Nyugat · / · 1941 · / · 1941. 4. szám · / · Figyelő

Ortutay Gyula: Baranyai magyar néphagyományok, I-III.
Berze Nagy János könyve - Kiadja Baranya vármegye közönsége

Három vaskos kötet, több mint 1800 oldal: mind baranyai népköltészeti anyag, népdal, mese, balladák, népi hiedelmek és szokások, hogy e megye népének szellemi élete az olvasó előtt minden részletében megvilágosodjék. Baranya megyét országszerte csak szomorú nevezetessége tette hirhedtté, az egyke, a fogyó magyarsága s nemzetiségi problematikája. Illyés Gyulának a veszélybe jutott dunántúli magyarságról szóló tanulmányai, az ormánysági egykéről szóló jeles munkák (Kiss Géza könyve, a kemsei monográfia, stb), Kodolányi János nagy sikert elért színdarabja, filmje után ki se hitte volna, hogy a különben is erősen polgárosodó baranyai «pógárok» még ennyi s ily értékes hagyományt őriztek volna meg. Első meglepetésünkhöz még társul a másik: ezt a munkát a vármegye volt alispánja, Fischer Béla indította meg s tette lehetővé a három kötet megjelenését. Unikum a magyar vármegyék történetében, érdemes feljegyeznünk! Berze Nagy János 1933-ban kapta a megbízatást a vármegyei gyüjtőmunka megszervezésére s a kiadás gondozására. E munkájában kitűnő segítőtársai akadtak a megye tanítóságában, tanáraiban s ezt is fel kell jegyeznünk, mint vígasztaló jelenséget. Különösen az első és harmadik kötetben volt szerepük a gyüjtőknek, a népdalok, balladák s a népi hiedelmek, szokások összegyüjtésében, míg a második kötet meseanyagának javarészét Berze Nagy maga jegyezte le kutatóútjai során. Csak dícsérettel lehet megemlékeznünk a munka létrejöttének körülményeiről s a kiadás tényéről. Viszont nem érthetünk mindenben egyet a kiadás módszereivel s magával a lejegyzéssel sem. Sajnos, a lejegyzés egyenetlen: a tájnyelvi, pontosnak s megbízhatónak tekinthető közlések mellett különösen a harmadik kötetben átírásokkal is találkozhat a bosszankodó szakember, amellett a dallamok lejegyzése sem üti meg ma már a mértéket Bartók és Kodály igényes közlései után. Viszont rá kell mutatnunk, hogy e hibái ellenére is ez a gyüjtemény egyik legderekabb vállalkozása a magyar folklorenak s Kálmány Lajos szegedvidéki, délmagyarországi gyüjtése mellett a leggazdagabb gyüjtemény Berze Nagyé egyetlen tájegység népének szellemi javairól. S ezt az érdemét csak emeli az, hogy éppen Baranya megye fogyatkozó magyar népének dalait, meséit gyüjtötte össze: egy szinte szemünk láttára elsüllyedő, fulladó világot. Tudományunk s egész művelődésünk hálás munkájáért: Baranya magyar népe immár megmenekült a pusztulástól - a szellem világában. Immár más hatalmakra vár a feladat, hogy magát a népet is megmentsék. Ezt a hátralévő munkát is szívszorongva várja az ország, s e kötetek lapozgatása után felgyulladt reményekkel is.