Nyugat · / · 1941 · / · 1941. 8. szám · / · Figyelő

o. gy.: Két fényképeskönyv
Szemtől szemben, Kálmán Kata fényképeskönyve, Kelet Népe kiadás. - Magyar Tájképek, Hevesy Iván fényképei, Kner-kiadás

Ez a két kötet régi kedves adósságom. Hónapok óta hevernek az asztalomon: nem tudok megválni tőlük. Ahelyett, hogy írnék róluk, újra s újra előveszem őket, hogy a magyar tájak és arcok beszéljenek inkább nékem és helyettem. De hiszen nem is szólhatok róluk a szakember igényével. Hevesy Iván a képzőművészet mellett a fényképezésnek és elméleti irodalmának szaktekintélye s Kálmán Kata előbbi könyve, a Tiborc, méltán aratott oly feltűnő sikert egy-két esztendeje. Új könyveik, mintha a tájakon s arcokon keresztül a magyarság végső kérdéseire keresnék a feleletet, a mi a magyar? kérdése ezekből a képekből is ránktekint. Hevesy Iván érdekes tanulmánya egyenesen ezt a kérdést vizsgálja és megjegyzései hasznosak más területek kutatóinak is. A két kötet - számunkra ez volt a legtanulságosabb - elevenen példázza, hogy a fényképezés művészetvoltáról szóló viták mily fölöslegesek. Művészet ez is, a gép csak eszköz, emberétől függ az eredmény. Ha más bizonyságunk nem lenne, ez a két munka is bizonyíthatná. Kálmán Kata pátoszmentes, kérlelhetetlen tárgyilagossága, a valóság szigorú, e szigortól szinte már izzó szemlélete és Hevesy lágy, párás lírizmusa, engedékeny fínomsága merőben különbözővé teszi művészetüket. Két világ ez a két kötet s mind a kettő mégis egyről vall valami különös szenvedéllyel: a magyarságról. De Kálmán a népet nemcsak a parasztban látja meg s nem valami külsőséges karakterológiában, egy munkásban s egy kis parasztleánykában ugyanazt az emberséget keresi. Szociális lelkiismerete kizárólag a szegények világához vezeti, a szegények Magyarországa az övé. Hevesy a magyar tájak karakterisztikonjait kutatja az Alföld és a Dunántúl nyári és őszi tájaiban, egy-egy képe valósággal lírai vers. Ha a magyarságról, magyar mivoltunkról igazat akarunk tudni, immár az ő könyveiket sem feledhetjük el.

Kálmán Kata könyve is gondos nyomdai munka, de nyomatékkal kell kiemelnünk Hevesy művének nyomdai kiállítását, tipográfiai és nyomási gondosságát: a Kner-nyomda érdeme.