Nyugat · / · 1941 · / · 1941. 4. szám · / · Figyelő · / · Rejtelmes irodalom · / · Keresztury Dezső: Három délszláv író

Keresztury Dezső: Három délszláv író
2.

Szlavko Kolar, az «Ítéletnap» c. kötet novelláinak szerzője nem a legöregebb a három reprezentásnak ítélt délszláv író közül, ő képviseli mégis a legkonzervatívabb ízlésformát. Talán azért, mert horvát, a Jugoszláviában egyesült három délszláv törzs közül annak a fia, amelynek műveltsége a legrégibb s mindvégig nyugati szellemű. De az is lehet, hogy pusztán egyéni szemléletformáról van itt szó; olyan író áll előttünk, aki faluról származott, a vidéki élettel való zavartalan kapcsolatát mindvégig megtartotta s életeleme a hivatal s a politika lévén, irodalommal csak másodsorban foglalkozik. Realizmusa, amely valahol Mikszáth és Móricz Zsigmond között volna elhelyezhető, a valósággal állandóan érintkező, az élet dolgaiban jártas ember jó megfigyelőkészségéből s biztos valóságérzékéből táplálkozik. Novelláinak tárgyát csaknem kizárólag a falusi életből meríti. Embereit, akik között, egy sor friss elevenséggel ábrázolt paraszt mellett, a vidéki élet sok jólismert típusával, gazdatisztekkel, vidéki orvosokkal, papokkal, jegyzőkkel, tanítókkal, kereskedőkkel stb. találkozunk, sok együttérzéssel, de mindig kívülről s kissé felülről is szemléli, némi humorral, amelyből hiányzik ugyan már Mikszáth derűs, gyengéd, jóízű bája, de amely mégis elég ahhoz, hogy az ábrázolt világ szűkösségét, keménységét, nem egyszer könyörtelen ridegségét megenyhítse s a költészet szebb színeibe vonja. Történetei nem többek kibővített, kiszínezett anekdótáknál vagy anekdóták lazán összefűződő csoportjánál; ebben is Mikszáthra emlékeztet. Nyelve azonban érdesebb, látásmódja, hogy divatos szóval éljünk, «szociálisabb», levegője élesebb a nagy palócénál. Ebből a szempontból inkább Móricz távoli rokonának érezzük. Ennek drámai tömörségét s indulattelt, vulkanikus gazdagságát nem éri el ugyan; inkább szeret elidőzni egy-egy eleven részletnél s jobban érdekli a mindennapi, mint a kivételes ember; de a maga világát s eszközeit nagyon jól ismeri s kitűnően értékesíti. A realista novella figyelemreméltó képviselői közé kell sorolnunk. Hadrovics László az «Ítéletnap» öt novelláját Kolar több kötetéből jó ízléssel válogatta össze s pontosan, egyszerű magyarsággal fordította le.