együttműködés) keretéből közösségi pénzügyi támogatás elnyerésére. Ez abban az esetben igényelhető, ha a projekt végrehajtása kiemelkedő módon ill. mértékben szolgálja a közösségi érdekeket.

Az EU IV. keretprogramjába való magyar bekapcsolódás támogatására az OMFB pályázati rendszert hozott létre, amelynek keretében - kedvező hazai előbírálat esetén - a konzorcium magyar résztvevője költségeinek legfeljebb 50%-át fedezi abban az esetben, ha a konzorcium által benyújtott pályázatot az EU Bizottsága pénzügyi támogatásra alkalmasnak ítélte és a konzorciummal szerződést kötött. Ilyen esetben tehát a hazai résztvevő ugyanúgy támogatásban részesülhet költségei 50%-ának erejéig, mint a tagállamokbeli partnerek. (Az OMFB max. 10 millió Ft támogatást nyújt egy projekt végrehajtásához.)

A pályázati felhívásokat (Call for Proposals) az Európai Unió Bizottsága az EU hivatalos lapjában, az Official Journal C sorozatában teszi közzé rendszeresen március, június, szeptember és december 15. napján, vagy ezekhez a dátumokhoz közeli napokban.

A pályázati dokumentációt (tájékoztatók és űrlapok) az ún. információs csomag tartalmazza. Az információs csomagot az egyes programok (EU) titkársága bocsátja a pályázók rendelkezésére. Ezek megtekinthetők és tanulmányozhatók az EU Magyarországi Innovációközvetítő Központ/OMIKK EuInfo Szolgálatnál, valamint az OMFB-ben (Budapest, V. Szervita tér 8., Dr. Zsigmond Attila).

A pályázati információs csomag (Information Package) beszerezhető:

a/ a pályázati kiírásban közölt EU címeken az egyes specifikus programok "Help Desk"-jeitől (ügyfélszolgálat) levélben, faxon vagy E-mailben; egyes programok esetén letölthető az Internetről (http://www2.echo.lu);

b) az Országos Műszaki Fejlesztési Bizottság EU Titkárságán (korlátozott számban);

c/ az EU Magyarországi Innovációközvetítő Központ/OMIKK EuInfo Szolgálattól.

Az igénylő kérésére és költségére beszerezzük az illetékes ügyfélszolgálattól. Eredeti információs csomagok csak korlátozott számban állnak rendelkezésre, amelyet az igénylés sorrendjében tudunk az érdeklődők rendelkezésére bocsátani.

Sokszorosított információs csomagot oldalanként 25 Ft+ÁFA térítésért tudunk rendelkezésre bocsátani.

Az Internetről letölthető információs anyagot floppyn az adathordozó áráért (150 Ft+ÁFA /floppy) tudunk adni. Kizárólag az OMIKK InfoCentrumban vásárolt adathordozóra töltjük rá az anyagot, a vírusveszélyre tekintettel.

Felhívjuk szíves figyelmüket arra, hogy az információ térítésmentes, de adathordozó árát és a másolási, valamint a távközlési költségeket ügyfeleinknek meg kell téríteniük.

A pályázók kérésére partnerkeresési szolgálattal állunk rendelkezésre az EU adatbázisainak felhasználásával. A partnerkeresési szolgáltatás első 30 perce térítésmentes. A kinyomtatott másolatok ára 25 Ft+ÁFA/oldal. A CORDIS adatbázis az Interneten is elérhető (http://www.cordis.lu).

lII. Egyes szakterületek speciális pályázati feltételei:

1. Közlekedés

A felhívás az alábbi területekre vonatkozik: stratégiai kutatás, vasúti közlekedés, integrált közlekedési vonalak, légiközlekedés, városi közlekedés, vizi közlekedés, közúti közlekedés, járulékos szakterületek kutatása.

A pályázat benyújtásának határideje: 1997. márc. 17. 12.00 óra (helyi idő szerint).

Információs csomag és minden egyéb információ az alábbi címen kérhető: CEC, DG VII-E, rue de la Loi/Wetstraat 200 (BU 33, 0/06), B-1049 Brussel, tel: (32-2) 295 4300, fax: (32-2) 295 4349, E-mail: Karen.Saelens@mhsg.cec.be.

2. Ipari és anyagtechnológiák

A következő szakterületeket érinti a felhívás: termelési technológiák (pl. új, ill. tiszta termelési technológiák), termékinnovációhoz alkalmazható új anyagok és technológiák, (pl. új módszerek a terméktervezésben és gyártásban, termékek újrahasznosítása életciklusuk végén), közlekedési technológiák.

A pályázat benyújtásának határideje:

- ipari vonatkozású alapkutatásoknál valamennyi szakterü1eten: 1997. ápr. 30. 12.00 óra (helyi idő szerint);

- alkalmazott kutatás a közlekedési technológiák területén: 1997. ápr. 30. 12.00 óra (helyi idő szerint);

- alkalmazott kutatás az összes többi szakterületen: 1997. szept. 15. 12.00 óra (helyi ido szerint).

Információs csomag és minden egyéb információ az alábbi címen kérhető: CEC DG XII-C, rue Montoyerstraat 75, B-1040 Brussel fax: (32-2) 295 8046.

3. Mezőgazdaság és halászat (FAIR)

A pályázat a következő nagy szakterületekre vonatkozik: agroipar, élelmiszeripari technológiák, erdészet, vízkultúra, vidéki területek fejlesztése. További nagyobb pályázati szakterületek: integrált termelés és feldolgozó láncok (pl. biomassza és bioenergia lánc, "zöld" kémiai és polimerláncok, stb.), mezőgazdaság-környezet kölcsönhatás, termelési módszerek és rendszerek, közgazdasági elemzés, hatásvizsgálat, állat- és növényegészségügy, multifunkciós erdők kialakítása.

Külön pályázati felhívás foglalkozik a szivacsos agysorvadással összefüggő kutatási témák támogatásával.

A pályázat benyújtásának határideje: 1997. márc. 20. 12.00 óra (helyi idő szerint).

Információs csomag és minden egyéb információ az alábbi címen kérhető: CEC, DG VI-XII-XIV, Secretariat of FAIR programme, DG XII-E-2, square de Meeus 8, B-1050 Brussel, tel: (32-2) 296 0292, fax: (32-) 296 4322.

4. Környezet és éghajlat

A technológiafejlesztést ösztönző akciók keretében előzetes feltáró projekteket finanszíroznak, amelyekből egy későbbi fázisban nemzetközi együttműködéssel megvalósuló projekt lehet. A pályázati felhívás a következő szakterületekre vonatkozik:

A természetes környezet kutatása, környezeti minőség és a globális éghajlati változás; környezetvédelmi technológiák; környezetvédelmi megfigyelés és kutatás a világűrből; a környezet változásának emberi dimenziói.

Az előzetes feltáró kutatásokra érkező pályázatokat 1997. jún. 11. 17.00 óráig (helyi idő szerint) lehet beküldeni.

A nemzetközi együttműködéssel lebonyolítandó projektek benyújtásának végső határideje: 1998. ápr. 1.

Információs csomag és minden egyéb információ az alábbi címen kérhető: CEC, DG XII-D - Environment and climate programme - TS, square de Meeus 8, B-1050 Brussel, fax: (32-2) 296 3024, E-mail: environ-infodesk@dg12.cec.be

5. Telematikai alkalmazások

Az érintett fő szakterületek: közigazgatás, közlekedés, kutatás, oktatás és képzés, könyvtárak, városi és vidéki területek, egészségügy, fogyatékos és idős emberek segítése, környezet, nyelvészet, információszolgáltatás. (Külön felhívás ismerteti a digitális munkahelyek integrált telematikai alkalmazásai c. pályázat feltételeit).

A pályázat benyújtásának határideje: 1997. ápr. 15. 16.00 óra (helyi idő szerint).

Információs csomag és minden egyéb információ az alábbi címen kérhető:

a/ a könyvtárak, nyelvészet, információszolgáltatás tekintetében: CEC, DG XIII/E - Telematics Applications Programme, Proposals Office, rue Alcide de Gasperi (Batiment Euroforum, EUFO 1267), L-2920 Luxembourg, fax: (352) 40 116 2852, E-mail: telematics@echo.lu.

b/ a többi szakterület vonatkozásában: DG XIII/C - Telematics Applications Programme, Proposals Ofice, rue de la Loi/Wetstraat 200 (BU 29, 4/05), B-1049 Brussel, fax: (32-2) 295 2354, E-mail: telematics@bxl.dg13.cec.be,
X 400 cím: S=Telematics; O=DG13; Oui=BXL; P=CEC; A=RTT; C=BE

A "telematikai alkalmazások" c. pályázati kiírással információs csomag és egyéb információ elérhető az Interneten is az alábbi címen: http://www.echo.lu/telematics/.

6. Szabványok, mérésügy, tesztvizsgálatok

A pályázat az alábbi szakterületekre vonatkozik: a/ a CEN keretében folyó szabványosítás témakörei (pl. fűtő, szellőztető és légkondícionáló berendezések teljesítményének mérésére alkalmas modellek kifejlesztése, 3D felületi érdesség alapegységének kidolgozása, stb.); b/ a CENELEC keretében folyó szabványosítás témakörei (pl. légikikötő-rendszerek, az elektromágneses hullámok szintjének mérése és definiálása), c/ a közösségi politika megvalósítását elősegítő módszerek továbbfejlesztése (pl. a tejporban a nem tej eredetű fehérjék azonosítására alkalmas módszerek, stb.)

A pályázat benyújtásának határideje: 1997. máj. 15. 12.00 óra (helyi idő szerint).

Információs csomag és minden egyéb információ az alábbi címen kérhető: CEC, DG XII-C5, rue de la Loi/Wetstraat 200, B-1049 Brussel vagy személyesen DG XII-C5 rue Montoyer 75, B-1040 Brussel.

7. Biotechnológia

A fenti területektől eltérően a biotechnológiai pályázati felhívás nem projektszintű együttműködésre, hanem kutatással összekapcsolt oktatásra vonatkozik, amely segítségével a legfejlettebb biotechnológiai műhelyekben van mód továbbképzésre. Az EU támogatás elnyerésére pályázhatnak magyarországi intézetek, amelyek alkalmasnak tartják magukat arra, hogy kutatók részére az alábbi témakörökben továbbképzést biztosítsanak. Másrészt jelentkezhetnek a támogatás elnyerésére magyar kutatók, akik tovább szeretnék képezni magukat egy EU tagállamban.

A felhívás a következő területeket érinti: sejtgyárak, genome elemzés, növényi és állati biotechnológia, sejtkommunikáció az idegélettan tudományában, immunológia, strukturális biológia, biológiai sokféleség, prenormat1ív kutatás, a biotechnológiai kutatások társadalmi elfogadása, infrastrukturális kérdések, biotechnológia és társadalom, etikai és jogi vonatkozások, a szakterület társadalmi-gazdasági hatásai, a biotechnológia társadalmi ellenőrzése.

Egy-egy ösztöndíj általában kéthetes időszakra vonatkozik.

1996-1998 között a pályázat benyújtásának határideje folyamatos, de az egyes jelentkezési periódusokat lezáró időpontok a következők: 1997. márc. 3., 1997. szept. 15., 1998. márc. 15., 1998. szept. 15.

Információs csomag és minden egyéb információ az alábbi címen kérhető: CEC, DG XII E1 SDME 9-28, rue de la Loi/Wetstraat 200, B-1049 Brussel, fax: (32-2) 299 1860, Internet: http://www.cordis.lu.

Nem-nukleáris energia

A felhívás az alábbi szakterületekre vonatkozik: az energia ésszerű felhasználása, megújuló energiák, fosszilis tüzelőanyagok.

A pályázat benyújtásának határideje: 1997. máj. 6. 12.00 óra (helyi idő szerint).

Információs csomag és minden egyéb információ az alábbi címen kérhető:

CEC, DG XII/F, Office for proposals concerning non-nuclear energy, Rue Montoyer, 75, B-1049 Brussel, fax: (32-2) 296 6882.

FIGYELEM!

1. A fenti tájékoztató - terjedelmi korlátok miatt - csak erősen rövidítve, kivonatosan tartalmazza az EU pályázati kiírásait, ezért célszerű, hogy egy-egy szakterület pályázói megismerjék az eredeti, az EU Hivatalos Lapjában megjelent kiírás teljes szövegét is. Ez utóbbit Szolgálatunk kérésre az érdeklődők rendelkezésére bocsátja.

2. A pályázatok benyújtása előtt, a projekt EU-beli koordinátor intézményével egyeztetve, célszerű a pályázatot véleményeztetni a Bizottság illetékes főigazgatóságával annak érdekében, hogy az esetleges tartalmi és formai hiányosságokat a pályázók még időben kiküszöbölhessék.

Nyerges Gyula főtanácsos
az OMIKK Informatikai Igazgatóság EU-INFO Szolgálatának vezetője
az EU Magyarországi InnovációközvetítőKözpont/
projekt koordinátora
Tel: 138 4803, Fax: 138 2232

MOST ÉRKEZETT!

 

OMFB Pályázati felhívás

Információs és kommunikációs technológiai alkalmazások támogatására

 

A pályázat célja, hogy a magyarországi "tartalom-ipar" és informatikai piac fejlődése érdekében elősegítse új, közhasznú információs és kommunikációs technológiai alkalmazások - informatikai termékek és szolgáltatások - kifejlesztését és bevezetését valamint társadalmi méretű elterjedésük feltételeinek javítását. A projekteknek mind megvalósításuk módját, mind eredményét tekintve tükrözniük kell a nemzetközi szakmai élvonalat. Előnyben részesülnek a szabványos vagy összehangolt megoldást eredményező, a több résztvevő (pl. ipar - egyetem - kutatóintézet - önkormányzat) együttműködését igénylő és az információs társadalom kialakulását segítő hazai és nemzetközi kezdeményezésekhez kapcsolódó projekttervek.

Pályázni öt témakörben lehet:

1. Közcélú informatikai szolgáltatások és termékek

2. Multimédia-termékek és szolgáltatások

3. Kulturális örökség az információs társadalomban

4. Települések az információs társadalomban

5. Informatikai szolgáltatások kábeltelevíziós hálózaton és új információs infrastruktúrákon

A pályázók a Központi Műszaki Fejlesztési Alapprogram erre a célra elkülönített 850 millió forintos keretéből kaphatnak - legfeljebb a projektköltség 50%-áig terjedő - támogatást. Egy pályázatban új, piacképes üzleti szolgáltatások és termékek kifejlesztésére maximum 40 millió forint támogatás kérhető. A projektnek legyen célja az eredmények alkalmazásba vitele és mintaalkalmazások kipróbálása is. A projekt futamideje maximum két év lehet. A pályázathoz csatolni kell a projekt befejezése utáni, legalább két éves időszakra szóló üzleti tervet is.

A támogatás 40%-át két részletben - a projekt befejezését követő 12, illetve 24 hónap elteltével vissza kell téríteni. A termékek és szolgáltatások értékesítéséből az OMFB-t részesedés is megilleti, ennek összege az értékesítés kezdetétől számított első öt évben az ÁFA nélküli árbevétel 4, a második öt évben 2%-a.

Pályázhat minden Magyarországon bejegyzett jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság és egyéni vállalkozó az erre a célra rendszeresített pályázati űrlapon és az útmutatónak megfelelően összeállított projekttervvel. Nem kaphatnak támogatást magánszemélyek, továbbá olyan társaságok és vállalkozások, amelyeknek az OMFB-vel vagy az államháztartás bármely más alrendszerével (pl. TB, APEH, VPOP) szemben lejárt tartozásuk van. A pályázati csomag átvehető az OMFB-ben (1052 Budapest, Szervita tér 8.), vagy letölthető az Interneten a <http://www.omfb.hu> címről. Az űrlap része a pályázati csomagnak.

A pályázatok postára adási határideje: 1997. április 21-én 21.00 óra.

A később feladott vagy nem postai úton érkező pályázatokat az OMFB felbontás nélkül visszaküldi.

Az OMIKK EU-INFO Hírlevele az Internet hálózaton is elérhető, az OMIKK World Wide Web címlapján (homepage) keresztül. Az OMIKK magyar nyelvű címlapjának hívószáma (URL- je): http://www.omikk.hu/omikk/cimlap.htm A homepage lekérdezésével Önök megismerhetik ill. igénybe vehetik az intézmény különböző szolgáltatásait; a hírlevelek a Digitális könyvtár pont alatt találhatóak.

A szerkesztőség E-mail címe: nyerges@omk.omikk.hu


Hiába keres egy dokumentumot?

Egyetlen hazai könyvtárban sincs meg?

AZ ORSZÁGOS MŰSZAKI INFORMÁCIÓS KÖZPONT ÉS KÖNYVTÁR

kapcsolatban áll a világ legnagyobb dokumentumküldő szolgálataival, és beszerez a szakirodalomból bármilyen másolatot

Megrendelhető:

Könyvtárközi kölcsönzés

Tel.: 118-2352,

Fax: 118-0119,

E-mail: kkol@omk.omikk.hu

 

OMIKK FORDÍTÓ IRODA

1088 Budapest, Múzeum u. 17.
Tel.: 138-2874, Fax.: 138-4924

Műszaki fordítás, lektorálás

Tolmácsolás, szövegszerkesztés

Szakirodalom beszerzés

30 nyelv, országos hálózat, reális árak