Nyugat · / · 1941 · / · 1941. 6. szám · / · FIGYELŐ

Schöpflin Aladár: SZÍNHÁZI BEMUTATÓK

Cselekvényének külső vonalaiban Az örvény, a mult század második fele, A. N. Osztrovszkijnak egykor híres színműve, szabályszerű háromszög-dráma: az asszonyt a szenvedély házasságtörésbe, majd öngyilkosságba sodorja; az öngyilkosság mintegy logikus következménye bűnének. Ezt így gondolta a XIX. századi polgári irodalom, amely nemcsak ábrázolója, hanem szabályozója is akart lenni a kor társadalmi erkölcseinek. A téma két nagy remekművet adott a világirodalomnak, a Karenin Annát és a Bovarynét, aztán a század vége felé a francia vígjátékírók közkincsévé csökkent le. Osztrovszkij még egészen komolyan vette és új elemként belevegyítette a bűntudat és a bűnbánat motivumát: a bűnös fiatal asszony. Katerina, lelkiismeretétől hajtva nyilvánosan bevallja bűnét és öngyilkossága kétségbeesett vezeklés.

Az annakidején Oroszországon kívül is sokat és sikerrel játszott darab kétségkívül író, sőt drámaíró műve. Alakjai plasztikusan vannak színpadra állítva és elevenen mozgatva, az elég szilárd építésű cselekvény jól van jelenetekre bontva s a hatások biztos kézzel vannak elosztva a kellő pontokon, a korabeli francia dráma tanulságai szerint. Mégis a mi Nemzeti Szinházunkban elég langyos fogadtatásra talált a közönség részéről, a kritika nagyobb része pedig elutasította.

Ennek két okát lehet megállapítani. Az egyik az, hogy az a társadalmi és erkölcsi világ, amely a cselekvénynek a háromszög által adott keretét tartalommal és értelemmel tölti el, a mi számunkra teljesen idegen, sőt ellenszenves. Nálunk nincsen, soha nem is volt az a parasztból lett, tudatlan, babonás és kegyetlen polgári kereskedőréteg, még kevésbé az a könyörtelen, zsarnoki családi fegyelem, melyet az orosz író az öreg Dikojban, a durva, átkozódó gazdag öregemberben és Kabanovában, a rabszolgatartó természetű vénasszonyban rajzol és az olyan pipogya fiatalemberek, amilyenek a színpadon mozognak, a mi számunkra teljesen érdektelenek, legfeljebb megvetjük őket. El lehet nálunk képzelni, hogy az öreg családanya előtt térdre hull az utazásra induló felnőtt fiú és ennek felesége kénytelen térdre borulni férje előtt? A darab tartalmát adó morális ítélet és a mi morális ítéletünk között akkora szakadék van, amelyet nem tudunk áthidalni.

Lehet, hogy át tudná hidaltatni egy igazán kitűnő előadás, amelyben legalább a főbb szereplők életet tudnának adni az alakoknak és együttvéve meg tudnák teremteni a különleges, nekünk exotikus atmoszférát. Erről sajnos, a Nemzeti Szinház előadásában szó sincs. Olyan langyos előadás ez, amely közömbösíteni tudna sokkal erősebb lüktetésű darabot is. Súlyos szereposztása hiba volt a boldogtalan Katerina szerepét Somogyi Erzsire bízni. A kedves és valóban tehetséges művésznő derűs, könnyebb szerepekben, a humoros-szentimentális «manírban» kitűnő tud lenni, friss, pajkos, elragadó, de a nagy drámai szenvedélyre, a lelkiismereti válságra, önmarcangoló bűnbánatra hangja nincs. Nem az ő hibája, hanem azé, aki ilyen nem neki teremtett szerepbe beleerőszakolja, hogy Katerina, aki külföldön elsőrendű drámai színésznők emelésre való szerepe volt, jelentéktelenné zsugorodik. Pedig ő a darab gerince s így játszva gerinclágyulásban szenved az egész előadás. Mintha ez kihatna a többi alakokra is. Még Vízváry Mariska is, aki nagy tud lenni a környezetükön uralkodó öregasszonyok szerepeiben, ezúttal bizonytalanabb és halványabb Kabanova, nem találja meg az alak jellemrajzára azokat az elmés és jellemző kis játék-fogásokat, amelyeket tőle megszoktunk. Bartos Gyula sem tud igazi alakot formálni a goromba Dikojból. A fiatal férfi-szinészek - a szinház fiatalságának legjavából valók - teljesen színtelenek. Olty Magda friss temperamentummal enyhíti kerítőnő-forma szerepének ellenszenvességét. Az egyetlen, aki hű és plasztikus életképet tud adni. Gózon Gyula az «autodidakta» alakjában.

*

Ahányan megpróbálták, annyiféle magyarázatot adtak a Peer Gyntnek. Hamlet óta ez a világirodalom legtöbbet magyarázott és legkevésbé megmagyarázott drámai műve: akárhogy forgatjuk, akármilyen módszerrel világítjuk át, mindig marad vissza valami, amin nem hatol keresztül semmi átvilágító sugár. Nem tudjuk tökéletesen meglátni a költő célját, felfejteni a rejtvényeket, melyeket a szimbólumai adnak fel. Az nyilvánvaló, hogy itt szigorú ítélet hangzik el, de csak a rendelkező része világos és hiánytalanul érthető, indokolásában hézagos részek vannak.

Alighanem abból kell kiindulnunk, hogy Ibsen elsősorban saját norvég népének akart valami fontosat, a lelkiismeretet nyugtalanítót mondani, a norvég karakter kritikai képét akarta megmutatni. Ez már maga is nagy nehézséget állít az idegen elé, aki ezt a sajátságosan norvég népjellemet sem értelmével, sem megérzésével nem tudja felfogni.

Azt látjuk, hogy Peer Gynt hazug, de úgy hazug, mint a költő, cél nélkül, érdek nélkül, a fantázia túltengéséből. Belső elégedetlenségből tesz mindent, nem találja helyét sem a valóság, sem a fantázia világában. Kívül áll a valóságok világán, amely számára a faluját jelenti, mint gyűlölt és lenézett idegen. A fantázia világában sem tud elhelyezkedni, érzi, hogy ebben embernek a lábát megvetni nem lehet. Érzi, hogy az emberek megvetik, ez elől a megvetés elől menekül nagyzoló álmokba, Ingridet azért rabolja el, hogy szégyenét túlkompenzálja. Ő az az ember, aki semmiben sem egész, semmit sem csinál végig. Még önzőnek sem egészen az, bármennyire kíméletlen másokkal, még anyjával és Solvejggal szemben is, akiket szeret. A Dovre-véne parancsától: légy elég önmagadnak, vagyis az abszolut önzéstől visszariad. Mindenben félszeg és suta, semmit sem csinál végig. A fiatal Peer Gyntnek ez a fél-embersége végigmegy egész életén, mesés gazdagságában, az érzékiségben való elmerültségében, az őrültek házában, a tengeri viharban, a gomböntővel való találkozásában sem tud egész maradni, mindezekben a dolgokban csak félig van benne. Ifjúkorának felelőtlensége öreg korában cinizmussá válik: nem hisz semmiben, még önmagában sem, nem tartozik sehová, nem igazi gonosz és nem jó. Nem jut el sehová, mert életének nincs sem célja, sem értelme. Megvannak lényében az emberi nagyság bizonyos elemei, de azok sem egészen s így hasztalanul pazarlódik el mindene. Határozatlan jellem, nincsenek körvonalai, nincs benne szilárd és állandó, élete szétfolyik a semmibe, nyomtalanul. A gomböntő olvasztó tégelyébe való, hogy másokkal, hozzá hasonlókkal öntsék újra, nem érdemli meg a saját anyagából való újraöntést. Csak egy igaz dolog van hazug és értéktelen életében: az, hogy Solvejgben fel tudta kelteni a nagy szerelmet, az örök hűséget és végül is ez menti meg s ez szerzi meg a végső ajándékot, a megbékült halált.

Peer Gynt képének ez az értelmezése nem számít teljességre és inkább konjektúra akar lenni, mint megoldás. Történetének folytonos változásai az életnek és az élet lehetőségeinek annyi oldalát érintik, a realitás és fantazma olyan sokféle keveredésében folynak le, annyi mindenféle pontosabban meg nem határozott jelzést kapunk úgyszólván minden jelenetben, annyiféle gondolat felé, hogy az egész művet és benne Peer alakját teljesen megmagyarázni aligha tudnók a legrészletesebb és legbeljebb ható elemzéssel sem. Hogy a norvégek többet értenek-e meg belőle és jobban, azt nem tudom, de hogy többet éreznek meg, azt látatlanban is hiszem. Ibsen olyan norvég nemzeti jellemvonásokat szőtt bele Peer Gynt alakjába, amelyekre népe bizonyára könnyebben és erősebben reagál, mint mi. Ha odavesszük nagy művéhez az értelmezés segédeszközéül többi darabjainak sok önmagában és a világban bizonytalan alakját, a költő harcának szenvedélyes hangját a hazugság ellen, akkor azt kell hinnünk, hogy Peer Gyntben a norvég embertípus ábrázolatát akarta adni a nagy nemzeti hibák távlatából nézve.

Nem bizonyos, hogy a költő maga is, ha megkérdezték volna, meg tudta volna adni a szabatos magyarázatát, ami művében homály és rejtvény. A Peer Gynt a költő ösztöneiből fakadt ki, az ösztön műve, nem az értelemé. Az értelem csak formálta, ami benne lényeg, az a tudatalatti mélyekből bukkant fel. Sok felsőbb réteg ellenállását kellett leküzdenie, ezek az ellenállások sokat lehorzsoltak belőle, ami a teljes világossághoz kellett volna - innen a félhomály. De nem éppen ez teszi a drámát olyan izgatóvá? Nem ez adja szuggesztivitásának igen nagy részét? Ha a darab minden pontja teljesen meg lenne világítva, egyszeri ismeretség alapján tudomásul vettük volna és ezzel el volna számunkra intézve. Így minduntalan visszatérünk hozzá, izgatnak kérdőjelei, keressük a válaszokat rájuk. Ahányszor olvassuk, mindig máskép hat ránk s ez az, ami szép.

*

Peer Gynt egyszerű paraszt-suhanc, parasztok közt él, a jómódból lecsúszott család nyomorúságos életformái között. Mégis egy nagy költő fellegek magasságában járó viziójának megtestesítője és a legmélyebb életkérdések kifejezője. Figyelmeztetés ez azoknak az íróknak számára, akik a parasztság irodalmi ábrázolása iránt érdeklődnek: így is lehet, a mindennapi anyagi, családi és szerelmi motivumoknak, néprajzi különösségeknek magasan fölébe emelkedő értelemben is lehet parasztokról szólni, egyszerű parasztból is lehet mély eszmék hordozóját csinálni. Ez a felismerés hasznos lehetne a mi irodalmunkban is, amelyben a paraszt-ábrázolás, sok író minden ügybuzgalma ellenére is, egyre jobban ellaposodik.

*

Előadni a Peer Gyntet minden valamire való színház legmagasabb becsvágyának tárgya lehet. Rendkívüli rendezői feladatokat állít fel, nagy sereg alakot mozgat a legkülönfélébb helyzetekben, a hangok példátlanul széles regiszterét szólaltatja meg. A Nemzeti Színház új előadása ennek a becsvágynak a jegyében folyik le, nagy erőfeszítés, de sajnos, csak félsikert eredményez. Hogy a szereposztásnak az a furcsa ötlete, Peer Gynt szerepét a párhuzamos két előadásban, egyszer egy, azután két színésszel játszatni, szerencsétlen és elfogadhatatlan, azt eléggé hangoztatta az egész sajtó, nem szükséges, hogy mi is bizonygassuk. Peer Gynt az első részben fiatal suhanc, a másodikban deresedő férfi, majd megtört aggastyán, azért mégis csak egy ember, egy hang, egy élet, nem lehet büntetlenül kettétörni. Ugyanabban a szerepben fiatalt és öreget játszani jó színésznek nem nehézség. A három színész közül ezúttal a legfiatalabb tetszett legjobban. Apáthy Imre ifjú Peerje friss és temperamentumos, a szerep komplex elemeit jól összefogja, olyan színészi képességeket revelál, melyeket eddig nem volt alkalma megmutatni. Lehotay Árpád játéka bágyadt s mintha nem azonosulna eléggé a szereppel, úgylátszik, nem találta meg lényében a Peer Gynthez való hangokat. Jávor Pál csak egy-két jelenetben jut túl a külsőségeken, játékában nincs elég elmélyülés. Azt az érzést kelti, hogy a szerep idegen a lényétől. Az egyedüli a sok szereplő közül, aki teljesen az ibseni levegőben mozog, Gobbi Hilda. Aase anyója minden ízében az, aminek Ibsen elgondolhatta.

*

Áprily Lajos fordítása megérdemli mindazt a magasztalást, amellyel a lapok kritikája elhalmozta. Talán lágyabb egy árnyalattal, bizonyos darabosságokat, melyek Ibsen lényegéhez tartoznak, elsímít, de szépen zeng, hozzásímul a jelenetek hangjához egy és egy-két apró foltot leszámítva tiszta nyelvi művészettel szól. Valóban költői mű. Elolvastuk könyvalakban is és ugyan olyan jó hatást tett. A könyv előszavából egy kis meglepetéssel vettük észre, hogy nem említi, talán nem is ismeri Patthy Károly régebbi Peer Gynt-fordítását, holott jó hasznát vehette volna, mert ez a fordítás norvég eredetiből készült s írói erényei mellett megvan benne a filológiai hűség és akribeia erénye is.

*

Goldoni bohóságának, a Két úr szolgájának előadása a Nemzeti Színház klasszikus statisztikáját javítja - ennyi indokoltsága van. Máskülönben nem baj, hogy láttuk és nagyon jól ellehettünk volna nélküle. A darab humora mai embernek kissé gyermeteg, bár nem kedvesség nélkül való, alakjaiban nincs annyi realitás, mint a velencei vígjátékíró legjobb műveiben, cselekvénye soványka arra, hogy egy nagy színpadot betöltsön. Olyan jelenetei, amelyek annakidején egész Velencét megkacagtatták, ma legfeljebb halvány mosolyra késztetnek. Olasz színpadon, ahol még él egy s más a commedia dell'arte hagyományaiból és a színészekben még van valami elődjeik táncos fürgeségéből, a közönségben ősei naív öröméből, talán nagyobb hatással lehet játszani, a mi színészeink játékmódja azonban ennél nehézkesebb, közönségünk nehezebben hangolódó. Az előadás magva Lehotay Árpád Truffaldinója. A művész megtesz minden megtehetőt, maszkja nagyon jó, az olaszos pergő beszédet könnyen győzi, de időnkint érezni, amit nem volna szabad: hogy ez a játék, ha szívesen csinálja is, fáradság neki. Nem tud elég könnyű, súlytalan lenni. A többi színészről nincs semmi feljegyezni való.